I ZEER BEKWAME CHEFFIN b) adm. kracht (vrl.) Water eist jaarlijks 600 doden Reso utie V.-raad spreekt niet van sancties VAKANTIEADRES Geef Vader een eigengemaaktejuj- bon waarop u hem „De Dokter! zegtbelooft. Die belofte kunt u straks nakomen als nu, de bon in de krant invult. BON 765.- 575.- a) ervaren steno-typiste ASSISTENTEN (VR.) ASSISTENT(E) KONINKLIJKE HOLLANDIA GALAK LEERLING-VERPLEEGSTERS Negers zwommen niet in het „eigen'9 zwembad Scholier wil nu motieven weten Apartheid en Zuid-Afriha a utnrnatïc hal tand automatic hrilland OS. E. PIJLMAN ZEGT U medewerker SPECIAALZAAK ROTTERDAM EEN TWEETAL JONGE KRACHTEN Pleidooi voor uitbreiding zwemlessen Zoutzuur in water TYPISTE mnomm numt de rotterdammer Pagina 4 vrijdag w .irn, 1 in betere corsetterie en bonneterie j| vraagt een 1 ff die geheel in staat is de verkoop te I verbogen. Brieven onder nr. 1809 bureau van dit blad. li Uit onze keurcotieetie gordijnstoffen. Sunshine. Eer» prachtige effen gor dijnstof; "shantung-effect met aangewreven voering. 17 modieuze tinten. Ir het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS nabij Santpoort (Gent. Bloem*ndaai) 130cm breed. per meter Royaal bankstel met losse, door tweezijdige bekleding omkeer bare kussens. In de kussens rubber met poiyeter kernen. Stoffering, 1e klas weefstoffen; de armen met sterke, afwasbare vynalbekieding Bijpassend groot serviesmeubet Fraai moderne eetkamer in donker mohonfe, voering, Royaaldressoir, grote schuiftafel en 4 stoelen, bekleed met moderne, motechte weefstoffen. Hoogglans uit- Moderne slaapkamer bi zeer fraaie uitvoe ring. Blank ahorn met palissanderkieurigg afzetting. Hooggianzend polyester, ook aan de binnenzijde van de deuren. Grot» driedeurakast, ©dra hoog. Ledikant met verlichting boven de „.r-,,--,,» 2 nachtkastjes, bj m In vierdeurakastHiÜvoering f 898.% Toilet tafel f 200.- extra, tn Uisjumeaux-uitvoerèna f sa-extra BGaankcKmvanfGaVweRlnSdsgmteiif» (of als u per auto temt uw benzteekesJwi) tn Nederland vergoed. Luxe salonkast met bar. Serviesgedeelte met spiegelwand.Fraaiehcog- flians uitvoering in donker mahoniè.Breeotel ,75mtr. Uit onz» HONDERDEN exemplaren tellende karpetten- en tapijtencoilectie. Hoogpolig, dichtgeweven merkkarpet in bijzonder 225 x325 cm kleuren. Exclusief dessin. Zuiver wol. 250 x 350 cm I? 140 x 200 cm 170x240 cm 200x300 cm Bouclé-structuur-tapijt De sterke, warme vloerbedekking, die uw kamer een geheel eigen sfeer geeft 100 cm w breed. Keus uit 8 speciale van Reeuwijk-kleuren, 0 per meter 1 Gedessineerd Bouclé-tapijL Speciaal voor van Reeuwiik geweven van de fijnste haargarens.100 cm breed. b-« on Compleet gelegd, per meter tOude) BINNENWEG/KAREL DOORMANSTRAAT-TEL.1t 1670 04-3 3000fabriekscoUeciies Te keep Vakantie adressen De Veiligheidsraad heeft beslo ten een commissie van deskundi gen te laten onderzoeken wat on der het Handvest van de Vere nigde Naties tegen apartheid kan worden gedaan. De indieners Noorwegen en Bolivia, hadden in hun voorstel geen gewag ge maakt van sancties tegen Zuid- Afrika, omdat dit zou stuiten op verzet van de westelijke landen. wat christen gelooft Om srif tebexittea gebonden f 4.90 Vtffcrijgbaar in de boekhandel N.V. GEBR. ZOMER KEÜH1NB5 In envelop (of op kaart geplakt) verzenden aan het bureau van dit blad Datum van Ingang t betaling per V/EEK/MAAND/KWART AAL/GIRO (doorhalen waf niet van toepassing isj Zelf ben Ik al abonnee. Voor het aan brengen van nevenstaande nieuwe abonnee heb ik dus recht op „DE DOKTER ZEGT..." (1) O „DE DOKTER ZEGT(2) Elk is een (ander) geheel TIP.PARADE-TWEE (Vul het hokje in voor het boek dat u wilt hebben) Schrijf hier uw eigen naam en adresi ae.van Tffsed< iagedie b dit S? °te je büjve sisa ■S«t int Fabritkwn van Melkprcdukten tn Voedingsmiddel») N.V. AFDELING WIJ roeken veer on» ifdriing Expert en Pluming een Leeftijd: 20-25 jaar. Opleiding: (M)uloof gelijkWMrdig. Belangstellenden, die beschikken over kantoorervaring en enige kennis der moderne talen genieten de voor keur en worden uitgenodigd te solliciteren. Elke sollicitatie wordt streng vertrouwelijk behandeld. PIEKSTRAAT 15 - ROTTERDAM kunn»n werden geplaatst «nis* •w Oplalding voor het StiifsdiplofKi B. 8rvto.s«l«rI* p»r mttnd (engeeeM de leeftijd) Eerste-Jeers 201.- I boven het genot van kost, tw«ods-f»»r» f 219.. inwoning, geneeskundige behande- OsHda-jaart 235.. J ling, bewening «te. fnemie A.O.W. wordt niet ingahoudan. Ook jy.jerigen kunnan in aanmerking koman. Zij kunnen oen praktische vooropleiding volgen tot zij tS jaar worden. Een gemiddelde 5-daag se weskweek van 43 uur ia Ingevoerd. MUlQ, Voortgezet onderwijs, IVIO-diploms dan wal Huis. houdsdiool strekken tot aenbaveliag. Fonmeal per 14 degen vergoeding von reiakostan voor ba. «sak aan ouderlijke woning. feUIME EFB5TE AANSCHAF VAN UNIFORMKIEDING VRIJ ®<f eventuele oproep vergoeding van raiskosten, ook voor 66*1 van beid# oudera, die da minderjarige sollicitante wenst vergezellen. Schriftelijk» sollicitaties onder letters IV t* richten een de Eerste Geneesheer-Directeur- In verband met het vertrek van enkele medewerksters, die ia het huwelijk treden, kunnen bij de administratie van N.V. Dagblad ,J>e Rotterdammer" geplaatst worden enkele Comm. Venn. J". If, Landwehr - Assuradeuren vraagt voor haar afdelingen; Motorrijtuigverzekenng Medische- en andere Variaverzekeringen A) B) N-V. VEBEENIGDE TOTJVVT'ABRIEKEN. 's-Grm- Veaweg 262. Botterdam (eindpunt Ujn 16 en 17) vraagt voor spoedige indiensttreding voor de afdeling verkoop binnenland als assistente op de afdeling boekhouding Met vakantie-afspraken word rekening gehouden. Sollicitaties mondeltng of schriftelijk aan boven genoemd. adres. liefst in het bezit van Ü.L.O.-diploma, leeftijd circa 20 jaar. enkele jaren kantoorervaring gewenst De vacatures ontstaan op verschillende afdelingen, zodat het soort werk geregeld kan worden in - j met wensen en aanleg van de sollicitante. Bovendien is er nog plaats voor een die dit jaar het einddiploma U.L.O. hoopt te hpUn Sr?,®g i» contact met gegadigden, die belang stelling hebben voor interessant en verantwoordelijk werk die graag accuraat werken en voor wie de volgende punten tevens belangrijk zijn: prettige omgeving aantrekkelijke honorering vergoeding eventuele reiskosten 4f- vijfdaagse werkweek datum indiensttreding en/of vacantie onderling te regelen. Belt u eens op <010-11^5.88. na 18 uur 016-19.23.25) voor het maken van een afspraak? Wjj zijn ook bereid bij u thuis te komen praten. Schrift kunt u solliciteren by de aid. Personeelszaken, postbus 948, R'dam voor het opmaken van polissen en aanhangsels. Candidaten moeten na een korte inwerkperiode in staat zijn zelfstandig te werken, Enige ervaring in voormelde branches vereist Sollicitaties schriftelijk te richten aan de Directie of'mondeling na telefonische afspraak (tel 120227 toestel 533). Ik ga weer naar Nelly van der Meer voor een hoed, Noord» molenstraat 67. Tel. 81369. Oek voor paraplu's ea bruids sluiers. Ko.3 Te koop z.g.a.n. Koelst» Kin. derwazen bak uitneembaar, C. Coedegebuur. Korenbloemsir. 25, H'darn-25. Bo.5 Te koop: IJskast, Inhoud 180 L. Geschikt voor diepvries. C. J. de Bruyn, Zuid kade "06, Waddlnxveen. Tel. 01828-2804. Bo.5 Waterdichte kampeertenten iets smoezelig (showmatertsal) met reduktie tot 15 pet. op katalo- misprijs: tevens inrailtenten I met reduktie tot 50 pet. Vraag gratia katalogus..,. K.T. Ten- tenfabr. „The Indiana", Zijl. weg 111, Haarlem. TeL: 02500- 178T7. Bo.5 2>e heer 3. Pruis, hoofdbestuurslid van de Koninklijke bood tot bet redden van drenfceUngSi) beeft gisteren betoogd dat eea verfnffeg van de leeftijd waarop net zwemdiploma kan worden behaald w«a»eiijk Hij pleitte voor verplicht rweraonderricht op de lagere school en uitbreiding van dat onderricht tot de derde es vierde klas. Ook een grote uit breiding van bet aanbal zwembaden echtte, 40 heer Prijs noodzakelijk. Eik jaar verdrinken in Nederland 500 tot 600 Pentonen, grotendeels kinderen onder de zestien jaar. De directeur van de stichting Licha- ntolijkë opvoeding en sport in Amers foort, de beer B. Verschuur, becijferde, dat «r in ons land minstens 500 open* lichtbaden. veertig overdekte baden en 110 instructiebader, tekort zijn. Om bil te komen zou een investering van 425 miljoen nodig zijn. Bij het huidige rijks» §oe<a«-jriogsbeJdd ls dat inlopen een il lusie, ja 1963 werden 46 goedkeuringen verleend en dat was dan een topjaar. In de eerste helft van 1994 kregen slechts 17 plannen een bouwvergunning- Bet atreekcomlté Bevordering stichting instructie en recreatierwembaden, dat hoopt een landelijke activiteit voor het inlopen, van de achterstand te bewerk stelligen, stelde het schoolbad van de r.k. jongensschool te Duistervoorde tot voorbeeld. Bet schoolhoofd, de heer Van der Sluis realiseerde, met gelden die krxebteaj d» onderwijswet beschikbaar rijn voor d« aanschaffing van leermidde len. een aehooïbad. Daarin krijgen nti 709 schoolkinderen drie maal een half trur zwemles per week. Het bad ls ge bouwd uit plastic materiaal «a was bin nen tien dagen bedrijfsklaar afgeleverd. Bi)kaifoedlf<Mriag waa wegens het ge bruikte materiaal voor de houw ervan niet nodig- Te Zutphen is in het uit breidingsplan oost waar begonnen ia roet de boaw van vijf vaa deze zwem baden» In Si Augustine op Florida hebben zich opnieuw rasssnonlusten voorgedaan. Ongeveer vijftig negers werden gearres teerd. Grote deining ontstond toen zes negers ach in een alleen voor blanken toe gankelijk zwembad van een hotel be- 2aven. Terwijl de blanke badgasten om politie en politiehonden riepen ledigde de hoteleigenaar erikele flessen zoutzuur in bet bad. Dit bleek niet veel indruk op de ongenode zwemmers te maken, want zij weigerden hei water te verlaten. Een politieman sprong te water era daar een nat gevecht te leveren, terwijl zya col lega s probeerden van de vaste wal af met hun wapenstokken de hoofden van de telkens schielijk wegduikende negers te bewerken. Ten slotte gaven dezen het ÏÜÜeÜIer!iete,n,het water, waarbij zij nog menige rake klap van een politietauppel CpHepen. De hotelhouder had als gevolg kÏwÜ, j mn-nbnlaties met zoutzuur brandwonden op-2«iopen. De zes negers werden gevangen gezet Korte tijd later trachtten betogers tegen de rassenscheiding, onder wie een aantal nc.h teegang tot het niet voor toegankoiyire restaurant van verschaffen. De politie S5, D« leider rsssenscheiding, 5® Ff£.kant Luther King, was ook bij de betoging aanwezg. omdat hij slechte een toescbouwersrol vervulde werd hii niet meegenomen. (Vaa onze speciale verslaggever) Piet van Exter, de I9-jarige lyce&t uit Den Helder, die, evenals vier mede-exa minandi, herexamen Grielca moet doen, blijft ,x>P voorwaarden" volharden in zijn weigering. Hij wenst thans de motieven te weten, welke de rijksgecomnüttecrcte bij het eindexamen gymnasium-alpha hebben doen besluiten hem en de andere scholieren uit de eindexamenklas een De Sowjetuaie vond het voorstel nu echter niet krachtig genoeg en onthield zich, met Frankrijk en TsjechosIowakHe, van stemming. De resolutie kreeg de steun van o.m. de Verenigde Staten en Engeland. De leden van de commissie zulten afkomstig zijn uit de elf landen die deel van de raad uitmaken. De Afri kaanse landen stemden voor bet voor stel omdat zij van oordeel waren dat de commissie toch de mogelijkheid van sancties in haar onderzoek zal kunnen betrekken. De resolutie veroordeelt de politiek iriftelijk Zoals bekend, i* de rector van het lyceum, waar Piet van Exter leerling van is. met ziekteverlof gestuurd, omdat tegen hem verdenkingen z{jn gerezen in verband met examenfraude. In de Tweede Kamer is daarna duidelijk door de staats secretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen verklaard dat geen van de betreffende examinandi hierbij be trokken is geweest. Hiermee verviel het argument van Piet dat hij .mede-ver dachte" sou zijn. Behalve de burgemeester van Den Helder, die president-curator van het lyceum is, heeft ook het Tweede Kamer- S ij Tac zfeh met de zaak bemoeid. Beiden hadden een onderhoud met de halsstarrige leerling waarbij deze er op werd gewezen dat het jammer zou zijn een zo dicht onder bereik liggend eind. diploma te verspelen. Nu Piet van Exter door de staatssecre taris vaa blaam is gezuiverd, is het de vraag, of deze nog verder kan gaan. De motieven voor bet doen vaa herexamen worden gewoonlijk nooit in de openbaar heid gebracht In Den Helder is alleen de con-rector van het lyceum ervan on de hoogte gebracht van apartheid in Zuid-Afrika en in het bijzonder de zogenaamde anti-sabotage- wet, waarbij personen gedurende negen- tig dagen in arrest kunnen worden ge- houden. De Veiligheidsraad doet een her- nieuwd.beroep op Zuid-Afrika degenen die zich om hun verzet tegen de apart heid in gevangenschap bevinden vrij te en aan zulke personen geen dood straffen te voltrekken. De Zuidafrikaan- se regering wordt voorts verzocht voor 30 november van dit jaar de scretaris- van de Verenigde Naties haar Standpunt kenbaar te maken ten aanzien van de voorgestelde conferentie van alle rassen in haar land. De ambassadeur van Zuid-Afrika in Den Haag ziet weinig nut in een bespre- hem en het bestuur van de r II ■*- over <*e apartheidspolitiek. m een communiqué wordt hierover door de P, v. d. A. meegedeeld: „In verband met gebrek aan activiteit SkUj* *lan ,f.e Nederlandse rege- heeft de Partij van de Arbeid zich ««Srvir de ambassadeur Din Haas- hl aprü SSE01 ,Vondelfng en Suurhoff, respecHweüjk als voorzitter van dé Tweede-Kamerfractie en als voorzitter van ae party, om eon onderhoud ver- zocht met ambassadeur Rust Zij vroe- §en om dat onderhoud in verband met e toenemende verontrusting onder de 2SStangJèrs J3?, hun_ partij over de toe stand in Zuid-Afrika, Dezer dagen (d.w.z. zeven weken iater) heeft de am bassadeur tot hun teleurstelling geant woord dat een bespreking van weinig nut zou kunren zijn en het verzoek af gewezen. Er is voorshands geen aanleiding tot het nemen van bijzondere maatregelen OP het terrein van de tarieven van bad inrichtingen. Tegen de recent doorge voerde verhogingen van tarieven van zwembaden ea andere badinrichtingen (in de orde van grootte van dertig procent) kon geen bezwaar worden ge maakt, omdat de exploitatie, zelfs na de tariefverhoging, nauwelijks of niet •tuitend is. Minister Andriessen (econo* Z4'cenl en staatssecretaris Bar tel» (Sociale zaken en volksgezondheid) hebben dit meegedeeld in antwoord op de schriftelijke vragen van het Tweede- Kamerlid drs. A. D. W. Tllanus (C. n«/f Te huur vakantiebungalow aan de rand van bos en duin in Noord-Brabant. Nog vrij van 1 juli—l augustus en na 15 augustus. Telefonisch te berei- ken onder no. 04366482. Ro 13 Sensatie aanbieding: ie&mpeer- tenten vanaf f 38,50; slaapzak ken 12.75; grondzeilen 8,75; bungalows voor fabelachtig la ge prijzen. Veldbedden, lucht bedden enz. Kampec-rchow tot 8 uur. A.N.W.B. Bondstenten- verhuuccier W. Hoeltsema, Spanjaerdstraat 119, telefoon 010-53448, Rotterdam. Ro 13 —gN.V. Wij hebben plaats voor een leeftyd 17—25 jaar. Voor lichte administratieve en typwerkzaamheden. L Wij bieden aan aktieve kracht een prettige en afwisselende werkkring en een goed salaris. Schriftelijke sollicitaties richten aan N.V. GROENEND AAL 31a TEL. 120377 KOTTERDAM-1 Abonnee: straat: plaats: >V»-•*»>-•» .V. t.n die bet ab.geid betaalt per week/maand/kwartaal verzoekt J)e Rotterdammer" te zenden: P/a straat: plaats: ..v.,. vöi3 iji,,,v,,. .dag, de ^to üag, de Het niet-toepasselijbe s.v.p. doorbalen. 5ep,akt ?P briefkaart (8 ct) of in envelop (12 ct) minstens één week montïï. laat,iDle?den aan "°e Rotterdimmcr". Afdeling Abonne menten. Postbox 948, Rotterdam-2. f y«v«'4** vr«X* 1934 1934 w F*o helder hsekfe •ver de beitngrijbte Xeloobwurheden Door zijn éénvoudige °p-2et öok door hen die mcf de taal-der. -nier op de hoog- .te-zijn, gernakkctljk te Om te verspreiden 140 bladzijden U kunt noteren als nieuwe abonnee i® ae jtospel Bijl w Um«ent S®. da ®e«r in I9B zaï inv toet aitsi Beate iaaatelw Jak ooi I Jan sn trek Ofi we &aiet «as loi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2