jjriiek onderdeel Middenstandsbeurs AGENDA DODENHERDENKING INDRUKWEKKEND Routes Lampion-optocht uit wijken naar centrum VLOEDPLANKENFOLKLORE DIE BIJNA WEG KAN Vijfhonderd deelnemers aan programma in tent Schiedam betoonde eer Deelneming was groter Financiële toestand moet heter Boottocht van Roode Kruis Berenploeg er op los in „Gr oenoord" Met de Paardetram van Hoofd naar Station (5) HM verenigde stenotypistes mr «Spill i llpHISlDAMMER DINSDAG 5 MEI 1964 Viering 5 mei (Van een onzer redacteuren) CEN geheel Schiedams televisieprogramma vormt het unieke onder deel van de Middenstandsbeurs InHaBé '64, die van vrijdag 22 mei tot en met zaterdag 30 mei op het bouwterrein (vroeger Doelehofje) aan de Broersvest wordt gehouden. Nieuws Quiz BIJSTAND VERVOER vandaag en dagelijks TRISTE OMKEER Bloemschikken Cabaret Finale BEKENDMAKING Voor jeugd fc coöperatief, dus óók voordelig voor de cliënt.,.! nu beduidend goedkoper Terlgpkg •gsm® VOOR de vreemdeling en mogelijk ook voor de veile Schiedammers^die heel on begrijpelijk 'zelden het zo aparte Schiedam-Zuid bezoe ken moet het een merkwaar dige indruk maken dat lange de panden aan de Hoofdstraat bij de Voorhaven vloedplanken Bordjes gereed staan om het hoge wa- .er te kunnen keren. u.~i "4 (Van een onzer verslaggevers) [burgemeester mr. J. W. Peek J jgeft vanmorgen namens het ge loeentebestnur van Schiedam in de 1 «la van het Stedelijk Museum aan Lpnlaties van leerlingen van de Itdiiedamse lagere scholen het herin- iKtinssboekje „Volk in verdrukking Ia veriet 1940—1945" symbolisch uit- Ivereikt. Aan het slot yan de bijeen- ftomst heelt de burgemeester dit Iwlde aan drie jongens en vier meis- ijti van de zesde klassen uitgereikt, idt overigen hebben het hoekje in de juk of in de klassen van de lagere jidiolm ontvangen. In tlln rede zei burgemeester mr. J. Iff Peek dat het vroeger de gewoonte Ives dat bij voor het stadhuis ot in de splintage san alle leerlingen vertelde iKtgeen de oorlog ons heeft gebracht. San zei dat hij nu voor deze deputaties Icaag een aantal vragen wilde beant- Iworden over de voornaamste punten, r De burgemeester stelde dat de jeugd Itech fa leder geval op de hoogte moet van de geschiedenis van ons va- gei Iderland zeker van het belangrijkste litnk uit deze geschiedenis en dit is toch Inker de oorlog 194Q-1945. De burge- Imester verhaalde daarna de Spaanse ea de Franse bezetting, maar hij zei ht de ellendigste bezetting de Duitse tild is'geweest. Toen, zei hij, zijn de pootifa beestachtigheden uitgehaald. De bnrgemeeater ging daarna in op de juMg waarom Nederland met de Duit- Inn fa. oorlog is geraakt. De burge- {mester maakte er een gezellig ge- licüëdenislesje van. Hij stelde vragen lus de kinderen en bij enkele vragen temden velen hun vingers om te ant- I teerden, maar bij andere vragen moes- fits de meesten het antwoord schuldig j Kijven. Se burgemeester verhaalde van |de ellende, vaa het onderduiken, van |je droppings, van de concentrattekam- tug, je verraders, de hongertochten. Hij iteei op de spreuk die op het Scbie- dunst verxetsmonument staat. De burgemeester kwam tenslotte tot lie conclusie dat elke burger op zijn I plaats dient bij te dragen aan de wel- I nirt van ons land. Hij meende dat wij met ons allen er aan kunnen medewer- ha dat Nederland een vrij land zal blij- ven. <t Nederlands Kamerkoor zal onder t van Felix de Nobel zaterdagavond I concerteren ln de aula van het Stedelijk Mu* leas) te Schiedam. Uitgevoerd worden wer- ito van Orlando dl Lasso, Frank Martin. Vierban Williams en verder composities uit I Céiüid van Shakespeare. Het concert wordt luimen voor Ue MIJ. Toonkunst "On voor de [ittolglng Vrienden van het Stedelijk Mu- imaSchledam. Meer dan vijfhonderd Schiedammers zullen voor dit televisieprogram ma te zien in een gesloten TV- circult op alle ponten van de beurs optreden. Daartoe zet Centre Productions Amsterdam in een tent aan de zijde van de Lange Helle straat een indrukwekkende opname apparatuur met twee TV-camera's, Deze ruimte vormt de TV-studio waar het programma naar ideeën,' pro ductie en presentatie van Nic. van Loopik zal worden opgevoerd. Het ligt in de bedoeling zoveel mogelijk facetten van Schiedam in beeld te brengen. De twintig 59 cm-beeldbuizen in de enorme bal (die nu reeds is neerge zet) stillen vrijdagmiddag 22 mei om twee uur de opening van de beurs te verrichten door locoburge meester H. Sabel (na hei welkomst woord van de voorzitter van de Schiedamse Middenstands Centrale, de heer G. P. Vcrhulsdonk) tonen. TIET Schiedamse programma komt ff iedere middag om drie uur, speciaal voor huisvrouwen, bejaarden ea kinde ren, aan bod tot ongeveer vier uur en 's avonds is er een gevarieerd Schie dams programma van acht tot even na negen uur. Iedere avond wordt een kort Schiedams filmpje vertoond, o.a. van het Koninklijk Bezoek 1932 aan Schie dam. Een team van journalisten presen teert Schiedams nieuws in de actuali teitenrubriek „Achter het Schie's". Te vens presenteert iedere avond ,om kwart over acht een journalist (e) een Schie dams Portret van een belangwekkend Schiedams figuur uit heden of verleden, Voor de huisvrouwen; zal me}. G.-M.. dé Haas'van het Bureau 'Huishoudéiijke- en .Gezinsvoorlichting veel voorlichting geven in enkele middagprogramma's. De Schiedamse OJV neemt in een caba ret met korte schetsjes Schiedamse toe standen onder de loep. VRIJDAGMIDDAG 22 mei om drie uur wordt begonnen met de eerste quiz in een reeks „Ken uw stad". Nic van Loopik zal telkens twee teams van Schiedammers testen op kennis van het oude zowel als nieuwe Schiedam. Met dit onderdeel kUnnen de deelnemers prij zen winnen. De teams worden geformeerd uit stadgenoten die zich daartoe schrif telijk melden bij de secretaris van de Schiedamse Middenstands Centrale de heer J, Ooykaas Lange Haven 102 of uit de aanwezige kijkers in het zaal tje van de TV-Studio. Het team dat het hoogste aantal punten behaalt komt in de finale op zaterdagavond 30 mei. Om half vier spreekt mej. G. M. de Haas over het onderwerp „Het ma ken van hoedjes''. Dat zoiets mogelijk is voor de huisvrouw gaan enkele Schie damse dames tonen. Journaliste Nelly Boom bespreekt ,'s avonds om kwart over acht het leven van Vrouwe Aleid, stichteres van de Stad Schiedam zeven honderd jaar geleden. Daarna wordt „De Waterpoortèr, een Schiedams in strument1' onder de loep genomen, ver volgens komt er een Sportfomm en. te gen negen uur geeft de. CJV het kwar tiertje cabaret.- T\E verslaggevers slenterden door het O nachtelijk Schiedam. Als liever koekjes gdbakken zouden worden had- den se liever reeds op bed gelegen maar de verslaggevers hadden gedu rende uren zitten luisteren naar de avondlijke debatten van Schiedams ge meenteraad. Daarbij was danig gespro ken over Schiedamse sporthal en over de Bijstandswet en na soveel zware tof behoeft de journalist bijstand om dat bjj op dat moment niet meer aan «port kan denken laat staan doen. Het late vergaderen van Schiedams gemeen teraad eist echter wel dat journalisten nog later gaan werken opdat de Schie dammers so vroeg en so goed moge lijk tullen worden voorgelicht. TY7AT is Schiedam in de macht? Niels zegt iedereen. Toch zijn er die menen dat Schiedam merkwaardige Mekten heeft omdat in deze stad altijd wel iemand en route is, geen tijdstip ia «r zonder drukte op straat. Dat zou volgens deskundigen in andere plaat sen geheel anders zijn. Daar zijn nach telijke uren met totaal verlaten straten. Dan is iedereen absoluut in ruste. In deze stad laveren de zeelui nog door Steriampionoptocht: vertrokken wordt ka 20.45 vanaf Mgr. Nolensiaan, Vondel- Nieuwe Maasstraat en Buys Baliot- hagel naar' Parkeerplein Singelplantsoen. Dagblad ,J)e Rotterdammer", Schie- fomse redactie, Lange Kerkstraat 82, H 84154, b.g.g. 115588 (toest. 62, 18 uur b.g.g. 195 88 5) alleen voor «dactie aangelegenheden. „agentschap mevrouw J. y. d. Hoek- Boogendam: J. Steenstraat 29. tel. 65451 (alleen voor klachten, advertenties en faMmemcnten, b.g.g. tel. 115588). .Machten bezorging: agentschap (aar. boven) dag. van 18.30—19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm PjUtie 6466; alarm brandweer 69123; «»nn GG en GD 89290. Sted. Museum: Schilderijen Bart van «r Schelling. Apotheek Schiedam: 't Gouden Hert, Lldulnastraat/hoek Brugmanstraat, W. 68364. de straten, ze zoeken in het E chtelijk uur nog maar vertier en als dat er niet is naar vervoer. Meestal combineren de zeelui deze gedachte. Dan springen ze op onbeheerJ staande fietsen en de politic kent dat spelletje heel goed zo dat het politierapport de volgende dag weergeeft dat wederom enkele zeelui nachtlogies hebben gekregen in de af- gekenrde cellen. ("IOK dat stelen van fietsen meldt de V' krant zodat het nachtelijk duister de publicistische waakzaamheid kan vragen. De babbelende verslaggevers echter waren na dat debat over Bij stand en Sport weinig paraat met pen en papier. Ze wandélden maar. wat. Schiedam lag geveld onder een laag mist en duister.' Van dit Schiedam zouden componisten een chanson triste hebben gesmeed. Dichters kunnen on der andere terecht bü de archeoloog- letterkundigc-ex-stadgenoot L. Th. Leh- mann die over onze en zijn Rjjks-HBS schreef: „De ongezonde spruitUooI van de bomen heft holle vuisten om het schoolgebouw; verklaarde in seniele hondentrouw zich solidair met t hek omzomen"en tenslotte tekent Lehmann in dit vers de spooksfeer van het Provenierspleiu en Boterstraat. TVE sfeer van droevige eenzaamheid D hield die Dacht Schiedam in zijn greep. Als uitzondering was er dan ook geen levend wezen te zien die grijze nacht,-maar dat verander de eensklaps toen de journalisten de hoek om gingen, naar het centrum toeslof ten en plots de ogen. weer- open sperden. Daar in de onderbe lichte tonen van mist en schemer dansten koboldjes achter het gor dijn. Die spookkereltjes kwamen uit een café gevallen. Het was kennel yk sluitingstijd, lata sluitingstijd. Twee mannetjes stortten zich ruggelings achteruit naar het Schiedamse weg- dek. Twee andere kereltjes storm den voorwaarts met gebalde vuisten en hielden daarna een zeer eenzij dige monoloog. Machinaal stompten de vuisten van de twee storniers op de twee straatbedekkingen. De toe schouwers stonden stil en eenzaam naar het surrealistische tafereel te kijken. Geen mens was in staat tot zinnig commentaar. Dichterbij geko men sagen de verslaggevers dat het gevecht even resoluut beëindigd werd als het begonnen was, de twee belagers raakten in eens in vriende lijk gesprek met de afgetuigden. Ce- vieren in een kring keken de vech ters naar het vele bloed en de won den van de twee. De voorbijwaiule- lende Schiedammers hoorden daarna een strijder heel verbaasd zeggen, terwijl hij naar een toegetakeld ge laat keek: „Heb ik jon daar zo op je lip geslagen, joh?". zaterdagmiddag 23 mei kunnen de bezoekers van de beurs onder des kundig toezicht van de rennersclub Schiedam op hometrainers - tonen hoe snel ze kunnen fietsen. Voor de snelste „wielrenners" zijn prijzen, beschikbaar. 'S Avonds om acht uur-volgt een- ge- virieefd ptogramma - met zang, sketch, muziek waar de Samenwerking Gerepa- trieerden zullen tonen wat de uit Indo nesië naar Schiedam gekomen landge noten op cultureel gebied kunnen bij dragen. Er worden o.a. Indische dan sen getoond. „Alles voor de Huisvrouw" is de ti tel van. het een uur durende program ma op maandagmiddag waarbij de verslaggeefsters Nelly Boom en Cocky Leydekkers tezamen met. mej. G. M. de Haas de facetten van het werk van de Huishoudelijke- en Ge zinsvoorlichting bekijken. Journalist Marius van Vliet interviewt 's avonds om kwart over acht de zwem- kampioene Pauline van der Wildt, die naar Tokio kan -gaan. Om tien voor half negen concerteert de Schiedamse Kla- var Accordeon Vereniging onder lei ding van de -heer H. Groeneweg. BLOEMSCHIKKEN, kunst en sport "X> voor iedereen" is de titel van de de monstraties en wedstrijden die de-afde ling Schiedam van de Kon. Mij Tuin- bouw-Plantkunde dinsdagmiddag om drie uur en donderdagavond om tien voor half negen organiseert. De finalisten dingen naar de prijzen op zaterdagavond 30 mei: Aan dit bloem schikken nemen deel leden van de afd. Schiedam van de Mij. maar gezien de grote belangstelling zal ook aan de be zoekers de gelegenheid worden geboden aan deze wedstrijden deel te nemen. Deskundigen zorgen vèor de voorlich ting aan de onervarenen. Tijdens het bloemschikken spelen twee scholieren quatre-mains. Om kwart over acht bespreekt jour nalist Henny Sluiter leven en werk van de auteur rrir. F. Bordewijk. „Wat be waart ons gemeentearchief" is de titel van -de causerie, die Nic. van Loopik met de -heer A. C. de Voogd van der Straaten heeft. mandolinegezelschap ONI musi ceert om half negen en als sluit stuk volgt het kwartiertje cabaret van de CJV. Voor woensdagmiddag volgt weer de quiz „Ken uw stad". De acht jarige Anita Bats bespeelt haar accor deon. Twee meisjes musiceren op him accordeons. Verder is er een jeugdpro gramma. Sportjournalist Ton van der Sande spreekt om kwart over acht met oud-internationaal Jan van Schijndel. Hierna volgt een openbare repetitie van het meer dan tachtig meisjes en jon gens sterke teenagerskoor van Orpheus. Een derde quiz „Ken uw stad" wordt op donderdagmiddag 28 mei 'ge volgd door „Wat kan ik als moeder maken voor mijn spelende ot zieke kinderen?". Journalist Tom Kamlag brengt daarna een biografie over de blinde dichter Willem Levinus Pen ning op het scherm. Vijf meisjes met klassiek gitaar en de Joliclub musi ceren tijdens het bloemschikken. De Varia op vrijdagmiddag wordt ge volgd door „Hygiëne en gezichtsverzor ging voor de vrouw" van mej. De Haas. Nic. van Loopik brengt in Schiedams Portret grote, maar weinig bekende Schiedammers uit de historie. „Schat graven in Schiedams oude bodem" is de titel van het babbeltje dat de ama teur-archeologen Nic. van Loopik en Chris de Roo daarna maken waarbij bo demvondsten worden getoond. Een forum over gemeentelijke za ken schenkt aandacht aan het heden daagse en toekomstige Schiedam. Het CJV-kabaret trekt dan nog eenmaal van leer. OP de laatste zaterdagmiddag <30 mei) volgt varia, wedstrijden, ver kiezing Miss InHaBé '64. In de Prijzen regen Finales presenteert de camera TÏ7.AAR eeuwen lang het Doele hofje stond, is nu een tent verrezen voor de Inhabé. die ruim een week lang de aandacht zal trekken van Schiedam. De wand taat in duidelijke bewoordingen merken wat er aan de hand zal zijn:..... non-stop vanaf acht uur bloemschikken, ken uw stad, finalestrijd Miss Schie dam. Het geheel wordt omlijst met muzi kale Illustraties, in beeld komen bij de onderdelen o.a. Schiedamse films, foto's, tekeningen, maquettes, mate rialen. Aan dit programma werken voor het creatieve gedeelte Schiedam se verenigingen en organisaties mee. Aan de wedstrijden kunnen belangstel lenden deelnemen, schriftelijk aamel- den bij de secretaris van de Schiedam se Middenstands Centrale, de heer J. Ooykaas, Lange Haven 102. ONTEIGENINGSPLAN SINT LIDUINASTRAAT .Het Hoofd van het Gemeente bestuur van Schiedam maakt ter voldoening aan het bepaal de ln artikel 80 der Onteige ningswet bekend: dat ingevolge bovengenoemd wetsartikel een uitgewerkt, bij besluit van de Gemeenteraad van 27 april 1964 voorlopig goedgekeurd, plan tot onteige ning in het belang der volks huisvesting ten name van de Gemeente Schiedam, ter ver krijging van de beschikking over ongebouwde en gebouwde eigendommen, gelegen aan een gedeelte van de Sint Llduina- straat (noordoostelijke uitmon ding), een gedeelte van de Wa rande en een gedeelte van de Nieuwe Haven, in verband met de vaststelling van voorgevel- rooilijnen voor een gedeelte van de Sint Liduinastraat (noordoostelijke uitmonding), een gedeelte van de Warande en een gedeelte van de Nieuwe Haven bi) raadsbesluit van 15 december 1981 nr. 304b. goed gekeurd door Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Hol land bij hun besluit d.d. 28 februari 1962 nr. 296, met de bij het onteigeningsplan beho rende kaart, een grondteke- ning en verdere bescheiden op S mei a.s. ter secretarie dier gemeente (Afdeling Algemene Zaken Stadhuis) zal worden nedergelegd om aldaar tot en met 3 juni a.s. voor een ieder ter inzage te liggen en dat vol gens artikel 81 van bovenge noemde wet. de belanghebben den uiterlijk veertien dagen na verloop van de termijn voor ne- derlegging hunne bezwaren schriftelijk aan het Gemeente bestuur kunnen opgeven. Schiedam, 28 april 1864 De Burgemeester van Schiedam, J. W. Peek. Op donderdagavond U me! zal 's avonds dm acht uur de Willem de Zwijger ULO 3 aan de Van der Leeuwlaan ln Spleringhoek- Schiedam officieel geopend worden. Het Schiedamse gemeentebestuur heeft velen uit genodigd deze opening bij t* wonen. TYE AFDELING Schiedam van de Nederlandse Vereniging tot be scherming van dieren zal dinsdag avond 12 mei in de Amstelbron da jaarvergadering houden. Op de agen da staan de jaarverslagen en een bestuursverkiezing. Aan de beurt van aftreden zijn de heer A. Bron wasser, penningmeester, de heer J. C. van Melis, tweede penningmeester, en mevrouw A. Staal-Maartense en de heer C. Spermon, leden. Zij zijn herkiesbaar. Aftredend is de secreta resse mejuffrouw ,M. Vis, kandidaat is mevrouw C. Bijloo-Kiket. Het ledental bedroeg in 1963 evenals ln 1962 758 leden. Het bestuur deelt mee dat dit aantal veel te laag is voor een stad als Schiedam. In verband bier- mee zal getracht worden een leden werfactie te houden omdat het drin gend noodzakelijk is de financiële toe stand van de afdeling te verbeteren De afdeling Schiedam van het Neder- landsche Roode Kruis organiseert met enkele andere gemeenten voor maan dag 20 juli een gratis boottocht van één dag .voor hen, die door een gebrek of invaliditeit aan huis gebonden zijn. en niet door andere instanties aan enig vertier geholpen worden. Aangezien op de boot, slechts enkele bedden aanwezig zijn, moeten vrijwel alle deelnemers de dag zittend kunnen doorbrengen en ook wat kunnen lopen. In totaal zijn er voor Schiedam 40 plaatsen beschikbaar. Voor vervoer naar en van de boot kan eventueel gezorgd worden. Hulp bij inschepen en aan boord is vanzelfsprekend aanwezig. Zij, die aan d-eze boottocht willen deelnemen kunnen zich tot -uiterlijk 16 mei schriftelijk opgeven aan het bureau van het Roode Kruis, Warande 95 te Schiedam onder vermelding' van naam ea adres, waarna men een invulformu» lier krijgt toegezonden.; en bovendien om de gedachte van de dierenbescherming onder een groter publiek te brengen. De jaarlijkse collecte bracht J 2.212 op. Voor de wintervoederlngsactie is veel werk verzet Het is zo jammer dat te weinig leden hebben meegewerkt. Er zijn per dag,-en dit vijfmaal per week, 150 broden gesneden, 750 bro den per week en over de gehele ac tie genomen 7500 broden. Gedurende tien weken waren er ge middeld tien helpers per avond. In de polikliniek zijn in het verslagjaar be handeld 324 dieren, waarvan OT hon den, 125 katten, 4 kanaries, 3 parkieten, 7 konijnen, een schildpad, 4 duiven, een goudvis, een hamster en een kardinaal, i het dierentehuis St. Annazuster- straat 47 werden in het verslagjaar op genomen 175 honden, waarvan 90 af gestaan door de eigenaars en 75 zwerf honden, 31 honden werden door dè eigenaars afgehaald, terwijl voor de overige 134 honden een nieuw tehuis werd gevonden.- Het aantal opgenomen katten bedroeg 375, waarvan 95 zwerf katten. Voor een groot aantal kon daarvan een ;oed onderkomen worden - gevonden. Toorts (werden nog verzorgd enige vo gels, zoals meeuwen, duiven, merels, mussen en spreeuwen. Vooral tijdens de vorstperiode werden veel meerkoeten en eenden is het dierentehuis opgenomen. Een groot aantal meerkoeten moest van stookolie worden gereinigd. (Van een onzer verslaggevers) VOOR het Monument voor de Gevallenen in de Gerrit Ver- boonstraat in Schiedam lag maan- dagvond een rijk bed van bloemen. Het was het eerbetoon aan hen die voor onze vrijheid hun leven ga ven. Schiedam heeft op indruk wekkende wijze zijn doden her dacht De jaarlijkse manifestatie beeft nog niets aan waarde ingeboet, Integendeel we kregen de Indruk dat de belangstel ling "veel groter was dan vorige jaren, speciaal meer jongeren toonden belang stelling. Nu zou het beter geweest zijn als die vele kijkers in de stoet hadden meegewandeld. Ook dit directe eerbe toon echter was van formaat. Omstreeks zeven uur was het heel druk in Lange Kerkstraat. Boterstraat, Kreupelstraat, Broersvest waar de stoet werd geformeerd. Tegen kwart voor acht vulde de stoet de lengte van de Broersvest. Wat vroeger dan vori ge jaren kwam de colonne bij het mo nument aan zodat het leggen van bloe men gemakkelijker kon geschieden. Er waren bloemen van het gemeen tebestuur, stichting 40f5, expoge, oorlogsgravencomité, de vele vereni gingen en organisaties, en van parti culieren. Na de stille plechtigheid bij het monu ment is een herdenkingsdienst in de Grote Kerk gehouden georganiseerd door de afdelingen Schiedam en het Voorma lig Verzet Nederland en de Ned. Ver. van Ex-Politieke Gevangenen. Aanwezig waren o.a. burgemeester mr. J. W. Peek, de wethouders mr. M. J. M. van'Kinderen en W. van Schoo- neveld, gemeentesecretaris mr. M. J. Blok, Deken F. P. J. Boelrijk uit Schiedam heeft als eerste spreker gewezen op de les van de oorlogsjaren. Hij vroeg zich af waarom de ouders de jeugd niet we zen op de monumenten en de graven van deze oorlog. Deze monumenten toch zijn er meer nog voor de levenden dan voor de doden omdat zij ons leren wat er is gebeurd. Het is daarom goed de jeugd te onder richten in de betekenis van wat eens zo'n verschrikking voor miljoenen is geweest. Aan het slot van de bijeen komst, die helaas door te weinigen werd bezocht, beeft de hervormde predikant ds. C. van der Steen eveneens gewezen op de offers die niet vergeefs zijnge bracht. Bij de aanvang had de harmonie Oefening Baart Kunst enkele koralen doen horen. Het gemengd koor „Ex celsior" zong een Requiem, daarna het Beati Mortui van Mendelssohn en Ecce Quomodo Moritur van HandeL Oefening Baart Kunst speelde Judex van Gounod en het Largo van HëndeL De sobere maar sfeervolle plechtig heid werd besloten met het zingen van het Wilhelmus, de coupletten 1 en 6. Vi boren: Mark R zv Doesburg en J W Boes; Willem zv D J Chatelalc en T C Bouwer; Titus P M zv C W Loom an en HEM van der Drift; Sfiskla B M dv A F Wiegel en PGM 9uur; Adriaan N zv A M Trommelen ea O P R Steffen; Antonia dv H Moerer en M M dé Vries; Evdokia dv G Skazis en G van Trtcht; Astrid A dv C Flipse en W Donker; Johannes W zv B Overzier en B M. Schoenmakers; Francisca W dv F W Hoog- ;wert-hW MSW'J van- der Mëijden; Adriaan zv, A den Hartog ea C J Bosman; Robert zv, A Immerzeel en M L van 'Alphen; Petro- neila dv M'Peute en T J MackaiJ; Ellen A dv W H Spruijt en A M van der Vlies; WUhelmina H dv J Prein en K Siuijters; Anthonius zv K Liekendiek van M H van de Schuur. Overleden: A E Teeuw, 38 jr; H Chris tiansen. oud 3 dagen. WESTZEEDIJK 106 - ROTTÉRDAM-2 "\7 AN AVOND, dinsdag 5 mei, wordt in Schiedam de Ster-Lampionop tocht gehouden. De stoeten, die vanavond van de ver schillende delen van Schiedam naar het parkeerplein aan de Broersvest komen, stellen zich op en volgen de routes, zoals hieronder L aangegeven. Kinderen, uit Nieuwlaad Oost kunnen zich tijdens de route van groep Niéuw- land, komende van het Dr.. Wlbaut- plein, nog wel aansluiten. .Kinderen uit Kethel kunnen zich vervoegen op het Dr. Wibautplein, v' Er wordt om 20.45 uur precies ver trokken. Aankomst op plein pl.m. 21.10'uur op het plein wordt, als al len staan opgesteld, het Wilhelmus gezongen en een driewerf hoera voor H.M. de Koningin uitgebracht. Daar na een gezamenlijke rondwandeling door de Lange Kerkstraat en de Hoog straat. Routes héén: 1. Nieunland: opstelplaats Dr. Wibautpleln-Mgr. Noiensiaan. Route: Mgr. Nolensiaan, Parkweg, Spinhuispad, Grote Markt. Lange Kerkstraat, Parkeer plein, pl.m. 1600 m. Kinderen uit het Oosten van Nietnrluid kunnen zich onderweg nog wel aansluiten. Hiermede bij de opstelling van de stoet en tijdens de mars aan het eind van de stoet rekening houden. 2. Het Westen: opsteipiaats Vondellaan tussen Graaf Flarisstraat en Westfrankelandsestraat, kop bij de Westfrankelandsestraat. Route: Westfrankelandsestraat, Brugmanstraat. St. Liduir.astr.iat, Warande, Burg. Knappertlaan, Nieuwe Haven. Oranjestraat. Broersvest, parkeerplein pLm. 1700 m. 3. Zuid: opstel plaats Nieuwe Maasstraat; Route: Nieuwe Maasstraat, Rozenburgsestraat, Stadhouders laan N.Z., Wm. de Zwijgerlaan, Nwe Ha ven, Oranjestraat, Broersvest; parkeerplein 1700 m. 4. Het Oosten: opsteipiaats: Diesel straat, vóór de Daltonflat". Route: Buys Ballotsingel, v. 't Hoffplein, Boerhavelaan, Prof. Kam. Onneslaan, Stephensonstraat, Vil lastraat, van Swindensingek Marconiweg, Korte Singelstraat. Broersvest, parkeerplein, pl.m. 1800 m. Terug: De afmars van het Plein is in de volgorde: l Nisuwland; 2. het Westen; 3, Zuid; 4. het Oosten. Uitgang hij de Ruïne, waarna rondwandeling door de Lange Kerk straat en de Hoogstraat, in één lange stoet. Bij de Koemarkt valt het Oosten af en gaat rond het Koemarktplein, langs de Broers vest, Korte Singelstraat. Swammerdamsingel naar v. 't Hoffplein. Ontbinden. De anderen gaan de Koemarktbrug. over. Zuid valt af bij de Lange Nleuwstraat en gaat door deze straat, de Hoofdstraat, Wil lem Brouwerstraat, Wiïhelminaplein, naar de Groenelaan. Ontbinden. Nieuwfand en Wes ten over Oranjebrug, Nwe. Haven. West St, Lidulnastr., Anth. Muysstr-, Westfr. str,, hoek Vondellaan ontbinden. Nleuwland gaat dóór haar Nwe. Damlaan; ontbindt bij Mgr. Nolensiaan. TAONDÈRDAGMORGEN 9 uur (Hemelvaartsdag) breekt in verband met tie feestdag later in de ochtend dan gewoonlijk ae „ber-enploeg" los. Immers dan zullen de hekken van „Bad Groen- oord" te Schiedam tot vreugde; van de zwemlustigen voor het achtste seizoen worden ontsloten. Naast de door de dienst van gemeentewerken en de afdeling plantsoenen vrijwel voltooide op knapbeurt, wordt thans bovendien als een bijzondere attractie voor de jeugd een glijbaan bij het on diepe basin geplaatst.: Velen hebben zich ook nu weer aan de kassa van het zwembad al voorzien van een seizoenabonxie- ment tegen gereduceerd tarief. Tot en met woensdag 6 mei, van 8.30 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.09 uur, zijn ook de gëzinsaborinemen- ten nog tegen gereduceerdtarief aan het loket van „Bad Groen- oord" verkrijgba ar. Morgen begint de verkoop van een grote partij luxe venster- r vallen voor een prijs; waar, wij eigenlijk niets aan toe te voegen hebben. Denkt II eens In, luxe Terienka venstervati van Polyester fan tasie marquisette, met"brede dubbele onderzoons, .Sb cm hoog, Ineen heieserie moderne, nieuwe deslns, van 1.35 per meter. Uwe venstervhlteiv kant;«n j klaar met zoom «ft.hoohttb 'óm •1p tv hangen, hu 7>'-'Voor-Mg gMftVridM. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze Terlenka venstervallen, toppunt van gemak en verfijnde luxe t diverse dessins, 4Kk per meter Géén M. of ithrlft. frtrt. Die planken vormen de barriè re, ze worden met klei tegen de vloed gedicht. Dit brokje folklore zal over enkele jaren verloren ra ken als de omvangrijke werk zaamheden voor de verhoging var de waterkering en de bouw va' de Buitensluis begonnen zijn. T"YAT HET opdringende watet heel hoog en heel vervelend over de kade van de Voorhaven kan stromen is o.a. te zien aan de zijgevel van het kantoor van de Havendienst waar een bordje aangeeft dat het water tot 1,81 meter boven de begane grond steeg in de nacht van de storm ramp op 1 februari 1953. Een tweede bordje 91 centi meter boven de begane grond geeft aan hoe hoog het water steeg op 9 februari 1889. Febru ari schijnt wel een gevaarlijke hoogwatermaand te zijn, LIET kleine plaatje toont de hoek Van dat Havenkantoor i j- met gedenkplaatjes. Op de ande re foto is te zien hoe hoog het water steeg in vroeger tijd als de zeilschepen in de haven lagen en de zeeschepen voor de mon ding gemeerd lagen. Tegen de huizenrand waadt de jeugd door het water. Zoals overal in Schiedam het geval was blijkt ook het Hoofd e.o. in het verleden boomrijker geweest te zijn dan nu het geval is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1