Grootste manifestatie in van Holland <2 Honderd jaar Waterweg en vijftig jaar De Hoek Veel b verwacht K.W.-Mars wordt oingeven met muzikale show AGENDA I vw. Veel deelnemers voor open temiistoernooi DOODGRAVERSHUIS EN 'ir't"t1ïl Vendel Schiedam dertig jaar f HEJf Gemeentelijk Bureau zal bij, in of met een particulier bureau wor den ondergebracht. Er is geen ruimte voor dit bureau, delen B. en W. mee. haar ortze mening zal er heus wel ruimte zijn. Het Gemeentelijk Bureau Vm&rnmm, SATIN BEAUTY Kleuter (3) door auto aangereden nvct/^rteï Elke avond om zes uur Met de Paardeiram van Hoofd naar Station (19) Gewonde bromfietsers;/ JTET IS de bedoeling, dat de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum, donder- nm dagmjddag 16 juli in Hoek van Holland de tentoonstelling „Ay-ay" officieel zal gaan ope nen. jvir. van Walsum is beschermheer van deze manifestatie/waarmee Hoèk van Holland twee 1 h eeuwfeest van de Nienwe Waterweg ,en' het gouden jubileum van Hoek van Holland als deel van Rotterdam.: Hoek van Holland ontstond aan de'gegraven monding van. de Rijn, de Nieuwe Waterweg dus, s u.'ir aP van 's-Gravenzande. In '1914 annexeerde Rotterdam deze buurschap die nu esctukt over een wijkraad en bloeiende voorstad en- dóór hét Europóortproject zelfs een-voor haven van Rotterdam is geworden. - - MORGEN9UUR BEGINT DE VER KOOP. Yan alles en nog wat 5000 weekend- sporthemden Feestprogramma MET ENTHOUSIAST WEL RUIMTE sen "•en dagelijks MENING ZELFDE STOEL Satin Beauty van Bourjois zorgt voor een lichte, trans parante make-up. Extra voordeel: SatinBeauty houdt uw huid zacht en soepel. per tube f 3.75 Gemeenten doen mee RIgOUTTö Garage Van Dalen N.V. A. DEN DRAAK L5CRA® SPSCIAUS1EDU MAQUILLA0E Een mooi plaatje uit de goe de oude tijd is. de- afbeelding van dé Siagel, waarbij men kan 2ien in de richting van de Broersvest. Dat plaatje toont namelijk dat de Broersvest in •het geheel niet te zien is en dat de vroegere begraafplaats, ge legen eerst buiten Schiedam, later zelfs tussen Schiedam- Oost en de oude,stad kwam te liggen. - wmmmiivmm L r Het andere plaatje laat de. Iets is er overigens wel gewij- Oostsingel zien, die vroeger zigd. De af beelding to'ontname.. niet zo veel verzakt was als nu, lijk palen langs de.. kant„èaeb maar die toch nog hetzelfde draden van de beeld van gevelrijen vertoont, telefoonreidlng. - binnenland toe. fabrikanten van deze prachtige, zelfstrijkende weekenders stelden ons in de gelegenheid U te laten profiteren. Meer dan 2 stuks tegelijk worden niet verkocht. jyjET de tentoonstelling Ay-ay" de naam is ontleend aan de be kende zeemansuitdrukking wil Hoek van Holland een beeld geven van de historie van de Nieuwe Waterweg, de scheépvaart, handei, indus trie, scheepsbouw, havenontwikkeling, stadsontwikkeling, loodswezen, bebakening, reddingwezen, recreatie en al wat er nu in en om het voor Rotterdam en Hoek van Holland zo belangrijke water komt kijken. zienlijke, entourage. In de buurt komt een groot lunapark. Öp het voorterrein, worden regelmatig con certen en- aÜérlei uitvoeringen gege ven. Elke woensdag moet een „Kin derdag" worden met bijzondere ma nifestaties. Als vakantieoord en zeebadplaats ■s Hoek van Holland goed in trek. De expositie duurt van 17 iuli tot 16 augustus, dus tijdens het gehele sei- 'oen. In die tijd krijgt Hoek van Hol land gewoonlijk één tot anderhalf miljoen gasten. Het tentoonstellings- bestuur rekent dat er daarvan hon- derdvijftigduizend tot tweehonderd- vijftigduizend de expositie komen be doeken. Het blijft niet bij een expositie: men rekent er op, dat er nit de ze tentoonstelling een permanent informatiecentrum zal kunnen groeien, waar belangstellenden ai- les over Hoek van Holland, de Rot terdamse havens en de scheep vaart te weten zullen kunnen ko- MEN. Dat informatiecentrum be hoeft niet omvangrijk te zien, maar het kan zeer doelmatig wer ken. Er komt rond „Ay-ay".een aaa- ER wordt gezorgd voor'een'fraaie illuminatie, niet alleen van het expositieterrein maar van' geheel Hoek van Holland. Er iseen mi- niatuurtreih, die rondritten houdt, men kan.de reddingboten bezichti gen en daar van deskundigen alles over vernemen wat er over valt te vertellen, de Spido houdt rondvaar ten van Hoek van Holland „uit door de Europoorthavens, de nieuwe Poli- tie X van de. Rotterdamse rivierpoli tie een unicum in Nederland, overal elders is de rivierpolitie rijks-" politie! kan worden bewonderd, er zijn geluidsreportages over het passerende scheepvaartverkeer, er. zijn films te zien over de scheep vaart en de Watèrweg, er is een expositie, van beeldende kunstenaars en men kan zien, hoe zeelieden hun scheepjes-in-flessen construeren. En bovendien zullen er allerlei manifestaties zijn in andere plaat sen van Nederland, tot. diep in het s- le ia >e j' s- B- in 12 kleur-en dessinvariaties. van 4ér90"voor 7. M'; van -5-?796*voor 8. 90 van 49r90"voor 9. formule aanbouw/meubelen C? WON!N6iHRICHTiN6-BÜOE8SVEST 64-66 ROTTERDAM W.*t.Kr«mkatU ROTTERDAM Kort» Hoogstraat ROTTERDAM M»«nf ROTTERDAM Kolëndr. Lagvifiik HOOGVLIET Winkelcentrum VtAARDINGEN: Ü»sv«ld LEIDENï'HoarU«n>ra»p*tr«ot ZEIST i Slot loon loon a. (Van een onzer verslaggevers) Ter gelegenheid van het dertig-jarig bestaan van het Vendei Schiedam van de Oranje Garde zal de komende K.W.-Mars zaterdag 4; juli 'extra groots worden omgeven met een mu zikale show. De defüeermuziek zal worden verzorgd door de Harmonie „Wilton-Fijenoord" met drumband. Verder werken mee de de drumbands „Excelsior", „Gusto" en O.B.K.int Schiedam, héttamboerkorps (Ruimbaan" uit Rotterdam, de drum band „Libèrté""uit''Vlaai-dingen, de Oranje Gardebands uit Klundert en tan* li r.ilU. &L, bul Leerdam,-het r.k. muziekgezelschap „St. Radboud" uit Schiedam-Kethel, alsmede de tamboer- en pijperskorpsen „Jong Holland" uit Zwijndrecht met het junio ren- en seiiiorenkorps. Op het Plantage-podium zal. vanaf 's middags vijf uur een-feestprogramma worden gegeven, waaraan diverse be kende artisten meewerken. Ook „Wüton- Fijenoord" zal een gedeelte van dit feest programma verzorgen; de beide korpsen van „Jong Holland" uit Zwijndrecht zui len de show besluiten met eén groots optreden dat om ongeveer negën- begint- en ongeveer vijf kwartier in beslag zal nemen. Ingeschreven kan erwordenvoor in dividuele wandelaars .aan de 8. 14; .20' of 23 km routes op de onderstaande adressen: J. H. F. v.d. Brugge, Von dellaan 52b en Ph. v. Oordt, Oldenbar- neveltstraat 79 te Schiedam. MU blijkt dat bet voorstel van B. en 1 W, tot instelling van een Bureau Culturele Zaken zoveel beroering heeft gewekt in ons goede stadje, lijkt het en» niet juist de kwestie onzerzijds on aangeroerd te laten. Al eerder hebben wij gepleit voor een Gemeentelijk, Bu reau Culturele Zaken. Dergelijke bu reaus zijn ook in andere steden. Ze kininen dienen tot een objectieve be vordering van liet culturele leven. Het burean zou in Schiedam een belang wekkende functie kunnen krijgen en resultaten zijn vlot te behalen, want Schiedam blinkt niet uit in culturele activiteiten. Over het voorstel zoals B. en W. liet na aan de gemeenteraad heb ben aangeboden, kunnen we erhter weinig enthousiast zijn. .Mgr. Nolensiaan: Schïedamse jeugd "9ad, krijttekenwedstrijden, 14. Uenc: Oranjebuurtver. Gusto. k®- «srieest, 14. ,ni"on-Fi jenoordReünie leerlingen ^arijfsschool, 11-20. Dagblad -„De Rotterdammer", Schie- ?«mse redactie, Lange Kerkstraat 82, 6415 4, b.g.g. 1 1 558 8 (toest. 62. »a 18 uur b.g.g. 1 95 88 5) alleen voor reaactieaangelegenheden. „Agentschap mevrouw J. v. d. Hoek- «ogendam: J. Steenstraat 29, telefoon falleen voor klachten, adverten- B5538)1 al30nnemen'en- b.g.g. telefoon 1 ,,®lchten bezorging: Agentschap (adr. "e boven) dag. van 18.30—19.30 u. I wSfr*n8'ryke telefoonnummers: Alarm I «u le 6466; alarm brandweer 69123; GG ea GD 69290. zou een plaats kunnen krijgen in het voormalige politiebureau aan de Grobte Markt, dat nu slechts als opslagruimte dienst doet. Het is een van de oplos singen die de voorkeur verdienenbo ven het huidige voorstel. Wij achten het namelijk onjuist dat het publiek niet beseffen zal dat het te doen heeft met de gemeentelijke, dan wel met de particuliere sector van het cul turele werk. ^EKER is dat door liet besluit de positie van de heer Pfeiffer enorm versterkt wordt» deelt het Rolt. Nieuws blad gisteren mee. Dat deze mening er is, en de nieniug heeft 'nu; in brede kring bij de burgerij post gevat, be merkten we reeds eerder, moet voor Schiedams gemeenteraad tocli wel Ren duidelijke aanwijzing 'zijn. De kwali teiten van de te benoemen functionaris zullen we niet in het geding brengen. Het is de gemeenteraad die de verant woordelijkheid voor de .benoeming gaat dragen. WEL wijzen we er op Jat het ge meenteraadslid M. Eikenaar ken nelijk gelyk gaat krijgen, toen hij bij de behandeling van de begroting stelde dat gemeentelijke culturele en particuliere culturele arbeid niet dus-, danig samen moesten vloeien dat daardoor misverstanden en moeilijk heden konden ontstaan. De wethou der sprak dit nogal fel tegen. Ge meentelijk werk zou duidelijk ge meentelijk werk genoemd (blijven) worden. Wij geloven dat de praktijk het heel wat vervelender gaat ma ken. De suggestie zal nu duidelijk worden gewekt dat gemeente en par ticuliere instelling op dezelfde steel zitten en dat is om velerlei redenen ongewenst. H-et is te wensen dat Schiedams gemeenteraad daar maan dagavond op attendeert. ACADEMISCHE EXAMENS AMSTEKDAM. Gera. Universiteit: kan didaats klassieke letteren: mej. M. Maas (Amsterdam); mej I Senders® .(Middelburg); ttflflRPiWOtN ft Aandacht is er op „Ay-ay" ook besteed aan de toekomst. Euratom heeft speciaal voor deze expositie een model afgestaan van een met atoomkracht voortgedreven schip. Aan de woningbouw in de toekomst, de mogelijke ontwikkeling van de vaarweg, plannen voor waterwegen voor de binnenvaart wordt een aan zienlijke plaats ingeruimd. En even buiten de eigenlijke ten toonstelling komt de Shell met een gloednieuw demontabel paviljoen, dat hier voor de eerste niaal sal worden opgesteld. Het expositieterrein ligt zeer gunstig 'aan de Koningin Emma- weg ongeveer tussen semaphoor en Berghoven, aan de waterkant dus. Voorlopig zijn daar de bulldo zers hard aan het werk. Het ter rein is 3 ha groot. Er is 6000 vier kante meter overdekte ruimte. Binnen een maand moet alles er gereed zijn. BELANGRIJK is, dat alle gemeen ten in het gebied van de Nieuwe Waterweg, tot Helle voetsluis toe, meewerken. Ook Stad en Landschap van Zuid-Holland heeft medewerking toegezegd. De vaartocht door de Éuropoortha- 'vens van de Spido is hoogst belang wekkend. Bonderdagmiddag heeft de Stad Rotterdam met een aantal ge nodigden de proefvaart gemaakt. De tocht duurt drie kwartier en volgt de nieuwe petroleumhavens met de grote oliesteigers binnen 24 uur kan daar een super-tanker geladen of gelost zijn! de mondingen van de nieuwe kanalen, waar hard wordt gewerkt, de nieuwe sleepbotenhaven, waar de even nieuwe „Bahk"-sleep- 'boten, die speciaal zijn gebouwd voor het manoeuvreren van grote .tank schepen, op hun vrachtjes wachten. De rondvaartboot vaart ook langs allerlei punten waar hard- wordt ge werkt, gebaggerd en gegraven. Het is daar een in hoge mate interessant en vooral actief gebied: terwijl bag geraars en kadewerkers de haven modelleren liggen er nu reeds de supertankers te laden of te lossen! Tijdens de rondvaart wordt een duidelijk commentaar gegeven over alles wat er is te zien. Interessant is ook de nieuwe Po litie X, het vlaggeschip van de Rot terdamse rivierpolitie, speciaal ge bouwd voor de dienst in het Euro poortcomplex. De Politie X is 'zeewaardig. Het schip is "3<rvm lang en 544- m breed, het heeft een diepgang van 1.80 m. Het heeft twee schroeven,, twee roeren en twee hoofdmotoren, die elk 320 pk leveréti en het schip een snel heid van 16 zeemijlen kunnen be zorgen. Sr is radar en echolood aan boord. Het schijp is niet ingericht- voor brandbestrijding,, daarvoor zijn 'de blusboten van de havendienst. Wel is er een uitgebreide' E.H.B.Q.- uitrusting aan boord. (Van een onzer verslaggevers) ;in dé St. Liduinastraat té Schiedam is ^gistermiddag de driejarige Wilhelmus Bode, die. onverwachtde rijweg over- staak, aangereden door een vrachtauto, bestuurd door chauffeur J.L.- -uitRot- térdam." ■Ondanks krachtig remmen kon de chauffeur de aanrijding biet voorkomen. De jongen kreeg een open hoofdwond en is ter observatie in de Dr. Noletstich- ting opgenomen. (Van een onzer verslaggevers De bromfietser M. 'J. v. T. die gis£er~jf middag een uitrit aan de Admiraal de Ruyterstraat te Schiedam kwam afrij-':; den, is tegen de. auto van de .heer As v. H. uit St. Pancras in Noord-Holland, opgebotst. De bromfietser liep een her- senschudding en een hoofdwond op. ff- (Van een onzer verslaggevers) Voor het open tennistoernooi dat wordt gehouden, zijn veel deelne mers ingeschreven. Het toernooi duurt de gehele week, iedere avond wordt om zes uur begonnen. Het is voor het eerst sinds vele ja ren dat in Schiedam een open toer nooi wordt gehouden. Verheugend is dat vele spelers uit Rotterdam en om geving de weg naar Spieringshoek hebben gevonden om de krachten te meten met de Schiedamse spelers. Bel ons voor een demonstratierit BOTS BALLOTLAAN-4 VLAARDJNGEN Telefoon 8*00 De wedstrijdleiders, de heren A. Hof man en W. Magnin moeten ongeveer 200 wedstrijden verwerken om de win naars bekend te maken. Een zeer groot aantal, vooral als men weet dat in Rot terdam enige toernooien wegens ge brek aan belangstelling niet door gaan. In B, de hoogste klas in dit toernooi, is in het heren enkelspel Eené Hen driks uit Rotterdam favoriet. In de fi nale zal hij dan waarschijnlijk A. Hof man tegen over zich krijgen. In het he ren dubbel B verwachten -we enige spannende partijen. De combinatie kterk-Hendriks zal de finale wel berei ken, in de onderste helft zal het gaan tussen de jeugd dubbel Jaap Beyer/ Eric van Woerkom en de geroutineerde A. Hofman/K. Hoogendoorn. i Xn het heren enkel C zijn Eric van Woerkom en Jaap Beyer als één en twee geplaatst, maar vödr zij zo ver zijn, zullen ze enigs zware hindernissen moe ten nemen. Daar zullen o.a. M. Jansen, B„ Keunen, en W. Baart wel voorzor gen Bij de dames C zijn op papier de Keep Smiling dames Elly Voorwinden en mevrouw Broere de sterkste. In da mes D moeten Eppe de Jong en Petra Spaning het tot de finale kunnen bren gen, maar aan tegenstand zal het zeker niet ontbreken. In heren enkel D is de strijd volko men open en is het zeer moeilijk win naars te tippen. Maar als we namen moeten noemen, zijn het Jurre de Jong en Nico Maan. FRANSENSTRAAT 2-3 Tel. 6436 Vlaardingen 6 Foto's van Joan van der Keuken, ge maakt in Sardinië, zijn van 17 juni tot 8 juli te 2ien in het Stedelijk Museum te- Schie dam. Op de Singel zag men dan ook het huis van doodgraver Schipper staan, by dé ingang naar de begraafplaats. Op deze plek een ietsje er naast kwam later de brandweerkazerne, die over enkele jaren gesloopt zal worden. Daar kwam onlangs ook de doorbraak naar de Broersvest tot stand, die nu Huis te Riviereweg wordt genoemd. Dat de paarde tram heel gemoedelijk over de Singel reed toont het tweede, helaas wat onscherpe plaatje, waarop de tram, komende van het station, ge heel gevuld met Schiedammers de sigarenwinkel van Puller toen en van 't Hart nu passeert t»(j de hoek van de Oostsihgel. IrippWjtZ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1