ICI: in Europoort-Oost drie nieuwe Raad op „werkexcursie" langs vele punten naar overgang* AGENDA Van Gorsel wil tweede Sportschool in „Holy"* ïana voor koelkasten ROTTERDAM nen gaan nu Tweede fase-Project van miljoen Produktie van nylon, folie en n Zaterdag Bondswandeldag THÖR-KNGV KW-mars als grootse finale de rij C. VAN DER LELY N.V. gg gaat in Beurs exposeren Laat planten inbakken ongemoeid! Burgerlijke stand Eerste steen West gelegd Gasflessen gestolen Enorme ravage in postorderbedrijf 1 'b "I 1964 DË ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 2 JUNI 1964 Brandweerexamens verliepen goed land NV ming van' het Britse concern Imperial Chemical Industries, in Europoort-Oost de bouw'van drie nieuwe fabrieken. Daarmee wordt de produktie van nylon 66, polyethèen en polyester folie ter hand genomen. Met dit project is in totaal 100 miljoen gemoeid. De drie fabrieken vormen de twee de fase van het totale complex dat ICI .ontwikkelt op een terrein van 120 ha, dat enkele jaren geleden van Rot terdam -werd gehuurd, Als zij in 1966 alle gereed zijn is nóg slechts een vijfde der beschikbare ruimte in gé bruik, In mei 1962 ging. aan de. Theems- weg. vlakbij de westelijke rand van het Botlekgebiéd'de.eerste paal in de grond voor 'de twee fabrieken, van de ICI, die nu bijna, op Volle produktie draaien. Ongeveer' een' half'jaar gele den werden achtereenvolgens de fa brieken voor perspex een produkt dat in plaatvorm wordt' geleverd en o.a. toepassing vindt in 'richtingsbor-: den. pompballonneh van benzinesta tions e.d, en voor diakon che misch' hetzelfde produkt, maar dan in korrelvorm, bestemd voor het z.g. Resultaat zonder verder spelen aP' I za-g ff-0 )or bijl re* g tor jj ju- ft ief S ter f. r- ;r g ONTWRICHTING HEJ i» nu - JiH'rkljaar «Ie lijtl *oor DYNAMIEK ^TERTEDERD ijaar Jr wed v A Maasdam^ 29 F Bos' indaag.. en morsen m dagelijks EFFECT Geen vervuiling Brand snel geblust Vandalisme TpE-N serie wandelfestijnen gaat •*-J de aandacht voor het voet bal afleiden in Schiedam. Het begint zaterdag reeds als 'de Schiedamse gymnastiekvereni ging THOR ter afsluiting van het zestigjarig bestaan de Bonds, wandeldag voor de Kring "Rotter dam van het KNGV houdt. Voor dit wandelfestijn zijn al meer dan tweeduizendwandelaars inge schreven. (Van een onzer verslaggevers) Duiven los Zoekt U een prettige werkkring bij een modern bedrijf een landelijke omgeving Bent U LASSER TIMMERMAN SCHILDER ELEKTRICIËN LOODCIETER Komt U Ongeschoolden ^yaD een onzer verslaggevers) ÜVERICE mannen sjouwen dezer dagen met schotten, standaards, aliten, tmniuettes en ander inatr- riaal nit Sdhieelams Koopmansbeurs, jn de kooiende dagen zal ile hems lie plaats rijn waar de Besritrrtning j^iolking de aaiidar'ut vraagt vun Je Schiethuimiers voor ernstige [ine hlcnten. pf vcioriirlitmg>e\|)ositie van de gB wordt woensdagmiddag twee uur stipend in aal worden gehouden toi volgende week dinsdag. f Een buzonderlteid by deze expo- iitic 'S l'al t'e BB ook enkele oefe ningen zal tonen. Dat zal o.a. zaler- Jnjmiddag gebeuren Ds onlangs in de Schiedamse brand- «e'kazerne afgenomen examens voor w 'Rijksdiploma Chauffeur-pompbedie- v: en brandwacht 2c klasse verliepen sitengewoon suksesvoL "Deelgenomen werd met 18 brandweer lieden, allen slaagden. De gediplomeerden zijn' ChauJfeur- jtmnbediener: G. Dekker. H. J. Oos- •m-eer. M. L. de Bruijn. A. van Eijk J- J P. van Eijk. J. H. Omterveer, p Kok, P. H. J. van Beurden, N. W. tiwson J. W. van Eijk. M. Blomme-i /tt„„ jSn Brandwacht 2e klasse: Cnr. Bic-' lVan een onzer verslaggevers) éW J C. Sjoerdsma. C. H. Kok. H. Smits. c- Hamerslag.^W.^ van der Most.; TAEZE zomer begint de ICI Hol- lanH Kir dochteronderne- I ff var. Eijk. M. Dolstra De instructielessen werden verzorgd w -bevelvoerders van het eigen T)E reeds een klein half jaar in ge- bruik zijnde ÏCI-fabrieken in Eu ropoort, vfakbij de Europoortspoorlijn en de Theemsweg (tijdelijke verbin ding) tussen Botlckweg en Europaweg. TN de afgelopen week zijn honderden bloembakken in Schiedam met zomerplanten ge vuld en duizenden jonge plan ten zijn in de parken en plant soenen uitgezet. Reeds nu moest helaas worden geconstateerd, dat tal van planten uit bakken en bloemvakken verdwenen zijn. Waar de bloemversiering be oogt het stadsbeeld te ver fraaien, dient tegen het wegne men van planten .te worden, op getreden. Een ieder wordt ver zocht in deze zijn medewerking te verlenen en er voor te wa ken, dat bloemen en planten verdwijnen. Vooral op de jeugd wordt in deze een ernstig beroep gedaan. SCHIEDAMS gemeenteraad maakt zaterdag een „werkex- cursie" door de stad. Om kwart over negen komen de 37 vroede va deren bijeen in het stadhuis waar koffie wordt gedronken en waarbij tevens een copieermachine kan worden bezichtigd. Het gezelschap start om tien uur in een touringcar voor een rit over -25 kilometer, aan het slot wordt weer koffie gedronken in Schiedams raads zaal. De volgende objecten zullen wor den bekeken: 1. Fase krotopruiming complex Kreupelstraat. 2. Viaducten Hogeban- weg enHorvathweg en woningbouw. 3.D altonilat. 4. Stationsplein, station en verzamelkantoorgebouw met par keergarage. 5. Industriecomplex Spaanse Polder. 6. Industriecomplex ten westen vim de Schiedamse Schie. 7. Nieuwe bouw Sandvik - staal. 8. Gemeente - kwekerij. 9. Viaducten Rijksweg 20 en secundaire weg in I De negentienjarige W. D. F. is in Bad Ssradord ie Schiedam zijn polshorloge kwijt (staakt. Het Schiedamse mandolinegeielschap ONi cocwrtéert dinsdagavond 9 juni in gebouw j Arcade. De C.J.V.-toneeigroep Ons Doel Ge-j Cfflitt', zat het blijspel „Het boze oog van i Mireiane" opvoeren, regie de heer G. tan- bnp. Muzikale omlijsting Hakkerfs band. De prijsuitreiking van de onlangs gehou- aes Uchtstoet 1964 zat woensdagavond in ge- hm Chr, Sociale Belangen te Schiedam ttsrhitden, j Be Schiedamse politic heeft zondag aan 3 bramfiMrmrs een proces-verbaai uitgereikt ngats het te hard rijden. De Amerikaanse bonkbalcoach Archie A! is is iedere vrijdagavond op de veiden van .Schiedam" in Harga om voor de K.N.H.B. si jeietecteerde jeugd op te leiden, Tijdens een concours in De Rijp op He seivaactsdag heeft ONI uit Schiedam in de uperieure afdeling met 288 punten dc tweede prijs behaald. VLAARDINGEN (Van een medewerker) aon- >ten, hun per zeer jto's i dig* een- riet f iijkjv ok- t.iD infj ?an ses ■le- 3or de ge- de- ist-P is .io- f dig BIJ de volleybalafdeling van de Schie damse chr. gymnastiekvereniging Juliana heerst vreugde. Het eerste he- renteam van JULIANA promoveert naai de overgansgklasse. Afgelopen zaterdag besloot de NeVoBo tijdens een verga dering dat alle deelnemende ploegen aan de westelijke promotie-competitie zon der verder te spelen ingedeeld zuilen worden in de overgangsklasse. Deze. be slissing'valt op een moment dat de pro motie-kansen voor JULIANA zeer gun stig waren De afgelopen week gingen de Schie dammers allereerst op bezoek bij het sterke M.V.C. dat op de ranglijst een =n en tn. •o- n- ft .r-il a-:M tl-'S lel le srjS :n td weg zijn op vakantie wel iels weg van dood zijn, want liet objectief van het geheugen wordt dan anders, ingesteld. Over de doden niets dan goeds, op vakantie niets kwaads over Schiedam zij het dat men wel met veel vreugde Schiedam de rug heeft toegekeerd. Hoe moet het echter niet de achterblijven, den? de ontwrichting is aangebroken. Voordat te ernstig kajkt delen vvè mee dat de ontwrichting een prettige oorzaak heeft. Iedereen gattt met vakan- lic, kjjkt naar de vakantie, praat «ver df vakantie, denkt over de vakantie, «erki agn zijn vakantie. Dat levert ïni* aicitse problemen op. Grijp de tele foon en u krygt geen gehoor in -tie kooiende weken want juist heel toe- T)E achterblijver* gaan voort in Schic- nlltv W .Jo, ax.e..e-e.a.v a a -.al dam, jl"| fie &t»d Waar ,,«OU HOOlt nllig is de door 11 opgeroepem? met ^kantie. Kryg 'dc hriljantc 'iirval die u prompt pa it bot medehestuursHd óf de wdere ijveratge. Sdiiedammer móet me dedelen en ?o4j aar zc zijn met vakantie. JJÏT wordt de zonnige tijd van de vrye dagen en de tocht naar bel v'nre buitenland waar Schiedammers Jiet zoveel vertedering over huil stad ttntnen praten zo van „ja ken je die wk en die ook, ja dat is ook lo'n Mrdige vent".- Wat -dat betreft heefl ,®6EDAM. Geboren: 28 Cornelia dv J ,'neers en J van der Gèer; 29 Francis- al p M van Laarschot en C M «o*28 Anne S M.dv W J Hollander en fff vah Kampen: 28 Geertrudis C M dv en M-C van der Meer: 29 Roel r i .iï ^ii en N van Breda: 29 Jacob zv 'J Lijbers en C M J Stap: 30 Johannes P Li.ïaï?enbu-rs en M E Koudstaai: 29 An- Em-u „2v A J M van Krugten en S P a£: 30 Miranda dv L M Horsman en L~m,sn Heiten: 30 Waiter F zv ft K F gtam etI W H Bake; 3! Hans zv D Sterren- *1 en J Smit. 31 M A Honker wed v W H «K. oud M 28 J P- van Velzen, oud W .v J G Vermeulen; 28 A van der Schiedamse Waterscouts, Con- 20. j^W^nshenrs; opening B.B.-tentoon- School: Huish. en Ind. ""OOI Contactavond.. 20. ™.£i,'aa. ,.De Rotterdammer", Schie- bt V» Lange Kerkstraat 82, J b.g.g. 1 1 5588 (toest. 62, tedactii?Ur b-S-g- 1Ö588 5) alleen voor Wie aangelegenheden. BmnSS ap mevrouw j, v. d. Hoek- (aüiw Steenstraat 29, tel. 65451 it.!™ v°or klachten, advertenties en 7 b-B-6- tel. 115588). liTvr, e® bezorging: agentschap (adr. l^ven) dag., van 18.30-19.30. totHSh1^ telefoonnummers: Alarm alarm brandweer 69123; sS G£ en GD 69290. {er g^™useum: Schilderijen Bart van Apotheek: Goüka, Groenelaan 127. iels gebeurt" v-olgeus diezelfde peasi- jitisieti. Als er wel iels gebeurt ver zinnen diezelfde pessimisten overigens wel heei Jtvel een „tvttgc", want actie verwekt reactie en de actieven klagen nier zo snel dal er niets gebeurt Zij trachten bet wie! aan de dynamiek in deze stad aan het rollen le brengen. Misschien zjju de wegen nog wat te stroef of vanwege de vele verzakkingen le ongelijk. Dat wiel hobbelt namelijk steeds maar, de gang komt er echt niet in. Het schijnt dat Schiedam nooit nicer in zichzelf zal kunnen geloven. ET ET met vakantie gaan kan dan 1 ook het goede effect lirbben dat de stadgenoten na die vakantie weer energie verzameld hebben. Als het tenminste waar is dat de Schiedam mers in het verre buitenland met vertedering aan hun stadje 'denken dan moet er toch een kerntje van liefde voor deze stad zijn. Dan moet liet toch mogelijk zijn dat met wat enthousiasme en samenwerking er nog wat activiteit geboren wordt. Dait klagen we niet meer, dan schrij ven we ook niet eenzijdig en dat „die JnHoBé met ruzie is geëindigd", want dat is niet zo, tenminste niet precies zo wanneer men „verzuimt" te vermelden welk een grandioos succes deze beurs heeft gekregen, welk en enorme stimulans het werd voor de verenigingen. Het lijkt ons oneerlijk als men „verzuimt" het po sitieve van het gepresteerde te willen zien. Als men het wet zou willen zien wordt het duidelijk dat er toch wel iets gedaan kan worden dn Scltiedani. Dat valt op vele fronten te bewij zen. Het nemen van wat vakantie, kan dan een nuttig effect hebben om-- dat men dan op krachten geko men over tien, twintig'weken wel bereid zal zijn dc stad uit dc slui mer te wekken. met,-de bouw van-dc nylonfabriek. 'Men hoopt dat- 'alle .benodigde foest'eriïmin-, gen verkregen zullen zijn. Een déél van het ontwerp en 'hét meeste constructie werk: ."wordt' aan Nederlandse endertie-' min genuitbesteed.Verschillende aanne mers zullen de. fabrieken bouwen. Vain belang is dat van'dc nieuwe in dustrieën.evenmin ais van de reeds aanwezige geen' luchtverontreiniging wordt-verwacht. De fabriek vac nylon polymeer,die .,„„4 „,s. 'n de herfst van 1965 in bedrijf moet spuitgicten van artikelen als auto-ach'-|k°™en. brij-gt een capaciteit van ruim terlichten, dashboards in gebruik ge- i ber jaar. Het grootste deel nomen. leer-produktie-wordt geleverd -aan-.de 'nieuwe fabriek van British Nylon Spin ners in Oestringen (West-Duitsland). Dit produkt is-de grondstof voor-bijv. kou sen. maar ook tandwielen. De polyetheenfabriek krijgt'een capa citeit van 50.000 ton per jaar en die van polyester folie zal aanvankelijk 3000 ton per jaar produceren. Deze beide fa brieken wil men in de zomer van 1966 in bedrijf hebben. Polyester folie 'is een isolatiemateriaal, zowel op het gebied var. verpakkingen als op dat van elek tronische werken vindt het zijn toepas singen en voorts in tapés en röntgen-, films. Zoals bekend, vestigt de ICI deze in dustrieën in Europoort op Rozenburg, gezien de stijgende vraag naar deze pro- dukten in. Europa. Door binnen de EEG te produceren is de positie .van bet.con cern gunstig voor het verkrijgen van een groter aandeel in de markten, die tot dusvervanuit Engeland werden be- streken. In de eerste twee fabrieken wérken thans ongeveer 150 man. De drie vol gende zullen 600 mensen werk'verschaf fen. Eind juli zal het werk beginnen' tweede plaats innam. Het is een boei ende. SDortieve wedstrijd geworden waarinbeide partijen elkaar niets toer gaven. De gastheren profiteerden in de eerste set van het zaalvoordeel en namen snel een grote voorsprong. JULIANA vocht nog wel terug maai de achterstand 122 was te groot. Met 158 won .M.V.C. de eerste set In de tweede, set waren.de rollen. om- gedraaid. De Schiedammers vochten als leeuwen en de luide- aanmoedigingen van het publiek stimuleerden hen tot grootse daden. 'Deze set was met 15-2—12 voor J. Zij gingen- door- en namen een grote; voorsprong tot 115. De M.V.C.-ers wa ren echter niet van-pian' zich tet laten overspelen en verrichtten in de verde diging soms wonderbaarlijke dingen. JULIANA-kanon 'J, Keizer moest- diep In zijn arsenaal tasten om-de'vijande lijke verdediging te verschalken. De M.V.C.-ers hielden echter stdnd eh schreven ook deze set dp 'huit naam (1512). In de laatste,'belangrijke - set bereikte dc spanning haar hoogtepunt. De strijd ging gelijk op en-roet span ning wachtten de talrijke Juliana- supporters afwie de langste adem zou hebben. Plotseling echter brak het vér- zet van M.V.C. Er brak paniek uit ih de verdediging en Jnliaha had géén moeite meer,beslag te leggen op de laat ste set (158)Een gelijkspel - .dus en volkomen terecht. De tweede, wedstrijd van de afgelopén week ging tegen Orawi-2. Zoals gevreesd' had het practkige resultaat' tegen M.V.G. enige terugslag tot gevolg. Juliana had een hele set nodig -om wat op toeren te komen en verloor de -eerste set 'dan ook prompt met 1513. Zónder zelf tot grote daden te:komen hebben zij verder de Dordtenaren op een afstand weten te houden. De reste rende sets werden met 159, 15—5 en 1512 door Juliana gewonnen. Uitslag dus 31. Niemand wist op dat moment dat: hét tevens voor hen het einde van heft com petitie-seizoen 1963-'64 betekende. Pas later werd de uitspraak van de Bond bekend hetgeen betekent dat Schiedam eindelijk weer eens een overgangsklas- ser rijk te. (Van onze correspondent) Onbeheerde keten in het Europóortge- bied schijnen nog steeds in de belang stelling te staan bij ongewenste indrin-. gers. Mócstal staan in zulke keten aas- Hessen en deze oefenen kennpüjk een! grote aantrekkingskracht 'uif op oneer lijke lieden. Ook dit weekeinde werd weer ingebroken. Ditmaal jn -een keet aan d.e Dintelhaven inRozenburg, waar bij gasflesseno-nrèehtmatig van eige naar wisselden. - C/ (Van onze correspondent) .Maandagmorgen omstreeks 9 luur werd- brandalarm gegeven omdat brand was uitgebroken bij - het bedrijf van de Staatsmijnen aan de Boüekweg te Ro zenburg. Toen de brandweer ter plaatse Was - aangekomen, had juist de bedrijfs brandweer de blussing beëindigd. De brand- was-ontstaan in de veiligheids klep van een machine. -. KAASMARKT BODEGRAVEN Aanvoer 75.'partijen Goudse kaas.' Prijzen (t!l_./ pér-kg): le kwal. 2.Ï&—2.85. 2e Kwaj: 2.65t-2.;77, extra ;kwal. 3.15, Handel: kaitrt: spoorbaan. 10. Hoge flats Nieuwland - Oost. 11. Complex 231 Woningwetwo ningen Delflsndseweg. 12. Vrijstaande kantoorgebouwen. 13 Flatgebouw Mu- wi en Twentse Bank. 14. Complex Du- ra - Coignet en bejaardenwoningen. 15. Viaducten Parkweg in spoorbaan en Rijksweg 20. 16. Volkstuinencomplex en Technische school. 18. Scholencom plex 19. Gereformeerde Kerk Nieuw- iand. 20. Woningwetbouw Nieuwe Dam- laan. 21. Bejaardencentrum ..Humani- tas". 22. Hotel, café, restaurant en garage. 23. Hoge flat met winkels. 24. Sporthal. 25. Eengezinshuizen complex Kethel-Oost. 26. Bungalowbouw aan de Laan van Spaland. 27. Toekomstig winkelcentrum Kethel. 28. Zanaopspul- ting uitbreidingsplan „Groenoord". 29. Complex 276 woningen. 30. N.H. Be jaardencentrum. 31. Complex 421 wo ningen. 32. Scholencomplex. 33. Uit breiding sportpark ..Harga". 34. Open bare- U.L.O. school. 35. Villabouw ..Spieringshoek". 36. R. K. Lyceum. 37. Consultatiebureau T.B.C. bestrij ding 38. Nieuwbouw Dr. Noletstich- ting. 39. Nieuwbouw Gemeente-Zieken huis. 40. Nieuwbouw Postkantoor - Rotterdamsche Bank. 41. Bejaarden centrum N.P.B. 42. Gereformeerde Kerk Schiedam-Zuid. 43. Hoge flats Maasboulevard. 44. Restaurant „Euro poort" 45. Stadhuis. r Schiedamsew. t'45 - Straatweg 59 Pleinweg 152- Astedo 29-31-Tel. 134700 Winkelcentrum.- Hoogvliet - Tel.160822 Van een onzer verslaggevers) TjÈ eerste' steen voor.déze, sport- M schoollaat ik nrijn twee oudste dódlitertjes' leggen; de twee jongsten Jkrijfén een beurt hij de volgende." (Dat! zei- de vier dochters rijke heer J- .Van- Gorsel maandagmiddag voor dat Anja (8) en Bertïna (7) van Gor sel de „serpentino"-naiuursteen leg den voor de eerste Vlaardingse sport- schóol-annex-sauna aan de Van Vian- dehstraat in de Westwijk. Né het evenement van de steenlegging feafi deheer Van Gorsel desgevraagd toe. inderdaad serieuze plannen te [lebben voor een tweede sportschool tn-Vlaardingen. Deze zal te zijner tijd gebouwd '-worden- in de wijk Holy. De'heer Van Gorsel heeft de eerste be spreking over het nieuwe bouwplan mét wethouder De Bruijn al achter de •mg. Achter het in aanbouw zijnde Holy-ziekenhuis had hij reeds tot, grondreservering over kunnen gaan, .maar omdat'de tweede school de ge hele toekomstige Noordwijk zal moe ten .„bestrijken", prefereert hij een terrein 'ongeveer ter hoogte van de grens Holy-Broekpolder. Zodra, de- school aan. de Van Viande,- straat eenmaal functioneert, worden de' besprekingen met de gemeente voortgezet. DE school in de Westwijk zal on voorziene omstandigheden voor behouden op of omstreeks 15 septem ber officieel .geopend worden. Aanne mer L. van Rij is nog steeds „bij" met het bouwschema. Zoals'men 'weet krijgt deze sportschool ook een sau na-afdeling met een capaciteit van -veertien ligbedden en-een echt „Fins meer". De heer Van Gorsel heeft inmiddels besloten zelf de leiding van 'de. sauna op zich te nemen. De eerstkomende we ken gaat hij sauna's in Duitsland be zoeken om op dit gebied nog wat meer ervaringenop te doen. De enkele sau na's die Nederland biedt heeft dc heer Van Gorsel reeds bezocht en .sommige zelfs gebruikt. De Vlaardingse huisartsen zullen bin nenkort een schrijven van de heer Van Gorsel ontvangen, waarin hij hun.nade re bijzonderheden over dit soort instel lingen zal meedelen. De mooie eerste steen die de twee meisjes gistermiddag hebben gelegd is aangebracht in de buitenmuur van het warme gedeelte van het sauna-gebouw. De terrein-oppervlakte van de sport school bedraagt 428 vierkante meter. HET station Rotterdam-Lombardijen is zondagmorgen zonder enig ver toon voor het publiek opengesteld. Van af de eerste minuut is het er flink drnk geweest, met in hoofdzaak reizigers voor het plaatselijk vervoer binnen Rotter dam. De bewoners van Lombardijen en IJsselmonde beschouwen de trein nu als een soort metro! Tussen half zeven 's ochtends en vier nur 's middags is voor 1400 aan kaartjes verkocht, me rendeels voor het trajekt tussen Lom bardijen en Blaak of Centraal Station. De Nederlandse Spoorwegen zijn door deze gang van zaken totaal verrast. Men had niet gerekend op een zo groot aan bod van plaatselijk vervoer en men was niet ingericht op het enorme aantal aan vragen voor abonnementen tussen linker en rechter Maasoever. In allerijl moest die zaak telefonisch worden gereorgani seerd. "TEN jongeman die' maandagmiddag L een in Rotterdam winkelende dame heeft willen aanranden, zal zoiets waar schijnlijk nooit meer in zijn gehele leveu durven uithalen. Want zijn avontuur heeft hij moeten bekopen met een hevig pak ransel, stukgeslagen lippen én een be bloed gezicht. En toen hij zijn portie beet had, kwam de politic hem opsluiten in het bureau Bergsingel! Mevrouw J. P. Kleine (35) wonend in de Bergselaan te Rotterdam, werd bij het winkelen achtervolgd door een.haar onbekend joDgmens, naar schatting 19' jaar oud. De jongeman viel haar lastig en mevrouw Kleine ging snel naar huis, maar toen zij haar woning binnentrad, schoot de man achter haar aan de deur binnen, en de gang in. Daar wilde hij handtastelijk, worden. Hij bad er ech ter niet op gerekend, dat de heer Kleine thuis was. Die schoot toe en in de gang ontstond een vechtpartij, waaTbij een- grote ruit in de tussendeur sneuvelde. De heer Kleine sloeg raak, na enkele klappen was het geziclit- van de aanran der bebloed. Hij slaagde er in de voor deur uit te komen en ging aan de haal, achtervolgd door het echtpaar Kleine en op het rumoer toegeschoten publiek. De man vluchtte eerst een portiek binnen, maar toen hij zich daar ook niet veilig gevoelde voor zijn achtervolgers rende hij de cantine in van de Volksbond, die Aan de Noorderhavenkade staat, bewe rend, dat hjj werd aangevallen. Maar het publiek en de heer en mevrouw Kleine hielpen dc d3ar aanwezigen spoe dig nit de droom. De man kreeg er weer ferm van langs en ging aan de haal. Maar inmiddels was dc politie ge waarschuwd, die met een zestal politie wagens en een motor met zijspan de achtervolging inzette in dit anders -al tijd zo rustige deel van Rotterdam. Voor de politie was het een kleine moeite de man, die immers met zijn bebloede ge zicht onmiddellijk in dc gaten liep, op te sporen, in te rekenen en mee te ne men naar het bureau Bergsingel. Daar De eerste paal sloeg mevrouw Van Gor- j bleek men ie doen te hebben met de sel op 23 maart. Het ontwerp voor deze tekenaar P. R. de M. uit Rotterdam (24). schooi is van de Vlaardingse architectNoch de heer, noch mevrouw Kleine D. de Vos. - hadden hem ooit tevoren gezien. Op 2000 wordt de schade geschat,, die onbekend gebléven jongens dit weekeinde hebben aangericht in -een postorderbe drijf aan de Paul Krugerstraat-in Rot terdam. De jongens vermelden een inpakma- chine, een pick-up en verschillende druk werken. Bovendien rukten zij een! tele foontoestel van de muur. Volgende week wordt de Avondvier daagse van de K.N.B.V.L:0. gehouden en -het is ons nog niet bekend, maar meestal.volgt daarna nog een herha- ling van" een Avondvierdaagse omdat ook dé N.W.B. meestal zo'n sport- kwartet organiseert. Over vijf weken volgt dan het grootste, wandelfestijn. Dan wordt'de Twintig ste Koningin Wilhélminamars gehou den en hét belooft ditmaal wel iets zeer speciaals te worden. Voor .deze K.W.-mars kan men inlichtingen krij- gen of zich melden bij- de vendelcom- mandant van'de Oranje Garde Schie dam de. heer Ph. van Oordt, Van 01- debarneveldstraat. Aan het wandelfestijn van Th6r Schiedam doen zaterdag vele Schiedam se verenigingen mee, Bovendien hébben verenigingen uit Hóek van Hólland, Ro zenburg. Vlaardingen, Rotterdam en Pemis ingeschreven. Vele Schiedamse scholen staan ook reeds genoteerd. I De vvandelmars start zaterdagmiddag om twee uur vanaf de kantine van Her mes DVS in Harga. Het tamboer- en pijpercorps van de C.J.V.-Harmonie zal aan de kop van de stoet starten en daar achter komt THOR met een spe ciale vlaggengrctep en letters. Op .de Sportparkbrug zullen duizenden duiven van de Schiedamse duiyenver- enigingen worden losgelaten op het. mo ment dat THOR de brug overtrekt. In bet. Prinses 'Beatrixpark zou de iucht- vaartclub Icarus (die kt de .InHaEé '64 zoveel leden en donateurs kon inschrij ven) demonstraties geven met' minia- tuurvliegtuigjes maar de instanties heb- 'ben dit-te, gevaarlijk, geacht. Wel wordt in hét park' een. pauze gehouden. De lopers over 25 km starten om halfdrie, de lopers over 10 en -15 km om drie uur. Het overzetveer De Kan delaar is een rustplaats, voor de wandelaars op de lange afstanden.- Aan alle' deelnemers wordt een ju bileumvaantje uitgereikt. De Schie- d.amse-gymnastiekverenigingen 'DOK, Excelsior en ARMA zullen met hun drumbands medewerking verlenen. Van dinsdag 9 tol en met vrijdag 12 juni wordt óok in Schiedam een Avond vierdaagse georganiseerd door de ge zamenlijke' wandelsportverenigingen. die aangesloten zijn bij de Wandelsport- Kring voor Rotterdam en Omgeving van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, de organisa tor van de Nijmeegse Vierdaagse. Er zal iedere avond gewandeld wor den over afstanden van 10 en 15 ki lometer, afstanden, die door een ieder te volbrengen zijn. Dagelijks zal om zeven uur 's, avonds vertrokken wor den vanaf gebouw „Irene", aan de Nieuwe Harten. Hoewel het mogelijk is nog op dins dagavond op het startbureau in te schrijven, wordt aangeraden van te vo-| ren in te schrijven op een van de na-: volgende inschrijfadressen: J. Weller- dieck, Abr: Kuijperlaan 79, A. B. Oze- phius,P. L.' Ö.-laan 107, J. van Mourik, Edisonstraat 58. J. Vroon, Smaleveit- straat 33, M. van Koomen, Vlaardin- gerdijk 241b. F van Veen, Vriend schapsstraat 6 b. H. Huijken, Lekstraat 100 en J.- Bras. Ouddorpsestraat 13 te Schiedam. Wenst men een volledig programma boekje te. ontvangen, dan stelle men zich m verbinding met de heer F. van Veen, Vriendschapstraat 6 B te Schie dam. Vorig jaar namen te Schiedam ruim 100(7 personen deel. Wil echter de Avondvierdaagse uitgroeien tot een groot jaarlijks evenement op wandel- sportgebied, zoals dat ook in andere plaatsec het geval is, dan zal een nog grotere deelname wenselijk zijn. dan eens met ons praten op de VOORLICHTINGSAVOND in het Ge westelijk Arbeidsbureau te Hoek van Holland, 2e Scheepvaartstraat 91A op donderdag 4 juni a.s. van 7 tot 8 uur Ook zij, die belangstelling hebben voor bovenstaande beroepen, doch geen opleiding hiervoor hebben ont vangen, zijn welkom Bent U deze avond verhinderd? Geen nood U kunt dagelijks tussen 8.00 en 17.00 uur en 's-zaterdags tussen 0.00 en 12.00 uur terecht op onderstaand adres WEVERSKADE 33 MAASLAND TEL. 61899- Bushalte van de W.S.M.-dienst Maassluis - Maailand voor de deur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1