Vernieuwd hart voor Kethel lil iii KOELINSTALLATIES VOOR BEDRIJF EN INDUSTRIE "VERHAAR. PROCURATIEHOUDER FRAUDEERDE 2 TON Verkeersovertreders: opgelet AGENDA &OTTEBDA Ten nadele van verzekeringsbedrijf Gezin leefde op veel te grote voet 1 Dieren niet op straal zetten „St. Radboud" gaat feesten mvm Wiltons 0. en A. opgeheven Binnenkort bouw dubbele villa's VI 1964 pij rotterdammer DINSDAG 30 JUNI 1964 TUINIEREN VAN ALLES HEEL VEEL „Klein Babberspoltler" keurde weer tuinen ADVISEURS IN KOELTECHNIEK Spaanse polder Rotterdam Tel. 010-15.29.22* ^Oranjevereniging" kiest drie nieuwe leden CENTRUM hndaag ''ti morsen (>'1 daselijks <*r 34 ügsg fcill V m Wk i LAST ss® vlaardingen; Open Tennistoernooi Verhoor Pagina 3 (fan een onzer verslaggevers) pTHELS hart krijgt bloedtrans fusie. Nu kan men er over dis- «ssiëren of dat Kebhelse hart stï aan vernieuwing toe was. On- gtffijfeld zullen de voorstanders Jan romantiek de bejaarde zijn ggza sfeer hebben gegund en het dan ook ver hebben willen juoden van al wat naar de be tamen gelijkschakeling van de jBodeme stadt ruikt. Dat bleek voor Ke!hel-Dorp evenwel niet mogelijk. Het mo derne legde de greep op het on- tangetaste landelijke. Geleidelijk nel men nu het oude verdwijnen, bet verleden verliest de strijd ten koste van het heden. J^E ene zijde: Nog kaal en kil wacht het nieuwe winkelcentrum aan de Schiedamsetveg in Kethel op de ver fraaiing van de omgeving, die zal moeten worden zoals de tekening op het reclamebord van Van der Kraan aanduidt. groeiende wijk. Voor dat winkelcentrum is aan de Scniedamseweg een grote ruimte vrijgelaten, waar een enorm trottoir met parkeerruimte (insteekha- venst komt. Deze ruimte leidt er onge twijfeld toe dat Kethel-Dorp een nieuw centrum krijgt. De plaats is zeer geschikt, omdat aan de andere zijde van de Schiedamseweg, dus recht tegenover de moderne winkels het vroegere stadhuis van Kethel is ge legen. Dit stadhuis deed dienst tot de annexatie in 1341. Daarna werd het po- litieposthuis, nu is het een filiaal van de Gem. Openbare Leeszaal en Biblio th-eek. Overigens_ is het helaas geert eeuwen' oud stadhuisje, ook al ademt het nog Dat dit niet altijd verlies behoeft te de steer van het fin de siècle. Het ge- betekenen, is nu aan de Schiedamsetveg 'e zien. waar Van der Kraan vlak naast de aude dorpskern een fraai winkelcen- saai bouwt, dat in oktober gereed dient 'df eerste paal voor dat winkelcen trum van acht winkels met er boven asht woningen werd in november vorig jaar geslagen. Het winkelcentrum is op een unieke claais gevestigd. Verleden en heden ge ven elkaar hier de hand. Achter het vinkelcentrum ziet men de moderne nraten en panden van een nieuwe houwtje is ook uit de tijd van de eeuw wisseling. Vroeger stond het rechtshuis op de plaats waar nu de hervormde pastorie is. Rond het winkelcentrum, waar de be torunolen langs de openbare weg staat, ligt een reeks rijke boerderijen, die zich tegen beter weten in hebben gehand haafd. De kippen lopen er over het erf en aan de zijde van het stadhuis heeft de vroegere, magistrale boerderij van Grabel Landsbergen zelfs nog een enor me hooischelf langs de rijweg staan. De hofsteden in hun vrije en fantasie rijke individualiteit tonen nog alle bin ding met pastorale kenmerken. Het in aanbouw zijnde winkelcentrum wijst dui- MORGEN beginnen we aan het tweede halfjaar van 1964. Dat kan men een nieuwe periode noemen. Dit wordt het zeker voor Schiedams cultu rele zaken, omdat de gemeente morgen de beschikking krijgt over een Ge- meentriyk Bureau voor Culturele Zaken. \Ce zyn benieuwd naar de komende activiteiten van dat bureau, want er is op het vlak van de cultuur en wat men daar ouder verstaan kan bed wat te doen in 0112e goede stad. Het U een braakliggend terrein* waarin af en toe wat getuinierd is. Mogelijk dat er nu een periode van ongekende activiteit gaat komen. J-JET moet voor de onlangs benoemde gemeentelyk ambtenaar voor cul turele zaken niet moeilyk rijn om op korte tennytt resultaten te behalen. Er is van alles te doen en er kan van dies gestimuleerd worden. We den ken slechts aan het feit dat een legioen van kunstenaars, althans van lieden die de kunst villen beoefenen, naar ruimte snakken 0111 creatief werkzaam te kun- n«tt zyn. Misschien kan de ambtenaar w behoefte aan ruimte voor ateliers wegwerken. Er zyn oude paruien ge- in Schiedam die geschikt temaken z,jn voor dit tl oei. Eit misschien kan tevens het idee voor een buurt vol ktumheoefmaren (Oude SJtiis en om- AVïïIGESS is er heel veel te doen. Dat stelden we al. We denken sleehts aan het vele vereni gingswerk dat gestimuleerd kan worden, aan de exposities en andere evenementen die Schiedam moest ontberen, maar die nu de vonk van de zelfwerkzaamheid kunnen doen ontbranden bij de juiste stimulering en begeleiding. Er is nog altjjd het plan om Schiedams openbare weg te verfraaien met beeldhouwwerk. Vet- houder tur. M. J. M. van fCimloren zegde vorig jaar het gemeenteraads lid M. Eikenaar toe dat de kunst niet van de straat zal blijven. Het was ren finaneiële kwestie. De wethouder zou zien wat er gedaan kon worden. Er is zo te zien nog niets gedaan, maar er wordt binnenskamers nog aan dit plan gewerkt. Mooi werk voor het Gemeentelijk Bureau voor Culturele Zaken. Misschien kan de ambtenaar de particuliere sector alva-t slim» leren, opdat er op dit gebied ook wat pedaan gaat worden. delijk naar de toekomst. Hier gaat Ke thel binnenkort de directe levensbehoef ten kopen. Dat er iets verandert in Kethel, be wijst het feit dat in dit winkelcentrum een apotheek van Evers gevestigd wordt. Het Kethel van vroeger had geen behoefte aan een apotheek. Die apo theek is bij dokter P. van der Kuy in huis. De dokter toch is voor het oude Kethel een man van betekenis die^ voor het hele dorp dokter en apo theker tegelijk kon zijn. Nu echter acht dokter Van der Kuy de tijd ge komen. dat er een stadsapotheek komt. Verder komt er in het centrum en dameskapsaion. een slagerij van Gerrit- sen. een kruidenierswinkel van de Spar (dubbele winkel), bood-banket Van de y. Meer en Schoep. Voor twee winkels is nog geen bestemming. T~iE andere zijde: Er tegenover, op enkele meters aan de andere zijde van de Kethelse hoofdstraat, staan de panden uit de tijd dat Kethel nog een zelfstandige gemeente was, rechts wappert de vlag van het voormalige gemeentehuis, er naast staan boerde rijen. Op de achtergrond is de hooi schelf op het erf goed gevuld, de kippen lopen er vrolijk rond als zijn ze zich onbewust van de komende greep naar modernisatie. De Schiedamse volkstuindersvereniging ..Klein Babberspolder" heeft de jaarlijkse tuinkeurlng gehouden. Ditmaal werd deze keuring uitgevoerd door een keuringscom missie van de Rotterdamse bond van Volks tuinders. Deze commissie werd rondgeleid door se cretaris J. L. Pluijm en penningmeester Tc. Robberegt. Evenals vorige jaren werd er gekeurd op U aanleg tuin, 2. stand van het gewas en 3. onderhoud. De commissie had een goede en gunstige indruk van het complex, zij schonk veel aandacht aan de achterzijd-c.i der tuinhuisjes, wat voor velen een mindere waardering op leverde. Ook werden hier en daar opmer kingen gemaakt over het schoonhouden van het pad voor de tuin en voor het plaatsen van fietsen en brommers tegen de hagen. De tuinen waarvan het hek op slot zat, werden oppervlakkig gekeurd, wat ook een mindere waardering inhield. De tuinen van het rampgebied, veroor zaakt door het springen van de persleiding die het complex doorkruist, werden ook ge keurd. Hier werd met de waardering re kening mee gehouden. Het keuringsgebied omvat 237 tuinen, die konden door de commissie niet afgewekt worden. Op 11 juli wordt de rest gekeurd. Ue tweede keuring wordt half augustus ge houden. Enkele jaren heeft men de jaarlijke bloe menhulde voor de bejaarden en zieken niet kunnen verzorgen vanwege een slechte oogst en het gebrek aan een clubhuis. Dit jaar hoopt het bestuur het wel te kunnen doen. daar reeds steun is toegezegd door de volkstuindersverenigingen ..Nuttige Ont spanning" ea het nieuw» -complex Thurlede. t (Van een onzer verslaggevers) TOEN hij zondagmiddag van een vakantie in Italië in zijn woning in Den Haag terugkeerde, ontdekte de veertigjarige procuratie houder F. J. van A. enkele Rotterdamse en Haagse rechercheurs. Voor Van A. was het geen verrassing, zoals hij later zelf zei, omdat hij wel verwachtte dat de fraude die hij bij zijn Rotterdamse werk geefster pleegde en die tussen de een en twee ton bedraagt, zou uitkomen. Dat hij tevens geschiedenis maakte omdat het een van de grootste fraude zaken die de laatste jaren in Rotter dam zjjn gepleegd, wist hü niet want hoewel de procuratiehouder vlot be kende, wist hij zelf niet hoe groot het bedrag is dat hij bij zijn frauduleuze handelingen ontvreemdde. Van A. leefde een zeer luxeus leven. «13 Het bestuur van de afdeling Schie dam van -de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren schrijft ons: i Als gij met vakantie gaat zet uw dier dan niet op straat. Veel vakanties van gezinnen beginnen ai met lange ge zichten omdat de huishond of huiskat moet achterblijven onder de hoede van buren of in een asiel. Dat is weliswaar het risico van huis dieren houden, maar leuk is het niet. Vele mensen nu vergissen zich in de mogelijkheden om hun hond of kat mee op vakantie te nemen. In eigen land le vert dat niet zoveel moeilijkheden op. Voor het buitenland moet men minstens een maand van te voren contact opne men met de dierenarts voor de vereis te spuitjes en papieren. Daarna is het ergste leed geieden. Een gezin dat met de auto op vakantie gaat, kan de hond meestal nog wel ergens bergen. Is het dier niet lastig, dan kunnen de kinderen er in de vakaniiepiaats veel plezier aan beleven. Bedenk echter altijd, dat uw lievelingsdier een hinder voor anderen kar. zijn. Wie zijn hond mee op vakan tie neemt, die moet er van op aan kun nen dat het dier ook in de vreemde omgeving gezeggelijk blijft. Vindt u het verstandiger hond of kat thuis te laten, neem dan tijdig contact op met een familielid of kennis, die ook huisdieren houdt. Hij zal beter dan de (misschien dierenvreemde) buren op uw pupil kunnen letten, terwijl u hem, als hij op vakantie gaat op uw beurt an de zorg voor zijn (of haar) huisdier kunt verlossen. Wat kaiten betreft: als zij in eigen huis worden verzorgd, gevoelen zij zich het meest op hun gemak, alhoewel ook deze dieren heimwee kunnen hebben. (Van een onzer verslaggevers) Van drie veteranen van de voorma lige Oranjevereniging, dertig jaar lid van het bestuur, wordt vanavond af scheid genomen in gebouw Christelijk Sociale Belangen. De leden hebben dan tot taak voor dit dagelijks bestuur van de Vereniging Nationale Feest- en Ge denkdagen de goede opvolgers te kiezen. Uiteraard zai vanavond dinsdag niet onopgemerkt afscheid worden ge nomen van de heren L. Kamp. J. H. F. van der Brugge en W. G. J. Boer, die gedurende zoveel jaren de festivitei ten tijdens hoogtijdagen in Schiedam hebben georganiseerd. De voorzitter, L. Kamp, werd -in mei 1934 gekozen tot lid van het bestuur. In 1938 kwam hij in het hoofdbestuur als vice-voorzitter. In 1946 werd hij be noemd tot voorzitter, als opvolger van de heer K. Liebeek. Secretaris J. H. F. van der Brugge werd in april 1932 tot lid van het be stuur va nde Oranjevereniging geko zen. In 1946 werd hij lid van het hoofd bestuur en eerste secretaris, als op volger van de heer J. van Katwijk. De jongste functionaris van de drie' aftredenden, maar toch ook een figuur uit het vooroorlogse werk. is de pen ningmeester W. G. J. Boer. die in 1936 bestuurslid werd en in 1939 werd ge kozen in het hoofdbestuur als penning meester als opvolger van de heer C- van Da alen. (Van een onzer verslaggevers) Kethels harmonie ,,St. Radboud" gaat feestvieren en als in Kethel een organisatie feest viert, dan betekent dit naar' aloude traditie dat de gehele Ke thelse gemeenschap in de vreugde zal delen. In november zal het 75 jaar geleden zijn, dat „St. Radboud", het oudste har monieorkest van Schiedam, in voorma lig Kethel werd opgericht. Iedereen in Kethel kent dit pittige mu ziekkorps, dat bij elke voorkomende ge legenheid, ook in Schiedam, staat aan getreden om zijn gewaardeerde mede werking te verlenen. De bevolking van Kethel is trots op dit korps en daarom is het bijna van zelfsprekend. dat dit jubileum zal wor den ..gevierd". De omvang van deze vie ring zal echter afhankelijk zijn van de medewerking van de gehele bevolking. Uit de burgerij is een comité ge vormd, dat de viering van dit jubileum zal voorbereiden. Bekend is, dat Kethel, wanneer het gaat om een algemeen belang, zich niet onbetuigd laat. De financiële actie, die in begin september zal worden gevoerd, zal ongetwijfeld slagen. Iedereen zal via een huis-aan-huiscollecte in de gelegen heid worden gesteld zijn bijdrage te le veren. Het jubileumcomité vraagt: „Geef spontaan en maak het het comité moge lijk aan St. Radbouwd een jubileumge schenk aan te bieden, dat in overeen stemming is met de waardering, die Ke thel ,.St Radboud" toedraagt. Geef Uw bijdrage te-zijner-tijd en het comité zorgt voor een feest, ter ere van ,.St. Rad boud". Sltiis pu'ing!) nu gestalte gaan Krygen. J-JET behoeft jceen moeite te kosten om de latente krachten die heel duidelijk al jaren sluimerende zyn in Schiedam tot leven te wekken. Telkens blijkt weer hoe vlot vele stadgenoten lot activiteiten kunnen worden gestimu leerd. Dat zal nu ook wel gaan. Het zeker raogelyk zyn om met behulp i*an de inventieve filmer Jan Schaper Van het Zukkemlragcrshuisje een Cul tureel Centrum te maken, zoals elders bijv. een Dronimedaris een functie van ill ure heeft. Dat Zakken dra gershtife je wordt dezer dagen officieel in gebruik genomen en het zal prettig zyn voor de nieuwe culturele ambtenaar als hy prompt aan de positieve werkzaam* lieden kan beginnen. wielerwedstrijden voor bietsers. Schiedamse Jeugd Raad, 19. m3 VNPral? Bc,aneen: Jaarvergade. finoi (voormalige Oranjeverem- s' niet afscheid dagelijks bestuur, 20. 13w?)mansbeurs Prijsuitreiking schiet- *«wging „Schiedam". 20. «aiP'eln Schiedamse Jeugd Raad, '"«sspelavond, 19. Rotterdammer", Schie- 'el ija ,rt°ac('e> Lange Kerkstraat 82, »J is H 1 1 5 5 88 (toest. 62, t(ö-L"Ur b-g.g. 1 9 5 8 8 5) alleen voor rjeaangelegenbeden. Swlonj 1!aP mevrouw J. v. d. Hoek- Site? ,.m: J. Steenstraat 29, telefoon les J ,en voor klachten, adverten- i5üfi ab°nnementen, b.g.g. telefoon (Van een onzer verslaggevers) yO maar een plaatje van een druk verkeerspunt in Schiedam? Nee, het plaatje toont series verkeersover treders die zichzelf en anderen in ge vaar brengen. Misschien zijn ze zich niet bewust van het kwaad en daarom verstrekt de Schiedamse politie ons deze plaat om de Schiedammers te vertellen hoe zij zich wel bij de ver keerslichten dienen op te stellen. Het kruispunt Lange Nieuwstraat-Ger- rit Verboonstraat is een gevaarlijk en heel dtuk kruispunt. De moeilijkheden worden vergroot doordat hier twee rijen weggebruikers staan bij twee verkeers lichten. Het licht aan de rechterkant springt eerder op groen dan het linker- iicht. Rechts is "namelijk bestemd voor het rechtsafslaande verkeer, links voor het doorgaande en het linksalslaande verkeer. Het verkeer van rechts, dat in de richting van de Koemarkt gaat, levert niet vee! moeilijkheden op. De wiel rijders dienen zich hier zover mogelijk rechts op te slelien en naast zich ruim te vrij tc laten voor de auto's die even eens naar de Koemarkt willen. Dat dienen de wielrijders voor het andere licht echter ook te doen. Men ziet dan welke fouten er worden gemaakt. Die wielrijders moeten zo ver moge lijk rechts opstellen en naast zich links de weg vrij laten voor de automobilisten. Dat gebeurt op deze foto beslist niet. Men ziet zelfs auto's opgesloten tussen wielrijders, men ziet wielrijders die heel gevaarlijk op de verkeerde rijbaan naar voren willen glippen om zich tussen de wielrijders te wringen. Dat levert direkt gevaar op en bij het passeren van het kruispunt staan de wielrijders links dus danig verkeerd opgesteld, dat ze de links- afslaande auto's zelfs moeten kruisen om aan de rechterzijde op het rijwielpad in de Oranjestraat te komen. Men dient zich op te stellen in volg orde van aankomst en de weg voor de auto's vrij te laten. Voetgangers gebrui ken nu de zebra's, omdat het verboden is langs het bouwwerk van het postkan toor in de Lange Nieuwstraat te lopen. S s-V.» O'w-'"v* «is y* S A 1 \v ";.v -{ss., 'A'V,; "V De verkeerslichten aan de zijde van dertien seconden op groen, daarna sprin gen de lichten op de traverse automa tisch op groen. Indien men het kruispunt wil passeren zoals deze groep onordelijke wielrijders, dan veroorzaakt men grote last en gevaar omdat de groep op het kruispunt is als de lichten op Oranje- straat-Gerrit Verboonstraat al weer op groen zijn gesprongen. Het gevolg is dat men de doorstro ming van het verkeer in -de zg. ..groene golf" in gevaar brengt, maar nog erger is dat men zich aan grote gevaren bloot de" Lange Nieuwstraat staan gedurende stelt. Het verkeer op de verkeersader zal bij groen licht ongetwijfeld snel door reagerende wielrijders op het verkeers knooppunt. De politie verzoekt de weggebruikers dan ook in hun eigen belang zich bij de verkeerslichten goed op te stellen, dus aan de rechterzijde van de rijweg en achter elkaar in volgorde van aankomst en dan niet het risico te nemen van over te steken als het licht al geel is gewor den. De kruispunten blijven dan leeg. on gelukken blijven dan uit en het enige „nadeel" zou kunnen zijn dat men bij ordelijk opstellen het kruispunt een mi- willen rijden en verwacht geen ie laat nuutje later passeert met als winst:.... lijfsbehoud. Zoals deze foto te zien geeft, zou de politie ettelijke bekeuringen voor over tredingen kunnen uitreiken. Neem dit risico niet meer! Pro memorie: vorig jaar gebeurden op dit kruispunt elf on gelukken, waarvan zes aanrijdingen toen de lichten waren uitgeschakeld, maar ook vijf aanrijdingen toen de verkeerslichten functioneerden en dit laatste alleen omdat de doorstroming van het verkeer via dit soort getoonde situaties in de war raakte. De afdeling O. en A. (Ontwikkeling en Amusement) van de personeelsvereni ging Wilton-Fijenoord is bij gebrek aan belangstelling opgeheven, meldt het Wilton Fijenoordnieuws. Het bestuur van O. en A. had reeds besloten de afdeling op te heffen, maar eerst was een laatste poging gedaan om de reacties van de leden te peilen. Zelfs daarvoor bestond geen belangstelling, want slechts drie procent van de leden reageerde op een gehouden enquête. O. en A. zal dus geen bijeenkomsten meer organiseren en dat is ongetwij feld een groot verlies voor de activitei ten in Schiedams zalen, omdat O. en A. jaarlijks vooral veel bijeenkomsten hield in Musis Sacrum en daarnaast ook bij eenkomsten organiseerde in Vlaardingen en Rotterdam, zij het op bescheidener schaaL Dankzij de goede wedstrijdleiding en de gunstige weersomstandigheden is het Open Tennistornooi op het tennispark Spierings- hoek in. Schiedam vorige week vlot verlopen. Aan het tornooi werd deel genomen, door vele niet-Schiedammers. Verheugend is daar om dat vele stadgenoten het tot een eerste cf tweede prijs hebben weten te brengen. De jeugdige Jaap Beyer was wei de meest succesvolle speler van dit tornooi, hij wist beslag te leggen op maar Uefst drie eerste prijzen. Jaap Beyer is dit jaar goed vooruit gegaan, de -competitie heeft hij goed gespeeld en slechts één enkelspel ver loren. En in de tornooien wist hij het in de Rotterdamse distrïctkampioensehappen tot een tweede plaats te brengen, wat hem een uitnodiging opleverde om deel te nemen aan Nederlandse jeugdkampioenschappen te Goes. Het is lang geleden dat een Schiedamse junior hiervoor in aanmerking kwam. Jaap Is een speler met een behoorLijke aanleg, maar hij zal hard moeten trainen om zijn aanleg verder tot ontwikkeling te brengen. In het heren enkel B zijn. weinig verras singen geweest, zowel René Hendriks als A. Hofman hebben geheel "volgens de verwach tingen de finale bereikt. Het gemengd dubbel B heeft goede spannende partijen te zien gegeven, met een verrassende zege van mevrouw Adriaansens-A. Hofman op het Rot terdamse '"paar Sluiter-Sterk. In de finale moesten zij echter de eer aan Elly Voor winde en Harry Meyer laten. Het heren duh- hel B gaf de meesie verrassingen. Pols-Kuy- per schakelde in de eerste ronde het ge plaatste paar Hendriks-Sterk uit, om daar- n-a geheel tegen de verwachting in te ver liezen van Eric v. Woerkom-Jaap Beyer, die het hierna ook nog presteerden om Pols- Kuyper in de finale in drie sets te slaan. Damesenkel C gaf een overwicht van El ly Voorwinde. Zij won de finale overtuigend van Gé Keunen, €—3. 6—1. Het gemengd dubbel C gaf een gemakkelijke overwinning voor Jaap Beyer en Margriet Sneep op het echtpaar Frazer. 2, 6—3. Het heren enkel C gaf een overwinning van Jaap Beyer op Jaap Bijl, 6—1, 3—6. 6—0. Het dames enkel D werd gewonnen door mej. Vlug van mej. De Jong, 6—1, 64. De dames Baris-Buse- ler wisten beslag te leggen op de eerste plaats dames dubbel D, terwijl gemengd dubbel gewonnen werd door mevr. Magnin en M. Schuitvlot. Nico Maan wist beslag te leggen op de eerste prijs in heren enkel D door in de finale Wim Boeren te slaan, 775. Het heren dubbel D ging naar de heren De Jong jr. en sr. door een overwin ning op Boeren sr. en jr. (Van een onzer verslaggevers) Binnenkort gaat Van der Kraan's Aan nemingsmaatschappij te Schiedam dub bele villa's bouwen op het bouwterrein in de Jan van Zutphenstraat, dat grenst aan het sportveld voor de Technische School. Het worden luxueuze woningen, die in vrije vestiging gebouwd ongeveer 85.000 tot 90.000 gaan kosten. Het worden dubbele panden onder één kap. tien bij acht meter, met open haard, een garage, en op de bovenverdieping vier slaapkamers, begane grond in L-vorm. De eerste paal wordt naar verwacht over enkele maanden geslagen. Zijn woning in Den Haag was eigendom (gekocht voor de fraude) en was niet al te luxeueus ingericht Het is dan ook nog niet te zeggen waaraan de twee ton zijn opgegaan. In het algemeen leefde hij ta royaaL Dit viel de directie van het be drijf, de scheepsverzekeringsfirrna Slie- drechi N.V. (dochteronderneming van Hudtg en Co) op. Bovendien vielen de resultaten van het bedrijf tegen. Toen Van A. met vakantie ging (be gin juni) werd een intern onderzoek in de boeken ingesteld. Het duurde niet lang voordat duidelijk werd dat Van A. ruim zes jaar op grote schaal fraude had gepleegd. Van A., die in de scheepsas- surantie goed was ingevoerd en boven dien een vertrouwenspositie bekleedde, diende zo nu en dan als hij weer extra geld nodig had schadeclaims in van schadegevallen die hjj fingeerde. Aangezien hij zelf procuratiehouder was, kon hjj de fraude aardig verbergen. Hjj werkte reeds vrü lang bij de N.V. Sliedrecht. Ongeveer twaalf jaar gele den kreeg hij het beheer van de schade- portefeuille, juist omdat hij als geen an der op de hoogte was van het moeilijke vak van scheepsverzekeringen. Bij zijn arrestatie deed Van A. niet verrast. Binnen 24 uur legde hij een vol ledige bekentenis af. AUes wat hem werd verteld gaf hij toe. Zelfs tekende hij een verklaring voor opening van zijn privé- bamksaldo. Ook van morgen werd hij in het hoofd bureau van politie in Rotterdam voort durend door de recherche verhoord. In tal van zaken moet nog klaarheid wor den gebracht. Langzamerhand wordt wel duidelijk dat het hele bedrag is opge gaan aan. hoofdzakelijk kleine dingen. Wel had hij een grote auto, maar dat was niet vreemd. De echtgenote van Van A. is een vrouw die Steeds veel geld no dig had. Het gezin bestond verder uit drie kinderen. Alle exrtra bedragen hadden te maken met zijn te hoge levensstijl. Van A. wil de graag meedoen in een kring van dure kennissen die meer hadden uit te geven dan hij. Toen hij daarmee eenmaal bezig was, moest hij op grote voet blijven doorgaan en waren steeds nieuwe be dragen nodig die hij onttrok aan de ver- zekeringsfirm-a. Het lijdt geen twijfel of van A. moet het langzamerhand wel duidelijk zjjn ge worden dat het zo niet kon door gaan. Daaruit komt dan ook zjjn gelaten hoo ding voor bij zijn arrestatie. Donderdag zal de procuratiehouder voor de officier van jostitle, nr. B. van der Meulen, worden geleid. Gemeentewerken heeft aanbesteed het bouwen van een gymnastieklokaal met kantine en een rijwielbergplaats op het binnenterrein van de Gemeentelijke Ho gere Zeevaartschool aan de Pieter de Hoochweg in Rotterdam. Van de twaalf inschrijvers was de laagste de N.V. voorheen C. Verschoor uit Pemis met 503.000 zonder risico regeling en ƒ523.000 mét rislcoregeiing. Opvolger was de N.V. V. de Vries uit Haarlem met respectievelijk ƒ505.000 en ƒ526.000. TWEE commissarissen van de Euro mast N.V., de heren mr. J. C. S, Nijenbandering de Boer en S. J. van den Bergh, hebben in de aandeelhou dersvergadering hun mandaat ter be, schikking gesteld. Dit aftreden is een rechtstreeks gevolg van het feit, dat de Exploitatie Maatschappij Scheveningen (Zwolsman) een meerderheid in het aandelenkapitaal van de Euromast heeft verworven. De overige vier com missarissen znllen voorlopig nog aan blijven, boewei ook zij overwegen uit het commlssarissencollege te treden. De E.M.S. is van dit besluit op de hoogte gesteld, maar tot nog toe heeft het be stuur van de Euromast geen nadere mededelingen ontvangen over de bezet ting van de thans ontstane vakatures in de raad van commissarissen en over de verdere plannen met de mast. De Euromast werd In het afgelopen jaar door 551.000 betalende bezoekev. bezocht. Dit bezoekersaantal bleef met bijna tienduizend ten achter bij dat van 1962. Het voeren van een gerichte re- clamepolitiek om de mast wat meer in de belangstelling van het publiek te brengen, heeft de voortdurende aan dacht van het bestuur. Gedacht wordt hierbij aan een opvallende verlichting, aan te brengen aan de rand van de mast. Het is echter de vraag of een dergelijke dure investering rendabel zal kunnen worden gemaakt. Een beslissing is nog niet genomen. De jaarstukken werden met algemene stemmen door de aandeeihoudvs goedgekeurd. De heer A. van Kaalte werd bij acclamatie tot di recteur benoemd. SCHIEDAM -~ Geboren: Antonia M dv N v 't Oor en G A M de Jong; Monica d v T P Kuijpers en JUT v Nieuwenhoven; Alber- tus J zv A J Liebeton en W C Zuidema; Margaretha C M dv H H C Straver en A w Lansbergen; Adrianus P zv A P Nio» meijer en F Jense; Joziena dv M d Visser en M J Witkam; Yvonne dv L Rodenberg en H Konlngs; Monique dv L J Sitehar en J M v Nieien; Willem zv A Seharier e* M van Hoogdalem; Catharina 3 SS dv 3 M Copper en V J M Rieken; Marinus J. 25 V 2d Penning en J J Post. Overleden: J Boer 76 jrs ff yaa JCïieSA H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1