Eerste tocht per gondel over de Grevelingen het belangrijkste SIGARETTEN-NIEUWS Wegenwacht kampt met „vliefftuig-n lysterie^ =#at Rotterdam niet doet féjmag Amsterdam ook niet GH.-reactie op vraag van dr. Berghuis 1 DE COMPENSATE CHARCOAL FILTER Caissons in Volkerak de perfecte combinatie van de beste sigaret en de beste filter Zwevend «ver Grevelingen NATO-taptoe in Amsterdam dit keer rustig Utrecht langzaam „verwestelijkt" Twee doden door gasvergiftiging J mr. i oxopeus over Bijlmermeer Rotterdams schip bij Zweden aan de grond Miljoenenschade Sluiting „een heen en weer bedrijf' sinds de introductie van de filtersigaret Misbruik inentingsaetie voor heffing van hondenbelasting kottekdammer ZATERDAG 20 JUNI 1964 geactiveerdejtotitskoo) Promotie T, van Veen de gemeentelijke voorbe- «Mmg van de bebouwing van de Bijlmermeerpolder heeft zich tot Ju toe geen vertraging voorge daan. Naar het zich laat aanzien zal de westelijke helft van de pol- fer in 1966 en de oostelijke helft h 1567 bouwrijp zijn, zo schrijft Je minister van binnenlandse za ten, nar. E. H. Toxopeus, in een tota naar aanleiding van het na- «er verslag van de vaste commis- se vaa binnenlandse zaken uit de tweede Kamer over het door hem ingediende wetsontwerp. MEER DAN 1000 BANKEN EN BIJKANTOREN*AANGESLOTEN BfJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Tl van de kabelbaan is dat men niet i I IflTll nOP* VOOr afhankelijk is van wind en water 11U5 VUU1 theorie is ihet mogelijk zelfs bij v 1 kracht acht tot negen door te wer WTIltpl' (TAfPPil De kabelbaan heeft in het midden tt lil Lv J. w" 'i_ Dld L toren van 38 meter. Dit is het i liik-stf* nnnt TTnorr ihef van 1111 ziet het er nu naar uit dat het verkeer van Schouwen Duiveland naar Goeree överilakkee of omge keerd nog voor het einde van dit jaar gebruik zal kunnen maken van de Grevelingendam. Rijkswaterstaat streeft er naar deze eilanden nog voor de winter met elkaar te ver binden. De afsluiting van de twaalfhonderd meter Grevelingen, met behulp van een kabelbaan met gondels, zal in de maanden juli en augustus geschie den. Waarschijnlijk zal het werk in oktober zover zijn dat het eerste ver keer over een voorlopige noodweg kan rijden. Onder grote belangstelling heeft de 44-jarige Fransman Henri Jouvert, mon- ta gecbef van de firma die de gondels heeft geleverd, gistermiddag voor de eerste maal, zwevend in een gondel, die is bevestigd aam de 92 millimeter dik ke kabel, «en tocht over de Grevelin gen gemaakt De tweede kabel was vo rige week vrijdag op spanning gebracht. Nadat zaterdag al een klein stukje van het ruim twaalfhonderd meter lange traject was afgelegd, volgde gisteren de volledige oversteek. De gondel was nog niet bevracht. Wel bengelde het net, waarin straks tien ton stortsteen eal worden vervoerd, onder de gondel. De opleiding van de gon deliers die eerst geschiedde door de 37- jarige Julian Merhteas uit Antwerpen is nu overgenomen door de Rotterdam mer Piet van den Akker. Er zijn vol doende aanmeldingen voor het beman nen van de twaalf gondels. Momenteel zijn tien personen in op leiding. Het zijn voor het merendeel chauffeurs van Schouwen en Duiveland en Goeree Overflakkee. Een van de toekomstige gondel-be stuurders vertelde, dat het besturen van de gondel in een week geleerd kan wor den. Routine krijgt men eerst nadat men een poosje praktijkervaring heeft. De gondels die achttien ton wegen er zijn er twaalf waarvan er waar- WAAROM NIEUW? Omdat de Bentley compensate charcoal fitter uit twee delen bestaat, aL een charcoal binnenfilter en een selectief eindfiiter. De Benöey com pensate charcoal filter biedt duidelijke voordelen boven gewone filters. Charcoal filters werden in Amerika voor het eerst op grote schaal gebruikt en hebben daar een grote om wenteling teweeggebracht De Benöey compensate char coal filter is opgebouwd uit werkzame deeltjes geacti veerde houtskool. De wetenschap maakt van deze ver edelde houtskool veelvuldig gebruik, oa voor zuivering •van lucht Daardoor nu wordt Bentley zo mild en aange naam zacht De zuiver witte elndfiiter van Bentley vervult een bijzonder selectieve functie en laat het volle Bentley aroma ongehinderd door. Benftay biedt U de zekerheid van een waarlijk zuiver rookgenot en mat alleen door dè verfijnde melange van de beste tabakken die voor geld te koop zijn, maar ook en vooral door de werking van deze belde filters in één. N V. CIGARETTES IMPORT COMPANY V/rl A. J. SLOK. SCHEVENMGEH (Van een onzer verslaggevers) Het feit dat bij de sluiting van de Grevelingen gebruik wordt gemaakt van een kabelbaan wil niet zeggen dat deze methode bij volgende afsluitingen eveneens gebruikt zal worden. ,;Rijks- waterstaat prikt zich niet vast op een methode. Steeds worden nieuwe proeven genomen, terwijl soms ook oude be proefde methoden worden gevolgd". Zo is nu reeds békend dat de afslui ting van het Volkerak bij Willemstad in 1967 zal gebeuren door middel van cais sons. Waarschijnlijk zullen dit in verband met de sterke stroom doorlaatcaissons worden zoals die ook zijn gebruikt bij de afsluiting van het Veersegat. Het toepassen van verschillende me thoden heeft ook nog een ander voor deel. Wanneer straks grotere zeegaten moeten worden afgesloten zou het toe passen van steeds een en dezelfde me thode betekenen dat onnoemelijk grote hoeveelheden van hetzelfde materiaal nodig zouden zijn. Past men verschil lende methoden toe dan krijgt men. ook een spreiding van het hiervoor te ge bruiken materiaal. wel water van Rotterdam als van Den Haag te betrekken. En hoewel het grote waterzuiverings- bedrijf op de Berenplaat nog niet eens in bedrijf is, wordt het door vele des kundigen reeds nu te klein geoordeeld. Men ziet nu al om naar andere mo gelijkheden. T\E eerste tocht over de Greve- lingen" in een echte gondel is volbracht. Gisteren verliet de eerste gondelvoerder het vaste station bij Bruinisse. Twintig minuten later kwam hij veilig aan de overkant aan. Deze at tractieve gondeluaart heeft, zo als bekend, niets met toerisme te maken. Rijkswaterstaat heeft namelijk een nieuwe en efficiën te methode ontwikkeld voor het afsluiten van de Grevelingen. Aan de Rijksuniversiteit van Utrecht is gisteren gepromoveerd tot doctor in de letteren, de heer T. van Veen, di recteur van de christelijke-kweekschool Rehohoth in Utrecht, op een pzoetscfcrttt, dat als titel draagt '„Utrecht "tussen oost en west" (studies over het dialect ■van de provincie Utrecht) Brsomotbr 'wan prof. dr. C. B. van Haeringen. De heer Van Veen heeft bij het, sa menstellen van zijn dissertatie ook, zijn leerlingen, die uit alle delen van de pro- vincie en zelfs uit plaatsen buiten Utrecht afkomstig zijn, ingeschakeld. Hij liet hen in hun woonplaats navraag doen naar enige door hem opgegeven woordvormen. Zodoende kon hij over het dialect van de provincie Utrecht, dat nog weinig intensief is onderzocht, nieu we gegevens verzamelen en. békende feiten aanvullen of nader preciseren. Uit middeleeuwse Utrechtse teksten, die de heer Van Veen ook enigermate in zijn onderzoek heeft betrokken, is'af te leiden „dat de grass tussen oostelij ke en westelijke taaleigenaardigheden in latere eeuwen naar het oosten, is opge schoven". Utrecht is gaandeweg, kenne lijk onder invloed van het Hollands ea de op het Hollands gebaseerde cultuur taal, „verwestelijkt"; typisch Oostne derlandse trekken zijn nu beperkt tot het uiterste oosten van de provincie. In het overige dialectische beeld merkt de heer Van Veen op dat de stad Utrecht, in tegenstelling met Hollandse steden, weinig van de omgeving ver schilt. Verder blijkt de streek van de Kromme Rijn het meest aan oude Utrechtse eigenaardigheden te hebben bewaard, terwijl het noordwestelijke deel, door invloed die van Amsterdam uitging, in aanzienlijke mate „onfc- utrechtst" is. De forensendorpen Ba am en Zeist hebben, zoals te verwachten was, weinig van hun vroegere dialect KkahnTtH-av* Ia het Olympisch Stadion te Amster dam is de uitvoering van de zevende NATO-taptoe gisteravond, in tegenstel ling tot vorig jaar, zonder incidenten verlopen. De honderd man politie heb ben met de 8000 toeschouwers kranen genieten van het altijd weer boeiende klank- en kleurspel op het groene gras-, tapijt, op deze frisse maar droge zomer avond, Op het stadioapleïn, waar een kermis volop draaide, demonstreerden voor de aanvang van de taptoe een handjevol jongeren van de P.S.F., afde ling Amsterdam, en enkele sympathi santen met kleine zwarte kartonnen kruizen, waarop een bordje met „NATO". Deze demonstratie ging tegen de NATO-taptoe in het algemeen en het deelnemen van Duitse troepen in het bijzonder. Het was overigens reeds de derde keer dat een Duits muziekkorps aan de NATO-taptoe deelnam. Het Hee- res Musifckorps uit Munster wend met applaus ontvangen en ook begeleid bij bet afmarcheren. tvisP-: De heer Th. J. Goud, directeur van het Technisch Bureau J. H. Goud, had interessante cijfers verstrekt over de wijze van bouwen in Nederland en in andere landen van Europa. Van de woningen die er nu in Ne derland worden gebouwd, worden ejr slechts twintig procent voorzien van cen trale verwarming. Dat cijfer stijgt maar het moet nog zeer veel stijgen, wil het enigermate overeenkomen met de cij fers van de ons omringende landen. Burgemeester Van Walsum vond het goed, te horen dat wij Nederlanders echt niet ia alles voorop lopen en hij haalde aan, hoe velen hebben gezegd, dat Nederland de laatste jaren bezig is de krotten voor de toekomst te bouwen. Over de oorzaken van die gang van zaken wilde de heer Van Walsum niet uitweiden. Hij memoreerde slechts het sterk gecentraliseerde overheidsbeleid ten aanzien van de bouwnijverheid, in welk beleid de goedkoopte een zeer voor name factor is. En dat gaat ten koste van allerlei voorzieningen. Maar ook op dit gebied constateerde mr. Van Wal sum een kentering. Een concentratie in de bouwnijverheid achtte de heer Van Walsum noodzakelijk om goedkoop ea doelmatig te kunnen bouwen met industriële woningbouw terwijl er dan toch mogelijkheden zijn voor aller lei voorzieningen, die in de woning van de toekomst een noodzaak zullen zijn. Doelend op het aandeel, dat het Tech nisch Bureau J. H. Goud heeft in de op de Berenplaat in aanbouw zijnde waterzuiveringsinstallatie van het Rot terdamse drinkwaterleidingbedrijf sprak burgemeester Van Walsum de verwach ting uit, dat in de naaste toekomst Rotterdam niet alleen méér water zal leveren dan de Haagse Duinwaterlei ding, maar ook water van betere kwa liteit! Mr. Van Walsum schetste, hoe de ge meente Delft had besloten bet drink water „van twee wallen" te nemen: Den Haag heeft beter water dan Rot terdam, maar de hoeveelheid is te ge ring en als Den Haag in het groot aan andere gemeenten moet leveren, loopt Den Haag vast. Delft besloot zo- Gisternacht zijn in hun woning san de Palm gracht in Amsterdam ae 79. jarige heer K. Paauwe en -,ijn 54-jarige bij hem inwonende zoen P. J. Paauwe tengevolge van gasverstücking om het leven gekomen. Het ongeluk werd om streeks twaalf uur pas ontdekt toen een daar in de buurt werkzame glazen wasser een sterke gaslucht waarnam. Hij waarschuwde de politie en deze trof op de tweede etage in de woning de vader levenloos naast het bed aan. De zoem lag in het toilet op de grond en bleek eveneens te zijn overleden. Het onder zoek wees uit dat de rubberslang aaa het gaskomfoor was vergaan. Door de druk van het gas is de slang gesprongen waardoor het gas vrij de woning kon binnenstromen. De bewoners hadden bij het naar bed gaan de hoofdkraan niet afgesloten. Het m.s. Leuvehaven (500 ton) uit Rotterdam is gisteren bij de Zuidzweed- se kust ter hoogte van Falterbo aan de igrond gelopen. Een lid van de kust wacht heeft telefonisch meegedeeld dat het schip geen gevaar loopt te zinken en dat een sleepboot is uitgevaren om hulp te verlenen. De Leuvehaven is on derweg van Karlshamn (Zweden) naar Kopenhagen met een lading olie. In dit wetsontwerp worden voorstel- f8 Kdaan tot opheffing van de gemeen- j® Arkeveen, Diernen, 's-Graveland, «rtenhoef, Ouder Amstel en Weesper- pwpel ea vorming van nieuwe gemeen- Bijlmermeer ea 's-Graveland, als- Wijziging van de grenzen van de gm«entea Hilversum, Naarden en Het komt de minister gewenst dat de nieuwe gemeente Bijlmer- 5S? h» de eerste helft van het jaar "5® zijn gevormd. „.-fjhwoners van Amsterdam trekken ïvjpsluitaaid naar de toekomstige ge- mers een steeds verdergaande uitbrei ding van onze grote steden met alle bestuurlijke bezwaren daaraan, verhon den. Randgemeenten met een eigen, be stuur, bestaande uit de vertegenwoor digers van de bevolking van de gebie den, vormen volgens bet oordeel van de minister een oplossing, die bijzonder goed in ons democratisch bestel past Kan de minister van landbouw en vis serij mededelen, hoeveel gemeenten ca de inentingsaetie voor honden tegen hondsdolheid, die vorig jaar werd ge houden, een actie hebben ingezet tegen de ontduiking van het betalen van hon denbelasting? Deze vraag wordt door sommige leden van de commissie van rapporteurs uit de Eerste Kamer gesteld In bet eindverslag over een wetsont werp tot wijziging van de begroting van het departement van landbouw en vis serij voor 1963. Zij herinnerden er hierbij aan, *dat de toenmalige minister van landbouw en visserij, mr. V. G. M. Marijnen ia het voorjaar van 1963 in een toespraak voor radio en televisie alle hondenbe zitters had opgewekt hun honden tegen hondsdolheid te laten inenten. Hij zout hierbij tevens gezegd hebben, dat de bij de inentingsactie verkregen inlichtingen, niet zouden worden gebruikt voor de heffing van hondenbelasting. Verschei dene gemeenten zouden-in strijd mei deze toezegging hebben gehandeld. TnAOl,< CaAU. ■U-öaa Utt lUCALUliWWÖv- e»*- Bijlmermeer, velen gaan naar r®elve«Q andere randgemeenten, °0k tal van inwoners van Rotter- ten Den Haag maar de randgemeen- «n trekken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1