AANVAL OP BOND CHR. ORANJEVERENIGINGEN Periodieke leegstand niet denkbeeldig NATUURLIJK PIJPROKEN Even natuurlijk als een appel Qj een peer A een tomaat 11 een flonkerend glas wijn Wzo volmaakt natuurlijk is pijptabak Voortrekkers Naturel 100 miljoen kg aardappelen uit de markt Discontoverlioging remt nu overbesteding af Rockefeller achter andere kandidaat Fetalo stelt benadeelde bank schadeloos Vroeg of laat geeft^e^g?g2^^ftristelliK^!£f^!L^jg>orkeurM!f!I^F^,XI>JStEi S Minister liet sluis openen Maximumprijs brood nu in gemeenten Vragen over de Zoomweg Waarschuwing aan beleggers onroerend goed BEN MALTHA Financieel Weekoverzicht Maatregelen Om Goldwater te stoppen Wasserij wordt wat duurder waren nodig Minister praat met producent en consument Na wisseltruc Kolonel Smeenk: Handelwijze is niet fatsoenlijk Nederlandse Spaarbankbond Auto tegen boom: liftende student op slag gedood Berichten uit Washington: Kivestie zou van de baan zijn Naar zee Vroom Goldivater PB rotterdammer Pagina 3 ZATERDAG 6 JUNI 1964 jget een verzoek aan de sluis wachter om de sluis te openen en j(t water tot sluis en haven toe IC laten, waardoor Hr. Ms. Al- bias, die m de buitenhaven voor aker ]ag) als eerste de haven kon binnenvaren, verklaarde de mi nister van verkeer en waterstaat, mt_ j, yan Aartsen, gisteren de jjeiiwe haven van Bergen op |eom in de Theodoruspolder voor geopend. De belegging in onroerend goed N gezien de tegenwoordige om- (iang der objecten, voor een j faarbank slechts dan aanbeve- feswaardig, indien men bereid iUn staat is voor enige miljoe- a risicospreidend te investeren 13 dan nog slechts, wanneer men I a deskundig apparaat voor aan- '1 'op en exploitatie ter beschik- heeft. Wil of kan men dit dan verdient wellicht aan- 'P van participat'iebewijzen in o der onroerend goed fondsen als liquide bezit te beschou- zijn, aanbeveling. T3 BEH MALTHA OFFICIEEL FIAT DEALER Auto-Accessoires Ongelukken op de weg Theodoras Niemeyer kent de pijproker sinds 1819 Volgens de welingelichte New York Times heeft gouverneur Rockefeller de leiding van de Republikeinse partij laten we ten, zich achter een gematigde kandidaat te willen scharen en voorzover hij daartoe in staat is, al zijn gedelegeerden aan deze kandidaat over te dragen. Hij zou van mening zyn, niet langer als leider van de gematigde vleu gel van de party te kunnen optre den in de strijd tegen senator Goldwater. ThE nieuwe discontoverhoging van deNederlandsehe Bank-met een, half procent wijst op de" noodzakelijkheid, dat ver dere maatregelen worden geno men om de belangrijke overbe- steding, welke de gezonde ont wikkeling van de economie in ons land bedreigt, af te TemmenHet duurder maken van kredieten zal de lust tot investeren verminde ren en het is de bedoeling dat ,,de tering naar de nering" wordt gezet. Groter voet Fusie Koersverliezen De 23-jarige koopman. „Koos Petaio, zonder vaste woon- of verblijfplaats, hoeft niet op 9 ju ni voor de Haagse rechtbank te verschijnen. Zijn zaak is in ieder geval uitgesteld. Volgens een me dedeling van zigeunerkoning Ko- ka Petaio is de hele kwestie van de baan, doordat hij de N.V. Grenswisselkantoren schadeloos zal stellen. Niet geweten Bergen op Zoom heeft een ni euwe haven Teroren had de minister gewezen op te activiteit die de gemeente Bergen op W had ontplooid om tot deze nieuwe Sim te hamen en tevens op de beteke- van de haven voor stad en gewest. Ie ligt gunstig ten opzichte van de Steépvaartroute, wanneer straks het De maximumprijzen voor brood die door ie minister van economische zaken waren nstjesieid, geiden nu voor het gehele laad. Op 9 januari 1964 was, zoals bekend, a regaling van kracht geworden, waar deer de maximumprijzen voor de drie tdaugrykste broodsoorten, nl. waterwit-, raiksvit- en volksbruinbrood voor het •éde land op een meer uniform niveau reiden vastgesteld. Voor de grote steden bedraagt de maximumprijs 035 voor nterwitbrood, 0,53. voor volkswitbrood ai 0,52 voor volksbruinbrood per 800 mm Voor de provinciesteden zijn deze stijzen rr-sp. 0,56, 0,54 en 0,53 en voor is overige gemeenten resp. 0,57, 0,55 a 5,54 per 800 gram. to een beperkt aantal, in hoofdzaak tteme gemeenten, mochten deze maxi mumprijzen echter nog niet worden be stead, aangezien dit voor deze plaatsen sa ie sterke verhoging ineens zou heb- ta betekend. De broodprijzen mochten Sea met niet meer dan 3 Vent omhoog jan. De minister heeft zich er thans mee tonnen verenigen, dat voortaan in deze gmeenten de maximumprijzen m reke- ang worden gebracht, die elders reeds taa toepassing waren zo deelde het mi sstate van economische zaken gisteren me. Ib tegenstelling tot aanvankelijk ver linkte inlichtingen deelt het ministerie TJi landbouw en visserij 'mee. dat de sibadiemaatregel die verhoging van k broodprijs tengevolge van de nieuwe we-riehtprijs onnodig maakt ook gldtvoor de uitsluitend uit tarwe ver- nareigde consumptie-artikelen. Koekjes, banket, beschuit, biskwies, vermicelli, arcaroni en dergelijke worden dus door fee tarweprijsverhoging evenmin duur te. Schelde-Rijnkanaal tot stand gekomen zal zijn. Ook voor de uitvoering van de Deltawerken heeft deze nieuwe haven dank zij haar bijzondere positie grote betekenis. cornmissarls van de Koningin in Noordbrabant, dr. C. N. M. Kortmann, zei in zijn toespraak onder meer dat de belangen van deze haven verder reiken dan Bergen op Zoom, verder dan Weste- Uk Brabant en verder ook dan Noord- Brabant, omdat ze ons gehele volk raken. Hij zag de haven als een veilige, moder ne kortsluiting met de Europese binnen vaart op moderne schaal". Maar niet al leen met de binnenvaart. De haven is ook een nieuwe deur voor Bergen op Zoom naar de zee. Mr. Kortmann noemde het tot stand tarL de £avon e<m moedgevend startpunt voor het „Reïmerswaalplan", het zeehavenplan in de Oosterscheide, dat functioneel en planologisch met de „Theodorushaven" verbonden dient te worden. Hij bracht dank aan de regering voor haar steun, maar hij wees er tevens op, dat er nog veel te doen blijft aan het uitbouwen, van de verbindingen te land: de Oost-Westverbinding Korteven-Til- btirg, die reeds in eerste rangorde van urgentie is geplaatst, en de Noord-Zuid- verbinding Rijksweg 17, die zijn vol tooiing nadert. Van deze plaats af wilde spreker aan de minister van verkeer en waterstaat vragen otn de Zoomweg niet te laten ophouden in de polder van Dinteloord en deze daar te laten doodlopen, doch deze vóór 1970 door te trekken tot de eerst volgende rijkswegkruising. 7} Zich tot Bergen op Zoom richtend wenste hij de stad toe, dat ze zich „vroom zal houden", maar nu niet om de Spaanse schare of de Spaanse invloed te stuiten, maar om de welvaart van de zeehaven en de binnenvaart naar West-Brabant toe te trekken. De oude glorie van Ber gen op Zoom en Brabants nieuwe Westen bieden daartoe yan vandaag af een goede kans. Hierna gingen de autoriteiten aan boord van Hr. Ms. Alblas en voeren zij uit de sluis de nieuwe haven binnen. Tijdens het gisteren in Leeuwarden begonnen congres van de Federatie van Oranjeverenigingen in Nederland heeft de voorzitter, de kolonel b.d, M. A. Smeenk (Den Haag), kritiek geuit aan het adres van de Bond van chris telijke oranjeverenigingen. Het federatiebestuur heeft de afge lopen jaren zijns inziens bewust ge streefd naar grotere samenwerking met deze bond omdat beide organisa ties in grote lijnen betzelfde doei na streven, Bij de herdenking van het 12 U-jarig regeringsjubileum van ko ningin Juliana werd gezamenlijk een huldebetoon georganiseerd voor Huis ten Bosch, hetgeen beloften inhield voor de toekomst. In 1963 heeft het comité, dat de na tionale manifestatie te Nijmegen organi seerde ter herdenking van 150 jaar ko ninkrijk, de medewerking van de oran jeverenigingen gevraagd voor het orga niseren van een oranjesaluut aan het slot van de manifestatie. De federatie zocht hiervoor opnieuw de samenwer king met de Bond van christelijke oran- zei mr. C, H. Muntz. directeur van N.V. Westlandsche Hypotheekbank, te gisteren gehouden algemene ver lag van de Nederlandse Spaarbank- sprekend over „De economische -1 frtan de belegging in onroerend Overigens was hij van mening, s «en gezonde woningmarkt slechts f 'Worden verkregen, indien daarbij de 1 j»aa vraag en aanbod vrij spel heeft, ■■a» regeringsbeleid dient hierop gericht Uiteraard zal een gesubsidieerde Aoeh in geringere mate dan thans i k i?s.' voor de minder draagkrach- oevolkingsgroepen nodig blijken, al- Muntz. 'niett <k in ge achterliggende jaréh jj; gestegen bouw- en grondprij- e toegenomen vraag, speciaal in eigen woningbezit, liet hij een Jouwend woord horen aan het kosten, de .exploitatie belangrijk kunnen drukken. Drs. J. de Vries, president-directeur van de Verenigde bedrijven Bredero N.V., kwam in zijn uiteenzetting over „De technische en organisatorische aspecten van de belegging in onroerend goed" tot de conclusie dat de belegging in onroe rend goed tot dusver niet mobiel genoeg is. De vastgoedpapieren hebben daarin grote verandering gebracht. Het juiste papier is echter nog met gevonden, om dat een dergelijk waarde papier het ka rakter zou moeten hebben van de inverse converteerbare obligatie. Aldus drs. De Vries wiens uitgangspunt was dat het aanbod, van onroerend goed de vraag moet inhalen. jeverenigingen en afgesproken werd dat beide organisaties in de commissie voor het oranjesaluut vertegenwoordigd zou. den zijn. Er werd gezamenlijk een circulaire uitgezonden om de medewerking van de oranjeverenigingen te vragen,' Kort voor het uitgaan van deze circulaire echter zond de Bond van christelijke oranjeverenigingen een eigen circulaire rond, waarin oranjeverenigingen in overwegend christelijke plaatsen en met overwegend christelijke leden wer den. opgewekt om zich te associëren met deze bond. Het federatiebestuur protesteerde in oktober schriftelijk te gen deze handelswijze. „Wij hebben samen een doel en moe ten met proberen elkaar vliegen ai te vangen", aldus de heer Smeenk. Hij zei de wijze van handelen van de christelij ke bond niet fatsoenlijk te vinden. De zo zeer gewenste samenwerking bij het uit dragen van de oranjegedachte onder het Nederlandse volk is verder verwijderd dan ooit. Het federatiebestuur ontving nog geen antwoord op zijn brief en dit jaar werd voor de eerste maal geen uit nodiging ontvangen voor het bijwonen van de bondsvergadering. K-B ij J.., *n t'e beleggers. Gegeven de ver- i li™1"® levensgewoonten is een econo- i Si verandering sneller dan in het ®e® n'et uitgesloten. De eisen van nooerne woning zouden in een niet i 'V toekomst hoger gesteld kun- b,^Jf6en dan thans het geval is. j rjteh zou, aldus mr. Muntz, wanneer Jwungtekort is opgeheven (en dit U' eens eerder het geval kunnen »Igesneen verondersteld wordt) tai !eeffstand, met ais gevolg he rt we en soms onnodige onderhouds- Het best gesorteerde adres voor al uw Ook U slaagt beslist by Meent 80, tel. 12 92 07, Rotterdam De 19-jarige student J. van Loon uit Boxtel is gistermiddag op rijksweg 55 (Nijmegen - Den Bosch) in de ge meente Nuland (N.-B.) b(f een ver keersongeval om het leven gekomen. Hef slachtoffer studeerde in Nijmegen. Vermoedelijk had hij in Nijmegen een lift aangeboden gekregen om naar zijn ouders in Boxtel te gaan. De personen auto kwam met de linkerwieien in de middenberm van de weg, kwam ver volgens de rijbaan weer op, en reed daarna tegen een boom. De student was op slag dood. De bestuurder een 25-jarige inwoner van Zutphen werd met ernstige verwon dingen overgebracht naar het „groot zie kenhuis" in Den Bosch. O Op dezelde rijksweg ter hoogte van de gemeente Heesch is gisteren de 27- jarige boekhouder A. van Wamel uit Sint Anthonie bij een verkeersongeluk omgekomen. Hij reed in een bestelauto in de richting Nijmegen, haalde een per sonenauto in, begon na het inhalen te slingeren en botste tegen een boom, die aan de linkerzijde van de weg stond. Het wegdek was ter plaatse nat. Het slacht offer was terstond dood. N.A.P. nieuws via Radio Veronica elke zondag om de 14 dagen om 12.15. Heeft u bepaalde vragen over tabak of pijp. Vraag dan advies aan: Niemeyer Adviescentrum voor Pijprokers (N.A.P.) Postbus 41 Groningen. NIEMEYER KAAUTEfT (Van onze sociaal-economische redactie) Dit jaar is een rekord-hoeveelheid van ruim 100 miljoen kilogram aard appelen uit de markt genomen, om precies te zijn: 103.500.000 kg., waar van ongeveer 85.000.000 kg. pootaard- appelen ea ongeveer 18.500.00© kg. consumptie-aardappelen. Hierdoor is onder meer een „instorting" van de prijzen voor consumptie-aardappelen voorkomen, temeer omdat de Stich ting Overname Pootaardappelen (O. P A.) dit jaar geen gebruik heeft ge maakt van de mogelijkheid cm daar voor geschikte pootaardappelen af te zetten in de consumptiesector. De totale hoeveelheid overgenomen pootaardappelen is groter dan ooit te voren en overtreft verre het tot nu toe grootste overgenomen .kwantum van on geveer 50.000.000 kg, van de oogst-1956. Jet verlies van de Stichting O.P.A. kan geschat worden op ongeveer 15 per 100 kg - (het verschil tussen de garan tieprijzen en de veevoederwaarde), zo dat met de uitvoering van de garan tieregeling voor pootaardappelen een be drag van 10 a 11 miljoen gemoeid zal zijn. Indertijd is overeengekomen, dat het Landbouwschap 2/3 van de kosten zal financieren via de zgn. areaalheffing (hetgeen neerkomt op een bijdrage van ongeveer 1 miljoen). De rest van de kosten wordt gedragen door de poot- aardappelhandel, die de inkomsten daar voor ontvangt uit een exporteursomzet- heffing. Ook de aanbieding van consumptie aardappelen aan het Froduktschap voor Aardappelen, waarvoor de termijn op 31 mei jl. werd gesloten, betekent een record. Van de zijde van het aardap pelschap vernamen wij dat het evenwel nog niet zeker is of alle aangeboden 18.500.000 kg, inderdaad buiten de markt blijven. Dat zal van het verdere ver loop van vraag en aanbod afhangen. t Blijkens een publikatie in de Staats courant van 5 juni 19S4 is tie prijzenbe- schikking witwasserij-industrie 1963 ge wijzigd. Deze rvijziging houdt in, dat de wit- wasserijen op hun prijzen van 2 januari 1963 een toeslag mogen leggen van 8 pet. n plaats van 4 pet zoals tot dusver. De minister heeft deze verhoging van de toeslag toegestaan met het oog op de consequenties van de invoering van het minimumloon per 1 april 1964 op de fi nanciële positie van de ondernemingen uit deze bedrijfstak. Rockefeller zou volgens dit bericht het gevoel hebben dat hij de strijd heeft ge leid gedurende een aantal maanden ten koste van grote persoonlijke en financiële offers en dat nu de tijd is ge.komen voor een andere republikeinse figtiur om de fakkel van hem over te nemen. Dit be tekent niet dat Rockefeller niet verder aan de verkiezingsstrijd zal deelnemen en ook niet dat hij het nu minder be langrijk zou vinden dat de gematigde elementen in de Republikeinse pairtij zich aaneen dienen te scharen om te trachten een kandidaat te doen aanwijzen die beter de grondgedachten van de Re publikeinse party weergeeft dan senator Goldrwaiter, Het disconto van de Nederlandsehe Bank begint al aardig het niveau van augustus 1957 te naderen, toen het op vijf procent werd gesteld: We zijn er nu nog een half procent vandaan. Het feit dat „de tering" inderdaad te groot is in itankmi/Jinrr do nowrtff" Wiilrf" Pon ger genoteerd, maar het koersverlies bleef binnen redelijke grenzen. Kon. Olie liep terug van ƒ158 tot circa ƒ155, dus 15 punten verlies, Philips ging ook op een lager „pitje" over en kwam van ƒ153.60 op ƒ149.20, dat is bijna 18 pun ten, terwyl het margarinefonds ƒ2.50 of wel ruim 12 punten verloor. Ons natio nale rayonfonds, AKU, ontsprong de dans niet en viel van 503 tot 485% terug. De eert. Kon. Hoogovens waren niet veel veranderd en sloten op 640%. Senator Goldwater heeft intussen de toezegging van 32 stemmen verkregen van gedelegeerden op de Republikeinse conventie "die tot nu nog niet hadden be sloten voor wie ze hun stem zouden uit brengen. Als de verwachtingen van de senator over de selecties die de komende week zullen plaats hebben .zouden war den bewaarheid, zou hij hiermee van een meerderheid bij de eerste stemming ver zekerd kunnen zijn. Volgens een overzicht door The Associ ated Press van al de gedelegeerden waarvan de stemmen niet door voorver kiezingen zijn vastgelegd en van de sta ten waarvan d'e gedelegeerden naar de Republikeinse conventie nog moeten wor den aangewezen, zou senator Goldwater meer dan de vereiste 655 stemmen heb ben tenzij er gedurende de komende vijf weken iets heel bijzonders gebeurt. in verhouding tot „de nering" blijkt een aanwijzing te ontvangen, uit de pas ver schenen cijfers van in- en uitvoer over het eerste kwartaal. De import steeg in die periode met 22%, terwijl de export met 18% toenam, in vergelijking met het eerste kwartaal van 1963. Ongetwijfeld zijn dit nog geen verontrustende cijfers, maar het tweede kwartaal is intussen al goeddeels verstreken en daarover zal men in officiële kringen wel niet te spreken zijn. Volgens het Centraal or gaan voor de economische betrekkingen met het buitenland moet men rekening houden met aanzienlijk grotere tekorten op de handelsbalans dan over het eerste kwartaal. Men raamt, dat, als het deficit over het lopend jaar zich op het tot-dusver bekende peil zcrn handhaven, er een tekort op de handelsbalans over geheel 1964 van 5 miljard zou zijn te gen ƒ3,6 miljard over 1963. Maar men kan nog moeilijk de ontwikkeling pre cies overzien, omdat de invloed der re cente loonsverhogingen nog niet geheel duidelijk is. Duidelijk is het in ieder geval wel, dat wij als volk te vergelijken zijn met een gezin dat op groter voet leeft dan de inkomsten gedogen. We kopen veel duur zame verbruiksgoederen. b.v. auto's, koel kasten e.d. en dreigen daarmede de in vesteringen, welke beogen de produkti- viteit te verbeteren, in gevaar te bren gen. De voorzitter van het Verbond van Ned. "Werkgevers verklaarde, dat diverse bedrijven hun investeringen voor de ko mende jaren hebben beperkt De krediet beperking bij de banken en de dure bankrente remmen de investeringen in het bedrijfsleven af. Verder vestigen wij nog de aandacht op het volgende aspect der hogere ren te. Er gaat een afremmende werking van uit op de bouw van nieuwe woningen. Men denke b.v. aan de stijgende hypo theekrente, welke een zware last voor de bouwerij gaat betekenen. De hogere rente werkt ook door in de obligatiesec tor, zodat men in de toekomst geldlenin gen van een hoger rentetype kan ver wachten, In 1957 hebben we de bekende woningbouwlening der Bank voor Ned. Gemeenten gehad van het zes procents- rentetype. Tenslotte vermelden wij nog, dat de hogere rente ook koersdrukkend kan werken op het koersniveau van aan delen. Al: dé obligatierente stijgt, zal men veelal ook hogere rendementseisen aan aandelen gaan stellen. De invloed van de discontoverhoging door de Ned. Bank viel deze week mede. Het kwam niet tot een golf van verko pen op de beurs en het publiek was veelal geneigd het materiaal vast te hou den. ongetwijfeld met het oog op de in flatie. We kunnen te eerder van een mee vallende houding der markt spreken, als we erop letten, dat Wall Street deze week gevoelig lager kwam. Alle internationale aandelen waren Ia- Een fusiebericht uit de bankwereld had gisteren de bijzondere aandacht van de beurs en de plannen van de Ned. Handel Mij en de Twentsehe Bank wer den breedvoerig besproken. Het. is de bedoeling, dat de Ned, Handel Mij eerst 7%% in aandelen aan de aandeelhou ders gaat uitkeren (waarde circa ƒ240) terwijl daarna de aand. en eert. Twent sehe Bank in cert, van aand. Ned. Handel Mij kunnen worden omgeruild. De laatste notering voor de aand. Twentsehe Bank is 314%, die van de Ned. Handel Mij 340%. De aandeelhouders van eerstge noemde bank kregen over 1963 12% di vidend, die van de Handel Mij" 14%. Het is duidelijk, dat hier van een be langrijke fusie sprake is. De belangstel ling van de Ned. Handel Mij bedroeg per 31 dee. 1963 ruim drie miljard gul den, die van de Twentsehe Bank bijna twee miljard gulden. Er is dus sprake van een sterke concentratie in het bank wezen. Beide banken behoren tot de vier grootste handelsbanken van ons land, zodat een samengaan van de twee instellingen een verdere samenbundeling van financiële kracht betekent. Het is bekend, dat het bankbedrijf zeer arbeidsintensief is en dat daardoor de kostenfactor van veel betekenis is. Een concentratie biedt het voordeel, dat men via voortgaande mechanisatie der admi nistratie kostenbesparend optreedt. In internationaal E.E.G. verband gezien, be tekent de fusie een sterkere positie te genover de buitenlandse banken. Een schaduwzijde is o.a. dat het in el kaar sluiten van effectenorders de om zetten op de beurs kleiner zullen maken. Gisteren werd de handel in eet. Ned. Handel Mij en Twentsehe Bank onder- De minister van economische zaken heeft de vertegenwoordigers van het di rect hierbij betrokken bedrijfsleven te zamen met vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties uitgenodigd voor een gesprek over uitbreiding van de voor schriften inzake de prijsaanduiding. Voorts is hij bereid bepaalde activitei ten vart de Nederlandse consumenten bond en het Consumenten contact orgaan op het gebied van de prijsvergelijking door het verlenen van subsidie te steu nen. Iifprincipe is hierover overeenstem ming bereikt. Teneinde de coördinatie van de con sumentenzaken" op het departement te bevorderen, is een afdeling consumenten zaken in. het leven geroepen, deze afde ling ressorteert onder ce directie orde- nïngs^vraagstukken van het directoraat- generaal voor handel en nijverheid. broken, in verband met het plotseling uit de lucht vallend fusiebericht. In de lokale afdelingen werden koers verliezen geleden. Zo daalde Schuppen {scheepjeswol) van 333 tot 295 laten, tengevolge van het voorstel om het di vidend van 15 tot 10% te verlagen. De aand. Brocades Steeman liepen terug, van 820 tot 756%, ondanks de fraaie toe neming der beschikbare winst óver 1963 van 5.7 miljoen tot ƒ6.6 miljoen en de dividenverhoging van 17 op 20%. Ver moedelijk is de passage in het verslag over een „zekere bezorgdheid inzake de gevolgen der loonexplosie" daarvoor aan sprakelijk. De Instrumentenfabriek 't Hart kwam met het voorstel het dividend van 9 op 8% te verlagen, maar veel in vloed op de koersontwikkeling had dit bericht niet. Een prachtig verslag bracht de Over zeese Gas met een beschikbare winst over 1963 van ƒ21.4 miljoen tegen vj. ƒ17.6 miljoen, terwijl een dividendstij ging van een procent Is aangekondigd (v.j. 13% div.). De koers der aand. kwam van 387 oo 393%, Havenwerken mon teerde op het bericht, dat de bouw van de pier in Zandvoort spoedig zou kun nen beginnen, terwijl "Wereldhaven (on roerend goed) van 462 tot 479 opliep, slot kwam op 473%. Op de obligatiemarkt was de stemming luier. Zo liep de Staffellenïng Nederland 'terug op 85% tot 85 laten. Volgende week vrijdag heeft hij hier over een onderhoud met de directie van de wisselkantoren. De bank heeft laten weten, dat Petaio bij het wisselen van gouden dollars meer geld heeft gekregen dan de munten "waard bleken. Het ver schil beloopt een bedrag van ƒ1.000 tot 11200. Toen de zigeunerkoning vernam, dat hij was gedagvaard om zich te verant woorden voor de wisseltruc, is hij naar de officier van justitie in Den Haag, jhr, mr. W. Tb. van den Bosch, gegaan om over zijn zaak te praten. Daar werd hem meegedeeld, dat de behandeling kon worden uitgesteld tot eind juni. „Als ik geweten had, dat die munten niet echt waren, dan had ik ze nooit in gewisseld als echte", deelde hij mee, waar aan hjj toevoegde: „Ik wist niet dat ze vals waren. Dat wisten ze bij die bank toch ook niet De heer Evers van de grenswissel kantoren zei desgevraagd, dat de aeirttie. 20-dollarmunten die Petaio had gewissela nagemaakt waren en niet van de Ameri kaanse persen kwamen. Dan zijn de mun ten ook niet meer dan de goudprijs waar# en deze prijs ligt ongeveer dertig procent lager dan die voor echte munten. Waan schijnlyk zijn de gewisselde munten slagen uit ongemerkt Chinees goud, een andere samenstelling heeft dan da grondstof munten. voor de echte Amerikaanse

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1