„Onze Woning9' heeft nu huizen in Schiedam AGENDA Nu al 3000 deelnemers aan 20e K.W.-mars „Animo" kwam uitstekend voor de dag Eerste portiek uitgegeven ilii MIBPW GOLD LEAF De filter-sigaret speciaal gemaakt voor echte rokers. Na twaalf jaar Bevolking liep terne met 26 mensen ïewonde en schade bij aanrijding Meer dan vijfduizend Vrouw gewond bij botsing Zeeman wérd aan boord gebracht Honkbal op woensdagen Haas veroorzaakt botsing Geen 20, maar 43 Weggelopen jongen aangehouden s! Dronken bromfietser Heel bescheiden, maar in een feestelijke stemming is de Prot. Chr, Woningbouwvereniging „On ze Woning" zaterdag voor het eerst eigenaar geworden van woningen in Schiedam. Het wer ken en streven van de laatste twaalf jaar is na het overwinnen van veel moeilijkheden zaterdag beloond. (Van een onzer verslaggevers) VLOEISTOF CULTUUR .era morgen "•en dagelijks Bij voetballen arm gebroken NIEUWE WIJKEN BAKKELEIEN MISVERSTAND Eerste De heer P. J. Stam biedt de oudste en de eerste bewoners van de woningen van „Onze Woning" bloemen aan. schikking van de toekomstige bewo ners komen. NU Player's GOLD LEAF £LL Playerfs Gold Leaf is een van de meest verkochte filter- sigaretten. U kont nn ook in Nederland het vólle aroma genieten van superieure tabakken. AteXJ een échte roker bent, probeer dan vandaag nog Player's Góld: Leaf* Geremd (Van een onzer verslaggevers) De Twintigste Koningin WUhelmi- namars, georganiseerd door het der tigjarige Vendel Schiedam van de Oranje Garde, is al een groot succes, want reeds nadert het. aantal inschrij vingen voor deze jaarlijkse, grootste Schiedamse wand el maïs de drie duizend deelnemers. Turnclubs Mariniers maken mars door Rotterdam Welke maatregelen tegen vuile hicht? formufe aanbouwmeubefeR f k_-' (Van een onzer verslaggevers) sgs wil maar niet lukken met de groei "het Schiedamse bevolkingstotaal. je .ooruitgang van de vorige twee maanden is in mei weer een teruggang tl 56 inwoners genoteerd. Bet bevolkingstotaal van Sehiedam tl3 op 1 juni 40.593 mannen en 41.Ü81 awen. totaal 81.674 mensen, In tnei arden 59 jongens en 66 meisjes gebo st Sr overleden 26 mannen cn 19 vrou- Lv Er vestigden zich in Schiedam 101 «annen en 118 vrouwen. Uit de stad «trokken 164 mannen en 162 vrouwen, i L geboorteoverschot bedraagt 80 kinde- L gr is wederom een vestigingstekortj U' 106 personen. Beneden de leeftijd „n (én jam" overleed een kind, in de leeftijd van 1—25 Jaar overleden geen I Schiedammers, boven de leeftijd van 60 I Sr overleden elf Schiedammers, boven S jaar negen, boven 80 jaar twaalf siad- 'ö'traden Schiedammers in het hu- relKk en er werden drie echtscheidin- uitgesproken. Na voltrokken huwe- ,j wonen de jonggehuwden acht in Sa eigen woning, 23 kregen inwoning U ie ouders, twee bij familie, één bij menden, twee in onderhuur en tien gin ter afzonderlijk wonen. 23 jonggehuw- vestigden zich buiten de gemeente, a mei verhuisden 84 gezinnen met in ufjaï 335 mensen binnen de gemeente Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) De VlaardingSe bromfietser B. S. ne- pttde zondagavond om vijf over zeven iet stopbord in de Vlaardingerstraat bij bet kruispunt met de Vellefest in Schie- üm. Daardoor kwam hij in botsing met je automobilist G. K. die van de Velle fest kwam en die uiteraard voorrang bad. De heer S. is naar het Gemeente- tiekerhuis te Schiedam vervoerd. Hij bad een sleutelbeenfractuur. Bovendien ls de bromfiets zwaar beschadigd en ook ie auto leed schade. De 17-jarige T. M, N, uit Amsterdam ras vrijdag van huis weggelopen. Hij rad zaterdag door de Hoekse politie spsepakt en op transport gesteld naar kis. De 59-jarige C. v. S. uit Monster reed taterdag in Hoek van Holland dronken op een bromfiets. De politie sloot hem ter ontnuchtering een nachtje op. Het eerste portiek in de Johan Wage- Jiaaratraat in de nieuwe wijk Groenoord in Schiedam-Kethel is zaterdag „uitge geven". Dat betekende dat de negen gezinnen, die zich deze week in dit trap penhuis gaan vestigen, zaterdagmorgen in gebouw Christelijk Sociale Belangen de papleren hebben getekend en de bos s'fjttels kregen ten teken dat zij de ge lukkige bezitters van een nieuwe wo ning bij Schiedams-Vlaardings grens zijn geworden. Voor het bestuur van deze vereniging waren o.a. aanwezig de heren P, J. Stam, P. van der Spek, J. Verzijl. De huren van deze premie-A-wonin- gen oedragen voor een bejaardenwoning. die in elke „portiek" aanwezig is, d.i. een tweekamerwoning 17.10, voor een driekamerwoning 25.40 op de eer ste verdieping en voor elke étage hoger wordt de huur met een kwartje vermin derd, voor een vierkamerwoning 26.40 vijfkamer 27,40, zeskamer 28,40 en daar komt dan een bedrag van ongeveer zes gulden (variërend) bij voor onder houd, allerlei voorzieningen en ook de centrale verwarming. De nummers 218 in de Johan Wag«- naarstraat omvatten voor „Onze Wo ning" een bejaardenwoning, een zeska- merflat drie vierkamerfiats vier drieka merwoningen. ALS hel .voor «Ie culturele verhef* {invan Schiedam van belang zou zjjn geweest* zouden wij uiteraard direct het contact met onze kennis Geurt teweeg hebben gebracht. Het hoeft echter al wiet meer. Dat ligt aan Schiedam. Geurt vindt er niks aam Er gebeurt hier niets en er is hier niets. Geurt heeft de expeditie naar Sebir- dara ondernomen, geladen met de wijs heid van jaren en met als zekerheid liet gebaar dat tot in de verre pool streken de faam van Schiedam aan duidt. Schiedam is hy de vreemdeling bet nippende gebaar van mond naar neus maken. Geurt heeft er al lang schoon genoeg van. De geestryke dran ken stromen hier niet over straat* zoals elders gesuggereerd wordt en onze burgerij wordt ook niet luiis-aan-hnis voorzien van vaten vol gratis vloei stoffen die we toch in overvloed jouden maken in onze zeventiendc- eeuwse pakhuizen. PEURT heeft het nu allemaal gezien en hij is er niet weg van. Geurt komt uit het oosten, daar woont hij te midden van veel groen, in een huis tnet tuin en te midden van de cultuur. Geurt gaat meer naar musea, naar ex- posities, naar concerten, tiaar lezingen, naar toneel dan twee Sehiedamse nota belen by elkaar en dat wil verschrikke lijk veel zeggen. By Geurt hebben ze ket Nut en nog zo'n paar van die stichlingen die werkelijk nog de ijver van de kinderjaren hebben. Geurt krijgt geregeld zijn prospectussen van de actieve instellingen in huis en telkens weer zit ie in de schouwburg met de burgemeester en dc gri flier en de Fabrlplein: wielerwedstrijden voor ksrfietsers, Schiedamse Jeugd Raad, 19, Chr. Sociale Belangen: Jaarvergade ring VNFG (voormalige Oranjevereni- f®g) met afscheid dagelijks bestuur, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- Mmse redactie, Lange Kerkstraat 82. 154> b.g.g. 1 1 55 8 8 (toest, 62. 18 uur b.g.g. 1 9 5 8 8 5) alleen voor 'raaetieaangelegenheden., „Agentschap mevrouw J. v. d. Hoek- »«ndam: J. Steenstraat 29, telefoon ~wl (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telefoon .Klachten bezorging: Agentschap (adr. «e boven) dag. van 18.30—19.30 u. „rfj^fgrijke telefoonnummers: Alarm PWitte 6466; alarm brandweer 69123; •arm GG en GD 69290. .,aP°'heek: Jansen, Swammerdamsingel tel. 64917. (Van een onzer verslaggevers) ,.«P het sportpark Zuidbuurt te Vlaar- ,~»gen kwamen vrijdagavond twee spe IP k ft t— - At 1 .3 S U It t r, J STB Rwamen vrijaagavona twee spe- j*« in botsing tijdens een voetbalwed- -tussen elftallen van de maciiine- iwiek Fontijne en garage Van der P®-,-De lö-jarige G. Hoogerwerf liep ï®1! een armfraetuur op. g?«rt de - -i - 5-jarige G. Hoogerwerf liep .De GGD w jongen naar het Algemeen •"wenhuis vervoerd. kolonel en alle andere vooraanstaanden die de cultuur boog houden by Geurt. TJET bezoek van Geurt pan onze stad zou veel nuttig effect gehad kunnen hebben, zoiets als een culturele uit wisseling tussen oost en west, maar Geurt is weer naar zjjn provincie plaatsje terug. Hij heeft al zyu teleur, stelling over het litcld van Schiedams gedistilleerd aan ons geuit. Hy sprak ook niet met waardering over onze nieuwe wjjken. (.Allemaal beton man en nergens iets van variatie, geen plein' en ik liep daar maar en ik zag geen cafeetje, ik zag er geen terr; waar je eens even in de zon kan zit. uitblazen". „Dat komt allemaal nog wc. terecht", hebben we wat voorbarig be loofd, want ook wjj vinden kritiek op Schiedam nog niet acceptabel. Ja, nou en wat heb ik daar aan?" zei Geurt nog snibbig. *7UN volledige verontwaardiging kwam daarna. „7,o moe was ik van dat lopen in jouw doje stad. dat ik wel naar een terrasje of een café moest zoeken. Nergens vond ik een goed res taurant. Ik kom op die straat met die winkels en ik wil een verversing gaan gebruiken en daar beginnen me toch een aantal van die vreemdelingen te kiften, man, ik wist niet waar ik ge- komen was, Weg was ik. Honderd meter verder ga ik een cafeetje in en ja hoor, daar staan weer van die vreemdelingen cn of het zo hoort beginnen ze weer te bakkeleien. Ik er weer uit. Waar moet je heen in deze stad om geen moeilijkheden te kxygen. Vertel jij me dat eens? TK weet het niet, hoor", zei Geurt mistroostig en met afkeer. Hoe veel malen Iiy vergeefs een etablisse ment betrad, is ons nog niet duide lijk, maar by het laatste was liet helemaal raak. „Er was net een agent naar binnen gegaan, iedereen was er dronken, er stond iemand met een gezicht vol bloed, het leek wel alsof llij een rode muilkorf voor had en een dame stond die mond vol ijs te stoppen. Dat stelpt het bioed. Op de achtergrond gilden kerels drei gend naar de politieman, die ove rigens deed alsof hij dit gedoe ge- woon vond. Ze. werden daarom nog rustig ook. Die man met dat vele bloed vertelde dat hij geslagen was, dat dachten we al gezien te hebben. Het zou gekomen zijn omdat Willem N. een ring gestolen had, tnaar daar na begon die hele troep te vertellen dat Willem N. wel dc ring, maar niet gestolen, had, hy zou er honderd gulden voor betaald hebben „Doe maar aangifte*1, zei die agent en toen zijn we naar buiten gegaan. Is dat even raar bij jullie", zei Geurt als was het een persoonlijk verwijt. Ter wijl we boze Geurt naar zijn trein brarhten, hebben we verder niets ter verdediging kunnen zeggen, want ineens wees Geurt vol verontwaardi ging op het schoolbord dat in de etalage van een café stond. „Nou weet ik waarom het hier zo'n rare stad is, kijk daar maar eens", zei liy en het bord onthulde aan ons oog de nuchtere mededeling: Prjjsveralging van pils in verhand met misver standen in het bestuur.Schiedam zal voor Geurt wel een eeuwig mis verstand blijven. Ter gelegenheid van het heuglijke feit heeft de heer P. J. Stam zaterdagmorgen om half twaalf in de Johan Wagenaar- straat de sleutels en ook bloemen over handigd aan het eerste echtpaar dat in deze eerste woningen komt wonen. Het is het bejaarde echtpaar Grets- hof, dat op de Rotterdamsedijk 405b woonde en nu in de bejaarden flat komt. Het feestelijk gebeuren werd bijgewoond door de meeste nieuwe bewoners, ook door de CNV-pionier J. van Noordennen, halve eeuw lid van het C.N.V., o.a. oud voorzitter van „Voeding en Genot", die tot de op richters van „Onze Woning" behoort en die in .verband met zijn leeftijd aftrad toen „Onze woning" de konink lijke goedkeuring kreeg. De ijverige werker uit Kethel-Blijdorp zag nu tot zijn genoegen dat het vele voorbe reidende werk de resultaten heeft verkregen. In de nog door zand omspeelde nieu we woningen vestigen zich o.a. de heer J. van der Klink, uit de Warmonder straat 2, Leiden, drie leraren, de voor zitter van. de christelijke korfbalclub „ODI", de heer les van Keulen met echtgenote-korfbalster Barbara, in de zeskamerwoning vestigt zich voetbal- In het geheel krijgt „Onze Woning' (voorlopig) 198 woningen in beheer. Wanneer alle woningen gereed zullen zijn. is nog niet bekend, omdat een aan tal panden niet door Muwi, maar door een onderaannemer worden gebouwd. Bij de overdracht van sleutels (en bloemen voor het eerste echtpaar) heeft de heer P. J. Stam, tweede voor zitter van „Onze Woning", er op gewezen dat hetgeen vroeger normaal was, nu helaas een bijzondere gebeurtenis moet worden genoemd: het betrekken van een woning. Ook voor het bestuur van „On ze Woning" is het echter feest omdat na twaalf jaar arbeid het ideaal einde lijk verwezenlijkt is. De bestedingsbeperkingen e.d. hebben de plannen van de vereniging geremd. We! bood de gemeente in de loop der jaren gemeentelijke woningen in Nieuw- land ter overname aan de vereniging aan, maar het bestuur accepteerde het aanbod niet. Gelukkig kon vorig jaar de eerste paal worden geslagen op de zandvlakte die Oostenrijk op het nip pertje had doen spuiten en „Onze Wo ning" begon daar te bouwen, tezamen met „Volkshuisvesting", dat al eerder woningen kon overdragen. Over enkele maanden komen hier ook woningen voor de woningbouwverenigingen „Schiedam Vooruit" en „Eendracht" gereed. De heer Stam wees er de nieuwe be woners op dat de deur van hun. huis niet aan de straat is gelegen, maar in een trappenhuis uitkomt waar de bewoners met elkaar een gemeenschap dienen te vormen. Het bestuur heeft in de afge lopen weken deze nieuwkomers geslec- teerd en bevonden dat zij aan de te stel len voorwaarden voldoen. De heer Stam hoopte dart de pioniers in dit gebied van stof en zand de voldoe ning en het woongerief zullen ontvangen die zij verwachten. Het samen leven, een kwestie, die ook ligt op het vlak van organisatie, zoals het schoonhouden van het trappenhuis, doet zich hier anders trainer (KNVB) Jo Molendijk met zijn gelden clan in de oude stad, maar met gezin met vijf kinderen. Woensdag acht juli zal „Onze ning" het tweede portiek van eendrachtig streven zullen knelpunten Wo- ongetwijfeld vermeden kunnen worden, ne- Uiteraard hebben de nieuwe bewoners gen woningen aan de bewoners kun- deze nieuwe panden na de officiële over- nen overdragen en donderdag 15 juli dracht bezichtigd, kan het derde trappenhuis ter be- 1 (Van een onzer verslaggevers) Op de hoek van de Vlaardingerdijk en de Rembrandtlaan te Schiedam ontstond zaterdagmorgen om tien voor elf eer. bot sing toen de bromfietser D. B„ die zich op het kruispunt had opgestzld en de bromfietser J. V. met elkaar m aanra king kwamen. De duopassagiere van de heer D. B., zijn echtgenote mevrouw P. B.-G., werd geblesseerd. Zij kreeg een gekneusd lin kerbeen. Zij is naar het Gemeentezie kenhuis te Schiedam vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) Een 23-jarige Noorse zeeman wilde zondagavond met iedereen op de vuist die maar in zijn nabijheid kwam. Hij wilde zijn vechtlustige neiging in de buurt van de Kreupelstraat in Schiedam bot vieren. De Schiedamse politie heeft zich over de Noorse zeeman ontfermd en hem met grote snelheid naar de Nieuwe Water weg gebracht en deze snelheid was juist voldoende om hem op het schip te zet ten dat op dat moment ging vertrekken. (Van een onzer verslaggevers) De honkbalvereniging „Schiedam" or ganiseert de komende weken op woens dagavond in het Sportpark Harga (Ame rikaanse honkbalveld) een zomeravond competitie. In het Schiedamse team zal worden opgesteld de Amerikaan Ralph Nichols. Woensdagavond start Schiedam deze competitie tegen stadgenoot DHS. Het kan "een heel aantrekkelijk duel worden, omdat beide teams sinds vorig jaar veel aan kracht hebb.n gewonnen en Schie dam, dat in Schiedam het honkbal intro duceerde, er heel wat aan gelegen moet zijn om te tonen nog steeds sterker te zijn dan DHS dat zo in opkomst is. Aanvang half zeven. Ongetwijfeld zullen zaterdag nog meer wandelaars aan de start komen en het ziet er naar uit dat het grote aantal van 4700 van vorig jaar kan worden over troffen en als het weer gunstigblijft, zal zelfs het record van meer 'dan vijf duizend deelnemers van zes jaar gele den worden overtroffen. Reeds nu is bekend dat twaalf muziek korpsen deelnemen aan dit wandeleve nement, dat zaterdag Schiedam in wan delsfeer zal brengen. Het zijn Leerdam en Klundert van de Oranje Garde, de Schiedamse harmonieën Oefening Baart Kunst, Wilton-Fijenoord, Gusto, verder Ruim Baan uit Rotterdam West, Li berty uit Vlaardingen, twee korpsen uit SCHIEDAM. Geboren: Silvia T. J. d.v. G. P. ,T. Braak en A. M. A. Wever, Hans z.v W Punt en J Roelofsen, Bernardus It Z.v. B. AUewelt en S. Sla. (Van een onzer - verslaggevers) Onder zeer grote be langstelling heeft de christelijke gymnas tiekvereniging „Ani mo" in Kethel zater dag getoond nog steeds aan kracht en kwaliteit te winnen. 's Middags werd een genoeglijke spelmid- dag voor de jeugd ge houden, waarbij de vele tientallen kinde ren geanimeerd aan allerlei activiteiten deelnamen, 's Avonds hield „Animo" naar traditie een mars door Kethel en tot aan het duister traden daarna de groepen van „Ani mo" op het terrein van DHS op voor turnoefeningen, die onder bekwame lei ding van Piet Kegel stonden. Opvallend was het vlotte tempo waarin dit omvangrijke en gevarieerde program ma werd afgewerkt. Langs de kanten van het veld stonden de toeschouwers rijen dik. Met een fleurige, ritmische oefening trokken de meisjes de aandacht. De leidsters blonken uit in een lieflijke ritmische dans. De heren toon den aan de brug dat het niet alleen de da mes bij ..Animo" zijn die tot stijlvolle pres taties kunnen komen Voor de jongens- asoiranten was er eer energiek springen over drie kasten, Aan de brug ongelijk lie ten de dames zien dat „Animo" turnsters heeft die aan het beste niveau oo dit gebied reiken- In een vriie oefening kwam een vaardig ensemble da mes aan bod voor een fantasievol onderdeel. Rekstok en rineen. lange mat e.d. toonden dat het nog jonge, maar al grote „Animo' het gehele mo-maatvaste ondersteuning met aangeven derne scala van de gymnastiek tot het j van het tempo -op de tamtamtrammels. repertoire heeft. Hoofdleider P. Kegel De belangstellenden hebben het gelrode- zorgde bij enkele onderdelen voor de' ne met apllaus doen waarderen. Zwijndrecht. de fanfare St. Radboud, uit Kethel, Geuzenveld uit Utrecht, dedrutn. band van de R.K. Excelsior. Van de Schiedamse gymnastiekver enigingen ,is het R.K. Excelsior met drumband aanwezig. Of de andere turnclubs met de drumbands komen, staat nog te bezien. Gymnastiekvere- nigin Anna komt - met twee groe pen, de chr. gymver. DOK heeft met 175 man ingeschreven en het Schie damse THOR zelfs met. tweehonderd. Nog op het appel ontbreekt de Christe lijke "Technische School, die nooit verstek iaat-gaan. Als echter, zoals verwacht magwor den, nóg het legioen van Schiedamse scholen en verenigingen wordt ingeschre ven in de laatste dagen, dan komen er nog vele honderden, wandelaars bij. Vooral van dé prot. chr. verenigingen en scholen wordt verwacht dat zij deze ju bileummars van de Oranje Garde tot een overweldigend succes gaan maken, om dat het feestvierende OG met deze 20e Kw-mars ook ten afscheid een huldebe toon aan burgemeester mr.J. ,W. Peek wil geven, die, zoals bekend, 5n decem ber met pensioen gaat. Rooms-katholieke scholen als de St. Jansschool met vijftig man. de Albertus Magnusschool met 100 hebben reeds in geschreven, verder de Lindenhof met drie groepen, het Schotse Vendel, de St. Bernarduspadvinders, de St. Agnespad- vinders, de dr. De Visscherschool, de Prinses Irene ULO, de padvinders de Trekvogels, de Rehoboth ULO. de Keth. Prot. Jongeren. Verwacht wordt dat dezer dagen ook dc vele honderden leden van de Schie damse wandelverenigingen zullen wor den ingeschreven. Het ziet er naar uit, dat uit Rotterdam de mariniers komen. omdat de commandant van de Van Ghendtkazerne op, het bordes van het I ïtadhuis het defile zal afnemen. De liefhebbers wordt nu aangeraden zo spoedig mogelijk in te schrijven bij hopman Flip van Gordt. Van Oldebar- neveldstraat 79, Schiedam, telefoon 63309. Bij de overige adressen is dat niet meer mogelijk. Een overstekende haas is zondagmid dag-de aanleiding geweest van een bot sing tussen twee personenauto's. Het dier stak plotseling de Prinses Beatrixlaan in Rotterdam over. Een voor de haas remmende automobilist werd van achteren aangereden door een personen auto. Een-passagier van deze auto, de 52- jarige. kraanmachinist Th. H. Okkerse uit de Amelandstraat, kwam met zijn.hoofd tegen de voorruit en kreeg snijwonden in zijn gezicht. Zijn echtgenote, de 44- jarige mevrouw W. Okkerse-Visser, klaagde over pijn in haar rechterschouder en schaafwonden aan het rechterbeen. Beiden zijn naar het Dysagtziekenhuis ge bracht De auto's werden zwaar be schadigd. De Schiedamse politie heeft zondag op de Burgemeester Knappertlaan een automobiliste aangehouden, de Vlaar- dngse mevrouw C. E. W„ de in een auto reed met een bord waarop vermeld stond dat de auto 20 km zou rijden. Het bleek echter dat het wagentje 43 km kon rijden. De tamboers en py'pers van het korps marimeTs, de marinierskapel dar Ko ninklijke marine en een gewapende com- pagnie mariniers in de blauwe tenue zul len woensdag de vlaiggeparade vóór he<t hoofdkwartier van hert korps mariniers aan het Westplein opluisrteren. Na afloop van de vlaggefjarade, die om 9 uur begint" en ongeveer tien minu ten zal duren, maken de eenheden een mars door de stad langs de volgende route: Wesrtpledn - van Vollechovenstraat - Scheepstimmennanslaan - Westzeedijk' - Schiedamsewest - Witte de Withstraat - Mathenesserlaan - Heemraadssingel - 2e Middelandstraat - le Midd'elandstraat - Westkruiskade - Kruisplein - Weena - Hofplein - Pompenburg - Doelstraat. Het socialistische gemeenteraadslid dr. J. H. Lamberts heeft het Rotterdamse coHege van B. en W. vragen gesteld naar aanleiding van de brief, die de staats secretaris van sociale zaken en volksge zondheid naar dc gemeentebesturen in het gebied van de Nieuwe Waterweg heeft gestuurd. In dit schrijven doet de staatssecretaris aanbevelingen met het oog op de bestrijding van de luchtver ontreiniging, Hij adviseert bij de behan deling van aanvragen om een hinderwet vergunning het districtshoofd van de Ar beidsinspectie in te schakelen. Dr. Lam berts wil nu van het college weten wel ke maatregelen het zal nemen in ver band met de aangeduide nieuwe moge lijkheid, Ds. C. Ti. Timmers uit Amstelveen heeft bedankt voor het beroep naar de Gereformeerde Kerk van Vlaardingen. 9 Aan de Rijksuniversiteit te Leiden slaagde voor het examen arts de heer L. C. M. Moll te Vlaardingen. WONINGINRICHTING.B20ER5VEST 64-66 De Schiedamse politie verzoekt automobi- ;ten hun auto's dinsdagavond niet te willen •aatsen op Fabiiepletn* Kuismanstraat, West- 'rankelandsestraat. Kortlandstraat, Oordon- .traat'Fabrieplein, omdat op genoemd 'par- xrurs vanaf zeven uur de wedstrijden op oerfietsen voor de Schiedamse jeugd wor den gehouden, georganiseerd door de ren nersclub Schiedam" en in het kader van de spelactiviteiten van Schiedams Jeugd Raad. De schietvereniging „Schiedam" heeft ook dit jaar wedstrijden om het clubkampioen schap gehouden. Evenals voorheen werd ook nu weer in drie klassen geschoten. De win naar in klasse I is tevens de clubkampioen en voor één jaar houder van de wissel- beker. De heer- ir. B. Wilton zal woensdag avond omhalf negen de prijzen uitreiken in het clublokaal in de Koopmansbeurs, LangeHaven 145. A Enkele Schiedamse harmanie gezelschap* pen zijn vandaag en morgen aktief. De christelijke harmonie Harpe Davids zal van avond vanaf de Lange Haven om omstreeks kwart voor acht een rondwandeling door Schiedam maken, om negen uur start het CJV-tamboer- en pijperkorps Harmonie van af de SL Ann a-zusterstraat voer een muzi kale rondwandeling en voor een tap tie. Mor genavond musiceert de harmonie Oefening baart Kunst op het Plantagepodium. Di het Gemeenteziekenhuis te Schiedam slaagden voor het examen voor de aanteke ning kinderverpleging zr. J. D. Rense en zr. E. G. Nooteboom. B. en W. van Schiedam hebben het be stuur van de Schiedamse sportvereniging HBSS vergunning verleend tot de bouw van een kantine, kleedlokalendouches, toilet ten en dienstruimten op een terrein ten wes ten van de Poldervaart in het Sportpark Harga. De bromfiets van de Schiedammer J. C. M. V. is op de Nieuwe Damlaan in Schiedam gestolen, in de Broersveld is de fiets van de Schiedammer A. van T, ontvreemd. Twee koplampen van de auto van de Schiedammer P. M* D. zijn in de Valerlusstraat van de auto gesloopt, en gestolen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1