BOTTERDAM Ruim duizend kinderen kregen verkeersdiploma Tientallen kinderen haalden diploma AGENDA Hogere vergoedingen bij ontroimen Kethelse boerderij mag toch worden verbouwd Nog steeds te veel ongelukken if Honderdjarige overleden Zwemmen in Sportfondsenbad C. van Daalen begraven Bromfietser bij botsing gewond |AAC TA II AC ÜMS TA II AC de individuele haarlotion Gewonden bij botsing Meisje tussen draaideur Vergelijkbaar met Rotterdam Burgerlij ke stand 1961 ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 16 JUNI 1964 TTET muziekkwintet „De Opti- LA misten" van het Schiedamse politiemuziekgezelschap speelde vanmorgen vrolijke liedjes in het Passage Theater. Dit tot genoegen van 5.600 schoolkinderen die bij elkaar waren gekomen voor de jaarlijkse uitreiking van de ver- keersdiploma's. Morgenochtend komen nogmaals 500 kinderen naar het theater, dat belangeloos voor dit doel ter beschikking is gesteld. Dankbaar Voetgangers REINHEID PAPIER indaag e| rgen •en dagelijks MISVERSTAND TELEFOONNUMMER VRIJSTELLING UITSPRAKEN Schrijnend Vrijwillig li dr di dc (In de ?eic iijn de ge en- lijk zo-: sm 'en,, ge ïnd sen' Jk-, ET is de bedoeling dat nog deze maiind vaste openingstijden worden iaresteld voor de Botlekbrug over de S)e Maas. Dit zou inhouden dat de me tijdens de spitsuren 's morgens ij avonds alleen voor zeeschepen ge- eul zal worden. Binnenvaart en ple- j^art zuilen voorrang moeten verle- ,eB »»n het wegverkeer, dat zeer inten- ,jef van de brug gebruik maakt. Deze binnenkort te verwachten maatregel zal je weggebruikers waarschijnlijk zeer ■net bi de oren klinken, want de situa tie bij de Botlekbrug wordt elke dag moeilijker. De industrialisatie van Euro port en Botlek heeft immers een inten- Jjef vracht- en personenvervoer gescha- Mij, jgt van de Botlekbrug gebruik moet maken. Rijkswaterstaat laat echter de bdangen van de scheepvaart prevaie- ,05 boven die van het wegverkeer, nirdoor men bij de Botlekbrug soms ,Wr lachwekkende (voor automobilisten meer tranenverwekkende) situaties komt jt staan. Tijdens de spitsuren draait Bt» voor een zèiljachtje de brug open, jok al staat het verkeer In kilometers- linge files. De openingstijden moeten na deze wanverhouding een einde ma ken. Het wegverkeer zal alleen zee schepen met bestemming Dordrecht moeten laten passeren. Zulke grote vaar digen zijn immers moeilijk af te rem men. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat ia 1954 bij de ingebruikner-lng van je brug niet dadelijk openingstijden iijn vastgesteld. In de vijftiger jaren is bet verkeer in en om Botterdam juist io sterk toegenomen en was het te voor den dat de groeiende industrie in Bot lek en Europoort steeds meer verkeer ion aantrekken. Inwoners van de Maas- ilad, die min of meer zijn opgegroeid met openingstijden voor bruggen heeft bei altijd vreemd in de orengeklonken jat de scheepvaart op de Oude Maas le allen tijde voorrang heeft boven het verkeer, dat van een brug gebruik moet maken. De Stichting Europoort Botlek- belangen, die de verkeerssituatie rond je Botlekbrug altijd nauwlettend heeft gadegeslagen, is van mening dat er op het ogenblik van een noodsituatie kan rorden gesproken. De vaste openingstij- jes zullen hoogstwaarschijnlijk alleen voor de Botlekbrug gelden en niet voor de Spljkenisserbrug, die ruim een küo- meler verder de Oude Maas overspant. |E Rotterdamse politie zal de ver keerstelling, die zij begin mei op Oroenendaai en Mariniersweg heeft ge- Men, op een nader te bepalen dag in deze week overdoen. Zoals men weet, is er van het verkeersonderzoek in mei niets terecht gekomen. Er was aan de automobilisten verzocht, in een bepaal de richting een afgebakende route vet tend, groet licht te ontsteken. De Rotter damse politiemensen behoefden dan niet inïeis te doen, dan de grote lichten te feilen om een goed beeld te krijgen van hei zich over deze route verdelende ver keer, Automobilisten, die niet de gehele route volgden, maar er via een zij straat zonden zijn opgekomen, reden immers zonder licht en die vielen dus narelf buiten de telling. Dit systeem heelt In West-Duitslabd en in de Verenig de Staten grote successen opgeleverd, la Rotterdam ging de telling helemaal verkeerd... omdat een aantal rijksamb- fesaren zeer toevallig mi juist op dat traject de wegenbelastingkaarten van de laiomobUIsten gingen controleren! De ntorijders zagen verband tussen de barden met verzoek groot licht te ont lieten en de controleurs van de motor rijtuigenbelasting... In ieder geval: in ie loop van deze week zal weer op het- Dit jaar zijn 1004 kinderen geslaagd voor het verkeersexamen, vorig jaar 1989. Totaal 1423 kinderen hebben deel genomen aan het schriftelijk examen, vorig jaar 1341. Het aantal is ditmaal dus wat minder dan vorig jaar, maar dit komt omdat het schriftelljkeexamen wat moeilijker was. De inspecteur van politie j, j, knook heeft de bijeenkomst in het Passage Theater geleid. Hij gaf de toelichting bij een aantal kleurendia's die vertoond werden van het verkeersexamen, waar bij hij vertelde wat goed en wat fout werd gedaan. De kinderen applaudiseerden luid wan neer ze zagen dat een van hun vriend jes of vriendinnetjes een barrière goed nam en ze gaven blijk van hun afkeu ring wanneer er iets fout werd gedaan. De heer Knook vertelde dat een en thousiaste deelnemer zelfs tot aan Na Schiedamse oudste inwoonster, me vrouw Fr, Hilden-Donker, is nu ook Schiedams honderjarige overleden. Zondag overleed in het St. Ludinage- sticht te Schiedam mevrouw C. G. Hom men-Ten Veldhuis, Schiedam kon de laatste jaren trots zijn op een groepje honderdjarigen, maar het aantal is nu helaas aanzien lijk gedund. JSS VLAARDINGEN! zelfde traject het verzoek aan de au tomobilisten worden gedaan, groot licht te ontsteken en dit ongeveer tien mi nuten te laten branden. Het bewuste tra ject loopt van de Blaak bij de oprit naar de Willemsbrug via Groenendaal naar Oostplein en vla Mariniersweg naar de Goudsesingel. De Botterdamse politie hoopt dat deze telling nu zonder „hindernissen" zal verlopen en haar het zozeer gewenste inzicht zal ver schaffen. Dat inzicht heeft zij onder meer nodig om de inrichting van het Oostplein en van het kruispunt tussen Gondsesingel en Mariniersweg te be palen. (Van een onzer verslaggevers) Maassluis was gereden, hoewel het parcours ditmaal was uitgezet in Schie- dam-Nieuwland bij de Schaapmansin- gei. De voorzitter van. de Vereniging van het Verbond voor Veilig Verkeer ül Schiedam, de heer H. W. G. Hoek, Was dankbaar voor de financiële hulp die het Schiedamse gemeentebestuur het verbond geeft. Hij wees op de opleiding die de politie onder auspiciën van het verbond verleent, o.a. een cursus voor bromfietsers, de opleiding van de v-er- keersbrigadiertjes en dergelijke. De heer Hoek stelde dat dit alles welis waar onder auspiciën van het verbond gebeurt, maar dat de politie toch zeer veel doet. Burgemeester mr. J. W. Peek deed het genoegen dat hij wederom bij_ de ze uitreiking aanwezig kon zijn. Hij zei dat een verkeersopleiding hard nodig is, omdat het verkeerd gaat met het ver keer. Het aantal ongelukken neem toe, niettegenstaande het feit dat jaarlijks zeker duizend diploma's aan jonge Schie dammers worden uitgereikt. Vorig jaar gebeurden 2245 ongelukken In Schiedam. Dat is veel te veel, zei burgemeester Peek. Ook het aantal on gevallen waarbij kinderen beneden de 16 Jaar zijn betrokken, is met vijftig procent toegenomen. Er zouden geen on gelukken gebeuren, aldus de burgemees ter, als iedereen zich maar aan die verkeersregels nouut. De grootste onachtzaamheid geschiedt bij voetgangers. De burgemeester wees erop dat jaarlijks een geheel dorp aan inwoners in Nederland zou verdwijnen, wanneer men het aantal dodelijke ver keersongelukken bij elkaar telt. Hierte gen moeten we iets doen, zei hij. De ouderen zijn dikwijls nog meer onacht zaam dan de jongeren. De burgemeester meende dat er iets aan ae beleefdheid schort bij de Nederlanders. Hij geloofde dat men hier wel eens wat meer voorrang kan verlenen. Hij vertelde daarbij van de reis die hij onlangs naar Italië ge maakt aad, waar gebleken is dat de mensen veel beleefder zijn, 2e kijken daar ook altijd uit naar de juiste rich ting, van waar het verkeer dient te ko men. Men is sneller geneigd om de an der met de nodige égards te behan delen. Na de uitreiking van de diplomats waarbij merkwaardigerwijze ditmaal geen enkele school was -die louter ge slaagden kon. opleveren, zijn nog enke le films vertoond. Er werd een teken- filmpje gedraaid en daarna de hoofd film ,,De zilveren racefiets". it s' lei MU we toch een vertrouwelijk gesprek hebben, willen we wel tic beken tenis doen. Al fluisterend erkennen ive met schaamte: „Ons bureau ligt altijd overvol papieren" Zo, het is er uit. Schiet niet op 'de pianist, hij doet zijn historische best, niet regelmaat ver wijdert hij de rommel van dat bureau, maar nog sneller ligt het e-doomen dak weer vol materiaal. Nu zou zo'n bekentenis moeten leiden 10>t toezeggin gen, zo van, „nooit meer zullen doen ta altijd bureautje netjes schoon hou den en zo". Maar haha, dat gebeurt tueL We worden zelfs ale terriers als onre echtgenote de periodieke moed opbrengt om rigoureus ai dat papier weg te vagen onder het motto dat rein heid een der hoogtepunten lormt lun ons menselijke bestaan. -paren u de vele woorjenduel- dte het gevolg zijn van boven genoemd misverstand. Over vijftig iaar tol ons bureau mooi schoon zijn. Dat neloven wij u. Voor deze tijd echter wagen wjj onversaagd om meer papier. Levert u dat ons gerust. Hoe meer ier- Bjjys Ballotsingel: wielerwedstrijden w toerfietsen, r.c. Schiedam, 19. ed fea/S?a?,str^at: Schiedamse Jeugd aut°peciwedstrijden, 19, jkE j'ïj® Maasstraat: Schiedamse flaad, volksspelavond, 19. *amfk'ad „De Rotterdammer", Schie- 3 #a,r!dactie- Lange Kerkstraat 82, a ia b-H S- H55 88 (toest. 62, ■3 L.THnur b.g.g. 195 885) alleen voor t, ijrjf aangelegenheden. s' IwÜj bai1 mevrouw J. v. d. Hoek- m: J' steenstraat 29, tel. 65451 52 voor klachten, advertenties en Santen, b.g.g. tel. 115588). £"«««1 bezorging; agentschap (adr. Vwen) dag. van 18.30-19.30. telefoonnummers: Alarm 1 t™? 6466; alarm brandweer 69123: 1 jg en'GD 69290. Schilling111"" Schilderiien ®art van i Gouden Hert. St. Liduina- t «vaoek Brugmanstraat, tel. 68364. t i "nadele van de horen J. v.d, H. en ts Sla "it een werkkeet aan de Laan htofen te Schiedam gereedschappen "'t de Lombardsteeg te Schiedam is een nadele van de Schiedammer P.H. md. dagen, hoe meer mededelingn des te liever het ons is. We zulien trachten met spoed al wat publiciteit is over uw vereniging, uw schooi, uiv organisatie in onze dagelijkse zeven kolom voor Schiedam te plaatsen. Daarom: zendt uw verslagen, berichten, clubbladen, jaarverslagen naar onze Schiedamse re- dactie, Lange Kerkstraat 82. TTET is namelijk uet eeuwige mi-ver- stand dat het publiek denkt dat ierslaggevrrs alies weien Verslaggevers weten veel, aiicen maar als ijverige lerenigiugsfunctionarissen zo welwil lend zijn om berichten e d. le willen /enden naar de redactie. Eu dat ..iin- pathieke bericht geven aan onze redac tie behoeft uiteraard nietbeperkt tc blijven tot liet iverk van de vereniging-- funrtionarissen. Voor Schiedamse acti viteiten lenen vrij u graag gehoor (tele foon 64154). Net zoals u, zijn wij ver drietig als wc bepaalde evenementen niet hebben kunnen publiceren omdat we „onkundig waren van het gebeuren". Ook wij meenden weieens dat dit of dat jaarverslag, deze of dergelijke ge beurtenissen in de krant bad kunnen CPECIALE bewondering hebben we daarom voor de tennisclub (iawn, tafeltennis en badminton) TSF, die bet goede gevoel heeft voor pu bliciteit. Bewondering hebben we ook voor dc goede kwaliteit van het club blad van TSF, dat geregeld op ons bureau verschijnt. De TSF-ers -la gen er in dit keurig verzorgde biad steeds te vullen met verenigings- nieuws, met veel grapjes, met prima tekeningen. Het blad behoort onge twijfeld tot de beste verenigingsbla den van Schiedam. In liet nummer dat dezer dagen versclii-rn wordt met ironie ge-elircien over dc vele kam pioenschappen die TSF lieeSt behaald. Zoveel kampioenen is nikt, stelt liet blad; want wie inoet er dan nog bij -taan om het huldigen van de kam pioenen te kunnen bijwonen als ie dereen iedereen aan liet huldigen is? Uit de overvloed van het TSF-orgaan „Smasher" van juni citeren we liet volgende: „U kunt het geloven of niet. maar 't is waar gebeurd, "n Haagse me vrouw zoekt haar zoon die „ergens" in Botterdam of Schiedam in een aan een zwembad verbonden restau rant krünert. Zc belt met dit sim pele gegeven de telefoon inlichtingen dienst en krügtjuist: het tele foonnummer van óns Park! We con cluderen gaarne dat onze „keuken" en het daar vrijwillig fungerende „personeel" zich in heel korte tijd wel een bijzonder goede naam heb ben verworven! Dié telefoondienst! (Van een onzer verslaggevers) Met als entourage een gevarieerd programma van kunstzwemmen en reddend zwemmen hebben onder het oog van veie familieleden tientallen kinderen deelgenomen aan het diplo- mazwemmen in het Sportfondsenbad te Schiedam. Het komisch springen met Her man Bouman c.s. ontbrak ook ditmaal niet en heel spectaculair liet de Schie damse Beddings Brigade zien hoe het mogelijk is een drenkeling utt een auto te halen. Daartoe werd een kist in het bad tot zinken gebracht Geslaagd zijn: Diploma I: Margert Reinhard, Jean- nette de Pijper. José Winkelman, Les- beth Hengst, Yvonne de Vries, Edy Wil- lems, Bob Maltha, Henny Boelens, Rob Vermaas, Henny v. Vliet. Jan v. d. Sloot. Fred v. Leeuewen. Ena de Rid der, Ineke Heydema, Gerda Jongste, Ro bert Eijsberg. Barend Verwaal. Ronnie Carree, Donald Buskens, Bas de Recht, Ingrid Maltha, Thea Sala, Maria Spek. Sjaan Zuidgeest, Bel tic v. d. Noort, Jos- je v, Schijndel. Margaret v. Knotsen burg, Dirk de Jong, René Elderson, Ton- ny v. Mourik. Peter Heesbeen, Irene Caton. Zwaantje Bergsma, Hennie Soe- ters, Carla v. Enter, Beppie v. Weel, Ineke Krommenhoek, Ferdi v. Enter, Johanna v. Rooijen, Hennie v. d. Kruk, Gerda Kiela, Anneke v. Pelt, Ton Ree dijk, Willem Verhoeff. Anneke Nijnat- ten. Rini v. Deurzen, Hans Krabben dam. Marijke de Baat. Paulina in 't Veid, Maria Bosman, Jos v. d. Haal, Jan Pruyn, Jan Vermeulen, Bertus Smaal, Bob Heesbeen, Thea Hengst, Bart v. Leeuwen. Paul v. Schaik, Anne- lies Ouwehand, Astrid de Niet, Tineke Noordzij, Theo v. d. Hoeven. Elsje Lans bergen, Erna Neumann. Frits Houtman, Kees Middendorp, Michiel Houtman, Hans Houtman. Arie-Jan Hordijk, Jan Barends, Ingrid Vrood, Annechien Ver kade, Marijke Dijkshoorn, Hans Tibout, Aad Nijs, Wim de Bruyn, Helëne Grin- wis, Beppie Harper. Ria den Held, Ge rard Smit, Willem Jan Looman, Joyce Jongepier. Anja v. Duivenbode, Kees ter Braak, Hans v. d. Heuvel, Antho ny Kwaak, Albert Gelderman, Maria Wittkampf. Kees Konings, Peter Bothof, Desirée Coster. Kees den Uyl. Jan v. d. Stoei, Edith Verhoev, Annke Schweere, Frank Hordijk, Anita Smit, Rob Hof-' man, Tineke v. Dijk, Peter Slieker, Wim Slieker, Anneiies in *t Veld,-Jenny v. d. Linden, Jannie de Boer. Ronald Stür- mann, -Willie Plijter, Freddy Plijter. Corrie Dorsman, Oscar Stok; Jan Cret. Margaret Gosens, Jaap Verwey, Lies- beth Kokje, Tineke Eijsebergen. Corrie Engel, Wouter Bos, Ria Boers, Alie Boers, Thea v. Rooyen, Conny v. Rooyen, Ronny Keijzer, Ada Jansen, Jo hannes Hokken, Liesbeth Heesbeen, Thea Schellekens, Josêe Schoof, Maci- ken Vermoolen, Hetty PieterS. Frits Smits, Elma Middel. (Van èen onzer verslaggevers) Op de Algemene Begraafplaats te Schiedam is vanmiddag tegen drie ur onder medeleven van functionarissen uit het christelijk onderwijs te Schiedam ter; grave gedragen het stoffelijk over schot van de heer C. van Daalen. De heer Van Daalen werkte in Hen- drik-Ido-Ambacht, waar hijgeboren is, in Delft Rotterdam en Zwijndrecht. Hij kwam in 1928 naar Schiedam, waar hij hoofd van de dr. De Visserschool werd. In 1938 werd hij hoofd van de'Prinses Julianaschool en in 1947 ging hij met pensioen. Hij bekleedde diverse functies in het verenigingsleven. Zo was hij steunpi laar voor de „Nevas". Veel werk ver zette hij voor de kerkelijke arbeid. (Van een onzer verslaggevers! In de Griffioenstraat te Schiedam ont stond maandagmiddag om tien over twaalf een aanrijding toen de bromfiet ser G. L., komende over de Lange Ha ven. bij het nemen van de bocht naar de Griffioenstraat slipte en daarna tegen de auto van de heer C. L. van M. uit Den Haag viel. De heer Q. L. kreeg een lichte hersen schudding en een neusfractuur. Hij is naar het Schiedamse Gemeentezieken huis vervoerd. ~j- Wf! „IIeImWM is 11 f yifjjf'-fif p HAARTABAC is een individuele haarlotion - bestemd voor de persoonlijke verzorging van Uw haar. HAARTABAC werkt verfrissend en opwekkend. De individuele geur accentueert het HAARTABAC bevordert de natuurlijke bloedcircu- gevoel goed verzorgd te zijn. latie van de hoofdhuid en bestrijdt haaruitval, roos- HAARTABAC in de doserende flacon vorming en hoofdjeuk. F'* F'- 5-95 Regelmatige massage met HAARTABAC geeft U het maurer+wirtz gewenste resultaat: gezond levendig en glanzend haar. stolberg im rheinland (Van een onzer verslaggevers) Op de Kethelweg te Vlaardingen ont stond maandagmorgen een aanrijding tussen een bromfiets en een fietser op het kruispunt, Kethelweg-Burg. De Bor desplein. De fietser, de 39-jarige pijpfitter M X., wilde naar links afslaan, de achter hem rijdende bromfietser, de 17-jarige W. C. v.d. K.-uit Den Haag. zag deze richtingverandering wel. Hij remde af en slipte door tegen de fiets van K,. waardoor beiden ten val kwamen. Van der K. liep lichte hoofdwonden op, terwijl K. een,.hersenschudding en een hoofdwond kreeg. (Van een onzer verslaggevers) De zevenjarige Helena van Z. raakte maandagmiddag in een woonflat aan de Philips de Goedestraat te Vlaardingen bekneld tussen,de draaideur. Het kind werd met ernstige inwendige kneuzin gen overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis. Haar toestand was vanmorgen nog ernstig. Eventuele getuigen van dit on geval worden verzocht zich in verbin ding te stellen met de politie, afdeling recherdhe te Vlaardingen. De vergoedingen Bij'ontruimen van gebouwen en terreinen in Schiedam zullen worden verhoogd, vergelijk baar worden met de regeling die in Rotterdam van toepassing is, als de gemeenteraad maandagavond akkoord gaat met het voorstel van B. en W. Het college deelt de gemeenteraad mee de bedragen bij de huidige re geling te laag te vinden. Veelvuldig komt het voor dat huur ders van woningen of bedrijfsruimten hun panden moeten ontruimen in ver band met de uitvoering van stedebouw kundige maatregelen. De praktijk heeft herhaaldelijk aan getoond. dat zij hierbij soms :or on overkomelijke moeilijkheden komen te staan; vooral wanneer het om bedrijfs- ruimten gaat, blijkt het (veelal kleine) bedrijfje de verplaatsingskosten niet te kunnen dragen, gesteld al, dat het-er gens anders een onderkomen heeft ge vonden, waarvan de vaste lasten rede- (Van een onzer verslaggevers) T\E boerderij Kerklaan 15 te Schie- L" dam van de heer J. C. Noote- boom zal mogen worden verbouwd volgens de „Commissie als bedoeld in artikel 22 der bouwverordening 1944", die het beroep van de heer Nooteboom inzake een afwijzende be schikking van B. en W. van Schie dam heeft behandeld. Deze commissie meent dat vrijstel ling niet -geweigerd had mogen wor den. Gedeeltelijke vernieuwing van het gebouw moet naar de huidige op vattingen, en zoals gevraagd, moge lijk zijn. De commissie stelt de ge meenteraad (voor de vergadering van maandagavond) dan ook voor alsnog vergunning te verlenen tot het uitvoe ren van de voorgenomen bouw. De boerderij Kerklaan 15, waar tot voor kort de veehouder N. Doelman zijn bedrijf uitoefende, is eind 1962 ge kocht door de expediteur J. C. Noote boom. Deze betrok in juni 1963 het woongedeelte van de panden; voor de achter de woonruimte gelegen stallen verzocht hij een vergunning om deze te verbouwen, tot magazijn en werkplaats. Het gemeentebestuur was met dit plan niet gelukkig; het acht een bedrijf in de bebouwde kom van Kethel niet op zijn plaats. Op grond van stedebouwkun- dige voorschriften kan de voorgenomen verbouwing echter niet worden tegen gehouden: voor de kom van Kethel is een bebouwingsplan nog niet vastge steld. Daarom kon deze vergunningaan vrage alleen aan de Bouwverordening 1944 wordeD getoest. Deze verordening laat een uitvoe ring van het bouwplan niet zonder meer toe. Artikel 26 bepaalt onder meer: „Bij het houwen van een ge bouw aan een weg mag na voltooiing van de bouw, geen gedeelte van het gebouw buiten het vertikale vlak, gaande door de achtergevelrooilijn vallen. B. en W. kunnen echter vrij stelling verlenen". Krachtens de be gripsbepaling van artikel I valt on der „bouwen." ook het geheel of voor een gedeelte vernieuwen, veranderen of uitbreiden van bouwwerken. Nu valt in het onderhavige geval een gedeelte van de te veranderen stal bui ten de achtergevelrooilijn, zodat voor de verbouw een vrijstelling van artikel 26 nodig is. B. "en W. willen deze vrijstel ling niet verlenen, daar zij op geen en kele wijze willen medewerken aan de totstandkoming van bedrijfsruimte in de kom van Kethel. Van deze weigering is de heer Nooteboom bij de raad in be roep gekomen bij brief van, 22' januari 1964. Daar dit beroep is ingekomen bin nen een maand na de datum, waarop aan appellant het besluit van B. en "W. is medegedeeld (9 januari 1954), en-ook overigens aan de'eisen, is voldaan. Is appellant in zijn beroep ontvankelijk. De commissie meent; „Naar aanlei ding van het beroep valt op te merken, dat ongetwijfeld B. en W. zijn gebleven binnen de formele kring van hun be voegdheden. De vraag kan echter wort den gesteld of de wijze, waarop deze bevoegdheid in het onderhavige geval is aangewend, tereebt is geweest. Ten tijde van de vaststelling van de Bouwverordening 1944 maakte men zich over deze vraag nog niet zo druk. Dat aan bestaande bebouwing in feite het bestaansrecht werd ontnomen door zelfs het normale onderhoud te verbie den, achtte men niet zo bezwaarlijk, aangezien een gepaste hantering van de vrijsteliingsbevoegdheid onbillijkheden kon voorkomen. Sindsdien is 'echter de rechtszekerheid' van de burger meer op de voorgrond komen te staan. Op het gebied van de bouw- en ste- debouwkundige voorschriften zijn hier omtrent duidelijke uitspraken gedaan. Van vrij recente datum is het Konink lijk Besluit van 13 juni 1962, te vinden in Admin. eh Rechterlijke Beslissingen 1962, blz, 840: „volgens artikel 4 is ge deeltelijke vernieuwing, verandering of uitbreiding van met het plan in strijd zijnde gebouwen toegestaan, mits zulks met plaats heeft buiten de bebouwings stroken; overwegende dat echter de be langen van rechthebbenden met deze bepaling niet- voldoende zijn gewaar borgd. aangezien gedeeltelijke vernieu wing. verandering of uitbreiding ook buiten de bebouwingsstroken staan of buiten de b'ebouwingsstroken staan f door een rooilijn worden getroffen". Op grond van deze overweging onthield de Kroon haar góédkeuring aan bedoeld ar tikel „De commissie concludeert: „Ge zien deze ontwikkeling zouden wij tot de conclusie willen komen, dat bij het vrijstellingsbeleld moet worden uitge gaan van een beperkte interpretatie van het beoogde doel: niet alle bouw activiteit buiten de rooilijn is te ver bieden. Als grondregel geldt dan: Bui ten de bébouwingsstroken (of anders gezegd: buiten de strook tussen voor gevelrooilijn/ en achtergevelrooilijn) kan algehele vernieuwing of verande ring en nieuwbouw (zelfstandig of als uitbreiding)niet worden toegestaan, daarentegen, gedeeltelijke vernieuwing of verandering (eventueel gepaard met een ondergeschikte uitbreiding) als regel wei- In het onderhavige geval gaat het om gedeeiteUjke {Vernieuwing van een ge bouw, dat voor ongeveer de helft ach ter de achtergevelrooiüjn ligt." lijkerwijs kunnen worden opgebracht; dit kan dan de ondergang betekenen van een kleine ondernemer, die tot dusver re met moeite zich kon handhaven dank zij relatief geringe lasten. Om aan deze moeilijkheden tegemoet te komen is bij de wet van. 8 decem ber 1961 een schadeloosstellingsregeling voor de ontruiming van bedrijfsgebou wen gegeven. Deze regeling komt hier op neer, dat onder bepaalde omstandig heden een vergoeding wordt gegeven van driemaal de jaarlijkse bedrijfsop brengst of achtmaal de jaarhuur. Wan neer evenwel na aankoop van het pand de huurder (het bedrijfje) daarin mag blijven zitten, daalt deze vergoeding met het verloop van tijd totdat n* drie jaar de minimum-vergoeding ver schuldigd is, namelijk twee maal de jaarhuur. Geboren; Robertus z v. A Zagwijn en m. e. kiesling; Ingrid d. v. W. J. de Jong en H, van As; Cornells z. v. C Plug en D Sommer; Caroline H. d. v. J. P. Blauw en W. J. Vrijdag; Petrus C. 2. v. T P. van Scheijndel en J. C. van den Oever; Alcmdo z. v. J. A. M„ Ferreira en S. van Zijderveldt; Harm z. v. H. Boekholt en J. Stad; Anna P. d. v» H. Bakker en A van HarUngsveldt; Ronald z v. J. G. Windhorst en J. Gordijn: Paulus J, F z. v. P. J J Witsiers en W Simonides; Rene 2 v- C. A. Brand en W. van Dijk; Michel M z» v, C, Goedknegt en H. S M Verheij; Franklin E. z. v. R H A Ge way en H P. Jiskoot; Robert T. G. z v. G M. H. B Elman en H. W Ballijns; Cor nells J Z V j J Klemekoort en B de Jager; Hendrik z. v H. van Willigen en W. van Leeuwen^ Johan z. v J Barvoets en M C. Kruse; Ane z. v J Hoek en A de Waard; Jacqueline CM d v J C M. Förtzgen en M. W. Hasselton; Clasina d„ v. H. Huijgen en C M. Phernambucq' René z v A. Haas en G J Ras, Tiny B d. v W Koutstaal en J P. van Noort, Johannes A z. v V C. W de Bus en G p. Molenaar; Elisa- beth J. d, v. J, H Vermeulen en E J, M Huis in't Veld; Yvonne d v.A van Grootveld en M. Scheenloop; Gert J. z. v. S. Huisman en C. de Vlieger; Ellen J. d. v. I. Brob- bel en A. Zegwaard. Anita H D. M. d. v. W, C. AI Rotteveel en H. D, J. van der We Carolina A. d. v. Z. Scheffers en M. Worrin» gen; Debby d. v. D. van WiUigen en J. W. Troost. Overleden: D. Mamotveld, 75 jaar; C van Daalen. 77 jr.; L- van Dijke, 65 jr.; W. J. Koevermans, 79 3r M. Struiksma. 88 jr.; G. G Velthuis 1C0 jr wed van F T Hom men Het Weense koor Wiener Ai'nnvige- sangverein zal woensdagavond 24 juni met de 280 leden in de Grote Kerk te Schiedam concerteren op uitnodiging van het Koninklijk Schiedams Mannenkoor .Orpheus" Prof. dr. Hans Weber begeleidt de werken van Schubert en Bruckner aan de vleugel, hij speelt de Tarantella van Frans Liszt als solo, Orpheus zal eveneens aan dit eoncen medewerken 0 De christelijke harmonie Harpe Davids zal donderdagavond in de Plantage te Schie dam een openlucht-concert geven met me dewerking van het tamtiourkorps. dirigent A. L Glotsbach. Aanvang 20 uur. KAASMARKT BODEGRAVEN Aanvoer: 106 partijen Goudse kaas, Prij zen (in f per kg): le kwal. 2,83—2.90, 2e kwal. 2 70—2 82, extra kwal 3.22. Handel: kalm. Reeds eerder had de gemeente de ontruimingsmoeilïjkheden aan ''en lijve ervaren. Het soms schrijnende ka rakter van de problemen van de eco nomisch vaak zwakke gezinnen en mede de wens ontruimingsprocessea zoveel mogelijk te voorkomfen, hebben ertoe geleid een vergoeding toe te kennen bij vrijwillige ontruiming van een woning op aanzegging van het gemeentebestuur; "dezê vergoeding is afhankelijk van diverse factoren en ligt tussen 200 en 600. Voor vrij willige ontruiming van bedrijfsruim ten werd de wet analoog toegepast. Inmiddels is de vraag opgeworpen of met deze regeling kan worden volstaan. De vergoedingsbedragen voor ontruiming van woningen zijn ontegenzeggelijk aan de lage kant, terwijl ook voor de be drijven het bedrag maar een zwakke stimulans is om aan een ontruiming me de te werken en zeker geen belangrijke factor bij de overwegingen of het be drijf de verplaatsing zal kunnen overle ven. Het komt B en W daarom voor, dat het alleszins te rechtvaardigen is. wanneer boven de verplichtingen, voort, vloeiende uit analoge toepassing van de wet, een zekere tegemoetkoming wordt gegeven in de onvermijdelijke kosten. B en W. hebben hiervoor aansluiting gezocht bij de Rotterdamse regeling, die ruimere mogelijkheden biedt, zonder dc redelijkheid uit het oog te verliezen. Deze regeling komt neer op het vol gende: A. Bij ontruiming van bedrijfsobjec- ten (panden en terreinen) in gevallen waarin de wet niet van toepassing is, tweemaal de jaarhuur; max. 4.000. B. Bij liqnidatie van het bedrijf: 3'/4 maal de jaarhnur; max. 7.000, C. Bij verplaatsing van het bedrijf: boven de vergoeding onder A. genoemd een van geval tot geval vast te stel len vergoeding; heide'vergoedingsbedra gen samen niet meer dan vijfmaal de jaarhnur met een maximum van 10.600. D. Bij ontruiming van woningen: één maal de jaarhuur; minimum 500. E. Bij ontruiming van een woning/ bedrijfspand wordt de huur gesplitst en op elk onderdeel de eigen regeling toe gepast. Deze vergoedingen zullen alleen kun nen worden toegekend, wanneer de pan den/percelen vrijwillig worden ontruimd t.b.v. de directe uitvoering van de ste- debouwkundige plannen: deze vergoedin gen zullen niet worden toegekend, in dien en voorzover B. en W. geen aan- leiding zien om een vergoeding toe te kennen (bijv. wanneer het tijdelijk ka rakter van de huur al vanaf het begin in de bedoeling heeft gelegen). In bij- zondere gevallen kunnen de gestelde maxima worden overschreven, terwijl al tijd aan de toekenning van een vergoe ding voorwaarden kunnen, worden ver bon. de.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1