Hoog tempo bezit hij nog steeds MR. P.B. COS NEEMT AFSCHEID AGENDA CHR. „DETAILVAKSCHOOL" START BEGIN SEPTEMBER Henk v. d. Veer: beste spelregelkenner VERF VAN DEVAKMAN 4 VERKOOPPUNTEN BOURJOIS Vergroeid met Schiedams kantongerecht 10 1*80 J.HiUen weg bij Muziekschool Jongen gewond Het Zonnehuis" collecteert Overleden na val van brommer G. K. Hovingh wordt directeur B1 Score van honderd procent SATIN BEAUTY Kunstschildersmaterialen BEHANG Bouwpakketten D\ #,»fe§a Riirgerli raBSSWSüsai - 196* pE rotterdammer Pagina 3 VRIJDAG S JUNI 1964 Garage Van Dalen N.V. buys ballotlaan 4 (Van een onzer verslaggevers) A LS op dinsdagmiddag 30 juni om half drie die buitengewone zit ting van het kantongerecht te Schiedam wordt gehouden ter ge legenheid van het afscheid van de kantonrechter dr. P. B. Cos, dan dan zal mr. Cos ongetwijfeld met veel weemoed afscheid nemen van Schiedam, Vlaardingen, Maasluis en Maasland en van die weemoeid getuigen, omdat het monumentale gebouw van het Kantongerecht Schiedam aan de Lange Haven als het ware verbonden leek met deze integerg en sympathiieke kantonggrecht. Afwezig fristho Tempo 99 DRUKTEMAKERS SPORTHAL PLANNEN. Vandaag ••en morgen •••en dagelijks ZES Verkeer Met voldoening kan mr. Cos dan ook terugzien op een geslaagde carrière en dat zijn (om begrij pelijke redenen niet luidruchtige) voortreffelijke arbeid niet onop gemerkt, is gebebvenl zal hem tijds de afscheidsbijeengkomst ze ker worden gezegd. TAPIJT G. LUBBERS EGIN september start in Vlaardingen de „Christelijke Detailhandelsvakschool „Beneden- Maas". De school wordt voorlopig ondergebracht in het gebouw van het Vlaardings Gemeentelyceum aan de Westhavenkade, dat bin nenkort vrij komt in verband met het gereedkomen van een nieuw gemeentelyceum. Het onderwijs is bedoeld voor leerlingen uit Rotter dam, het Nieuwe Waterweggebied, de Zuid-Hollandse eilanden, het Westland en Dordrecht (zolang de plannen om in deze laatste stad een zelfde school te stichten nog niet gerealiseerd kunnen'worden). Vierde Prettig Toeloop Kleur-klavier De Goede Hoek 3» Sailn Beauty van Bourjois zorgt voop een lichte, trans parante make-up. Extra voordeehSatin Beauty houdt uw huid zacht en soepel. per tube f 3.75 •LEGRAND SPEC1AL1STEDU MAQUILLAGSl 't Verfcentrum „De Kroon" I ike* gel ons voor een demonstratlerit VLAARDINGEN telefoon 8700 De Schiedamse Muziekschool heeft af- i»heid genomen van de directeur Jaap Billen die in september naar Utrecht «rtrekt. Tijdens een leerlingenuitvoe- rug heeft secretaris W. Nesse de heer Hufen'dank gezegd voor het vele werk dat hij de laatste jaren voor de Schie- damse Muziekschool heeft gedaan. Tijdens deze uitvoering reikten de he ren Hiilen en Nesse de behaalde diplo- ma's utt. Een talrijk publiek heeft de- je uitvoering tn Arcade bijgewoond. Het kamerorkest van mevrouw "Wilhelmina Menningh had een groot aandeel in het ïelsiagen van deze uitvoering. Dit or- ksst speelde Papa Haydn. Ook het ac cordeonorkest van mej. J. Meeder kreeg met de succesmars en de ouverture Ro mantiek van H. Langerak veel applaus. Het gevarieerde programma omvatte ook dansen van de balletgroep die een Boerendans van Lorczing, de Trepak van Tsjaikowsky en een Menuet van Bol- ioni uitvoerde. Het gitaarkwartet Tran- quilla van Eortca werd goed gespeeld daar Anneke Munnik, Conny Blok. Rob Poelman en Ria Hamersma Marianne vaa "t Mederen en Cocky Klerk dans ten soli in de Nocturne van Chopin, die gedanst werd door Joke Brakel, Ine ke Laurense, Ineke van Duin, Anita van Kernebeek, Helene Schipoer, Lau ra van Oort. De blokfluit en gitaargroep liet een danslied van J. Koch horen. Hans Go- sens trok de aandacht met zijn vioolso lo Sonate van G. F. Handel. Aan het j'st speelde de muziekgroep van mevr. Memungh het Deutscher Gesang Ro mance Trinklied van Ludwig von Beet hoven. De 9-jarige Schiedammer J. W. A. B. Is donderdagmiddag om vijf over half vijf op het kruispunt Parkweg-Burge meester Honnerlage Grethelaan aange reden. De jongen wilde van de Parkweg naar de Grethelaan rijden, toen een achter hem komende 24-jarige bestuur der van een scooter A. J. D. tegen de wielrijder reed. De jongen kreeg een lichtehersen- ichudding. De GG en GD heeft hem naar de Schiedamse ouderlijke woning vervoerd. Mr. Cos neemt afscheid, niet om dat hij afscheid moet nemen, maar omdat hij als 65-jarige meent: „Ik ben nu nog fit, je moet niet blijven ziAen tot je het als het ware niet meer kunt, ik kan nu nog alles doen, ik hou van literatuur, ik lees graag wee gaan graag naar musea, ik hou van het buitenleven, we zullen nu meer dan voorheen in het Mastbos in ons zomerverblijf wonen". De bescheiden kantonrechter houdt niet van fanfare. Hij weet echter dat hij bij dit afscheid nemen niet ontkomt aan belangstelling en huldebetoon. Vandaar dan ook dat op dinsdagmiddag 30 juni de buitengewone zitting In de fraaie balzaal van het vroegere maire- bois aan de Lange Haven 55 wordt ge houden. Mr. Cos, geboren op 19 maart 1899, bezocht het gymnasium te Apeldoorn, studeerde vanaf 1918 te "Utrecht, be haalde het doctoraal rechten in maart 1923 toen hij op de school voor reserve- officieren te Utrecht was. „Dat studeren in de militaire dienst was voor mij toen wel makkelijk", stelt hij vast. Gedurende drie jaar was mr. Cos aan de balie verbonden, maar vanaf het begin had hij al „de bedoeling aan de rechterlijke macht te gaan." In 1924 werd hij dan ook volontair, in 1927 werd hij griffier te Terneuzen, in 1930 griffier te Hoorn en eind augustus 1939 werd hij ge ïnstalleerd als kantonrechter te Schie dam, als opvolger van wijlen mr. Stheeman Hesse. Toen werd mr. Cos ook opgeroepen als reserve-officier en zo af en toe kwam hij met zakenverlof om gedurende twee weken of zo recht te spreken in Schie dam. Direct na de capitulatie ging mr. Cos terug naar Schiedam, waar hij tot voor kort woonde. DE oorlogsjaren zijn voorbij gegaan, zoals deze benauwende jaren voor vele notabelen een verschrikking wa- r-.n. Voor mr. Cos dreigde gijzeling. Hij zorgde er dan ook periodiek voor „afwezig, oftewel ondergedoken" te ijn, rcrdat hij niet onverwacht aange houden zou kunnen worden. Met een glimlach denkt hij teruggaan'de zaken die hij diende te behandelen tegen da mes die met Duitse soldaten in Schie damse portieken last veroorzaakten. Het was voor Schiedamse politieagen ten een genoegen om zich strikt aan de voorschriften houdende dergelijke da mes een bekeuring te geven. De kan tonrechter constateerde uiteraard even eens dat er overtredingen werden be- meubelen mtvo»rins WOH1WCWWCHBW& Mouwur u.u gaan. Als hij bij het uitspreken van het objectieve vonnis echter wat subjectief zijn verontwaardiging liet blijken over de onwaardige houding van deze juf frouwen, dan zorgden de verslaggevers er wel voor dat de opmerkingen van. mr. Cos „niet gehoord" en dus ook niet ge publiceerd werden. Met waardering spreekt mr. Cos dan ook over de journalistiek die hij in een 25-jarige carrière heeft leren kennen. De kennismaking met mr. Cos dateert voor ons uit de directe «a-oorlogse tijd, toen de illegale journalistiek zij het schuchter en met papierschaarste naar de legale publiciteit overschakelde. Mr, Cos kreeg toen als jurist de zware taak voorzitter te rijn van de Kamer Schie dam van het Tribunaal, waarbij hem bij toerbeurt terzijde stonden twee heren uit het gezelschap Schiedamse notabe len, als notaris A. Hoek, gemeenteraads lid A. X. van Llth, dokter P. J. W. Beu kers, distillateur X. H. X. Witkamp, A. de Groot, N. Koren. Secretaris was mr. O. W. Sipkes, die tot voor kort griffier bij het kantongerecht Schiedam was of de advocaat mr. G. Hovlngh. Van augustus 1946 tot eind 1947 sprak mr. Cos recht over vele tientallen lie den die de een 'f -andere vorm van eal- laboratie met d„- 'l len bedre ven. Reehtvaardi- ook toen ree<,„ in het vo. -erkende tempo behandelde ji. DAT tempo valt ook nu nog op. Kan tonrechter mr. P. B. Cos heeft er niet veel tijd voor nodig om 's woens dags de vele tientallen verkeersover- treders aan het woord te laten en IJEVBIENOE hand deponeerde C€ll kranteknipsel op ons bureau en *ii gaan u iets nil het artikel ver tellen. „Iu Den Helder wonen geen druktemakers" vermeldt dat-artikel en kunt dan zeggen: „Nee, maar ze hebben toch onze Vogel Straysz ge kaapt." Daar zyn het dan authentieke marinemensen voor, verder moet het er wel rustig zijn want de krant meldt: »Ze laten hier soms een hele tjjd niets van zich horen." Nou dat lijkt dan -wat ®P Schiedam, maar voor Den Helder geldt ter verontschuldiging, althans volgens dat kranteartikel, dat Den Helder aan het eind van de Noord- Hollandse wereld ligt. Toch heeft Den Heider wel al en toe oprispingen. Dan wordt er een Shakespearefestival ge- houden. jQEZER dagen is er zelfs een sporthal gekomen. Het is de laatste tud mode geworden om met plannen Voor een sporthal te komen, meldt die krant. Inderdaad zeggen wij. Een sportlui kost tonnen, die de overheid niet wenst en vermag uit te geven, meldt die krant. En weet u dat onze Schiedamse overheid al bijna het hele kapitaal voor de Sebiedamse sporthal als subsidie in het Schiedamse plan heeft gestopt? Het Heideree gemeentebestuur gaf het geld niet. TPOEN staken de 12.000 inwoners -van Den Helder zelf de handen uit de mouwen. Na zeven' jaar was de hal er, die maandag geopend wordt door de Commissaris van de Koningin. Ontel baar zijn de acties geweest om geld bijeen te krijgen. Iedereen bouwde mee, daarom werden de kosten minimaal. Het werd de Helderse-Open-Het-Dorp. Actie. Vooraan in de strijd werkten met band, hoofd en hart de vice- voorzitter en de secretaris van de stichting sporthal. De dames maakten dezer dagen de hal schoon. De hal is 58 meter lang, 22 meter breed, 6,50 nieter hoog. Dat stichtingsbestuur heeft overigens de agenda al volgeboekt met plannen voor 'shows, beurzen, tentoon stellingen. Musis SacrumReis ver. Het Westen, contactavond, 20. Koopmansbeurs: B.B.-tentoonsteUing, Stadhuis: Excursie gemeenteraad, 10. jKaWine HDVS. Harga: Wandelmars ,,®00Pn>ansbeiirs: Expositie B.B. en «rionstraties. 14. "lantage: Tentevangeiisatie Schiedam mi Christus, 16.15 en 20. «"ene: Rijks HBS, contactavond. 20. ?0 Chr. Film Actie, filmavond, „De Rotterdammer", Schie- fai !e, redactie., Lange Kerkstraat 82, 5- «415 4, b.g.g. 11 5588 (toest. 62, "y8 uur b.g.g. 195 885) alleen voor ®ctie aangelegenheden. pfH» ent schap mevrouw X. v. d. Hoek- f=i?5endam: J- Steenstraat 29, tel. 65451 ,h"en voor klachten, advertenties en «wnnementen, b.g.g. tel. 115588). ti«vchtéa bezorging: agentschap- (adr. «e boven) dag. van 18.30—19.30. T ATEN we de zaak nu helder houden. Onze sporthal wordt groter en beter. Den Helder leed al eerder een verlies aan ons. Wjj kregen hun commissaris van politie. Zij kaapten twee jaar geleden onze oorlogsbodem Vogel Struysz. Ak. koord, 11, kan men zeggen maar moet zo'n klein stadje nu de win nende score maken? Wjj vrezen het eerljjk gezegd, want het stichtings bestuur voor de Schiedamse sporthal blinkt niet uit door activiteiten. Dat is tot teleurstelling van de mannen van dc schietclub Schiedam dezer dagen weer gebleken toen die schiet club wel actief was voor de sporthal. Dat is bijzonder teleurstellend, want eigenlijk zou het een heldere zaak moeten zijn: Als dat kleine stadje met 122.000 man één sporthal bouwt met eigen handen kan het grote Schiedam met 81.565 man er minstens zes bouwen 1 1 Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 6466; alarm brandweer 69123; alarm GG en GD 69290. Sted. Mosenm: Schilderijen Bart van der Schelling. Apotheek: Gouka,Groenelaan 127, Men schrijft ons: Van 8 juni tot 13 juni wordt weer de jaarlijkse collecte gehouden voor de Vereniging „Het Zon nehuis", de vereniging, die christelijke verpleging beoogt van langdurig zieken en ernstig invaliden van alle leeftijden en ongeacht godsdienst of gezindte in „Zonnehuizen". Deze „Zonnehuizen" zijn speciale zie kenhuizen voor chronische patiënten. Thans zijn er vier van deze hulzen, namelijk te Beekbergen, Doom, Schie dam en Zuidhorn (Gr.). In deze Zonne huizen worden in totaal meer dan 300 zieken én invaliden verpleegd. Bij uitvoering van de huidige plannen zullen dit er binnen tien jaar meer dan duizend kunnen zijn. Deze plannen om vatten het bouwen van „Zonnehuizen" te Vlaardingen met £04 beddèn (me' de bouw is in 1933 begonnen) en te Am stelveen met 300 bedden, waaronder 80 voor geestelijk gestoorde bejaarden. De Vereniging „Het Zonnehuis" ver richt haar zegenrijk werk reeds meer dan veertig jaar. Het is de grootste landelijke vereniging op dit terrein der christelijke barmhartigheid. Een vereni ging die, gezien de bovengenoemde plannen, zeer actief is. Dit laatste is nodig, want er is nog heel veel te doen. De behoefte aan gespecialiseerde ver pleging van langdurig zieken en ern stig invaliden in ons land is zeer groot. Door het feit dat deze groep hulpbe hoevenden decennia lang een „vergeten groep" was, is er een enorme achter stand ontstaan in hun hulpverlening. Het grootste deel dezer lijders (meer dan 10.000!) wordt ook nu nog onvoldoende verpleegd, of op een onverantwoorde wijze verzorgd. Er is in Nederland dringend behoefte aan meer goed ingerichte en socianl ingestelde verpleeggelegenheden voor deze mensen. Vandaar dat het streven der Vereniging „Het Zonnehuis" aller wegen grote waardering ontmoet en de Zonnehuis-kollekte bijzondere aanbeve ling verdient. (Van een onzer verslaggevers) Zo onfortuinlijk viel vannacht de 32- jarige mevrouw C. J. Brugmans uit Vlaardingen van haar bromfiets dat zij een uur later in het Algemeen Zieken huis te Vlaardingen is overleden. Mevrouw Brugmans reed in de nacht van donderdag pp vrijdag omstreeks half twee over de Knappertlaan in Schiedam toen zij zich vooroverboog om iets aan de verlichting van de brom fiets te wijzigen. Zij verloor de macht over het stuur en viel tegen de trottoir band. Achter haar reed haar echtgenoot, eveneens op een bromfiets die het on geval zag gebeuren en die uiteraard di rect de nodige hulp trachtte te verlenen. daarbij te constateren of en welke overtreding er is begaan. Ook een kantonrechter moet wal met tempo werken, want het bevolkingsareaal in het Kanton Schiedam is in de ambts periode van mr. Cos bijna verdubbeld. Het aantal zeken is zeker verdub beld. Vóór de oorlog behandelde mr. Cos nog wel zaken tegen raddraaiers als de NSB-ers e.d. die met misbaar hun po litieke bedoelingen wilden uitten. Na de oorlog met de toename van het verkeer en de groei van de steden is het aantal strafzaken ten opzichte van weggebrui kers e.d. gestegen. „Het is een stads- kanton" stelt mr. Cos vast. HET houdt dus in dat mr. Cos in hoofdzaak te maken krijgt met (verkeers-) kwesties van de grote stad. Wei behandelt hij ook de zaken van de Pachtkamer, maai- het agra risch gebied blijft toch tot Maasland en Kethel beperkt. Toen mr. Cos het ambt aanvaardde, had Vlaardingen 40.000 en Schiedam zestigduizend in woners, dat is nu 70.000 en 80.000. Die enorme groei brengt ook met zich dat mr. Cos veel werk moet verzetten voor de civiele zaken, d ie overigens meer aandacht vergen dan de strafza ken. Er zijn alleen al zo'n 1200 dwang bevelen per jaar. Verder zijn er de voogdijvoorzieningen, de machtigingen door voogden, het beëdigen van toezien de voogden. MET Schiedam voelt mr. Cos zich verbonden, hij woonde hier, hij is trots op het gebouw dat tot de mooi ste kantongerechten van Nederland behoort, hij spreekt met waardering over de Schiedammers. Mr. Cos ver vulde ook taken in de sector van de vrijetijdsbesteding. Zo legde hij onlangs zijn functie neer als bestuurslid van Pro Juventute. „Van de Spaarbank Anno 1820 blijf ik be stuurslid", zegt hij. Mr. Cos kende zijn territoir uitstekend, tot de smalste weg voorbij Maasland en als het moést on derzocht hij de zaken ter plaatse. Zo waren wij zijn gast toen hij de hefinstallatie van een drijvende kraan in Rotterdams Leuvehaven in werking wilde zien, ook waren wij getuige van zijn onderzoek naar een Kethels hek, dat door koeien (-met de horens) zou zijn geopend, waardoor de koeien op de Spoorlijn kwamen. Zo gedegen als mr. Cos de materie kent zo clement denkt hij over de vele Schiedammers, Vlaardingers, Maasslul- zers die in de afgelopen 25 jaar de weg naar Schiedams Lange Haven von den. Hij noemt het een goed publiek, dat zloh correct gedraagt en mocht iemand de juiste gang van zaken niet kennen dan „Is er toch altijd de deur waarder die de inlichtingen geeft". LUBAX ?.93 LUBAX LUXE 8,95 BOUCLé SPECIAAL 11.95 CHEVAL 15.90 TORPEDO 17.50 CABRI 19.80 MOQUETTE, 4 kleuren 14.45 Alles per m2 100 -130 - 366 - 380 en 390 cm breed. Alles gratis gelegd. 9 Henk Korteweg, organist van de Fara- dijskerk te Rotterdam, geeft zondag 's avonds om half acht een orgelconcert in de Oud-Katholieke Kerk aan de Dam te Schiedam, Het programma bevat werken van PacheXbel. Kuhnau, Rftter, C. Ph. E. Bach. S. Scheidt en J, S. Bach. Tot directeur van de school heeft het bestuur benoemd de heer G. K. Hovingh uit Groningen, die sinds 1957 verbonden is aan de School voor de Detailhandel aldaar. De heer Hoving (45) is Nederlands Hervormd; hij werkte twintig jaar in het bedrijfsle ven en ruim negen jaar bij het onder wijs. Op de Groningse detailschool geeft hij les in verkoopbevordering en in Nederlands. Hij doceert ook Ne derlands aan bet Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen. De heer Hovingh was gedurende tien jaar voor zitter van een interkerkelijke jeugd- evangelisatiegroep en twee jaar voor zitter van de Groninger C.J.M..V. Zoals wij destijds in een deel onzer edities hebben gemeld had het bestuur van de in maart 1961 opgerichte school vereniging eerst de heer E. J. J. Steen uit Schiedam tot directeur benoemd. Het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft aan deze benoe ming evenwel geen goedkeuring kunnen hechten omdat de bevoegdheden van de heer Steen onvoldoende voor deze func tie worden geacht (Van een onzer verslaggevers) TYE prijs voor de beste spelregel- kenner hij de Schiedamse scheids rechters ging ditmaal naar de heer H. van der Veer. De Schiedamse eredivisie-scheidsrech ter Herik van der Veer is behalve een goed arbiter ook een uitstekend spelre gelkenner. Op de jaarvergadering van de Schiedamse Scheidsrechters Vereniging, die donderdagavond in „De Bron" ge houden werd, heeft de tweede Schie damse eredivisiescheidsrechter" Lou van Ravens, die de spelregelwedstrijd dit seizoen geleid heeft, de wisselbeker aan zijn collega uitgereikt. De heer Van Ravens stelde Van de Veer ten voorbeeld aan degenen, die beweren dat de arbiters in het betaal de voetbal minder goed met de spelre gels op de hoogte zouden zijn. Henk van der Veer bleek namelijk de volle honderd procent gescoord te heb ben, hetgeen dus betekent dat hij in het afgelopen seizoen geen enkele spelre- gelvraag gemist heeft. Op de tweede plaats kwam de heer Loenjers met 97,2 procent derde werd de heer Maagden berg met 95,3 procent, de heer Sabel werd vierde met 94,6 procent en de heer Brouwer vijfde met 94,5 procent. De Schiedamse Scheidsrechters Ver eniging beleefde gisteren een prettige jaarvergadering, zoals ook het gehele (club)jaar prettig was geweest. De heer L. Sehotting, voorzitter van de S.S.V., bedankte in zijn openingswoord alle leden, die op een bijzondere ma nier aan de bloei van de vereniging hadden meegewerkt. Ook uit het jaarverslag van secreta ris L. Webers en het financieel over zicht van de heer B. Sabel bleek, dat de scheidsrechtersvereniging goed draait. De bestuursverkiezing leverde daarom ook geen moeilijkheden op. De heren Webers, Sabel en v. Ravens wer den vlot herkozen. Er was bij de Schiedamse scheids rechters gisteravond nog een speciaal feestelijk tintje. De K.N.V.B. heeft namelijk bericht dat de heer K. Brou wer volgend jaar wedstrijden in het betaald voetbal zal leiden en dat de scheidsrechters J, Lansbergen, D. van Veen, H, Rorije en P. Brand van de K.N.V.B., afdeling Rotterdam, gepro moveerd zijn naar de „grote" bond. detailhandelsvakschool .Beneden- Maas" wordt de 23ste detailschool in Nederland en de vierde christelijke school voor deze vorm van onderwijs, Het is, zoals reeds eerder uitvoerig ge- meld, een vierjarige dagschool bestemd voor leerlingen die zes klassen L.O, of een twee jaar U.LO. of B.B.S hebben gevolgd. Leerlingen met een vooropleiding van twee of drie jaar'U.L.0. of H.B.S. kunnen in klas twee worden -geplaatst en zij die in het bezit zijn van het ulo-diploma of een overgangsbewijs van de derde naar de vierde klas van een middelbare school in de der de klas. Het zal van de aanmeldingen afhan gen of in Vlaardingen reeds het eerste cursusjaar met een derde en. vierde klas gestart zal worden. In de Plantage is een grote tent neer gezet. Daar zal het comité Schiedam voor Christus tn de komende dagen, een groot aantal samenkomsten, houden. Zaterdagmid dag om kwart over vier begint de eerste kindersamenkomst. Zaterdagavond om acht uur wordt de eerste samenkomst voor vol wassenen gehouden. Ds, G. Aalbersberg zal spreken over: Van uitstel komt afstel, Matth. 6:'14-23. Medewerking verleent het DE.-koor en de leiding berust bij ds. W. A. Krijger. Hoewel de school in het vrijkomende lyceumgebouw veertien klassen ter be schikking staan, heeft het ministerie van o.,k.enw.,het schoolbestuur geadviseerd zo spoedig mogelijk grond aan te vra gen voor nieuwbouw, die dan het liefst in de nabijheid van een winkelcentrum zou moeten komen. Men verwacht na melijk dat de toeloop van leerlingen zo groot zal zijn dat de school reeds bin nen enkele jaren uit de tijdelijke huis vesting zal zijn gegroeid. De school stelt zich ten doel jongens en meisjes te vormen die na een voort gezette opleiding in het bedrijfsleven ge schikt kunnen zijn voor een leidingge vende positie in handel, nijverheid en industrie. Aanmeldingen van leerlingen kunnen alsnog worden gezonden aan Boekhan del A. de Draak, Ged, Biersloot 17 te "Vlaardingen. Op woensdag 10, donderdag 11 en vrij dag 12 juni zal de directeur In de Yan der Schaarschoot aan de Wilheünina- straat 17 te VJaardtngen spreekuren houden voor het vertrekken van inlich tingen. De tijden zijn van 16-18 en van. 19-22 uur. De aangemelde leerlingen zul len op 26 juni aan een toelatingsexa men worden onderworpen. f De heer P. van Geest heeft de eerste perziken op de Maaslandse veiling aange voerd: de opbrengst was 46 cent per stuk. De heer J. Moerman Jzn. bracht de eerste druiven, opbrengst ƒ9,70 per kg en de heer P. Voogt voerde de eerste peulen aan, op brengst 3 per kg. 4% s"~ i*\s. verf van de vakman v. Hogendorplaan 101 telefoon 2658 •A-ür. Floris de Vijfdelaan 13 (Promenade West) telefoon 8210 Aj Z 'J; -«ö$. XVk a -> t VLOS0ARE MAKE-UP Hoogstraat 48 telefoon 4155 verf van de vakman Eendrachtstraat 29 telefoon 1S755 Ten gerieve van de vele belangstellen den voor de gemaakte foto's tijdens de mid- denstandsbeurs InHaBé '64 zal de fotograaf Ton de Haan morgen vanaf negen uur twee honderd foto's tonen van vrijwel alle on derdelen van deze beurs, die hij gemaakt heeft in de afgelopen weken. De tweehon derd foto's zijn te zien in ons agentschap Lange Kerkstraat 82. Schiedam. <9 De padvinders van de NPV hebben don derdagavond de reeks van spelactiviteiten, voor de Schiedamse jeugdraad geopend. Begonnen werd met een rijwielpuzzeltocht. De belangstelling was niet zo groot, mo gelijk omdat de startplaats, het Doeleplein, nogal buiten de bewoonde wijken is gele gen. De graficus Harry van Kruiningen zal woensdagavond 17 juni in de aula van het stedelijk Museum te Schiedam een causerie houden over de grafische techniek en spe ciaal over zijn eigen werk. Tevens wordt de nieuwe verkorte versie van zijn Willem de Zwarte Tampon vertoond. Er zal een rondgang over de tentoonstelling plaatsvin- aen. 9 Leden van de Schiedamse kunstenaars* vereniging» de vereniging die in >154$ ls op gericht door Sdfhiedamse beroeps- en ama- teurkunstenaars, S 45, zal van <12 tot 26 Juni schilderijen, tekeningen en gouaches to nen in de Galerie 4, Buitenhavenweg 176, Pie in 6 te Schiedam. De heer E. Warffe- mius, voorzitter van de Nederlandse fede ratie van beeldende kunstenaarsverenigingen zal vrijdagavond 12 juni om acht uur de expositie openen. SCHIEDAM. Ondertrouwd: A Bastian 27 jr en J G Koster 23 jr. K Bultje 23 jr en S Rasing 22 jr. C Deussen 26 jr en E B van der Lauw 22 jr.- N Dits 25 jr en A M jbraber 28 jr. F Huijkman 23 jr en M F Verhoeckx 21 jr. H Korpershoek 27 jr en A Molenaar 24 jr. C A Leenderts 25 jr en N A Kaper £0 jr. H W Moritz 22 jr en J P van Wasbeek 46 jr jr. P J Olsen 28 jr en G H Bauer 24 jr. A M van Rooijen 23 jr en C E van 't Zelfde 22 jr. V? J Schoon- made 23 jr en J S Boerboom 21 jr. H F Souffree 23 jr en A G C Bleze 25 jr. HJ Stortelers 34 jr en MA Schmltz 32 jr. M van Wijk 23 jr en M den Held 22 jr. W S van der Zouwen 26 jr en H E Schuurmans 22 jr. Getrouwd: J P Groenewoud 22 jr en. M C Ohlenroth 19 jr. van Gent 35 jr ets .T J van Walsum 38 jr. D van Essen 24 jr en H G Bremer 19 jr. G Hamakers 25 jr en A Esbaeh 27 jr. H de Goede 23 jr en N Veltman 19 jr. J Munnik 19 jr en H M Kloppers 17 jr. G Lingen 26 jr en C M E W Oomes 23 jr. M A Foist 22 jr en H J Glimmerveen 21 jr. A Stok 24 jr en A L Winter 28 jr. 1 Geboren: Jan P, a v S Houtman en E van Tilborg. Helmert, z v J van Havens en M van der Leedeo, Hugo J z v J van UIden en E Donker. overleden: M a Doesburg, 4 weken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1