Stedebouwkundige conservering van oude dorp PLAN „KETHEL-CENTRUM" UTT [OTTERDAM Nog455 huizen M in reeds ver ontwikkelde stadsivijk Zwaluwen-Pers: gelijk AGENDA vrijdagavond 3 juli as. 8 uw voorlichtingsavond voorLTS-ers Schiedam kreeg winst al in eerste inning ONGESTOORD LOPEN OVER ROITERDAMSEDIJK 0 Jaarlijkse voetbalwedstrijd Bejaarden (300) uit Nieuwland waren op stap Meer animo voor wielerritten iiillte Jeugdjudostrijd werd succes Spijkers op weg Honkbalderbygeen verrassing Dronken rijder ook dief? Kiekjes uit het Kabinetje (4) bemoedigend IS 1964 ROTTERDAMMER Pagina S DONDERDAG 2 JULI 1964 ,P Waterbericht Wegen Oude dorp (Van een onzer redacteuren) W inkelcentrum Woningbouw BEKOORLIJK mdaag ,Jn morsen !"«t daselijks NIET GESCHIKT AiNDERS.... Welkom...! Alles staat klaar voor uw bezoek aan de voorlichtingsavond, die Cincinnati-Nederland N.V., vrijdag a.s. in haar filmzaal houdt. Welkom...! Alles is gereed om u en uw zoon volledig te informeren'j omtrent de vele mogelijkheden, die ons bedrijf hem biedt. We denken hierbij o.a. aan de bedrijfsopleiding tot gespecialiseerd vakman. Aan ionen en sociale voorzieningen. Aan toekomstmogelijkheden in de sector, waarin uw zoon zich wil ontwikkelen: draaier, frezer, universeel-slijper, plaatwerker of machinemonteur. Kortom wij denken aan alle zaken, die met zijn werkkring verband houden. Wat dit betreft hebt u als ouders, hebben wij als werkgevers beiden belang bij zijn toekomst. En...hij zélf niet in de laatste plaats! Juist daarom bent u allen welkom, omdat we hierover graag eens persoonlijk met u van ge dachten willen wisselen! •NZE publicaties over Schie dams verleden die we illu streerden met prentbriefkaar ten uit de verzameling van de heer C. Groeneweg ondervindt zoveel weerklank, dat wij niet anders kunnen doen dan meer grepen te doen in Schiedams recente en voor ons herken bare verleden. spill inge- t 238 bijna, ►egd- la ren». ates t de de» i idera rfiet- het het mi- da. SDAGMIDDAG heeft prins jonktrd, als president ran de aude organisatie The World j» Fond. het wereld natuurfonds, iJstf gedaan op het Rotterdamse ven dit fonds, waarvan de afdeling het Natuur Nood- Nederland wordt genoemd, te De Prins deed dit tjjdens een ja het gebouw van de Unilever. onder andere ervan overtuigd te jat komende geslachten niet meer rallen leven en werken, indien HtmUpic landschappen onvoldoende a worden bewaard. Ais voorbeeld let onbewoonbaar worden van de py anemie de Prins onder andere de pefcrfcilgtng van de Rotterdamse de slechte toestand van het ójpater. De bijeenkomst, die werd ■ad&erd door de heer G. K. C. van gdenst, werd onder andere bijge- 1 ioer mr. J. Kiaasesz, commissaris t Ktdugia in Zuid-Holland, mr. G. E. Taham. burgemeester van Kotter- ta talrijke prominenten uit het Rot ate bedrijfsleven. Ir. M. G. Wage- ammmelinck uit Bllthoven, voor- f nad Natuur Noodfonds Nederland, f «li dat de bedoeling van de World Mt Ftmd in eerste instantie is het triktefau van het verantwoordelijk, tci van de mens voor alles wat ieeft Hij kondigde aan dat er ntskgri een eigen blad .Panda- sit verschijnen. Van de pro- waarvoor bet World Wildlife Ftmd lei «genblik een oplossing moet roe de heer Wagenaar de bedrei- jg na de witte neushoorn, het gevaar giraffen en zebra's door stroperij en het uitmoorden van de en de gevaren die de flamingo- tie m Bonaire bedreigen. Hij be rate het werk van de World WUd- fasd als een overgangsfase en ver- dat de parlementen der be landen onder de druk van de opinie er toe xuilen overgaan steun aan de doeleinden te geven. ieeft i de isse, licht met van n de een >tea. iutar twer t na laar een r en van bed rerd rare nge- Hen mp- s J. rige Us- -ar- een s:fh lar- \/erschenen is het uitbreidings plan - „Kethel-centrum", dat de verdere ontwikkeling zal re gelen van het gebied in en om het oude dorp Kethel. Het plan is onderdeel van het grote plange bied dat, zoals bekend, voorziet in vier wijken: Kethel, Groen- oord, Harga en Spaland. Het architectenbureau Rein H. Fled- deros onderschiedt, blijkens de toe lichting op dit plan, wat de voor naamste structuur van deze wijk nl. vier elementen: het oude dorp Kethel, een grotendeels bestaande woonbuurt, een wij kwi nke 1 cent rum voor de vier wijken en een eom- r Piex venwrgde bedrijven. Het oude dorp ral zoveel mogelijk onaangetast blijven en ve-der op verantwoorde wijze woiden ont wikkeld. De huizenbouw vormt slechts een beperkt onderdeel van dit plan. In het gebied in en om Kethel js de woningbouw al derma te vergevorderd, dat nog slechts plaats zal zijn voor 455 huizen in to taal. Het gaat bij dit plan dan ook meer om een afronding van een structuur In deze belangrijke wijk. Donderdag 2 juli: Gemiddeld keuken- 1 jfefthalte 412 milligram per liter, «ao- Tkntgchtiag voor morgen. 3 juli: Ge- leM keukenzoutgehalte 390 milligram liter. DE ontsluiting van het gebied lijkt be moeilijkt te zijn als gevolg van een otweezijdige begrenzing ervan door be langrijke verkeerswegen, daar om ver- keers-techmsche redenen aansluiting hierop zo min mogelijk dient te geschie den. In het noorden Is dit de verbindings weg van de Spasme polder naar het cen trum van het uitbreidingsplan Holy en In het westen de provinciale weg 15 die tussen „Kethel" en „Groenoord" door loopt. De relaties van Kethel met de omge ving zijn dan ook alleen mogelijk door een ringweg waarvan de Zwaluwlaan deel uitmaakt en bij de kruising hier van met de Koekoeslaan in noord-oos telijke richting ombuigt en na kruising met de eeerstgenoemde verkeersweg ver binding geeft met de wijk „Spaland". De oude kem van Kethel is met deze ringweg verbonden door de 'bestaande Schtedamseweg en de verlengde Kerk- laan. Bovendien is het mogelijk om van- uit de oude kern via het Noordeinde in noordelijke richting een fiets- en voetgangers verbinding met Spaland te maken die de eerdergenoemde ver- keersweg op ongelijk vloerse-wijze kruist. EEN niet onbelangrijk element in het plan is het oude dorp Kethel. waar van de structuur in hoofdzaak bepaald wordt door een ontmoeting van vijf wegen, te weten: de Dorpsstraat, het Noordeinde, de Vlaardmgseweg, de Schtedamseweg en de Kerklaan. In de onmiddellijke nabijheid daar van bevindt zich dé bekende kerk van Kethel; een bekendheid die behalve door historische waarde mede verkre gen werd door een karakteristieke lig ging op een terp-achtige verhoging. Bovendien vormt het silhouet van de; ze kerk met de haar omringende be bouwing. dankzij het feit dat het dorp zich in hoofdzaak naar het zuiden ont wikkeld heeft, van het noorden uit ge zien een interessante eenheid, dk re presentatief is voor de historiciteit van het dorp Kethel. Waarborgen voor conservering en een goed uitzicht er op biedt een park-achtige strook met waterpartij in het noorden. BIJ de bestudering van de winkelvoor- ziening voor het uitbreidinsptan „Kethel" is uitgegaan van de gedachte, dat het alleszins aanbeveling zou ver- dienen de oude kem, waar al van een zekere mate van centrum-activiteit spra ts m de vorm van enige winkel, en bedruvenconcentraties, verder tot ont wikkeling te brengen. Waar het bovendien bij het uitbrei dingsplan in hoofdzaak Schiedam-Kethel, f* bedoeling heeft gelegen om het wijkwinkelcentrum in de onmiddel lijke nabijheid van de onde kern ie si tueren, bleek het bij een nadere detail- lering mogelijk een groot deel vu ge- noemde wijk-centrnmvoorziening wa*r- van het winklcentrum to haar geheel, onder te brengen in dit plan. Een kleiner deel zal in het uitbrei- dinsphm Groenoord-Noord komen te lig gen. Het gaat in dit geval echter om die centrumvoorzieningen, die niet in de onmiddellijke nabijheid van het winkel centrum behoeven te liggen zoals: een kerk, een politie-post en een garagebe drijf. De vormgeving van het centrum werd o.a. bepaald door de winkeibebouwing in hoofdzaak te situeren langs de be langrijkste looplijnen. komende van; 1, het tuindorp „Kethel 2. Groenoord, 3. de oude kem en 4. de Vinkenlaan. De Schtedamseweg hoewel deel uit makend van het winkelcentrum heeft door de hof-vormlge bebouwing een meer eigen karakter gekregen, dat aansluit op en verband houdt met het oude dorpsksrakter. De genoemde loop- lijnen ontmoeten elkaar to het hart van !het winkelcentrum en vormen ter plaatse een pleintje. De karakteristiek van het winkelcen trum komt verder tot uitdrukking door een „brink"-vormif plein, dat gebruikt kan worden voor bijzondere evenemen ten. EEN aaneengesloten woongebied be vindt zich ten oosten van de Schie dam se weg, waar behoudens enige inci dentele aanvullingen, van een reeds bestaande woonbuurt gesproken kan worden, evenais ten westen van de oude kem waar een villa-bungalow buurtje gelegen is. In het winkelcentrum zijn daar wo ningen gedacht, waar deze qua situa tie en milieu kunnen voldoen aan de wooneisen en tevens het ruimtelijke aspect ten goede komen. In bet uitbreidingsplan „Kethel-cen trum" kunnen gebouwd worden: 18 bungalows. 335 eengezinshuizen, 17 wo ningen boven bedrijven, 85 woningen bo ven winkels, dus 455 woningen i totaal. (Van een onzer verslaggevers) PEN selectieelftal van de voetbal vereniging Zwaluwen heeft woensdagavond op het terrein aan de Kethelweg te Vlaardingen de jaar lijkse ontmoeting gespeeld tegen een elftal van dagbladvertegeuwoordi gers uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, uitkomende onder de naam „De Rotterdammer". De elzsd- stad was gelijk: 44. Ondanks het feit dat de wedstrijd werd gespeeld in het kader van eon nederlaagserie, was daar niet veel van te merken. Integendeel, in de mee£t prettige stemming werd het aardige duel gespeeld; natuurlijk wel met de bedoeling om doelpunten te maken of deze te voorkomen. De persvertegenwoordigers wilden be slist niet onder doen voor de Zwalu- wenploeg en is daarin op enthousias te wijze geslaagd. Wel namen de Vo gels binnen 20 minuten een 2—0 voor sprong, maar voor de met rugnum mers spelende gasten vormde dit aan leiding om het accent meer op de aan- t val te leggen. Niet zonder succes, want een fraai doel punt van Nieuwland verkleinde de ach terstand tot een doelpunt, gevolg door een hard schot van Leonhard, waarbij ae bal eerst tussen de palen in het net tot stilstand kwam, 22 dus. gen lag de :ijn IIET zit er wel weer in dat tie mo derne communicatiemiddelen aan- i)Al wn hem schenken. Hier zeiden *ij eigenlijk lie\er: „haar" want het tatoe fregat is voor ons als een he- harlijke schone die met lieftallig loit- kca lat hart vertedert. Ach, deze op- fceriting was eeu terzijde, vooruit nu zakelijk, gesproken over het fregit dat *d weer in de landelijke aandacht zal fooien. Als u straks deze krant neer* frft komt het schip misschien wel Wfer op het scherm, want al gaan de «tëo nog zo hoog de „Vogel Stniy?z" verder. Het is alleen voor Schie- to zo vervelend dat het Algemeen fotolands Persbureau bij herhaling niet uitblinkt in betrouwbaarheid in berichtgeving. Dat ANP meldde dat dt Vogel Struysz een Ylanrdings schip h en dat *al het nu wel blijven ook. Miwchien heeft men landelijk liet idee, «tolleen Vlaardingen allure kan heb- Bén. ^ANMORGEN vroeg heeft de Vogel Struyjz de zee bevaren. N05 voor «1 «chip Den Helder, tijdelijke ihuis- wm, verliet hebben we liet een be- ■oedigend briefje gezonden, zo van: Jeste Slruysz, het is alweer bijna bee jaar geleden dat je de harten en Ira van Schiedammers beroerde. Je burgerlijke stand JöBEDAM. Geboren: Roland, z.v. R «i E. Bart; Johannes z.v. J. Monte P. Zagwrijn; Johanna S. d.v. J. 3. de E. J. H. Hoogveld; Frans A. z.v. J> K- van Hartingsveldt „en N. Burgers H. z.v. A. de Graaf en T. Lamers: toaa c. M. d.v. H. van de Pas en C. 5Jit Patricia d.v. J. Hooseveen en 1 »'>ppe Eric J. M. z.v. J. J. Fan rhkprg en. M. M. van Baarie. J. m. Kruining, 78 jr; J. van Berg, S3 jr; A. Vrauwdeunt, 84 Jr; G. «0B»a, 88 jr. Jk Wlbautpleto: Sehiedamse Jeugd Volksspelavond, 19. ■®fclhamlssestraa.t: Schiedamse Jeugd autopedwedstrijden, 19. ''Alk: Kon. Julianaschool. ouder- una, 20. „De Rotterdammer", Schie- i®e redactie. Lange Kerkstraat 82. |41 5 4. b.g.g. 1 1 5 5 8 8 (toest 62. «uur b.g.g. 1 5 a B 8 5) alleen voor -eneaangelegenhedea. model is niet in 1633 vergaan zoal» een krant meldde. Jij bent het uitzon derlijke model en wat je voorganger betreft. Dat moet een koopvaardij schip geweest zijn. een Schiedams schip, een fregatschip waarvan niet veel bekend is ook al maakte jouw optreden dat nu prompt iedereen jc historie kent. Men heeft je zelfs al gedegradeerd lot pinas louter omdat op jouw model niet drie maar twee masten pasten. pOEDE Struysa, je was niet geschikt Af voor Schiedam meende men. Dat zal wel iioewel een krant meldde dat je eerst te Maassluis gestationeerd ge weest zn« zijn. Daar weten wij niet' van Struvsz, vau dat stationeren, we kennen je alleen als reddingssloep die bij een Maassluise opkoper van onnut te schepen lag opgeslagen. Wilton- Füenoord kocht je daar om je na fijne gesprekken tussen geestelijke vaders en fijnzinnige arbeid van vaardige scheepstimmerlieden een mooie weder geboorte te geven. Nu, Struysz mort je de zeeën gaan bevaren Dat schijnt nogal moeilijk voor je Ic zijn want nergens was voor jou een thuishaven. Zelfs niet nadat de journalistiek, ko ningin der aarde, speciaal voor jou aller aandacht voor je schone behoud vroeg. ACH, Struvsz, eigenlijk pas je zo ss goel! in de traditie van je ver gane broeders en zusters. Was het niet de Vliegende Hollander, het spookschip, dat met klapperende zeilen tot schrik van bezadigde lie den vreesaanjagend en onverwacht overal te voorschijn durfde stuiven? Zo gaat het jou ook Struvsz. Wij Sohiedainniertjes hebben in 1962 alleen maar gedacht dat je een stukje mooi speelgoed, een requi- sielje. bouwwerkje van een bemin nelijk burger zou zijn. Het is an ders, Struvsz, dat weet je wel, je gaat dc glorie van ons land verkon digen, vanaf vandaag i>ij de Visser- tentoonstelling in Scheveningen maar daarna als vertegenwoordiger van het ministerie van landbouw en visserij zal je boeg zelfs de buiten landse dreven klieven. Zo vestig je nog eens de aandacht op ons roem rijke waterland. Met je zeventiende- ceuwae gestalte geef je de stad Vlaardingen zeker meer faam. Dat gaat dan ten koste van Schiedam: jouw geboortestad, Struysz, heeft duidelijk de boot gemist. Akof het men de afgesproken Zwaluwen werk was, na de koffie (Vaa, «e,n onzer verslaggevers) Ruim driehonderd bejaarden uit de Schiedamse wijk Nieuwland werden in de gelegenheid gesteld dank zij de Nieuwsland Zegel Actie een mooie bus- me?-,-e ra aken naar de Veluwe Het gezelschap vertrok 's morgens om Sof6? vrr TRnaf de Mgr. Nolensla an on der leidmg van de organisator van de Spaarzegelactie. de heer W, J. Buurman r-otfst?f' Leden, van de Rode Kruis Cokmae gingen mede ter verzorging van de invalide deelnemersisters). De gehete excursie werd uitstekend ge- regeld. Teneinde de mensen zoveel mo- h5t landschap te doen genie. I E*13 011 e initiatiefnemers deze dac- tocht zoveel mogelijk langs de binnenwo- gen uitgestippeld. Men reed derhalve over de Rotterdamse .Maasboulevard en langs het van ouds bekende Zalmhuis naar Capelle aan de IJssel; vervolgens ging het via Lopik, IJsselstein naar Renswoude, waar in Café-Restaurant „De Hof' de koffie werd gebruikt Vandaar reed men langs Ede, om Arnhem heen. langs de Onzalige Bossen naar Hotel De Pasbank, waar een uit gebreide koffiemaaltijd gereed stond. Hier bleef het gezelschap twee uur, zo dat de liefhebbers van wandelen deze fraaie omgeving op hun gemak konden verkennen. Op de terugweg werd gedi neerd in hotel Darthuizen te Leersum, Na het diner werden toespraken gehou den. De heer Van Beek bracht hierbij namens alle reisgenoten dank voor de heerlijke dag, waarna de heer Buurman meedeelde, dat men het volgend jaar met een dubbel aantal, dus zeshonderd deelnemers op stap hoopt te gaan. Men heeft trouwens nog meer plannen in petto, alle liggend in het sociale vlak tot welzijn van de Nieuwlanttbewoners. Men denkt hierbij onder meer aan re creatie voor de Nieuwland-jeugd. Want het nuttige van deze spaarzegel-organi- satie is dat het batig saldo uitsluitend voor maatschappelijke doeleinden ten gunste van de bewoners van Nieuwland gebruikt wordt. Bij aankomst in Nieuwland 's avonds om negen uur stond het muziekgezel schap „Harpe Davids" reeds te wach ten. Met muziek voorop trok de autoka ravaan door Nieuwland, waarbij het niet aan belangstelling van de zijde der be woners ontbrak. derom een voorsprong van twee doel punten, Maar opnieuw kwamen de groenwitten opzetten. Eerst was het Meindert Leerling, die op beheerste wijae de Zwaluwen-goalie onhoudbaar het nakijken gaf dank zij een klim mend schot. Daarna bepaalde Van Houdt met een knap schot de eind. stand op 4—4. Dc sportieve ontmoeting werd op rus tige, maar gedecideerde wijze geleid door scheidsrechter P. Schilperoord, die daarbij op kundige wijze werd ge assisteerd door zijn beide zoons, Ed die en Hans, leuke knaapjes, die wel licht in de voetsporen van hun va der willen staan, maar alvorens de fluit te hanteren, eerst nog een aan tal jaartjes een balletje willen trap pen. (Van een onzer verslaggevers) Voor de eerste ritten van de tweede zomeravondcompetitie van de renners club Schiedam bestond woensdagavond in de Calandstraat grotere belangstel ling bij publiek en deelnemers dan toen de rennersclub met dit -experiment begon. Er ontstaat nu een trek woens- dagavonds naar deze wegwedstrijden in Schiedams Industriegebied. Dat inspi reerde tot felle sprints. Bij de nieuwelingen won Wim Lie- brechts, broer van de bekende schaat senrijder. Tweede werd K. van der Hoe ven, 3. C. van Straten, 4. Mijnsbergen, 5. K. van Biezen, 6. J. Timmers, 7, P. van der Engel. Bij de amateurs was Boy Kanselaar wederom de snelste, tweede L. de Braber, 3. T. Kranenburg, 4. F. Lind, 5. Vaandrager, 6. C. Smit, 7. Kranenburg. Ons bedrijf ligt 5 minuten gaans van het station Vhardingen-Oost in de richting Schiedam. Wij vermochten onze bezoekers aan de vooringemg I van het gebouw. Noteert u evni.„ Vrijdagavond 3 juS oj, S uur. NEDERLAND KV~ VLAARDINGEN. j. Woensdagmorgen Is vaa een onbekend gebleven vrachtauto een pak spijkers op de rijbaan van de Schiedaznseweg bij Schiedam gevallen. De Roteb heeft alle spijkers verwijderd. Dezer dagen heeft sportschool Bish-off te Schiedam jeugdjudowedstrijden ge houden, die een groot succes bleken ie zijn. De wedstrijden werden gehouden in de school aan de Singel 6S waar op drie matten gelijk werd gewerkt De scheidsrechters die hun medewerking verleenden waren de heren H. C. de Jong, Xe dan, Putens le dan en B. v. d Raaf le kyn. fc de groep van de achtjarigen werd de gele bana Ronald Strörman kam pioen en behalve de beker welke hij ont ving werd hij tevens gepromoveerd tot oranje-slip. In de groep van de 9-jarigen was het een outsider, de gele slip Rob v. d. Werf, welke in de afdeling Kethel traint en behalve de beker ook de gele band meenam. In de groep van de 10-jarigen was het gele band Albert Guichelaar die met de beker en oranje slip ging strijken. In de groep van de U-jarigen was het een oranje band, Erik Pathesius, die de beker en groene slip voor zich opeiste. In de groep van de 12-jarigen was het zeer spannend. Na verschillende verlen gingen werd de groene slip Niek Wil- lemse de gelukkige bezitter van beker en groene band. In de groep van de 13-jarigen liet blauwe slip Bas Vogelezang er geen twijfel over bestaan dat hij diegene zou zijn die de beker en blauwe band mee naar huis nam. Tot slot was het bij de 14-jarigen oranje band Hans v. Ravens die bezit ter werd van de beker en groene slip. (Van een onzer verslaggevers) DE horikbalderby SchiedamDH5 heeft niet de verrassing opgele verd dat de in de running zijnde toe komstige tweedeklasser DHS de oude tweedeklasser Schiedam zou slaan. In deze eerste wedstrijd ia het kader van de zomeravondcompe- titie" tevens nederlaagserie vaa „Schiedam" bleken de gastheren over alle linies de sterkeren over hun jon gere stadgenoten. Schiedam kreeg de winst al in de eerste inning op het werpen van de oud-SW-er Gerard Go mm el. Joop Lupker plaatste een honkslag en Piet van Ruiven sloeg hem naar de thuis plaats. Piet Tettelaar kreeg vier wijd en op de slag van Nico Kolmeijer scoorden Tettelaar en Van Ruiven. Daarna scoorde Toncy Ebben dank zij het mistasten van het DHS-veld. In de tweede inning kwam de stand op 41 toen Gerard Gammel een honk slag plaatste en de aangooi van het eerste honk naar het derde honk door- schoot waardoor Gommel langs het der de honk kon gaan. Tot de zesde inning hielden de par tijen elkaar daarna in evenwicht door igoed veldwerk. Het was Wout van der Have die op een fout van Bob Soudijn en goed honklopen de voorsprong ver hoogde na een fraaie stootslag van Joop Lupker. Daarna scoorde Joop Lup ker rap toen Gerard Gommel de bal over het tweede honk gooide in een. poging Lupker uit te werpen. (6—1). Zo is het gebleven. In de laatste inning viel het per fecte optreden van derde bankman Tonny Ebben op die nota bene drie DHS-ers uitschakelde doordat hij tel kens de bal haarzuiver naar het eer ste honk wierp op het moment, dat de geelzwarte stadgenoten naar dat eerste honk draafden. Deze eerste zomeravondwedstrijd be wees woensdag dat er plaats is voor dergelijke vrijetijdsbesteding op het Amerikaanse honkbalveld in Schiedam want de belangstelling was overweldi gend groot De ontmoeting werd ook in een prettige sfeer gehouden. Werpersresultaten: Gerard Gommel en Lou van der Hamer (DHS) tien drieslag, geen vierwijd ea vier honk- slagen tegen; Henk Kempen en Jan van Naamen (Schiedam) twaalfrnaal drieslag, tweemaal vierwijd en drie honkslagen tegen. (Van een onzer verslaggevers) Woensdagavond hebben twee politie mannen op de Mathenesserdijk in Rot terdam de 46-jarige uitvoerder J. G. de G aangehouden omdat hij met zijn be stelwagen slingerend reed. Hij bleek onder invloed van sterke drank te zijn. Tn het politiebureau aan het Mareoni- plein bleek, dat de Amsterdamse politie de man zocht, omdat hij ervan wordt verdacht bij zijn Amsterdamse werk geefster 900 te hebben weggenomen. stante dagelijkse golf van twintig-, dertigduizend voertuigen over Schie dams verkeersader. HET ANDERE PLAATJE wijst nog duidelijker op de snelle verande ringen op de traverse. Hier is de Gerrlt Verboonstraat in beeld, met zelfs een vluchtheuvel op het middengedeelte, die uiteraard nu verdwenen is. even als de oversteekplaats ter hoogte van de Tuinlaan, die ook gevaar voor de voetgangers opleverde. Op dit oude prentje steekt men nog rustig over, het kan omdat op de ach tergrond de paard met wagen niet veel haast maakt Ook dit plaatje heeft al historische waarde, omdat hier het gebouw van de Hav-Bank te zien is, zoals architect W, M Dudok het in 1934 had ontworpen. Het is nog een gebouw met twee verdiepingen. Op de hoek van de Tuinlaan staat een pand dat vlak na de oorlog gesloopt werd. Architect W. M. Dudok ontwierp de uitbreiding voor het gebouw van de Hav-Bank, er kwam een derde verdie ping op dit afgebeelde gebouw en er kwam een vleugel "aan de Tuinlaan, harmonisch aansluitend bij het oude pand uit 1935. De uitbreiding begon op 18 september 1953 en kwam in januari 1955 gereed. Nog geen tien jaar later werden de plannen beker.d voor verdere uitbreiding. Het postkantoor naast de nieuwe vleugel zal volgend jaar verdwijnen. Dan betrekt de PTT het pand aan de overzijde van het toekomstige Plantageplein, aan de Lange Nieuw- straat. Op de plaats van het post kantoor komt dan een elf verdie pingen hoog kantorenflatgebonw, dat eveneens harmonisch moet aanslui ten bij het ontwerp van Dudok. dat esthetisch veel waardering heeft verworven. Het werk van de heer Groeneweg wordt daarbij gesteund door de ver zamelaars Pelgrim en Pluyra, die hun materiaal beschikbaar stelden en deze week publiceerden w(j ook ansicht kaarten, ons geschonken door onbe kende hand, vermoedelijk van de fa milie Van Doom, Marconistraat. Ditmaal twee platen van Schiedams traverse, die volgend jaar de dringen de concurrentie krijgt van het par cours Horvathweg-Burgemeester van Haarenlaan-Vlaardingerdijk. Het tra ject Rotterdamsedijk-Burgemeester Knappertlaan-Vlaardingerdijk kan het groeiende verkeer vrijwel niet meer verzwelgen. Toch is het nog steeds de enige directe verbindingsweg tussen Rotterdam en Vlaardingen. hoewel slimme weggebruikers al door Schie- dam-Zuid gaan of nog beter via de Franselaan en Nieuwland de verkeers- knopen in Schiedams centrum ontwij ken. Het plaatje van de Rotterdamsedijk wijst er op dat de verkeerslichten bij de Hema er nog niet zo lang staan en dat de vakverdeling op de rijweg er ook nog maar kort is. Hot was vroeger kennelijk nog mo gelijk vrij ongestoord over die rijweg te lopen, dat lukt nu niet meer zonder zebra's, stoplichten e.d. bij de con-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1