0 0 0 Eerste bewoners in De Valkenhof Waardering voor Schiedamse presentatie .INHABÉ" 1964 IS GEOPEND s Morgen roept de Mok Veel werk rond Waterweg Philadelphia"* voor JÏÏ< rn 7 7 I Voorzichtig met sluiten op zaterdag VERF VAN DEVAKMAN4 VERKOOPPUNTEN Kunstschildersmaterialen BEHANG Bouwpakketten ROTTERDAM Nog veel meer plannen Tv-program ïlaardmgen Van de hoek tot Medische diensten Rozenburgse raad maakte excursie Grote achterstanden en hiaten si lactate 0g ROTTERDAMMER Pagina 7 7 A ZATERDAG 23 MEI 1964 tfrfEER DAN 1000 BANKEN EN BIJKANTOREN AANGESLOTEN BIJ DE COnPPRATFEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT 35 35|- f (Van een onzer redacteuren) IS moderne stijl voor de camera's ["tan het gesloten TV-circuit - hebben Schiedams locoburgemees- fer H. Sabel en de voorzitter van de ichiedamse Middenstands Centrale it heer G. P. Verhulsdonk vrijdag- iwfdag de indrukwekkende midden- jfcèbeurs InHaBé '64 geopend. Een grote groep genodigden heeft deze opening bijgewoond ©daarna tijdens een rondwande- !ag met waardering over de presentaties van de Schiedamse lijdenstanders en. verenigingen {$proken. Organisator G. A. Jtgejar heeft de vele gasten reik om geheten. Derde (stroom)rail kost 2.660.000 VLAAHBIN&EN hndaag •en maandag ••en dagelijks Meer kernen Improvisatie (Van een onzer verslaggevers) TN het Nieuwe .Waterweggebied •*- bestaan op het terrein van de protestants-christelijke zorg voor het geestelijk afwijkende kind grote achterstanden en hiaten. Dit was de kern van een betoog van de heer D. van Bloois, voor zitter van de onlangs opgerichte afdeling Nieuwe Waterweg-Noord van de vereniging Philadelphia, die vrijdagavond met een eerste ledenvergadering in gebouw Triangel te Viaardingen haar werkzaamheden begon. SCH1EDAM Vandaag ••«re maandag "•en dagelijks iSaGG en GD 6929°- Kfeur-klavier De Goede Hoek 't Verfcentrum „De Kroon" Achterstanden Beloning Samemverking 3' HM UW BH MM 1 5? I ikiraa gewaagde de heer Verhuls- M ran zijn waardering voor de «ie activiteiten en medewerking. Hij rees echter ook op de moeilijk- hóen die bij dese organisatie niet ligt uitgebleven. wees de heer Verhulsdonk op bet gesloten TV-circuit met de op-j merking: „Hoewel het TV-spel niet' over de Lopikse zenders wordt uit gaouden is.hettoch een Van JLoo- Pik's TV-spel geworden." h. heer Verhulsdonk stelde dat de lisUdenstand zich dienstbaar dient te -maken voor het publiek om zichzelf te kunnen handhaven. WAARSCHUWEND wees de heer Verhulsdonk er op dat de nering- VOOR HET GESLOTEN TV-circuit in de mid'denstandsbeurs InHaBé '64 worden vanmiddag (zaterdag/ van drie tot vier uur wedstrijden op de hometrainers gehouden onder lei ding van de rennersclub Schiedam. Vanavond om acht uur musiceert het amusementsorkest van Van Mill en daarna danst een groep Indische Nederlanders in sfeervolle gewaden de Oosterse dans „Tari Semrimpi". Maandagmiddag om drie uur be handelt mej. G. M. de Haas van het Bureau Huishoudelijke- en Gezins voorlichting in vraaggesprekken met de journalisten mej. Cocky Leidek kers en N.eïly Boom de mogelijkhe den van-. het instituut van de huis houdelijke voorlichting. Maandagavond behandelt een groep van Schiedamse verslaggevers om acht uur in de rubriek „Achter het Schie's" het dagelijkse Schiedamse nieuws, daarna spreekt de verslag gever Marius van Vliet met me vrouw Van der Wiidt en de dochter Pauline van der Wildt, die als zwem ster naar de Olympische Spelen te Tokio gaat. Ten slotte musiceert de Schiedamse Ktavar Accordeon Ver eniging. TYE speelgoedstands met veel motorieke spoortjes, sparte lende eendjes, sprekende poppen e.d. op de ,Jnhabé" trokken uiteraard ook de aandacht van wethouder Sabel en de heer Verhulsdonk. Voor de aanschaf en aanleg van de stroomrail in de metrobaan (de zg. derde rail) vragen B. en W. van Rotterdam de raad een krediet van 2.660.000 te vote ren. Door middel van de derde rail kun nen de metrorijtuigen stroom afnemen. Dit systeem wordt met succes toege past bij de Hamburger Hochbahn en heelt uit het oogpunt van veiligheid grote voordelen. 9 Het leggen van een watertransport-gas- transport en gasdistrihutlfllelding in de Keu- cheniusstraat en Troelstraweg te Maassluis, is opgedragen aan de laagste inschrijver van de op 13 mei gehouden aanbesteding, de heer A. Hofman en Zn te Viaardingen. voor f 19.530,-. exclusief materialen. Opvolger was Jde Rover uit Hardinxveld, voor 23.360; hoogste N.V.Visser en Smit te Fapendrecfct voor 42.000. Sin april is het aantal inwoners van Maas als met 137 gestegen er. gekomen per 1 mei op 15.665 zielen. Dit betekent, dat Maassluis in de eerste vier maanden van dit jaar met 363 inwoners groeide. Vorige maand bedroeg het geboorte-overschot 31 en het vestigings overschot 106 personen. Van de 15.665 inwo ners zijn 7900 msinnen en 7765 vrouwen. In april werden 12 huwelijken voltrokken. De bejaarden van Maassluis, die regel matig de sociëteit bezoeken, worden maan dagmiddag om 15 uur verwacht bij de pof fertjeskraam aan de P. C. Hooftlaan, tussen Zuidvliet en Nowdvliet. r doende middenstand uiterst voorzich tig moet zijn met het sluiten van de za ken op de zaterdagen die voor het pu bliek de geijkte-dagen zijn dat ze de inkopen don. „Zoiang onze klanten de ze datgen verkiezen zullen wij nooit aan de koopgewoonten mogen tomen", ei hij, „als wij onze dienstverlenende taak ondergeschikt maken aan onze verlangens naar vrije tijd, zoals onze werknemers die genieten en ontvangn dan vervalt d basis van ons zelfstan- BSECWSI. Chr. Gerei. Kerk: warande K- fck BKlaan 9.30 «n 15.00 ds 3 P Rebel teiten-Dedemsvaart. N'ed Herv (Guref) Sttittelisatle; Opstandingskerk 19 ds D B pan Lokhorst, Eemnes Buiten. Geretor- nettle Kerk: Oosterkerk 10 de P R Evc- pirs en 17 ds J Couvee: Kethel De Ark pi ds J Couvèe en 14.30 ds W A Krij- :«r, Magnaiia Deikerk 10 ds W A Krij- ta en 17 ds A B C Hofland Den Haag; De Goede Haven 10 ds J H Baas Den Sag en 17 ds G Oppendijk Delit: Julia- aakerfc 10 ds A B C Holland en 17 ds P B Everaars. Hervormde Gemeente: Gro- te Kerk 10 ds D J Spallng en IT ds H JHwnmes; BetheJkerk 10 ds R H Wis- rak en 19 ds J G Jansen; Bethelkcrk 10 MAASSLUIS. Feestprogram: Grote "«plein. Derde opvoering spel „Parels 20.45; School Vincent van Tentoonstelling „Oud-Maas- ™s", 1417. 19—22. MAASSLUIS. Feestprogram: Kan tte Ver. Touwfabrieken. simultaanséance G- E. van Dijk. 20; Plein P- C. Hooft- G. A. Brederolaan, Demonstratie acrohandbal, 19. Bijkantoor „DE ROTTERDAMMER", ÏTp'"®gen, Smalle Havenstraat 11 Kkadm. en adv), tel. 67 7 5 (b.g.g. Muitend red. zaken 6 61 9 's avonds ii«P\ J 10 3 7) voor adm. en adv. ".£-115 5 88. bezorging Viaardingen: C «dorie, Willem Beukelszstraat 72, tel, «g. maand, t/m vrijdag 18—19.30 en ïf aI 16.30—18. Maassluis: B. J. van gp. Sluispolderkade 10a, tel. 01899- Mzngrijke tel. -nummers Viaardingen: «U. brand en ongevallen 4444, GGD heldingen 2541. ds R H Wissink en 19 ds J G Jansen; Opstandingskerk 10 dr L J Cazemier en 19 ds B van Lokhorst Eemnes Buiten; Vredeskerk 9 en 10.45 ds H W Hemmes en 19 ds R H Wissink. Oud-Katholieke Kerk: 10 H Mis. Baptistengemeente: Irene 19 Sa menkomst. Evangelisch Lutherse Gemeen te: 10 ds S G van der Haagen. Gerefor meerde Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 en 16.30 ds J C Jansen Zutpben, Ned Prot Bond: •10.30 ds A D Klaassen. Leger des Heils: 10 heiligingsdienst. 19.30 verlosslngssamen- komst: 18.45 openluehtsamenkomst Broers- vest. Vrije Chr Gerei Gemeente: 10 en 16 ds I J IJsselstein. Oud Geref Gemeente: 9.30 en 16.30 ös Grisnigt. VLAARDTNGEN: Herv. Gem.: Grote Kerk 10 ds J. Bouterse. H.Avondmaal: 17 dhr. J. van Lambalgen. Rehobothkerk 9 en 10.30 (H. Doop) ds W. J. Kolkert: .19 ds J. Nol- tus, van Slikkerveer; Bethelkerk 10 ds M. J ten Bruggenkate, van Rotterdam-Vree wijk: 19 ds W J. Kolkert: Inamanuëlkerk 10 dhr. A. vanZetten, 19 ds A. J. Hoorn, H. Avondmaal; Nieuwe Kerk 10 dhr. H B. Colenbrander. 17 ds W. J Schouten; Zaal Maranathakerk 8.45 ds J. W. de Jong, ge- zinsdienst; Westwijkkapel 10.30 ds <1. W. de Jong. gezinsdiens t, 19 ds J. W. de Jong, bijbelstudlediensf. Commissie „Het Woord", Zaal Harmonie. 10.30 ds Th. C. Frederik- se, van Wassenaar, vraaggesprek. Ge- rel. Kerk: Oosterkerk 10 ds Joh, Lever, 17 ds Y. J. Tiemersma; Emmaiiskerk 9 ca 10.30 ds H J. Heynen, 17 ds H. J. Kouivenhoven; Pniëlkerk 9 en 10.30 ds Y. J. Tiemersma 17 ds G- Aalbersberg; Ma- ranothakerk 10 ds H. J. Kouwenhoven 17 ds en 16 (Nabetrachting) ds J. Keuning van Veenendaal: Aula H. de Cockschool, Ph, de Goedestrsat, 10 geen dienst, 18 ds J. Keuning nabetrachting. Gerei. Gem. Kerk Westnieuwtand 10 en 17 ds L. Huis- die ondememrschap waar wij zo trots op zijn", zei de heer Verhulsdonk die er op wees dat.de- deeinemrs aan deze beurs de juiste mentaliteit en onderne merschap toonden te bezitten met hun Hij stelde dat bewezen wordt dat de klant nog steeds koning is.' Hij hoopte dat ook de vroede vadem atten zullen zijn voor de gerechtvaardigde verlangens van de middenstand. WETHOUDER Sabel zei dat het geliefd is de middenstand te betitelen als de kern van de samenleving maar hij wees erop dat er meer kernen zijn. In een gemeente eals Schiedam, een arbeiders stad, spelen de middenstanders een be langrijke rol. De wethouder wees er op, dat het aan delenpakket gewijzigd is. De eerste In HaBé van 1955 was dan ook anders dan de IhHaBê van nu die een staalkaart is van de conjuncturele vooruitgang." Det wethouder vond het typerend voor de snelheid van de ontwikkeling dat een dergelijke beurs noodzakelijk is. Hij zéi dat tegenwoordig rijp en groen op de markt wordt gegooid zon- man. Christ. Geref. Gein.: Zaal Dijk- steeg 10 (H. Avondmaal) en 17 (Nabe trachting) ds- H. J. C. H Zwijnenburg, van Gouderak. Leger des Heils: Ge bouw Baanstraat 10 Heiligingsdienst 12.15 Jeugddienst 18.30 Openluehtsamenkomst bij de Visbank 19.30 Verlossingssamenkomst, inzegening jonge soldaten. HOEK VAN HOLLAND: Herv. Gem. 10 ds Sirag 19 jeugddienst ds Sepmeijer. Ge ref. Kerk 10 en 19 ds Kouwenhoven_ Herv. Evangelisatie 14.30 ds Van Dijk. Vrijz. Herv. 9.45 doopdienst in Naaldwijk. MAASSLUIS: Herv. Gem. Grote Kerk 10 ds Meijer 19 ds Schouten; Herv. Rusthuis 10 ds HoffmanJeugd- en kinderkerk: 10 Sur- sum Corda, Grote Kerk, Gen. de Wetstraat, Geref. Kerk Immanuelkerk 9.30 ds Stel le 16.30 ds Duursema; Maranathakerk 9.30 ds Duursema 16.30 ds Stelte Geref. vrijgem. 3.30 en 14.30 ds Vonk. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 16.30 ds Van Zonne veld. Baptisten Gemeente 10 en 19.30 ds Van der Vlis. ROZENBURG: Herv. Gem. Immanuelkerk: 9 30 ds Evelein 13.45 ds Westerveld; Wes- terkerk 9.30 ds Kroeze. Geref. Kerk 9.30 en 18.30 s Wantz. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.30 ds Geels. Geref. vrijgem. 9.45 en 15.30 ds Mui. der research, men experimenteert op de kosten van de eerste koper, het is de-taak van de middenstander kaf van koren te onderscheiden. Hier ligt een functie voor de middenstander, die des kundig moet weten waar men over moet oordelen. De locoburgemeester sprak van de noodzaak tot aanpassen aan gewijzigde verkoopmethoden, verder over de su permarket en de verticale prijsbinding. B(j de ophouw van de samenleving heeft de overheid een belangrijke taak, maar ook de middenstand heeft een rol. De heer Sabel zei dat bij de uitbreidings plannen gerekend moet worden met be volkingsdichtheid, het aantal winkels is vrijwel niet te bepalen, we zijn afhan kelijk van allerlei factoren, ook de tretk naar de omgeving, het parkeerprobleem e.d. speelt mee. De wethouder stelde dat de bijdrage van de middenstander aan deze arbeid alleen maar voordeel voor de midden stander kan opleveren, als men maar be denken wil dat het hier om nog wat an ders gaat dan het afzetgebied alleen. Een van de middelen is het geven van voor lichting en daartoe is de beurs een doel. •sh/TIDDAGS begon het TV-circuit met iVl gen wat geïmproviseerd program ma omdat niet alle materialen en mede werkers „ingespeeld waren". Mej. G. M. de Haas van het Bureau Huishoudelijke en Gezinsverzorging sprak over het voor deel van het maken van hoedjes terwijl enkele dames demonstreerden hoe dat moet Nic van Loopik hield een quiz „Ken uw stad" met bejaarden. 's Avonds werd het Schiedamse nieuws gepresenteerd, sprak Nelly Boom over de geschiedenis van het Huis te Riviere, liet een Sportforum onder leiding van de sportambtenaar J, C. Bronneman horen dat een fusie SWHDVS gewenst is, dat de wie lerbaan dit jaar niet gereed komt, dat doelman Ton Thie van Hermes DVS van internationale klasse is. Besloten werd met een geestig cabaret van de CJV, dat overigens iets te lang duurde. De technische apparatuur van dit ge sloten TV-circuit dat overal in de beurs de beeldbuizen heeft had nogal last van geluids- enbeeldkinderziektes. Schiedam: Mr, W. J. Dambrink, Ruys de Beerenbroucklaan 16, telefoon 69873; mew. C. Jamin, Burgemeester Knap- pertlaan 156, telefoon 69991; W. J. Fran ke, Burgemeester Knappertlaan 30, te lefoon 68163; J. van Buren. Buys Ballot- singel 72-76, telefoon 155050; Viaardin gen; H. S. Mulder, Hoflaan 31, teL 2203; H, A. R. Nikkels, Gansfoortstraat 4, tel. 5100; Hoek van Holland: H. J. Fokkens, Harwichweg 210, tel. 566; Maasland: J. W. D. C. Marde en E. C. Marck-van Meerten, Molenweg 1, tel. 01899-2035; veearts: C. van der Most, Kethelweg 13, tel. 018S8-3084; Maassluis: G. A. A. van der Poel, Alb. Cuypplein 11-12, tel. 2900; verloskundige mej. Van der Veen, Jac. Catsstraat 24, tel. 2376; Rozenburg: A. de Vries, Koninginnelaan 23. Rozen burg, tel 2217. HET eerste rjjtje laagbouw-woningen van „De Valkenhor', de tweede ge meentelijke bejaardenflat in Viaardingen, is bewoond. Het echtpaar J. van Dorp- Stam, kreeg ais eerste bewoners vrijdag avond in zün keurig ingericht huisje druk visite toen wethouder G. Walstra, met als gevolg het bijna voltallige bestuur van de „Algemene Stichting voor huis vesting en verzorging van bejaarden" de sleutel kwam brengen. De gelukkige tachtigjarige heer Van Dorp, die bijna een mensenleeftijd met (Van onze correspondent) "Woensdag vertrok de gemeenteraad van Rozenburg om half 9 voor een ex cursie naar de Brabantse ontwikkelings- gemeente Eli-en-Leur. Daar werd men ontvangen door de toko-burgemeester en kreeg men een interessant beeld van de gang van zaken in de ontvangende ge meenten. De vergelijking tussen Rozenburg van agrarisch dorp tot industriegebied .gaat niet geheel op, daar men in Et- ten-Leur aanvankelijk met een werke- loosheidsprobleem had te kampen, waar voor de industrialisatie als een uitkomst kwam. Na de lunch te Etten ging men naar Antwerpen waar, de vroede vaderen ont vangen werden door de chef van het kabinet van de burgemeester. Men be zichtigde het fraaie representatief ge deelte vzan het Antwerpse raadhuis, waarin nog zoveel herinnert aan de gemeenschappelijke geschiedenis. VIAARDINGEN. Getrouwd: Henricus Maria Visser. 30 en Johanna Maria Meijer, 21: Michael Rukin, 27 en Johanna Vera En- seise, 24. Geboren: Esther, dv "W Bos enKra' den Berg, Am HoogvUetstraat 77: Johannes, zv A M M Wend Tien en A C MW Rijpsma, Bleekstraat 43. Louise Ida. chr G M Groe- newegen en AAL M Dekkers, Mendefs- sohnplein 15 D; Arte, zv J van der Kooi) en J Valk. Oosterstraat 100; Jacqueline Wil- ma, dv JA Visser en W de Jong, dropte straat 27 B. A/ÏEJ. JVMAT overhandigt de sleutel aan de eerste bewo ners van „De Valkenhof'. Gé- heel rechts wethouder Walstra, Op deze vergadering verleende men het voorlopig bestuur mandaat tot een in oktober te houden najaarsvergade ring, waar een definitief bestuur van vijf of zes personen zal worden geko zen. Het voorlopig bestuur bestaat uit de heren D. van Bloois, voorzitter (Viaardingen); Z. Th. Hazewindus, se cretaris (Schiedam); G. A. Aasman, penningmeester (Viaardingen) en H. Schellenboom, algemeen-adjunct! Maas sluis). De heer Van Bloois schetste het ont staan en de geschienis van de landelijke vereniging en de in 1958 gevormde af deling „Rotterdam en Omstreken", waar- Broersvest. 14-23. Tentoonstelling „InHaBé ^t. Tentoonstelling „InHaBé „De Rotterdammer", Schie* Mc?, radactie, Lange Kerkstraat 82, ,J,b*154, b.g.g. 1 1 55 88 (toest. 62, J8 uur b.g.g. 1 9 588 5) alleen voor aangelegenheden. a'jVnt8chap mevrouw J. v. d. Hoek- lat£? aKl: Steenstraat 29, tel. 65451 voor klachten, advertenties en KhITenten' b-g-g- tel. 115588). HJlT1 en bezorging: agentschap (adr. Lu enl da& van 18.30—19.30, Mo |r!ike telefoonnummers: Alarm ff 0466; alarm brandweer 69123; Sch jj BseU£n: Schilderijen Bart van v. Hogendorplaan 101 telefoon 2658 Floris de Vijfdelaan 13 (Promenade West) telefoon 8210 verf van de vakman mm Hoogstraat 48 telefoon 4155 verf van de vakman Eendrachtstraat 29 telefoon 2755 onder tot voor kort ook het werk in. Schiedam en Viaardingen ressorteerde. Deze geschiedenis heeft geleerd dat plaatselijke zelfstandigheid nodig is, en dit was een van de redenen waarom een aantal gebieden rondom de Maasstad on langs tot zelfstandige afdelingen werden omgevormd. Het ligt in de' bedoeling de samen werking tussen de afdelingen in het groot-Rotterdams gebied onderling te be vorderen in federatieverband. Een des betreffend voorstel van het voorlopig bestuur van de afdeling Nieuwe-Water- weg-Noord ligt klaar voor behandeling. De. heer Van Bloois constateerde met verheuging een toenemende belangstel ling voor het gehandicapte kind, ook van kerkelijke zijde. Hierdoor krijgt men. steeds meer oog voor de achterstanden en hiaten die er in de verzorging van deze kinderen nog bestaan. Spreker acht te deze achterstanden zó omvangrijk dat niet verwacht mag worden dat deze bin- enkele jaren, weggewerkt zullen zijn, Philadelphia, die in het algemeen zelf geen voorzieningen treft, stelt zich ten doel hierin stimulerend op te treden. Als voorzieningen die zoal nodig zijn noemde de heer Van Bloois; een ad viesbureau voor moeders van geestelijk- afwijkende zuigelingen; kleuterklasjes; een christelijke BLO-school (die zijn er in Schiedam en Naaldwijk, maar zonder imbecielen-klassen), een dag verblijf voor kinderen die geen BLO kunnen bezoeken ITO-klassen bij de L.T.S.'en (individueel technisch onder wijs). Zodra in Viaardingen het christelijk BLO-onderwijs start, zal tevens het pro testants-christelijk nazorgwerk moet worden opgebouwd. In dit verband zei de heer Van Bloois dat bij de gemeente Viaardingen plannen bestaan voor de op richting van een Sociaal Paedagogiseh Centrum, .dat o.a. de taak van het neu trale nazorgwerk, dat momenteel in Viaardingen niets te betekenen heeeft, zal overnemen en uitbreiden. De bedoe ling is dat ook het internaat (waarvoor zoals men weet eveneens plannen be staan) bij dit centrum zal worden onder gebracht zijn vrouw in de Dwarsstéeg heeft ge woond, kon niet nalaten op te merken dat hijallang een sleutel had, maar daarmee verklapte hij geen geheim... Hij en zijn vrouw stonden sinds;, 22 maart 1955 ingeschreven voor (de eerste bejaardenflat Dat was een enorm lange wachttijd; maar Van Dorp vond dat ze met hun. neus lp de boter •gevallen waren, nu ze juist aan de beurt kwamen toen deze.woningen op geleverd werden. /TEJTJFFROtTW C. "C. Maat, die admi- -'f nistratief werkzaam is op het bureau van de Stichting, overhandigde de heer Van Dorp de sleutel; Zij mocht dat doen als beloning voor bet uitvinden van de naam „De Valkenhof". Bij ontstentenis van de" echtgenote van de beer A. Bakker, hoofduitvoer der van J. P. van Eesteren's Aanne mingsbedrijf, gaf mevrouw H. A. Blee- ker-Van Styrum namens deze een boeket aan mevrouw Van Dorp. Na deze plechtigheid ontving het stich tingsbestuur het echtpaar Van Dorp in café Westwij'k. waar mej. Maat als aan denken een boek van de wethouder kreeg. Het gehele complex ,JDe Valkenhof" zal waarschijnlijk januari 1965 gereed komen. Tot nu toe is men vóór op het bouwschema. In een toespraak van wethouder Wal- tra verklaarde deze dat "het gemeente bestuur nu reeds bezig is met plannen voor een derde bejaardencentrum of voor uitbreiding van de bestaande. Gezien do zeer grote vraag achtte. h« dit abso luut noodzakelijk. In dit verband zei de heer Walstra verder dat de plannen om in het flat ziekenhuis aan de BiUitoniaan (dat vrij komt zodra het Holy-ziekenhuis gereed is) een verpleeginrichting voor bejaarden te creëren, in een vergevorderd stadium zijn. Wü hebben nog een groot program of te werken'van verdere voorzieningen voor bejaarden, aldus de heer Walstra. Het zal van Philadelphia echter een ernstig beraad vragen of zij aan deze stichting zal kunnen meewerken omdat haar principiële grondslag hierbij in het geding zal komen. Wij willen graag veel samenwerken, maar wat betreft opvoe ding, onderwijs en woonmilieu wensen wij onze eigen protestants-christelijke voorzieningen, aldus de heer Van Bloois, die meende dat er in streekverband vol doende mogelijkheden voor gedifferen tieerde voorzieningen zijn. Na de vertoning van enkele filmpjes over de Philadelphia-tehuizen in Nun- speet en Bennekom, besprak men de financiële status van de afdeling, die van Rotterdam een startkapitaal van f 10.000 heeft meegekregen. De voorzit ter gaf vervolgens enkele ruwe begro tingscijfers voor het eerste afdelings jaar en wekte de leden op het aantal do nateurs omhoog te hrgen. Uit de vergadering gingen stemmen op in het definitief bestuur ook dames te benoemen. Het voorlopig bestuur zegde toe daarnaar te zullen streven. EEN aan de vuilgrjjper van een hijs kraan herinnerd .kunstwerk" dat Tamanoil heet (uit het Frans vertaald: Miereneter)en is ontworpendoor de Amerikaanse beeldhouwer Alexander Calder krijgt een plaats op het driehoe kige gazon tussen Aveling en Venkeiweg te Hoogvliet. De aankoop van CaidePs metaalplastiek betekent het begin van de artistieke verfraaiing van Hoogvliet met beeldhouwwerken, waarvoor de Rot- terdamse gemeenteraad verleden jaar één krediet van 450.066 heeft gevoteerd. Hoogvliet is de eerste stadswijk van Rot terdam, dat een „decoratieve aankleding volgens een afgerond en uitgebalanceerd programma" krijgt. Met enkele beeld houwers zijn ai besprekingen gevoerd over een aantal „situaties", dat voor ver-,, fraaiing in aanmerking komt. De stalen' Miereneter dateert van vorig jaar. De sculptuur is 3,20 meter hoog, 6.50 meter lang en 2.90 meter breed en werd begin dit jaar fn de Farijse galerie Maeght ge ëxposeerd. De Rotterdamse beeldhouwer!' Gust Romijn is op het ogenblik in op dracht van de gemeente bezig aan een grote bronsplastiek voor het grasveld in het Ruigeplaathos, dat uitzicht krijgt op de Oude Maas. De afmetingen worden zo groot, dat het publiek er onderdoor kan wandelen: meter hoog, 6 meter lang en 5 meter breed. Het winkelcen trum Zeeltplein op de Meeuwenplaat krijgt een sculptuur van wit marmer (middelgroot formaat), dat wordt ge maakt door de Schiedammer Pleter van Stuivenberg. Het werd wordt bekostigd uit het aankoop-budget van de Rotter damse Kunststichting. Ru de Gier, die in Hoogvliet woont, ont%verp een bronzen sculptuur voor het winkelcentrum Wil helm Teil-plaats in Oudeland. Verder komt nog een aantal reeds voltooide heelden, die uit een vrije opdracht van de Kunststichting zijn ontstaan, voor plaatsing in Hoogviet in aanmerking. Voordat de Miereneter in oktober naar Hoogvliet komt, gaat de sculptuur naar een tentoonstelling in de Duitse stad Kassei. Het Is mogelijk dat de feitelijke plaatsing van het beeld pas volgend jaar kan geschieden. Caider werd 66 jaar ge leden in Philadelphia geboren. Hij heeft veel in Europa gewerkt. In de Zuid franse plaats Saché heeft hij een boer derij, waar onder meer ook de Mieren eter werd „geboren". EEN Rotterdamse politieman, de 48-ja- rige brigadier N. Stuurman, ia indi rect het slachtoffer geworden van hevige, nozemreiletjes. Bü achtervolging van een groepje nozems is hjj in een van Vree- wijks donkere straten over een stapeltje stenen gevallen. Hierbij beeft hij een been gebroken. Hij is in het Zuiderzle- kenhuïs opgenomen. De relletjes tussen enkele groepen bromnozems duren al en kele avonden. Er zijn messteken gesigna leerd en andere lichte verwondingen. Het is begonnen toen enkele dagen terug In een café een jongen een andere jongen met een stilletto in de hand prikte. De ruzie wordt nu 's avonds uitgevochten in de omgeving van Groenezoom, Lee de en de Dreef. De politie probeerde gister avond de vechtenden te scheiden met het gevolg dat beide partijen het samen te gen de politie opnamen. De vele uit all« stadsdelen opgeroepen politieauto's wer den met stenen bekogeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1