Krijgt Schiedam nu ook een CNV-Vrouwenbond? AGENDA CITROEN Koos was er weer... Te hard en gevaarlijk rijden: alleen boete Fusie prof voetbalteams Hermes DVS en SW? wms BD VIA DE HOOFDSTRAAT LANGS DE PASSAGE CBB werkt aan feestplannen jubileum Beraad over oprichting heetmanjj i Wig ■jfcW Geld uit kantoor gestolen Echtpaar gewond bij botsing „Zonnehuizers" op reis met „Staverden" PPSC-reservesr na winst promotie Geert ontzegging rijbeivijs Met Fortuna-V laardingen? Scooterrijder aangereden Met de paardetram van Hoofd naar Station(7) MAANDAG 11 MEI 1964 ii m v. m I, nu... beduidend goedkoper VooriaarSen Zomer linnen """Snu-sie A95 90 cm breed NS m w, m fee» "HE Christelijke Besturen Bond ■L-/ overweegt te komen tot de oprichting van een CNV Vrou wen Bond in Schiedam. Tijdens de jaarvergadering van de CBB in Christelijk Sociale Belangen is uitvoerig over de oprichting van deze bond gesproken. Uit de ver gadering suggereerde men con tacten op te nemen met chr. vrouwenorganisaties en tijdens een bijeenkomst voor de dames een spreker van het CNV het woord te geven over de beteke nis van zo'n vrouwenorganisatie. Spaarbank met ruim overschot in april Activiteiten der Mij T uinbouw-Plantknnde Gemis NOG STEEDS LEEGTE vandaag... en morsen en dagelijks Arm scheidsrechter brak door schot Auto- en motorrally van Hermes-DVS SJC.A.V. speelt voor t.v. op „InHaBé *64" ]£OOS Dubbel ONZE reisleider C. Groene weg leidt ons nu in zijn Schiedamse paardetram van vlak na de eeuwwisseling de Hoofdstraat in waar de puin hopen van het verbrande pakhuis Java te zien zijn. Hoe kan dat? Eerder Goede resultaten van Vice-Versa poea ii !SS eer »«1/Ui L i!S "•Ml oud 181 lOoin Ml rs, A- ea ea 1© ten 158J MM 1W. aatlKf ooi Mt 'W-198 !0 ltd W. 1661 Wtll I» 18ti 10 fan) 3N to 105 Wees er vroeg bij... zodat wanneer de zon gaat schijnen, Uw garderobe klaar is. Maar dat niet alléén... waarom zou U wachten op het hoog seizoen? Wij kochten van een van de grootste stoffenfabrieken met internationale vermaardheid het hele magazijn van de over schotten van de voorjaars- eollectie 1964, voor bijna de helft van de prijs. Pracht kwaliteiten in 100% katoen,.fibranne en Denim de grote mode, in de nieuwste voorjaars-dessins. eoton -4r25" impplme iacM. lings- a tel 3.106 usjes sa indijk xm, cis» JM es» a lned cor« Bimj; BeS ïpd iets tent im Kol uil ader j!3S ƒ59. m raat So.S m; sier, ito. ■pen ilen, to Rol te- ram per elk aai. EOB- RB.' Mie Uk. en ten. en Oït. •n. :sM ro ss, ea st in de- lie en hl n- ie Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze enorme collectie voorjaarsstoffen, hon derden rollen voor japonnen, deux-pièces, rokken, kinder jurkjes en strandpakjes, in was- enzonechte kleuren, door el kaar per meter voor Gmin tel. of tchrift. bett. (Van een onzer verslaggevers) Ingebroken is in liet kantoor van de N'.V. Simca aan de Jan van Riebeek- weg in Schiedaan. üite een kast is een bedrag van 2500 ontvreemd. In dè" afgelopen maand werd bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam inge legd een bedrag van 1.837.040,20, ter wijl ƒ1.571.333,80 werd terugbetaald. Een aanzienlijk inlegoverschot dus van ƒ265.706,40. Het aantal inleggers nam in april toe tot 53,997. Op 30 aprü haddeh 2886 deelnemers aan het sparen ingevolge de Jeugdspaar- weg met 10 pet. Rijkspremie een geza menlijk tegoed van ƒ1.427.810,19 (ultimo april 1963 2517 deelnemers en een te goed van 1.116.042,42). De aan inleggers verschuldigde bedra gen en de reserves waren per 30 april voor ruim ƒ30 miljoen belegd in effec ten, voor bijna 8 miljoen m hypothe ken en 'mor circa ƒ10 miljoen in on derhandse leningen aan gemeenten e.d. De onbelegde middelen bedroegen ruim 1,8 miljoen. De afdeling Schiedam van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde houdt woensdagavond een bijeenkomst in ge bouw Irene waar de heer C. van der Sallm bit Rijswijk zal spreken over „Bal kon- en aridere kleinbeplaratogen". Te vens worden diapositieven vertoond. Dinsdagmiddag twee uur en. donder dagavond acht uur worden speciale cur susavonden gegeven ter voorbereiding voor de deelname aan de demonstraUe- avotïden tevens wedstrijden bloemschik ken voor hat gestoken tv-circuit in de mfcSdenstandsbeurS InHaBé '64. De afde ling Schiedam stelt niet-eursusten even eens in de gelegenheid deel te nemen aan dit tv-optrdden. In juni worden excursies gehouden naar de HeetrStuin in 'helt Prinses Beattóx- park en de Staidskwekerij in het Indus triegebied. bleem zal nog in de afdelingen worden bezien, omdat het enkele organisaties niet is toegestaan bijdragen te heffen naast de gebruikelijke contributies. De steun aan DEL en het driecentsfonds voor het behoud van het gebouw Chris- telijk Sociale Belangen wordt belangrijk (Van een onzer verslaggevers) geacht. Alie verdere agendapunten werden vlot afgewerkt. Namens de besturen bond wordt de heer P. J. Stam afge vaardigd in het bestuur van de Christe lijke Technische School Schiedam in de vakature secretaris Dijkshoorn. Gesuggereerd werd de organisatie via de echtgenotes van de leden op te richten. De voorzitter van de Viaar- dingse CBB, als gast aanwezig, de heer Donkersloot, zette uiteen, dat een dergelijke vrouwenorganisatie als steun voor de vakbeweging van bete kenis is. Bovendien komt de stem van de vrouw tot uiting in het vakvereni gingswerk. Het bestuur van de CBB Schiedam zal zich nu beraden welke stappen geno men moeten worden om tot oprichting te komen. Dit jaar viert de CBB het vijftig jarig bestaan. Ais plannen voor de feestviering zijn er o.a. de ideeën voor een grote feestavond in het Passage theater op woensdagavond 18 novem ber en een jubileumreceptie op 17 no vember in gebouw Christelijk Sociale Belangen. De nieuwe voorzitter van het CNV, de heer J. van Eiibergen, zal de feest viering bijwonen. Het programma zal nog nader bekend worden gemaakt. Gesproken werd over een permanente bijdrage voor het sociaal fonds Draagt Elkanders Lasten, maar ook dit pro- (Van een onzer verslaggevers) De automobilist A. v. D. verleende zaterdagmiddag om tien. over half vijf op de Vlaardingerdijk bij de Hobbema- straat te Schiedam geen voorrang aan de van rechts komende Vlaardingse bromfietser J. H. De 'heer H. viel met zijn echtgenote die op de duo zat tegen het wegdek. Beiden hadden letsel aan armen en benen. De Schiedamse GGD heeft het echtpaar H. naar huis vervoerd. URUMMEL en Pippeloen missen hun vriendje, 's Avonds heeft hij nog vrolijk kwispelend de halsband rond de nek laten doen. Hij hield zo van een wandeling. Opgewekt liep hij naar de dierenarts die het noodlottige advies gaf. Huilend kwam zijn eige naresse thuis, alleen. Overigens lijdt nu het gehele gezin. Waarom het te ontkennen? Het klinkt misschien sen timenteel, misschien wat overdreven in een wereld waarin de ene mens nog steeds d'e ander zijn vrijheid niet gunt, waarin het gebruiken van de vrijheid van meningsuiting kan ko men te staan op broodroof, een we reld waarin de wapens nog steeds niet uit de tijd zijn. Toch meurt ons gezin om het verlies van het hondje. 7 E mooie zwartwitte cocker was een deel van ons leven. Dat wisten Krummel en Pippeloen ook, ze stoei den dagelijks met hem, gaven dage lijks aan zijn gebedel gehoor. Hjj was 'er altijd geweest en dat klopt dan wel in dat kinderwereldje want de hond was tweemaal zo oud als de kleuters. Toch was hij volgens bere kening nog niet aan de leeftijd voor het sterven toe. Hij kreeg enkele we ken geleden ziekteverschijnselen. Niets van ernstige aard, zei de ene dieren arts en opgelucht hoorden we dat aan. Toen de verschijnselen plots erger werden moest nogmaals een tocht naar- een dierenarts worden ondernomen. Deze deelde mee dat ingrijpen te laat zou zijn. ï_j ET is nog steeds alsof liet dier spe- lend door het huis -blijft rennen, alsof hij nog met zijn koppie tegen de tuindeur zal staan, naar binnen glurend met de vraag of iemand hem binnen wil laten. Het is nog sleeds of hij nog rond ons zal blijven dra ven in een hondse vreugde over het leven dat ook dit dier als schepsel Gods heeft gekregen, of hij weer slimmigjes het beste plaatsje zal kie zen hij de kachel of straks weer zijn snuit vragend omhoog zal steken voor lekkernijen want hij toonde het goede gevoel voor de inhoud van de scho tels. LIET lijkt waarschijnlijk heel over- dreven om te treuren over de dood van een hond in een lijd ..dat het leven hard is". Men zou misschien moeten volstaan met de conclusie dat veel in het leven betrekkelijk blijft. Toch nemen we de vrijheid om zo kinderlijk te zijn dat het verlies van deze huisvriend ons schokt. Zijn op rechte trouw en zijn dankbare aanhan kelijkheid vormden bronnen van warmte in dit dikwijls zo kille men selijke bestaan. Vandaar dat wij van daag geen greep kunnen doen in de Schiedamse kaleidoscoop van duizend facetjes met het doel althans iets met een glimlach te serveren. Het zij droef erkend, de dood van een hond Iaat een leegte achter.- - Arcade: De Verzamelaar, Ruilbeurs, 19. Irene: Aqua Fauna, lezing, 20. Stadhuis: Bezoek minister Bogaers. Chr. Soc. Belangen: Oud-Strijders, bijeenkomst. 20. Arcade: Ned. Bond v. Vogelliefheb bers, Contaetavond, 20, Irene: Gewest. Arbeidsbureau, voor lichtingsavond, 20. Musis Sacrum: Chr. Met. Bond, to neelavond, 20. Maasboulevard: CAB-toc'nt naar Noordwijk, 9. fir. Schaepmansingel: jeugdverkeers- exaiaen, .9 en 14. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie. Lange Kerkstraat 82, «d- 8415 4. b.g.g. 1 15588 (toest. 62, 18 uur b.g.g. 195 8 85) alleen voor redactie aangelegenheden. Agentschap mevrouw J. v. d- Hoek- Hoogendam: J, Steenstraat 29, tel. 65451 'alleen voor klachten, advertenties en abonnementen, b.g.g. tel. X15588). .Klachten bezorging: agentschap (aa'r. *te boven) dag. van 18.3019.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 6468; alarm brandweer 69123; alarm GG en GD 69290. Sted. Museum: Schilderijen Bart van «er Schelling. Apotheek Schiedam: Jansen, Swam-. Weraamsingel-hk. Van Musschenbroek- straat Tijdens de jeugdvoetbalwedstrijd SVV Sparta heeft zaterdagmiddag op het hoofdveld van SW aan de Brand een jeugdspeler een bal zo hard tegen de arm van scheidsrechter J. Mombarg uit Den Haag aangeschoten, -dat Üe arm op twee plaatsen brak. De arbiter is in een ambulancewagen van de GG en GD naar het ziekenhuis vervoerd. De Schiedamse scheidsrechter Rinus Vis nam zijn taak over. SCHIEDAM. Ondertrouwd: P. Goddijn 21 j. en J. A. de Goeij 23 j.. P. Haak 50 j. en H. G. Muller, 42 j.| W. F. A. Hol ster, 27 j. en H. Hoogeveen 19 j.; H. Jan sen, 48 j. en M. C. E, van der Waal, 28 j.; P. van der Linden. 25 j en N. L. Car rière 25 j,: J. Prins 60 j. en J. Verschoor 53 j.; J. Rosbergen 42 j. en G. T. Wind- horst 44 C. P. Schippers 42 j. en P. Schdfer, 39 j.; P. H. A. van der Velden, 22 3. en C. M. J. Swartjes 23 J. A. Ver hoef IS J. en M. P. van Smaalen 21 j.; J. de Visser, 20 j. en C. J. P. Verdugt 19 j.; C. C. de Vries 32 j. en I. H. Mahler 22 j. M. M, W. den Besten 20 j;. A. de Beer 28 i. en J. B, I. J- van den Berg 22 j.; B. van Dooren 23 j. en A. H. Groenendaal 22 j J. G. Gouweleeuw 22 j. en I. C. Koodbol 18 J.t C. Linders 27 j. en A. C. Oosterman 24 1.; D. J. Sehruijer 23 j. en S. E. Kerk hof 19 j.: S. J. Poot 21 j. en M. J Hobbe- regt 19 i.; J. Batenburg 24 j. en S. P. Schouten 24 j.: H. Sonneveld 23 j. en M. de Jong 23 j A H. W. Frieds 30 j. en M. T. van Vliet 26 j.; B. P. Dolleman 22 i en M. L. M. van der Laar 21 j.; W. o'verheul 33 j. en W, M. Kesteloo 26 jaar. Geboren: Theodoor C, z v A. G. H. C. Si mons en G. H Bor: Hermanus z v J, van Dijk en C. J. Koepman; Frans z v M. J. van Dommele en J. de Bruijh; Overleden: A. M. Quartel 45 j, echtg. van P. Verkade. (Van een onzer verslaggevers) Ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan houdt Hermes DVS in Schiedam dinsdagavond een auto- en motorrally waarvoor reeds een vijftigtal automobi listen zijn ingeschreven. Vertrokken wordt om zeven uur vanuit Sportpark Harga, er wordt gereden a'oor de omgeving van Schiedam en "Westland. Aan de tocht nemen ook twee heel oude autojs deel een Renault van Unique met bemanning in klederdracht uit het fin de siècle en een Opel uit Vlaardin- gen. Gezien hun snelheid geldt voor deze deelnemers een aparte puntentelling. -Omstreeks 19 uur begint een gezellig samenzijn waarbij de prijsuitreiking volgt. (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse Klavar Accordeon Ver eniging zal op maandagavond 25 mei van tien voor -half negen tot negen uur in de tv-studio bij de middenstandsbeurs LnHaBê, 64 voor het gesloten tv-circuit concerteren. Bij de aanvang vertelt di rigent H. Groeneweg een en -ander over de Klavarmethode en over zijn muziek groep. Het programma van SKAV voor dit tv-concert omvat: 1) MarchenSinfonietta R. Wurthner, a Kalif Storch h. Aschenputtel, c. das tapfere Sehneiderlein. d. Hans im Glück. 2) AIR uit suite nr. 3 in D gr. t. J. S. Bach., 3) Klompen-dans uit ..Czar und Zimmermsnn" A. Lortzing, 4.) Music for the Royal Fireworks G. F. Handel a. Ouverture, b. Bourrée, c. La Paix. d. La Réjouissance. e. Menuet I. f. Me nuet II. Hoofdaganl j voor Cliroén an Panhard automobielen voqr Rotterdam an omstreken. (Van een onzer verslaggevers) De ..Kasteel Staverden" dobbert mo menteel mogelijk op het IJsseimeer met 43 gelukkige patiënten van het tehuis voor chronisch zieken „Het Zonnehuis" Schiedam en drie andere patiënten aan boord. Voor de Schiedammers is het langverwachte tweeiaarliikse reisje aan gebroken. Donderdag komen de vakantiegangers alweer naar huis. Dan hebben ze een reis door heel Nederland gemaakt. Van uit Schiedam ging de reis richting Am sterdam, daarna IJsseimeer. de Achter hoek, de Betuwe, Gorinchem en dan naar huis. Het Roode Kruis en het personeel van het Zonnehuis heeft gezorgd dat de patiënten goede ligplaatsen kregen op het schip. Uiteraard was „de moeder" van het Zonnehuis ook aanwezig. Dat is me vrouw A. Verhoev-Poot uit o'e Stadhou derslaan die geregeld oud- papieracties houdt voor het Zonnehuis waardoor de kostbare reis voor een deel kan worden betaald. Duizenden guldens heeft zij zo al in de loop der jaren verworven. Zo'n bootreis kost twaalf mille. De patiënten, die nooit buiten komen, kijken maanaen uit naar dit evenement. (Van een onzer verslaggevers) In het PPSC-kamp heerste zaterdag grote vreugde. Het tweede team over speelde superieur Rozenburg 2, de Schie dammers schoten zich naar 72 en dat leverde later de promotie naar de KNVB op omdat bleek dat concurrent DVO met 16 had verloren van Heinenoord 2 waardoor PPSC 2 met nog een wea'striid te spelen drie punten voorsprong had gekregen. De promotie naar de KNVB is van be tekenis voor PPSC dat al jaren voldoen de mankracht heeft om de greep naar hogere regionen in de KNVB te gaan volvoeren. Van de Schiedamse zater- dagsciubs hebben nu zowel HBSS als PPSC twee teams in de KNVB. De vreugde werd versterkt abordat ook het A2 en het C-team kampioen werden zo dat ook de jeugd van PPSC van zich laat spreken. In het toernooi van Altius te Hilver sum liet PPSC 1 een uitstekende indruk achter. PPSC veroverde de vijfde prijs met een 21 nederlaag tegen het ster kere Huizen, een 31 nederlaag tegen Desto, en met wel zeer fraaie overwin ningen van 30 tegen het befaamde Quick Boys en 31 tegen CSCV. (Van een onzer verslaggevers) •t* TUI hl was er weer. Dat dient men niet te onderschatten Koos be veelt zich steeds maar aan bij het publiek ais de rechtskundige bij uit stek, maar helaas zeiden nog komt Koos «aar het kantongerecht aan Schiedams Lange Ha* en. Woensdag was er elan, de inan die mogelijk kapper i», een uitdragerij of iet?» «soortgelijks beheert en daar naast de rechtskundige (gratis) by- stand propageert Koos de Kapper zette zich al- eni ge in de lege banken. Hij x'oorzag zich van papieren en potlood, maar de angstige \erslagge- vers behoefden niet beducht te zyn voor concurrentie Het was duidelijk dat Koos een deel van de ritting nauwgezet kwam notuleren. Het werd ook duidelyk dat Koos een cliënt naar de balie zag gaan, het werd dan ook min of meer een abstracte, geestelijke zeg tni-wchien telepathi sche bijstand van Koos. De cliënt, de 23-jarige Schiedam mer F. J Z., heeft omstreeks 8 no vember een auto «iet rijklaar laten staan op de Over&chie>estraat en nog geen week later trof de politie de be stelauto niet rijklaar aan in de Over- s chics edw arsstraat. Voor kantonrechter en officier was de zaak duidelijk. De auto was vuil, was lek en miste onderdelen en der- geiyke voertuigen horen niet op Schiedams openbare weg De verdachte had series bedenkin gen. De kinderen hadden de auto ge sloopt, ze hadden de band leeg Ia- ten lopen, bet was een fijne auto, die zo was weg te ryden en boven dien had memand er op de Over- schiesestraat en de (Herschiesedwars- straat last van „Doe maar aangifte van vernie ling"*, adviseerde kantonrechter mr. P. B. Cos en de officier, mr. H. Franken, besliste: „Zo'n oud ding hoort niet op de weg, ik kan me voorstellen dat kinderen in sloop auto's gaan spelen". Conform de eis werd het 25 gul den boete, maar dreigend klonk ver- dachte's laat«te woord: „Ik zal dat met mijn advocaat bespreken" en daarna trok hij zich met de huigen- de en als ovenvin-naar lachende Koo» de Kapper in de bal terug GOUDEN PISTOLEN, bokkepootjes en ge- weertjes. Deze en nog veie andere prachtige antiekevoorwerpjesvanedelmetaalzietuinde SCHATKAMER ONDER DE LIJNBAAN Ex positievan edelstenen,mineralen,fossielen antiquiteiten etc. Diamantslijperij in bedrijf. Geopend elke dag van 9-5 uur.Toegangvrij. edeisteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAANSHridam (Van een onzer verslaggevers) „Het is een kwalijke zaak, het was slecht zicht en u rijdt met een snelheid van veertig kilometer over de Burge meester van Haarenlaan, botst daarbij op de beschermde oversteekplaats tegen een moeder die met haar zoontje aan de hand oversteekt en die ook nog een kin derwagen voortduwt, mevrouw had uitge keken, ze kon oversteken en ze was de weg al meer dan de helft gepasseerd, ik vind dit heel erg, 75 gulden boete en ont zegging van de rijbevoegdheid voor vier maanden", zei de wnd-substituut-officier van justitie bij het kantongerecht te Schiedam mr, II. Franken woensdag tegen de 27-jarige winkelier J. G. N. J„ die op 10 januari de voetgangster aanreed. De winkelier zei dat mevrouw ineens de rijweg op liep, dat hij niet veertig maar twintig kilometer zou hebben ge reden, dat bet hem zelfs niet mogelijk was om stoppende voor de ene oversteek plaats weer op een snelheid van veertig kilometer te komen als hij naar de andere V.OP. reed. Kantonrechter mr. P. B. Cos zei dat verdachte's en getuige's verklaringen an ders luidden. „Het is geen manier om met zo'n snelheid te rijden", ik veroordeel u tot zestig gulden boete en voor dit keer nog geen intrekking van het rijbewijs omdat u nog een blanco lijst had". „De werkgever krijgt een dubbele straf", meende de Rotterdammer L. A. de M„ die terecht stond omdat zijn chauffeur Van A. op 9 oktober op Schie dams Bokelweg is aangetroffen in een ondeugdelijk voertuig. ..Ik vind dit zeer onredelijk, ik moet al le boetes betalen, ook van de chauffeur, als ik dat niet doe loopt de chauffeur weg, ik heb drie advertenties voor perso- I formule 1 aanbouwmeubelen WONINGINRICHTING-BROERSVEST 64-66 EEN mogelijke fusie tussen de Schie damse scmi-prof-teams van Hermes DVS en SW en ook met het betaalde voetbal van Fortnna Vlaardingen vorm de zaterdagmiddag de speculatie in de redevoeringen die vele sprekers hielden tijdens de receptie van het zestigjarige SW in de bovenzaal van restaurant Europoort. Voor de KNVB bood Henk Zon een Delfs blauw bord aan waarbij hij hoopte dat ten opzichte van de fusie „het ver stand meer zal spreken dan het ge voel". Tom van der Kuil bood namens de afdeling Rotterdam van de KNVB een vlag aan waarbij hij wees op het werk voor de jeugd door SW ver richt. Burgemeester mr. J. W. Peek herinner de aan de geschiedenis van SW die van betekenis is geweest voor Schie dam. De burgemeester zei dat SVV binnenkort hef hoofdveld aan de West- frankelandsedijk moet gaan verlaten en waarschijnlijk op het hoofdveld van Hermes DVS gaat spelen als de goed keuringen worden verstrekt. Hij had gehoord dat een nog stringenter concentratie tussen beide senu-prof- clubs mogelijk zal volgen. De voorzitter van HDVS de heer A. Stouthandei hield daarna een pleidooi voor een dergelijke fusie In de top, met behoud van de amateurafdelingen van beide clubs. Hierbij voegde zich de heer D. Haddeman van het Vlaardingse For- tuna die „een goed plan heeft voor concentratie van de drie clubs ten bate van het gebied van Schiedam en Vlaar dingen, wij moeten hierover dezer dagen maar eens babbelen". De voorzitter van SW sloot zich bij de fusiegedachte 'aan „mits de amateur- afdeling autonoom zal kunnen blijven" en „ik meen dat de KNVB zich wel eens duidelijker ten opzichte van deze motei- lijke materie mag uitspreken"'. De heer Eising liet duidelijk uitkomen dat hij zeer veel waardering heeft voor het beleid van Schiedams overheid. „Wij zouden de jeugd niet van de straat kun nen houden zonder de steun van het gemeentebestuur. De sportparken die de gemeente Schiedam heeft aangelegd zijn uniek, wij zijn trots op ons gemeentebe stuur". Verder spreken nog voor de SBLO voorzitter A. de Jong. voor het Rotter damse Feijenoord secretaris C. A. Prins en voor de Schiedamse clubs Joop van der Touw van Schiedam, L. Schotting van SSV en J. A. M. van Geene van Schiedamse Boys. (Van een onzer verslaggevers) Doordat de Schiedamse automobilist T. S. zaterdagmorgen om vijf voor elf op het kruispunt Burgemeester Knap- pertlaanVondellaanJacob Catslaan te Schiedam geen voorrang gaf aan de bestuurder van een scooter. A. E. K. uit Zaltbommel. is een botsing ontstaan. De 'heer K. is met een linkerschouder- fractuur en schaafwonden naar het Schiedamse Gemeenteziekenhuis ver voerd. A j i* .yc i Met een snelheid van tien kilo meter per uur rijdt de tram naar de Hoofdbrug. Hierbij een plaatje van de brug, die in 1956 afgebroken werd. We zijn dan al de remise van de paardetram gepasseerd. Deze remise was recht tegenover de toenmalige Fabriekstraat, die uit kivam op de Plateelstraat en deze leidde naar de Nieuwe Haven. In de vierhoek van deze strater stonden toen nog twee boerderijen van Huiskens en Van der Most. Ter hoogte van de remise stond een korenmolen. Vlak vöör de Drug stond de melkinrichting „De Cerus". het gebouw staat er nog. De paardentram kiest zijn weg door de Lange Nieuwstraat langs de uit de achttiende eeuw date rende Plantage, die in 1826 volle luister kreeg na de wijzingen van de befaamde tuinarchitect J. D. Zocher. Vijftien jaar geleden streden vele Schiedammers vergeefs voor het be houdt van de oude luister van deze Plantage, want ondanks het feit dat 11.000 handtekeningen werden ver zameld, die voor het behoud van de aloude schoonheid pleitten, is er in de laatste jaren toch hevig aan dit park geknabbeld. Het is in de nieuwe visie heel kaal. De trams reden over enkel spoor Dat gaf in de Lange Nieuwstraat de moeilijkheid van het rangeren. De oude kaart toont het politie bureau dat vroeger een indrukwek kend herenhuis zal zijn geweest. De goede oude tijd kende ook nog te legraafpalen voor de in opkomst zijnde telefoon. Het huis links op de voorgrond bij de twee trams werd vroeger bewoond door de heer Odé. Deze familie maakte zich o.a. verdien stelijk met de uitgeven# van wer ken van en over Schiedam. Dit huis was het sluitstuk van de vooroorlogse Lange Nieuwstraat. Van dit huis tot aan de hoofd brug was namelijk een houtop slagplaats van Van der Eist ge vestigd. Ook in deze buurt stond een molen. neel gezet, er kwam. geen enkele sollici tant, ik zorg overal voor, voor goede mon teurs, voor nieuwe wagens, die chauffeur Van A. heeft toen onze garage gebeld en. toen heeft de chef-monteur gevraagd of hij stapvoets naar huis kon rijden, of hij ter plaatse noodvoorzieningen kon tref fen, dat is gebeurd, hij is onder weg en toen nam de politie hem mee, die chauf feurs bekijken het maar gemakkelijk. Kantonrechter mr. Cos deelde mee dat het de zaak is van de werkgever als hij de boetes van de werknemer ook wil be talen, De chauffeur Van A-, niet aanwe zig. werd veroordeeld tot boetes van vijf, vijftien en dertig gulden en de werkgever tot boetes van tien, twintig en veertig gulden voor resp. onjuiste toonhoogte van iioom, niet werkende stoplichtien en een defect voorwiel. Winkelier J. D. C. (62) uit Schiedam legde de krant voor kantonrechter mr. Cos neer om te vragen hoe het bericht van een ongeval op 19 oktober in de krant kon komen terwijl ex geen getui gen zijn geweest. De kantonrechter ne geerde de vraag tot tweemaal toe. De heer C. stelde dat hij normaal over de Stadhouderslaan had kunnen rijden, maar dat de vrachtwagenchauffeur Van D. met zijn voertuig midden op bet kruispunt was blijven staan, bij de Willem de Zwijgeriaan. - „Ik had gewoon door kunnen rijden."ik zag hem en ik remde af", zei verdachte, maar de officier verklaarde dat „ver dachte al op de kruising reed en dat is niet juist, men dient het gehele krui- sïngsvlak vrij te laten, u remde veel te laat". Het werd conform de eis twintig gulden boete. Chauffeur H. J. (30) uit Vlaardingen vroeg aan de edelachtbare heren of hij „een voorbeeld mocht noemen", maar mr. Cos zei dat hij zich „tot de zaak diende te beperken" en mr Franken, voegde er aan toe: ,J3at is al ernstig genoeg, het levert zeker stof genoeg op voor èen ge sprek want u bent zonder meer de belang rijke voorangsweg de Schiedamsedijk op gereden en dat levert natuurlijk een ge vaarlijke botsing op". Komende van de Hoflaan in Vlaardingen heeft X. op 26 sep tember zo geen voorrang verleend. Dat kost hem nu 35 boete. „Ik begrijp het niet, altijd gebeurèn er op dat-kruispunt ongelukken, ik ben er enkele malen met de politie gaan kijken, maar het is ons duidelijk dat er niets behoeft te gebeuren op de Icrrg- sing Rijksweg.29 en Rijksweg 21 als men maar niet snel de weg oprijdt, ,dbt moet ook nu weer gebeurd zijn, de 'rui ten van verdachte waren beslagen. Hij moet de weg te ver zijn opgereden op 11 februari", meende mr. Franken. Verdachte stelde: „Ik wou stoppen, het regende knappies bard en ze zijn tegen me opgereden". Vijftig gulden, zei mr. Franken. „Ik hen kostwinner, ik kan zo veel geld niet missen," zei de 24-jarige W. W. uit Hoek van Holland en mr. Cos voegde er aan toe: „Daar had je eerder aan moeten denken, veertig gulden boete". De Schiedamse jeugdrenni.sk ampi oen Jaap Beijer is opgenomen in de districts- traëning van de KNLTB. De Sdhteiamse tennisclub Vice Vensa behaalde zaterdag goede resultaten. Vice Versa 2 schijnt weer kampioen te gaan worden. Op Spie- riogshoek versloeg düt team melt 5—0 Be Quick 3 uit Maassluis. Vice Versa 4 won eveneens thuas van Uaüever 5 waarbij Jan Bakker in twee sets zijn teenstan der versloeg. Vice Versa 4 oogt tiaar het kampioenschap derde klas. Ditmaal werd met 50 gewonnen. Thuis verloor het zesde van SLV met 41 v Vice Versa 7 won met 32 van Unilever. 9 De Ned. Prot. Bond Schiedam houdt vrij dagavond 22 mei de voorjaarsvergadering in de kerk Westvest. Op de agenda staat een bespreking over de vorderingen van het be jaardencentrum Francois Haverscfamidt to het Volkspark. De heer J. greber geeft een toe lichting ovder de bouw. Ook de restauratie werkzaamheden aan de kerk ter viering van het negentigjarig bestaan komt ter sprake. O, De Geref, Ver, voor Ziekenzorg en Maat schappelijk Werk houdt donderdagavond in de Magnalia Deiker te Schiedam de jaarverga dering. 9 Voor de leden van de gereformeerde kerk in Kethei wordt vrijdag 29 mei een wijk- avond gehouden. Een forum behandelt de vraag: „In hoeverre is het dansen verenig baar met een Christelijke levensstijl?" Het Schiedams Christelijk Mannenkoor geeft donderdagavond een concert in Arcade met solistische medewerking van Aukje Kar- semeijer-De Jong. sopraan. Chris Schetter, tenor en Bram Boeiee. piano. De bejaardenclub Onderlinge Band uit Schiedam maakt dinsdag een dagtocht. Ver- trokken wordt om acht uur uit de Vondel' laan, tien over acht bij de Willemsbrug en kwart over acht bij Postkantoor. tDe NCVB-Kethel komt woensdagavond ra e Rank bijeen. Ds. Van Halten uit Delft spreekt over „Onzekerheid des Gcloofs" 0 Dirigent Jan van der Tak heeft wegens vertrek naar Bergen op Zoom afscheid ge nomen van de Betheicantorij te Schiedam. Hij wordt opgevolgd door mej, Time van der Melden. De Herv. Kerk Kethei houdt donderdag avond een contactbijeenkomst in De Raak. waar ook ds. W. Vons en echtgenote aan wezig zulien zijn, 8 ft Hervormd Mathenesse maakt donderdag 28 met een bustocht naar Walcheren. 9 De NPV-ehr. padvtodersgroep Burge meester van Haaren organiseert vrijdag een contactavond to de kantine van de Schie dam» tartonnagefabriek, aanvang half acht- Het werk van de groep wordt bekeken en dè oouw van het nieuwe groepshuis wordt on to de ioep genomen. Dinsdag ii) mei worden de Schiedamse schoolkorfbalwedstrijden gehouden op de ter- sSmIIi van HESS |n sportpark Harga te Schiedam. Er wordt gespeeld op vijf velden. 2 schoolkorftmlteams zullen deelnemen aan dit jaarlijkse Pinkstertoernooi ?.„2L ^"'«tornmrr L. de J. is zijn brom- nets kwijtgeraakt m de Van Hogendorpstraat. to. de, GeervUetsestraat te Schiedam is stolen WaD Schiedammer P. J. V. ge- De Schiedammer R. v. B. mist zijn NSU bromfiets die ra de Van Dijkstraat heeft ge- staan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1