Gaat Katwijk roet in het eten gooien? Waardering voor adres Ver. t. Luchtvervuiling Frank en Freek: identiek huilen Dicke geeft tekening Luchtverontreiniging: Vlaardingen verscherpt toepassing Hinderwet "1 Verbinding over Brielse Maas mag niet verbroken Westland heeft grootse recreatie-plannen ennen m een hok onderbreng en Vlaardingen: probleem regionaal oplossen I I Water is nu al vol. Stuk zal in intergemeetelf jke commsssie ter sprake komen Eet weer In Europa VRAAG: JV.S. lossen vuile zaakjes zelf op Als u Haastrecht helpt,,» f. Noorden is zeer teleurgesteld ANTWOORD Recreatieschap uit bezorgdheid H „De zomer inde ivinter Onderhandelingen met Spanje over vlootleverantie Studiecommissie pluimveebeleid: Piet van den Broek won beiaardconeours Prijswinnaars puzzel Kkm» tevaartlaboratorium m (Van een onzer verslaggevers) B. en W. van. Vlaardingen gaan het adres dat de „Vereniging te gen Luchtverontreiniging in en om het Nieuwe Waterweggebied" aan de ministerraad heeft ge zonden onderwerp van gesprek maken in de te vormen inter gemeentelijke commissie van sa menwerking, tot instelling van welke commissie de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardin gen, Maassluis, Spijkenisse en Ro zenburg overeenstemming heb ben bereikt. Dat was het resul taat van een twee uur durend debat vrijdagavond in de Vlaar- dingse raad, naar aanleiding van het al eerder genomen raads besluit om het adres van de Ver eniging in handen van B. en W. te stellen voor nader advies. Waar vindt mijn baas een middel dat mijn grauwe, glansloze vacht weer zacht, zuiver en glanzend maakt? Eén lijn Wat doet die raad? (Van een onzer verslaggevers) B. en W. van Vlaardingen zul len een dankbaar gebruik maken van de mogelijkheden die de re cente circulaire van de staatsse cretaris voor de volksgezondheid biedt ten aanzien van het belëid met betrekking tot de toepassing van de Hinderwet. Dit betoogde wethouder M. H. L. Weststrate vrijdagavond tijdens het debat over de luchtverontreiniging in de Vlaardingse gemeenteraad. (Zie ook elders red.) Industrialisatienota tuinbouwbeurs Wehaté is op zoek naar tenminste tien hectare grond in het Westland. Het wil daar „de zomer in de winter" vestigen. Gedacht wordt aan ee» in werking zijnd glastuinbouwbe drijf, dat men de bezoekers uit de stad kan laten zien en verder aan een siertuin met daarin een overdekte en verwarmde gang en een oranjerie, een boomgaard en wat dies meer zij. Twee hallen zouden moeten dienen als expo sitieruimte en als ruimte voor congressen en zaalsportbeoefe ning. Dit alles te completeren met een speeltuin en een strand, speciaal voor de zomer en een vijver, die bij vorst en dooi ver maak kan verschaffen. Verruiming? IN 1970 Besnoeiing Hoknd-FesUvir onderdeel het «muling te betuigen met het plan het ;,jjjevaartlaboratorium, dat oorspron- Sjt in Delft zou komen, in Noord- je vestigen. B. en W. van Noord- s a hebben daartoe voor maandag- 4ad een speciale gesloten raadsverga- s Une uitgeschreven om het oordeel o de gemeenteraad te vernemen. Het I van B. en W. staat positief (Van onze Leidse redactie) .j.j ministerie van onderwijs, kunsten »-etenschappen heeft het gemeente van Noordwijk verzocht zijn in janzien van de vestiging van het la- wjtcriura in Noordwijk. Minder verheugd zijn B. en W. van ftlifijk, die zich hebben voorgenomen Ei:e te voeren om de vestiging van het teatorium in Noordwijk te voorkomen, y plaats voor het laboratorium is na- -iijk aangewezen een gebied van 40 metare dat grenst aan de gemeente giirijk. Katwijk heeft grenscorrecttie- jantfn in voorbereiding ora juist deze jwk bij zijn grondgebied te trekken „l het oog op zijn sterke bevolkjngs- m ma-as, die nog slechts in dit gebied ■f ö-jiiweg kan vinden. 11njelcoeht en het ziet er naar uit dat jj gemeente het op onteigening zal itfjturen. Daarvoor is een speciale S vereist die door de Staten-Generaal loeten worden goedgekeurd. Slagen lasten iajltrdam grosse! [rjcmbarg ?3n*s niifort H&chea rarjch 5*s èw Lcorno Tenen sasörucfr isme ïiiid SsUorc* si Bew. ,nm.7a zvr. bew. zw, bew. ïicht bew. 7.w. bew. zw. bev,\ geil. bew. iw. bew. zw. bew. zw. bew. hcht bew. onbew. zw. bew. onbew. half bew. onbew. onbew. half. bew. May t. v pist 17 20 18 20 24 25 26 25 24 26 28 26 25 20 28 31 33 N.sl.m. alg. 24 0 0.1 0.3 1 O O O 0 0 O O O 0 O 0 O O Alle fracties hadden veel waardering voor het adres, getuigt van de allerbeste burgerzin", zei de heer H. M. J. Dubbeldam (lib.). Alsnog aan het adres adhaesie te betuigen achtte hij niet nodig. Drs. H. P. M. van der Drift (kath.) daarentegen drong sterk op adhaesie-betuiging aan, maar wethouder G. Walstra (soc.) wist dat de raad al tegemoet komt aan de wensen van de Vereniging wanneer hij haar zijn erkentelijk heid en waardering betuigt. In de sa- menspreking met de zes gemeenten is dit zo afgesproken en de wethouder zou het betreuren als Vlaardingen nu toch een ander standpunt innam. Overigens bleek uit de betogen van de raadsleden wel een zekere angst voor de veelheid van commissies. Mevrouw L. van Duijn-Spruijt (soc.): „We zien door de bomen het bos niet meer". De heer E. P. van der Veen (prot.). die het voorstel weinig concreet vond, betreurde het zeer dat de commissie van samenwerking en de technische commissie er nog niet zijn. Hij dr/ig aan op instelling van „regio nale werkgroepen" voor bepaalde stadsdelen die veel hinder ondervin den, zoals ook B. en W. van Rotter dam aan hun raad hebben voorge steld. De PCG-fractie-voorzitter was IN- De prijswinnaars van de puzzel uit as Zondagsblad van 27 juni zijn W. OTtendijk, Ziedewijdseaijk 118, te iareadrecht ƒ5; J. .Wapenaar, Ara. fcogvlietstraat 72 te Vlaardingen 2,50 s I. C. Geervliet, Patersweg 217 te tedreeht 2,50. Dank zij de aanschaffing van 25 gro te rijdbare vuilniscontainers en voor het vervoer ervan een speciale vracht auto met hydraulische hefarm, zijn de Nederlandse Spoorwegen op het Am sterdamse Centraal Station van. een „vuil zaakje" verlost. De gemeente Amsterdam kondigde enige tijd gele den al aan, dat de Spoorwegen voor taan maar zelf voor eert vuilafvoer- dienst moesten zorgen. De gemeente wenste althans met deze service te stoppen. Ruim vijftig kubieke meter vuilnis of tewel 1500 volle vuilnisbakken worden er elke tveek op station CS in Am sterdam geproduceerd door de Spoor wegen zelf (18 m3). de restauratie (10 m3). PTT (10 m3> en Wagon-Lits (15 m3). Allerlei oplossingen werden bedacht, die van de contamer-afvoer- dienst werd ten slotte gekozen. De vuilniscontainers worden door de spe ciale auto naar de gemeentelijke stortplaats gereden en leeggekiept. Ais alle containers binnenkort zijn ge leverd, worden ook de Rietlanden, Wa tergraafsmeer. Haarlemmermeer, Spaamdammerdijk en het station Haarlem in de vuilnisdienstregehng van NS opgenomen. Gebleken is dat de nieuwe regeling ook een enorme besparing betekent. Oude vuilnisafvoerregelmg kostte ƒ80.000 per jaar, de nieuwe 15.0W gutden. er bijzonder over teleurgesteld dat het geneeskundig onderzoek van de bevolking, waarom hij in december al had gevraagd, nog steeds niet is uitgevoerd. WETHOUDER WALSTRA daaren tegen prees zich al gelukkig dat in betrekkelijk korte tijd zes ge meenten de bereidheid hebben opge bracht achter bet programma te staan dat Vlaardingen verleden jaar december heeft opgesteld. Interge meentelijk overleg vraagt nu een maal altijd veel tijd om tot concrete resultaten te komen. Hij achtte het broodnodig dat in het Waterweggebied één lijn wordt getrok ken. ook wat betreft de voorlichting. Vooral daarom is die bestuurlijke commissie van samenwerking nodig. Bevolkingsonderzoek kan pas geschie den als er voldoende gegevens bekend zijn en die worden nu verzameld. Wat dat onderzoek betreft waarschuw de de wethouder voor overhaaste stappen: „In Geleen is het destijds ook te vroeg gebeurd". In tweede instantie wilde de heer Van der Veen in concreto weten op welke punten van het adres van de Vereni ging B. en W. nu wèl hun instemming wensen te betuigen en op welke niet. bereikte stand van zaken, „Als dat in het voorstel had gestaan hadden we ten minste geweten waar we aan toe waren". Nu dit niet het geval was voelde hij voor het standpunt van de heer Van der Drift om in algemene zin alsnog aan het adres adhaesie te betuigen. Wat de Intergemeentelijke samenwer king betreft was de heer Van der Veen erg beducht, gezien de tegenstrijdige be langen van de commissieleden: „Rotter dam zit ook in die commissie en deze stad wfl industrialisatie, o.a, een hoog- ovenbedrijf. En dat terwijl de grootste hinder en overlast die Vlaardingen er vaart juist afkomstig zijn van de <ze- ventien, zei hij) chemische bedrijven die aan de overkant van de Waterweg op Rotterdams gebied gevestïd zijn".... Wethouder Walstra gaf toe dat er in de commissie van „tegenstrijdige be langen" sprake zal zijn. Maar, zo zei hij, daarom gaan wij nu juist om de tafel zitten, want anders komen wij niet tot resultaten. Het probleem kan nu eenmaal alleen in regionaal verband worden opgelost" OP de vraag van mevrouw Van Duijn wat de Raad voor de luchtverontrei niging nu eigenlijk doet. moest de wet houder het antwoord schuldig blijven. („De taak en werkwijze van die raad hangt nog altijd in een waas van ge heimzinnigheid", had de heer Dubbel dam betoogd Mevrouw Van Duijn had gelezen dat de raad voor de luchtverontreiniging een rapport wil opstellen: „Als dat zo is, dan moet hij toch .eerst contact met de gemeenten hebben gehad?" Uit het antwoord van de wethouder bleek dit evenwel niet het geval te zijn geweest. „Dan keren we de rollen om en zullen wij contact met hèm opnemen", zo be loofde de heer Walstra. Verder gaf hij de gemeenteraad de toezegging binnen drie maanden terug te komen met informaties over de dan tekenaar Otto Dicke om samen iets in te vuHen en een k®dra« voor de herbouw van de Hervormde zeggen ongestuurd kerk van Haastrecht te doen, waar De b"a ^e vu^eg io? Dor oog enkele tonnen nodig zijn fïf-'iri in briefkaart bedehuis in oude luister te herstel- drechit, opgieplakt op Ie». „Het loopt aardig", zei Otto dan wel gestapt ^n biSkor" óok ons. Zij krijgen een door Dicke per- veloppe. U krügt dan binnenkort ook sooniijk gesigneerde tekening binnen nog Dicke s hLSaa1tdat aUe- afzienbare tijd toegestuurd. Een af- kosten, want Dicke betaalt dat alie- beelding hiervan (zeer verkleind) maai zcli) toegestuurd. heft men bijgaand aan. Het toegezegde bedrag voor Haas De eerste oogst is door Dicke in- trechts kerkherstel hun aiddels aan de burgemeester van overmaken op kerk Haastrecht onder grote dank over- der vermelding „Actie terbouu kerk ttdrageu. Maar Dicke dacht: mis- Haastrecht". r «kien hebben vele lezers het stukje na ontvangst van de tekening doen, vaa vorige week over het hoofd ge- Doet u alsnog me In deze circulaire aan «de gemeentebe sturen adviseert de staatssecretaris regelmatig na te gaan of de verstrek te Hinderwetsvergunningen de situaties in dé bedrijven nog dekken. Daarnaast geeft de -circulaire de mogelijkheid nieuwe voorwaarden op te leggen waar dit nodig blijkt te zijn. De staatsse cretaris maakt het hiermee de gemeen ten gemakkelijker het veel besproken artikel 26 toe te passen. Op dit moment, zo maakte de heer (Hierlangs afknippen en zenden aan O. Dicke, Vüverweg 10, Dordrecht) Ik wil meehelpen aan de herbouw van kerk-tekf^Serde ontvang gaarne de persoonlijk door Otto Dicke g g tekening. NAAM: ADRES:WOONPLAATS: Toegezegd bedrag (minimaal ƒ5.-): (Dit bedrag kunt u nu reeds overmaken op gironummer 30o0 van de Amsterdamsehe Bank te Dordrecht, ten name van Otto Dicke, onder vermelding van „Actie herbouw kerk Haastrecht De colleges van gedeputeerde staten van Groningen, Friesland en Drenthe zijn in hoge male teleurgesteld over de inhoud van de nota over het in de jaren 1965 tot en met 1968 te voeren industria lisatiebeleid. dat door "de staatssecreta ris van economische zaken, drs. J. A. Bakker, is aangeboden aan de Tweede Kamer. De colleges hebben bij de staatssecretaris aangedrongen op een ongewijzigde voortzetting van het tot nu toe gevoerde beleid. Ondanks de reeds verkregen resultaten van dit beleid zijn zij ervan overtuigd, dat de achter ons liggende periode, waarin dat beleid is gevoerd, te kort is -geweest om reeds nu definitief te kunnen zeggen, dat uiter lijk in 1968 van de 27 noordelijke ker nen in totaal er 16 moeten afvallen. De aanwijzing tot kern bracht mede, dat de plaatselijke overheid op velerlei terrein haar beleid daarnaar richtte en dat par ticuliere en kerkelijke instanties hetzelf de deden. De door hen getroffen maat regelen en genomen initiatieven richten zich veelal op zaken, welke eerst op lan gere termijn tot ontwikkeling kunnen ko men, De wetenschap, dat men kern was, was daarvoor mede de ruggesteun en stimulans. Als de nota van de staats secretaris zal worden aanvaard, zullen verschillende plaatsen na verloop van slechts enkele jaren geen kern meer zijn. De tijd welke zodoende gegeven wordt, het beoogde effect van de getrof fen maatregelen te bereiken en de ge nomen initiatieven tot een goed einde te brengen, is naar het oordeel van de noordelijke besturen te kort. Weststrate mevrouw L.C. van Duijn- Spruijt (soc.) desgevraagd duidelijk, heeft deze circulaire nog niets uit gewerkt. Dit kon ook niet, want zij is pas op 24 juni bij B en W bin nengekomen. .Wel is echter reeds een aantal maat regelen voorbereid om de controle op ,'Vde nalevmg van de Hinderwet te .ver beteren. Daartoe zijn nieuwe formulie ren on (worpen met duidelijker gestel de vragen, waarvan de beantwoording (door de bedrijven) een beter inzicht geeft in de mate waarin hinder wordt veroorzaakt. Daarnaast is, om een be tere werkwijze te verkrijgen, de stad in rayons verdeeld. Alle Hinderwetvergunning-houders zijn of worden aangeschreven met het ver zoek alle veranderingen en uitbreidin gen op te geven. Tegen bedrijven die hieraan niet voldoen zal proces-ver- baai worden opgemaakt. Vandaag of morgen, zo zei de wethouder, zuilen wij hierover pnbllcaties laten verschij nen. JTERST hadden ze nog be langstellend naar het gedoe van oom Karei gekeken, Hij had grapjes gemaaktdie op de bolronde ge zichten van de tweeling een ver heugde lach had den getoverd. Oom Karei was vele malen om, ken heen geslo pen met dat vreemde ding, dat af en toe zo'n verblindend licht in de huis kamer bracht. De grapjes van oom Karei hadden hun uitwerking ge had en daarna volledig gemist. De gezichten van Frank en Freek waren al van zon nig tot buiig af gezakt. De twee ling vond, dat het nu allemaal v:el genoeg geduurd had. Eerst begon Frank en enkele seconden latei" zette Freek de tweede stem van de huilbui in. En voordat moeder (die steeds uit de buurt was ge bleven, om oom Karei alle kans te geven zijn filmpje ongestoord vol te schieten) haar hulpeloze tweetal troostend kwam omhelzen en een snoepje het wonder van de gezichtsverheldering definitief ging doen, had oom Karei zijn kans waargenomen. TERWIJL Frank en Freek daar -*■ luid wenend over-het-slacht- offer-zijn terneer zaten, flitste het apparaat van de amateurfotograaf opnieuw en in de duisternis van dat kleine wonder, de camera, was voor altijd het kostelijkste moment van de fotografische seance vast gelegd: Frank en Freek, zo ont roerend huilend, dat niemand later in staat zou blijken zonder een glimlach deze foto uit het familie album over te slaan. /"IOM Karei was één van de drie miljoen camerabezitters, die jaarlijks in Nederland duizenden kilometers film door hun appara ten laten gaan. Hij had met de prent van Karei en Freek een toe valstreffer geplaatst. Wel had hij de raad van meer ervaren foto- enthousiasten opgevolgd. Hij was er in ieder geval niet toe overge gaan de tweeling netjes in de hou ding te zetten voor een poeslief plaatje. Zijn werk was eigenlijk geen „candid-fotografie" in de ware zin van het woord. Want onder fo tograferen met de „candid camera" verstaat men immers het onge merkt opnamen maken van men sen om daardoor tot een uitbeel ding van hun gemoedsgesteldheid op een zeker moment te komen. Hij was door Frank en Freek met zijn jlits-activiteiten zeker niet on opgemerkt gebleven, maar hij was er wèl in geslaagd om prachtig die gemoedsgesteldheid van het ogen blik vast te leggen. WAARSCHIJNLIJK behoort u ook tot het legioen der drie miljoen. Wij hopen dan dat deze magnifieke foto (die ons bereikte via Kodaks Editorial Service) u mag inspireren tot het maken van dergelijke platen. Want wat de fo tohandelaars in het zomerse hoog seizoen der fotografie af te druk ken krijgen, is nog maar al te vaak „om te huilen" (en dan op een an dere manier als Frank en Freek dat voor hun oom Karei hebben gedaan). Bij Uw Dibevozaak of Uw drogist Want die heeft DEX LOTION. De wonderlotion die ongerechtigheden verjaagt, een fraaie glans en een verzorgd uiterlijk geeft! ET bestuur van de nationale gemeente nog veel belangstelling voor het plan bestaat. Vandaar dat men nu elders in het Westland dezaak. op an dere wijze wil aanpakken. Voor de fi nanciering wil men het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen, het Produktschap voor groenten en fruit en andere instel lingen uit de tuinbouwwereld trachten te interesseren. Een woordvoerder van het Spaanse ministerie van marine heeft een Ne derlands krantebericht tegengesproken waarin was gemeld dat Spanje over weegt om in Nederland oorlogsschepen met een totale waarde van 250 miljoen gulden te bestellen in olaats van in En geland. De woordvoerder zei dat Spanje zich om politieke reden had teruggetrokken van de besprekingen met Groot-Brittan- nlë maar dat de vraag waar Spanje de schepen zou bestellen en van welke klas se zij moeten zijn van technische aard Is. Hij voegde er aan toe dat Spanje reeds enige tijd besprekingen voert met de Verenigde Staten, Frankrijk, Neder land en Zweden, maar dat deze be sprekingen nog niet zijn beëindigd. Uit benauwenis is dit voornemen ge boren. Wat is het geval? De Wehaté ge niet jaarlijks gastvrijheid van de Co- operatieve Centrale Westlandse Snij- bloemenveiïing te Honselersdijk. De vei ling is een bloeiende en altijd weer groeiende instelling, de tentoonstelling eveneens. Hetgeen op zichzelf verheu gend is voor beide, maar ook voor beide het gastvrouw en gast zijn van jaar op jaar moeilijker maakt. Vandaar dat de Wehaté eigen outillage wenst. Omdat het verwerven van grond en opstallen uit sluitend voor een evenement dat een maal per jaar plaats vindt, wat kostbaar zou uitvallen, probeert men van de nood een deugd te maken en te komen tot de uitvoering van grootse plannen. Men wil op die tien hectare drie dingen doen: de Wehaté houden, de bewoners van de steden rond het Westland een nieuwe recreafiemogeljjkheid verschaf fen en er reclame maken voor de Ne derlandse tuinbouw. Een concreet plan is er nog niet, maar elementen van een plan, dat drie jaar geleden gemaakt werd en dat bestemd was voor uitvoering op een bepaald terrein in de gemeente Naaldwijk wil men nu aanpassen aan de situatie, die men op het nog te ver werven nieuwe terrein zai aantreffen. Met dat oorspronkelijke plan, opge- steid door architect Pontier, had het Wehaté-bestuur het nastreven van zijn eigen doelstellingen willen combineren met een oplossing voor het sportterrei nenprobleem der gemeente Naaldwijk. Naaldwijk lost dat probleem nu echter op andere wijze op en het Wehaté-be stuur heeft niet de indruk, dat bij die (Van een onzer verslaggevers) LIET dagelijks bestuur van het Recreatieschap Brielse Maas zal het provinciaal bestuur ver; zoeken grote spoed te betrachten met de bouw van de brug bij Zwartewaal over Brielse Maas en Lateraal Kanaal (Europoort). De kans is namelijk niet denkbeeldig dat de verbinding tussen Voorne- Putten en Rozenburg in de nabije toekomst wordt verbroken of op zijn minst stagneert. Deze kwestie kwam tot uiting tijdens de vergadering die het algemeen be stuur van het schap vrijdagmiddag hieid In het Provinciehuis te Den Haag. Burgemeester H, van Es van Bridle sneed dit probleem aan: Hij meende dat de brug (lengte een kilometer, door- vaarthoogte 12 meter) gereed moet zijn als het kanaa] ju gebruik komt. Mevrouw mr. Chr. A. de Ruyter-De Zeeuw, de voorzitter, zei dat het La teraal Kanaal nog moet worden door getrokken ter hoogte van de voorma lige veerheuvel op Rozenburg en dat overigens het kanaal pas geheel ge reed zal zijn als het aansluitende.Har- telkanaal en de Hartelsluizen in func tie komen. De gemeente Rotterdam heeft al geop perd tijdelijk een brug over het ka naal te leggen of anders een veerver- binding te maken. Als dat laatste zou gebeurenzou men tussen Rozenburg en Maassluis drie keer moeten over varen, een wel zeer gebrekkige ver binding. De vaart van Europoort oostwaarts en omgekeerd wordt inderdaad drukker. Met name gaat het om lichters van de Gulfraffinaderij. Pas als van zeer gro te drukte sprake zal zijn, stelde me vrouw De" Ruytér, kan de situatie moeilijk worden. Gezien echter de bezorgdheid van de gehele vergadering kwam de presiden te met het voorstel een brief te schrij ven naar Ged. Staten. 'piJDENS een excursie hebben, de be- I stuursleden kunnen constateren dat het publiek de Brielse Maas al zeer goed kan vinden. „Het wateroppervlak is eigenlijk ai vol", zei mevrouw De Ruy tér en.de heer Van Es, die de gang van zaken van dag tot dag kan volgen, be aamde dit. „Verruiming van het opper vlak zou welkom zijn", vond de voor zitter. Deze opmerkingen werden ge maakt naar aanleiding van een verslag over de stand van zaken bij het Ooster- landse Rak. Dit nieuwe onderdeel van de Brielse Maas kwam tot stand na doorgraving van de polders Kleiburg in de kop van Voorne ter compensatie van het stuk Brielse Maas dat door het Late raal Kanaal verloren gaat. De dam men (genaamd Kooidijk en Kroondijk), die het afgescheiden stuk Voorne met Roozenburg verbinden zijn bijna ge reed. Volgend voorjaar misschien nog dit jaar begint de beplanting 'van het schiereiland en zal een fietspad worden aangelegd. Intussen is meer areaal ver loren gegaan dan er voor in de plaats kwam. Een eind vorig jaar door het|?erIaa(I en Denemarken) hun produktie Produktschap voor pluimvee enj^XotSig van de afzet huiten de eieren en het Landbouwschap in-1 Europese gemeenschap biedt weinig per- gestelde Mudiecommissie pluim- veeDeieicL neeit m een interim- landen als Denemarken, Israël, Argen- rapport voorgesteld, in het kader tinië en de Oostblokstaten. Een andere van het ontwikkelings- en sane ringsfonds voor de landbouw steun te verlenen aan landbou wers die een hok bouwen voor minstens duizend leghennen. Deze steun zou dan moeten be staan uit een bijdrage van 25 procent in de kosten voor hok en inventaris tot een maximum van 3.250,-. De commissie, die meent dat er naar gestreefd moet worden 12 miljoen leg hennen in dergelijke grote bedrijven on der te brengen, heeft berekend dat in dat geval met de bijdragen een som van 39 miljoen gulden gemoeid zou zijn, of over eén periode van vijf jaar van 7,8 miljoen gulden per jaar. Het interimrapport geeft het stand punt weer van de meerderheid van de commissie. Zij heeft met name de vraag bestudeerd, welke maatregelen genomen kunnen worden om de Nederlandse pluimveehouderij te steunen tijdens de E.E.G.-overgangsperiode tot 1970, een en ander met het oog op de concurrentie positie op de buitenlandse markt De commissie heeft vastgesteld, dat de landen die vanouds eieren importeer den hun eigen produktie de laatste ja ren sterk hebben uitgebreid, terwijl de vanouds exporterende landen (zoals Ne- heden. vraag is, of de consumptie binnen de E.E.G. kan worden opgevoerd. Het E.E.G.-gebied is op het ogenblik waar schijnlijk al voor 100 procent zelfvoor zienend en in bepaalde seizoenen over treft de produktie de consumptie zelfs. De werkgroep meent, dat de Neder landse pluimveehouderij zich onder ge lijke concurrentie-omstandigheden wel zou kunnen handhaven, maar deze ge lijke concnrrentie-omstandigheden zul len pas in 1970 verwezenlijkt worden bij een juiste toepassing van de E.E.G.- verordeningen. De commissie acht het van groot belang, dat de Nederlandse pluimveehouderij in de periode tot 1970 niet dermate wordt teruggedrongen, dat een aanmerkelijke inkrimping wordt wordt doorgevoerd. Hiervoor zal echter de concurrentiekracht aanzienlijk ver beterd moeten worden. In dit verband wordt in het rapport gezegd, dat met name de structuur van de Nederlandse pluimveehouderij nog voor verbetering vatbaar is. Efficiënte produktie en afzet zijn thans veelal niet mogelijk doordat het overgrote deel van 'de hennen verspreid is over een zeer groot aantal kleine eenheden van vaak minder dan 200 dieren. De commissie meent, dat voor een rationele produktie eenheden van minstens 1000 leghennen nodig zijn en pleit dan ook voor een beleid dat is gericht op een concentratie van de leghennenstapel in grotere een- Aansluitend op Kleiburg is het wat oppervlakte betreft grootste onder- deel van de Brielse Maasrecreatievoor zieningen, de Krabbeplaat. Het werk is hier al voor 90 procent klaar, nog deze zomer zal men op de terreinen kunnen kamperen. De wegen worden hu geas falteerd, 90 kleine plateaus met schelp- verharding zijn in aanleg voor caravans^ In augustus zal de aanleg van de jacht haven „De Witte Raaf" bij Zwartewaal beginnen. Het algemeen, bestuur ging akkoord met een nieuw financieringsschema voor 1984 en 1965. Een besnoeiing van onge veer 50 procent is aangebracht op de geplande uitgaven voor dit jaar als ge- volg van de aandrang die Ged. Staten uitoefenden met het oog op de „be- toT^Tde provincf de ?v®rheidssec- middeien) levert de geldelijke Het totaal werd van ƒ1.923.000 op 1 miljoen gebracht door de uitgaven Ï&Ü-F grondaankopen -uit te stellen tot i9«5. in dat jaar zal dan anderhalf mil joen voor deze zaken nodig zijn en 1,2 miljoen voor de verdere voltooiing der projecten. B u Voor de derde keer in successie heeft riet van den Broek uit Mechelen in het beiaardconeours in Hilversum de wissel- prijs van de gemeente Hilversum ge wonnen. De prijs voor de. beste hnpro- n/f mtd ,toegeLend aan Hein de „igt Vlaardingen, die stadsbeiaardier van de Westertoren in Amsterdam is jury, die de prijzen tóekenöe, stond onder leiding van mr. Romke de Waard. 1®. °P 6 i«ü begint in het Vredespa- ieis de eerste zomercursus 1964 van de re^?,fSenacadem,e voor internationaal en höt hr^i Zal dne weken duren en in net bijzonder zijn gewijd aan in. tenia bona al privaatrecht De tweede cursus van drie weken (internationaal publiekrecht) zal beginnen op 27 juli Het totale aantal deelnemers aan d» cursussen bedraagt ongeveer 400.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1