mmmm Onbehaaglijke in een herbouwde stad Ideeën en gedacht Terug lt r naar oude basis GOLDEN FICTION OPBOUWDAG '64 IN BEGONNEN Wilde jacht öp~antodiëf Man - bijna aan een oog blind-redt kleuter (3) uit het Noorderkanaal D HM ss1 s-ï™ ."ffiyrsasaus NIEUWE HOED, m Voor rokers met een eigen stijl Bouw in P.A.-polder duurder dun verwacht OMEGA heetman^ Drie aanrijdingen op zebrapaden m Omstanders keken passief toe... Moedige redder geen geoefend zwemmer lUr aWtSe?11 *«»>- Si «2tS EI 1561 Jg rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 19 MEI 1964 f MAN, die zeer nauw betrok ken is geweest bij de opbouw ;ï3it het nieuwe Rotterdam, ir. C. ,3n Traa, de thans scheidende loofddirecteur van de Rotterdamse isnst van stadsontwikkeling en ederopbouw, heeft dat na-oorlog$e otterdam eens vergeleken met een !as gekochte herenhoed. „Als ie 'n Jietiwe hoed koopt", aldus de heer an Traa, „zit die óók niet lekker!" Daarmede wilde de heer Van Traa astreren, dat de velen, die op onze fraai herrezen Maasstad nog heel „at hebben aan te merken, gelijk Sisbben en ook dat over een jaar vijf ën twintig, als die „nieuwe noh «e uitdrukking „Het is alles prachtig en groots, eed eenmaal is ingedragen", als er A wei °f de ar- Maar ik zou er niet willen wonen. w3t regenbuitjes en zonneschijn forja Rr e.n .?uwers van Rot* Je loopt er verloren, gevoelt je er overheen zijn gegaan, als bomen, h®lemaa zi|n vergeten dat al te nietig". «planting, lichtreclames, terrasjes Spogen Ignen bestaan. Alles Er is betreffende het nieuwe Rot- - wat niet al er wat kleur aan V!i- J°V aan terdam als woonstad, levensgemeen- heid": in de woonkamer gevoelt men lebhen gegeven, de aanmerkers j^et a' ^'e l'ec'1fe straten, schap en werkstad bij velen een zich, ongezien voor de ander, in waarschijnlijk heel anders tegen- T 9,ro!e en 20 'Ue, 9lazen 9eveis is gevoel van onbehagen, dat niet een van zijn "die7w£n,imtol" ba«- over hun stad zullen komen te S a er^ s*ene' ^worden", gemakkelijk onder woorden is te staan. Tan t brengen en er zijn mensen, die er Waarschijnlijk is de aak achter daal an héél fongTmaS tijrtars Ów at\™rt0Sto1"baha! 20 ,e s,sllen" Jeugdfestival varledaa jaar. gan J dgZkZT u kont U kimt ook ii Amerikaan roken... 'n Virginia roken DE Rotterdamse architect J. Hoogstad ziet het direct en raak: „De relatie tus sen de mens en de materie geraakte in architectuur en stedebouw zoek. Die moet weer worden gevonden en op'basis van die relatie moet er worden verder gewerkt." Rotterdam is nog flexibel genoeg, al zijn de open plekken in de loop van een jaar af twintig volgebouwd. Want nu moeten sanering en krot opruiming aan de beurt komen. Waarschijnlijk zal er in de toekomst anders worden gebouwd dan tot nu toe. Er is de laatste jaren veel aandacht besteed aan wat men aanduidt als „open bebouwing": woonblokken met ijle gevels en zeer veel glas vele moderne woonhuizen hebben als het ware „geen buiten en geen binnen" meer. Zijn de over gordijnen des avonds geopend, dan zitten de be woners eigenlijk buiten. Zij gevoelen zioh onvrij DverDuurman kan alle details in de woonkamer zien En deze woonkamer is juist het gedeelte van het huis, waarin het gezin ongestoord teza men moet kunnen zijn. Een ander intiem verza melpunt is er niet! Daar het sluiten van de overgordijnen ont staat een benauwend hokje: de woonkamer van een moderne woningwetwoning mag om der'wil le van de subsidievoorschriften slechts klein zijn. ran ta- ide\ De )ijt len r". de >e- >e- iet iet ;ot Eeuwenoud Morgen koopt U deze sierlijke w praetisehe venstèrval, 50 em hoog, om voor enkele gul dens Uw ramen in het nieuw te steken. p Verbroken Maar u kunt ook een eigen stijl kiezen: de onvergelijkbare Golden Fiction melange Waarom onvergelijkbaar? De tabakken van Golden Fiction ajn meer uitgerijpt, warmer van kleur en dus zachter van smaak. Ze worden niet gesausd. Geen extra aroma wordt toegevoegd. Alleen GF beeft: deze aparte, pure melange. Voor rokers met een eigen smaak. SR SF; Normen Rotterdam „showt" in Wenen Seamasfer deVUle efn mmïïïïA Egt die straat v<x* een stilstaande tram de weg over 2ii H. van de Meerendonek 25 jaar bij Ericsson Zwem- en strandbaden gaan zondag open ™end9SnWeer V°°r het Publiek Op station overleden Exclusieve jumpers vesten en twinsets 'Sr ti' 3 - SSTaflSiiS'1 - wniS,°BS„'SÏÏMÏ5' O In veel moderne wooncomplexen ligt het woongedeelte van het ene blok tegenover het „dienstgedeelte" de keukens, de slaapkamers van het volgende blok. De onvrijheid van de open bebouwing met de grote glasoppervlakten werd tot „onveilig heid": in de woonkamer gevoelt men fe- 15- kleinste details toezonder zelf te worden waargenomen. En juist die mogelijkheid, het te kunnen worden hekeken zonder te zien wie of wat de kijker is, is strijdig met de basisinstincten van elk levend wezen. Het gevoel van on vrijheid werd een veel onbehaag lijker gevoel van „onveiligheid". Er zijn mensen, wie. dit weinig kan. sche len. Er zijn ook mensen Se dit ver schrikkelijk vinden, die graag, an ders willen wonen. Zij --hebben geen kens: niemand kan nu een woning „uitzoeken", men. krijgt „zijn woon ruimte opgedrongen en men moet zelf maar zien, wat men maakt met de toegewezen ruimte, die meestal te statisch is om er iets eigens in te beleven. J® keuken uit de gehele woonka mer Tan zijn achterbuur overzien tot de De jongere architecten met hun voorgangers prof. J, B. Bakema en Prof. Ir. J. H. van den Broek besef- feu terdege dat er voor de woningbouw nieuweof liever héél oude wegen Morgenvroeg om 9 uur begint <ie verkoop van een grote partij vemtervallen voor minder dan de halve prijs. Polyester vensteml van rag fijne marquisette, met inge weven dessin, in het seizoen verkocht bij duizenden meters voor 2.25... nu voor nog géén gulden. Er kwamen architecten op de idee, k woonblokken ,,om en om" te groe peren: de achterzijde van het ene blok m gericht worden naar de voorzijde ran het andere. Aan de voorzijde van de woningen zouden de dienstruimten widen geplaatst, aan de open schter- «jde der woonkamers. Bewoners in hun zitkamer kregen töteicht op ae groenbeplanting tussen de •omr.gen en op de gesloten voorwand ran de achterburen met slechts ra- aw voor keukens of slaapkamers. Het leek alles heel aardig en. er zijn tonderden woningen op deze wijze te «otterdam geplaatst. In feite werd de onvrijheid erger. Want iemand kon tan zijn woonkamer uit niet zien, wat «e'maTr^ê &SS nieuwe .-of liever héél oude - wegen - tijn keuken uit de^XToi^ ^SiS huizing, de voorhistorische grotwoning vonden wij reeds de natuurlijke inde- hng, de basis, waaraan niet mag wor den getornd, wil de mens wezenlijk wonen. Want het wonen van de mens is .de grondslag van zijn hele bestaan. Zijn woning is het rustpunt, waarnaar hij keert, uit de dagelijkse levensstrijd, het verwerven van voedsel voor de aan hem toevertrouwden en hemzelf, de verdediging .tegen de vijandelijke in vloeden, de indringers. Reeds daar was te vinden, wat door de eeuwen heen bewaard bleef, omdat daarmee wordt voldaan, aan de basis eisen waaraan een woning moet vol doen: de geleidelijke overgang van de openbare buitenwereld via een ontmoe tingsruimte naar de intimiteit binnen. In de onmoeüfigsruimte -het vuur' als barrière en tegelijk het verzamelpunt van het gezin mét de tot het gezin toe gelaten bezoekers. Baf Haardvuur kreeg soms een officiële ereplaats: het buis altaar. Buiten de woning, nog .vóór. de ont moetingsruimte het water ais reinigend element, als barrière en tegelijk ook als verbindend element met de grote ruimte, verkeersweg dus. Die geleidelijke overgang van de buitenwereld met verkeersweg via ontmoetingsruimte naar de intimi teit is door de eeuwen heen in het woonhuis bewaard gebleven. Zij is er niet of nauwelijks in de moderne woonblokken, waar de intiéme bin nenkamer te kijk ligt achter een enorme glaswand en waar de ont moetingsruimte geheel ontbreekt of is teruggebracht tot een smalle ga lerij of portiek... die eerder een stuk van de straat dan een deel van het huis is. Van zijn huis uit wil de mens con tact hebben met de buitenwereld, maar dan een „veilig" contact, waarbij hij zelf waarneemt zonder te kunnen wor den gezien, een venster op de openbaar heid. Stedebouwkundig moet dit óók wor den doorgetrokken. Daarom is het „venster op de Nieuwe Maas" van Ir. Van Traa, de Maasboulevard, voor Rotterdam van zo grote betekenis. Maar de woningcomplexen van nu zijn in feite grote slaapsteden gewor den, die overdag, als de mannen naar hun werk zijn, worden bevolkt door de daar overblijvende „huisvrouwenha rem". Voor de man is zijn werkplaats geworden tot de ontmoetingsruimte, die bij zijn woning zou moeten behoren. Balkonnetjes, galerijen, portieken werden de ontmoetingsruimte voor de vrouw. Er is een differentiatie geko men, die het gezinsleven zeker geen goed doet. maakt de architect zichzelf overbodig. Maar wel door het scheppen van goede basisvormen, die aansluiten op de elementaire levensverlangens. Die vor men moeten verwezenlijkt kunnen wor- dn in industriële woningbouw, want het ambachtelijke bouwen wordt op den duur steeds meer een voorrecht voor de enkeling: het wordt zonder meer te duur. Hoogstad heeft een interessant denk beeld: het „getrapte" woonblok, dat een" hof omsluit: elke woonlaag op ëen terugspringend terras, dat beplant kan worden en dat iedere vorm van Vandaag, dit jaar dus één dag later dan 18 mei omdat het gisteren Tweede Pinksterdag was, is het Opbouwdag in Rot terdam. Een aantal autoriteiten en genodigden viert deze dag zo als alle jaren met een excursie langs vele Rotterdamse op- bouio-objecten. Rotterdam wordt weer gaaf. Gaten werden gesloten, de nieuwe stad heeft nu gestalte en een gezicht gekregen. Onze redacteur Hans W. Le- deboer achtte deze Opbouwdag een goede gelegenheid om eens de vraag te bezien of dat ge zicht van het nu grotendeels opgebouwde en in vele buiten wijken uitgroeiende nieuwe Rotterdam een werkelijk sym pathiek gezicht is. Of Rotter dam een prettige stad ts ge worden dan wel als het ge zicht nog niet geheel is gemo delleerd, of Rotterdam een prettige stad kan worden - cm daarin te wonen en te werken. Onze redacteur heeft gepro beerd de ideeën en gedachten, die hem naar aanleiding van die vraag hebben bereikt, vast te leggen in een artikel, dat wij u hierbij aanbieden. De gedachten waren lang niet allemaal even aantrekkelijk De ideeën bevatten naar het oordeel van onze redacteur veel waardevols.. - EN UURENS PBCOUKt prachtige weer Traa, nog beslissingen worden moest Opbouwdag 1964 in mi neur beginnen, ir. c. van Traa, hoofddirecteur van de Dienst van Stadsontwikkeling en Wederopbouw, zette op de bovenste etage" van het protestants-christelijke bejaarden centrum De Burcht, dat in de Prins Aiexanderpolder in aanbouw is, te genover de deelnemers aan de Op- bouwnt uiteen, dat'het een grote te leurstelling was, dat de grondslag in de Pnns Aiexanderpolder zo slecht was zodat het_ bouwen hier zeer duur werd. Bovendien, maakte deze slech te grondsïa'g een heel lange aanloop tijd nodig. Moeilijkheden, aldus ir. Van Traa. wa ren er 'pok mét deverwerving vaa de SrSnff? tenT}0Ttc J1?®* openbaar «wi?iJ?e R-E.T.-bus, die dit gebied bedient, heet in de wandeling de Trans Siberia Expres. Over het open baar vervoer moeten, aldus ir.Van Morgenvroeg om 9 uur be- |lnt de verkoop van deze "wester marquisette venster- **llen, tnetfljn ingeweven des- (met enkele schoonheids foutjes) Per meter voor1 Idee van de Rotterdamse architect J. Hoogstad: een complex galerij woningen gegroepeerd rond een open binnenhof met beplanting en een vijver. Elke woonlaag op een „trap trede" boven de aiidere, met een ter ras dat eveneens kan worden beplant. De beplanting van de terrassen sluit alle onvrijheid uit, de woonkamer heeft een goed contact met buiten. kijk" uitsluit, zonder het venster naar buiten af te sluiten. De mens is gevlucht uit de gesloten bebouwing naar de open bebouwing. Die gesloten behouwing van enkele tientallen jaren terug leidde tot onze tegenwoordige krottenbuurten. In de open bebouwing geraakte> de mens verloren omdat er aan zijn grondslagen werd getornd. Men is nu noodzakelijk op zoek naar de besloten bebouwing, de basiswoonvorm van alle leven. Beslotenheid is iets heel an- ders dan geslotenheid. De architect van nu staat voor de taak, de normen van het wonen -weer op te sporen en die opnieuw te ont wikkelen. Met die norm moet de be woner de woning als het ware zelf kun nen scheppen. Het product van de ar chitect moet hem daartoe mogelijkhe Met een grote tentoonstelling in het stadhuis van Wenen vestigden de gemeen te Rotterdam, de A.N.V.V. en V.V.V. Rot terdam gedurende drie weken de aan dacht op Nederland in het algemeen en op Rotterdam in het bijzonder. De expo sitie, waarvan burgemeester mr. G. E. van Walsum zaterdagmorgen de opening verrichtte, omvat voor wat Rotterdam betreft o.a. foto's, tekeningen en maquet tes, een aantal oude tin- en tingietvormen en grafisch werk, He bezoek van de Rotterdamse dele gatie aan Wenen eindigde zaterdagavond uiterst nauwkeurig, waterdicht en zeer chic. Met of zonder datum, Automatisch, o! handopwinding. edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i .a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157. rotterdam d,e, voetgangersoversteekplaats op de Stadhoudersweg bij de Van Aers- „1!in 'teriam 18 zaterdagmid- ange c- Mathijssen van de -nxiP1 aan£ereden door een brom- een gescheurde milt, een wnnde^ aat? Zljn rechterknie, schaaf. enlëe sebroken ribben is het brachtS caar Het Bergwegziekenhuis ge Het ongeluk gebeurde toen het jonge tje, op het ogenblik dat het licht-ran de oversteekplaats op groen sprong de weg overstak. De pólitie ran het bu! ïeaffeh°-SterVa?t£traat ver2°ekt eventue- Een tweede ongeluk op een voetcan Beiiert!?aeeJCI>Iaau-- «ebeurde «P de S ,Pj3 de Strijensestraat SwtW 38 de «-jarige me vrouw A. Heiden van de Hordiik viel aangereden door een scooter. Zij viel, kreeg een bloedende wond aan haar rechterbeen en is naar het 7ni derziekenhuis gebracht. J5ÏLler1e ,aa,MiidinS op een voetgan- ts vond Plaats bij de Duyststraat. Daar stak de 42-ja- werd aangereden door een onbekend ge- w? Hromfietsbestuurder en is mlt naar w S v?"diaan het achterhoofd naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht Directie en medewerkers van Ericsson Sr«„TpapTPl N'V" veriegf"woor- van de Zwee^e kefk ta ftSS ben m gebouw „De Heuvel" aan de Cr Laurensplaats in Rotterdam de heer H emdebiiMe|n>sl0nk- eeJ™ alekftomo?: hw Ericsson, gehuldigd in ver- fren Jubiieum. van E.T.M.-directeur, ir. j Radon fïhu de heer Van de Meerendonk het gouden ondernemingsinsigne en eer ?£cJlelk °"d" convert. Ook van de cot mfldfaweeg„. !i iubUaris cadeaus. Na de huldiging volgde een druk bezochte re- den6 7f,ii?„Ce^tei'jke zwam- en strandba- deR f!dTen met wgang van zondag 24 „i?eaing,anS van maandag 25 mei kun nen de kinderen weer terecht in de zandspeelplaatsen aan de Jan van Aven- nestraat, Willem Beukelszstraat, Bra- dfTweSStraHatK° Molenaars*aat o— geno men. Men weet dat er gedacht wordt aan twee1 metrolijnen, die voorlopig als tram geprojecteerd zijn. Maar in de toekomst moet het openbaar vervoer zo- daJiig .zijn dat het autoverkeer tussen de Prms Aiexanderpolder en de stad zoveel mogelijk wordt beperkt. Een prettiger geluid liet de heer J. Jr. vaa Eesteren, directeur van de Aan- nemmgmaatschappij J. p. van Eeste ren N.V., de bouwers van de Burcht, horen. Hij vertelde, dat de bouw van De Burcht niet minder dan drie maan den voor is op het bouwschema. Ir. Van Traa kon nog meedelen, dat na i-Het Lage Land", de oostelijke wijk in de Prins Aiexanderpolder, Ommoord, aan de beurt is. De rest moet nog even wachten. De opbouwrit trok dit jaar zo te zien meer belangstelling dan vorige jaren. Behalve B. en. W. namen zeer veie Rot terdamse gemeenteraadsleden, hoofder van diensten, vertegenwoordigers van c Kamer van Koophandel en genodigde, uit het bedrijfsleven deel. Drie RET- bussen met politiebegeleiding voerden de rit uit Vanmiddag stond op het programma een bezoek aan de jachthaven van Heer- jansdam, waar de heer S. P. Kaagman, bouwkundige van de provinciale water- staat van Zuid-Holland een uitleg gaf. Het gezelschap bezocht verder het nieuwe poliobad, ontstaan door de actie „Dan bij hef oostelijk zwembad, waar pouopafientjes een demonstratie gaven, voorts werd een bezoekgebracht a.an het werk op dc Berenplaat waar de nieuwe dnnkwaterfabriek in aanbouw is en tenslotte aan de Botlek en het Eem* havencomplex. De zestigjarige weduwe A. van de Klooster-van Wijk uit de Siebeekstraat te Rotterdam werd zaterdagmorgen op het perron van het N.S.-station Zuid plotseling onwel. Zij is naar het Zui derziekenhuis vervoerd, waar zij bij aan komst bleek te zijn overleden. KORTE HOOGSTRAAT 22 TEL. 119000 ROTTERDAM Burgemeester Van Walsum be zichtigt de nieuwe jachthaven van Heerjansdam. Het bezoek aan dit recreatie-gebied was op-' genomen in het programma van Opbouwdag '64. i b' t cnu.ee: moer nem aaarioe mogeujkne- gane aan wenen eindigde zaterdagavond den bieden. Niet in de vorm van een met een taptoe door de Marinierskapel uiterste flexibiliteit, want daarmee voor het verlichte stadhuis. Ionen *^2 !,aif Coolhaten gestuurde surveillance-auto hem he^S'nSmie^nïit^TH t'hteryobfteg hu Zjj probeerden hem klem te rijden op hK,u n E5'1 van de genten sprong uit de auto en rende SrdTSem hera ta de Willem BuytewecSraat Jta, overmce^ v- -n VJh et TERWIJL twintig a dertig men sen passief langs de kant ble ven staan, heeft de bijna aan een oog blind zijnde Rotterdammer C. M..van der Heiden (58), beslist geen geoefend zwemmer kan worden ge noemd zaterdagavond een driejarig jongetje, Ronnie van Tour uit de Benthuizerstraat, uit het Noorder kanaal gered. Geholpen door zijn achttienjarige zoon Th. van der Heiden slaagde hij er in het be wusteloze drenkelingetje op het dro ge te hrengen, waar een onbekend gebi .ven verpleeegster eerst hulp verleende. Na verdere behandeling in het Bergwegziekenhuis "werd het ventje in de loop van de avond naar Ronnie van Tour viel speleaderwijg van een bij de Bergwegbrug liggend woonschip in het kanaal. Het jongetje,- dat enige malen onder water ver dween. dreef naar het midden van het kanaal. Op het verdrinkingsgwuag - opmerkzaam gemaakt door het ge. schreeuw van omstanders sprong de heer Van der Heiden zonder zich een ogenblik te bedenken van zijn in de buurt liggend woonschip Albertus ge kleed te water, even later gevolgd door zijn zoon. s De heer Van der Helden redde twee iaai' geleden een kind van de verdrin kingsdood uit de Bergsingel. Als gevolg hiervan liep hij een oogaandoening op, waardoor hij tha blind ls. hans aan een oog

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1