Werkloosheid nu gekomen op laagterecord Drie uur lang en met wurgen Schilder woei van ladder Ver keer slawine verwacht bij opening Hvlietbrug i Wervelend bezoek van dansensemble AGENDA ROTTERDAM Dalende lijn bij Gem. Bibliotheek 3.98 Eindelijk rust bij visafslag en expositie II Raadsleden stellen vragen I Koude winter en stagnatie in bedrijf waren oorzaken ZIE WAT HET U SCHEELT Verontrusting in Barendrecht I Jongen gewond Diamanten paar v ïtilKl Frontale botsing bromfietsen Met bromfiets tegen auto Brommer smakt man tegen de grond NYLON ONDERJURK Rem. Geref, Gemeente beroept ds. H. R. Postma TRANSPORT HA» VEEL VOETEN IN RE AARRE Kind dronk flesje valeriaan leeg Brooctbezorging in bakkersvakantie j!pjp'ui H. Heising beste van kavenvakopleiding pE ROTTERDAMMER Pagina 5 WOENSDAG 8 JUU 196* 17.00 uur 17.45 uur 18.20 uur (Van een onzer verslaggevers) N Barendrecht heerst ongerust heid over de verkeerssituatie, die kan ontstaan na de opening van de Haringvlietbrug op 20 juli gen. Hoogvliet, Spijkenisse, CapeÜejNaar aanleiding van de te ver- kehjk woiden genwijzfg1d?gseveer aanmer" wachten „verkeerslawine" tussen Goeree-Overflakkee en Rotter dam hebben drie Barendrechtse socialistische raadsleden vragen aan B. en W. gesteld. I formule I aanbouwmeubefen fff KERKHOF SPANNEND GESTAMP 18.40 uur 19.15 uur ('j mo| «Dii atirlSltj: Hij tondiuis. !"sN HEMEL 20.00 uur Waterbericht Drie gewonden iirfierii (Van een onzer verslaggevers) De algemene bedrijfsresultaten vertoonden in 1963 een merk waardig beeld, aldus het ver sing van de Gemeëntebifclliotheek Schiedam! Na de enorme stijging van het aantal uitleningen in 1062 (met 20.651) was een halt of zelfs een neergang te verwachten. Die kwam dan ook in 1963, namelijk met een daling van het aantal uitgeleende romans met 4338 eri yaijhet aantal ujj.üe|eericle jeiigcl- BBèkën tinei 2377. Het'uitlenen Vttn studieboeken steeg echter met 2377. Sanering Schoolbibliotheek Contact 4.95 (Van een onzer verslaggevers) per ultimo juni stonden in Schie dam en Vlaardingen samen nog 69 werklozen bij het Gewestelijk Ar beidsbureau „Nieuwe Waterweg- Noord" ingeschreven. Dit cijfer is la ger dan het ooit is geweest. Het rayon Maassluis (Maassluis, Maasland, Ro- tenburg en Hoek van Holland) had op deze datum 15 werkloze mannen. Het aantal openstaande aanvragen bedroeg in Vlaardingen en Schiedam 2455, eerj cijfer dat voor een juiste indruk nog met ongeveer 300 moet worden verhoogd in verband met na komende aanvragen voor afgestudeer de L.T.S.-ers. Voor het Nieuwe Water weggebied in zijn geheel zijn er met inbegrip van deze 300. ongeveer 1400 aanvragen voor werknemers beneden de leeftijd van 20 jaar. De aantallen werkloze vrouwen in de drie steden zijn te tellen op de vingers van twee handen: in Vlaardingen ne gen. in Schiedam ook negen en in Maas sluis ca. drie. Openstaande aanvragen voor vrouwen zijn er in Vlaardingen en Schiedam 566 en in het rayon Maas sluis 152. Met deze cijfers is de geregistreerde mannelijke arbeidsreserve in procenten van de afhankelijke mannelijke beroeps bevolking in het Nieuwe Waterwegge bied op 0.2 blijven staan. In de provin cie Zuid-Holland ligt dit percentage op 0,4 en in geheel Nederland op 0.6. De maand juni heeft met dit sterk teruggelopen aantal ingeschrevenen en een nog steeds oplopend aantal aanvra gen de situatie op de arbeidsmarkt nog onevenwichtiger gemaakt dan die a! was. De verwachtingen dat de zoge naamde loonexplosie een gunstiger in vloed zou veroorzaken zijn hiermee tot dusver niet bewaarheid. Zoals reeds gis teren gemeld, biedt het buitenland nu wk al weinig uitzicht meer. Alleen ten aanzien van nieuwe contingenten Turkse arbeiders koestert men nog eni ge verwachting. (Van een onzer verslaggevers) De Remonstrantse Gereformeerde Ge meente te Vlaardingen heeft een beroep uitgebracht op ds. H. R. Postma te Hoo- geveen. Het beroep geldt de vakature. die zal ontstaan door het vertrek van ds. i. G. J. van Iterson naar Groningen. Ds. Postma (38) staat in september zes jaar in zijn huidige gemeente. Daarvoor diende hij ruim drie jaar de Remon strants Gereformeerde Gemeente te Rot terdam als predikant met bijzondere op dracht sinds december 1955. Het afshceid van ds. Van Iterson is nog niet vastgesteld. Een éénjarige Robert Kapelie uit de Fontainestraat heeft dinsdagmiddag in de wening van zijn grootmoeder aan de Schilds'.raat in Rotterdam een fiesjc valeriaan leeggedronken. In een politie wagen is het kind met zijn moeder naar het Zuiderziekenhuis gebracht voor on derzoek. (Van onze Haagse redactie) TJET heeft heel wat voeten in de aarde gehad, voordat het mo del van de „Vogel Strays" in Scheveningen eindelijk een min of meer veilig plaatsje had gevonden, overigens niet in, maar vóór de visafslag. Zoals bekend zal het 12 meter lange, 16 meter hoge en on geveer vier ton wegende model van dit in de slag bij Plymouth (1652) beroemd geworden pinas schip een van de blikvangers wor den op de tentoonstelling SCH 64 „Rijk is de zee", die van 17 tot en met 29 juli in het nieuwe vasaf- slaggebouw in Scheveningen zal worden gehouden. Althans, dat is de bedoeling. De aan blik van het schip in het schip, (de struisvogel in het landingsvaartuig van de Marine, dat begeleid door een Marine-sleepboot vanuit Den Helder naar Scheveningen was gestoomd) gaf zo'n nietige indruk van het „gevaar te". dat deze en gene zieh wel wat in de boot genomen voelde. Niettemin hebben een tiental verslagge vers politiemannen en vertegenwoordi gers van diverse public-relationsbe- drijven de vier uur hangen en wurgen van de struisvogel in gepaste vrolijk heid d-orstaan. Daartoe werd overigens alles in het werk gesteld door de voor het trans port verantwoordelijke figuren, die flesjes, en haringen lieten aanrukken om de verslaggevers en fotojournalis ten het wachten te korten. Omstreeks kwart voor vijf verschenen het landingsvaartuig met de „Vogel Struys" en de sleepboot Hrms „Wam- brau" voor de Scheveningse haven en niet veel na vijf uur lag de struisvoge voor de Visschershavemveg in afwach ting van de brandweer, die had gemeld er geen been in te zien dit varkentje te wassen. Om kwart voor zes zou de takelwa gen present zijn. Hij kwam. Een klein tje. Twee brandweerlieden keken mis moedig in het landingsvaartuig neer op de struisvogel in ruste. Een licht schud den van het hoofd beduidde dat de brandweer hier toch geen brood in zag. Na ampel overleg en verschillende te lefonades werd de firma Blansjaar be- Tijdens werkzaamheden op een ladder tegen de buitengevel van een pand in de Palmstraat in Rotterdam is dinsdagmid dag de vijftigjarige schilder F. Maan uit de Jacob Catsstraat, toen hij een raam kozijn schilderde, door een rukwind van zijn ladder geblazen. Gedeeltelijk vallend gedeeltelijk springend kwam hij op zijn voeten op het ongeveer acht meter lager gelegen trottoir terecht. Hij klaagde over pijnlijke voeten maar wilde zich niet onder geneeskundige behandeling stellen en is op eigen gelegenheid naar huis gegaan. In de vakantieperiode van de bakker van maandag 13 juli tot en met zater dag 22 augustus zal de broodbezor ging in Rotterdam, Schiedam, Vlaardln g Evenals voorgaande jaren worden in Rotterdam de twaalfhonderd „brood- wijken" omgevormd tot zeshonderd nie- we rayons. De helft van het aantal ver kopers bedient de eerste drie weken (van 13 juli tot en met 1 augustus) deze zes honderd rayons, terwijl hun collega's met vakantie gaan. In de tweede periode geldt vanzelfsprekend het omgekeerde. De Vakaretiecommissie Bakkersbedrij ven Rotterdam e.o. doet een beroep op de huisvrouwen haar medewerking aan de regeling te verlenen, o.a. door voor 11 juli met de vaste leverancier af te rekenen en door gedurende de vakantie periode het brood aan de huisdeur in ontvangst te nemen. Tijdens het spelen is de zevenjarige jongen A. M. terechtgekomen op een punt van een ijzeren hek op de hoek van de Van Wegerenstraat-Huismans straat in Schiedam. Met snijwonden aan het rechterbovenbeen is de jongen naar het ziekenhuis gebracht. Ka verbonden te zijn kon hij naar huis terugkeren. Maandag hebben de heer en mevrouw G. W. D. Keijzer. geb. 27 april 1884 te Amsterdam en A. Veldhuis, geb. 2 augustus 1883 te Sloten, wonende Kerk- weg 81, te Schiedam hun diamanten bruiloft gevierd. Burgemeester mr. J. \V. Peek heeft het bruidspaar gelukgewenst. Het Ge meentebestuur heeft een fruitmand aan geboden. Mevrouw A. M. v. d. NeutFlier en de heren B. A. Leenheer en J. C. van Roetschoten wijzen erop dat een ver hoogde verkeersintensiteit met een gro ter gevaar ontstaat. Zij constateren dat in Barendrecht onrust is ontstaan, die mede het gevolg is van onvoldoende be kendheid met de maatregelen, die zullen worden genomen. Zij beamen dat een ze kere ongerustheid gerechtvaardigd is. Het drietal raadsleden heeft zich hier over beraden en daarin mede de we tenschap betrokken dat het rijk inzake de situatie op de Barendrechtse wegen zeer nalatig is geweest en dat door het ontbreken van gegevens over de maat regelen, die het rijk neemt oo-k het college van B. en W. in Barendrecht niet voldoende kon doorwerken. De Barendrechtse raadsleden vragen of B. en W. bereid zijn om de gyoeiende onrust in Barendrecht weg te nemen, de raad volledige opening van zaken te geven en de raad in te lichten over de in Barendrecht te verwachten maatrege len van de zijde van de gemeente en die van het rijk. Ook vragen zij B. en W. of het reeds bekend is wanneer het rijk denkt te be ginnen met de aanleg van ècn nieuwe oeververbinding bjj Barendrecht en de daarbij behorende aansluitende wegen. WONIHGIHRKHTINGBÏOERSVESÏ 44-66 kennis van on> strekte /oiitlug- iniilrfag zijn wamlding niet ver- '-kf uit omdat liet begon te miezeren. Rij 'iep met zijn twee zoons tie be- graafplaats op. De oudste jongen *#s kans het zware smeedijzeren hek tc openen. Zo vuak hadden ze ai over het kerkhof willen lopen. Maar lnin vader voelde er niet voor om moeilijke en lastige vragen, die zeker zouden ko* nim te vermijden. Bovendien, dacht hij, we hebben geen enkele band aan dit kerkhof al is het dan dichtbij ons Hiis. Maar toen ze net onderweg Wa rn Iiegou «le regen weer. En.de jon- ?eti had het hek al open voordat de ader er erg in had. In «le keurig aan* "elegde tuin werd het voor de jongens ,««n ontdekkingstocht. Evenals de wijk, waarin hij woont is liet kerkhof nog nieuw. Ilier en daar slechts een graf. j°"g dus, want er zijn vooral kim eren begraven. Ouderen vinden vaak rustplaats op andere begraaf- laatsen |n een familiegraf. Bij eik graf tonden de vader en zijn zoons stil en- noest gelezen worden wat ut de ste* 'en was gebeiteld. De moeilijke vragen neven uit. Alleen wist de man niet ■leeds de bijbelteksten, waarnaar zijn •oons informeerden. kennis van ons wilde de kinder- graven dan maar voorbijlopen. Er Jgl zoveel verdriet samengeperst op 'o ij klein stukje aarde, dacht hij. Maai ■Hlist 'der was de interesse fier jongens het grootst. Bij het zien van die ste nen kwam weer de herinnering op aan ®-fl. ongelukken, die in de krant had den gestaan: Door een vrachtauto over reden, ongezien in sloot verdronken. De man vertelde het zijn jongens. Hoe oud ze waren geworden, wat er u*as ge beurd. Merkwaardig, er kwamen geen reacties. Het scheen de jongens niet le beroeren. Ze deden alsof ze het voor kennisgeving aannamen. Even later ont dekte een van de jongens, die door de ramen van de aula keek, één klein, leuk preekstoeitje" en in een hoek stond een baar met een zwart kleed erover. Nauwkeurig vertelde toen de vader de gang van zaken bij een be grafenis. Het betreden van hel kerkhof, liet samenzijn in de aula, de gang naar liet gedolven graf. Ze hoorden het aan als was het een spannend verhaal. 'TOCH giun d'e kennis van ons deze middag iels meer begrijpen van zijn kinderen. Hij bepeinsde dat grote mensen bang zijn voor de dood, de dood in hun gedachten zo ver mogelijk wegdrukken en er niet aan willen den ken, zelfs proberen te doen alsof de dood niet bestaat en ben niet aangaat. Kinderen daarentegen hebben de din gen van de dood nog logisch in hun gedachtenwereld verwerkt. Dc nieuwe feiten die de vader meedeelde hoorden ze gretig aan en verwerkten ze ver der. He man en wjn jongens wandel den vriilér. Aalt liek eind v;t11 Itrt pad jag een grote, witwarmeren. steen. De jongste stoof er op af. Voor de vader het kon verhinderen stapte hij er ex perimenteel met zijn voel op. De. man trok hem terug. Hel kind begreep die reactie niet helemaal, keek wat ver baasd en Melde de vraag: „Zullen ze me mi nok luiten?" steld. die omstreeks tien voor half ze ven aan kwam draven met een kraan wagen die ook al ongeschikt bleek voor het karwei. Twintig minuten later was. de kolos aanwezig, ook van Blansjaar,- die de meer dan zeven meter reikende arm wel bezat en tegen half acht kwam de struisvogel langzaam naar boven. Spe ciaal voor dit werkje ingezette matro: zen bevestigden de touwen zo, dat in drukken van de vogel niet gevreesd hoefde te worden. Daartoe werd'ijverig met planken en latten en spijkers en hamers gemorreld. Ondertussen hielden aangetreden politieagenten de - jeugdige kijkers op een afstand. Om kwart over zeven eenmaal uit het schip en in de touwen bleek de tot oorlogsschip omgebouwde overmaatse sloep een weinig indrukwekkend bootje, al staken er dan ook -een stuk of twintig kanonnen uit de struisvogelhuid. De ver houdingen van het model lagen uiterst vreemd en aan de verveloze toestand werd nog wat bijgedragen door de be schadigingen die de struisvogel opliep bij het neervlijen op de oplegger die ge reed stond. Deze vlucht heeft de vleugelloze struis vogel' tot ieders verbazing overigens goed genomen. De hoogte van de thans op wiggen lig gende vracht bleek echter meer te be dragen dan men aanvankelijk had be rekend en het werd al spoedig -zonne klaar, dat de struisvogel de afslag niet kon worden binnengereden. (hl .11! ilh: miraetwf in mul. JU ÖArcutli 84 1 5 4. b.g. -I. ttili Ciir. Iluisll. Muziekschool, uitvoering, 14. ..De ICofU-I'tlilMlIIICI Lange Kerkstraat 112. -It-hli- n 8 i toestel 112. 118 il'lr, b.g.j;. I li 11)11151 silh-cil vtltil- arllraaiieéleL'ciiheilcii. lllli litévtjil U V. ll ntpiit 3D. c I'- II VI" "1? I(t:!l V' iMdtMiii'ip :n. e loek- cl'oón il-l.-i,. fcfoon jijt» jir tiim: IN.vj* jrneg iliit jongen tjiiit. jiu du 1111111 réilire tiif-iisen 4i" tneii mul, ren lirflji' uil de stijl van (lie liijihlttg vallend, 'lie Imrcn niets Im-èri „jj", zt-j de jongeh. „Maar. ik he'ddel. dat kujujén ze, iorli lit, de tié- lüi-j iiiirenl" Het kind nipt-t iiei a li- ill-bllbit. 1%: voord van ra.tti vader itog j Ji|i-t- drólij: lilt tot die kennis van ons illil- dut lit.) vHiejjtr mik cell, veel Mmvrt rit reti ilirirt viahand legde tussen dood en lieiitcl. 1 Jat zo'n grid u-lil illik 1-é» Ii-isuriniii' «af iiii't (Ié ijl All if! |»llfi"l I- pi-lmiihl. Om acht uur zette de oplegger zich in beweging vergezeld door een surveil lancewagen van de politie en een klei ne groep belangstellenden. Voor de afslag heeft men toen een plekje gevonden waar de moede vogel om negen uur rust kon vinden totdat hij naar zijn standplaats op de tentoon stelling SCH 64 zal worden gebracht. Daar zal de „Vogel Struys" beginnen nieuwe roem te oogsten. Twee jaar lang heeft de struisvogel doelloos in Den Helder gelegen. Korte lings is het uit Schiedam afkomstige model door de Marine aan het ministe rie van landbouw en visserij geschon ken om als inzending te fungeren op bui tenlandse exposities. LIET beroemde Joego- sïavische dansensem ble Kolo heeft dinsdag avondde Maasstad, met een kort maar wervelend bezoek overrompeld; Niet onder de blote hemel ran het Dijkzigttheater, zoals aanvankelijk,bedoeld, maar op de''planken van de Rotterdamse Schouw burg. Daar hebben enkele honderden bezcekers, de faam van het 'vermaarde ensemble bevestigd ge zien in een veelheid van afwisselend kleurige, weemoedige of -ruige volksdansen,,voor de al luisterend en kijkend getuorraere moet geven. Men -voelt dat achter 'elke dans een verhaal, een stuk geschiedenis schuilt, maar tegelijk is alles wat men voor zich -ziet zo merkwaardig springlevend dat men de geschiedenis vergeet. Verbazingwekkend in dit optreden is oerk de bijna onverklaarbare kracht ■en charme van de bege leidende volksmuziek, simpele melodieën op alledaagse instrumenten. De dansen zelf zijn kracht waarvan men .zich, over het algemeen open en gesloten rondedansen en reidansen, buitenge- woon levendig, zonder de overdaad aan acroba tiek die voor bepaalde Russische dansen ken merkend is. Solisten in dit gezelschap waren Sivka Dfuric en Djordje Masalovic, die volkslie deren uit Servië, Mace donië en Dalmatic zon gen. Radomir Milosavl- jevic speelde volksmelo dieën op de fluit. Het publiek was bij zonder ingenomen met de prestaties van het ensemble. !K!ry- 0 in de Nieuwe Masstraat té Schiedam is een bruin-klein zwart hondje, een reu, op. gepakt. Het dier heeft een halsband met de naam. Joris om. De hond is naar het asyl gebracht. 9 Bij het bad Groenoord fn Schiedam' is de fiets van mejuffrouw T. W. S. K. ont vreemd. Aan het PBNA in Arnhem slaagde de heer J. Booden uit Rozenburg voor het exa men elektrotechnisch vakman. Woensdag 8 juli: Gemiddeld keuken zoutgehalte 420 milligram per liter. Verwachting voor morgen. 9 juli: Ge middeld keukenzoutgehalte 450 milligram per liter. Op het westelijk van de rijksweg naar Dordrecht -gelegen rijwielpad zijn dinsdagmiddag twee bromfietsen fron taal tegen elkaar gereden. De bestuurster van de ene bromfiets de 24-jarige mevrouw L. M. Dobben-La- gerwaard van de Bree kreeg meerdere verwondingen aan haar. rechterzijde. Haar op de duo zittend dochtertje kreeg schaafwonden aan het hoofd. De bestuur der van de andere bromfiets, de 26-j-a- rige bakker A van Broek uit Gorin- chem brak het linkeronderbeen. Allen zijn naar het Zuiderziekenhuis gebracht. B. en W. van Maassluis berichten de raad dat de meerderheid der betrokkenen geporteerd is voor verschuiving der halve- dagsluiting voor textielzaken (mode-artikelen, textielgoederen, dameshandwerkartikeien e.d.). Daarom wordt voorgesteld de winkel- sluitingsverordentng aldus te wijzigen. De achttienjarige PTT-ambtenaar J. C. Capiteljns uit de Damhouderstraat is dinsdagavond op de kruising Bergwgg- Ceintuurbaan-Straatweg in Rotterdam met zijn bromfiets tegen een personen auto gebotst. Hij is met een hoofdwond en vermoedelijk een hersenschudding naar het Dijkzigtziekenhuis gébracht. Een Griekse zeeman is gisteravond met een hersenschudding in het Schie- damse gemeente ziekenhuis opgenomen, omdat hij door een -bromfiets tegen de grond was gesmakt. Hij liep met drie andere collega's hun schip ligt in reparatie bij Wilton m Schiedam om halfacht op de Beursbrug. Op het moment dat de brom fietser J. H. de R. het viertal passeerde, deed de buitenste van hen een stap naar rechts. Hij werd gegrepen door de brommer. Beiden werden naar het ziekenhuis ge bracht. De R. kon later naar huis terug keren. En zij informeren of B. en W. iets weten over een mogeljjk tydstip van gereed koming der bedoelde oeververbinding en wegen. Tenslotte dringen deze raadsleden erop aan de beantwoording van deze vragen in de raadsvergadering van vrijdag avond te doen geschieden en' de raad daarbij gelegenheid te geven tot bespre king van deze zaak. Het door de Scheepvaart Vereeniginjp Zuid uitgeloofde horloge voor de bestgeslaagde van het examen „Maat" aan de Havenvalc- school is toegekend aan H. Heising. A. Wol- bach en C, J. Klaverdijk kregen een boeken bom Verder slaagden: Klas 3a: N.* A. Bes, W, Bouwhuis. G. B. Burger, B. Th. Diemers, E, van den Donker, D. H. J. Flipse, M» Hesseling. H. W. Heuvelmans, C. J. Klaver- dijk, A. Kouters. C. K. van de Merwe, M« J. van de Merwe, W. van Olm. J. C- Poer- stamper, J. A. Prins. J. H. Serier, S. Stoker, J. H. Stouten, J. Stuyt, L. Verhagen, A. WiUems Klas 3b: G. J. van Beusekom, J. A. van Beuzekom, J. Buitendijk, A. Q. De- rene, W. Dijksman, H. van Eijk, H. J. de Groot, J. P. do Hoog, J. H. Huffmeyer, D. M. Monster, H. W. Por. J. F. van de Reep, A. J. Ronsom. E. C. Schuil, D. Siep, R. E. Vuyk, A. Wolbach. Klas 3c: D. H. Allaart, E. Bosch, H. Cremer, M. van Duppen, H. J. Heblij, J. J. Langeraar. P. J. Messema- ker, A. Michielsen, C. E. Quist, A. Reyerse, J. de Ridder. S. J. Sins, J. A- van Vlies, R. van der Vorst. T. Wensing. Klas 3d: E. J. van Anraad, M. W. de BIaauw, H. Bout* kamp, M. Buddenberg, \V. van Eennannaam, A, Fabrie, S. D. van Geffen, H. J, van der Klooster, G. Leuvekamp, C. Nijssen, W. C. de Zwart, A. W. van Zundert. Klas 3e: M. L. van der Blom, W. de Haan, H. Heising, P. J. Spruyt, H. Verschoor en C. de Vos. C - SCHIEDAM. Geboren; Adrianus F M zv A C van der Stek en D F Smal; Klara M dv P Schenk en E /an Zeitveld; Pie- ter H zv J de Vries en C M M Heeze; Jacobus F zv K Snijders en C W Vijge boom; Margot dv P Geel en J C Kroep; Esther dv W C van den Broek en M A Rijsdijk; Pieter zv T Zwaans en W. C. Molenaar; Antoinette J NI dv AG Hee- rert en C M L. Zuidgeest: Irmgard C M dv W D L von Asmuth en H M Kreisel: Jean G G L zv L M Steenhoek en P H Voeten; Anthonia C M dv C W M van der Meer en M J G Breuring; Cornells A zv A Hoek en J I van Beers: Jacqueiine C dv W F Meijer en M van Waalwijk van Doorn; Ber- nardus J P zv J P H Odijk en P H Leunis; Martha T dv L de Bruin en H M Maat; Eduardus C zv A J C Bos en C L M Wijs- broek; Hendrik A zv W C Kapper en C. Noordhoek; Jacques A zv W C Kapper en C Noordhoek; Edwin J A zv W J van Til burg en J F Wijzenbroek; Maria E E dv P C J Peek en M H de Jong; René zv M G L, de Regt en C mn der Hoeven; Frank 2v F Blok en E F J Geurdes; Overleden: J B van Rij, 59 jr: N in 't Hol. 76 jr; M Domenie, 78 j wed van Verkerk; W Schouten 84 jr; A van der Ruijt, 80 jr; L J van Koppen, 80 jr; L J van der Toorn, 70 jr; J H L Schaap, 72 jr echtge Bonte; A van der Horst, 70 jr; C M Kloppers, 75 jr. echtge Hengst; A C de Jong. 60 jr; W Prins, 86 jr; zia boven) dus- van 18.1019.30 uur. Belatighike telefoonnummers: Alarm politic 8406; alarm brandweer 69123; alarm Cid e» Cip 292pO. iniiiiieek: llenibraiidl, Rembrandtplein ah [tij' (ïBji.i'r l)c oorzaak van de dalende.I(jn. moei orden gezdetit lii de bljzUHdèr kolitle naanljëlh rèjèt )Utf. VëfSÏilïi liléil VMjliH. Ri'i'l'iialglj»} tverilmi tali reit in tit tiaar (lit itlliliollircU rit ent lang lUrfep siaglittUe In de binderij (rat: jdni tot lipveiiiberj als gevolg van de afbraak én wëclèropbriuw van dit deèl van hei bedrijf. - Deze stagnatie veroorzaakte 'minder tens in fx'pnnlfie afdelingen. In novom- ler en ctócemüer heeft de binderij door ïafd werken weer veel van de achter stand ingehaald. Het aantal uitgeleende jeugdboeken daalde slechts in de cen trale bibliotheek, want bij de filialen ging het juist omhoog. Bij de centrale ging het aantal uitleningen met maar liefst 6449 achteruit en dat maakte het totaalbeeld negatief. Oorzaak van deze achteruitgang; de sluiting op zaterdagmiddag en ver schuiving der oóbljstellirig naar de ochtend van die dag. Het was een; ex periment, dat mislukte, want de be langstelling op die, morgen bleek ge ring. Jeugd en ouders vroegen steeds weer om uitleen dp zaterdagmiddag eii oktober 1963 werd dan oök alles weer oj> de oude voet teruggebracht. Het totale boekenbezit nam toe van 64.254 tot 64.361 banden, niet sterk dus. In het verslagjaar werden 4512 banden gekócht, maar 4405 verwijderd. Voorna- ihelijk in de centrale bibliotheek werd eert krachtige sanering doorgezet.Ver ouderde boeken werden oh drastische wijn» till, dn collectie gehaald. Ook dit jtliil' gaat de sanering verder. tn totaal werden 93.577 studieboeken uitgeleend, tegen 91.200 in 1962. Het aan tal uitgeleende romans was 116.911, te gen 121.249 in 1962: Het aantal uitgeleen de jeügdboeken bedroeg 86.941, tegen 87.650 In 1962. Naar buiten de stad wer den 1053 boeken (996) uitgeleend, uit andere bibliotheken werden geleend 316 (312) boeken. Het aantal volwassen lezers bedroeg in 1963 4711 (4598), het aantal jeugdlezers 2472 (2442); percentsgewijs bleef de ver houding tussen volwassen en jeugd onge veer gelijk. Eet ledental van de centrale bibliotheek nam met 27 toe tot 2977. De centrale leende 119.533 werken uit, tegen 123.441 in het voorgaande jaar. De bestaande binderij, een uitbouw in de tuin van de centrale bibliotheek (twee grotere en twee kleine vertrekken) werd m juni 1962 met de grond gelijk gemaakt en geheel opnieuw opgetrokken. Het re sultaat was een grote zaal, waarvan de tüihzjjde een lange glaswand en in het dik vijf lichtkoepels voor de gewenste lichtval zorgen. Het werken geschiedt nu veel doelmatiger; bovendien is de ruim te beter te verwarmen. In 1963 werden de werkzaamheden van de Gemeentebibliotheek naar buiten uit vergroot door de oprichting van de Centrale Schoolbibliotheek. Deze nieu we instelling werd opgezet in samen werking met de r.k. openbare biblio theek. Op deze wijze kon men alle la- deze school was de samenstelling van jaar zou. naar de samensteller van het verslag hoopt, .verdere onderlinge sa menwerking tussen beide bibliotheken worden uitgewerkt. Het eerste daadwerkelijke begin van dez eschool was de samenstelling van een keurcolleetie jeugdboeken met bij na tweehonderd titels, zowel jeugd verhalen als jeugdstudiebóeken, die door vorm en inhoud of achtergrond en sfeer van het verhaal eeri plaats in de bibliotheek waard zouden zijn. Deze verzameling werd als vaste collectie in de bibliotheek geplaatst. Aan de hoofden van alle lagere scho len van prot.-chr.a, r.k., openbaar en v.g. I.O., in totaal 46, werden uitnodigingen gestuurd om uit deze jeugdboeken een keuze te komen maken voor hun vijfde en zesde klassen (Voor de v.g.l.o.-scholen werd nog een speciale collectie van on geveer 50 boeken voor wat oudere kin deren samengesteld.) Hierdoor kwam een persoonlijk contact tussen onderwijzer en bibliotheek tot stand dat het mogelijk maak te elke school en klas individueel te behandelen in verband met leerplan, so. ciale achtergrond e.d. Vooral bij de keu ze van studieboeken bleek deze regeling bijzonder prettig te zijn. Eind'september ontvingen acht open bare scholen, vier prot.-chr. scholen, een chr. v.g.I.o.-school, vier geref. scholen en 12 rJc. scholen de boekencollectie. In de laatste maanden van het jaar werd be gonnen met de voorbereidingen voor col lecties aan weer 15 scholen (acht open bare, zes prot.-chr. en een v.g.l.o.). In totaal waren aan het eind van het jaar collecties aangekocht voor 44 scho- ieii. Van de benodigde boeken werden in 1963 4566 gekocht, namelijk 3054 lees boeken en 512 studieboeken. Intussen is de keurcolleetie voor klas 5 en 6 uitge breid en een keurcolleetie voor klas 4 in voorbereiding. HET GEWESTELIJK Arbeidsbureau te Rotterdam heeft een record gehoekt. Nog nooit in de vijftigjarige geschiedenis is de geregistreerde mannel.ke arbeids reserve zo laag geweest als op 30 juni, namelijk 818. Tot nu toe was het diepte punt op 31 juli 1961 met 984. Van deze 818 mannen zijn 355 buitenlanders. Aan Rotterdamse mannen is dns slechte een reserve van 483, Op een beroepsbevol- ging van 250.040 wel uitermate krap. De vraag naar mannen en vrouwen neemt nog steeds toe. Per 30 juni was de vraag naar mannelijke arbeidskrachten 9773 en naar vrouwen 4047. Er zullen naar schat ting 3500 jongens tot en met de leeftijd van negentien jaar beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt. Dit jaar verlaten 1800 jongens de ulo. Veertienhonderd komen vrij voor het arbeidsproces. Van de zeshonderd jongelui die de middelbare scholen verlaten kunnen er slechts zestig gaan werken. Van de 1700 its-ers gaan er maar 1400 werken. Het aanbod van vakantiewerkers neemt steeds toe. Alleen al door bemiddeling van het Gewestelijk Arbeidsbureau zijn vijftienhonderd jon gens en meisjes aan en vakantiebaantje geholpen. Voor de bouwvakken in Rot terdam is opnieuw een groep Spanjaar den (85) gecontracteerd. VA* 8 m met 13 juli zal de jager divisie 161 van dg Amerikaanse Ma- Ït Oe schepen U.S.S. Bigelow, Ü-S.S.MC Caffery, U.S.S. A. M. Sunner W. C. Lawe een bezoek aan r s^ w1 brengen. Twee jagers, de cA™ i.C* Lawe en de u-s s A- M- Sunner zullen zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 unr aan de Parkkade bezichtigd kunnen worden. Zondagmiddag z(jh be zoekers welkom aan boord van alle vier de jagers, eveneens van 14.00 tot 16.00 F°r-onderzeebootjagers hebben fn totaal 70 officieren, 204 adelborsten en 880 manschappen aan boord. Voor de bemanningsleden staan tijdens hun vijf daags verblyf in Nederland onder meer bezoeken op het programma aan Gonda, Schoonhoven en de molens bij Kinder- vvw» ?5 door hostesses van de v W-Rotterdam zal de bemanning van de vier schepen donderdag en vrijdag een rondrit door Rotterdam maken. De commandant van de divisie 161, kapitein ter zee James M. Paler, bevindt zich aan boord van de U.S.S. Bigelow. Dit schip iL «,,m va» bet viertal. Pe A'len M. Sunner gebouwd in 1943, heeft de langste staat van dienst van alle a'*'n de Amerikaanse marine en heeft nog deelgenomen aan de strijd in de Atlantische Oceaan. Het bezoek aan Rotterdam draagt een informeel karak ter. De vier schepen arriveerden van morgen omstreeks 7 unr in Hoek van Holland en tegen negen uur waren zij In Rotterdam. 'n bijzonder fraaie kanten bustevorm (kant ook aan de rug) en 'n royale kantstrook heeft deze gracieuze die bovendien onder en boven met 'n nylon strookje is afgewerkt. Kleuren (6): wit, zwart, bleu, rose marine en rood. Wie kijk heeft op mooie onderjurken, zal versteld staan van de prijs... normaal (en dèt is al spotgoedkoop) slechts 3 dagen in alle filialen van Speciaalzaken in textiel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1