meer moeilijkheden in zandspuitkwestie SO.lO<M*» interieur bestuur VNFG treedt af Stichting Revalidatie met adviescommissies AGENDA MOMENT VERWIJLEN OP STILLE KOEMARKT ROTTERDAM J 1 Gebroken persleiding Vijf sluizen eert Uw o«4® woningbouw Zuurstoffles in brand: één gewonde interesse voor toerfiets wedstrijden „Onze Woning" heeft eerste huizen Meisje rijdt tegen auto Tijdens feestelijke avond In Schiedam en Maassluis Kiekjes uit het kabinetje (1) Kleuter (3) gewond i Tanker Tolal Linge te water gelaten voor fdOlO (Van een onzer verslaggevers) TE LAAT Goede prestaties S V C- j e ugd teams van hoogstraat 99 Kethel bij de Vlaardingse grens niet "te kunnen verlopen. Aan de reeks van moeilijkheden is nu een gebroken persleiding van het ge maal Vijfsluizen toegevoegd, waardoor ten eerste het gevaar dreigt dat het opspuiten van zand in de, wijk Groenoord wederom- stagneert waardoor Schiedams woningbouw nogmaals gevaar loopt. Maassl.dijk wordt gedeeltelijk bred ei- Brandje in auto Radio-Grammofoon Salor»combinatie "BRILJANT" Saloncombinaties hefjs goed kopen bi| boogaard I VLAARDINGEN KORTE HOOGSTRAAT 15 Winst en verlies voor; SVC en Juliana Bu rgerli jkej stan 1 ZOEKEN INWONING Vandaag- en morgen - - en dagelijks BRIEFJE BAAD Aanvullingen N ONZE nieuwe reeks ver-; halen en plaatjes overj Oud-Schiedam doen we perio-i diek een greep in de kiekjes uit het kabinetje van Oma om onze' abonnees nog meer te tonen j over het recente verleden van Schiedam dan we al gedaan j hebben in de feuilleton ,,Met de; Paardetram van Hoofd naar; Station". Auto vernielt mast !|S Gewijzigd (Van een onzer verslaggevers) De schilders C. B, en J. N. de B. wa ren bezig met het afbranden van' verf san de buitenkant van de op de vierde etage gelegen woning van de heer M van der Linde aan de Dr. Kuyperlaaii te Schiedam. 39. j Zij stonden daarbij op een hangende1 «telling, waarop ook een zuurstoffles' stond. Doordat de rubberslang losschoot, ontstond er een steekvlam en de fles raakte in brand. Door een klein raam rijr. beide schilders de woning binnen gegaan, maar door de hitte sprong de grote ruit en de daar achter hangende i vitrages vatten vlam. Met een slang op de waterleiding is het vuur gedoofd. De op de beneden- etage werkende voorman-schilder, de heer J. van de L., rende naar boven en draaide de kraan van de zuurstof- fles dicht, waarmee het vuur gedoofd was. Schilder C. B. heeft een scherf van de gesprongen ruit in de nek gekre gen. Hij ia in het Gemeenteziekenhuis verbonden. (Van een onzer verslaggevers) Het gaat goed met de wielerwedstrij den voor tóerfietsers die de rennersclub „Schiedam" in het kader van de spelac tiviteiten van de Sehiedamse Jeugd Raad organiseert. De belangstelling zo wel .van deelnemers als van toeschou wers is groeiende. De tweede wedstrijd, dinsdagavond in Colijnstraat en omgeving, werd dan ook ten aantrekkelijk kijkspel. Opmerkelijk is dat de knapen die vorige week in de kopgroep reden in de Buys Ballot- '/ONDER moeilijkheden schiint singel ook nu tot de Prijswinnaars be- i -■ j hoorden: het, spuiten van zand op de Voorzitter Henk Breur van de r.c. polders' rond het voormalige dorp tVan een onzer verslaggevers) Voor dc chr. woningbouwverg. „Onze Woning" is het zaterdag een feestelijke dag. Dan krijgt de vereniging voor het eerst woningen in bezit. Het zijn dc eerste acht gereed geko men premie A-woning'n aan de Johan Wagenaarstraat in de Wijk Groenoord i Kethel. Namens de woningbouwvereniging zal heer P. J. Stam de eerste sleutel fideel overhandigen aan de eerste be- ners. Bij de Scheepswerf De Hoop te Schie- dam is voor rekening van Total Neder- 'and Aardolieproducten N.V. te Rotter dam het motortankschip Total Linge te vater gelaten. Mevrouw Th. M. Debains- le Muret verrichtte de doop. De hoofdafmetingen van de Total Lin- >e zijn: lengte o.n. 42.15 meter, lengte :ussen de 1.1. 40 meter, breedte 6.50 me er holte 2.20 meter, draagvermogen on geveer 340 ton en tankinhoud 420 ku- bieae meter. Voor de voortstuwing za! een Stork viertakt dieselmotor van 230 pk bij 1000 omw/min. worden ingebouwd. Deze mo- tor zal tevens de laadpomp aandrijven. Schiedam heeft zowel de prijzen van vorige week teen bekertje en medailles) als die van gisteravond uitgereikt. Volgende week dinsdag houdt de r.c. Schiedam de wielerwedstrijd rond het Fabriepleïn,. waar ais vanouds veel be langstelling valt te verwachten. De uitslagen van dinsdagavond zijn. boven dertien jaar: 1. A. van Dun. 2. L. van der Bogert, 3. J. Kouwenberg, 4. B. de Koning, 5. J. Huizer en 6. J. Post. Bij het twintigtal jongens bene den "dertien jaar won ditmaal Jan Breur vlak voor de winnaar van vorige week Martin Siuy, derde J. de Koning, 4. K. Vorstenbos, 5. J. Dekker, 6. A. Goufca, 7. T. Schuurman, 8. J. Beljaar, 9. R. van Buren, 10. T. Kilsdonk. De, overi gen kwamen op meer dan een ronde. teur van gemeentewerken, ir. J. C. Broey- er. hun visie op de kwesties hebben gegeven. geen partij te zijn in de kwestie of er al grond voor de rijksweg geleverd is of niet. ;De gemeente Schiedam is dan ook geen tegenstander van reservoirs zand voor I Oester wijk op Schiedams Het is nu niet alleen een te laat na- j hoewel Schiedam geen belang heeft bij komen van hun verplichting tot zand;deze reservoirs. Het breken van enorme i Ten tweede heeft de golf van zand over het restant van het volkstuinen- complex ViJfsluizen veel schade ge bracht aan de volkstuintjes van enkele Schiedammers. Zoals bekend zal aannemer Oosterwijk een miljoen kubieke meter zand spuiten op de wijken rond Kethel-Dorp ten be hoeve van Schiedams woningbouw. Bovendien spuit Oosterwijk zand voor de aanleg van rijks- en provinciale wegen in het Schiedams-Vlaardingse gebied. Dat werk heeft in de loop der jaren allerlei vertragingen ondervonden door ambtelijke' bemoeiingen, technische be slommeringen en mogelijke onmacht van de aannemer, waarvoor de directeuren van de aannemersmaatschappij zelfs al tweemaal in een kort geding voor de Rotterdamse rechtbank en éénmaal voor een arbitragecommissie te Amsterdam in aanwezigheid van vertegenwoordigers van. de gemeente Schiedam, speciaal wet houder W. van Schooneveld, en de direc- leveren geworden, meent ook dat het gulden per vierkante meter te leveren stuifzand te laag is, omdat daar niet tegenover staat dat Oosterwijk reservoirs zand in Schiedams polder kan aanleg gen voor het gebruik bij de aanleg van de rijksweg, zoals contractueel is over eengekomen. Het zandlichaam voor de rijksweg 20 is namelijk ai geiegd tijdens de tijd rovende vertragingen. Oosterwijk ver wijt de overheid dat hij niet op tijd kon beginnen en gemeente Schiedam verwijt Oosterwijk dat hij niet op tijd zand levert, waarbij de gemeente stelt maar Oosterwijkpersbuizen voegt daar nu nieuwe dras bedrag van twee1 tische complicaties aan toe. (van een onzer verslaggevers) Toen de heer T. D., in de Boerhave- iaan te Schiedam gisteravond om negen uur bij het repareren van zijn auto de carburateur had geopend, sloeg een vonk dinsdagmiddag de 25-jarige mevrouw De Maassluissedijk te Viaardingen zal ter bevordering van een vlotte afwikke-: ling van het verkeer naar en van het nieuwe industrieterrein van de spoorweg overgang tot ongeveer honderd meter voorbij de afrit naar het industrieterrein verbreed moeten worden. Dit weggedeelte is echter eigendom van de provincie Zuid-Holland en Ge deputeerde Staten hebben de gemeente Viaardingen voorgesteld de aan deze voorziening verbonden kosten, die op f 300.000 zijn geraamd, samen te dragen B. en W. van Viaardingen vragen dc gemeenteraad nu hiervoor 50.000 be schikbaar te stellen. Twee jongensploegcn van de Schic- damse Volleybal Club hebben deelgeno- grondgebied. j men aan het door DVO georganiseerde i juniortornooi te Oud-Beijerland. Naast DVO namen aan dit tournooi deel DOS uit Rotterdam. Jong Pendrecht uit Rotterdam, Aggredior uit Viaardin gen SVCA en een combinatie var SVC B en C. De SVC A ploeg wist ongeslagen ch eerste prijs te behalen, terwijl het ge combineerde jongensteam de tweede prijs bemachtigde. Een fraaie prestatie en een belofte voor de toekomst var deze snel groeiende volleybalvereniging. Groot o defected® 'S Rijke kast met ingebouwde spiegel bar. CQR J Uitmuntende radio. Dubbele klankkleur. V— 4Go!Fbereiken w.o. FM. BSR-Monarch lUO«» oude radio platenwisselaor. 4Snelheden, 2saffie- jm jabdgu ren.ln licht noten of donker gepolitoerd. 4 4r O O1* in prijzen van 298.-, 398.-, 448.- en 598.- Door een duizeling bevangen AMSTERDAM 'tem. Universiteit: Be noemd tot buitengewoon hoogleraar in de experimentele- natuurkunde: prof. dr. G W. Bathenau.te Ein-Jhc-ven. (Van een onzer verslaggevers) laat had opgemerkt. Het meisje kreeg schaafwonden vermoedelijk een hersenschudding, is ter plaatse door de broeders va> G.G. en G.D. behandeld. in de benzine. Er ontstond brand. Eert passerende automobilist, die on bekend is gebleven, was er vlug bij met een schuimblusapparaat, zodat de brand beperkt bleef. J. de Ji-de B. op de Julianasingel Viaardingen met haar .fiets te vallen. Zij liep lichte kneuzingea op en is door de G.G. en G.D. voor onderzoek naar het Algemeen Ziekenhuis gebracht.. De laatste wedstrijden van het door de Sehiedamse Volleybal Club georga niseerde nederlaaglournooi tegen stad genote Juliana hebben tweemaal winst en tweemaal verlies opgeleverd. Dames 2 klopte Juliana .2 met 30, via de setstanden 156. 15—4. en 157. Ook dames 1 zegevierde en wei n'.et 21. Na winst in de eerste set <157) gingen de SVC-dames er een lolletje vani kwam1 maken. waarvan Juliana dankbaar pro-i fiteerde (1015). De derde set was1 te;weer voor de geschrokken SVC-dames.) la6. Heren 2 speeld eeen bar slechte wed strijd en werd terecht met 03 versla gen. Slechts in de derde set wisten zij goed partij te geven en verloren deze op 't nippertje: 8lö. 715 en 1315. Heren verloor eveneens met 30. Dit team kon Juliana in de tweede set nog even benaderen, maar moest toch het onderspit delven! Setstanden: 715. 12 15 en 715. Nu alle tournooien zijn afgelopen, gaat SVC nog twee weken door met het spe len van onderlinge wedstrijden, waarbij alle twaalf teams elkaar onderling zul len bekampen. Daarna gaan de leden van begin "juli tot eind augustus" van een welverdiende volleybal-vacantie ge nieten. (Van een onzer verslaggevers) Het dagelijks bestuur van de Ver eniging Nationale Feest- en Gedenk dagen (voormalige Oranjevereniging) zal aftreden. Dit geschiedt dinsdag-' avond. 30 juni om 20 uur in de grote zaal van gebouw Christelijk Sociale Belangen. Op het kruispunt Kievitlaan-Zwaluvv-j laan te Schiedam is gistermiddag de ze- Gezien de grote verdiensten die dit da- venjarige Petroneila Weltevreden met gelijks bestuur voor de vereniging en haar fietsje tegen de vrachtauto van de: voor de Sehiedamse gemeenschap heeft heer G. A. G. aangereden, die zij telgehad, zal aan deze avond een feestelijk: I karakter worden gegeven. De damesle-t en;den en enkele functionarissen van ande- ^ijjre instanties zullen de jaarvergadering dei van de V.N.F.G. dan ook bezoeken. I Voorzitter L. Komp, secretaris J. H. F. v. d. Brugge en penningmeester W. G. J. Boer treden af. Aan het slot van de avond zal een besloten bestuursvergade- Tevens zijn aan de beurt van aftreden de heren A. Aardoom. M. van Dijk. C. v. d. Most. C. Pelt, A. JVL Schoof en M. Staat. Het bestuur zal bovendien worden versterkt en uitgebreid met een aantal andere mensen, jaq uep;x tot graoxaouag uaa uooa bestuur hebben zich bereid verklaard de heer J. Krama. voorzitter van de middenstandsvereniging Schiedam-Zuid de heer J. Hooijkaas. secretaris van de Sehiedamse middenstandscentra le, de jeugdambtenaar G. Hens. de voorzitter van de wijkvereniging Singel kwartier. de heer J. H. F. Fredriks en de voorzitter van de Oranjevereni ging Koningin Wilhelmina in Kethel, de heer J, Vlugman. Aan het begin van de avond zai afscheid worden genomen van de heren Karrtp, Van der Brugge en Boer, daarna worden de jaarverslagen van secretaris, penning meester en van de commissies behan- ring worden gehouden, waarin een deld en aan het slot is dan de besloten nieuw dagelijks bestuur zal worden ge-j bestuursvergadering voor het' nieuwe Kozen. t versterkte college. SCHIEDAM. Geboren: Marlies, d v J J CJarijs en N van Tol; Johanna M, d v JA M Willem sen en F M Schellefcens; Laia. d v A den Heijer en M p van der Wai; Willem, 2 v A Hamerslag en T Zwaan: Maart,ie Mt d v G J Huigen en G Könemann; Adriaan C. 2 v T F van Dingen en M M A Roosloot; Benedictus J J, z v E M L Buckers en M J Groenewegen;. Peter P. z v N C van der Pluijm en J Luijten; Brigitte, d v H Bot en J A Verburgh: Monique. d v J M van Eijk er. B van Gent; Bastiana, d v J J Krom menhoek en T Lookermans: Theodovus J, z v T J_ Bakker en E Alooijman; Johan A, 2 v A n Lingen en J A Bakker: JacquesJ z*v J van den Berg en T C Bakker: Odette. j d v J van Bokkum en W A Danker; Edith C, E, d v C F J van der Valk en E F de i Jonghe; Astrid. d v M van Veen en W Bj Planken; Kornelis M. z v KM Bakker en M J van der landen; Wilhelmus T. z v H) Berenschoten T W J Meijer; Franceska P, d v R "H van Dijk en T B Böttern; Anette Wi J. d v H G Hooiing en G J M van der! Heiden. i (Van een onzer verslaggevers) De Stichting voor Revalidatie in Zuid-Holland is overgegaan tot op richting van adviescommissies te Schiedam en te Maassluis, nadat reeds in Viaardingen een zelfde com missie bestond: Deze commissies zijn gevormd uit mensen die deskundig zijn op het gebied van medische be handeling, maatschappelijke bemoei enissen en arbeid. In voorkomende gevallen kunnen ook andere deskundigen worden uitgeno digd, Het is de bedoeling, hen die in eerste aanleg met gehandicapten be moeienissen hebben, in te Ji<$v£en over de mogelijkheden'die de revalidatie kan bieden. Zij zullen ook in het teamoverleg worden betrokken. De adviescommissies stellen zich tot taak het bespreken van problemen van gehandicapte mensen van alle leeftijds groepen en het opstellen van een verant woord revalidatie-ptan. alsmede het vol gen van de uitvoering van dit plan. Voorts ten aanzien van de in aanmer king komende mensen adejuate wegen aan te geven, waarop diverse proble men tot een verantwoorde oplossing kunnen worden gebracht. Deze proble men kunnen zich onder meer voordoen! bij medische behandeling, op maatschap pelijk gebied, bij arbeid, onderwijs, ge- Vt AARDINGEN PEN' goede kennis, is «I jaren aan het verhuizen. Laatst trok hij naar 'een heel mooi pawl. Het ging echter weer niet door, want de huiseigenaar besloot de. woonruimte te verhaven als kantoorruimte. Dat leverde vijfhonderd gulden per maand op en zoiets he- taak een begerig woonruiuitezoeker nog niet-En zakelijk bezien dienen de centjes nog steeds te tellen boven bet levensgeluk van mensen zonder -ge schikte woonruimte, wordt misschien Weieen* gedacht. In ieder goval zoekt onze kennis weer heel idealistisch voort. - SS W71E overigens de ogen richt op Schiedam* geveltjes, moet to: zijn verbazing bemerken dat het kennelijk nog niet. zo erg gesteld is met die woningnood. We denken dan aan de vele woonruimte die onbenut blijft. Alleen al op de Hoogstraat staat) 'al van panden boven de winkels leeg. Daar zouden zeker tien, misschien wel tweemaal zoveel gezinnen kunnen wor den gehuisvest. Nu kennen we bet nio- Jeugd Fran* Halsplein Sehiedamse Raad, spelavond, 19. Grote Kerk: Orpheus en Wiener Man- nersangverein, concert, 20. Flantagepodium: Orpheus, concert, 18.30. Arcade: Orpheus, feestavond. 22. Irene: Openbare vergadering Midden stand over vijfdaagse werkweek en Winkelsluiting op zaterdag of maan dag. 20. Dagblad „De Rotterdammer", Sehie damse redactie. Lange Kerkstraat 82, tei. 6 415 4, b.g.g. 1 1 5588 (toest. 62, na 18 uur b.g.g. 19 58 85) alleen voor redactieaangelegenheden. n Agentschap mevrouw J. v. d. RoogendamJ. Steenstraat 29, telefoon tief; ,de betrokken winkeliers icriui ren die woonruimte niet omdat bun „inwoning" dan door de winkel moet lopen. De- wobneuimte beeft nanH iih geen aparte entree. ZOli er- echter geen oplossing te vin den zijn, zodat deze woonruimte toch benut - wordt? Uit een oogpunt van naastenliefde en gemeenschapszin verdient het toch wel aanbeveling om wat offerbereidheid te tonen. De win kels zouden bijvoorbeeld - .Jjoveniie woners". kunnen krijgen, gevormd uit familieleden san de eigenaars eu of huurders vail die winkels. Personeels leden zouden er kunnen wonen. En uiteraard zouden er ook onbekenden kunnen wonen. Als bet beslist moet zouden de aparte toegangsdeuren toch wel kunnen worden gemaakt? .Mis schien kunnen B- en W. van Schiedam eens aandacht schenken aan deze ma terie. .Misschien kunnen zij een lijstje doen opmaken van ongebruik'e woon ruimte en dan aan de betrokken be heerders een briefje doen zenden met het verzoek in gezamenlijk overleg te willen komen tot gunstige oplossingen. 17EN dergelijke activiteit zou de burgerij en dan ook de stad al leen maar ten goede komen. Hierbij aansluitend denken we ook aan de vele bedrijfsruimten die jaren onbe nut blijven. Beseffen zê niet dat ze door bet beschikbaar .tellen van die lege ruimten aan jeugdverenigingen, sportverenigingen, toneelclubs, mu ziekgezelschappen. kunstenaar-, heel wat goodwill, maar meer nog. h'el wat goede bijdragen aan bet klimaat in onze stad kunnen leveren. Een daad stellen is ook in dit opzicht nog altijd belangrijker dan het pra ten en bezorgd bet hoofd schnddtm handicapte huisvrouwen, vervoer, huis vesting, recreatie en activiteiten van het dagelijkse leven. Als gespreksleider fungeert de heer F. R. Worisek,. arts, verbonden aan de Stichting voor Revalidatie in Zuid-Hol land. Secretaris is de heer H. J.. Stee houwer. consulent voor de bijzondere be middeling van het Geweestelijk Arbeids bureau Nieuwe Waterweg-Noord. Verder hebben in het team zitting: de heer P. J. van Bruggen, buitendienst ambtenaar mejuffrouw zr. D. van Gemert, dis trict-verpleegster, verbonden aan de Stichting voor Revalidatie in Zuid-Hól- land, en 'de heren J. J. Hoogcarspel, di recteur Gewestelijk Arbeidsbureau Nieu we Waterweg-Noord en A. L. Keers^ qon- tact-ambteria&r vah 'de "afdeling Complé mentaire 'Sociale' Voorzieningen vair F" Ministerie van Sociale Zaken en Volt gezondheid. Voor de commissie te Maassluis is- het team aangevuld rr.et de heer 'J. P. de Jager, directeur van dn Ge meentelijke Dienst voor Maatschappe lijke Zorg, aldaar, en voor het team te Schiedam door de herèn M. G. J. Roeiofsen, directeur van de Ge meentelijke Dienst voor Sociale zaken m J, Stevens, arts, verbonden aan de gemeentelijke Geneeskundige Gezonde leidsdienst. In het team te Viaardingen hebbëh verder zitting de heren J. A. Florijn, adjunctdirecteur van de Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijke Zorg ea D. H.Oe y, arts, verbonden aan de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst. De commissie te Maassluis bestrijkt tevens de plaatsen Maasland, Rozen burg-en Hoek van Holland. (Van een onzer verslaggevers) De driejarige Roelf Xooy stak gister morgen de Prof. Kamerlingh Onneslaan te Schiedam onverhoeds over tussen ge parkeerd staande auto's. Hij werd aangereden door de auto van de heer P. J. S. uit Viaardingen. Roelf kreeg schaafwonden aan armen en benen en een bloeduitstorting. m. 65451 alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telefoon 115588). Klachten bezorging: Agentschap <adr. zie boven) dag. van 18.3019.30 u. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 6466: alarm brandweer 69123; alarm GG en GD 69290. Apotheek: Gouka, Groenelaan, teiet 68 Otó. Hier verwijlen we ditmaal nog bij dei Koemarkt van twintig, dertig jaar ge-1 leden. Eén plaatje toont dat het ver-i keer wel bijzonder is toegenomen, want! hier lopen de wandelaars nog dwars over het nu veel te drukke plein. Dat; kon dus vroeger nog. Toen stond de klok van de GEB ook nog op het pleintje tegenover de Hoog- straat. Die klok propagandcerde het ge-j bruik van gas. een propaganda die nu niet meer bedreven wordt. De kloki moest later verhuizen naar de noordzij-1 de van de Koemarkt, waar een tramj het tijdaanwijzertje van de gehele stad vetde. Inmiddels heeft Schiedams ge meenteraad besloten dat het toch weer nodig is dc Koemarkt met een klok te sieren. Het is een belangrijke daad van on ze vroedschap, die overigens nog steeds niet ziet dat het bloemperk op de Koemarkt'gesierd zou zijn met een immens beeld. Men had er de Voge! Struysz kunnen zetten of een ander requisiet uit 1962. men had er de Een vrachtauto, bestuurd door de 37- I jarige P. E. uit Rotterdam, ramde dins dagmiddag op de hoek van de Van Leeuwenhoekstraat-Dirk d e Derdelaan te Viaardingen een lichtmast. De mast sneuvelde. aandacht van culturele kunststimula- tors op kunnen vestigen voor het ver-i strekken van tie noodzakelijke op-1 drachten ter verfraaiing van de stad. i maar heiaas niets gebeurt. I t I "LihÜ Guitigjes hebben B. er, W. meege deeld dat de Plantsoenendienst zoveel bloembollen in het perkje heeft gezet Dat zou de zaak al mooi verfraaien, menen B. en W.. die dc faam van ons bollenland wel weten te waarderen. De bloempjes hebben eventjes gebloeid en nu lijkt dat middenveld een terrein waar nodig gemaaid moet worden. Aandachtige beschouwing van deze platen toont dat het centrum van Schie dam al vee! gewijzigd is. De verkeers situatie is 'nergens meer zo dat men rustig over dat Dlein kan wandelen of tietsen. Ter hoogte van de voormalige De Kroon <hier zichtbaar) is zelfs een speciaal oversteekhaventje voor voet gangers gemaakt. Men kan zich af vragen waarom hier niet in het ver leden al gewerkt is aan het plaatsen van voetgangerstunnels. Dan zou het verkeer nu nog sneller over Schie dams noemarm kunnen jagen. Het zitten op de stenen rand bij de 'hoek Hoogstraat-Koemarkt was ook vroe- 1 gev ai gebruikelijk blijkt hier wel en dat het RET-verkeer danig is opge- voerd tonen de schaarse auto's wel. Te- j genwoordig staan de autobussen soms I in rijen dik op Koemarkt en Broera- vest. De plannen om de Rotte te demp nadat de Leuveslnis is gesloopt, langzamerhand vaste vorm! DR uit het feit, dat de Koteb in samenwer king met de Dienst van Stadsontwikke ling zoekt naar een geschikte plaat* voor de bonw van een reiniging»- en brandweerpost ter vervanging van het gebouw aan dc 7-aagmolenkadc. Hoewel nog geen definitieve plaats is gevonden,- staat met zekerhied vast, dat de nieuwe posti angs het Noorderkanaal zat worden opgetrokken. Deafvoer van huisvuil naar de verbrandingsinrichting geschiedt namelijk per schip. Dit is trouwens ook- de reden, dat de post aan de Zaagmo lenkade moet verdwijnen,als de Bot-, tc wordt gedempt. Behalve de „rcini- gtng" en de „brandweer" wordt ook een afdeling van de ontsmettingsdienst hl de nieuwe post lang* het Noorderkanaal (vermoedlijk in de buurt van de nieuwe. Soetendaalsebrag) ondergebracht. Het gebouw aan het Zwaanshiafai, waar de ontsmettingsdienst thans is gehuisvest, krijgt dan een andere bestemming. Met deze oplossing is de Roteb bijzonder te vreden, omdnt de situatie aan het Zwaanshals ondanks kostbare verbouwin gen te wensen overlaat. Als definitieve datum, waarop de Leuveslnis voor het scheepvaartverkeer wordt gesloten wordt" 1 januari 1966 genoemd. De vaart door het Noorderkanaal wordt in verband met de bouw van de nieuwe Bergwcgbrug op' 1 september 1965 gestremd. Waterspor ter* zijn door middel van een circnlatru hiervan op de hoogte gesteld. -V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1