de versnapering van de eerste Klapbord voor politie A.M.v,d.Wel geen zitting namens CO.V. in de S.G. AGENDA Voor ruim een ton gereedschap kopen Vier boetes voor rijden op ondeugdelijke motor RONDOM SINGELKERK IS WEINIG VERANDERD m m ||gg|g|ij£ „Een ding van niks Ark werd doormidden gezaagd P. J. Stam wijst er op: Aanbesteding van Europoortwerken R.c. „Schiedam" hield ritten lange afstand B. en Wstellen raad voor: Ook nog zonder rijbewijs Boete voor racen op brommer Met de van Hooft naar Station (18) Mr. P. B. Bos: muziekdoos ateliers Alle SVC-teams wonnen hun wedstrijden Burgerlijke stand Dronken man gewond Bij remmen met hoofd tegen voorruit i i ijs winnaars van ^Kent o Schiedam" I üi dE rotterdammer Pagina 3 DONDERDAG 18 JÜM 1964 Aftreden en Morgen .en dagelijks KNAAPJES SCHILDPADDEN BOL Bestelauto HET passeren van de Singel kerk maakt wel duidelijk dat er rond de Broersvest wel veel, maar in de 'buurt van deze kerk, nog niet zo veel is ver anderd. Dat laat het eerste plaatje wel zien, een kijkje in de Laurens Costerstraat, die naar de Singelkerk leidt. Wm Ontwikkeling De plaatjes krijgen dus wel spoedig, binnen zeven, tien jaar, historiserhê waarde. -- - a «m. jfsm^mr+r.mtmmsalwWWftT.»-#MUM^T» %aPWMh%T<88ll (Van onze correspondent) Twee knapen van achttien jaar ston- j«i voor het kantongerecht te Schiedam «radat 26 een ondeugdelijk motorrijwil „n gang hadden gebracht. Op 4 april bai het voertuig in de Koekoekslaan i» Kethel gereden. Veertig gulden had het voertuig gekost, bouwjaar 1951. Een ding van niks", zei de kanton rechter mr, P. B. Cos verachtelijk en bij deelde mee dat de eigenaar de mo at niet meer zal terug krijgen. De me ar is van de 18-jarige H.S., die er de 18-jarige A. van der B. op had la ter rijden. ..Ik heb het ding alleen la ten zien aan hem en het laten draaien ju toen speelde hij er wat mee en toen ring ie rijden", zei S., maar mr. Cos rchtte dit geen verontschuldiging. „Wat denk je wel, dat het hier is alsof een kind met een hobbelpaard, speelt? Natuurlijk gaat ie rijden als je t «r aan gaat morrelen. Wat is dit voor een onnozel verhaal?". „e jongen die op de motor heelt gere den inrijgt veertig gulden boete we gens ontbrekend rijbewijs, tien gulden wegens ontbrekend kenteken, 7,50 we- jens kapotte remmen, 7,50 omdat de jjonhoogte van de hoorn niet juist is, hm gulden omdat de geluiddemper niet goed werkt. Voor zijn vriendje, ex-eigenaar van Jet apparaat werd 15 boete voor hetl tenteken, tien gulden voor de remmen, I hen gulden voor de hoorn en vijftien! gulden voor de geluiddemper genoteerd. De bewoner van de woonark Carpe Diem uit Schiedam, de heer M. L. J. Rissema. kampte sinds jaar en dag met gebrek aan ruim te en het was verre van gemak kelijk het euvel op te lossen, want het is tenslotte wel mogelijk een nieuwe ark te kopen, maar daar voor is geld nodig en verhoogde plaatsruimte en vooral het laatste moet niet onderschat worden. De heer Rissema, die metaal arbeider is. heeft nu echter de oplossing gevonden. Geraden en geholpen door collega's en met be hulp van scheepsbouwer van Ros sen, die bij de Hoge Brug te Over- schie een werfje heeft, is beslo ten om de ark te verbreden. De schuit is radicaal doormid- «en gezaagd en van onder wordt een nieuw stalen vlak aan de bo dem gelast, een kolossaal werk, maar dat toch in een viertal we ken gereed komt, dankzij de hulp van vele kameraden. .Natuurlijk moet de timmerman er ook aan te pas komen, maar ais die ook zijn werk heeft ge daan is de middellijn van de ark vergroot van 2.10 meter tot 3.48 meter. Het hele werk zal dank- ?«V?1 vrijwilige hulp slechts BW kosten, een karwei dat, wan- het door een scheepsbouwer gedaan had moeten worden, veel ffliurder zou zijn uitgekomen. De woonark is nu veel bewoonbaarder geworoen en biedt veel meer com fort Elwwll (Van een onzer verslaggevers) DE oud-voorzitter van de Christe lijke Besturen Bond, de heer P. J. Stam, wijst ons er bij afwezigheid van voorzitter J. van Pelt op dat de heer A. M. van der Wel niet namens het Centraal Overleg Vakorganisaties zit ting kan hebben in de Schiedamse Ge meenschap, zoals in het jaarverslag van deze instelling vermeld staat. Dat Centraal Overleg Vakorganisa ties bestaat sinds lang niet meer, na melijk niet meer sinds de tijd dat het amendement in het geding kwam. Toen was de heer J. Hartkoorn, voorzitter voor het NW en de heer P. S. Stam, voorzitter voor de CBB. De heer A. M. van der Wel is de heer Hartkoorn op gevolgd. De heer Stam stelt terecht dat, als er sprake is van een Centraal Overleg Vak organisaties, de Christelijke Besturen Bond daarin gekend dient te zijn. In een gesprek dat de heer Stam gisteren met de heer Van der Wel over deze materie had, zei de heer Van der Wel dat hij de zelfde mening was toegedaan. Hij had deze weck in de vergadering van de bestuursraad van de Schiedamse JTALAGES kijken is een heerljjke vrijetijdsbesteding Daarom betreu ren we het dat onze stedelijke over heid geen initiatieven neemt voor on ze hobbies op dit gebied en dat zou fa zijn dat we graag kijken naar kunstnijverheid, naar etalages van an- Sqaairs, winkeltjes met tweedehands- boeken, pottenbakkers, glasblazers en ®eer van die leuke spulletjes- Andere, r»wal onde, steden zijn daarom zo at. tractief, omdat men er in- de oude win keltjes speurtochten kan doen naar het «rieden. Nog steeds betreuren we het ,j*e ve'e jaren geleden niet de 25 gulden hebben geofferd voor de mooie muziekdoos met gaatjesplaten, de me- mnnsehe voorloper van de grammo foon, die we in het lieflijke Zierikzee bij een uitdrager konden kopen. gCHIEDAM mist dergelijke winkel tjes. Er komt wat verandering in, we hebben nu al drie kunstgalerietjes met enige activiteit. De uitnodigingen n>or «openingen" van exposities dwar relen met regelmaat naar ons bureau, "•t v«lt te waarderen. De plaatselijke overheid zou in dit opzicht oog wel Iktoüfsschool wilton Fijenoord: recep- dertigjarig bestaan, 17. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- «®?e redactie, Lange Kerkstraat 82, tó. 6415 4, b.g.g. 1 1 5588 (toest. 62. «18 uur b.g.g. 19 5 8 8 5) alleen voor «aactieaangelegenheden. «tentschap mevrouw J. d. Hoek- Jïïpmdam: J. Steenatraat 29, telefoon rj® (alleen voor klachten, adverten- abonnementen, b.g.g. telefoon ®*cbten bezorging: agentschap (adr. boven) <fag. van 18.30—19.30 u. !w»i £rijke telefoonnummers: Alarm JrJfe 6460; alarm brandweer 69123: "ga GG en GD 69290. k^ïtelU ettm: ScMderiien Tiert van ..^P^beek: 't Gouden Hert, St. Luidi- ijj^ïat/hoek Brugmanstraat, telefoon het een en ander kunnen doen. Men zou de omgeving van de Oude Sluis kunnen conserveren en eventueel wat restaureren en -daar in die historische omgeving bij de werkplaats van de gla zeniers Henderiekx, bjj het historisch Zakkendragershuisje zou men ateliers e.d. kunnen verhuren aan kunstenaars, antiquairs, pottenbakkers e.d. TVTIET meer pratende over onze hob bies, wat interesseert u dat eigenlijk, gaan we kijken naar de bobbie van de twee kleine Schiedamse jongens die met hun neuzen tegen de etalage van de vogelhandeiaar gedrukt stonden. We zjjn er naast gaan staan, want al flane rende valt er toch wel wat te gemeten van fleurig ingerichte etalages in Schiedam. Die vogelliacdelaar had pracht vogeltjes in zijn etalage- Ook grotere dieren, die we zo naar huis zonden willen nemen als onze eega ons ook dit soort 'dwaasheid zou toe staan, als we het grote ruime huis zou den bewonen, ais we de onontbeerlijke financiën voor dergelijke liefhebberijen zouden hebben. Dit alles tezamen mis sende, kwamen we tot een gelaten in dolentie die ons er toe dreef alleen maar te luisteren naar de knaapjes. IA IE is even mooi, zeg", zei de ene jongen vol bewondering en „maar dié vind ik toch nog mooier", zei de andere acht- of 20U het een tienjarige knaap geweest zjjn? Ken nelijk laboreerden ze niet aan het chronische geldgebrek dat uw verslaggever wel kenmerkt. Ze moe ten rijk geweest zjjn die jongens, echt op pad om goede inkopen te doen, want ze speurden lang en kies- keurig in de etalage. Heel het die renrijk kwam in hun vocabulaire. De dieren an de etalage leken onbewo gen onder deze voor ben toch eer volle aandacht. «Kees, laten wjj nou kanaries gaan kopen", stelde de ene jongen tenslotte heel nadrukkelijk en wjj zagen dat al gebeuren. Twee Schiedammers met kanaries van eigen geld. De ander echter moet een heel goede toekomst als zakenman tege moet gaan, wan hij besliste met auto riteit: „Nee, we kopen schildpadden want die worden veel ouder, wel honderd jaar". Gemeenschap dan ook te kennen gege ven te zullen aftreden, omdat hij geen voorzitter is van het Centraal Overleg Vakorganisaties en omdat hij al maanden geen voorzitter is van de Schiedamse Be stuurders Bond van het NW. Als er een opvolger voor de heer Van der Wel in het bestuur van de SG komt. dan kan dat de voorzitter van de SBB. de heer J. Salomons, zijn. Dan kan hij uiteraard alleen maar zitting hebben als vertegenwoordiger van het NW. Met nadruk wijst de heer Stam er op dat de uitspraak van het Christelijk Sociaal Convent in Schiedam nog steeds can kracht is en waarin beslo ten werd om principiële redenen geen medewerking te verlenen aan deze Schiedamse Gemeenschap. In dat Christelijk Sociaal Convent hebben zit ting de Chr. Werkgeversorganisatie, de Chr. Middenstandsvereniging en de Chr. Besturenbond, zodat eveneens on juist is, in genoemd jaarverslag dat de heer G. P. Verhulsdonk als vertegen woordiger van de Schiedamse Midden stands Centrale zitting zou hebben. Hij kan daarbij namelijk volgens het be sluit van het Christelijk Sociaal Con vent niet de Chr. Middenstandsvereni ging vertegenwoordigen. (Van een medewerker) De teams van de Schiedamse Volley bal Club hebben de voorlaatste serie wedstrijden van hun nederlaagtournooi alle met de volle winst, zonder een set verlies, afgesloten. Zowel beide dames teams als de herenploegen wonnen met 3O. Dames 2 klopte Hou Stand 2 met 15—3, 1511 en 15—2, terwijl dames 1 nog sneller en gemakkelijker de zege be haalde. Hier waren de setstanden: 15—4, 15—2 en 155. Heren 2 ontmoette alleen in de eerste set veel tegenstand, 16—14. De volgen de sets waren een gemakkelijke prooi voor de Schiedammers, die deze met 15—3 en 157 in de wacht sleepten, "leren 1 wilde voor de overige teams niet onderdoen en won eveneens, spe lend met drie invallers, via 15—3, 15—10 en 15—6. Vrijdag worden de laatste seriewed strijden in dit tornooi gespeeld en wel tegen de teams van stadgenote Juliana. Speciaal bij de herenwedstrijden ver wachten we veel spanning. De dienst van gemeentewerken te Rotterdam heeft vanmorgen aanbe steed het ontgraven, vervoeren en ver werken van zand en klei voor het onder profiel brengen van de op- en afritten voor de spoor- en straatwegen enz, als mede van de aangrenzende' terreinge deelten ten noorden van de Dintelhaven- brug en de Dintelhaven in Europoort op Rozenburgwest. Van de elf inschrijvers was laagste firma C. A. Qualm en Zin. te Rozenburg met 184.800. Opvolger wa J. H. Hoogen boom te Badhoevedorp met 185.000. SCHIEDAM. Geboren: Ronald E. J. z. v. G, M, van Slobbe en J. A. M. van Kleef; Lydla B. d. v. K. Gtlyamse en H. Keller; Jacqueline v. A. Groenenboom en C. Permis Levyssohn; Leonardus A. B. z. v. B. Paoloni en E. Kerklaan: Carla d. v. J. Jongeneel en B. W. M. Mostert; Antonla M. d. v. T Burgers en J Oranje. Overleden: Mw A. Mourlk, 82 Jr., wed. v. E. M. Duljzer. (Van een onzer verslaggevers) E'EN klapbordt is de laatste aan- winst van de Schiedamse politie. Dat bord doet dienst op de Nieuwpoortweg als tijdens de spitsuren de stromen verkeer moeten worden geloodst over de hulpbrug bij de Schie. Zoals bekend is dit een ge vaarlijk punt bij Schiedams in dustriegebied, vooral omdat het nieuwe bedrijfspand bij de brug het uitzicht over de Nieuwpoort weg belemmert. De Schiedamse politie regelde al gedurende eni ge maanden het verkeer met een trawia. Iedere morgen en avond zag men dan ook een a-uto nan de Schiedamse politie door Schiedam rijden met achter die auto het verplaatsbare vuurto rentje met het verkeerslicht Het is zoals de foto aantoont in het vervolg gemakkelijker nu de politie de beschikking heeft over een klapbord, zoals ook in de grote steden gebruikt wordt. E-d vbg emfwy shrdletaoih (Van een onzer verslaggevers) Op de Korte Hoogstraat te Vlsardin- gen kwam woensdagavond de 81-jarige G.V. te vallen. De man verkeerde in staat van dronkenschap. V. liep een ernstige scheurwond aan het hoofd op en is ter behandeling naar het Algemeen Ziekenhuis vervoerd. Op de parkeerplaats bij het benzinesta- Uoa op de Vlaardingerdijk in Schiedam is de autocrick van de heer J. v. d. K. ge stolen. Op de Lange Nieuwstraat in Schiedam is van de scooter van mej. C. B. een re servewiel ontvreemd. In de Grutiersteeg te Schiedam is de fiets van de Schiedammer L. J. S- ont vreemd. 6 Op de Horvatweg te Schiedam werd de fiets van J. K. gestolen. Mevrouw C M. B. deed aangifte van diefstal van een fiets in de Willem Brou wersstraat te Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) De rennersclub ..Schiedam" heeft het eerste deel van de clubkampioenschap pen, de ritten over de lange afstand, woensdagavond op het parcours Caland- straat gehouden. De tijdrit en de sprint zullen later worden gehouden. Volgende week woensdagavond begint de r.c. Schiedam in Schiedams industriegebied weer met een zomeravondcompetitie, die al eer der een succes bleek. De belangstelling voor deze tweede competitie is enorm. In de clubwedstrij den reden de A-klassers 35 ronden, de nieuwelingen 30 ronden, de A-adspiran- ten 29 km en de B-junioren 21,5 km. De titels gingen naar: A-klassers: 1. Daan Valk, 2. H. Stolk. 3. Boy Kanse laar. Nieuwelingen: 1. K. van der Hoe ven, 2. H. Hoek, 3. F. Gouka. A-adspi- ranten: 1. A. van Dun, 2. L. van der Bogert. 3. A. Veldhoven. B-junioren: 1. Nico Fillekes, 2. Jan Breur. (Van een onzer verslaggevers) De bejaarde wielrijder J. K. verleen de woensdagmorgen om kwart voor acht geen voorrang op de kruiding van de Burgemeester Knappertlaan-Parkweg te Schiedam, waardoor de Rotterdamse vraehtautorijder F. D. v.d. B. krachtig, moest remmen. De heer V.d. B. sloeg bij deze manoeuvre met het hoofd tegen de voorruit. De GG en GD heeft hem ter plaatse verbonden. Voor een bedrag van 109.925 wil' len B. en W. van Schiedam gereed schappen en voertuigen aanschaffen voor de dienst van gemeentewerken en de technische bedrijven. Als de gemeenteraad maandagavond de voorstellen goedkeurt zullen worden aangeschaft: V Een laadschop. Mede in verband met het tekort aan arbeidskrachten is het noodzakelijk, dat de werkzaamhe den zoveel mogelijk machinaal worden uitgevoerd. In het kader van bedoelde mechanisering bestaat er -bij de afde ling bestrating van gemeentewerken behoefte aan een laadschop, waarmee uiteenlopende werkzaamheden kunnen worden verricht, zoals het beladen van vrachtauto's met diverse materialen, egaliseerwerk, hot afladen van vracht auto's, graafwerk e.d. De prijs van deze aan te schaffen laadschop, compleet met hulpstukken, bedraagt 40.000, af- te schrijven in ten hoogste acht jaar. Om dezelfde reden dient voor de afdeling bestrating een vorkheftruck te worden aangeschaft voor het snel en mechanisch laden en lossen van vrachtauto's, zowel op het opslagterrein als op de straatmakerswerf. Deze vork heftruck zal tevens worden gebruist voor het optassen en wegzetten van ma terialen op de terreinen, een en ander veelal in combinatie met de eerder -ge noemde laadschop. De aanschaffing van een vorkheftruck met hefvork en veren- (Van een onzer verslaggevers) ^TACHTIG GULDEN boete gaat de x achttienjarige Vlaardingse edel smid P. 3. M. M. betalen, omdat hij het waagde op 20 maart op de Burge meester Knappertlaan in Schiedam te rijden. „Ik moet nog wachten op het examen doen voor mijn rijbe wijs", zei de jongeman woensdag voor bet kantongerecht te Schiedam, waarna kantonrechter mr. P. B. Cos repliceerde: „Je moet wachten met het kopen van een motor, dat lijkt me veel verstandiger." De motor van M. mist de juiste toonhoogte, kentekenplaat, kentekenöe. wijs. Dat levert vier boetes op met een totaal van tachtig gulden en. voor de laatste maal teruggave van het voertuig. Lasser L. D. (22) had al 800 scha devergoeding moeten betalen, omdat hij niet verzekerd was. Mr. Franken noemde niet verzekerd zijn „eigenlijk een misdaad". De knaap reed op 15 november op de Broekweg, het regende hard, er lag een balk op de weg, daar wilde hij omheen rijden en toen botste hij tegen een auto. De bestuurder van die stilstaan de auto had juist zijn voertuig verlaten omdat hij de gevaarlijke balk van de weg wilde gooien. Vijfentwintig gulden boete berekent mr. Cos voor deze ma noeuvre. De weg van de Amalia van Solms- straat is bol, deelde de Schiedamse tech nicus G. A. J. (33) mee als veront schuldiging voor het feit dat hij op 9 januari niet voldoende rechts heeft ge houden met zijn auto in Schiedam. „Ja, als het glad is en je neemt de ver keersregels niet in acht dan wordt het nog erger", vond. mr. Cos, die dertig gulden boete liet noteren. Op het kruispunt van rijksweg 20 en rijksweg 21 bij Maasland is de bouwvakarbeider D, W. van O. .(46) tegen-een auto, komende uit Naald wijk gebotst ..De botsing is nogal aan- fekomen", stelde de kantonrechter te chiedam, mr. P. B. Cos, vast, „u heeft twee maanden uw werk niet kunnen doen, een bekkenfractuur". „Ik zit er nog mee", antwoordde v. O. somber, ,.ik werk nu voor vijftig pro cent". „En de naast u zittende Haak had een hoofdwond, die heeft drie maan den zijn werk niet kunnen doen?" „Hij zit er nog mee", antwoordde de ver dachte, die ontkende dat hij met H. had zitten praten, hij had op de weg gelet rrjaar het kruispunt is nu eenmaal heel gevaarlijk. De officier vroeg een voorwaardelij ke intrekking van het rijbewijs, maar mr. Cos stelde dat hem „niets geble ken is van eerdere overtredingen" en daarom hield de kantonrechter het op een geldboete van vijfendertig gulden. de klemmen vraagt een uitgaaf wan f 25.750, af te schrijven in ten hoogste acht jaar. Ook ten aanzien van de afdeling rio lering van gemeentewerken wordt het wenselijk geacht zoveel mogelijk de werkzaamheden te mechaniseren, waar toe voor twee rioolploegen de aanwezige kleine grondsehurver moet worden aan gevuld met een tweede machine van een zwaarder type, die niet alleen dienst kan doen als -groodverschuiver maar tevens kan worden benut voor het beladen van zandauto's. Met de aanschaffing van be doelde zware grondscbuiver, voorzien van een bulldozerblad ea een. gestoten cabine, is een bedrag gemoeid van 32,580, af te schrijven in ten hoogste acht jaar. Een oude bestelauto, sinds 1954 als" storingswagen in gebruik bij de techni sche bedrijven, is aan vervanging toe. De prijs van een nieuwe wagen, com pleet met zijruiten en een etra 2-zits- bank, bedraagt 6.365, af te schrijven, in ten hoogste vijf jaar. Bij de buitendienst van de afdeling landmeten van gemeentewerken is on langs een tweede aneetploeg gevormd. De eerste meetploeg beschikt over een handwagen, waarmee de jalons, meet instrumenten en gereedschappen wor den vervoerd naar het rayon, waar ge meten moet worden. De tweede meet ploeg echter maakt noodgedwongen tij- ielijk - gebruik van een vervoermiddel, toebehorende aan een der leden der meet ploeg. Om tijd te besparen alsmede om het ameetwerk efficiënt te laten verlopen en op de juiste wijze het kostbare in strumentarium te vervoeren, is het nood zakelijk een daarvoor ingerMkte kleine bestelauto aan te schaffen, JsMtat- 5310. Op het verkeersplein "Westerlee te Maasdijk werd de bestuurder van een personenauto onwel, waardoor de stuur loze auto tegen een lichtmast botste. Nadat de man weer wat opgeknapt was, kon de reis met de aan de voor zijde ernstig beschadigde auto worden voortgezet. (Van een onzer verslaggevers) Loswerkman G. de V. (18) krijgt dit maal nog zijn vrijwel nieuwe "bromfiets terug, omdat het voertuig „achthonderd gulden of zoiets heeft gekost". Het geld voor de aanschaffing van de brommer had de vader van V. ter be schikking gesteld. Een volgend maal zal V. het voertuig kwijt raken als hij weer de Burgemeester Knapperüaan in Schie dam als racebaan gebruikt Overigens trachtte de Maasshasse knaap verzachtende omstandigheden aan te voeren voor het feit dat hij vijftig kilometer per uur reed. „Ik reed-veer tig en een eind verderop staat zo'n bord". Hij had een valse naam genoemd tegen politieman L. „Die agent zei dat ik mijn bromfiets kwijt zou zijn". „Verdachte heeft* een grote fantasie", zei mr. Franken, „maar wat ie doet is levensgevaarlijk". Kantonrechter mr. P. B. Cos was het volledig eens met de officier en dat leverde een boete op van f 55. Voor de door de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam op de „Inbabé" gehouden foto-prijsvraag „Kent u Schiedam" wer den 139 goede oplossingen ingeleverd. Door loting werden als prijswinnaars aangewezen: le prijs 100): Martin Groerihorst, 2e prijs 50): mevrouw E. M. TJijtdewilligen. 3e prijs (ƒ25): me vrouw W, S. H. Sonneveld en 4e prijs 10)J". C. de Haas. Bovendien ontvin gen nog tien andere deelnemers een prijs van 5. Duidelijk is te zien dat het beeld van deze straat vrijwel ongewijzigd is gebleven gedurende tientallen ja ren, zij het dat de goede opmerker ontdekt dat de straat vroeger „dood" liep. De Laurens Costerstraat was nog niet doorgetrokken naar de Swam- merdantsingel. De gevelrijen hebben zich overigens zo gehandhaafd, ook al had Schie dams gemeenteraad tien jaar geleden energieke plannen, voor het doortrek ken van de Marconistraat over de Si mon Stevinstraat naar de Stephenson- straat, ter aanvulling van de taak van de Singel. Rijdende langs de orgelexpert W. A. Houtman, komen we bij de bocht van de Singel, tegenover de Smma- straat, die momenteel duidelijk een ontwikkeling tegemoet gaat. De panden, daar zijn kennelijk in af wachting van de sloper, maar gezien het trage tempo bij de te talrijke slooppanden in Schiedam, zal deze omgeving zich nog wel enkele jaren handhaven. De hoek van de Singel en het kijkje in de Emm astraat tonen de Schie dammers dat er hier nog niet veel veranderd is. Als de plannen voor de bouw van het stadhuis voortgang kun nen vinden, mag men hier een rigou reuze siooppartij verwachten, want dan verdwijnt de hoek van de Singel, verdwijnt de helft van de Emmastraat, worden Rijks-HBS en brandweerka zerne gesloopt enz. ^ITL.i.llTOr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1