upiUen Myosotisclub maakten uitstapje over Ralph Nichols (22steun voor Schiedams honkbal i *|nn®£ I i Leden doen ?t zelf fFdü^">re®t' l! Vechtersbazen gingen cel in programma van jubilerende WF- bedrijfsschool Internationaal honkbal in Schiedam Zaterdagmiddagclubiesucces Gast voor drie maanden bouwen? V erg oedingen aan scholen Zeelieden namen auto mee Vingers afgerukt Jg ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 15 JUNI 1964 Zorg Coach Hier hebt u op gewacht, mevrouw De nieuwste, gemakkelijke ma nier om uw huid eeri complete schoonheidsbehandeling te ge ven. - ONHEIL II -KreuK"!-" 11 I höïstellend WLk e aangereden DOELMAN" VERGADERINGEN formule aanbouwmeufcelen WARMING UP 'SC uitgeschakeld in bekerstrijd Ger. scholen in oude wij ken hebben 't moeilijk Glazenwasser viel: niet gewond (Van een onzer verslaggevers) n- <ie avond van vrijdag op zaterdag •i?een aantal lieden gaan vechten ter S«ie van de radiowinkel van Van r Pasvordt, Hoogstraat 92 in Schie- Üm Een van de vechtenden werd met T'hooid door een ruit geslagen, ne Schiedamse politie heeft de vech- ijpn achtervolgd en kon een viertal Soi arresteren, die de nacht in het rtirfamse .politiebureau hebben door dacht (Van een onzer verslaggevers) Ter gelegenheid van het veertigjarig Ifstaan vaii de bedrijfsschool van Wi!- Lpijenoord, wordt vrijdagavond van S'tot half zeven een receptie gehou- ta in de kantine van de bedrijfsschool 3 0» het sportterrein bij de foedrijfs- idool hebben de leerlingen 's morgens «ds sportwedstrijden gehouden, 's Mid- £7 oni twaalf uur wordt een rond- 1 Óm pet Spidoboot gehouden. a Musis Sacrum wordt 's middags 1 «n half drie een gevarieerd program- s «a aangeboden, met o.a. Tobi Hix, '„jj Biluschka, Frans van Dusseho- a.TheCrocksons. Voer de reünisten wordt zaterdags - - feestdag georganiseerd. Daartoe mu- Solmsstraat 2Tb, telefoon 65508. De iprot. kerken in Schiedam financieren dit bij zonder nuttige werk. Voor het eerst is een uitstapje gehou den. Een dergelijk uitstapje vraagt, veel zorg van de organisatoren. Zaterdag morgen om half tien zijn acht auto's vertrokken vanaf de Bethelkerk. be stuurd door twee dames en zes heren die hun voertuigen belangeloos ter be schikking hadden gesteld. Het gezelschap omvatte in totaal een dertigtal personen, waarvan veer tien kinderen en de overigen voor de leiding. Bij het restaurant ,,De Hou ten Paaltjes" hebben de pupillen in de speeltuin gespeeld. Later is het ge zelschap naar het strand geweest Daar is heerlijk gespeeld. Een onbe kende. die zag dat de Schiedammers voor een jongetje dat niet tegen de zon een provisorisch tentje wilden bouwen, stelde zijn parasol spontaan ter be schikking. De kinderen, die ook nog lichamelijk gehandicapt zijn. werden ge dragen. Later is in ,.De Houten Paaltjes" de maaltijd gebruikt en daarna hebben de kinderen nog onbekommerd en met veel plezier in de speeltuin gespeeld. Dat dit Myosotis (Veerget mij niet), werk veel voor de kinderen betekent, blijkt uit hnn reacties. Er was een meisje van achttien jaar dat dagen van tevoren aüë aandacht richtte op dit uit stapje. De anderen keken voortdurend verlangend uit naar de zaterdag, ze wa ren zelfs een beetje hang dat ze verge ten konden worden. i «ifteSKiag gecu.suiuseeia. ivaartoe mu- tort de harmonie Wilton-Fijeaoord om ;j uur 's morgens op het parkeerplein gngeiplantsoen. pe reünisten gaan in touringcars i onaf dit parkeerplein achter de harmo- 1 ovèr Broersvest, Koemarkt, Gerrit I itmwnstraat, Oranjestraat, Nieuwe Ha- a Schoolstraat, Willem de Zwijger- ud Stadhouderslaan, Julianalaan, Ad- i jirasl de Ruyterstraat naar de oostelij. ingang van de werf. Om kwart voor twaalf volgt een ge- storneerde voetbalwedstrijd tussen j generaties leerlingen van de school-, Dn halfeen wordt een lunch gehouden, ta halfdrie is er een rondleiding ovet li werf, een vertoning van het filmbe- Jfijfsjournaal 1963 en een bezichtiging i ia de bedrijfsschool waar een exposi- i Si wordt gehouden. In de kantine van iet hoofdkantoor volgt daarna een ge- jêüig samenzijn. (Van een onzer verslaggevers) HEX laatste huisje in het Volkstui nencomplex „Thurlede" Schiedam is zaterdagmiddag met feestelijk ver- (Van een onzer verslaggevers) EEN delegatie van functionarissen van de Schiedamse voethal- en honkbalvereniging „Schiedam" gaat idonderdagavond naar het vliegveld (Schiphol, om daar de 22-jarige Ame rikaan Ralph Nichols te begroeten. Met spanning ziet „Schiedam" deze ontmoeting tegemoet, want de Ame rikaan zal drie maanden te gast zijn in Schiedam. Ralph 'Nichols is een lid van de groep studenten1 die op verzoek van de KNHB naar Nederland komt om met hun kennis van het honkbal een bijdra ge te leveren-aan deze sport in Neder land. Zoals bekend is Amerika de bakerma: van het honkbal en de ervaren studen ten-honkballers zullen optreden als leer meesters bij de Nederlandse clubs. „Schiedam" heeft de KNHB gevraagd een Amerikaan te gast te mogen heb ben en de vereniging stelt zich van de ze sportieve injectie wel wat voor. Ralph Nichols is 22 jaar, hij studeer de economie en als hij Nederland ver laat, zal hij in dienst treden bij de Ame rican Telegraph. Hij honkbal t al-vanaf zijn tiende jaar, hij- is momenteel pit cher in zijn club. Het moet een zeer enthousiast amateurhonkballer zijn. Zo mogelijk zal Ralph Nichols als coach optreden bij de wedstrijden van Schiedam en de Amerikaan zal ook deel nemen aan de vriendschaonelijke wed strijden van zijn gastvereniging. Ralph Nichols speelt uiteraard ook enkele wedstrijden als lid van het studenten team, Ralph Nichols wordt opgesteld in het Schiedam-team dat op woensdag avonden aanvangende 24 juni ach tereenvolgens eert zomeravondcompeti tie speelt tegen ADO en Storks uit Den Haag, Sparta uit Rotterdam en stadge noot DHS, Hij gaat logeren bij de familie Eb ben, Rubensplein 6. Zoals bekend is de heer .To F. Ebben al vele jaren centrale figuur en animator voor het Schiedamse honkbal. omiiat de Utrechters noji niet waren verschenen. Die Schiedammers waren al te optimistisch aan een warming tip begonnen. Het werd vanwege de 27° C- zonder schaduw meer een dubbele warming up, zoiets als een overmaat dubbele whisky ih een enkele slok. AHe fut was er na wat goaltje kicken bij Schiedam al uit, toen op het middenveld de speeches werden ge houden. Aanvoerder Kees Brits van Utrecht bood de Schiedammers en scheidsrechter Siem Jansen van de PTT, tevens KNVB, flesjes water aan of uit medelijden met de Rotterdamse wormstekeligheid of omdat Utrecht wel begreep dat alle bronnen in Schiedam uitgedroogd moesten zijn. Aanvoerder Nie van Lpopik beloofde namens Seine- dam dat de tweede match in de eerste week van september een slot inde distilleerderij van de Giraf op de Lange Haven zal beleven. DERIODIEK burst hel onliell los. 1 Hut zit in het weer. Dan moet er gevoetbald worden. Het gebeurt overal, dus liet diende ook bjj het jonraalistenteam te geschieden. Nu zij psegd dat dit journalislenteum heel, heel kulm was geworden na de laatste „ontmoeting" met het Schiedamse politieteam, dat op een bestraffing met 11—5. het kan ook 175. geweest zfl'n, *as uitgelopen. We weten het toen overigens aan het feit dat onze doel man Kees Brits van het Parool en in qjn goede tijd nok befaamd doelman van HVC naar Utrecht was verhuisd. Wat doet een doelnumloos journalisten- kam op een-veld, vooral als het voet bal van journalisten op zich at een eufemisme is. Het moest er echter weer ren komen. Lang heeft de leiding van dit gedoe de zaken gesaboteerd, maar vrijdagavond kon het team er niet meer onder uit. Op het gastvrije hoofd- reW van SW aan de Westfrankelandse- dijk zou bet Schiedamse journalisten- elftal slag leveren tegen het team van bet Utrechts Nieuwsblad. de half-vette crème van het be roemde merk 4711 Deze nieuwe vinding is het ge heim van drie crèmes In één tube: vochtinbrengend - uw huid blijft soepel, glad en jeugdig-fris. beschermend - zelfs voor de teerste huid bij het ruwste weer. als onderlaag - vóór u de make up aanbrengt. Dat geeft het ge voel van een werkslijk verzorg de huid. Begin morgen' direct 'met de proet: u zult versteld staan over: het resultaat. Voor de zomer, die ouderwets mooi belooft te worden, ver kopen wij morgen, slechts één dag, éen grote partij dubbel- breed kreukherstellend Ifn- nen voor minder dan de halve prijs. Een fantastische kwaliteit, voor rokjes/ japonnen, pakjes enz„ normale prijs 9.75 nu tijdens deze verkoop per meter voor nog géén vier gulden, Aan de schoolbesturen in 'Schiedam willen B. en W. de volgende vergoedin gen over 1953 uitkeren, als de gemeente raad volgende week maandagavond ak koord gaat niet de voorstellen: de Vereniging voor Gereformeerd School onderwijs 69.758,26; de Vereni ging tot bevordering van Christelijk On derwijs 166.634,14; de St, Wüïibrordus- stichting 283.351,74; de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs 19.657,69; de St Petrus Canisiusstichting ƒ7.698,43; de Stichting voor Christelijk Buitenge woon Lager Onderwijs voor Schiedam en Vlaardingen 6.972.16 en de Stichting Woonwagenliefdewerk van de St. Vin- centiusvereniging 2.889. Voor het kleuteronderwijs: de St. Willi- brprdusstichting ƒ71.084,83; de Vereni ging tot bevordering van Christelijk On derwijs ƒ46.128,90; de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs 13.46i,92 en de Vereniging voor Christelijk Volks onderwijs 4.032. LXET noodlot bracht 'iiwver&lö£j?evt\ J-J- nis doelman tueens de palen. louter omdat niemand anders bereid bleek en omdat een aanvoerder nu eenmaal hit- tere plichten heeft- Het hl eek hem in de aanvang'nog wel mee le vallen. Dat de. grond keihard was onder de zen gende hitte bleek ook spoedig. Daarom heeft hy geen sprongen hodeimvaurts meer gewaagd. Utrecht had dat niet zo t-poedig in de gaten, omdat Bep van Houdt van de NRC een meesterlijke partij stopperspil begon te demon streren. Hij werd daarbij geflankeerd door.Marms van Vliet, ex-Schiedammer en Wimpie Serierse» die virtuoze staal tjes van techniek in zijn voelen bleek t< hebben. Utrecht liep zich dus iii du aanvang te pletter, maar de warmte- hield aan. Na enige tyd wipte Utreeht de hal oyer Schiedams achterhoede en toen begon het s cl ïi e t f est ij 11Enkel/ malen dook de Schiedamse doelmar nog1 wel naar het leer, maar na tien maal opstaan bleef hy schotvaardig' dravers voor zich zien. Het werd vï de middenvoor 0—-1. LFET was zo immens heet, dat te hegrypen is dat vele journalisten plotseling serieuse belangstelling toon den voor plotseling opkomende redactievergaderingen, De pliclitsge- ironwen ecliter statuten tegen vijf uur in een verzengende zon overeind, van plan het leed te dragen zoals liet kamen jou. Nu is het woordje Sekte- limse voor dit team lichtelijk over dreven, want telkenmale dient het team ie nodige versterking te krijgen van Rotterdamse collega's en het werd dit maal zelfs rnet Nico de Bruin van dc Nieuwe Vlaardingsche Courant, hoewel leze in Schiedam Woont, een Rjjmnoud- elftal. In het Utrechtse team stond «sze c.vSehipil.unse doelman Kees Brits. Hij werd ook nog ondersteund Boor-een homogeen en'zelfs zeer as res- 'Ül kam, dat.voetballers van allure WONtNGINRKHTING.BROERSVEST-64.lS Morgenvroeg om 9 uur begint de ééndaagse verkoop van dit wondermooie linnen (U hebt voor een pikje slechts 2 meter nodig) in 5 zeer geslaagde kleu ren. bleu, wit, aqua, marine en rose, 0 per .meter voor, Jg Z—5- (Van een onzer verslaggevers) Twee Engelse zeelieden namen zon dagavond in de Prins Hendrikstraat te Vlaardingen een personenauto weg. Zij reden ermee in- de richting Schiedam en werden daar door de politie aangehou den. De eigenaar van de auto, de 67-jari- ge A.R., was enige goederen aan het uitladen en had de auto net verlaten. Toen hij vijf minuten later wee.r te-" rugkeerde. was zijn auto verdwenen. WU hadden de Schiedammers al een half uur op dat veld „.gestaan". Gcêrï tel. oschrift, best. (Van een onzer verslaggevers) De ingebruikneming van de Johannes Calvijnschool in 1963 (lagere school en kleuterschool) was voor de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs in .iet 79ste levensjaar een hoogtepunt. In het dezer dagen verschenen jaar verslag wordt dan ook met voldoening gewag gemaakt van deze gebeurtenis. De scholen van deze vereniging verlo ren in het verslagjaar mej. Kleywegt, die een benoeming in Zeist aanvaard de. de heer Hordijk, die naar de stich ting Hoenderlo ging en mej. Broerse, die naar Amsterdam vertrok. Gelukkig kon in de vacatures wor den voorzien. De vijfdaagse schoolweek werd ingevoerd van 1 april tot 1 novem ber. Ook de geref. scholen in de oude stadswijken ondervinden de moeilijkhe den wat de schoolbezctting betreft, die op alle scholen merkbaar is. De oude wijken raken de jonge ge zinnen kwijt. Deze gezinnen met kinde ren trekken naar de nieuwe wijken, waar de scholen de stroom moeten op vangen. Zo liep het aantal leerlingen aan de dr. A. Kuyperschool en .de Oranje Nassauschool terug. (Van een onzer verslaggevers) Toen de ladder van de glazenwasser G. M. vrijdag dubbelsloeg bij het pand Dam 7 te Schiedam, is de glazenwas ser van vier meter hoogte naar beneden gevallen. Hij is ter observatie naar - het' Ge meen teziekenhuis vervoerd, 'waar bleek dat hem geen letsel was overkomen. (Van een onzer verslaggevers) Aan boord van de sleepboot Rijnvaart 7. liggende in de Vulkaanhaven te Vlaar dingen, geraakte vanmorgen de 61-jari- ge machinist J.C.M. uit Rotterdam met zijn linkerhand in de motor. Twee vingers van zijn 'linkerhand wer den afgerukt, twee andere vingers wer den ernstig verwond. De - GGD heeft dft man overgebracht naar het Zuiderzie kenhuis in Rotterdam. TTVERIGE leden van de IJ voetbalclub HBSS uit Schiedam zijn in hun vrije tijd op de vier nieu we vélden in het. Sport park Harga begonnen met de afwerking van .het sportcomplex." Uiteraard betreurt HBSS het dat nog steeds niet de bouwvergunning voor de bouw van het Prat.' Chr. Sport Centrum is, verkregen.- Momenteel - maken en plaatsen de voetballers een enorme ballenvanger aan de zijde van de vijver, die de velden van HBSS aan de velden van „Schie dam"' doen grenzen. Herhaaldelijk waren de in het water geschoten ballen vrijwel onbereik baar. Dat wordt nu voor komen door het plaatsen van grote stalen ramen, die van vlechtwerk zijn voorzien. De foto laat zien dat het zaterdag prettig wer ken was in de zon.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1