H.B.S.S. doet beroep op protestants BOTTERDAM Wilton repareerde vorig aai* en SIERADEN BUIT VAN (GESTOORDE) INBRAAK Nieuwbouw van Wilton had voldoende werk AGENDA ai - SCHIEDAMS BEVOLKING: 42 MK Hij Vmts VffcKADS Nog niet voldoende voor sportcentrum Actie sporttoto vergt meer iveerklank V Minister Bogaers ma Veel „tam-tam" bij start van InHaBê '64" Totaal 1096 Vele soorten opdrachten Cefa vertoont in Arcade Wie is nu die auto-eigenaar? pblsre«22 MEI life sééü. Jf rotterdammer Pagina 5 VRIJDAG 8 MEI 1964 MM- Motie-sinaasappel Hogere salarissen voor wethouders O.N.-medailes voor jubilarissen Vegla fristh.o nu beduidend „VOOR MOEDERDAG" 11 Garage Van Dalen N.V. voorn modern vandaag... en morgen ••pit dadelijks Oxfordshire Omzet TTET Schiedamse bevolkingsto- -U- taal is in de maand maart ge stegen met 42 personen. Op 1 april telde Schiedam 40.565 mannen en 41.020 vrouwen, in totaal 81.585 personnen. Er werden 71 jongens en 53 meisje geboren, er overle den 26 mannen en 16 vrouwen. Oxfordshire Parkeerterrein ft ««'..I, ScAzii, A. DEN DRAAK Brommer contra auto VERKADE modehuis V, safS* k-r-.c ftfis er een betere bescherming voor Uw kleding denkbaar dan deze practlscha house-coats, waar U helemaal „in zit"? House-Coats, gemaakt van No» Iron popeline...een pracht kwa liteit in het meest gewilde model, aan hals, mouwen, zakken en zoom contrasterend afgebiesd. Gisteren werden ze nog aan geboden voor 10.50, maar mor gen als speciale aanbieding voor nog géén zes gulden. Het gaat met Schiedams grootste zaterdagvoetbalclub H.B.S.S. nog niet zoals het moet. Op girorekeningnum mer 424225 van de penningmeester A. Winter, Van Ruysdaellaan 28 a, staat tot heden een saldo van f 8574,13 voor de bouw van het Protestants Christelijk Sport Centrum in Harga. Dat is nog niet de helft van het bedrag dat nodig is. Bovendien is de donateursactie nodig om te voorkomen dat H.B.S.S. aan de sporttoto deel neemt, ook nog geen succes. Daar om zal H.B.S.S. in de komende weken nogmaals een beroep doen op geheel Protestant Schiedam. Secretaris G. K. A. de Geus schrijft in de HBSS-er over de ervaringen van de laatste tijd: „Toen in juni door het be stuur het besluit werd genomen om voorlopig van deelname aan de toto af te zien, was iedereen bereid ons te hel pen én leek H.B.S.S. een zonnige toe komst tegemoet te gaan. Hoe is de situatie thans, nu alle gekrakeel ver stomd is. de verhitte gemoederen ge kalmeerd en de. tijd de scherpste kant jes heeft bijgeslepen? Heeft Protestants 5? (Van een onzer redacteuren) door zich als donateur/trice bij ons te melden. De gelegenheid hiertoe wordt u binnenkort geboden, want in de-kerk bladen zult u eerstdaags een circulaire van onze financiële commissie aantref fen, waarin vermeld staat, op welke wijze u uw steun kunt realiseren." Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze house coats in de maten 38 t/m 48 en m leuke, frisse kleuren, voor tel. of tchrift. bat. Maandag 11 mei om 15 uur zal de minister van volkshuisvesting en bouw nijverheid, drs. P. C. W. M. Bogaers. vergezeld van de secretaris-generaal eii enige hoofdambtenaren van zijn departe ment,ft'ëen werkbezoek aan' Schiedam brengen:''' Sa een 'bespreking ten stadhuize met het college van Burgemeester en Wet- zal omstreeks kwart vóór vijf tjn rondrit door de nieuwe wijken van wland worden gemaakt, waarna een bezoek aan het complex van 421 in Kethel (Groenoord) zai wor ths gebracht. Na-de rondrit is er een bijeenkomst in restaurant ..Europoort". Omstreeks 19 uur ta!'de minister zijn bezoek aan Schie- óanvbeëindigen. Maandagmorgen wordt in Botterdam Zuid de eerste paal geslagen voor de p#ie werkplaats met loods en emplaee- aeat voor de metrotreinen, te bouwen un de Parallel weg. en de HiHedijk. Met Zeie handeling wordt het begin gemar keerd van het laatste grote metrodeel- projeltt, de aanleg van de metrobuizen ie Nieuwe Maas. Werkplaats, loods en metro-emptace- nent komen op een terrein van dertig duizend vlerkante meter, dat de Ncder- iradse Spoorwegen N.V. beeft afgestaan un haar grote emplacement. Remise cn werkplaats komen op het zuidelijke deel rsa dit terrein en dat gebouw wordt bt m lang en 37 m breed. Het krijgt B-W6. kubieke meter inhoud. Er komen «ren sporen in en dat lijkt niet zoveel. Mar het is niet de bedoeling, dat de 'tnise als stalllngsruimte wordt gebruikt: i« metrotreinstellen parkeren gewoon «Hen, op het emplacement. Alleen voor ie onderhoudswerkzaamheden worden de jMtrofrelrien naar binnen gebracht. Vlak dit gebouw komt het centrale scin- «olsvan de metro, dat twintig meter lang, 'es nieter breed en acht meter hoog wordt. ®er zal het „brein" van de hele metro- iienstregellng worden gehuisvest. Zonder lit men er één trein ziet zal de metro- •tfeenloop worden geregeld vla tableaux. gebouwencomplex wordt gecomple- Kerd met een wagen-wasinrichting. De iwnwen en de inrichting zijn becijferd ep-aeht miljoen golden, het gehele em- ïheement, compleet met opstallen en op- Hlsporen, zal vijftien miljoen gulden kos- kn. Met het werk aan emplacement gebouwencomplex is belast de Aan- tóming Maatschappij J. p. van Eesteren V- te Rotterdam, Het gehele complex "set gereed zijn in de zomer van 1966 enkele maanden, eerder zal Rotterdam "eds de eerste metrotrcin hebben ont- '•ngen. Die zal in april 1966 worden op- Weverd. De Rotterdamse Elektrische "*in heeft 27 treinstellen besteld. Werk- 'Poor zai de laatste in februari 1967 af weren. (Van een onzer verslaggevers) Honderddertig Haagse musici gaan op zaterdagmiddag 23 mei in Schiedam op daverende wijze de aandacht vestigen op de Middenstandsbeurs InHaBe, '64. Het is de Muziekgroep Van der Bos, die spe ciaal aaar Schiedam komt om op enkele plaats® de musiceren en een show te geven. Gestart wordt om half twee op het Van 't Hoffplein in Schiedam-Oost. De 24 majorettes, de drumband met 'trom petters, 32 man en de harmonie van 65 man, een fleurig geheel, marcheert over de Snelliussingel, Van Swindensingel, door Laurens Costerstraat, langs RK- kerk Singel over Huis te Riviereweg naar de Broexsvest aan de zijde van de InHaBé- '64. Hier wordt aan de ene zijde'van de rijweg gedurende een uur een show ge geven. Flitsen van deze show zullen van twee tot drie uur via het gesloten TV- circuit in de beurs „worden gebracht". Om drie uur wordt het gezelschap in drie touringtarsnaar Kethei-Dorp ge bracht De muziekgroep van Van der Bor marcheert dan van het Dorpsplein naar de Peren/Kersenlaan in Tuindorp Kethel waar een demonstratie van twintig minu ten wordt gegeven. Omstreeks vier uur rijden de touringcars met gasten naar het Dr, Wibautplein. Hier concerteert de groep eveneens om daarna al-musicerend door de Mgr. Nolenslaan, /Parkweg, Spin huispad, rond Stadhuis Grobte Markt, Lange Kerkstraat naar de InHaBé, '64 Broersvest te gaan. 0 Bij de Jazzclub Guillaume in Schiedam komt zaterdagavond in Tivoli The Harbotnv Jazzband o.I.v. Karei Bonneur op bezoek. Op zaterdagavond 16 mei spelen GreenRiver fazz Band o.Lv. Jos Rijneke en The Free Kings Five o.I.v. Peter de Vos. Les Com pagnons Du Dixieland o.I.v. Theo Harrewijn spelen op zaterdagavond 23 mei tezamen met het trio Herman Bakker. In Tivoli spelen op zaterdag 30 mei The Sincere Dixieland Jazïband en het Kwartet Kees Kooy. Op de tweede dag van het inter nationale jeuigdvoetbaltornooi in Nines hebben, de junioren van Feijenoord met 11 gelijkgespeeld tegen F.C. Barcelona. Barcelona won na strafschoppen. In de laatste wedstrijd verloor Barcelona met 20 van Nimes. Schiedam hieruit lering getrokken, heeft men spontaan geholpen of is men weer ingedut met de gedachte: „Waar maken ze zich druk over, het gaat ons verder niet meer aan?" Helaas moeten we constateren dat het laatste kennelijk het geval is, want hoe is anders te verklaren, dat slechts 100 mensen zich als donateur/trice lieten inschrijven. Wonen er in Schiedam een stad van meer dan 80.000 inwoners niet meer Protestanten? Men zou haast geneigd zijn dit te geloven. Laat men nu niet beweren, dat men niet weet dat H.B.S.S. een donateurs-aktie voert om aan de nodige financiën te komen, want cp velerlei manieren is hierop reeds de aandacht gevestigd. Willen wij behorende tot da grootste zaterdagmiddag-verenigingen van Ne derland redelijk kunnen blijven draaien, willen wij onze jeugd ook dat gene kunnen bieden wat andere vereni gingen, die wel in de toto spelen, hun jeugd geven, dan zal het aantal dona teurs minstens verviervoudigd moeien worden. En dat kan als heel Protestant Schiedam bereid is ons te helpen door het stor ten van een vaste jaarlijkse bijdrage of De socialistische sinaasappeLenmotie is er woensdagavond in de Vlaardingse ge meenteraad niet doorgekomen. Evenals in de vorige vergadering staakten de stem men (nu op 1515). Weer stemden de beide PvdA-wethouders voor de motie en daarmee tegen het voorstel, van het col lege om het verzoek van het comité Zuid- Afrika voor kennisgeving aan te nemen. Opmerkelijk was dat de heer J; Ver meer (PCG) eveneens zijn stem aan de motie gaf. Gezien de staking der stemmen voor de tweede maal werd de motie ge acht te zijn verworpen. „OS SPONDE" HEEFT 'TH! alt» matftn -f 1001 klturtn SED9ANKEN mot on zondor.ladon, in ao- wenste houtsoort ee meat van 44,5® tot 200,- DEKENS „orlon", „draion", „loaeril" iango maten van 43,7® tot 128,- OEVUIDE SPREIEN „trieel", aeetaat-iljde, terlenha, veto ure-chiffon, e.a- van 39,50 tot 245,- ..NggClANOS GBOOTSTE «gtCIOatHUIl Óf SL*ACCgjHO 'HUKT H H. ÜÉirfïlYA», - aoTTtaOAK rei. i Vlaardingens vier wethouders krijgen met terugwerkende kracht tot 1 januari 1964 een jaarsalaris.van 19.295 gulden. De gemeenteraad verklaarde zich vrijwel unaniem akkoord met dit voorstel van Gedeputeerde Staten. PSP-eenling A. van..der Veer was het er niet mee eens, evenais PCG-vertegen woordiger X Vermeer. .Hij gaf zijn stem niet „gezien het loonbeleid". Toen burge meester X Heusdens om nadere uitleg vroeg, zei de heer Vermeer dat overal op procenten wordt gekeken, en dat de ver hogingen voor ministers. Kamerleden en wethouders „met duizenden tegelijk gaan". „Ik stem tegen." De stand na de vierde ronde om het schaakkampioenschap van Schiedam ts als volgt: Hoofdklasse: 1. P. P. Roozenbeek 3 uit 4: 2 en 3 A. Noordegraaf en J. Stahlie 2)4- Uit 4; 4 C. Vrijland 2 uit 3 en 1 afge broken partij: 5, 6 en 7 J. v. d. Driessche, H. den Uijl en G, H. Hermse 2 uit 4; 8 J. van Baarie 1)4 uit 4; 9 L. Reitsma. 1 uit 3 en 1 afgebroken partij: 10 J. de Bruin ïfe uit 4. Ie klasse: 1 C. K. Harmanny 3)4 uit 4; 2 en 3 N v Grevenbroek en J C Hölzken 3 uit 4; 4 en 5 H Heesemans en H Planken 2)4 uit 4; 6 en 7 H. Bogers en A A v Etten 2 uit 4; 8 J. v. Grootvcld komt zaterdagmorgen in Tivoli The Harbour Boele 0 uit 4. ,2e klasse: 1 en 2 P Willems en G de Winter 4 uit 4: 3 S Koster 3)4 uit 4; 4 H. G. van Soest 3 uit 5; 5 Ch. de Kievith 2 uit 4; 6 D Groeneweg 1)4 uit 4; en 8 A J M WUlemse en J Fiolet 1 uit 4; 9 C v d Slot 1 uit 5. Drs. H. P. M. van der Drift (KVP) heeft woensdagavond in de Vlaardingse gemeenteraad zijn waardering uitgespro ken voor het adres van dc- Vereniging tegen Luchtverontreiniging in en om het Nieuwe Waterweggebied. (Van een onzer verslaggevers) Twee jubilarissen bij de Verenigde Glasfabrieken in Schiedam zijn onder scheiden. De heer P. v. Roon, die 40 jaar in dienst was, kreeg de gouden medaille van Oranje-Nassau. De heer J. G. van Leeuwen, die ook 40 jaar in dienst was, kreeg de zilveren medaille van Oranje- Nassau. Burgemeester mr. J. W. Peek heeft vanmiddag de onderscheidingen uit gereikt. De heer Van Roon werd op 7 septem ber 1900 geboren; hij woont Bosboomlaan 16c. Bij zijn indiensttreding in 1924 werd hij belast met de constructie van een hangbaan over het terrein voor het grondstoffentransport. Daarnaast werd hij belast met de leiding van de afdeling electriciteit. Aan de productiemachines, die in het begin van zijn loopbaan een snelle technische ontwikkeling te zien gaven, heeft hij bijzondere aandacht be steed. Voorts is hij de promotor- Van, de in 1937 opgerichte bedrijfsbrandweer'. Ook de inspectie van de veiligheidsmaatrege len op het bedrijf behoort tot zijn taak. Geleidelijk aan heeft de heer Van Roon zich ontwikkeld tot de algemeen tech nische leider van het bedrijf in Schiedam en thans is hij staffunctionaris voor de technische dienst van dit bedrijf. De heer Van Leeuwen werd 9 januari 1904 geboren; hij woont St. Liduinastraat 62a. Bij zijn indiensttreding in 1924 werd hij geplaatst op de afdeling verkoop en na enige tijd overgeplaatst naar de afde ling expeditie. Hij is hier opgeklommen tot chef, welke functie hij vele jaren met grote voortvarendheid heeft vervuld. Om gezondheidsredenen werd hij vorig jaar van deze zeer drukke en verantwoorde lijke functie ontheven en werd hij in staat gesteld zijn, in de loop der jaren ver werven, kennis en ervaring dienstbaar te maken op de afdeling verkoop. meubelen in teak-. piIi«atuJdr-«n wingek u!iv®*pi«g- W0M1N6INWCHTINC #*OS«5VESI (Van een onzer verslaggevers) JN EEN HUIS aan de B.K.-laaa is gisteravond een inbraak gepleegd, -waarbij enige gouden sieraden en juwelen zijn ontvreemd. De Inbreker is het huis binnengedrongen nadat hij een ruit aan de achterzijde uit de sponning had genomen. De bewoner van het pand, de heer J. F. N. heeft de dief ken nelijk gestoord. Teen hij thuis kwam hoorde hij nog iemand snel het huis uit lopen. Hij kon de man niet meer achterhalen. Binnen bleek dat in de slaapkamer alle kasten waren doorzocht en daf de sieraden die er waren Op geborgen, verdwenen waren. Die is niet de eerste aan bieding van Mystère gordij nen... diverse malen heeft U ze al kunnen kopen voor op vallend lage prijzen... maar de Mystère die U morgen' "koopt... -de kwaliteit en de prijs... slaat alles wat op'dit 'gebied: wordt aangeboden. Want morgen koopt U Poly ester Mystère met ingeweven rand. Een bijzonder fraaie vi« - trage, elegant en in een prach tige 'lichte ivoorkleur {bijna Wit). Polyester Mystère, seizoenprijs 5.98 koopt U morgen per meter voor nog géén drie gulden. „REPAREREN EN OVERTREKKEN VAN PARAPLU'S Bel ons voor een 'demonstratierit BUTS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 De afdeling Reparatie van de Schiedamse scheepswerf Wilton- Füenoord heeft volgens het jaarver slag 1963 veel werk verzet. Aan 1096 schepen werden reparaties verricht. Dat zijn 53 schepen meer dan in 1962. Van de 1096 schepen waren er 849 van vreemde nationaliteit en247 Nederlandse schepen. De drijvende en vaste droogdokken waren goed bezet. In totaal werden gedokt 390 schepen (vorig jaar 319), met een tönnenma'at van 4,014.000 te gen .3.155.000 in het jaar daaraan voorafgaand. Het aantal dokdagen steeg van 1723 in 1962 tot 1878 in 1963. De. verhoging van hét aantal gedokte schepen en dokdagen vergeleken met 1962 is mede veroorzaakt door het feit, dat in laatstgenoemd jaar de dokken 3 en 5 tijdelijk niet beschikbaar zijn ge weest in verband met 'de uitvoering van onderhouds- en moderniseringswerk- zaamheden, Op de dwarsheliing te Rot terdam wérden 15 zeeschepen (vorig jaar 14) en 134 rivierschepen (vorig jaar 72) gerepareerd. In totaal waren hier mede 1042 heUingdagén tegen 614 in 1962 gemoeid. In het bouwdok werden 2 sche pen (vorig jaar geen)., metende 2I.OOQ ton, opgenomen, met. 148 dokdagen, Van de dokken der Gemeente Rotter damwerd dit jaar geen gebruik ge maakt. In.-1962 werden er gedokt 10 schepen, metende ,87.000 ton met 33 dok dagen. Resumerende zijn dus 392 sche pen (vorig jaar 329) gedokt, metende 4.035.000 ton (vorig jaar 3:242.000 ton), met 2026 dokdagen (1962 -1756). De ge middelde tonnenmaat dér schepen was 10:293 ton (in 1962 - 9.854). m VtflSEPlMOtN fcuitine SCF: KDO, contactavond. 20. Koor Opstandingskerk, jaar- J-fcade: Cefa, filmavond, 20. liusis Sacrum: Pers.-ver. Noordhoek, '«stavond, 20. ®*l?blad „De Rotterdammer", Schie- 'atase redactie, Lange Kerkstraat 82, 64! 54. b.g.g. 115588 (toest. 62, ft. 1« .uur b.g.g. 195885) alleen voor 'Wactiè aangelegenheden. ttAsentschap mevrouw J» v. d. Hoek- "oorehdatn: X Steerfstraat 29, teL 65451 (Van een onzer verslaggevers) De afdeling Nieuwbouw van de Schiedamse scheepswerf Wilton Fije- noord heeft volgens het jaarverslag 1963 voldoende werk onder handen gehad. Op 28 januari werd in het bouw dok met de bouw van een tweetal brugkranen, ordernummer 645, begon nen. De opdracht hiervoor was ver kregen van de Norddeutsche Maschi- nen- und Schraubenwerke in Peine. Deze brugkranen, elk met een hef vermogen van 200 ton, worden ge bruikt bij de bouw van nieuwe brug over de Oosterschelde. Op 6 mei werden beide brugkranen uitgedokt en op transport gesteld naar de Veerhaven in Kats, alwaar zij op 7 mei werden opgeleverd. Onder order nummer 647 werden voor deze brug kranen de benodigde kraanpoten ver vaardigd, die op 10 mei werden opge leverd, Tevens verleende W.F. de beno digde 'assistentie bij de montage van deze kraanpoten op onze werf. Op 7 februari werd het nieuwe mid dengedeelte van de Jalavikram aan de afdeling Reparatie opgeleverd. Op 6 maart bouwnummer 775, de Avedrecht, een 51.300 tons tanker in aanbouw voor Phs. van Ommeren N.V. te Rotterdam gedoopt en te water ge laten. De doop geschiedde door me vrouw G. de Pous-van Itterzon, echt genote van de toenmalige minister van Economische Zaken. De technische proeftocht werd gehouden op 5 en 6 juni waarna het schip op 11 juni aan de rederij werd overgedragen. Op 7 mei werd in het bouwdok met de bouw van de nieuwe sectie voor de verlenging en met de verbouwing van de Olympic Thunder. Daartoe werd net voorschip in het bouwdok gevaren en het nieuwe gedeelte daaraan gebouwd. Op 20 november kon het geheel worden uitgedokt en in het drijvende dok no. 4 met het achterschip worden verenigd. De Olympic Thunder werd op 31 de cember opgeleverd. Op 19 mei werd begonnen aan de voorbereidende werkzaamheden van de Oxfordshire (Conix). Een aanvang werd gemaakt met de vervaardiging van acht sluisdeuren voor Maasbracht, waarvoor van Rijkswater staat opdracht verkregen was. Tevens werd begonnen met de bouw van een nieuwe sleepboot voor eigen bedrijf. Zoals in het vorig jaarverslag reeds vermeld, ontving W.F. van de Federale Regering van Nigeria de opdracht voor de bouw van een fregat -van ongeveer 2.000 ton. De door derden te leveren bewapening van dit fregat bestaat uit een dubbel 4 inch kanon, vier mitrail leurs van 40 mm en een drieloops diep tebommenwerper, terwijl een tweede dubbelloops 4 inch kanon later geplaatst zal kunnen worden. De door M.A.N.-Augsburg te leveren voortstuwingsinstallatie bestaat uit vier M.A.N.-motoren, die twee verstelbare schroeven aandrijven. Bij maximaal vermogen van 15.500 pk zal op de proef tocht 26 knoop bereikt moeten worden. Naast de accommodatie voor comman dant, officieren en manschappen (onge veer 200 personen), bevindt zich op het achterschip de accommodatie voor au toriteiten. In de nazomer van 1965 zal het schip gereed moeten zijn voor de proeftochten.^ Met grote waardering Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze Polyester Mystère, in 160 cm hoog, per meter voor Géén ef schrift, bist. De Schiedamse Cefa- vertoont in de maanden niei. en juni films in gebouw Arcade aan de Lange Haven, dus niet zoals gebruikelijk in Goede Haven of Irene, Zaterdagavond wordt de eerste voor stelling gegeven. Dan wordt de eerste grote Israëlische speelfilm „Sinaia" vertoond. Kaarten verkrijgbaar bij boekhandel Niemantsverdriet, Lange Kerkstraat 52 en aan de zaal. De inhoud van dc film is als volgt: Een formatie Israëlische straaljagers op wee naar een vijandelijk doel verliest onderweg een van haar toestellen door motorpech. De piloot weet zich echter met zijn schietstoel te redden en landt enkele honderden, kilo meters binnen het vijandelijk gebied. Hij komt terecht bij enkele Bedoeïnententen. waarvan er slechts één bewoond is door een Bedoeïnenvrouw met zoon en dochtertje, De vrouw is aan de arm gewond door het neerstortende vliegtuig en de piloot (Dan) verbindt haar. Een. Egyptische patrouille die het neer storten cn parachuteren heeft waargenomen gaat op 20ek naar de piloot en komt bij de tent van de Bedoeïnenvrouw waar Dan zich verborgen heeft. De vrouw ontkent een piloot gezien te hebben maar de Egyptena- ren ontdekken het verband om haar arm en bedreigen haar de schuilplaats van de piloot bekend te maken. In een vuurgevecht doodt Dan een van de Egyptenaren maar wordt door de tweede overmeesterd. Op dat moment verschijnt in de tentopening een ontsnapte Israëlische krijgsgevangene, de officier un', die na ver schrikkelijke kwellingen doorstaan te hebben met grote haat jegens de Egyptenaren ver vuld is Hij schiet de Egyptenaar die Dan bedreigt neer en samen met Dan beraamt hij plannen weer naar Israël terug te keren. Zij slagen erin een klein sportvliegtuigje te krijgen dat echter plaats biedt aan niet meer dan twee personen. De Bedoeïnen vrouw met haar beide kinderen moeten ech ter ook mee, omdat zij wegens hulp aan de vijand anders zeker vermoord zullen worden door de Egyptenaren. Uri besluit achter te blijven en het 'vlieg tuigje stijgt op. De belading is echter te zwaar .en het toestelletje stort neer, waarbij Dan, de Bedoeïnenvrouw en haar zoontje omkomen. Alleen de baby Sinaia overleeft het ongeluk en met haar op zijn arm trekt Uri door de woestijn naar Israël, waar hij veilig aankomt. Van de totale omzet van de afde ling Reparatie was 68 pet. (vorig jaar 61 pet.) voor buitenlandse rekening. Daarbij waren evenals in het daaraan voorafgaande jaar 25 nationaliteiten vertegenwoordigd. Uit de vele opdrachten komen-er twee naar voren, die zich-door de aard en de omvang van de werkzaamheden in sterke mate van de .overige hebben pn- derscheiden. Wij doelen hier zowel óp de verbouwing van de tanker Olympic Thunder van Olympic- Maritime S.A"„ Monte Carlo, als op die van het pas sagiersschip Oxfordshire van Bibby Line Ltd.', in Liverpool. De Olympic Thunder, in 1949 gebouwd, had op'26; april 1962.bij Texel een aan-, varing; niet de Griekse tanker Kis sa- vos en liep zware, schade op, vooral-in de midscheeps. Bovendien raakte hét schip in brand en de brug brandde ge heel uit: Het schip Tag een jaar aan de werf alvorens de rederij opdracht gaf tot' herstel; verbouwing en tevens ver groting. Hét schip werd in tweeën gesplitst,' waarna,, -aan het voorschip een nieuwe sectie van vijf nieu we tanks werd aangebouwd en de totale lengte van de tanker van 190 op 214 m werd gebracht. De breedte bleef ongewijzigd ruim 25 ra; de holte werd -van 13.25 m gebracht op 15,70 m en de diepgang steeg van 10 naar ruim 11 m. Het draagvermogen, dat 28.000 ton was, is nu 39.000 ton geworden. Het hoofddek ging in zijn geheel bijna 2% m omhoog, waardoor het voormalig bak- dek en de voormalige campagne op he, niveau van-het (nieuwe) hoofddek kwa men te liggen. In verband hiermede werd op het voorschip ook een geheel nieuw bakdek gebouwd. De Olympic Thunder kreeg ook een nieuwe brug: de oude brug was name lijk, zoals hiervoor reeds vermeld, bij de brand na de aanvaring vrijwel ge heel vernield. Ook de machinekamer heeft een grote beurt - gehad en het schip onderging tevens een complete survey. Toen 'de uitbreiding en de. verbouwing van beide delen gereed waren, werd het voorschip uit het bouwdok naar dok 4 gesleept, waar het achterschip, dat reeds in het dok was geweest, met het voorschip werd herenigd. Het schip werd aan het einde van het jaar over eenkomstig de contractueel gestelde le vertijd aan de rederij opgeleverd. (Van een onzer verslaggevers) Een. rijksveldwachterzorgde voor een ge degen voorgeleiding van de getuige, de 31- jarige lasser W. van der S„ maar veel wij2er is de Schiedamse kantonrechter niet geworden. Op 10 juni gaat-mr. P. ,B. Cos dan ook nog meer getuigen horen in de zaak tegen Jan H„ die op 5 juni 1063 een overtreding zou hebbed begaan, maar die onlangs beweerde dat niet hij. maar de heer S. eigenaar van de auto met kente ken TD 4313 zou 2i)n. De getuige begreep er niet veel van ge zien zijn vage antwoorden. .Hij' stelde ook dat hij ais getuige en niet als verdachte voor het kantongerecht was geroepen, maar mr. Cos verklaarde dat ook getuigen' onder ede de juiste feiten dienen te vertellen. Dat poogde S. dan' ook. ,.Ik heb die auto'gerólen voor een brom fiets, ik heb die auto vijf dagen gehad, nee, ik heb "m nog:geen twee dagen gehad, want ik gaf mijn bromfiets aan de auto verkoper K„ maar na een dagbemerkte ik dat die auto niet voor honderd procent was, ik wilde mijn bromfiets weer terug of -an ders een andere auto, toen was et »'n ken nis-van die K. en die zei: „Neem mijn Opel Kaptein maar' en die heb ik toen genomen, dat was op de tweede dag. het was een zeeman geloof fk.". De officier meende dat de verklaringen van de getuige wel kloppen. Vastgesteld is dat hij op 24 mei de eerste auto kreeg, dat heeft S. ook aan de politie verklaard, het voertuig.zou dus op 5 juni'niet meer zijn eigendom zijn. De getuige 'voegde er aan toe: „Nee, want de tweede dag hadik al die Opel Kapteingerolen, en toén reed ik er 's nachts, mee en toen kreeg ik die be keuring omdat die'Opel niet deugde". „Welke, bekeuring?" zeiden: kantonrechter en officier, maar voordat het helemaal ver warrend werd stelden ze reeds: „Dat heeft er niet mee te maken, dat is een andere bekeuring". „We moeten die Korf maar ho ren, die moet de aantekeningen' van in- en verkoop bijhouden", besliste mr. Cos. rine niet alleen de Nederlandsehe Vereenigde Scheepsbouw Bureaux te 's-Gravenhage en de vennootschap W.F. bij de onderhandelingen voor dit contract heeft willen steunen, maar ook bij de bouw van dit fregat het toezicht voor de Nigeriaanse Marine wil uitoefenen. Van Shell Tankers N.V. ontving men de opdracht tot de bouw van een mo tortankschip van 63.400 ton dw„ uit te rusten met-een Smit- B.&W.-motor van 18.900 apk. Naast bovengenoemde in 1963 ontvan gen opdrachten -waren per 31 december 1963 nog onderhanden voorde Konink lijke Marine de onderzeeboten Potvis en Tonijn. De orderportefeuille voor de afdeling Nieuwbouw laat per balansdatum «en redelijke werkbezetting tot begin 1966 vermeldt W.F. dat dë Koninklijke Ma- zien. In Schiedam vestigden zich 121 mannen en 107 vrouwen. Uit de stad vertrok ken 119 mannen en 149 dames. Het ge boorte-overschot bedraagt 82 perso nen, er is wederom een vestigingste kort, ditmaal van 40 personen. Beneden de leeftijd-van 1 jaar overleed één kind, in de leeftijd van 50 tot 59 jaar overleden drie stadgenoten, in de leeftijd van 60 tot 89 jaar tien Schie dammers, van 70 tot 79 jaar veertien (alleen voor klachten, advertenties en abonnementen, b.g.g. tel. 115588). Klachten bezorging: agentschap (ac.r. zie boven) dag. van 18.30—-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 6466; alarm brandweer 69123, alarm GG en GD 69290. Sted. Museum: Schilderijen Bart van C'Apotheek-0fichiedani't Gouden Hert St Liduinastraat/'hoek Brugmanstraat, tei. 68364. V ER DO tfTW'G'.ë'RTlSl GEN V E R L O VI N G S RINGEN VERLOVINGSRINGEN -0 KOK JUWELIER NIEUWE BINNENWEG 295 SC HIE DA MSCHEWEG 129 Schier ammeis ..„if stadgenoten warer. ouder dan 80 jaar. Negenenveertig Schiedammers traden in het huwelijk, er werden zes echtschei dingen uitgesproken. Na het voltrokken huwelijk betrokken vier jonggehuwden een eigen woning, tien kregen inwo ning bij de ouders, twee bij familie, twee in onderhuur, zeventien bleven afzonderlijk wonen en veertien gingen buiten de gemeente wonen. In de maand maart verhuisden binnen Schiedam 62 gezinnen met in totaal 249 personen. De KVF-fractievoorzitter vond het adres niet alleen zeer helder, maar hij stelde ook dat het blijk geeft van een uitstekende burgerzin en een goede inte resse voor deze publieke zaak. Hij hoop te dat R en W spoedig ia staat zouden zijn hun oordeel op het adres te geven. Wethouder G. Walstra zegde toe dit tijdstip te willen bevorderen, maar het is afhankelijk van het intergemeentelijk overleg dat hierover thans gaande is, zo zei deze. S» De kinderen die hebben deelgenomen aan e tekenwedstrijd cn die nog verzuimden hun tekening in te leveren, worden er aan her innerd, dat inlevering van de tekeningen nog mogelijk is tot' en' met zaterdagmorgen 9 mei 1964 bij het Bureau van de Schiedamse V.V.V. in de Plantage. Op iedere tekening moet de naam, hét adres en de leeftijd zijn vermeld. De spectaculaire verbouwing en ver nieuwing van het in 1956 voor Bib by Line Ltd. te Liverpool gebouwde Engelse passagiersschip Oxfordshire, had aan het einde van het jaar goe- de vorderingen gemaakt. Het schip, dat op 19 mei 1963 aan de werf arri veerde, was gedeeltelijk bestemd voor het vervoer van troepen. De indeling was 220 passagiers le klasse, 100 pas sagiers 2e klasse, 180 passagiers 3e klasse, 966 bedden voor troepen en 409 bedden voor bemanning, in totaal dus 1875. Het schip is onder de naam Fairstar weer in de Vaart gebracht. Het is in gericht met passagiershutten voor 2, 3 en 4 personen en een accommodatie voor ruim 2250 passagier-s, officieren en bemanning. Bijna alle hutten zijn voor-, zien van badkamers. De dekhuizen zijn vergroot, er is een nieuwe accommoda tie voor officieren en bemanning, de bo venste dekken zijn verlengd, de com mandobrug .is verplaatst, het aantal red dingsboten is uitgebreid, de salons ver nieuwd. liften aangebracht.' De lUitvoering van dit enorme karwei geschiedde in samenwerking met de af delingNieuwbouw, o.a. met behulp van werkkrachten, die uit Italië en België zijn aangetrokken. Verder kwam de .bouwputvan het nieuwe dok 8 aan de'Maaskant aan het einde van het jaar gereed. Behalve-de damwand voor deze bouwput is 'ook 'die voor de aansluitende oeyers geheid. Bij de toekomstige hoofdingang van dewerf aan de Oostzijde is een par-ft keerterrein voor auto's van personeel - e.a. aangelegd. Het zal in gebruik wor den genomen zodra door de gemeen te een goede wegaansluiting op, de Adm. de Ruyterstraat tot stand is ge bracht. .v 1 In Machinefabriek I kwamen de werk zaamheden in verband met de herinde ling en modernisering van de kantine, alsmede van de. was- en kleedlokalen, grotendeels gereed. Tegen de noordzijde van de garage werden 12 boxen ge bouwd voor stalling van de personen auto's-van het bedrijf. Van de open pij- penstelling bij de koperslagerij werd een afsluitbare en te- verwarmen opslag ruimte gemaakt.- In deze ruimte zijn de pijpen gevrijwaard van de schade lijke inwerking van "het klimaat. In de plaatwerkerij kwam de ombouw gereed van de 200 perioden-installatie (72 Volt) voor de voeding van handgereedschap pen. De terugkoelinstallatie voor beide grote compressoren werd in bedrijf ge steld. Ten behoeve van het werk aan de Oxfordshire werden twee kranen van an dere plaatsen in het bedrijf op de ka de bij dok 6 en tussen dok 6 en 7 bij geplaatst, terwijl op de kade bij de Ma chinefabriek een nieuwe \2% tons Hec- sen-wipper in bedrijf werd gesteld. ik F KANSENSTRAAT 23 - TEL. 6436 Op het kruispunt Morsestraat-Dalton straat te Schiedam verleende de brom fietser D; S. op Hemelvaartsdag geen voorrang aan de van rechtskomende personenauto, bestuurd door A. P, v. d. 3. Een botsing volgde waarbij de brom fietser viel. Zijn valhelm voorkwam ver wondingen. De voertuigen liepen schade op. modehnis brengt U-een collectie keurig geselecteerde COSTUUMS vanaf f - •chledams*w»B si vlnrdlnflen tsl.aaoa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1