Bezoekerstotaal kwam bijna op 20.000 INHABE '64" GESLAAGD - EN VOOR HERHALING VATBAAR 3D Wilton-F ij eiioord niet alleen scheepswerf HBSS schrijft brief voor Sportcentrum AGENDA Concert Koos Bom was groter bezoek waard N ij verheidsa vondschool reikte diploma's uit CQPIERGE C2233SD Sluiting van beurs was rommelig Jf Gesprek met ir. A. Meijer: -J ing 99 Mysterie om karper Rehoboth-ulo naar België Rioolwater kwam via douche woning in Tram ramt auto Kind aangereden door bromfiets Er is nog geld nodig ft- PSP Slli" 3'kL1 'ÏV.fü.t I Goed gekozen registraties De Lepelaar morgen weg? BAltefkK... Wielringen 2ör— ÜELÏSD2 VAM DER SNOEK Grote drukte in De Hoek en zin Burgerlijke stand handgemeen ^wond door flesje Duinbrand bedwongen Uit hh'i r GEMEENTE SCHIEDAM ter meulen 1961 DE ROTTERDAMMER MAANDAG 1 JUNI 1964 Geen smet CjHlL Judokleuters Bloemschikken Waardering WANKLANK «I I-Bit dagelijks ea%«t UHl rh VEEL VERZET STICHTING Will illil j|| M ter|«Ü!( L ll iü i|i r Werktuigbouw Biiiterimontage VAN EEN SCHÖOLfcEBÖÜW "Hut.™» l^juujs een koerier, 't is dè manier CALLENBÜNGSTR. 82-84 voor ;aan. de ten. ver- nsn- Wat ellen eens |den van iter 151 Pagina 3 (Van «en onzer redacteuren) ET gerechtvaardigde trots en tevredenheid kijken de jchiedamse middenstanders te. nis op de achtdaagse midden- siandbeurs InHaBé, 64 die zater dagavond met een grandioze mu- A 1 3 :rs> Dpiomst convoca atkundij Haarmf e leden' iet Ver :uwlan4 bestuur Slechts het di g te be e, was it oorzittei en neg ens ziji beraai ed anker lere op Der? van dé erd ge- ehoudea uit d( 33. see Ie voor; igmees; lenning- te ver- 5< A.C.PN e waai en aas drink- m/ (Van een onzer verslaggevers) Aan de Nieuwe Damlaan huist een mysterie. Dat is zaterdagmid dag in het Prinses Beatrixparfc te Schiedam wel gebleken. Omstreeks kwart over vier meldde zich de- heer A. van der Zouwen met een karper van 81 centimeter die hij gevangen heelt in de vijvers van het park. Voor de hengelaarsver- enigrng Schiedam en Omstreken reikte de heer AT. Faasse de be schikbaar gestelde prrjs voor de grootste karper uit. Het merkwaar dige is dat de heer Van der Zou- sren. Nieuwe Damlaan 684 woont, snaar vorig jaar werd het twaalf jarige meisje Van der Velden, wo- aende Nieuwe Damlaan 686, met een karper van 63 centimeter prijs- winnares. Hebben bewoners van de Nieuwe Damlaan een magische invloed op grote karpers of zou het aas voor karpers het best aan de Nieuwe Damlaan gekweekt wor den, dan wel kan men ondeugend vragen: Zou die karper van 63 een jaar lang onder controle van de Nieuwe Damlaan hebben gestaan om uit te groeien tot 81 centime- Seri De heer M. de Rouw had za terdag met de grootste goudkar per. 60,5 centimeter, lange tijd de teidmg. Er werd veel paling, wei nig karper gevangen. In totaal werden dertien exemplaren bij de keuringscommissie ter meting aan geboden. maar er werd wei meer karper gevangen, maar van min der lengte dan de karper van zes tig centimeter. zikale fmale in de studio van het gesloten TV-circuit is afgesloten. Unaniem was men het eens over het succes, het bezoekerstotaal bereikte ondanks de handicap van het te warme weer een cijfer van 19.980, tweemaal zoveel als de InHaBé van negen jaar ge leden en bovendien bleek de be langstelling van he' publiek voor Dat de „InHaBé '64" een succes kon worden is te danken aan het vele belangeloze werk van de heren G. P. Verhulsdonk, J. Ooykaas en Nic, van Loopik die volgens de woordvoerders de goede motoren waren. Het was dan ook de bedoeling dat de erkentelijkheid aan het slot van de avond zon worden onderstreept maar heel merkwaardig werd het restaurant al om die tijd afgebro ken, stoelen waren er niet en de plaats van samenkomst voor het festijn was mooi ongeschikt ge maakt, De sluiting van de beurn verliep dan ook bijzonder romme lig en voor de vele standhouders die het geheel feestelijk hadden dan ook zeer teleurstellend. Er ontstond daarna zelfs een onaan genaam debat met de duidelijk wat overspannen organisator G. A. Te gelaar die enkele standhouders wel en anderen weer niet beloofd had dat zij hun materialen alvant moch tan inpakken. OVERIGENS werpt het vrij stijlloze einde geen smet op het welslagen van de beurs die niet alleen commer cieel maar toch minstens ook ais Schie damse manifestatie van belang is ge woest Voora! voor de deelnemende ver enigingen is het een goede kans ge weest zich m brede kring te presente ren. In de vele dankbrieven van de ver eniging klinkt dan ook de grote waar dering. Wat het effect geweest is be wijst bijvoorbeeld de afdeling Schie dam van de KNMPT die met liefst dertig procent aan nieuwe leden groeide, tü van 150 naar meer dan tweehonderd. Ook de Dierenbescher ming en de vrij onbekende Huishou delijke en Gezinsvoorlichting kregen een dergelijke enorme belangstelling. Het gesloten TV-circuit bracht zater dag dan ook weer een aantrekkelijk en gevarieerd beeld van wat Schiedamse amateurs kunnen presteren als vrije tijdsbesteding. Het programma was wat luchtig muzrkaal gehouden aangepast Drenth, mevrouw Van Loopik en mej. Cocky Leydekkers kwam tot het vol- aanbou wmeu beien i -i s i i WONIKGIHIItHnNG-KOERSVEST 44-66 vergé lerkie- dezt gende resultaat: mevrouw Van Pelt eer ste prijs, mevrouw Van Barneveld twee de prijs, mevrouw Haak derde prijs en mevrouw Driessen vierde pijs. De voorzitter J. Krabbendam van de afdeling Schiedam KNMPT uitte zijn waardering voor het verrichte en schonk de juryleden alsmede de heren G. P. Verhulsdonk en J. Ooykaas en me vrouw Tegelaar bloemen. Het orkest Tht Beatmasters van de Willem de Zwijger ULO smeet een or kaan van klanken de hallen m en de ongie van geluid werd aan het slot van de avond nog overtroffen door het in zijn genre uitstekende rock en rollorkest „The Dynamite Strings" die mochten doen horen dat ze zelfs een Schiedamse Elvis Presley bene vens een fanclub hebben. Vlak voor het slot klonken woorden van waardering. De heer G. P. Verhuls donk bracht vooral dank aan de vijf honderd medewerkers aan. het gesloten TV-circuit. Hij stelde dat bet vele werk van Nic. van Loopik heeft mogelijk ge. maakt dat hier een gemeenschapsmani festatie van betekenis is geleverd Zeer vele facetten in rijke schakering bezoekers van de beurs hebben met al- van Schiedam zijn gepresenteerd De leen kennis kunnen nemen van wat het gezt aan levensbehoefte e.d, kan, aan- naar de mogelijkheden voor deze zater dag. De gebroeders Stuy (13 en 14 jaar oud) speelden quatTe mains en solo. MUSICUS Piet de Winter moest tot zijn spijt verstek laten gaan omdat hij voor Zwolsman m het Vlissingse Brittamua moet spelen. Op veler ver zoek herhaalde Bishoff zijn judodemon straties met de kleuters, die telkens veel bekijks trokken, en 's avonds liet bij ook zien welk uitgebreid scaïa de judosport heeft. De jazzband van het R K.-Lyceum „The Smelts" speelde be kende melodieën. De actualiteitenrubriek „Achter het Schie's" werd tot afscheid voor pre sentator Nic. van Loopik met voor het eerst eigen teksten. Hij deed dit door van de actualiteit over -te schakelen naar het verleden en met illustratie materiaal te wijzen op de historie van Schiedam, met Grote Kerk als zevenhonderdjang centrum en grote figuren als Haga en Nieuwpoort met recht op meer bekendheid. De nieuwslezer Van Loopik besprak spotprenten over Schiedam van dertig jaar geleden en uit het blad Abrahams Prikkie van zeventig jaar geleden, daar na praatte hij met mateur-archeoloog Chris de Roo over het Scnïedm van i tweeduizend en vierduizend jaar gele den waarbij als materiaal potten, pot scherven en foto's werden getoond. MET pianomuziek als achtergrond muziek deden daarna de vier prijs- winnaressen van het bloemschikken hun best om tot mooie prestaties te komen De jury ditmaal bestaande uit mevrouw schaffen maar bovedien is er een goe de voorlichting over de historie van on-j ze stad, over het gemeentelijk werk, xie sport en het culturele leven gegeven. zijn vreugde dat deze manifestatie zo- houders en getuigde hij nogmaals van veel goede weerklank heeft ondervon den waardoor de initiatiefnemers, de Schiedamse Middenstands Centrale, de wetenschap heeft verkregen dat de InHaBé er volgend jaar weer zal zijn. De SMC zegt toe dat de beurs dan gro ter en heter zal zijn. (Van een onzer verslaggevers) Vanmorgen om acht uur zijn de scho lieren van de Rehoboth Ulo uit Schie dam vertrokken voor een bezoek aan België. Zij gaan over Dordrecht naar Breda, Baarle Nassau, Turnhout, Has selt, Maastricht. Op de tweede dag wordt Zuid-Limburg bezocht, het Geul dal, de visvijvers in Gulpen. De derde dag wordt weer de grens gepasseerd naar Luik, Remouthant, be zoek aan de grotten, watervallen e.d. dag met bezoek aan Valkenburg, kolen mijn, grottenaquarium, zes uur s' avonds wordt gedineerd m Den Bosch en om streeks acht uur kunnen de familieleden hun kinderen donderdagavond in Schie dams Tuinlaan begroeten. In totaal nemen tachtig kinderen met vier leerkrachten (3e en 4e klassers) en de handwerklerares het geheel onder lei ding van het hoofd der (JLO-school de heer A. C. Boekhout, die tevens leider is van de N.C.RCeia) V.. deel aan dit mooie en nuttige uitstapje. (Van een onzer verslaggevers) In de woning van de Schiedammer J. J. H. B. ontstond zondagavond een merkwaardige overstroming toen het water van het riool in de woning in de van Maanenstraat binnenstroomde. Het riool was verstopt en door de overtollige regenval kwam het water via de afvoer van de douche de wo ning in. Het water stroomde over het gehele oppervlak en op t-wi hoogte van enke le centimeters de woning in. (Van een onzer verslaggevers) Op de Rotterdamsedijk in Schiedam wilde de 52-jarige heer T. Stip zater dagmorgen omstreeks halfeif. komende van de Koemarkt, over de Rotterdamse dijk naar links naar beneden rijden, waardoor hij op het baanvlak van de tram kwam. Een tram, bestuurd door de heer E. P. C. L. heeft de Daf van de heer Stip geramd. (Van een onzer verslaggevers) Op de Rotterdamsedijk in Schiedam ontstond zaterdagmiddag om halfvier een ongeluk toen het 3-jarig kind C.A.K. van H. plotseling de rijweg overstak. De bromfietser W. H. K. kon de kleine niet meer ontwijken. to m. Het kind is met schaafwonden en een hersenschudding naar het Gemeentezie kenhuis Schiedam vervoerd. (Van een onzer redacteuren) HET aantal opdrachten voor nieuwbouw aan de scheeps werven is de laatste jaren aan zienlijk teruggelopen, ook bij Wil- ton-Fijenoord, en een van de jon gere directeuren van de dok- en werfmaatschappij, ir. A. Meijer, vertelde: „Dat is de reden, dat we buiten de scheepsbouw gro te aktiviteiten zijn gaan ont plooien. We wilden proberen het vrijgekomen potentieel blijvend te benutten en daarnaast ons be drijf minder conjunctuurgevoelig te maken. Maar dat betreden van nieuwe pa den vraagt ten aanzien van het be halen van resultaten lange tijd. Van onze kant bekeken als gevolg van on bekendheid met het werk zelf, van de kant van de klanten als gevolg van een zekere angst die er bij hen zou kunnen bestaan, angst dat de scheeps werf, nu er weinig schepen zijn te bouwen bereid is bepaalde werkzaam heden op ander gebied te beginnen maar deze zal laten vervallen zodra er weer een opleving in de scheeps bouw komt". TJF7ILTON-FIJENOORD steunt op het ogenblik op drie pijlers: reparatie, In het cherenasyl te Schiedam verbluft een bruin-zwarte herdershond met gele hals band, een teef, die loslopend m Schiedam is aangetroffen. Tevens is er een foxterrrer, een reu, gebracht die losliep od de Rotter- v damsediik m Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) O ET Protestants Christelijk Sport 0 Van mevrouw A. G -G. is uit de woningXi, m de Burgemeester Knappertlaan te Schie- dam een damesregenjas gestolen, licht blauw met drie houten knopen. 0 Het bestuur van de chr. harmonie Harpe Davids heeft bij de Schiedamse politie aan gifte gedaan van diefstal van 8 k 9 gram mofoonplaten. die 28 mei achter een gor dijn m een stand van de middenstandsbeurs InHaBé '64 zijn ontvreemd 0 Het concert dat het Schiedamse politie muziekgezelschap vanavond (maandagavond in de Plantage te Schiedam zou geven, zr niet doorgaan rki ltrote ludes mod! i toej vuil jezelf k*K' vei ml, irenf wor* vont. ■SS»'* mZ" •ingS' mo-. voer- itse» UET slot van rle zo geslaagde mid denstands-beurs InHaBé, *64 dreig de zaterdagavond een wanklank 1e vwdea. Die wanklank heeft vrijwel niemand gezien want dat slot van de avond bleek in het geheel niet georga niseerd, zodat omstreeks elf uur velen ®»ar naar huis toe vluchtten toen het weinig gastvrije restaurantbeheer al- rast maar de. stoeien liet verdwijnen Bovendien I iep de organisator G. A. Tegelaar door de hal zonder er in te -*fen de standhouders naar het res- tarant te praten. Hij had er heter jan ffaan menen wij als hij van le raren de standhouders op de hoogte ™d gebracht van de plannen voor hel «otsestyn. Nu hadden velen de wrange Mitaaak dat het verwachte gezellig uaiittzijri is uitgebleven. QVERIGENS kwamen speciaal aan hel s'ot de organisatiefouten aan het v "''""'Inen door het vele e-d. wat os er-spannen organisator Pa? zelfs een licht handgemeen aan ««standhouders die hun stand alvast "talen afbreken. Dat kon eerst maan- ^dee-'UUVOeririgen ter !€le£eaheicl luw. j. - e'jyvioiws op nei j? uriuuaiei- d 6eS, Vlaardingen schopte zaterdag- lheHCS?8 een jongeman uit Ede die op de 1 if'SL p van Bet terrein stond, een dilFf knumadeflesj e weg, lagstjjf6' fksje brak en kwam terecht te- van de 13-jarige M. L. Bar- uit vlaardingen. Het meisje liep «amijwond aan haar rug op. liltei ■sgd. lsv». nen- ééfl mo* ge»f ver; tter* 1BÖB; Op" van ige# aak be; lUif( 6,4 en- oor Iels ra g.„ ,'Van ooze correspondent) 1 JJJtassl. -me duinbrand werd zondag- e-~ trsrrf,? 111 -Hoek van Holland door de 5 Q,,* ,-r onder leiding van de heer '•iflo» Etlei bedwongen. Een auto en die in het bedreigde gebied Msasht n veiligheid worden jO*|Mita j,De Rotterdammer", Schie- (I li radactie, Lange Kerkstraat 82, UiaVH b-«-e- 110088 (toest. 02, tJI"Ur b.g.g, 1 9 588 0) alleen vöOi' illlf a,anSe!egeöheden, #„Va*!<!hïP mevrouw J. v. d. Hoek- lillew? M: J- Steen-straat 29. tel. 05451 ik,??3 vt>or klachten, nduertetj les eli UfclOfEjiig; OsGltft: alarrrj^ ifinimlivèt J| III III i,|,III jrll dagmorgen gebeuren deelde de heer Tegelaar mee, hoewel hij dat afbreken san enkele anderen had beloofd, daar na weer niet beloofde en tenslotte toe stond. De politie moest dc hoofden om de hoek steken om te zien of de gemoederen gekalmeerd waren. Toen hadden de standhouders inmiddels al een merkwaardige indruk gekregen van hel standhoudersorgunisatieleven. BETREURENSWAARDIG zou zijn als de smet van het weinig waardige besluit zou terugslaan op het goede werk van de heren Verhulsdonk en Oojkaas. Wij weten hoeveel werk zij hebben verzet. Een kleine groep Schie dammers heeft belangeloos, dus on- baatzuehtig, dit mag voor de misver staanders wel even worden gezegd, veei «erk gedaan. Dat zijn speciaal drie stadgenoten geweest. Zij hebben in wezen niet veel met de beurs van doen maar toen zij tijdens de voorbereidin gen telkens allerlei organisatorische fou ten moesten opvangen en herstellen werden ze hoe langer hoe meer en ze ker niet tot bun genoegen m liet werk betrokken. Op d-en duur vormde dit trio de leiding van dc beurt. Het heeft bun veel tijd, geld en zenuwen gekost. TAANKZIJ -dit drietal heeft de bem een enorm batig saldo aan a<- tiviteit, propaganda, gemeenschaps zin opgeleverd. Volgend jaar zal ilr Schiedamse Middenstands Centrale weer een dergelijke beurs houden Dat geschiedde ditmaal met ah or ganisator de heer G. A. Tegelaar omdat het de middenstand3centrale bekend is dat dergelijk werk in we zen niet als vrijetijdsbesteding ge daan kan worden. De SMC wilde ook niet een gemeentelijke garantiesom vragen zoals negen jaar geleden wel gegeven is. Daarom werd de tn-gani- -atie opgedragen aan de heet Tege laar die van dit gebeuren liet ruim »uti verlies of liet pleizier van whut solt mogen iliagen. Here voim van uitvoering heelt de SMC niet vol daan. Het nicce- ïiun-t <r namelijk toch konten doordat de enkele Silut- nijtmm juin t-|lmiit|fit> rilj.i |e ai intikt I I! jaeiikvaarl Ij itlm .oiïlll I» lil| ei-ti i'jhlikle li! lour lie lieer Verlui Monk zaterdag avoml mededeelden dat zij (Riet uit i |ttah vdp-.. te neme». I)at geeft nu de fcuns qni dc |ddrtn ?oiii!*rinK wn ïf*** tl ij c| tintint hU«'ii nuk |d(Uw(|ti v«i||t«U(t Jwöc wvh d«'Cj te neme». Iiat geeft dc SMC reeds Jddnnrn jc eèii gc- ilakei o Ui ?a li tl „Tl Jii Hf it 1 NAMENS vele verenigingen getuigde de heer P. J. Drenth speciaal van zijn waardering voor de arbeid van Nic. van Loopi-k. „Ik heb in 1962 kunnen zien verzette, dat hebben wij ditmaal met hoeveel werk u voor de gemeenschap veel bewondering wederom kunnen er varen, u heeft Schiedam niet alleen in de stad maar ook tot ver in het land in de publiciteit gebracht met deze sti mulerende activiteiten." De organisator G. A. Tegelaar schonk de programmaleider Nic. van Loopik een fles cognac en voor diens journalistieke medewerkers Ton van der Sande, Cock Leydekkers, Neliy Boom, Tom Kamlag. Hein Sluiter. Alex Snelleman en Marius van Vliet waren er eveneens kleine attenties. Aan het slot sprak de heer Verhuls donk van zijn waardering voor de stand- SCHrEDAM. Ondertrouwd: - F van Dor centrum, hartewens van voetbal club HBSS en korfbalclub ODI alsme de van de overige prot. chr. Schie damse sportverenigingen, kan nog al tijd niet gebouwd worden op de vier nieuwe sportvelden in Harga. Er is niet voldoende geld. Boven- ren wenst HBSS om principiële rede- en niet aan de voetbaltoto deel te ne ven, hoewel HBSS de financiën zeker el zou kunnen gebruiken. Om deze 'denen heeft HBSS dezer dagen een ref gezonden aan de leden van de' ■hiedamse kerken. Deze brief is in de kerkelijke bla ft ingesloten. *t bestuur van HBSS schrijft daar- Ongetwijfeld zal de Schied. Sportverg. gen. 24 ir en M C Shunter, 24 jr; JLA H.B.S.S. u bekend zijn van der Heiden, 22 jr en F H van der Kruijt, 17 jr; H J M van der Kooij, 23 jr en L L Bouman, 23 jr; A Lir.iendljk, 26 ir en H J Oosthof, 28 jr; A H T van der Moer, 40 jr er. 3 H Harte, 34 jr: JA M Poiesz, 28 jr en A Zwanenburg, 25 jr; H van Rijswijk, 19 jr en A P den Boer. 20 jr; R Tettelaar, 31 jr en H J G van der Velden, 31 jr; H var. der Waal, 29 jr en J van der "Wolf, 20 jr: J den Wolff, 24 jr en L J van Vessem, 22 jr: R Zuidema. 31 jr en A M Meijer. 25 jr. Getrouwd: M A Foist, 22 jr en H J Glim merveen. 21 jr. J C de Ruijter. 29 jr er A van Eijk, 18 jr, Gordonstr 28a: W FA Hol- ster, 27 jr en H Heogeveen. 19 jr: TP J Taverne, 30 jr en P M A Hartendorp, 24 jr; R I Rozenberg, 23 jr en T J Sluiters. 22 jr: A Thijsse. 29 jr en C Ouwendijk. 25 jr: J P Semeijn. 23 ir en H W Reurich, 24 jr; W M van der Most. 40 jr en L van Kuijk, 32 jr; K de Winter, 21 jr en S A de Wit, 18 jr; D A Boonstra, 35 jr en P Mulder, 30 jr; K Oranje. 34 jr en H P Koppenha gen. 24 jr; W M Fischer. 33 jr en W W Ha- meelman, 24 jr; L W Koot, 25 jr en P M L Vredebregt. 27 jr. ZATERDAGAVOND concerteerde in de Gereformeerde Kerk aan de Westvest te Schiedam de organist Koos Bons. Het programma vermeld de werken van Buxtehude, Bach, Han del, Reger, Franck, Verne en een im provisatie door de concertgever. Van de Duitse componist Max Reger speel de Koos Bons drie kleine koraal voorspelen. Met een fraaie voordracht en een fijnzinnig gekozen registratie werden deze voorspelen ten gehore gebracht. Ook de Pastorale van César Franck kreeg een mooie vertolking. Niet elk orgeL leent zich ervoor die typische klank van een Cavailie-Callor- gel voort te brengen, die nodig is om de muziek van Franck te vertolken. Nietiemm bleek deze registratie een ge lukkige keus. Het enige da! we niet waardeerden was het gebruik van de tremulant. Niet dat we tegen het met mate gebruiken van dit register ?i]tt, maar bij het beJtlisteien in de kerk wisten we eigenlijk niet goed of de tre mulant gebruikt werd, öf dat het een kwestie van winddruk was. Datzelfde deed zich voor in het Scher zo van Louis Verne; overigens een leuk stuk, dat werd virtuool gespeeld. Van Handel hoorden we het Concer to in F. Het laatste deel van dit Con certo kreeg een ietwat krampachtige vertolking. Het staccato-spel was mis schien iets te kort in deze vrij droog- klinkende kerkruimte. Ook misten we de herhalingen. Wat. meer staccato-spel in ..Nun ireut euch, lieben Christen g'mein" van Joh. Seb. Bach had daarentegen de leven digheid van dat stuk m belangrijke ma te verhoogd Heel mooi en gevoelvol werd „Wenn wir in hbchsten Noten sein" van de zelfde componist voorgedragen Aan het slot van het concert gaf Koos Bons eon improvisatie over een opge geven koraal Dit bleek Psalm 56 te zijn De opzet was geheel vrij Na een korte inleiding volgde het koraal, ge speeld met uitkomende stem. Hierna volgde een fraai fuga-thema Helaas bleef de fuga slechts bij de expositie waarna het spel naar een climax voel de Het aantal aanwezigen bedioeg slechts veertig. Het concert was zeker een gro te belangstelling waard geweest. M. J. SI. Voor zover dit niet het geval mocht zijn, wijzen wij erop, dat onze vereni ging, die hoofdzakelijk de gelegenheid tot beoefening van de voetbalsport biedt, bijna de grootste zaterdagsportvereni ging in ons land is. Wij vragen uw welwillende aandacht ■voor de volgende uitzetting, welke te vens een verzoek bedoeld te zijn aan degenen die uit overtuiging of sympa thie de zaterdagsport toejuichen. Het aantal leden neemt gestadig toe, doch teneinde aan de eisen te voldoen, die tegenwoordig ook in de voetbalsport wor den gesteld, stijgen de kosten evenredig. Wat de neutrale organisaties de jeugd bieden, moet toch ook aan onze prot. chr. jeugd kunnen worden gegeven. Uit publikaties, welke de laatste tijd over de voetbalvereniging H.B.S.S. in de pers zijn verschenen, zal u duidelijk ge worden zijn, dat wij met grote financiële moeilijkheden hebben te kampen. Bij een gestadige uitbreiding van het leden tal nemen de inkomsten weliswaar toe, doch het beheer van een prachtig com plex velden met een goede accomodatie vraagt veel geld Het zal verder noodzakelijk zijn een geschoolde jeugdleider aan te trekken om onze voetbalLende jeugd de juiste ont spanning te geven. Het financieel tekort zou op gemakke lijke wijze kunnen worden opgevangen, indien H.B.S.S. de voetbal-toto accep teert. De toto wordt echter om princi piële redenen door ons afgewezen. De financiële consequenties willen wij ech ter met uw steun overwinnen. Voor dit doel zijn reeds vele akties ondernomen, waarbij op het ogenblik een grootscheepse campagne om dona teurs aan te trekken de belangrijkste is. Reeds vele begunstigers mochten wij inschrijven. Ondanks deze aktiviteiten zijn wij er nog niet en blijven wij ach ter bij de neutrale sport, die wel van de toto geldelijk voordeel heeft. Aangezien wij ervan overtuigd zijn, dat onze principiële vereniging met de voetbalsport de belangstelling van het prot. chr. deel van onze bevolking mag hebben en de steun moet hebben, om dat wij anders nauwelijks ons zuilen kun nen handhaven, menen wij een ernstig beroep op u te mogen doen om-ons fi- nanciëel te helpen. U kunt dit realise ren door als donateur toe te treden of door de schenking van een gift. Ons tekort voor het lopende jaar wordt geschat op ca. ƒ1.000 en voor de vol gende jaren kunnen wij weinig optimis tisch zijn. Binnenkort hopen wij bij u langs te komen in de verwachting, dat ons geen teleurstelling zal worden bereid, doch een tastbare blijk van medeleven ons deel zal zijn. Voor uw antwoord zeggen wij u bij voorbaat dank." [nieuwbouw en algemene werktuigbouw: L.Maar die werktuigbouw omvat nu nog i 15 pet. van onze totale aktiviteit, de i scheepsreparatie is gestegen tot 75 pet. op het ogenblik wordt hard gewerkt aan de voltooiing van een 150.000 ton dw-dok en de nieuwbouw omvat 10 pet. we houden daar een minimum- bezetting, alleen om over bekwame werknemers te beschikken als er weer meer nieuwbouw komt". (De grootste concurrenten in de scheepsbouw noemde ir. Meijer Japan en Zweden; „De Japanse scheepsbouw bedrijven zijn monsterbedrijven, in Zwe den is de nieuwbouw helemaal geauto matiseerd. Het bouwen van een schip is daar net als het stoppen van een worst bij stukjes en beetjes gUjdt het schip langzaam van de helling. Voorlopig is het zeker niet de be doeling, dat wij Zweden met de automa tisering in de nieuwbouw volgen. 'Willen we dat goed doen, dan dienen we een tweehonderd miljoen gulden te investe ren"). WILTON-FIJENOORDS jongste afde ling algemene werktuigbouw is voort gekomen uit de afdeling die het werk tuigkundige deel van de schepen uit voerde. „Maar daarnaast is zij aktivi teiten gaan ontplooien die samenhangen met de bouw en het onderhoud van che mische fabrieken en olie-raifinaderljen, en met werkzaamheden op het gebied van onze jongste energiebron: het aard gas. In het bijzonder het aardgas dat op zo'n onverwachte wijze ons delfstofar- me land onder de belangrijkste ener gieproducenten van West-Europa heeft geplaatst, geeft ons een kans nieuwe werkgebieden aan te vatten. Juist om dat dit gebied voor Nederland geheel nieuw is, zijn er nauwelijks oude ge vestigde leveranciers. We hebben ons in de Verenigde Sta ten op de hoogte gesteld van vele zaken, die bij een gaspijpleiding aan de orde komen en we zijn nu bezig een geheel pakket van onderdelen en apparatuur op te bouwen, hier gefabriceerd, dat voor deze industrie van belang is: grote gas- afsluiters, bestemd voor het netwerk van pijpleidingen, dat de Nederlandse Gas unie van Slochteren uit door heel Neder land aan het aanleggen is." (De atoomenergie is naar mijn idee door de gasvondst als energiebron wat op de achtergrond-gedrongen. Als je het gas zo maar uit de grond kunt halen, hoef je geen dure installaties te gaan bouwen. Natuurlijk dienen we de ont wikkeling wel te volgen"). T"yE nieuwe werkzaamheden van Wil- kJ ton-Fijenoord vertonen nóg een be langrijk aspect: „Interessant is de z.g. buitenmontage, die ook het monteren van door ons vervaardigde apparatuur en constructies betreft. Zo heeft Rijks waterstaat ons de opdracht verleend tot sluisdeuren, elk zestien meter hoog en acht meter breeds voor de sluis te Maas- bracht, en voor de fabricage en mon tage van het staalwerk voor de, nieu we sluis te Amerongen. Ons bezighouden met huizenbouw? Dat is onmogelijk. Onze ontiüage is daarop niet ingesteld. Onze apparatuur is al leen geschikt vor.T zwaar werk". (Van een onzer verslaggevers) Het kraaneiland De Lepelaar, dat bij IJmuiden dienst gaat doen, zal morgen avond omstreeks acht uur bij de werf Gut to te Schiedam vertrekken. Eén ote en twee kleine sleepboten vak de sieepbootmaatschappij Wijsmul ler zal De Lepelaar trekken. Indien de weersomstandigheden ech ter zo ongunstig zijn als op dit moment, zal het vertrek niet doorgaan. Of De Le pelaar vertrekken, zal. zal eerst vlak vóór het vertrek bepaald worden. Bij het Openbaai Lage! Onderwps kan een volden geplaakt Bezoldiging iiei mastttd j 388.in minimum cn j 531, in maximum, benevens huurcompensatie en 4';! va kantietoeslag Kinderbijslag volgens Hlksiëgeling ggstjuetml soiikiiaües geil 'getneestfct pi Htschi. rtt ng reau van gun cijtndt ezbr -1L dit aan liet ets, diedatj it vfertentië te e Wethouder v tut Olideftvljs, Hbogstbriht 200 te Schiedam Zij die reeds in november 1963 hebben gesolliciteerd, btlinétton nlM opnieuw een sn|]jrjtntjo-jji'iof |n |r zetiddn VOOR DIV. AUTOMOBIELEN KORTE SINGEISTIIAAT 1 la—b jELEtbOtd «962é - SCHlfeDjtM voor alle veriekeringen en auidHnanctarlng Kunloor: VLAARDINGEN Privé: 90—94. .„.ING TEGEN lcN_ed DIFTERIE- iOEST-TËTANUS- .VERLAMMING. Op donderdag 4 Juni 1964 van 1.302.n.m. zat er ten huize van de Vlaardingse artsen ge legenheid wotdèn gegeven voor kosteloze inenting Tegen pok ken voor kinderen beneden de leeftijd van twee jaar; tegen difterie-klnkhoest-tetanus-kin. derverlamrmng voor kinderen geboren in 1962 of later; tegen dltterle-tetamis-kinderveriam- ming voor geborenen in l'J59 Aan kinderen, die een half 3aa: geleden dnerna;Ü werden inge ënt te-geit dlfterie-kinkhoest-te- tjitii3-landervertamming, moet nog een vierde injectie" worden gegeven om de verkregen im muniteit voor een aontnl luren te bestendigen Meh kan zlcit zonder vnorat- gnattde anlttoftdiltB \>H voegen Hll ih< ttuunuH waarbij het m- anllugsbovkio moet worden overgelegd Ouders, die hun Sonderen gebo ren in 1959 volledig lieten in enten tegen ditterie-tetanus en tegen kinderverlamming, wor den er aan herinnerd, dat deze kinderen nu voor een herinen ting tn aanmerking komen Hierdoor wordt de Immuniteit weer verlengd Deze herinen ting vindt plaats door gebruik van een gemengd vaccin tegen de drie genoemde ziekten Pooi de huisarts zal holi 5 uit' het ijt-aitie ltlehtliiksljdekje Worden illgenümeh. AAN de Gemeentelijke Nijverheids avondschool te Schiedam zijn diplo ma's uitgereikt voor geslaagden van de twee- en driejarige cursussen en enkele speciale cursussen. In totaal ontvingen 133 leerlingen een diploma, tachtig ontvingen geen diplo ma en van de 340 leerlingen in de vijf klassen werden verder nog 76 leerlin gen bevorderd en 51 niet bevorderd. Een diploma ontvingen: 3-jarige cursus A: Klasse 3 Met. J. Dekker. W. van Gerven, G. J Waardenburg, Diploma: 3, geen diplo ma: 3. Klasse 3 Aut. H. Kern, R. V. d. Zeeuw. Diploma: 2, geen diploma: Klasse 3 Klz. L.'Winkel, Diploma: 3, geen diploma: Klasse El/fmet. Th J. F. Heilbron. J. M. Holleman. R. Jansen. R. W. Quak, E. Wietsms, Diploma: 5, geen diploma 5. Klasse 3 Tim. P, M Bos, H. N. de Jong, A Klem. I. de Zeeuw. Diploma: 4, geen diploma: 1. Klasse 3 Meu. H. F. van Beek, C. L. Campen, G. H. de Lange. Diploma: 3, geen diploma: 3. Klasse 3 Schi. J. van Ekeren. H, Voer man Diploma 2. geen diploma: -1. 2-Jarlge (vervolg-) cursus B: Klasse 5 Met. H. M. Beukers, W. van Doesburg, C. Jan sen, R van Loenen, W, C. Meyers, E, G. M v. d. Roer. W. A. Rademaker, D M. Zwiegmans. J. C. de Wit, H. L. N. Munter. Diploma to, geen diploma: t. Klasse S Pltw, M. H. de Hey, C. Kl-ein. Diploma: 2, geen diploma: Klasse S Klz. H. J. Vosmeyer. Diploma: I. geen aipioma- Klasse 5 fmet. H. Capello. Diploma: 1, geen diploma: Klasse 5 Tim. P Degeling. T. Ham, J. Hoogland, A. M. Huihoven. G Meeder, W. F. Meyer. M de Regt, S Vermeer, G. Vessem. Diploma: 9. geen diploma 6, Klasse 5 Meu. P. <3. van Dongen, W. J. Klaasse. Diploma: 2. geen diploma: 1. Klasse S Schi. A. W. Holleman, A, Plooy, R. Touw, A. Valk Diploma: 4, geen diplo ma: 4 Booglassen BL X A, Beginners. P. J, A. M. Achterberg. P. J v d Berg, F. van Haren, J. A. Hu:s in 't Veld, D. Prms. D. D. Rijnaard, C. P A Stilting, P. L. v. d. Struis, A. J. den Tuinder. Diploma: 9, geen diploma: 5. Booglassen BL 1 B. Beginners. F. Gay Garcia, A. Lopez Mota, R, Ranera Fernan dez. Diploma: 3, geen diploma: -1 Booglassen BL 1 C. Beginners. W Bar- voets, L. L. Lobry, C. A, v. d. Pas, A. J. Rademaker, A. Rolandus, P. L. Torenvliet, J. v, d Vaart, A v. d. Velden. Diploma: 8, geen diploma: 6. Booglassen BL 2. Gevorderden. D. W. Ei kerbout, G. J. Gommel, A. M. v. d. Lin den, H. L. M. G Nad els. P. E. Roctus, J. Roza, A. A Vodegel, A J, Vxijenhoek. Di ploma: 8, geen diploma: 7. Booglassen BL 3A. Gronddiploma NYL. A. C. van Pelt, G. Quadt, F. Wolff, A. van Wijk. Diploma: 4, geen diploma: 3. Booglassen BL 3B. Gronddiploma NVL. G, E. Th. de Groot, M, van Keulen, C. H. Schonk, J. v. d. Waart-van Guhk. Diploma: 4, geen diploma: I. Zorg toch dat U niet hoort bij hen, die de eerste de beste winkel moeten binnengaan als zij gordijnen nodig hebben en dan hoge seizoenprijzen moeten betalen. Morgen begint de vérkoop van een grote partij gekleurde fantasie marquisette. Leuke vitrage voor slaapkamer, logeer kamer en keuken, geweven van 100% katoenen garens. Fantasie marquisette, het vorig seizoen nog 'bij duizenden meters verkocht voor f 1.95, nu per meter voor iets meer dan zes dubbeltjes. (Van onze correspondent) Wie durft er na zulk een dag nog te schatten.... Duizenden en nog eens duizenden trokken op deze stralende vrije zomerdagen naar het strand. Ook Hoek van Holland heeft volop geprofi teerd van dit vierde achtereenvolgende zomerweekend. Heel voorzichtig werd bij de politie het aantal bezoekers geschat op een kleine zeventigduizend. Met een aantal extra treinen vervoerde de N.S. onge veer 6000 passagiers. Auto's stonden overal, veelal op plaatsen waar hele maal geen auto's behoren te staan. Wie zou er echter op ietten. De politie ze ker niet. Die had handen vol werk om het verkeer nog een beetje in goede banen te leiden. Weer zo'n voorzichtige schatting spreekt van ongeveer 4500 auto's en een iets kleiner aantal scooters, motoren en bromfietsen. Het gemeentelijk strand zag in de loop van de zondag de gehele accom modatie bezet en dat betekende dat er m het bad 3000 bezoekers waren. Hon derd vondelingetjes werden weer bij de ouders teruggebracht. De EHBO boekte een nieuw record met de behandeling van ruim 4000 kleine verwondingen. Morgenvroeg cm 9 uur be gint de vgrkoop van deze gekleurde fantasie marquisette, 90 cm breed, Mtt per meter j Géén tel, of tchrlft. bttu

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1