Moeilijkheden met „INHABÉ".KOORTS TEN TOP! Veel energie om van lege ruimte expositie te maken Kunst voor goed water AGENDA „Hoek" maakt zich geen illusies voor koelkasten heetman j C.J.V. gaat haar seizoen zeer actief besluiten „Pro Juventute": in '63 continuïteit ongunstig „Jeugdtennisstrij ders" nu aan finale toe florth i Strijden voor welzijn! Sffc laatste moei nog ge- JXn worden en hierin staat ffSe Kruis vooraan, "fl-i vraagt nu Uw hulp, een üumïc uit Ow welvaart voor het van hulpbehoevenden! iC/Rode-Knris-coUecte van de toESitde week beveel ik gaarne m Na aanrijding overleden Burgerlijke stand Dronken mannen met auto op gevaren-rit Voor Tentweek99 zijn nog veel gelden nodig t^modèrn Algerijn pleegt wisseltruc Inbraakniets vermist Zomerkampen moeten anders Jaarvegaring „Pro Juyentute** üff&t i^atidé^ü EIGEN CABARETGROEP OP „INHABÉ" Garage Van Dalen N.V. emt i&mmszkMmMmmBm» nOTTEBDAMMER Pagina S VRIJDAG 22 MEI 1964 SckzLjfjfiuii A. DEN DRAAK voorn modem T\E InHaBékoorts had gisteravond te Schiedam de hoogste ■L* temperatuur bereikt in de tenten op het bouwterrein op de boeit van de Broergvest en de Lange Kerkstraat. De stand houders smeten al hun- energie naar het houtwerk om te trachten in korte termijn, van een lege ruimte een fleurige expositie te maken. Dat gelukte de meesten tot verbazing van de- leken die in grote getale de ijver van het mierennest hebben bekeken. Verenigingen HARTELIJK HERINNERING nubeduidend goedkoper TWEE VROUWEN RECLAME Bloementuin Programma en morgen en dagelijks MET CTRTIF JEcnheetmansmice die volmaakte zekerheid schenkt Wij fesfen elfce Jbrülant mét de modernste appanstour op Kietirt zuiverheid, slijpproporties, afwerking, gewicht en fluorescentie. Bi] aankoop ontvangt a deze gegevens in een volledig beschrijvend certificaat met diagrammen en microfoto's. Bi] sieraden met brlllant'krijgt u een uitvoerig taxatierapport met foto Bezoek eens onze diamantslijperij in de "Schatkamer onderdo Lijnbaan* LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157, rótterdam D® Flitsen formule aanbouwmeubefeH Tot stilstand Stand Spreekuur nu... be4uidend goedkoper fll&VAABT betekent nog niet W burgemeester van Schiedam, H. Sabel !jM« fUANSESTRAAT 23 - TEL. VLAARDI.VGEN Aan de Leidse Univers-teit is de U- B, H. J. Nijland bevorderd tot lit De beer Nijland woont in Boek M Holland. Tot ver na middernacht werd er ge werkt. De brandweer stelde zware eisen meenden de standhouders. Speciale emulsies moesten op vele plaatsen worden gespoten om het brandgevaar tegen te gaan. Het gesloten tv-circuit ran 'Centre Productions uit Amsterdam arri veerde to laat dat velen dachten dat het er niet van aast komen. Toen de regiewagen met appratcur ein delijk in de tent naast café Klein Trianon was geïnstalleerd keurde de brandweer de inrichting af we gens brandgevaar. De regie-auto moest weer naar buiten worden geaet. 's Avonds om elf uur kregen de standhouders toch do beelden uit de TV-studio te tien op de tientallen schermen die grif in alle ruimte» zijn gezet, die toege past in de „kamers" van de men- bclshow zijn gezet en die zelfs een plaatsje hebben gekregen In het be lendende café Klein Trianon waar de organisatoren het tijdelijke hoofdkwartier hebben. Een grote stand als de Meubelbeurs van de vijf Sehiedamse meubelhandela ren trekt nu reeds grote aandacht. De ze meubelhandelaren hebben jaarlijks een mfeubelvierdaagse expositie in Ar cade (en Musis Sacrum). Nu beschik- ken ze over meer en goedkoper ruimte en de expositie blijft tweemaal zo lang, bovendien is het geheel prettiger inge- richt. wnikkui jrt_L!HL E///V- m Het Havenbedrijf Vlaardingen Oost heeft vlotweg e<m prachtige grote stand gezet met draaibank! boorma chines en ander materiaal, dat een mooi -overzicht geeft van het bedrijf. Speelgoedzaak Teba heeft eveneens bij zonder zijn. best gedaan. De nieuwe snuf jes op het gebied van speelgoed met heel bijzondere poppen en spoortretatjea staan gereed voor de demonstraties! Het r taurant tussen entreehal en TV-stU1 heeft het reeds nu heel druk. iVUKRVPNCNH BRIEVEN uit het buitenland brengen O jjn groter gemoeikschokje tcveeg das d« gebruikelijke correspondentie. £)»t is tenminste met ons het geval. Wy lebben niet groot genoegen de harte lijke brief van onze vriend en oud- eëiiegi Adrie "Velliioen geleien. Een until lezers kent hem nog wel. Tien jiir geleden was hy in Schiedam ome jjterige plaatselijke redacteur. Met ge noegen doen *y dan ook via deze rubriek de groeten van hem aan n. Hét schrijven met Grand Kapids Ver- ratgde Staten wordt gatrw een merk- ranfis eenrichtingsverkeer. Dat i« ook voor ons het geval. Wij schrijven Mt onregelmatig. Soma na maanden ketst er iets op papier voor de Neder landse Amerikaan, dan vragen v y wat, maanden krijgen we antwoord op aetpten rc niet gevraagd heblien en wjj antv»oorden vele weken later op iets wat eigenlijk niet meer ter lake deeï. Zo ontstaat een zeer grillige maar toch altüd van vriendschap vervulde briefwisseling. ÏIET epistolaire contact bracht ons nu terug naar het Schiedam van september 1962. Meel merkwaardig. Adrir Velthoen deelt mee met plezier kennis genomen te hebben van de toen- Bilige festiviteiten. Hij itit er zyn Slechts één dig houden wi] een speciale verkoop van Itali aanse Draion Damesvesteir in een prachtige kwaliteit fully fashioned (geheel geminderd) dus met een voortreffelijke pas- vorm... die normaal tot 25 gul den toe verkocht worden. Draion damesvesten, die U in ons klimaat 's tomers eigenlijk niet kunt missen, pakt U nu mee in Uw vakantiekoffer (of gebruikt 0 morgen reeds). Draion vesten, makkelijk was kaar, heerlijk licht en luchtig, toch behagelijk warm, koopt U morgen slechts één dag... vele guldens goedkoper dan nor- maai. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Draion ves ten in alle courante maten, en lit een groot kleur sortiment w.o". wit, bleu, marine, grijs enz., nu voor l^g^j Géén Ut, of schrifttolt. bewondering over. Adrie Velthoen denkt in het rem; land met weemoed terug aan de goede gastvrijheid die bij bij ds. Luitjes in de Warande genoot, aan de onbekende burger met het grote hart, aan wat andere notabelen, aan het perfecte Engel» dat commisssria K. Ry'psma spreekt Vanachter het Schiedams bureau krijgt men zo een beeld van bet distillaat van herinne ringen dat een ex-stadgenoot van Schiedam behoudt. CYMPATHIEK en deskundig iaat Velthoen horen dal een journalist met twee vrouwen is getrouwd, zijn voor de burgerlijke stand genoteerde echtgenote en dan de vrouw die pers heet en die een journalist met liefde voor zijn beroep nolens volens dag en nacht wil dienen. Bat levert bij de vrouwen afgunst op meent hjj. Adrie Velthoen heeft niet veel tijd om arti kelen voor onze krant te schrijven want hq studeert aan het Calvin Col lege Grand Rapid* waar juist de examenperiode begonnen is. Zijn bureaulamp brandt zoal» dat ook in Schiedam het geval was dikwijls tot Iaat in de nacht. Overigens belooft hjj orn artikelen te renden over een Amerikaan die de Nederland-e dichter Jan II. de Groot ais favoriet heeft en hij zal schrijven over wat andere Ame rikaanse bijzonderheden. "Y/ORIG jaar behaalde Adrie Velt hoen zijn Bachelors Degree of Art, nu studeert hjj aan bet Calvin Theological Seminary. Het He breeuws en Latijn heeft hjj in Ame rika aan zjjn talenschat toegevoegd. Met nadruk deelt Adrie Velthoen mee niet te begrijpen dat er lieden zijn die reclame in radio en tv toe- jnirbcn. Hij ervaart in de Verenigde Staten hoe de reclame zich meester heeft gemaakt va nbet medium waar door volgen» hem de programma's tot het nulpunt zyn gedaald. De eigen radiozender van de Universi teit van Michigan levert overigen* louter goede programma*» deelt hjj mee. Graag luistert hjj naar jhks Wereldomroep, die volgens hem grote kwaliteit biedt in vergelijking met liet buitenland en die voor ons land een niet te onderschatten cultu reel en propagandistisch element vormt. Dat onze goede vriend de band met ons land in hart en ge dachten stevig behouden beeft bljjkt duideljjk uit zijn brief. Wie hem die voor Predikant studeert een briefje zou willen schrijven, mogeljjk kranteknipsels e.d., theologisch mate riaal of werk van de Nederlandse letterkunde zou willen zenden doet hem een groot plezier. Dat weten we uit ervaring. Daarom tot slot zjjn adres: Adrie Velthoen, 546 Delbee SE, Grand Rapids 49506, Michigan, USA. VOOR de Sehiedamse deelnemende verenigingen stelt het inrichten van de gratis stand» speciale eisen omdat de functionarissen het werk alleen in de vrije uren kunnen doen. Daarom was overdag alleen de heer Van Melis van de Dierenbescherming ijverig bezig aan .het verfraaien van een keurige stand in de entreehal. Later hebben de aquanumvereriigm- feu Natuurgenot In Huis en Aqua auna in entreehal en in de grote tent prachtige kleine en zeer grote aquaria neergezet. D« tent van de Sporthalactie achterin de grote hst komt cosier de hoede van de schietvereniging Schiedam die de ge legenheid biedt met inchtbakaen te schieten. De baten zijn bestemd voor de sporthal. Zangvereniging Orpheus was gister avond aog niet ver. Voorzitter P. Smit zei dat het heel moeilijk is iets attrac tiefs uit te- beelden maar er komen van daag nog foto's e.d. uit het honderdja rige verleden van Orpheus, bovendien komt er een „bar" mot koptelefoons waar men rustig kan luisteren naar grammofoonplaten met koorzang. DE Sehiedamse bloemisten en de le den van de Mij. Tuinbouw-Plant- kucde hebben de entreehal inmiddels tot een bloementuin herschapen. In die entreehal liet Schiedams CJF zich donderdagavond niet onbetuigd. De CJV heeft de stand heel origineel aan- 3>e Italiaanse beeldhouwer Tomasso Geraei (Homerusstraat)' beeft namens bewoners uit Lomfeardijen aan de fir ma Zwaai te Barendrecht een reliëf aan geboden. Het kunstwerk, voorstellende een slavin, die een beker wafer over handigt aan een koningin, symboliseert de dank voor het (goede) water, dat de bewoners steeds mogen komen tappen. Het reliëf heeft een plaatsje boven de waterkraan gekregen. B3A 7.13 1629 1629 De 61-jarige mevrouw E. P, W. van Gerdingen-van Buijl uit de Brielselaan te Rotterdam, die woensdag bij het oversteken van de Brielselaan door een motor werd aangereden is in het Zuider- ziekenhuts aan haar verwondingen over leden. Zij brak de rechterenkel en kreeg een bloedende hoofdwond. gekleed. Een ingenieuze automatische ronddraaiende schakelaar laat lamp jes vormende de letters CJV beurte lings branden. Er staat een diaprojector om op een wand de mogelijkheden van de CJV uit te beelden, er hangen foto's en verder toont de CJV hét gehele ver enigingswerk van jeugdclubs, sport clubs, muziek, van het streven naar een protestant-christelijk sportcentrum in Harga tot-het Ijveren voor nieuwe uniformen voor het .jubilerende Har monie. Luchtvaartclub Icarus sjouwde gisteren met modellen 'van - vliegtuigen in de entreehal.- VANAVOND wordt voor het gesloten TV-circuit een vraaggesprek gehou den met de beheerder van het Sehie damse draaiorgel De W.aterpoorier over pierementen. Daarna volgt een Sportfo- rum onder voorzitterschap van de sport ambtenaar de heer J. C. Bronneman met als leden de" heren Kees ,de Groot, voorzitter chr." gymn.ver. Animo-Kethel, Cor d« Vries, secretaris SVV,', Loet Stouthandel, bestuurslid Hermes DVS, Ge Héns; jeugdambtenaar en voorzitter UVG. Het CJV-eabaret De Paraplu laat het daarna grapjes damse .toestanden. regenen op Schie- Irene: C.J.V., Contactavond, 20. De Nieuwe Brug: Reisver. Onder Ons, Contactavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Sehie damse radactie, Lange Kerkstraat 82, tel. 6 415 4, b.g.g. 11 5588 (toest. 62, na 18 uur b.g.g. 19 588 5) alleen voor redactie aangelegenheden. Agentschap mevrouw J. v. d. Hoek- Hocgend&m: J. Steenstraat 29. tel. 55451 (alleen voor klachten, advertenties en abonnementen, b.g.g. tel. 115588). Klachten bezorging: agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—19.30. Belangrijke telefoonnummer*: Alarm politie 6466; alarm brandweer 69123; alarm GG en GD 69290. Sted. Museum: Schilderijen Bart van der Schelling. Apolneek Schiedam: Evers, Lange Haven (tot en met 23). De heer H. Breevaart uit Rosen borg, bracht de eerste bos kroten aan de Maaslandse veiling. Prijs 28 cent per bosje. fShiedamte D« uitslagen van.de in het-kader zomerarocdvoetbsleompetWe der -«irteranmavoeiDaicempetme ge speelde wedstrijden tot en met dinsdag j.l. lulden-els ridgt: prntr l: dinsdag' 3 me) Demos 3—Excelsior 4 (wordt gespeeld* 16 juni, dinsdag S mei BBSS 3—Martinit 2 3— woensdag' 0 - mei r-PSC' Schied. Boy» 2 (wordt gespeeld 24/6). woensdag 13 met SVV 5Demos -2 0—6." woensdag 13 mei PPSC 2— Excelsior 4 32, wijdag 15. mei Schied, Boys 2—HBSS 3 2-3. poule dinsdag 3 mei SFC 3—GSS 2 2—1. woensdag 6 mei PPSC 3SVDPW 2 wordt later gespeeld, woens dag 6 mei SW 8GTB 2 0—2. dinsdag 32 mei GTB 2GSS 3 31, woensdag 18 mei Schiedam 3SW 6 1—3, woensdag 13 mei SVDPW 2SFC 3 7—0. Poule 3: dinsdag 3 mei GTB 3—-WF 2 (wordt gespeeld IS Juni), dinsdag 5 mei HBSS 4—SVDPW (wordt gespeeld 26 mei), vrijdag g mei Sehied. Boy» 3—Demos 3 (wordt gespeeld S/6), dinsdag 12 mei HBSS 4—Schled. Beyx 3 S~o (Schied. B n.o.), dinsdag 12 mei Demos 3—GTB 3 4—1. vrijdag 15 mei WF -SVDPW 3 2—5, dinsdag 19 mei GTB 3—HBSS 4 4—2. Het secretariaat van de Sehiedamse ge reformeerde amateurtoneeivereniging Geren i» gewijzigd Tot secretaresse is gekozen mej, G. Voogt Parkweg 17, tel. 61B8Ö, Schie dam. Het eerste elftal van HBSS in Schiedam zal volgende week donderdagavond om half zeven op een terrein van Hermes DVS een wedstrijd spelen tegen de «terkste amateur* van deza Schiedam se club. van van SCHIED Aid. Ondertrouwd: P. Driel. 23 jr. en W. Stapels. 22 jr.: G. den Engel, 24 jr. en D. P. van den Berg 19 jr., D. van Essen. 24 jr. en H.G. Bremer 19 Jr, C van Gent, 33 jr. en J. J, van Wal- surti, 38 jr., I. de Groot. 22 jr. en A. Beij- er. 16 jr. M. van Hees. 31 Jr. en T. P. Rijken, 23 jr. J. C. van Hesse, 23 Jr.en H. J. J. Chrispljn, 23 jr. W. Hoogendljk, 24 Jr. en K. C. Prins, 20 jr., J. Knïkman, 20 jr. en C, Mü, Jung. 19 Jr.. S. A. Lust, 19 jr. en A. van Aaken, 17 jr. J. MunnJk, 19 jr. en H. M. Kloppers. 17 jr.. P. J. van der Heijden. 21 jr. en J. G. Kroonen, 17 jr., P. Sanstra, 19 jr. «n B.I.T.A- Gtneuglijk. 19 jr. Getrouwd: C. J. Duyvermas, 30 jr. en M. A. M. ihn Zeijl; E. Fopma. 27 Jr.en H. Dróge, 23 jr.; M. Stroo, 27 Jr. en J. W. Clno, 23 Jr.: J, M. Lischies, 31 Jr. en C. A. Peiman, 30 jr.. J T. dt Jong. 27 jr en N W, Reedijk, 22 jr, 11, Streunding, 24 jr. en J. Seheffers, 21 'r., C. H. A. van Pelt 27 jr, en M. J. c. Anemaat, 22 jr P. Haak. 30 Jr. en H. G, Müller. 42 jr. J. H. van der Stel, 23 jr. en A. Heiman. 20 Jr. J. Prins, 60 jr.en J. Verschoor. 53 Jr., H. Jansen, 48 Jr. en C C.E. van der Waal, 26 jr. T. de Voogel. 20 jr. en E.W, Clemens, 17 jr. A. J.G.J. Gudde. 22 jr. en J. J. van Til. 19 jr.; C.A.P. Sitton. 22 jr. en W. M.. VerhelJ. 22 jr. Geboren: 21 Jolanda d.v. P. van Def Kull en A. de Jager, 16 Alexander M. z.v. G. P. Schuller en S. C 3. Saager. Overleden: 19 R. van der Spoel, 63 jr, 19 A.A. Goudswaard, 91 JT, Hoewel de omzet, met name van de gaaafdeUng, groeiende ia maakt de di rectie van W, A. Hoek'e machine- en zuurstoffabriek in Schiedam zich geen bijzondere illusies over de vooruitzich ten voor 1964. De zware kostenetijgin- :en zullen moeilijk door expansie van Se bedrijvigheid te overtreffen zijn, zo Werd in de donderdag gehouden aan deelhoudersvergadering gezegd. Er waren 1160 stemmen vertegen woordigd. De houders keurden jaar verslag en winst en verliesrekening zon der voorbehoud goed. Er waren enkele vragen, o.m, over de bouw van de nieu we vatTHiodeme -apparatuur voorziene fabriek in IJsselstein waarvoor de bouwvergunning is aangevraagd: De hoop bestaat dat de rijksgoedkeuring in 1965 afkomt en met de productie- daar van vloeibare zuurstof in 1966 begonnen ia! kunnen worden. De kleinere fa brieken uitgezonderd Den Haag en Gouda zullen geleidelijk aan "als pro ductie-eenheid stoppen en als overvub stations gaan functioneren. Ook de zuur stoffabriek Schiedam gaat fe zijner tijd dicht. Hoek heeft nog steeds geen enkel con tact met Indonesië. Een schadeclaim van ongeveer 3 miljoen, wegens verlo ren gegane vroegere belangen is inge diend, maar ook hierover maakt de di rectie zich geen illusies. Het dividend van 17 procent in contanten is goed gekeurd. Ir. D. Th. Ruijs en de heer H. J. Wesselink blijven lid van het colle ge van commissarissen; zij werden her kozen. (Van een onzer ywrstacgerere) Voordat de tentweek die het comité Schiedam voor Christus organiseert op zaterdag 6 juni aanvangt zal er geen zon dag avond samenkomst meer worden ge houden. Wel wordt' er zondagmiddag een samenkomst voor de kinderen gehouden. Alle kinderen zijn zondag 24 mei har telijk welkom in de Evang. Lutherse Kerk. Aanvang half vier. Ten behoeve van de tentweek zal -er in de Sehiedamse kerken een extra col lecte worden gehouden: In de gerefor meerde kerken zal dit zondag 24 mei tesehieden, in die overige kerken die me («werken aan het werk van het comité op zondag De totale 31 mei. e kosten van de tentweek zul len ongeveer drieduizend gulden bedra gen. Daar dit bedrag niet kan samenko men" uit de collecten tijden3de tent week te houden zullen-bovenstaande in zamelingen worden gehouden. Degenen die hun bijdrage gaarne op een andere,vwljze willen geven kunnen hun bijdrage storten op giro 128647 t.n.V. het comité. Sehiedanwsw. 145 - Straatweg 59 Plein-weg 152 AnSerle 29-31 TeL 12 47 30 Winkelcentrum- Hoogvliet Telefoon 160322. edelsteenkundige f.g.a. cUamantexpertg,La, Twee mannen, de 21-jarige H. P. ft, en de 24-jarige A D. G, hebben van nacht inSchiedam een joy-riding ge- rnaakt met een wagen die op de Rem- brandtiaan stond, voor zij wegreden raakten ;zij eerst een huis, waarbij de auto aan de achterzijde werd beschadigd. Op weg naar Wilton, waar hun schip lag, konden zij ternauwernood een" paar geparkeerde wagen ontwijken.' Bij arrestatie bleek dat-zij-dronken waren. Bel ens voor een demonatratlerit BUTS BAIAQTLAAN 4 VLAARDÏNGEN Telefoon «700 in een warenhui» in de binnenstad van Rotterdam beeft een Algerijn kans geilen door middel va» een wisseltruc 2900 te bemachtigen. Met heftige ge baren beeft hij een kasslère overbluft en in een onbewaakt ogenblik sijs slag geslagen. Politiemensen noemen deze eade en welbekende truc „Algerijnse wisseltruc". Bij de Cemsto aan de Aelbrechtska- de in Rotterdam is vannacht ingebro ken. Buren hoorden, gestommel in het pand. Toen zij een kijkje gingen ne men zagen zij een-man. Zij waarschuw den de politie. Maar voordat er een agent was, was de eveneens gewaar schuwde inbreker via een dakraam en over de daken verdwenen. Er wordt niets vermist. *-* Ti Sehiedamse CJV gaat het sei zoen besluiten. Ondanks vele ac tiviteiten voor de tstand in de In- HaBé- en de deelname aan het pro gramma voor het gesloten TV-circuit organiseert de CJV tevens zaterdag avond de sluitingsavond in' gebouw Irene, Voor de sociëteit OASE komen The Joly Makers uit Rotterdam het programma verzorgen, dat de titel draagt „Vakantiebal 1964". Van de bezoekers wordt verwacht dat zij in vakantiekleding zijn. Voorzitter Wim F. de Wolff van de CJV schrijft ons verder: De - Sehiedamse C.J.V. beschikt sinds en kele wéken over een eigen cabaret groepje, dat nu door de Inhabé vrij sn-el voor de vuurproef wordt ge steld deze eerste kennismaking zo Soed. mogelijk te doen verlopen, 'ver het programma als zodanig is natuurlijk weinig te zeggen, daar is het cabaret voor. Een. vleugje aktuele poli tiële, een dosis humor en nog enkele andere noodzakelijke cabaret-ingrediën ten. beloven echter een leuk vlot pro grammaatje, verzorgd door enkele le den van de Sehiedamse C.J.V. Dit programma wordt op vrijdag avond, 29 mei op dezelfde tijd herhaald. Ook dinsdagavond 25 mei 2055 uur krijgt de C.J.V. de gelegenheid iets van haar werk ,naar vornen te brengen. Dit zal gebeuren m een kort programma, samengesteld uit flitsen van een norma le clubavond. Er wordt wat zang gebracht, twee meisjes-leden laten zien en horen wat zij op de accordeon kunnen presteren, vier meisjes hebben op de St. Louisblues een moderne dans ingestudeerd, terwijl twee jongens tonen dat er met mime leuke resultaten'zijn <te bereiken. WOmKSIKRICKTINS-UOmVEST M 6» (Van een onzer verslaggevers) HET jaar 1963 was niet gunstig ten opzichte van de zo gewenste con tinuïteit bij de beroepskrachten voor de vereniging Pro Juventute Schie dam vermeldt het zojuist verschenen jaarverslag 1963. Gedurende drie maanden was er een vacature voor jeugdmaatschappelijk werkster. Op 1 apnl 1963 begon mej. A. M. E. La- brie met haar werkzaamheden. De zomerkampen bedoeld als introduc tie tot het preventieve werk voldoen niet aan de verwachtingen. De opzet zal anders moeten worden evenals het doel. In 1964 zullen drie zomer kampen gehouden worden- Coördinatie met andere instellingen op dit terrein doet zich gevoelen. De financiën zijn zorgwekkend. Gemeld wordt dat voor het preventieve werk de financiën een beslissende rol spelen. Gelet op het eigen karakter van de Sehiedamse samenleving en de wen selijkheid vanuit een centraal punt in die gemeenschap alle taken te vervul len is bet verwerven van financiën van belang voor de vraag in welke mate dit uit maatschappij-oogpunt zo belangrijke werk kan worden ver vuld. De daling in het aantal pupillen is tot stilstand gekomen. Over tweehon derd gezinsvoogdijpupülen (vorig jaar DE RUIM 76 partijen voor het jeugdkampioenschap tennis van Schiedam, die deze week op de ba nen van het tennispark v. Vliet wor den verspeeld, zijn bijna aan de fina les toe. In het jonrens-enkelspel hebben Jaap Beyer (Keep Smiling) en Eric van Woerkom (T.S.F.) ach )n de finale geplaatst. Jaap Beyer deed dit door overwinningen op: J. Lerasellnk. W. Findhammer en J. -Mar- tens. Eric van Woericom "overwon J Slg- mond, J. de Jong en A. Schaddebeurs. In het meisjes-enkelspel rullen Petra Spa- ling (Keep Smiling) en Magrld Sneep (T.S.F.) samen uit moeten maken wie zich kampioene van Schiedam mag noemen. Petra Spaling bereikte de finale door overwinningen op: A. Sehouwtok, en X. Timmer. Terwijl Magrld Sneep, N. Zoetmulder en E. de Jong aan haar zegekar bond. In bet gemengddubbel hebben zich Jaap dubbfeV WÏAF. «n Keep Stol- ling tegenover elkaar. Jaap Beyer es Eppe de Jong versloegen v. Hoen/Zuldgeest en Dossin/Lengselink. A ad Schu-ddebeur» en Johny Martens overwonnen de dubbels Find- hammer/van Leeuwen en Bezooyen/de Rui ter. In het algemeen dubbel hebben zich Jaap Beyer en Marian Jlakoot in de finale plaatst. De andere flcal&t fa kend. In het meisjesdubbel finalist ia nog niet komen •t meisjesdubbel komen Eppe de Jong en Petra Speling in dt finale uit. terwijl ook hier da andere finalisten nog ntel bekend iljë. Het roeisjea enkelspel tot 14 jaw beeft Marian Jlsteoot en EUe de Bruyn als finalisten opgeleverd,Terwijl bij de jongens Freddy R aamsdonk xleb in da finale gespeeld heeft. Het programma voor da finales 1» als volgt samengesteld: vrijdag meisjes enkel tot 14 Jaar: 19.30 uur. gemengddubbel: 18 uur. Zaterdag: Jongens-enkele 14 tot 18 Jaar 11.30 uur. Jongeesdubbel: IS uur. Jongen»- enkel tot 14 jaar 12 uur. Meisjes-enkel 14 tot 18 jaar 13 uur. Meisjesdubbel 18 uur. Da beker-uitreiking geschiedt zaterdagmid dag om'14 uur. 191) hield de vereniging in het ver slagjaar toezicht over 83 pupillen uit 71 gezinnen werd het toezicht opgehe ven, "Vijfenzeventig medewerkers waren op 1 januari 1963 met 134 pupillen be last, in- de loop van bet jaar kregen 102 medewerkers toezicht en op 1 januari 1964 waren de cijfers: 73 medewerkers voor 137 pupillen. Voor het - preventieve werk had Pro Juventute bemoeiing met 224 kinderen waarvoor de bemoeiing over 171 eindig de. Pro Juventute verkocht 2118 (vo rig jaar 1924) kalenders. Op I september 1963 heeft mejuf frouw R. dé Witte de vereniging voor het vervullen van een andere werk kring verlaten. De vereniging is haar dankbaar voor het vele werk met gro te bereidwilligheid als bureansecreta- resse verricht in de jaren dat de ver eniging uit een nog betrekkelijke be ginfase uitgroeide naar de vaste basis, van welke uit zij thans haar dienende functie telkens kan trachten waar te maken. Met ingang van 1 oktober 1963 heeft mejuffrouw mt. J. A. Burger, be noemd tot bureaus ecretaresae, haar werkzaamheden begonnen. Mejuffrouw Burger is reeds in de aanvang geconfronteerd met bezinning op het beleid door het bestuur en daaruit voortvloeiende beslissingen tot enkele wijzigingen in de principiële uit voering van de werkzaamheden der ver eniging, voornamelijk betrekking heb bende op het preventieve werk. Mejuf frouw Burger heeft daarbij het bestuur met waardevolle en deskundige advie zen terzijde gestaan en doet zulks nog. Twintig minuten is maar k»rt, toch hopèn wij in dat korte tijdsbestek te bereiken, de belangstelling van ouders én jongeren opgewekt te hebben, voor onze bijna 80 jarige jeugdvereniging, die nog altijd jong van. hart is. In de entree-hal van de beurs is de laatste stand links ingericht door de C.J.V.-ers. Ondanks ae_ korte tijd van voorbereiding en het feit dat bij de op bouw en voorbereiding alleen van de avonduren gebruik kon worden gemaakt geloven wij te mogen zeggen, dat deze informatie stand een zeer behoorlijke indruk zal achterlaten. Om de kosten tegemoet te komen, en hopelijk nog wat geld over te houden voor het jeugdwerk, wordt ons op de beurs een prachtig glas (het eerste met de Grote Kerk erop) aangeboden voor de prijs van I. "Wij hopen dat daarvoor veel belangstel ling zal bestaan", aldus wenst wim de Wolff. N.V. DIST. M. DIRKZWAGER Az. - SCHIEDAM onzer verslaggevers) Juventute Cyan een De vereniging Pro Juventute Schie dam zal dinsdagavond de jaarvergade ring houden in De Lindenhof, Lange Achterweg. Bij de bestuursverkiezing zijn aftredend en herkiesbaar de heren secretaris mr. F. van Heyeop ten Ham, penningmeester drs. S. Kamstra, leden J. Bakker en C. A. Kamp. De beren kantonrechter mr. P. B. Cos, A. de Groot en notaris J. F. W. Meijer stel len zich in verband met hun leeftijd niet meer herkiesbaar. In de vacature ds, J, D. Smids, die naar Amersfoort vertrok, stelt het be stuur kandidaat ds A. Ie Coq. Na de algemene ledenvergadering zal drs. M_ J. A. van Spanje, psycholoog aan do tehuizen van de maatschappij „Zand bergen" te Amersfoort spreken over het onderwerp ..zijn er misdadige kinde ren?" De inleider zal de behandeling be spreken van deze kinderen en aanto nen dat hun gedrag een symptoom is van een gestoorde ontwikkeling. Het preventieve werk en de functie van de gezinsvoogd zoals bij Pro Juventute ter hand genomen zal daarbij de aandacht krijgen. Aan de opzet van. het spreekuur is aandacht besteed. Meer dan tot voor heen wordt het spreekuur als het be langrijkste onderdeel van het preven tieve werk aangemerkt. Dit inzicht heeft geleid tot de instelling van de Commissie tot begeleiding van het Pre ventieve Spreekuur. De vereniging mag zich gelukkig prijzen, dat zij op alt ge bied zeer deskundigen tot het lidmaat schap dier commissie bereid heeft kun nen vinden, meldt het verslag. De zomerkampen zullen een andere taak gaan verrollen. De laatste drie maanden van 1963 heeft de heer Van der Boor de ervaringen, door'de vere niging met het tot nu toe verrichte pre ventieve werk opgedaan, verzameld, geanalyseerd en kritisch getoetst aan de eisen van een juiste aanpak en in houd van het - preventieve werk. De heer Van der Boor heeft van zijn be vindingen aan het bestuur verslag ge daan en zijn conclusie medegedeeld. Mogelijk sal in het volgende jaarver slag daaromtrent meer kannen worden medegedeeld. Wacht geen dag.langer, nu het voorjaar is, om Uw kleine van de zo zeer ontbeerde frisse buitenlucht te laten genieten. Zorg dan dat ook bij U deze licht lopende vlotte wandel- wagen klaarstaat, zodat er geen uur verloren gaat. Morgen houden wij een spedale verkoop van een grote partij wandelwagens van een van de meest bekende wandelwagen- fabrikanten. Wandelwagens (normale prijs f 44.75) met nylon lagers en verchroomde duwer, uitstekend^ verend, koopt U morgen voor nog géén dertig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur ba» gint de verkoop van deze wan» delwagens, geheel en makkelijk opvouwbaar tot een handig plat voorwerp, nu voori CU» ttf. of schrift, tob

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1