Raadseltje Verlichting B.K.-laan wordt beter Eerste paal bij „Vegla voor groot silo-project 't is weer tijd voor 4 MET STAND NAAR DE „AY-AY" AGENDA PIJPERSDAG" MET 1000 DEELNEMERS C.J.V. mag meer Jam-tam' maken op .InHaBé 1964 ROTTERDAM „INHABÉ KRIJGT VEEL BELANGSTELLING I mmm Twijfel aan talenkennis van meisjesscholieren Standhouders willen tienduizendste al huldigen... Bouwwerk van 34 meter hoogte Raad was in hall uur met agenda gereed 1 Poppenkast op i 5 de „InHaBé" Politie houdt op zaterdag kijkdag Sturen in elkaar: Burgerlijke stand Grote show op Fortunaterrein Zevenhonderd muzikanten en 300 gymnasten Brandje snel uit Botsing met schade H wmmm •V# het Laatste Nieuw§ P. v, d. Hoeven is 25 jaar bij gemeente DINSDAG 26 MEI 1964 .55 KRITISCH 7 *!t pi zó zacht zó geurig PRESTATIE NERVEUS JÏRüG naar Schiedam om door de r mïddenetamlsbeurs tc wandeien. 3» morgen en dagelijks VERGADEREN TOETEN.... Te schriel 5* Voortreffelijk iel kwaliteit zul hebben, Sth, -ffilEiDAM z«l vertegenwoordigd zyn op S ie tentoonstelling Av-Ay in Hoek v*n en d#«r kon men verheugd over voor»! omdat de gemeente Schiedam Titm de ervaringen weinig aan de weg ,e timmeren. Wie voelt voor het: h nten ie" doet moet men het goed rfdjjft evenwel by deze gemeenteiy- fJsentatie en voorlichting nog wel met „feitje zitwn' 'OA na de maandag' nod W het na- jjk n®g steeds (hrideüjk of itand repre- öLitkf en el- Wtf »ok niet ot j merlichtin? s, „dtelieren die de stand gaan „beman- 1," tullen we! worden voorgelicht Heeft burgemeester H. Sabel toegelegd maar 1 «jen bij ao'n toeiegging toch wel even f beUjt kijken Het is onze. ervaring u^er, teer weinig Sehiedammers iets tn over Schiedam weten Wat zouden j^ertt» dan in korte termijn wei alle- j je weten kunnen komen? Wat meer (adiehtmg van gemeentewege over deze m sohekende standvoorlichting ware wel «vast. En wat een mtvoiledige keroiis over jfenkm moet Hoen zonder de mitrige en onontbeerlijke folder* niet goede wriithting i< ons een raadseltje. Het lijkt tMar op of de zuinigheid de wijsheid |Wwjt Ay-Ay (Van een onzer verslaggevers) T«sr een bedra^van^ 170.040 gaat van 170.000 IciMun de verlichting van de Bar steed de- acht van ■ant- de een cho icer- ge- een dat •aar- hou sen. Eai ordt tter- om em tio» 107, van af» ge- de den tcMer aangetoond dat dit „pleidooi** on- {fjnsnd bh}kt te zijn en dat wilde drs. - hitman wel erkennen. m Luister faar „t it t*«9r tijd voor North State met de Dutch Swing College Band o.t.v. Peter Schilperoort via Radio Veronica-za. 11.15. zo. 10.30, di, 19.00, do. 18.45 u. -agesttr Knappert! aan verbeteren. !a i.smt er een eind aan een Jaren- ap: Hackt van vele weggebruikers. Wtvhouder mr. M. J. M. van fCirxie- ■n regde de heer drs. J. Houtman toe iit geacht wordt de verlichting voor aï and van het jaar gereed te heb- m Men is zeer tevreden over de s ïMfwrlichtmg die enkele maanden imst heeft gedaan in de buurt van het idauïpark op de B.K.Laan. I A r-AY, de expositie ter gelegenheid van de viering van het hon- J&^uTLTdu vwrfttrznn cierc-jarig bestaan van de Nieuwe Waterweg, maakte maandag- ïscue bad al jaren gepleit voor ver- avond in de openbare vergadering van Schiedam-s gemeenteraad de T™lerichtVopitCeSP"g£ndt?èb wme schaarse tongen 3os- Veel wijzer is niemand van de debatten ge- ra b&hchtog.' be proeh-erUchttng had worden. Na een half uur stonden de vroede vaderen weer op straat. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens een bijeenkomst van het per soneel ten kantore van de Gemeentelij- ke Wonmgdienst m Schiedam werd de Een militair vliegtuig van het heer P. V d. Hoeven gehuldigd wegens ijpc T-33, een zogenaamde *kin pjang «nenstverband bij de ge- meente Schiedam j imltrawer, is in de omgeving i De heer v. Hoeven was gedurende Haamstede vanmiddag orn'eetl 23-tal jaren werkzaam bij Gcmeen- tewerken. Hij is thans als opzichter A 1 natlg mmuten over twee neer-j bij de Gemeentelijke Womngdïenst i [tstort. De vlieger is in veilig-jwerkzaam voor het toezicht op het on- na Liderhoud der gemeentewotnngen. Hij dobberde vanmiddag uijWag t0» ejr!u 1961 gedurende bijna 25 Ap rubberboot in een van de'Jaar verbonden aan de vrijwillige brand- i «armen bjj Schouwen-Duiveland ad. Heiiostructievliegtmg is afkomstig van 5 e militaire vliegveld Woensdrccht Het ml slechts door één persoon gevlogen, - fesoon er voor twee personen plaats üttr bijzonderheden ontbraken weer. Na een toespraak van de directeur van de womngdienst, do heer J. C. H M. Titulaer. werd de heer v d. Hoe ven de gebruikelijke gratificatie namens het gemeentebestuur, alsmede een pns- makijker namens het gezamenlijke per soneel, aangeboden Mevrouw v d Hoe ven ontving bloemen dam het zo best deed Andere steden plaatsten oude mannetjes in de stand maar Schiedam liet zo heel voortreffe lijk aardige meisjes in mooie uniformen het werk doen. De heer Sabel zag het verband niet tussen de Schiedamse VVV en een ge meentelijke stand in Hoek van Holland. Ook over de folders wilde hij niet veel zeggen. Hoe meer folders we versprei den des te meer geld kost het, we moe ten op de financiën letten en 7500 is een behoorlijk bedrag, ik wil bij ande re voorsteilen nog «el eens aan de wil tot het uitgeven van meer geld door le den van deze raad denken". Het voor stel werd daarna zonder meer aange nomen, Mr. I. B Scbueler verwonderde zich dat er eerst nu ruime aandacht wordt geschonken aan het plaatsen van blik- semafleidmgen op gemeentelijke en mo numentale gebouwen. Wethouder W. van Schooneveld wees er op dat de be stedingsbeperking enerzi'ds de zaak had geremd en dat anderzijds de eisen voor beveiliging zijn verzwaard Op het station in Hoek van Holland is maandagavond de 60-jarige Canadees Magnus A. Hansen plotseling overleden. De mar. was zojuist met de dagboot m Hoek van Holland gearriveerd In de visitatiehal zakte hij plotseling m el kaar. Het bleek dat de man een hart verlamming had gekregen. Hij was op doorreis naar Noorwegen in gezelschap van zijn echtgenote. Als enig batig saldo was er de toe zegging van locoburgemeester H. Sabel dat de Schiedamse VW eventueel van advies kan dienen bij de inrichting en/of instructie voor de Schiedamse stand in de Hoekse tentoonstelling. Schiedam krijgt 5500 vierkante meter ruimte en de totale kosten gaan 7500 bedragen, oppervlakte van de stand 10 bij 2,5 meter. In die stand zal reeds aanwezig materiaal wor den gezet, o.a. de maquette die ge maakt is voor de archeologische tentoonstelling in het Stedelijk Mu seum enkele jaren geleden. Deze maquette liet in ,.Op het spoor van de mens" een reconstructie zien fLil!illl!llll!ll|fl|||iHill||||||iii!!iliiiiiiillilil!llllj|llfl!ililll!il!lll^ van een woning van Kaninefaten in het tracé van de huidige rijksweg 20 bij Kethel. Oudere meisjesscholieren gaan in uniform als voorlichtsters optreden. er- rv. ag- ver tte 'in- dit mi ira ets rdt tar ?es mt de os- en de an nd te ■re ier DS- »r- jt- 'at 1e- la* ut is GEMAKSHALVE memoreren w jij vaadiag *»at een keraiia gisteren ran Schiedam zag. Het begint bjj liet gipatisehe v>erk aan de Spui Hui zen m bet Haring, het. Op die enorme hutwand die slechts in grote getallen ra pathetiek ken worden gememoreerd ng de Schiedammer dat de enorme portaalkraan van 250 ton van Schie- <hms Gusto een sluisdeur in de dam- *»nd hing. Dat is een enorme presta tie Het monster van staal hing de Stlen schuif, een soort gepantserd draatxamije soepel op zyn plaats en me de diepte van tientallen meter-, dwfde bekykrn zag oieral ijverig mi- tascule mannetjes stalen boutjes e d, tn de schuif en de boomdikke schuif- 'tangen bevestigen. Schiedam draagt «ju steentje by aan het afsluiten san do Deltawerken gedoe 20 in en rond die tij' Olijke tv-htudio naar allerlei Schtie- ifanse \eremgmgslieden precie* moe* ,[k Llndenhof: Jaarvergadering Pro -'JMtute, 20 «palia Delkerk: Bezichtiging, 20. ëz'ü Sacrum: Pers.ver. Wilton Fij- cabaretavond, 20. sre«rsvest: „inHaBé" 14—23 H L?r*fnuwe Hengst: viering 250-jarig to S 10 en openbare receptie Hilton Rotterdam 15. ïïi20 b-eger des Heils, toneel- bravest: InHaBé, 64, 14-23. „De Rotterdammer", Schie- radactie, Lange Kerkstraat 32, 115 4. b.g.g. U55S8 (toest. 62, ..-- uur b,g.g. 19 5885) alleen voor iiÏÏl ®an8elegenheden, xrarachap mevrouw 3. v, d. Hoek- ^d*m: J. Steenstraat 29, tel. 65451 gr-- voor klachten, advertenties en gaementen. b.g.g. tel. 115588). j MvS, bezorging: agentschap Cadr. idsé in. 'an 18.30—19.30. ^ïzijka telefoonnummers; Alarm ten xeten xaar ze we! en xaar nul kunnen en mogen lopen, vsaar andere Schiedammer» vragen of ze toch even tjes onder de lampen mogen susn. Bij gebrek aan een te strakke leiding van de Aro-terdamse kennelijk wat met nonchalance behepte functiottari— sen kopt het programma dan ook spoedig liet gevaar „uit te lopen". TMSCU55IES of zo men i\il het ver- gaderen Mijken dan ook troef te zijn in de InHaBé *64 Discikm^ (m- der dc journall-ten die de beurs \an een leuk, ge\arieerd programma %oor* zien. Dixcii^iei ouder bei i>c»tuur van de SMC dat uiteraard tlat deze beurs een waardige representatie \an Schiedam wordt en dat he-tuur tracht dan ook. e\entue]e moeilijkheden te vervangen door mogelijkheden. Somt wordt het heel lastig aU de Harmonie van dr CJV veel noorden nodig heeft om te overwegen of de muziek nu woensdag, domlerdag, vrijda* of za terdag gaat concerteren in Schiedams centrum. Het werd ten slotte zaterdag middag half vier. LIET laaWe zegt echter met n tyihtip een algemeen kreeg want "s avonds om elf uur slond een bezorgd be-tmuslid a.m de centrale CJV-functionai is ,etrr- iaris Piet Plai-ier te vertellen d.it liy niet wist hoe hij uit de moeilyk- heden moet komen. Harmonie moet zaterdag op twee plaatsen /yn In Vlaarditvgen speelt Harmonie om tweo uur en later om zeven uur. Hoe moet dat nu? Een functionaris vond het ei van Columbus „Spelen jullie rustig daar, kom dan hierheen en vertrek weer als je hier gespeeld hebt, dan kan je daar moot spelen als het programma voorbij is want in het programma van half vier in Viaardingen staan jullie niet ver meld." Dat is een mooie oplossing en daarom zat Piet Plaisier m een steeds stiller wordende en^ steeds donkerder wordende InHaBé 64 nog persberichten te typen op het schrijf machientje van een journaliste An ders Meet Harmonie en Schiedam niet tijdig ^an toeten en blazen. dat fiat Tegen het voorstel opperden de heren G P Verhulsdonk tVVDt, A. Sorrne- veld (Protestant Schiedam) en mr. J. B. Schueler (KVP) lichte bezwaren. Als eerste spreker zet de heer Vernulsdonk Idat hij de begroting te schriel vond, I het bedrag zal te laag zijn, hij pleitte voor de uitgave van folders, de ruim te achtte hij te klem. hij meende dat de directeur van het Stedelijk Museum wel bekwaam kan zijn maar dat de heer J. Paalman niet bevoegd behoeft te zijn om voorlichtingsstands over de gemeente m te richten. Dat eist ande- i re bekwaamheden dan het voorlichten over kunst. De heer Verhulsdonk geloofde wet dat de meisjes van de middelbare scholen het een en ander in de vreemde talen kunnen zeggen maar hij betwijfelde of zij voldoende kunnen vertellen over de vele facetten van onze stad, speciaal geschiedenis en Industrie. De opmerking dat genoemd voorstel geen garantie vormt voor een effec tief ingerichte stand kreeg de onder steuning van de heer Sonneveld (Pro testant Schiedam) die eveneens de in- formatrices var. de VW wilde inscha kelen Mr. J B Schueler vond het wel leuk dat Schiedam zijn stedemaag den afvaardigde maar in de talenken nis van de meisjes had hij weinig fiducie S VOOR de Schiedamse jeugd =i wordt woensdagmiddag in de InHaBé'64 een mappenkast voor- 3 H stelling gegeven. Deze voorstelling wordt voor het gesloten TV-circuit §j uitgezonden Het wordt een bij- H zoridere voorstelling want de pop- 2 penkast komt uit Zind-Afrika. s Mevrouw Tma Verton uit Jo- 3 3 hannesburg is met vakantie in 3 Nederland en zij wil graag ook weieens in Europa optreden. Dat gebeurt dan ook m Schiedam, me- s 1 vrouw Verton spreekt Nederlands. 3 3 De recensies m Zuid-Afrikaanse 3 dagbladen spreken van „Poppen- 2 spel laat kinders huil", „Jan Klaas 2 2 vermaak kinders" en „Prinses H 3 Yolande en Katrijntje". Wat de 3 3 kwaliteit van het spel is kunnen 2 de kmderen woensdag zien, de S 3 kwaliteit van de poppen is naar 3 3 wij konden constateren zeer goed. iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiHuii; De Schiedamse politie houdt zaterdag kijkdag m het hoofdbureau van politie te Schiedam van rijwielen en bromfiet sen en dergelijke voertuigen die in de loop van de afgelopen maanden onbe heerd op straat zijn aangetroffen of bij diefstallen tevoorschijn zijn gekomen. Er bevindt zich een grote hoeveelheid vsn deze voorwerpen achter het hoofd bureau van politie te Schiedam en de politie hoopt dat de eigenaren naar hun vermiste voorwerpen zullen komen kij ken en de voorwerpen zullen weghalen. IDe ciirekteur van. de fabriek Schie dam van de Vereenigfle Glasfabrie ken, ir. G. F. v.d. Want, heeft de eerste paal geslagen voor het nieuw silo-projekt (opslag van zand, Wak steen e.d.) Dit 34 meter hoge bouwwerk komt te staan op een gedeelte van het terrein waar nog fundamenten aanwezig wa ren van een in de vorige eeuw ge bouwde glasfabriek. Deze fundamenten rustten op houten palen van enige meters lengte, wel ke eerst moesten worden opgeruimd. De te bouwen silo's komen te staan op 308 palen met een draagvermogen van 110 ton elk en een lengte van 21 meter. Dit bouwwerk is ontworpen door Tebo- dm Advies en Constructiebureau te Den Haag en wordt uitgevoerd door de Kon. Nederl. Aannemingsmij. van Waning en Co te Rotterdam. Doordat de sturen van de fietsen van de wielrijders F. C. v.d. G. en de Vlaardmger H. J. O. op de Vlaardmger- dijk ter hoogte van pand 245 in Schie dam m elkaar geraakten, is maandag avond om tien voor half zeven de Schiedammer v.d. G. met zijn rijwiel tegen de vrachtauto van de Rotterdam mer A. J. B. gereden. Hij botste met zijn hoofd tegen de buitenspiegel van de auto, kreeg een open wond en een hersenschudding. De heer v.d. G. is door de GG en GD naar de dr. Noletstichting in Schiedam gebracht. SCHIEDAM Geboren: Jenny M T dv D van Logchem en E Preln: Indewij dv J W Schroot en H C Moser; Johanna B riv H J J Wajisink en E M - an den Eijnden; j Laurens zv J van Gelderen en A H van Wij. nen; Agatha A dv P Lam ons en A A Hers- j bach' Johannes P M zv M Essens en EJ! M Rademaker; Arno zv P C A Kohier en A C Donkersloot: Rene C A zv A B Gunnewegh en C J Schaareman; Hendrika M dv M de Jong en P Verwiel; Yvonne dv G j Pronk en W Speijer; Yvonne dv W de Jong en W M E Oosternoan: Wenneke J dv W G Swarts en J Bamlaij: Hermannus zv H de Brume en W Cornelis-enNïcolaas O r. G C P Coe- voets en P E T van der Pluiim: Peter zv A H van MUX en C J de Jor.ge. Overleden: A J L van .'een. 59 jr. wedu we van T M N Vitscher; van Duinhoven. 75 jr; J C Blom, 77 jr. echtg van J T F Allard. Het 5-jange jongetje Kraaijeveld kwam uit een woning aan de Zanddijk te Rozenburg en stak onverwachts ach ter een ouder broertje de weg over. Een passerende bromfietser wist het knaapje niet te ontwijken en een bot sing was onvermijdelijk. De kleuter liep een hoofdwond en een gebroken been op. {Van een onzer verslaggevers) TIET VLAARDINGSE Tamboer. en Pijperkorps „De Pijpers" viert zaterdag zijn zevende lus trum met een Pijpersdag waar aan elf korpsen en vier gymna stiekverenigingen zullen meewer ken. Het meest spectaculaire on derdeel van de dag is een geva rieerd middagprogramma op het Fortunaterrein met een totaal van ongeveer duizend medewer kenden. 's Avonds om zeven uur zullen de korpsen defileren voor het stadhuis op de Markt. De Pijpersdag is een onderdeel van de festiviteiten bij het 35-jang bestaan Locoburgemeester H Sabel deed met lang over het antwoord. Wethouder mr. P. van Bochove had al gezegd dat Schie- AS VLAARDINGENi politie 6466; alarm irandweer 69123; alarm GG en GD 69290. Sted. Museum: Schilderijen Bart van der Schelling. In de Mathenc*serstraat pai d 9ba te Schiedam is maandagmorgen om kwart voor twaalf een brand ontstaan. De lamilie A. H Posterholt was afwe zig. De Schiedamse brandweer heeft het vuur met een nevelstraal geblust. Waar schijnlijk is de brand ontstaan, doordat een sigarettenpeukje in een luchtroos ter moet zijn weggeworpen en daar zijn papiersnippers gaan branden. (Van een onzer verslaggevers) De programmaleiding van het ge sloten TV-circuit is zo welwillend de C.J.V. Schiedam ruim gelegenheid te bieden in brede kring belangstelling te wekken voor het werk van de C.J.V. Dat gebeurt vanavond als de C.J.V. na het concert van het mandoline- gezelschap ONI omstreeks tien voor negen met zang en muziek hetwerk van de C.J.Vgestalte gaat geven. Woensdagavond zal het C J.V -cabaret om kwart over acht voor de tweede maal optreden. Ditmaal met een wat korter programma dan vrijdagavond werd geboden, maar ook nu weer wordt Schiedam met ironie bekeken. Zaterdagmiddag wordt aandacht ge schonken aan het 35-jarig bestaan van „Harmonie", het Tamboer- en Pijper corps van de Schiedamse C.J.V., welk corps nieuwe uniformen behoeft Daartoe vertrekt Harmonie om half vier van de school St. Annazusters- straat af. maakt een muzikale rond wandeling door Spinhuispad. Ooievaar- brug, Grote Markt, Hoogstraat, Broersvest naar de InhaBé, waar de trommelaars en üuittisten door de beurs marcheren. Voor het podium ih de schijnwerpers en voor de camera zal de vice-voorzit- ter van „Harmonie", de heer G. J. van Aaiten vertellen wat Harmonie voor de jeugdorganisatie en de ge meenschap betekent. van het Vlaardmgse korps. Zoals men zich herinneren zal was er op II april al een jubileumuitvoermg. Volgende maand komt er een reünie voor oud leden en een receptie van_het bestuur. Verder staat er o.a. nog een feest avond voor de leden op het program ma waarna de maanden september en oktober nog een staartje van de jubileum-activiteiten te zien zullen ge ven De korpsen die zaterdag aan de Pij persdag deelnemen zijn behalve ,De Pijpers" en „De Jonge Pijpers" de vol gende: „De Apeldoornse Pijpers" (Apel doorn); D.W.S.K. (Katwijk); „Excel sior" (Goes)„Harmonie" en „Jong Harmonie" (Schiedam); „Irene" (Ede) „Jonge Kracht" (Kapelle-Biezelingei; „Kunst en Genoegen" (Leiden)„Wil helmus" (Sliedreeht). Omstreeks tien uur komen de korpsen m Viaardingen aan waarna gidsen van de gastheren hen naar verscheidene lo kaliteiten zullen geleiden. Zo gaan „Jon ge Kracht" en D.W.S.K. naar de Re- hobothkerk. „Excelsior" en „Wilhel mus" naar de Westwijkkapel, de Schiedamse „Harmonie" en „Jong Har monie" naar gebouw Obadj'a en „Ire ne". „De Apeldoornse Pijpers" en „Kunst en Genoegen" naar de Imma- nuelkerk. De beide Vlaardingse korpsen verza melen in Triangel en vanaf al deze plaatsen starten om half elf stertoehten door de stad met als bestemming het Grote Visserijplein waar ingescheept wordt voor een gezamenlijke rondvaart door de havens. De lunch zal aan boord worden gebruikt. Om twee uur is men terug aan het Grote Visserijplein. waar vandaan men naar het Fortunaterrein marcheert voor een aantrekkelijk uitziend middagpro gramma, waarin diverse shows ten bes te zullen worden gegeven. Voor een frisse aankleding van het geheel zor gen de Vlaardingse Gymnastiekvereni gingen „Hollandia", „Leomdas-Dovi- do", R. K, WIK EN L.V.T., die bij el- kaar 300 gymnasten m het veld bren gen. Deze uitvoering begint om 15 uur. De organisatoren hopen van harte op een grote publieke belangstelling, waarmee een belangrijk deel van de aanzienlijke kosten die deze Pijpers- dag met zich brengt gedekt zal kun nen worden De toegangsprijs tot het Fortunater rein bedraagt 0.75. Het middagpro gramma, dat o.a. gecostumeerd voet bal vermeldt, wordt besloten met een massale finale van de beide Vlaarding se korpsen en de gezamenlijke gym nastiekverenigingen. Om 18.15 begint de afmars voor het défilé van 19.00 uur, waarna er om „TAE wormen plaag In ons leidingwater •LA is nn toch wel erger dan we aan vankelijk hadden gedacht". Dit deelde de d'-rectie van de Rotterdamse drink waterleiding vanmorgen mee naar aan leiding van de proeven die dit week einde zijn genomen. In twaalf van de 36 genomen monsters van een kubieke meter water bleken vele millimeters lange wormen te zijn. De directie was nogal geschrokken van deze resultaten omdat de proeven van eind vorige week weinig houvast opleverden. Toen kon men ook zeggen „Het valt wel mee." Twee fractieleiders uit de Rotterdamse gemeenteraad, de anti-revolutionair do heer W. A. Fibbe en de socialist de heer J. Reehorst, hebben het voorne men een interpellatie aan te vragen over de moeilijkheden, waarmee de Rot terdamse drinkwaterleiding heeft te kampen. Als deze iuierpeliaües worden toegestaan is de mogelijkheid niet uit gesloten, dat zij nog in de komende raadsvergadering donderdag of vrij dag, zuilen worden gehouden. Met het oog op deze interpellaties heeft burge meester mr, G. E, van Walsnm ge meend, te moeten afzien van zijn voor nemen gebruik te maken van oen tot hem gerichte uitnodiging dinsdag bij de opening van bet Moezelkanaal tegen woordig te zijn. De voorgenomen inter pellatie maakt de aanwezigheid van bur gemeester Van Waisum gewenst in de woensdag te houden vergadering van het college van B en W. De burgemees ter wil ook overigens bereikbaar zijn. De directeur van het Rotterdamse ge meentelijke havenbedrijf, ir. F. Posthu- ma, zal burgemeester Van Walstim. bij de opening van het Moezelkanaal ver tegenwoordigen. IN vele berichten wordt het omwoelen van de stad en het verplaatsen van de leidingen vooral ten behoeve vaa de metro ais mogelijke oorzaak van de wormpje.splaag genoemd. De dier tjes zouden via de lekkages de leidin gen zijn binnengekomen. De directie van het drinkwaterleidingbedrijf sluit deze mogelijkheid geheel nit. De wormp jes leven in schoon water met een licht organische voeding, in water dus, dat vrij is van bacteriologische verontrei nigingen. Lekkage van een leidingtrais zon aanleiding geven tot een bacterio logische verontreiniging, die heel wat erger 1s dan de weliswaar onsmakelij ke, maar ongevaarlijke wormpjes. Men houdt het er op, dat de wormpjes af komstig zijn uit de grondstof, waarop het Rotterdamse waterleidingbedrijf is aangewezen: het water van de Rijn. Een aantal biologen, chemici en pa- rasitologen, zowel in opdracht van het rijk als van de gemeente Rotterdam houdt zich thans bezig met het vraag stuk welke maatregelen er kunnen wer den genomen om het Rotterdamse drink water waarop ongeveer tien procent van de bevolk'og van geheel Nederland Is aangewezen een redelijke kwaliteit te bezorgen. 20.00 uur een korte ontvangst voor ge nodigden in Triangel zal zijn. De Pijpersdag zal officieel worden geopend met een kort evenement voor het stadhuis waar de stadsvlag- gen van de negen gast-korpsea, uiter aard met muziek, zullen worden ge hesen. Deze officiële opening ge schiedt om 10.15 uur. Toen de automobilist T J. van K. maandagavond om tien over half zes op het Hubensplem in Schiedam plotseling moest remmen voor een onbekend ge bleven wielrijder die uit de Rubens laan naderde, is de Rotterdamse auto mobilist J. W. C. P. tegen de auto van de heer v.d. K. gebotst. Belde voertui gen werden ernstig besehaidgd. (Van een onzer verslaggevers) ET bijzonder warme weer heeft uiteraard invloed uit geoefend op het getal bezoekers van de InHaBé '64 maar ondanks de hitte was er toch ruime be langstelling. De standhouders lanceerden reeds het voorstel „de tienduizendste" te gaan hul digen. Inmiddels brengen Schiedamse ama teurs met onverflauwd enthousiasme hun activiteiten voor de TV-came- verslag-geefsters Cocky Leidekkers en hjkse rubriek Schiedams nieuws „Ach- NeUy Boom spraken maandagmiddag met de leidster van het Bureau Huis houdelijke- en Gezinsvoorlichting mej. G. M. de Haas over de werkzaamhe den van dit bureau waarbij allerlei nuttige arbeid voor en in het gezin ter sprake kwam. De budgettering werd onder de loep genomen. Op het flanel bord werd allerlei duidelijk gemaakt. De niet strak geleide Amsterdamse groep technici liet het programma he laas drie kwartier te laat beginnen omdat een der lampen defect zou zijn. Dat kostte heel duidelijk te veel inspanning van de drie enigszins ner veuze dames. Het tempo zat er 's avonds weer in. Een team verslaggevers leverde be- r&'s van het gesloten TY-circuit. Berichten en commentaar voor de dage ter het Schie' s". Sportjournalist Ton van der Sande praatte- bekwaam met judoleraar Wout Bishoff over judo, ter wijl enkele judodemonstraties werden gegeven. De journalist Manus van Vliet liet mevrouw Van der Wildt vergezeld van Pauline van der Wildt vertellen over de voorbereidende training voor een eventuele afvaardiging naar de Olym pische Spelen m Tokio. Tevens wer den allerlei trofeeen van Pauline <SZC) getoond De Schiedamse Klavar Accordeon Ver eniging concerteerde daarna onder lei ding van dirigent H. Groeneweg. Mej. C. Leydekkers fungeerde als omroep- ster. Vanavond spreekt Henny Sluiter over het werk van de auteur Bordewijk, speciaal het op Schiedam geschreven boek „Bij Gaslicht". Over de betekenis van het gemeente archief vertelt de heer G„ A. de Voogd van der Straaten. Het mandolinegezel schap ONI musiceert en het CJV-caba- ret besluit Voor woensdagmiddag staat een Zuid-Afrikaanse poppenkastvoor stelling op het programma. Bovendien musiceren enkele kinderen op accor deons. 's Avonds komt het CJV-cabaret met een nieuw programma (voor de laatst* keer) en daarna tonen de tachtig meis jes en jongens van het Teenagerskoor van Orpheus een zangrepetitie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1