ml HBS-tekenzaal na feestje uitgebrand SG-beker voor 99 i U proeft de moutwijn ROTTERDAM Sober vlagvertoon op Vlaardingse vloot TricotsParis Vele goede gaven voor Maasland's 5.000 Centrale Verwarming Inschrijving van leerlingen AGENDA Medische diensten Problemen V J.G. nu uit de weg Nieuwe Idok op Koemarkt? „Dag van de NedZeevisserij Koninklijk brons voor R. Rijke 54) VADER WAS NIEUWSGIERIG MORGEN ROEPT RE KLOK Eerste Pinksterdag Tweede Pinksterdag HVO geeft maandag „D. Hartinantornooi'' Opera „Porgy en Bess" met marionetten Krijgt Maasland een houten turnlokaal? en LEERLINGEN DRAAIERS PLAATWERKERS j ELEKTRISCH LASSERS CENTRALE VERWARMINGSMONTEURS SERVICE MONTEUR v. centr. verwarm. Surprise-avond Hoekse huisvrouwen d DE rotterdammer Pagina 7 ZATERDAG 16 MEI 1964 tl zfl Wedstrijd-show Bracco bewees: geeft Uw charme accent Kruiskade 28 (bij Lijnbaan Rotterdam, Telefoon 010-133810 Sober Jacht (Van onze correspondent) MAASLAND heeft vijfduizenc, inwoners en er was dus gis teren in deze agrarische gemeen te reden tot enige feeststemming, waarmee Maasland iets gemeen had mzt het feestende Maassluis. N.V. MACHINEFABRIEK „GRIFFIJN" Chr. Techn. School voor Schiedam en omstreken VLAARDINGEN Vandaag en morgen - en maandag en dinsdag aat'Ujks Bijkantoor ,J)E ROTTERDAMMER", Vlaardingen, Smalle Havenstraat II D""-n SCHIEDAM ere dinsdag m dagelijks (Van een onzer verslaggevers) leerlingen van de Schiedamse Rijks- Do« hebben vrijdagavond een duur af- Sdsavondje gehouden. ZU vierden dit f«tie ter gelegenheid van het feit dat zjj L'!t pinkstervakantie gingen. Vanmorgen omstreeks kwart voor ne- n zagen zoweï de concierge als de Shiedamse brandweer (de kazerne is ,ast de school aan de Broersvest en het Sceerplein Singelplantsoen in Schie- Km) dat grote rookwolken uit de ramen fte tekenkamer kolkten De tekenkamer is op de bovenste ver toning aan de achterzijde van de H.B.S. Side Huis te Riviereweg, dus naast de °,;n6 van Mathenesse. De brandweer was toevallig aan het oefenen en kon dus in een oogwenk uit rukken De brandweerslangen werden „aar de Schie gelegd, een pomp werd je school binnengereden, een ladder wagen reed de tuin van de H.B.S. bin den en in een oogwenk was de brand volledig omsingel. Gedurende een kwartier sloegen de «men huizen hoog en de rookwolken kolkten torenhoog. Duizenden belangstel- telden kwamen kijken en ook de tele visie arriveerde (net te laat) met een ^pe^Skhkdamse brandweer pakte het ra® zo hevig aan met tientallen slangen rondom de kern van de haard, dat het cuur omstreeks kwart over negen was bedwongen. Toen was echter de teken- nal op de bovenste verdieping totaal uitgebrand. De drie leslokalen onder de iekenzaal hebben enorme waterschade. Eb dit zal voor deze school bijzonder (lastig zijn, omdat de H.B.S. ai jaren ge- ilwpt zou moeten worden. Volgend jaar tf het jaar daarna zal waarschijnlijk de nieuwe Rijks-H.B.S. aan de Burg, van jharenlaan gereed zijn. Deze school is mhter in een dergelijke slechte staat (de brokken kalk vallen regelmatig van de Buur), dat niet alleen de brand, maar «ik de waterschade veel afbreuk zal icen aan de conditie van deze school. Woensdag 20 mei neemt het Rozenburg! adsjeskoor ..Romeko" o.l.v. dirigent H. Sma. 5ng deel aan een concours. Het betreft hier ren jeugdzangfestljn ia de zaal van het Grote Bos te Doorn. Zeventien jeugdkoren zullen el kaar op deze dag bekampen. Op het reper toire staan enige stichtelijke liederen, twee spinteals en enkele vrolijke liedjes. Een jury wo drie leden zal uitmaken, welke van de teen ui aanmerking komt voor een gram mofoonplaat van het eigen optreden. Deze plaat wordt aan de vier koren met het hoog. <te aantal punten uitgereikt. m. De zonder auwe- :en of rouwe ach- en die door iatrof- Landse n zich en. Zjj ahull ter ia krijst Hoek nitele t van igster sage een het ig de rdam voet, ireuk Hoek ifiets tij is ver- igent een doog ïisje, een Eiere j de het ver- litie nog ïzat die QI3TER.A VOND zijn de prijzen uitgereikt voor de prestaties die geleverd zijn in de door de Schiedamse Gemeenschap ge houden toneelwedstrijden. In de groepen A werd de ge reformeerde toneelvereniging Geron" winnaar, de rooms-ka- tholieke vereniging „Bred-erode" werd tweede en „Utile Dulci" derde. De eerste drie prijzen in de B- groep werden behaald door respektievelijk „Onyx", „Tot steun in de strijd" en Het Zui den". Op de foto de vertegenwoor digers van de verenigingen met hun prijzen. Van links naar rechts zijn dit.' De Vries van „Utiie Dulci", Van Seters van „Brederode", Kegel van „Ge ron", Goedhart van „Tot steun in de strijd", mevrouw Heegers van „Onyx" en Rijntalder van ,Met Zuiden". Deze laatste ver eniging kreeg van de heer De Wolff van de S-G. geheel rechts) een beker vanwege de enorme vooruitgang die de spelers het afgelopen jaar aan de dag heb ben gelegd. KUYPJ Zelf naaien is winst (Van een onzer verslaggeefsters) VOOR de vrouw, die goed met naald en draad overweg kan, staan veel mogelijkheden open. Zij kan haar modellen aanpassen aan haar eigen figuur en karakter. He laas blijkt echter in de praktijk, dat een zelfgemaakt kledingstuk nooit die perfectie bezit, die een gewoon confectiemodel wel heeft. Altijd valt er wel een zekere onnauwkeurigheid te ontdekken. Op de wedstrijd-show, die de stoffen zaak Bracco gisteren in zaal Triangel te Vlaardingen gaf, bleek ook inder daad dat hier geen sprake was van een confectie-show. Maar het idee van de wedstrijd, waarbij de deel neemster een zelfgemaakt kledingstuk moest tonen, maakte toch, dat grote aandacht werd besteed aan de afwer king. Vijftig dames en kinderen toonden op het plankier van Triangel haar of hun moeders naaikunsten, die een ju ry, bestaande uit een coupeuse, een naailerares, een mode-ontwerpster en een inkoper van damesconfectie be oordeelde. In de pauze, na de presentatie van alle modellen, kwam een Terlenka-show ster zijn van itad >pe- an- het ge nu SCHIEDAM. Chr. Geref. Kerk: 9.30 Dienst en 14.30 ds J C van Ravenswaay. Scheveningen. Ned. Herv (Geref.) Evange- ha tie; Vredeskerk 19 ds Klusener, Amers foort, Irene 10 eerw hr G van der Kamp, Dei Haag. Gereformeerde Kerk, Oos- (sterk 10 ds J Couv-éé en 17 ds G A»t- bersberg, Vlaardingen; Kethel De 939 dr M Muïder, Vlaardingen en 14 0 is J Couvéé; Magnalia Deikerk 10 ds A C Hofland, Rotterdam mmv Nieuwland- fcoor en zangklas Joh Calvijnschool en 17 d! Js van de Linden. Rotterdam. Delfs* haven; D® Goede Haven 10 ds J C J Kui per, Den Haag-West en 17 dr IJ Mul der; Julianakerk 10 ds Js van de Lin de» en 17 ds H M Dercksen. Rotterdam- Ctalois. Evangelisch Lutherse Gemeen te: 10 ds S G van der Knagen. Oud- SJtlwlieke Kerk: 10 B Mis. Baptisten- temeente: 19 gebouw Irene Samenkomst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt): 8 39 en tS.30 ds C Vonk. Ked Prot Bend; 10.30 ds A D Klnassen. Leger des HeiU: 10 heiligingsdienst, 18.45 openlucht- samenkomst Broersvest en 19 30 verlos- Jingssamenkomst. Vrije Chr. Geref. Ge meente lo en is ds I J IJsselstein. Oud Geref Gemeente 9.30 »n 16.30 ds Gris- mgt. «AUtDINGEN. Hervormde Gemeente, Grote Kerk, lo dhr J Hoogendam. 19 ds Biesbroek; Rehobotltkerk 9 en 10.30 ds J Noordmans, mmv Kerkkoor olv Joh Green, 19 dhr A van Zetten; Bethelkerk i 19 S3 J van Noort, 19 dhr Jac Westmaas; tatnanuëlkerk, 10 ds Al Hoorn, 19 ds w s Kolken; Nieuwe Kerk, 10 ds W J Mwtiten, 17 ds W J Kolkert; Zaal Mara- ïsuakerk, 8.45 dhr Jac Westmaas; West- wijKkapel, 10.30 dhr Jac Westmaas; Com missie „Het Woord", Zaal Harmonie. 10 djr C P van Ande,, van Den Haag, ond. "Pes Heilands tuin", mmv hoboïst Hans Triangel, 11 vika I Kande, jonge- teadienst (15 en 16 jaar). Gereformeer- 5éJk: 0°s ter kerk. 10 ds Joh Lever, 1" fr f L Bos; Emmaüskerk. 9 en 10.30 dis JJ Kouwenhoven, 17 ds Joh Lever; melkerk. 9 en 10.30 ds Th Swen, 17 ds JJ/ Heynen; Maranathakerk, 10 ds G Aal- bersberg, Evangelisatiediei st, ond, „Feest Kerk en Wereld" (Hand. 2:37—33). mmv icinderen uit het Prot Kinderhuis te wnk (België), 17 ds Th Swen. Gerefor meerde Gemeente: Kerk Westnieuwland, (Openbare belijdenis) en 17 ds L Huis- ban, Christ. Geref Gemeente: Zaal Dijk je 6, 10 en 17 leesdienst. Leger Jtt Heils: Gebouw Baanstraat. 10 heili- Jfogsdienst» 12.15 jeugddienst. 18.30 open- tochtsamenkomst bij de Visbank, 19.30 Sa 'fcajomst. thema „Het Pinksterwon der", n \oöe Evangelie Beweging: Huize Sion, Jodtkade 15.30 dhr. J Versteegh, van Am sterdam ike ,0!3C V^N HOLLAND. Herv Gem 10 - ia 19 rfc w—i. - be* hal na- het al- *en in- •ijs ir et; M er- 19 ds Wassink. teref Kerk 10 en as Ruilmann. Vrijz Herv 19 ds Plj- 89!. SMSSUns. Herv Gem, Grote Kerk 10 JJ J°gel, 19 ds Meijer; Rusthuis 10 ds «wier. Geref Kerk Xmmanuelkerk: 9.30 J> Dercksen, 16.30 ds Potjer; Maranatha- «9k 9.30 ds De Jong. 16.30 ds Dercksen. Geref Vrijgem 8.30 en 14.30 ds Verka- Chr Geref Kerk 9.30 en 14.45 dhr «eep. Ned Prot Bond 10.15 ds Van g. Leger des Heils -0 heiligingssamen- ■"nst. 18.45 openluchtsamenkomst, 12 zon- S?ïtekool, 16.30 kindersamenkomst. .Whtengemeente 10 ds Van der Vlis, i»J0 ds Visser. Herv Gem Immanuel- be- ^enburgh." er- - ar- iet de ian 30- en 9.45 ds Bouterse, 18.30 ds Evelein; *Mterkerk 9.45 ds Evelein, Geref Kerk ï5 en 18.30 ds Mantz. Chr Geref Kerk J» en 18.30 ds Kleisen. —Geref Vrljgem »-« ds Mui, 15.30 ds Slotman. ÖÜEDAM. Chr Geref Kerk 9 dienst. IT Geref Evang Iren 10 ds Schipper. GAARDINGEN. Herv Gem, Grote Kerk B dhr van Lambalgen. Geref Gcm, "jstaieuwland10 ds Huisman. Chr Ge- ft^Serk 10 ds Kloot. B MSSSLUIS. Herv Gem, Immanuelkerk gecombineerde Herv Geref dienst ds -r. ds Meijer. - Chr Geref Kerk r- ,J®dhr Sneep. J teEKBURG. - «eisen. Nog deze zomer zal de Eotterdam- sche Kunstkring haar gebouw aan de Witte de Withstraat te Botterdam ver laten, De gemeente Botterdam heeft haar een ijjdelijk verblijf oegezegd fat het pand Éendrachtsweg 23, waarin thans een pelterijen-firma Is gevestigd. Dat pand is eigendom van de gemeente en de Botterdamse Kunstkring kan het huren. Van gemeentelijke zijde is toe gezegd, dat de aan deze instelling te verlenen subsidie dienovereenkomstig zal worden verhoogd. Het tegenwoordi ge pand aan de Witte de Withstraat zal overgaan in handen van de gemeen te Botterdam. De gemeente heeft de waarde getaxeerd op f 160.000. Tijdens een buitengewone algemene vergade ring van de Rotterdamsche Kunstkring hebben de leden hun bestuur gemach tigd, dat pand te verkopen aan de ge meente, echter met de opdracht zo mo gelijk van de gemeente garanties te vragen voor de verwezenlijking van het kunstcentrum in de Lijnbaan, voor een beleid in artistieke zin volgens de gang van zaken, die tot dusverre bij de Rot terdamsche Kunstkring gebruikelijk was en voor liet weren van een instel ling uit het voorgedeelte van het kunst kring-gebouw van een instelling, die de Rotterdamsche Kunstkring concurrentie aan zou doen. De stichting ratiobouw van het Bouw centrum te Rotterdam en het Rotter damse aannemingsbedrijf J. P. Chris- tlaanse en Zoon C.V. hebben donderdag middag in het industrie-gebonw aan de Goudsesingel te Rotterdam vol trots een technische primeur In de openbaar heid gebracht: thermische staven, waarmede zeer snel gaten kunnen wor den gebrand In en door beton tot aan zienlijke dikten. Het ziet er uit als het ei van Columbus; een eenvoudige buis met daarin enige elektroden van een speciale legering, In deze buis wordt zuurstof toegelaten en aan het eind wordt de brandstaaf aangestoken. Door de toegevoerde zuurstof gaat die bran den en er ontwikkelt zich een hitte van niet minder dan 2500 graden. Het beton wordt op de plaats, waar de brandstaaf haar raakt, vloeibare lava. In twee en een halve minuut wordt op deze wijze een gat „gesmolten" in een betonblok van 40 centimeter dikte. Bewapening, vocht, dat alles is geen bezwaar. En een tweede belangrijke toepassing van deze brandstaaf is het openen van af tapgaten van hoogovens en het weg branden van slakken en beren in hoog ovens. Een interessante bijzonderheid is, dat de investeringen bijzonder laag zijn; de gehele apparatuur kost, met uitzondering van de benodigde fles zuur stof en het asbestpak van de bedienen de man slechts enkele tientallen gul dens. Chr Geref Kerk 9.30 ds Hervormde Gemeente, Gro- ■t; «Kerk s kinderdlenst; '0.15 ds H W Hem- rt; 2*« en 17 ds R H Vissink; Bethelkerk SMs J G Jansen en 19 ds A le Coq; M ^'«ndlngskerk 10 ds D J Spallng en 19 'O Jansen; Vredeskerk 9 en 10.45 mej C r„s ,A Bos en 19 ds PAA Klusener F" SPiWtoort: Tweede Pinksterdag 10 ds K Ir: Vogel, Maassluis. te. Schiedam: mr. Dambrink, Ruys de Beeren- broucklaan 16, tel. 69873; P. J- W. Beukers, Burg. Knappertlaan 76. tel. 68004; J. Moor, Burg. Knappertlaan 154, tel. 69880; W. J, Franke. Burg. Knappertlaan 30, tel. 68163. Vlaardingen H. A. Imhoff. "erpl. Chasséplein 6a, tel. 3562; A. A. R. Nikkels. Ganstoort- straat 4. tel. 5100; J. van dj-r Pol Binnen singel 47, tel. 3370. Hoek van Holland M.J. J. van Lonlciiuljzen. Jolinkstraat 2, tel. 627. Maassluis E. W. Melchior. Veerstraat 15, tel. 2108: verloskundige mej. Van der Veen. Jac. Catsstraat. tel. 2316. Rozenburg A. de Vrles, Koninglnnelaan 23, Rozenburg, tel. 2217. In de dinsdag gehouden vergadering van de Stichting Vlaardingse Jeugd gemeenschap zijn alle vorig jaar gere zen moeilijkheden tot volle tevreden heid opgelost. Voorzitter M. Mooy opende de ver gadering en heette in het bijzonder wel kom de heer F. Boseliman. de per 1 mei j.l. benoemde ambtenaar jeugdza ken in de gemeente Vlaardingen. Het dagelijks bestuur van de stich ting werd met verkiezing van mevrouw K. van Slooten en d.e heer J. Baren- dregt tot vijf leden uitgebreid. De nieuwe statuten en het huishoude lijk reglement werden uitvoerig bespro ken en met algemene stemmen goedge keurd en aangenomen. Tevens werden in grote lijnen de plannen voor A? toe komst bekeken. Naast frequenter vergaderen zal et een aantal secties ingesteld worden, waarvan de sectie publiciteit en de sectie kadervorming al direct hun werkzaamheden zullen aanvangen. Bij de ingekomen stukken waren twee zaken die bijzondere aandacht vroegen namelijk de mogelijkheid om tegen betaling van I voor een kalen derjaar in het bezit gesteld worden van een zogenaamde museumkaart voor 12- tot 18-jarigen, welke kaart gratis recht van toeganggeeft tot ongeveer 90 musea in ons land. waaronder het Visserijmuseum en de expositiehal de Visbank te Vlaardingen. Een tweede in gekomen stuk handelde over de verla ging van de kiesgerechtigde leeftijd en- de uitgave „Burgerrecht en burger zin. Door de sectie kadervorming zul- ien de mogelijkheden onderzocht wor den om voor de leden van de aangeslo ten organisaties hieraan de nodige aan dacht te besteden. (Van een onzer verslaggevers) De Vlaardingse voetbalvereniging HVO organiseert op Tweede Pinksterdag een „Daan Hartman-juniorentoernooi" op het Sportpark „Zuidbuurt". Het toernooi wordt gehouden ter na gedachtenis aan de oud-voorzitter en ere lid van HVO, Daan Hartman, die 35 jaar zijn krachten aan de vereniging gaf en vooral belangstelling had voor de jeugd. Deelnemende verenigingen zijn CSVD, uit Delft; Barendreeht, uit Barendrecht; RSM uit Rotterdam: Monster uit Mon ster; MW uit Maasland; De Dier uit De Lier en HVO uit Vlaardingen. Aan het toernooi zullen Al, A2, BI. B2, Cl en C2- elftallen deelnemen die ieder In een pool zijn ondergebracht. Omdat het evenement slechts eenmaal wordt gehouden zal er geen wisselbeker beschikbaar worden gesteld. De wedstrij den beginnen om 9 uur. ten tonele, die met groot enthousiasme werd ontvangen. Een paar nouveauté's (terlenka jersey, terlenka elastic), de klassieke verwerkingen in regenjassen, sport en cocktail-kledicg, en tot slot een heel bijzonder bniidstoilet, witte japon met zeven-achtste mantel, maakte deze show, tot een groot succes. Na de pauze werden de prijzen be kend gemaakt. Mevrouw J. Groene- woud-Visser werd derde met een uitste kend afgewerkte namiddagjapon. Me vrouw S. R. de Kxieger ontving de tweede prijs, dankzij de zorg die zij had besteed aan haar model en me vrouw H. M. Blijksloot werd de win nares van de eerste prijs, een naai machine. die zij, terecht, ontving voor haar bijzonder geslaagde lichtblauwe japon met mouwloos jasje. De drie winnaressen zullen in de gro te landelijke finale te Rotterdam, op 12 juni, meedingen naar de hoofdprijs van deze wedstrijd-show, een veertiendaagse reis voor twee personen naar Mallorca. Hoe de magnifieke opera van George Gershwin ,,Porgy and Bess" ok wordt opgevoerd, op het toneel, op het film doek of door marionetten, steeds is de belangstelling groot en het succes over weldigend. p dinsdagavond 19 mei gaat de beroemde neger-opera in het Maassluise Luxor aan de Van der Horst straat in het kader van de door de Massluise Gemeenschap georganiseerde feestelijkheden ter gelegenheid van de 350-jarige zelfstandigheid van de stad. Het is de marionetfenversie van Bert Brugman, die de toeschouwers zal doen vergeten dat het slechts een spel van poppen is. omdat deze levenloze wezens als het ware tot leven worden gewekt. De schitterende muzikale uit voering met bekende negersolisten als Lawrence Winters, Camilla Williams, Inez Matthews, Avong Long onder lei ding van Lehman Engel, de bijzonder karakteristieke marionetten van Ernst Frowein. de sfeervolle decors van Fok- ke Duetz, alsmede het afwisselend ont roerende en felle spel van de marionet- tisten. waarborgen een moderne, stijl volle voorstelling van groteschoonheid. Bert Brugman staat aan de top van de Nederlandse marionettenkunst. Over al waar zijn voortreffelijke opvoering van het meesterwerk van, George Gersh win „Porgy and Bess" tot klinken en tot leven komt, oogst het Nederlands Marionettentheater nieuwe lauweren. De voorstelling van dinsdag vangt om 20 uur aan. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar aan het bureau van de Maassluise Gemeenschap in de Nieuw- straat en voor de aanvang van de voor stelling aan de zaal. Voor een bedrag van 15.600 willen B. en W. van Schiedam een nieuwe elektrische klok doen plaatsen in het plantsoen op de Koemarkt, als de ge meenteraad maandagavond 25 mei ak koord gaat met het voorstel. Voorheen stond er op de Broersvest een klok tevens reclamezuil van de Technische Bedrijven. De vervanging van deze klok was juist aan de orde geweest, toen zij enkele dagen later om ver werd gereden. De vervanging was noodzakelijk ge worden, omdat het uurwerk gebreken vertoonde, zodat het veel onderhoud vroeg, wilde de tijdaanwijzing in orde 2ijn. Bovendien was het ijzeren onder stel sterk ingeteerd; het zich daarin be-' vindende gebrandschilderde glas was op vele plaatsen gebroken. Kortom, deze klok had haar tijd uitgediend. Van diverse zijden kwam reeds spoe dig na het verdwijnen van de oude klok de vraag of er geen nieuwe zou komen. Inmiddels was de plaatsing van een nieuwe klok reeds in voorbereiding. In aanmerking genomen, dat een openba re tijdaanwijzing een belangrijk ele ment vormt in het stadsbeeld waaraan een centrale plaats toekomt, is als plaats gekozen het ronde plantsoen van de Keomarkt. Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat dit punt een klok van een geheel dat dit punt een klok van een geheel andere allure vraagt dan het eenvoudi ge -beeld, dat de oude klok op de Broersvest te zien gaf. Gekozen is een driewijzerplaat-klok op zodanige hoogte aangebracht aan een vrij noge zuil. dat de tijd goed aflees baar is vanaf de Rotterdamsedijk, de Broersvest en de Koemarkt. Wat de hoogte van de zuil betreft moest reke- Ring gehouden worden met de ruim te, waarin dit element zijn plaatszal kn jgen. De Vlaardingse vissersvloot, voor; het vandaag in Scheveningen al «ven zover zij in de thuishaven Ugt, vol (Van een onzer verslaggevers) ,.De heer R. Rijke. Broekweg 6 te Vlaardingen is onderscheiden met de ere-medaille in brons verbonden aan de orde van Granje-Nassau. Burgemeester mizHeusdens heeft hem vanmorgen vrijdag, in de zaal „Concordia" de ver sierselen uitgereikt. De heer Rijke (54) vierde vier we ken geleden zijn veertigjarig dienstjubi- leum bij het Aannemingsbedrijf Firma i t.rad daar op 14-iarige leeftijd als leerling in dienst bij de va- der van zijn huidige patroon, de heer A. Booij, die toen zelf nog school ging. Bij de firma wordt de heer Rijke ge waardeerd als een bijzonder ijverig en uiterst betrouwbare medeweker. Nog altijd is hij de man die 's morgens als eerste in de werkplaats aanwezig is. Deze en ander bijzonderheden memoreer de vanmorgen de burgemeester in zijn toespraak tot de jubilaris, die van enke le familieleden vergezeld was. De heer Booij heeft een geschenk onder couvert en de draagmedaiDe uitgereikt. staat vandaag, op de „Dag van de Nederlandse Zeevisserij", waarvan Scheveningen dit jaar het accent kreeg, met enig sober vlagvertoon. Van een feestelijke opstelling der schepen in formatie is echter geen sprake, want de vaartuigen liggen zo wel aan de noord- als aan de zuidzij de van de Konigin Wilhelminahaven, Bovendien is de vloot niet compleet; enkele schepen zijn op zee, waaronder Viaardings nieuwste aanwinst VL 115 „Vooraan" van de N.V. De Doggermaat schappij; de VL 110 „Michiel Jan" van de rederij Kwakkelstein en de VL 121 „Willem" van de Visserij Mij. Vlaar dingen zijn vanmorgen naar ÏJmuiden vertrokken om van daar uit volgende week woensdag op de haringvangst te gaan. In ÏJmuiden liggen ook nog en kele andere Vlaardingse schepen. De reders voelden er niets voor extra kosten te maken om hun schepen ter- wille van de Vlaggetjesdag, zoals de „Dag van de Nederlandse Zeevisserij" toch nog altijd wordt genoemd, naar Vlaardingen te halen. eOok gingen er geen schepen naar Scheveningen om daar de Vlaardingse vloot te represen teren, Aan een persoonlijke vertegen- woordigig van Vlaardingers ontbreekt zeer. Overigens is het vandaag ook in Scheveningen maar een vrij sobere beweging; er is wat muziek, in het haringafslaggebouw zijn wat filmvoor stellingen en de dag wordt besloten met een concert van de Koninklijike Militaire Kapel. Verder was er dan nog de normale jaarlijkse wimpeloit- reiking voor de produktschapsprijzeru De oorzaak van. de weinig feestelijke opzet ligt in de loonconfiicten en de langdurige staking van de vissers die, zoals men zich herinneren zal, daarop is gevolgd. Althans, dit wordt aUerwege zo gesteld, maar een feit blijft dat men daarnaast nog steeds niet bijster geluk kig Is met het nieuwe instituut van de „Dag voor de Nederlandse Zeevisserij", die ondanks zijn „nationale" opzet veel romantiek van de vroeger in alle visse rijplaatsen zo feestelijk gevierde Vlag getjesdag keeft weggenomen. Een aardigheidje voor Vlaardingen is verder alleen nog dat het nieuwe hos- pitaalkerkschip De Hoop momenteel in de Koningin Wilhelminahaven ligt. Na eerst ia ÏJmuiden drie paiënen e heb ben afgeleverd, is het schip daar dins dag na zijn eerste reis gemeerd. Op deze reis heeft do nieuwe Hoop in alle opzichten- aa- de verwachtingen vol daan. Het schip werkte voornamelijk tussen de treilers op ongeveer 58 en 60 gra den noorderbreedte en 120 mijl ten wes ten van de kust van Noorwegen. De geestelijke verzorging was in handen van ds. A. C. Scherpenisse, gerefor meerd predikant te Scheveningen, die zes kerkdiensten en acht dagsluitingen verzorgde. Gebleken is dat „de kerk op zee" thans op veel grotere afstanden goed te beluisteren is. En zo zal de Nederlandse vissers vloot volgende week woensdag weer de jacht op de Hollandse Nieuwe in zetten. Uit Vlaardingen zullen acht of negen vleetschenen en enkele treilers de Nieuwe Waterweg uitstoraen. Per rederij mag op Buisjesdag de helft van het aantal treilers mee op de haringrace. Van de treilers die thans voor de kant liggen tobt de VL 7 „Ada" van de rederij Kwakkelstein nog met een motorgebrek, dat waarschijnlijk niet vóór woensdag verholpen zal zijn. In dat geval gaat dit schip uiteraard niet mee uit. Voor sommige rederijen heeft het be mannen van de schepen dit jaar nogal wat moeite gekost. Het probleem van de personeelsschaarste doet zich ook bij de visserij gelden. Zo is het nog altifd de vraag of de vleetlagger VL 70 Hen drik en Jan van de Zeevisserij Maat schappij Holland tijdig vóór Buisjesdag bemand zal kunnen worden. De schip per, de heer J. van Duin, is namelijk met zijn hele bemanning naar Scheve ningen overgegaan. Een moeilijkheid voor de vissers zelf zal ook dit jaar weer het pekelen van de haring zijn, dat aan allerlei .voor schriften is gebonden. De vangsten moe ten drie dagen ingepekeld staan en zul len dus op zijn vroegst maandag 23 mei aan de afslag kunnen komen. Tot 5 juni mogen per reis per schip honderd kant jes worden aangevoerd. Al met al zaX het ook dit jaar met de haringvisserij weer een vrij gecompli ceerde geschieden»; worden, waarbij Je wel de reders als de mannen op de vloot met allerlei voetangels en klemmen te maken krijgen. De consument staaf daar niet zo bij stil: over een dag of tien grijpt hij het zeebanket weer Bij n staart om het smullend tussen tong en keel te laten wegglijden. (Van een onzer verslaggevers) Op vragen van raadsleden antwoorden B. en W. van Maasland dat van G. S. bericht is gekomen dat tegen uitvoering van de plannen der chr. gymnastiek vereniging „NIO" voor de bouw van een tijdelijk (houten) gymnastieklokaal geen bezwaar bestaat. De plaats zou moeten zijn achter de geref. school. B. en W. wijzen erop dat de bestem ming van dit terrein nogal eens een verschilpunt tussen G. S. en het ge- meentebestucr vormde. Het provinciaal bestuur wilde de aanvankelijke bestem ming van sportterrein in bedrijfsterrein gewijzigd zien. Binnenkort komt het uit- breidingsplan-Doelstraat in de raad. Daarin is als plaats voor het lokaal het zelfde terrejn aangewezen. t Zondagmorgen om 8,30 uur verzorgen zondagsscholen van de Hervormde wijk- gemeenten Nieuwe Kerk. Immanuelkerk en Bethelkerk te Vlaardingen een Fmksterzang- dlenst op de speelweide bil de Hogtlaan in het Oranj'epark, en bij onverhoopt slecht weer in de Nieuwe Kerk, Medewerking ver lenen een blokflujtgroep en een zangkoortje. Het geheel staat onder leiding van mej. J. Zonne. De samenkomst zal niet langer dan drie kwartier duren. Zowel de burgemeester als de beide wet houders van Rozenburg zijn op 20 en 27 mei verhinderd hun spreekuur waar te nemen. Deze gebeurtenis begon als volgt: vrij dagmorgen ging e heer Verburgh, Huis te "Veldelaan 62, Maasland, aan gifte doen van de geboorte van zijn dochter Esther Maria, wegende zes en een halfpond. De heer Verburgh, onderwijzer aan de r.k. school, woont nog maar twee maanden in Maas land. Aan de dienstdoende ambtenaar stelde de gelukkige vader de vraag hoeveel inwoners Maasland nu wel telde. Antwoord werd niet gegeven en de heer Verburgh dacht „die man die weet dat zeker niet". Maar deze wist het wei. want Esther Maria maakte de N.V, Machinefabriek „Griffijn" vraagt AanmeldenMercuriusstraat 41. te lefoon 2163, of na 19 uur Philips de Goedestraat 82, telefoon 6867. OUEGESTOOKT - GASGESTOOKT AANLEG ONDERHOUD SERVICE MERCURIUSSTBAAT 41 TELEFOON 2163 VLAARDINGEN NIEUWE DAMLA.AN 762 SCHIEDAM voor de kursus, die op 31 augustus 1964 aanvangt, kan dagelijks van 8.30 uur to 17.00 uur, eventueel telefonisch, plaats vinden aan de school. Opletdings mogelijkheid voor METAALBEWERKER- (3-jarige kursus) TIMMEREN (3-jarige kursus) ELEKTROTECHNIEK (4-jarige kursus) AUTOHERSTELLEN (4-jarige kursus) Opleiding voor U.T.S.. Machinistenschool enz., tijdens de schooluren. Toelatingseis: 8 klassen lagere school door lopen, ongeacht de leeftijd. In bijzondere gevallen kunnen ULO.- of H.B.S.-leer- lingen tot de 2e klasse worden toegelaten. Zaterdag is de school gesloten. Tegemoetkoming In kosten is mogelijk. de studie- en reis- Spreekuur dlrekteur op vrijdagmiddag van 2 tot 3 uur of na telefonische afspraak onder no. 010-64022. 5000 vol, maar dat mocht Verburgh toen nog niet weten. 's Middags werd voor het raadhuis de gemeentevlag gehesen en togen bur gemeester en mevrouw Groot Enzerink naar het echtpaar Verburgh-Wellink om hun hartelijke gelukwensen aan te bie den. Er waren ook goede gaven. Mevrouw Verburgh kreeg bloemen en de heer Verburgh sigaren. Voor het gehele ge zin was er een heerlijke taart met het getal 5000 erop. En dan was er voor de nieuwe wereldburgeres een spaar bankboekje met 5000 centen plus 2,50 als extra inleg van de bank. Burgemeester en gezelschap werden onthaald ov beschuit met muisjes, een aardige attentie. We kregen de indruk dat het de heer Verburgh speet dat bet geen tweeling was. want het echtpaar is in het rijke bezit van twee paar tweelingen: twee meisjes van anderhalf jaar en twee jon gens van een jaar ouder. Het is een gelukkige omstandigheid, dat door geboorte het inwoneraantal de 5000 heeft bereikt, want was dit door vestiging bijv. van een gezin geschied dan kon het zeer moeilijk geweest zijn te bepalen wie nu eigenlijk de 5000ste was. (Van onze correspondent) De dames van de afdeling Hoek van Holland van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen hebben donderdag avond de grote zaal van Hotel Ameri ca omgetoverd tot een complete „su permarket". De huisvrouwen hielden daar namelijk hun jaarlijkse surprise avond. Tal van artikelen werden ten verkoop aangeboden. De meeste daar van zijn door de dames zelf vervaar digd. Zo zagen we er een grote stand met allerlei kunstig opgemaakte vaas jes bloemen. Er werden taarten en cakes en talloze andere zaken ten ver koop aangeboden. Een enorme stand was gevuld met gebruikte boeken, die de dames zelf al gelezen hadden en nu voor een redelijke prijs aan ande ren werden verkocht. Er werd overigens niet alleen han den er eigengemaakte japonnetjes en hoedjes van de naai- en hoeden- cursus getoond, de hulsvrouwengym- del gedreven. De dames maakten er ook een gezellige avond van. Zo wer- nastiek gaf éen gecostumeerde demon stratie en het Produktschap voor Groen ten en Fruit demonstreerde er met calo- ieën gezond voedsel. VLAARDINGEN - Vis bank; Schilde rijententoonstelling Juan Sala Santonja, 1417 en 1921; Zaal Harmonie: Ten toonstelling Bescherming Bevolking, 14— 17 en 1821; Bethelkeik; Avondgebed, 19.30. VLAARDINGEN: Markt: Pinkster- reveil o.Lv. kapelaan J. N. van Rossum, sprs. brigadier H. Hordijk en ds. G. Aal- hersberg, 7.30; Speelweide Oranjepark: Pinksterzangdienst Herv. Zondagsscho len, 8.20. VLAARDINGEN; Sportpark Zuid- buurt: Daan Hartkamp-juniorentornooi, (HVO), vanaf 9; Visbank: Schilderijen tentoonstelling Juan Sala Santonja, 14 —17. MAASSLUIS: Kerkplein: Kindervoor stelling Circus Pepino; Luxortbeater; Bert Brugmaos Marionettentheater met Porgy and Bess, 20. (red., adm. en adv.), tel. 6 7 7 5 (b.g.g. uitsluitend red- zaken 6619 's avonds b.g.g, 010—80 0 37) voor adm. en adv. 0 i 0115 5 8 8. Klachten bezorging Vlaardingen: C. Fictorie. Willem Beukelszstraat 72, teL 3345, maand- t/m vrijdag 18—19.30 ea zaterdag 16.30—18. MaassluisB. J. van Dorp, Sluispolderkade 10a, tel. 01899-3317. Belangrijke teL-mnnmer» Vlaardingen; Meld. brand en ongevallen 4444, GGD- meldingen 2541. Sportpark Harga: Schoolkorfbaiwed- ïtrijden, 9 17. Voorhaven: vertrek kraaneiland Lepe laar. 18. Dagblad -De Rotterdammer", Schie- damse redactie. Lange Kerkstraat 82, teL 8415 4. b.g.g. 115588 (toest 62, na 18 uur b.g.g. 195 885) alleen voor redactie aangelegenheden. Agentschap mevrouw J. r. d. Hoek- Hoogendam: J. Steenstraat 29, tel. 65451 (alleen voor klachten, advertenties en abonnementen, b.g.g, teL 11S588). Klachten bezorging: agentschap (adf. zie boven) dag. van 18.30—19.30. Belangrijke telefoonnummers; Alarm politie 6466; alarm brandweer 69123: alarm GG en GD 692Ö0. Mnseum: Schilderijen Bart van der Schelling. Apotheek Schiedam: Van Westendorp, Parkweg 217 (16, 17 en 18 april) en Event, Lange Haven (tot en met 33).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1