Begeleiding Zang ter ere van gemeentebestuur Weense zangers waren te gast in Schiedam m Concert op binnenplein Prachtige Sch van Weens Mannenkoor Zaak aangehouden tot rijbewijs er is WAREN EEUWENLANG SIERADEN VERMEULEN TAXI TEGEN ZANDAUTO ZOMERPRIJZEN! 178 G Kind direkt inschrijven" Motor in bewaring Kiekjes uil het Kabinetje (2) Schade bij botsing Mr. P. B. Cos: j Boete f 50 AUTO- en TOURISTENKAARTEN ^rotterdammer Pagina 3 DONDERDAG 25 JUm 196* (Van een onzer verslaggevers) TTET binnenplein van het Stede- J-J-lijk Museum' te Schiedam fungeerde woensdagmiddag te. gen half drie als de sfeervolle plaats voor een magistraal con cert. Honderdentwintig leden van de Wiener Mannergesang Verein zongen ter ere van Schiedams ge meentebestuur, vertegenwoor digd door burgemeester J. W. fïïn GREEP STENCILWERK OPENING •en dagelijks ABC FEEST Peek, wethouder W. van Schoone- veld en gemeentesecretaris mr. M. J. Blok, een Standchen en een volksliedje. Verrijkt Onvergetelijk 99 VLAARDINGEN - Tel. 2075 Afremmen Onze Blauwste collectie togen Nieuwe Binnenweg Rotterdam (bij 's-Gravendtjkwal) Tef. 34577- ieeeweeeeeeeeweeeweeeen DE MOLENS zijn eeuwenlang Schiedams sieraden geweest. Ze hebben als dé Trotse Joffers van de Vesten ook vele jaren lang als parels in een ketting rond de stad gelegen. De wal len en de vesten waren gesierd met twintig, dertig molens. Vooral in de achttiende eeuw de Schiedamse moleneeuw schoten de molens van de grond. Villa Slopen J pASTVRH zijn de Schiedam- v mers wel. Daarom stond de sioiorpoiitie bij de grens van Rotterdam- en Schiedam om de touringcars met zangers van de Wener Mannergesang Verein m te vangen" en het gezel- schep naar de aula van het Ste- fclt-k Museum te Schiedam te begeleiden. Of Schiedam niet ijiaend »s aan het bezoek van vreemdelingen, dan wel dat we n0g raat moeite hebben met het jrtrschil tussen Duitsland en Oostenrijkis niet duidelijk. In ieder geval „ving" de motor politie twee touringcars met toe risten uit het Duitse Jiilich, dat West-Falen ligt, op. De ge- belrpde wetsdienaar maakte ijverige gebaren tiaar de chauf feurs van de touringcars en deze durfden niets anders dan ge- boonamen, zodat een stoet van taee Duitse touringcars door Schiedam trok. De inzittenden uilen gedacht hebben dat ze 'tn late wraakneming te wach ten stond. De wachtenden op het mannenkoor keken verbaasd ujar de voorbij rijdende auto's, omdat ze niet verwachten dat er ook nog vrouwen en kinderen jouden mee komen. De motor- politie reed de touringcars een joooi rondje door Schiedam, en oia de Lange Kerkstraat naar de Broersvestwaar andere agen ten snel duidelijk maakten dal fits» collega met het verkeerde transport bezig was. Inmiddels maren vier touringcars met Oos tenrijkse zangers eigener bewe ging tot aan de Hoogstraat ge komen. Daar stond echter fruit koopman Jilles de Boom, die lick herinnerde dat hy al vele botsingen met de politie heeft gehad, en heel menslievend sprong hij voor de auto's, om te beduiden dat ze niet op de Hoogstraat mochten rijden, dat ifi althans na 's middags twee uur verboden is. De touringcars begonnen te keren en het ver keer danig te hinderen, maar tijdig kon. ook dit misverstand nog worden opgelost. Op de Koningin Emmaweg te Hoek I ran Holland kwamen woensdag de per- licnen&uto's van de 19-jarige N. J. v.d. J1 uit Monster en de 48-jarige N. L. uit I Das Haag met elkaar in botsing. Beide «agens werden ernstig beschadigd. VEN greep doende in de gestencilde tjjdscEriften die de, weg haar ons. tmrriu vonden, komen we eerst bü bet mededtimgeiiorgHan van de Unesco, dat ons persoonlyk veel diensten be* wijst met gegevens over archeologie en kaast Ons oog viel daarbij op de ac tiviteiten die in Nederland gebonden werden voor hulp aan allerlei landen, hnïp aan Skopje, Hulp aan gebieden in Afrika. Via deze Unesco zyn kaarten het verwoeste Skopje te koop. Via deze Unesco zyn films^ lezingen en tentoonstellingen te verkryger^ die de Mik verwyden en die tevens dienen wn het contact met en de hulp san andere landen te versterken. In Gro ningen verdienden leerlingen duizend galden met een modeshow, in De Heerdt werd 350 verdiend, in Haar lem werden een reeks van charitatieve en educatieve; activiteiten gehouden. JN HAARLEM is zelfs een Uneseo- tomité. De vfsag rijst waarom Schie dam een dergelijk comité moet missen. Ksn de Schiedamse Jeugd Raad, de Schicdamse jeugdambleuaar al of niet tezamen met de Lionechib tot de vor ming vac een dergelijk comité over- PM? Het moét dan mogelijk worden «P aantrekkelijke wijze het nuttige met «et leerzame te verenigen. Verder naar let stencilwerk, dat overigens, een frac- Ue moet zijn van de massa die in Souedant dagelijks gestencild wordt. Bet betekent ten eerste dat nog steeds met alle functionarissen beseffen dat *9 gaarne hun epistolaire prestaties wlten lezen en ten tweede dat het leus niet zo miserabel besteld is met »e zelfwerkzaamheid en de activiteit 'o de sector van de vrijetijdsbesteding taais hoogst notabele lieden immer menen te moeten suggereren. 0E GREEP rust dan nu op -De Schiedamse Postillon", een jubi- leumnitgavetje. Het is namelijk de 25e «fevering van dit personeelsorgaan na de PTT. De omslag van het blad u keurig verzorgd door Cor Pluym, wie speurder in de historie van Schie- duns PTT. Hij tekende het postkan- '•MU!" Openbare vergadering Midden- uoa over vijfdaagse werkweek en "tazekluiting op zaterdag of maan- 20. - uur o.g.g. .l o o O) aueen i- ™cüeaaxigeiegenhèden. „agentschap mevrouw J. v. d. Hoek- JjJJRBdam: J. Steenstraat 29. telefoon (alleen voor klachten, adverten- HK88)1 al50lmementen> b.g.g. telefoon Ojchten bezorging: Agentschap (adr. boven) dag. van 18.30—19.30 u, n^angrijke telefoonnummersAlarm 6488; alarm brandweer 69123; T®, GG en GD 69290. j^heek: Goüka, Groenelaan, telef. J?P de Van Hogendorplaan te Vlaar- gleed woensdagmorgen een kruk- lL.wfar°P de twintigjarige A. Abma J2T_de winkel van haar vader de rui- 12 *"de zemen. weg. Zij kwam te val- j*o en nep €en hersenschudding op. toor aan de Tuinlaan, dat overigens zijn dagen geteld ziet. Frits Remrie verzorgde kundig en kgurig, dit. perso neelsorgaan, Het hoofdartikel levert van redaetiewege kritiek op het feit dat de maandHadredactenr van de pers. ver. PTT niet b(j de opening van het Bijkantoor Dieselstraat was uitgeno digd, maar het blad bevat overigens wel een badinerende benadering van die. opening van de „hand van uw Aancleschietjescreëèrder", A700R de postmensen, zijn er wat instructieve pagina's over de in komstenbelasting. Het voetbal van bet PTT-team wordt besproken. Cor Pluym doet een greep uit de oude PTT-ar- ehief-doos. Van de afdelingen bengelen en toneel kon niets worden gemeld. Zou dat „geen nieuws is goed nieuws" zijn? En gesteld wordt dat de PTT- voetbalploeg het in de ABC goed doet. Overigens is die ABC de laatste tijd wel in de belangstelling. De ABC za melt entreegelden in ten bate van de -sporrhalactle. In „de pérs"*wordt nogal welwillend over die ABC gesproken en dat is historisch gezien heel merk waardig, want we herinneren ons dat niet lang geleden de initiatiefnemer voor die ABC van kwalijke hande lingen ten opzichte van bet bona fide voetbal werd beticht. Hét was toen kennelijk nog niet duidelijk dat deze initiatiefnemer trachtte een -goede or ganisatievorm te creëren voor het be drijfsvoetbal dat toen nog als „wild voetbal" met een scheef oog werd be keken. Dat die ABC nu een erkende organisatie is waarin alle bedrijfsvoet bal in Schiedam is vertegenwoordigd, mag niet erkentelijkheid worden ge steld. De naam ABC alleen al is een vondst van die initiatiefnemer, het be tekent Algemene Bedrijfsvoetbal Com petitie. £)e heren Wim Nieuwstraten (van de Afd. Rott. van de KNVB) en sportambtenaar J. C. Bronneman, die hij de wieg van deze ABC stonden weten dat deze initiatiefnemer ove rigens-eenheel goede kennis van ons nogal wat werk beeft moeten ver zetten voordat hij de sanering, rle fusie en de gereglementeerde organi satie verkreeg. Verder op 11 aug. T)E NAAM noemende van Frits Re- nirie in deze rubriek betekent tevens dat we onze waardering uilen voor het keurig verzorgde blad van do-„Vespaclub Schiedam", dat ook al onder zijn eindredactie staat. Het dnidt er op dat hij veel werk verzet in zjjn vrije tijd voor de vereni gingen. Dit blad, „De Vette Pit", geeft een goed overzicht van veel scooter-activiteiten. Misschien kun- nen Renirie en zijn medeleden er eens voor zorgen dat er ook een scooterrally naar Schiedam komt. Zo'n activiteit missen wij in de bin nen- en buitenlandse agenda. Het zou Schiedam weer wat in de be langstelling brengen én met wat energie kan het zelfs een succesvolle activiteit worden. Reserveer daartoe het Parkeerplein Singelplantsoen als plaats van aankomst. Plaats er ren podium, waarop een feestprogramma wordt afgewerkt Houdt er een wed strijd voor Schiedamse orkestjes, voeg er wat andere activiteiten aan toe, een kunstmarkt en wat dies meer zij. Vraag wat bedrijven om steun, om de mogelijkheid tot ex cursies en het wordt een grootse, toeristische attractieve dag. Horen we er nog wat van Vespa misters en mMtPS? Later hebben de zangers in de aula nogmaals doen horen welk een indruk wekkend koor zij vormen. De leden van bet Schiedamse „Orpheus" lieten duide lijk weten dat zjj heel gaarne zo'n mach tig koor zouden vormen. De Wiener Mannergesang Verein heeft 's avonds mei Orpheus In de Grote Kerk geconcerteerd. Daarna was er na tien uur voor de leden van beide koren een feestelijk sa menzijn In Arcade. Ter gelegenheid van de Oostenrijkse week kon Schiedam van. deze prestaties genieten, er kwum om half zeven ook een Oostenrijkse kapel (fanfare) op het Plantage-podium, gekleed in de zg. Tiro- ler cosUmms. Er was helaas geen publi citeit aan dit optreden besteed, rodat het vijftigtal Oostenrijkers hun populaire melodieën speelden voor een twintigtal Nederlanders, voornamelijk kinderen. Burgemeester mr. J. W. Peek heeft de Oostenrijkse gasten in de aula toegespro ken. Hij zei dat de relatie met Oostenrijk tot in het verre verleden terug gaat. Oos tenrijk is ook een geliefd vakantieland voor ons. Mr. Peek wees op de groene bergen, de meren, de musea, de renes- saincekerken, het Weense muziekleven, dat ons verrijkt. Hij hoopte dat Schiedam woensdag avond weer iets zal ervaren van de schone herinneringen die wij aan We nen hebben, Mr. Peek deelde mee dat hij zich voelde alsof hij zijn gasten al lang kent en daarom was hel voor hem moeilijk ze officieel toe te spreken tij dens deze officiële bijeenkomst Lie ver zei hij „Herzlieh willkommen, Grüsz Gott. en deze begroeting raakte de gevoelige snaar bij de gas ten, die met een denderend applaus antwoordden. De burgemeester meende dat het een voordeel is dat Wenen en Schiedam niet dezelfde eenzijdige structuur hebben. „U" zult zien dat onze stad geen eenzijdige structuur heeft in de loop der jaren heeft Schiedam zich aangepast bij ande re omstandigheden.' Het' zal u misschien teleurstellen of verrassen dat het beeld van onze stad anders" is dan hetgeen u zich van de reclames heeft voorgesteld." Mr. Peek wees er op dat het in het leven niet slechts om de arbeid gaat. maar om de arbeider die zekerheid, bescherming en levensvreugde behoeft. Om het eerste te bereiken klinkt aan de oevers'van de Maas het lied van de machines, dat 's avonds nog tot ons. doorklinkt. Maar hoe geweldig die ar beid ook is, er dienen nog andere fac toren voor het leven te zijn. Daartoe draagt dan ook uw gastver- eniging, bet Koninklijk SoMedams Man nenkoor „Orpheus" bij. dat het lied van de schoonheid zingt. Uw Weense liederen zijn ons bekend, maar wie de dichter wil verstaan, moet in het land van de dichter gaan. daarom heeft uw zingen van uw Stdndchen me zoveel plezier bezorgd". Mr. Peek gaf zijn gezelschap (onder veel gelach) de raad hun-muziek voor van avond niet te laten beïnvloeden door de Schiedammer. Het anders zo kale pleintje van het St. Jacobsgasthuis kreeg woensdagmiddag een sfeervolle functie toen het Wiener Manner Gesangverein Schiedams ge meentebestuur toezong. Voor de Weners antwoordde de voor zitter, dra. Aloysia Schweitzer, die wees op de Weense cultuur, met Schubert, Beethoven, Bruckner en Mozart. IIjj zei dat zijn gezelschap in Schiedam op on vergetelijke wfjze is ontvangen en dat gebeurde dezer dagen ook heel gastvrij in Rotterdam en Den Haag. De heer Schweitzer wees op de goede banden met Oostenrijk. Nederland zorg de liefderijk voor de kinderen van de Oostenrijkers in de Eerste Wereldoorlog. Die hartelijkheid is niet in onvruchtbare bodem geworpen. De gasten zongen nog een tot hun schrik eerste verkeerd inge zette Jch liebe dich", maar met begeiei- (Van een onzer verslaggevers) „Chef van de administratie is toch een secuur ambt. dan dien je toch ook te weten dat een jonggeborene direkt dient te worden ingeschreven", zei de kan tonrechter te Schiedam, mr, P. B. Cos, woensdagmorgen tegen de 34-jarige chef administratie J. van L. uit Schiedam, die in de kerstweek geen gehoor heeft gevonden bij de gemeentesecretarie. De verdachte stelde dat de secretarie „aldoor gesloten was geweest" en dat hij „niet vernomen heeft wanneer die secretarie dan wel open was". Het kind werd op maandag 23 december gebo ren, op dinsdag ging de Schiedammer naar het gebouw in de Nieuwstraat. Toen waren de deuren gesloten. Daar na was het Ker.vtmis en 's zaterdags zou de secretarie volgens verdachte ook gesloten zijn gev eest. De officier wees er op dat speciaal ten gerieve van de kerstvakanties het bureau van de burgerlijke btand ook op zaterdagmorgen om negen uur open was geweest. Dat wist verdachte niet, want het had nergens gestaan, zei hij. Officier en kantonrechter meenden dat Van L. als chef van de administratie toch anders had dienen te weten. Het werd vijftien gulden boete. ding van de vleugel ontstond er een im ponerend aulaconcert, dat de Schiedam se -.ngers stil maakte. De voorzitter van Orpheus. de heer P. Smit, was erkentelijk dat het gemeen tebestuur -het gezelschap officieel heeft willen ontvangen.. Hij hoopte dat het concert tot betere betrekkingen tussen Wenen en Schiedam zal leiden en dat het gezamenlijke concert niet voor het laatst zal worden gehouden, maar dat er ook ndg een tweede maal zal komen. Weners ën Schiedammers onderhiel den zich daarna in gezellige kout en bij het genot van een drankje over hun woonplaatsen, waarbij de Weners en passant veel belangstelling voor Schie dam toonden. Dr. Schweitzer schonk burgemeester Peek ter herinnering het platenboek „Neue Wien" en de Sehu- bertpenning van de vereniging. Modern en degelijk FRANSENSTR. WAALSTB. 38 (Van een onzer verslaggevers) „Met een duivelse vaart" was de taxichauffeur J. M. van D. (19) uit Rot terdam. rijdende langs Schiedams Jacht haven bij de Maasboulevard, tegen een GMC-zandauto geknald, zoals de waar nemend substituut-officier van justitie, mr. H. Franken, woensdag verontwaar digd stelde in de zittingzaal van Schie dams kantongerecht. De aangereden chauffeur voegde er het zijne aan toe. Hij wikkelde een krant los en liet gebroken stukken van de zandauto en speciaal gietstaal van de motor zien, om te tonen hoe hevig de schok was aangekomen. „Ik heb de stukken hier bij mij, kijk daar hing de motor aan (wijzend op een stukje metaal), volgens mij reed-ie wel honderd kilometer per uur, ik zat gelijk aan de andere kant van de cabine toen- ie tegen me aanbotste", zei de even eens gedagvaarde expediteur A. W. H. van der H. (41), omdat hij op 28 no vember 's morgens om half negen de weg zou hebben versperd bij de in aanleg zijnde verhoogde waterkering van Schiedams Maasboulevard. De te hard rijdende chauffeur zei dat hij ,.de wagen heeft willen proberen". Hij is automonteur. „Ik reed 70 kilome ter en toen ik die zandauto zag, begon de taxi te slippen." De officier vond het een dwaze zaak, de situatie is heel overzichtelijk en bo vendien had verdachte langs de zandau to kunnen gaan, omdat de weg langs de Jachthaven breed genoeg is. Daarom achtte de officier de heer H. wel schul dig. maar hij vroeg geen toepassing van straf. Voor de Rotterdammer D. vroeg hij vijftig gulden boete en voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor drie maanden. Kantonrechter mr. P. B. Cos deed er de ontzegging af, omdat D. nog niet eerder veroordeeld is. De Wiener Mannergesang-Verein is een van de oudste en meest ver- maardste mannenkoren ter wereld- Opgericht in 1S43, inspiratiebron voor vele bekende componisten. Johann Strauss jr. droeg zelfs zijn meest be roemde icerk, ,pln der schonen blauen Donau", aan het ensemble op. Het Weense koor is ook een bij uitstek romantisch koor. waarvan men haast zou zeggen dat de leden met Schubert opstaan, naar bed gaan en er hun maal tijd mee doen. Daarmee is niets deni- grerends bedoeld. Integendeel, het dient slechts als illustratie voor het feit, dat de Weense zangers sublieme Schu- bertverklankers zijn. In het kader van de Oostenrijkse week waren 130 van de 280 leden van het koor naar Schiedam gekomen, waar zij woensdagavond als gasten van het Ko- in ruime keuze b(j ("Van een onzer verslaggevers) De motor van de 24-jarige Schie damse magazijnbediende T. 3. B. zal in bewaring bij de justitie blijven tot dat B. zijn rijbewijs heeft gehaald. Dan wordt tevens voor het kantonge recht nogmaals de - aanrijding behan deld die B. op 1 december op de "Vlaardingerdijk veroorzaakte toen hij naar de P. J. Troelstralaan wilde rijden. „Ik zou me maar bepalen tot het dan sen en niet tot het rijden op een motor zonder rijbewijs", zei de wnd-substituut- nfficier van justitie bij het kantonge recht te Schiedam, mr. H. Franken, woensdag tegen de jongeman, die zei de motor voor 1500 gekocht te heb ben er nog nooit mee" te hebben gere den, het ding al lopende naar de dans school van Sch. te hebben geduwd op de Vlaardingerdijk, omdat „zijn vrien den de motor wilden zien" en net toen hij 's avonds om elf uur even wou la ten zien hoe de motor reed, botste B. tegen de auto, bestuurd door Gfllard, aan. De motor werd in beslaggenomen. De kantonrechter hield de zaak aan totdat verdachte zijn rijbewijs zal hebben ge haald. „Ik moest afremmen voor twee meisjes, ik heb een ongeluk voorko men", zei de 45-jarige Rotterdamse magazijnmeester W. H., die op 24 ja nuari op de Swammerdamsingel bij het Van 't Hoffplein in botsing is ge komen met een automobilist. De offi cier verweet verdachte dat hij voortdu rend sprak over de andere automobi list en niet over zichzelf. ,.U moet over uw eigen rijden praten, het is een voorrangsweg en dan moeten ze niet achter u om rijden, maar dan moet u voor laten gaan", zei mr. Fran ken en de kantonrechter voegde er een boete van 35 aan toe. Boekbinder P. J. van der B. (40) uit Schiedam is op 7 januari met zijn auto, rijdende over de Hogenbanweg. ko mende, van de richting van de spoorlijn, tegen een scooter op de Lorenzlaan ge botst. „Het had nogal ernstige gevolgen, die Van der Wiel heeft lange tijd zijn werk niet kunnen doen", stelde de kantonrech ter. mr. P. B. Cos, vast Vijfendertig gulden boete of zeven dagen hechtenis In de Coonihertstraat te Vlaardingen wilide woensdagmiddag de zestienjarige S. Ribbels via het balkon van de eerste etage in zijn woning klimmen; omdat er niemand thuis was. De jongen kwam echter te vallen en moest door de G.G.D. met een been breuk naar het Algemeen Ziekenhuis worden vervoerd. SCHIEDAM. Gegoten: Marcel T.v. B. Willems en B. D. Blijleven. Gerlof z.v. F. van Willigen en A. van Houten, Johannes H. z.v. L. Leramen en C. Esbacb, Maria G. C. d.v. H. c. H. Donkersloot en M. B. v Water Dieowice d.v. O L. P. Tammens en T. Sijtsema. Liduina C. d.v. W. J. van Riet en V. J, Lind, Monica A. J. d.v. ."L. H. Menke en G. C. H. Lansbergen. Ivo R. z.v. J. R. de Kort en A. M. Hoozemans. Overleden A.A. Warmoeskerken, 61 jr. ninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus in de Grote Kerk optraden. In de 23e Psalm, een van de bekend ste en mooiste geestelijke koorliederen van Schubert, waarmee de zangers openden, bleek meteen de respectabele koortechniek en viel het prachtige, feil loos tegen elkaar afgewogen, stemmen- materiaal op. Ook in de andere liederen van Schu bert, die op het programma stonden, vielen deze kwaliteiten op, waarbij het Weense koor ook de geest van deze ro mantische klankjnweeltjes treffend Vist over te brengen: het sfeervolle Die Nacht, het licht-sprankelende Der Gon- delfahrer, het schrijnend-weemoedige Der Entfernten en het romantisch-vurt- ge lm gegenwartigen Vergangenes. Al leen in Der Entfernten was In enkele piaitisslmi een enkele onzuiverheid te constateren. Het talrijke publiek kon ook in 'de twee laatste liederen. In den Rosen van dirigent Karl Etti, die gisteravond door Norbert Balatsch was vervangen, en een volkslied uit de zestiende eeuw, genie ten van meeslepende koorzang. De begeleiding in de Schubert-liede- ren werd zeer accuraat en bescheiden door Gerhard Deckert waargenomen. Ook in Trösterin Musik van Bruckner, een Urijds, orgelend, maar ook wat lang dradig werk, begeleidde Deckert be kwaam. Over het solistisch optreden van een tweede pianist, Hans Weber, zijn wij minder tevreden. Het is een feit dat Hans Weber over een vlekkeloze pianis- tiek beschikt, maar waarom hij zijn ta lenten verspilde aan een inhoudsloos bravourestukje als de Tarantella van Liszt was ons niet duidelijk. Gelukkig dat hij zijn optreden begon met een ge voelig en minder virtuoos gespeelde Im promptu uit opus f42 van Schubert. Or- pheus had het concert met vier korte koorcoroposities ingeleid. ft U betaalt een gedeelte bij aan- S koop (ook op mantels naar 2» maai) waarna wij uw mantel deze zomer gratis bewaren. J U betaalt bij afhalen het restant. Door uw boni la een speciaal- S zaak te kopen fcrijgt-u: Deskundige voorlichting, X betrouwbare service en volledige garantie. J Credietservïce mogelijk. - •- Bontmantels ia elke prijsklasse. X Grote sortering hontxtofets tegea S roer aantrekkelijke prijzen. r,») De Sammereuzenbalken werden jn het begin na 1700 naar Schiedam ver voerd uit Duitsland voor de bouw van de moiens die het graan gingen malen voor de nieuwe drankindustrie, die wegens de gunstige belastingfaciUtei- ten In Schiedam een goede voedings bodem vond. Nu zy gezegd dat Schiedams vroedschap ook voorna melijk bestond uit leden van de fami lies die de brandersindustrie beoefen den. Achter dat Sannereuzenhout kwa men ook veel Duitsers, voornamelijk rooms-katholieken uit Munster en Hannover om hier werk te vinden aan de brandersovens. De getuigen Uit die tijd staan nu nog langs de grachten, maar voor de Schiedam mers bieden de molens minder aan trekkingskracht dan voor de vreem delingen, die telkens weer eigener beweging op zoek gaan naar de Trot se Joffers. Het plaatje met op de voorgrond bet Kippebruggetje toont links de ge vel van het nu honderdjarige bejaar dentehuis van de St. Liduinastichting. Dit gebouw gaat verdwijnen omdat het bouwwerk het uitzicht over de steeds intensiever bereden Nieuwe Haven beneemt. Een raadsbesluit wees er onlangs op dat het verkeer behoefte heeft aan een betere verbin dingsweg met de Nieuwe Damlaan e.a. Rechts is de molen De Walvis te zien, een pracht exemplaar, nog steeds in gebruik, 35 meter hoog, de hoogste molen van Europa. Er achter is de Drie Koornbloemen te zien. De Walvis aan de Westvest da- M'-" y teert uit 1794, de Drie Koornbloemen aan Vellevest is uit 1770. Rond die Drie Koornbloemen is veel veran derd. Honderd jaar geleden ver dween er de Vlaardingerpoort. Het tweede poëtische plaatje «toont dat de villa met bomen tegenover de molen ook verdwenen is. Nu rest er nog slechts een immens groot /er- keersplein aan de voet van deze mo len. Dat plein wordt nog gro ter als binnenkort het (reeds lang uitgestelde) slopen van Beyersber- gen gaat beginnen. Dan is ook de aloude stalhouderij uit het stadsbeeld verdwenen. De eenzame molen dient dan de steun te krijgen van een mooie water partij die nog steeds van de vervuilde Noordvestsingel moet worden ge maakt. Mogelijk wacht dit alles op het gereed komen van de reeds om hoog geschoten woonblokken langs de afrit van de nieuwe Damlaan, het verdwijnen van garage Koster, het plaatsen van een nieuwe brug over de Noordvestsingel. Het 3lopen van de driehoek Velle vest-, Kethelstraat-, Vlaardtnger- straat (waar veel haast mee is) zal het gebied bij de Drie Koornbloemen intens veranderen. Op den duur kijken de leerlingen van de te bouwen Chr. Huishoud- en Industrieschool naar buurman molen. Op de verre achtergrond is de leeg staande molen De Vrijheid (uit 1785) te zien. Men zou er goed aan doen deze molen geschikt te maken voor de VW of als cultureel centrum voor de NATU, voor de Schiedamse Jeugd Raad of iets dergelijks. Het derde plaatje ls voer ons een raadsel. Er wordt vermeld: Molen omgeving Schiedam. Welke omge ving? is het een molen die in de pol ders heeft gestaan? Is het soms de molen achter de Parallelweg of de molen van Verkade die in Mathenca- se heeft gestaan. Wie weet bet? Com- mentaar gaarne naar oase Schle- dsmse redactie, Lange Kerkstraat 82.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1