MUZIEKSCHOOL KRIJGT NIEUWE DIREKTEUR GLAS Elf iiver werd tot ers-groepshuis ROTTERDAM Ballet knap in -klassiek" en groepswerk VERMEULEN Jaap Hillen gaat Kees Bak komt Afscheid na vier jaar m rman wagens „lompen en metalen" Binnenkort komt hekwerk er omheen I Na slip met auto over de kop Afslaande auto raakte fietser m Vrachtauto's botsten Bewusteloze man aangetroffen ontplooien Bankwerker door - stoom gewond Kind 15 meter wej Voetganger gewond bij aanrijding TWEE GEWONDEN IN VERKEER Ontspiegefde briileglazen*. m NETTE SLAOERSB EDIENDE Slagerij Aart Broek, ADVERTENTIES BEKIJKEN WINKELEM PI Bromfietser bleef net voor auto liggen PE ROTTERDAMMjmx DONDERDAG JDLI 1964 VLAARDINCEN - Tel, 2075 TAAP HILLEN, direkteur van de Schiedamse Muziekschool, legt per 1 september deze funktie neer en verdwijnt uit Schiedam. Na vier jaar aan het hoofd van (Van een onzer verslaggevers) deze school te hebben gestaan, wordt zijn plaats straks ingeno men door Kees Bak, die sedert een IWzie!rech°o1. namelijk van 450 tot jaar of zes reeds als leraar piano en theorie aan de muziekschool is verbonden. Dertig Men ziet u beier U kunt beter zien. iUUülul l dat Ugfiedgmm/ w IS even prettig werk ols C.V. GLASTECHNIEK 3e INDUSTRIESTRAAT 11 TELEFOON 4775 (Van een onzer verslaggevers) T\E Gemeentelijke Energie- en -^'Waterleidingbedrijven in Vlaar- dingen overwegen maatregelen te nemen om de fraaie fontein in het winkelcentrum Liesveld minder goed bereikbaar te maken voor de categorie lieve jeugd die er beha gen in schept dit openbare sier werk tot vuilnisvat te dregaderen. Men denkt aan het plaatsen van een hekwerk. CONCERT LANGE -HAVEN dagelijks PRETTIG BLOEIEND BEWIJZEN Twee zalen Bloemlezing Dinsdagavond gaf het Kroa- tisch Nationaal Ballet een uitvoe ring in de Rotterdamse Schouw burg, die, -evenals bij hef- optre den van ons eigen Nationaal Bal let verleden week maandag, lang niet uitverkocht was. Het pro gramma vermeldde enkele zeer uiteenlopende soorten ballet. Modem en degelijk JJANSENSTK, 9 WAALSTR, 38 op Rijksweg 16, even voor de bcht bij Usselmonde, is woensdagavond de 49- larige J. T, Holtappel, chef bij de Esso ■eDcn Haag, met zijn personenauto over de kop geslagen Volgens verklaringen van de bestuur der zou de auto op de natte weg ge slipt zijn, nadat hij bij het zien van een iabaalverbodsbord, de auto afremde. De wagen werd zeer ernstig bescha digd en moest door een takelwagen wor den weggesleept. De bestuurder bleef (gedeerd. De dertienjarige scholier L. v. d. Velde uit de Raephorststraat is woensdagavond 9 de splitsing Bergweg—Bloklandstraat ia Rotterdam aangereden door een links- sflaaade personenauto. De jongen thagde over hoofdpijn en pijn in de rug asjr' wilde geen behandeling van de G.G. en G.D. Later bleek dat de huisarts ttn hersenschudding had geconstateerd. Bij het oversteken in de Roggeve m- liriat werd de voetganger N. D. de J. tit Hock van Holland aangereden door ttn bromfiets, bestuurd door S. v. B. ivenecns uit De Hoek. De voetganger rad gewond aan rechterhand en rech- ierzoct. HE scheidende directeur Jaap Hilleit (rechts) drukt dc hand van zijn opvolger Kees Bak. ne.. *5,®er, Bak wordt de eerste „fuil time direkteur van de nog steeds groei- ende muziekschool. Er heerst reeds lane K«br<-;k f an lokalen en het bestuur heeft kortgeleden van de gemeente be richt gekregen dat het pand Singel 155 ais dependance Scan worden Ingericht, ln dit huis, dat gemeente-eigendom is, kunnen zes lokalen worden ingericht. Direkteur Hillen verlaat Schiedam en de school omdat hij een betrekking neeft aanvaard als wetenschappelijk me dewerker aan de universiteit in Utrecht. 4^, at daar het muziekleven onder studenten en personeel entameren en leiden. De heer Hillen leidde reeds ge ruime tijd het studentenkoor en-orkest. In 1950 werd Jaap Hillen tot direk teur van de Schiedamse muziekschool benoemd. Het eerste jaar had hij tot opdracht het muziekonderwijs op de scholen te bevorderen en uit te brei den. Dat hij daarin bijzonder goed is geslaagd, blijkt wel uit de verdubbe ling van het aantal leerlingen op de swis® muziekschool, namelijk van 900. Momenteel staan bij de school onge veer 1150 kinderen ingeschreven die een of ander soort muziekonderwijs volgen, Het aantal leerkrachten bedraagt 34, een hoeveelheid die voor de omvang van de Schiedamse muziekschool te klem is. Schiedams nieuwe „muziekdirekteur1 Kees Bak (31) is vertrouwd op piano en orgel. Zijn opleiding in de muziek heeft hij gevolgd aan de Kerkmuziekschool te Utrecht en het Rotterdams Conservato rium Hij is gekozen uit een dertigtal kandidaten. Het bestuur van de mu ziekschool heeft geen gemakkelijke keu- z? ?lt^eïl groot aantal gehad. Uit eindelijk heeft men het gehouden bij een man uit het eigen corps. Als organist is de -heer Bak verbon den aan de Sacramentskerk in Delft. woonplaats. Hij wil dit ondanks zijn dagtaak blijven doen, evenals het olijven geven van pianolessen aan de school. Daarnaast houdt hij zich in zijn weinig vrije tijd bezig met compone ren. Van 2ijn hand zijn al vele wer ken verschenen, onder andere vier missen, talloze composities kamermu il enkele grotere orkestwerken. Hij ziet zijn nieuwe taak die als direkteur uitsluitend op organisatorisch O Op de Van Hogendorplaan te Vlaar- dingen liet woensdag de veertigjarige autobestuurder C. L. J. K, uit Rotter dam een R.E.T.-bus voor zich langs het Stationsplein oprijden. Hij reed vervol gens door naar de kruising met de L A Kesperweg, waar hij plotseling in botsing kwam met de 24-jarige brom- w IfaH i -Uii ^aardingen, die van het Stationsplein komend, achter de bus om de Van Hogendorplaan wilde over steken. V. werd door de auto geschept en op straat geworpen. Met een ernstige rugidacht is hij in het Algemeen Zie kenhuis opgenomen. De bromfiets üep lichte schade op. 9 Op de kruismg Tweede Van Leiden Ga els tr aat-Schie dams eweg te Vlaardin- wilde woensdag de 37-jarige auto bestuurder J. L. van A. uit Delft voor rang verlenen aan een auto, komende van rechts over de Schiedamseweg. Door het natte wegdek gleed zijn auto echter door, waardoor deze tegen een andere auto botste, die opzij gedrukt werd en op haar beurt weer -twee ge parkeerd staande aiito's raakte. De schade was aanzienlijk. I® J? Eerste Van Leiden Gaelstraat te ylaardmgen werd woensdag de 21- jarige onderwijzeres M. T. V. op haar bromfiets aangereden, toen zij de door gang versperd vond door een truck met oplegger, die bij het passeren van een stilstaande auto de linker weghelft ging berijden. Zij botste tegen de auto op De bromfiets werd geheel vernield. De truck Lep schade op. Mejufforuw V. werd met schaafwonden naar het Alge meen Ziekenhuis gebracht en is later door de G.G. en G.D. naar haar 'wo ning vervoerd. terrein ligt in het uitbreiden van het aantal leerlingen en het nog meer be kendheid geven aan de school. De door Hillen gelegde contacten met het Schie dams museum zullen verder moeten worden uitgebreid. Het aantal museumconcerten kan nog wet groeien indien op dit terrein een ■hechte samenwerking kan worden ge vonden met de „Vrienden van het Mu seum" en de Schiedamse Gemeenschap. De voorspeelavonden en -middagen kun nen meer -belangstelling gebruiken, even als de schoolconcèrten. Er zijn dit sei zoen vier van dit soort concerten gege ven voor leerlingen van de hoogste klas sen van de Schiedamse lagere scholen. Er zijn verder vijf voorspeelavonden m de aula van het museum belegd en eén voorspeelmiddag ln de muziek school. In Arcade is een grote einduit voering gegeven, waaraan alle groepen van deschool hebben meegewerkt, ook de afdeling ballet. WIJ VRAGEN Schiedamseweg 54 Telefoon 2223. Vlaardfngen. [EEN BRIL VAN I HOOGSTRAAT 150 VLAARDlNGEN VOOR NAAR Op de kruising Noordmolenstraat-—Tol lensstraat in Rottendam gebeurde woens dagmorgen, ddordat de een de ander geen voorrang verleende, een aanrijding tus sen een vrachtauto en. een bestelwagen. ■Ue oestuurder van de bestelauto; de 21- jarige winkelier J. H. E. Noorder van de Kleiweg, kreeg een bloedende hoofd wond en is naar het Bergwegziekenhuis gebracht Een andere vrachtauto reed woens dagavond op de kruising Oldegaarde— KerkwervesingelPendreéhtseweg in .Rotterdam teg eneen door de achttien jarige melkbezorger J. Ottink uit de oerooskerkestraat bestuurde personen auto. Toen de vrachtauto de Ionising opreed, werd de bestuurder verblind door de laagstaande zon, waardoor hij de van rechts-komende auto niet op merkte. De personenauto werd totaal vermeld, de vrachtauto aan de voorzijde ernstig beschadigd. De melkbezorger kreeg een wondje aan zijn neus en een buil op zyn hoofd. D_f Viaardingse -politie heeft vannacht op de westhavenkade een bewusteloze maiï-.a^?^e!ra^eri- Het bleek de 38-jari-' Sh,ell"emplo;f.é L- A- S. te zijn; Naast i,ak' een licht, beschadigde orom- Iiats. De man is in het Algemeen Zieken huis opgenomen. Hij kon nog niet wor den verhoord. Werden enige tijd geleden de vrij dure verlichtingsbakken in de beide Liesveldtunneltjes stuk voor stuk ver nield, nadat op elk van' die in niet zo kleine letters allerlei „Baetle-leuzen" waren gekalkt, uit een bericht in de vanmorgen verschenen „Gemeente courant Vlaardingen" blijkt dat de yiaardingse vernielzucht niet tot de tunneltjes beperkt is gebleven, maar aat ook de fontein het slachtoffer werd. In de nog maar korte tijd van haar bestaan heeft-deze versiering het pelso* i y0t)R een man die leeft van, in en voor de muziek is jammer genoeg een afscheid met stille trom weggelegd. Juist voor hem hadden wij en onge twijfeld vele Schiedammers graag een Roffelende trom en liefst ook nog een neel arsenaal andere instrumenten wil len zien en horen. En dit dart op een speciaal concert in onze goede stad, «n concert verzorgd door leerlingen zijn school, voor hun directeur, voor Jaap Hillen. Schiedams Muziek- school is door zijn kundigheid, enthou siasme en liefde voor de muziek in de jaar dat hij de dirigeerstok in zijn ta-oden heeft gehad, geworden tot wat lli nu is: een school met 1X50 leerlin ge a. kleine en inmiddels al wat gro- ter geworden Schiedununertjes Lebben dankzij het initiatief var» de bruisende figuur Hillen hun eerste sappen' op de toonladders gezet. Hjj nam het muzicksclioolroer in handen lieii het schip in 1960 in een onstui- m'6e periode rondzeildc. Hij heeft rust gebracht in dc woeiige Schiedamse we reld van het jeugdmuziekonderwijs. Hij heeft een jaar lang op de scholen ge pionierd en langzaam het pad betegeld at vele jongeren tot een gang naar het febouw aan de Lange Haven lokte. Hij "eelt bij velen de sympathie gewekt Toor zijn school, bij raadsleden en hij herenigingen. Steun werd hem beloofd !n gegeven. iitfe1., "®e Rotterdammer", Schie- Sfl redactic, Lange Kerkstraat 82, sa-ia h-S-S1.155 88 (toestel 62, m,!5, uur. b.g.g. 19 5 8 8 5) alleen voor =cüeaar. gelegenheden. I !L,!'ri'?c',aP mevrouw JT. v. d. Hoek te? z?®11 J- Steenstraat 29, telefoon gh (alleen voor klachten, adverten- ®83)D abonnementen, b.g.g. telefoon bezorging: Agentschap (adr. Brt? dag- van 18.30—19.30 uur. wo? 5rÜke telefoonnummers: Alarm alarm brandweer 69123; en GD 29290. Rembrandt, Rembrandtplein 'ei. 68855. "TOCli kon hij niet alles geven wat hij in zijn muziektas had zitten. Andere, drukke werkzaamheden veroor loofden hem niet elke dag voor liet raam ill het statige herenhuis te gaan zitten en de vele zaken die Schiedams grootste „school" heeft, tc regelen en te leiden. „In een gebouw waarin het niet prettig huizen is. Het tart alle be schrijvingen en heeft zijn weerga niet", zegt Jaap Hillen er zelf van. Maar hij vertelde ons gisteren ook toen wij van zijn afscheid hoorden dat hij voor de school altijd prettig heeft gewerkt. Het leiden van koren en het geven van mu ziekles op een gymnasium hielden-liem ook in andere plaatsen bezig. Zo gaf hij bijvoorbeeld een deel van zijn tijd aan de Utrechtse studenteiimuziek. Nu gaat hij dit als „vaste man" doen, Van daar het afscheid van de Schie.! TJREDANAAR Jaap Hillen hij is daar organist van de Grole Kerk laat een-bloeiende school achter. Hij heeft haar zien groeien en in korte tijd talloze rages zien komen en gaan. Ballet floreerde bij zijn komst uitste kend, nu doen „nog maar" vier klassen aan het instuderen van deze kunst. Ook de gitaurmanie is al weer voorbij („Ook al aan de gitaar?"); dragees van elektrische gitaren en Yeah, Yeah-roe- pers behoeven de trap naar de hoge deur van de school heus niet op te gaan. Voor hen is er geen plaats. Er is hij dit onderwijs sclektie nodig en die wordt aan de Lange Haven dan ook stringent toegepast. TTIT dc eigen kring van leerkrach- U len ;s ,1nieuwe man 'aan het hoofd voortgekomen. Piano- en the-, oriedocent Kees Bak ook hij is organist, maar dan in Délft moei proberen iu Hillens voetstappen te treden. Kennelijk heeft het school bestuur daar vertrouwen in. Hij kent de weg die Hillen is ingeslagen en zal die zeker in grote lijnen ook gaan. Hij heeft gezien dat die rich ting resulteerde in een school van naam, qua inwonertal een van Neder lands grootste. De comniandowisse- ling geschiedt geruisloos, Waarom? Moeten we nogmaals zeggen dat er in Schiedam niets kan en gedaan wordt? De bewijzen stapelen zich steeds Iiogcr op.... Dinsdagsmiddag is bij de Gulf Olie raf finaderij in het Buropoortgebiea een on geval gebeurd, waarbij een ernstig slacht offer viel te betreuren. Door middel van stoom moest een af gesneden olielei-dinig gereinigd worden. De leiding was afgesloten met een rub- berprop. Dit werk dient te gebeuren on der supervisie van een wachtchei De arbeiders hadden echter verruimd deze functionaris te waarschuwen. Al dan niet -tengevolge van dit ver zuim werd teveel stoom ingevoerd en de prop schoot los. De 37-jarige bank werker J. K. uit Brielle kreeg de volle lading stoom en oververhitte oliedeeltjes over zidh heen. Hij liep ernstige brand wonden op en werd vervoerd naar de St. Clarastichting te Rotterdam. Door onoplettendheid vn de 18-ja- rige bromietser T. v. O. uit Hoek van Holland werd deze aangereden door de bestelauto van de 63-jarlge J. M. uit 's-Gravenzande. De bromfietser kwam te vallen, maar omdat de autobestuurder krachtig rem de, bleef hij precies voor de wielen lig. gen en werd slechts licht gewond. 9 Twee Schiedamse meisjes, Thea van de Klink, leerlinge van de Mater-Dei uloschool en Inge Burggraaf, leerlinge van de Prinses Irene uloschool, hebben een prijs gewonnen in de Europese tekeningen- en opstellenwed strijd 1964. Burgemeester mr. J. W'. Peek zal morgen om half twaalf in het stadhuis de prijzen uitreiken. (Van een onzer verslaggevers) DE Radvindersgroep „Burgemeester nLi-J''anI,^!en" 111 SfMcdam heeft ein delijk uitzicht op een tehuis. Jarenlang is de groep die momenteel veertig jon gens telt verstoken geweest van een groepshnis. Men heeft zich nooit ten volle kunnen ontplooien. Jaren Is er getobd en overal gezocht naar een be huizing die de padvinders het zozeer noodzakelijke onderkomen zou bieden. Aan deze ongezonde toestand komt nu binnenkort een einde. De gemeente bchiedam heeft een stuk grond ter be schikking gesteld, dat gelegen is aan de Nieuwe Damiaan bij de Sport- parkbrug. De Lionsclub Schiedam, die meende dat in dit geval dringend Ivulp nodig was, zorgde voor de bouwtekeningen.van het clubhuis. De gemeentelijke goedkeu ring is inmiddels verkregen. De Lions- personeel ter beschikking om de fun dering te leggen. Ze gaat voorts een ac tie voeren onder de bedrijven in Schie- club stelde verder gereedschappen met dam teneinde de voor de bouw benodig de materialen te krijgen. Het groepshuis, dat de naam „Het Raadhuis" zal dragen, krijgt twee zalen, elk van' elf bij 5 meter, een voortrek- kersruimte, een ruimte voor-.de leiders, een bergruimte, toiletten, een 'garderobe en een k eukentj e. Verder dan de fundering- van een der zalen is men op het ogenblik- nog niet. Of het groepshuis er ooit-zal ko men, zal afhangen van de goedgeefs heid van particulieren en bedrijven, die door hun giften en bijdragen het groepshuis mee zullen moeten bouwen. Behalve aan geld is er behoefte aan deuren, ramen, beton-elementen, hou ten opbouw, dakbedekking; glas, verf- werk en vloeren, binnendeuren, keu- keninrichting, sanitair, elektrische in stallatie enz. Bijdragen en toezeggingen worden gaarne ingewacht- bij de heer J. M. N. Adriaanse. Franselaan 162c, Rotterdam tel. 151426. Hoewel er nog met meer is dan een prtl begin, wil men de bouw inluiden met een enigszins feestelijk vertoon. Zaterdag om 16 uur zal op het terrein van het te bouwen tehuis door me- vrouw Van Haaren—Raaymakers, we duwe van wylen burgemeester Van Haaren, de groepsvlag aan een door de welpen en verkenners bij sfie gelegen- - te richten spant worden ont plooid. Deze plechtigheid wordt opgeluisterd door tamboers, pij,pers en hoornblazers de districtsband van het Nederlanse padvmdstersgilde te Schiedam. Aan de plechtigheid gaat een mars van de padvinders met de twee bands door de stad voorat neel van de GEW-bedrijven al heel wat -hoofdbrekens bezorgd. In het begin werkte de fontein zoals het hoorde, maar langzamerhand werd het spuitvermogen steeds minder en ten slotte kwam er een armzalig straaltje. Toen men onlangs in samenwerking met personeel van de Reinigingsdienst de fontein huiten werking stelde en de vijver liet leeglopen, bleken niet min der dan elf kruiwagens nodig te zijn om het vuil naar een gereedstaande vracht wagen te brengen die daarmee voor een goed deel werd gevuld. Een „bloemlezing" van de fontein- vondsten vermeldt onder meer: 12 hele tegels die uit de bestaande Lies veldbestrating weggehaald bleken te zijn; 8 conservenblikken; 15 hele bakstenen; vier schoenen; één blik verf (gedeeltelijk leeggelopen); di verse stukken pijp en hout een plastic-pop; twee waterpistolen (ver roest); diverse bromfietsonderdelen, zoals schokbrekers, bagagedragers en een zadel, brokken -puin (van de sloopwoningen uit de omgeving: bordpapier en.kranten; twee hand schoenen; een blokfluit en vier centen. - Over de laatstgenoemde voorwerpen wordt in het bericht cynisch opge merkt dat deze waarschijnlijk in de vijver geworpen werden ter delging van de aangebrachte schade. De totale yuil-laag was 30 cm. dik. Het is duidelijk dat een dermate ver ontreiniging de Gemeentelijke Ener gie- en Waterleidingbedrijven op zijn zachtst gesproken voor moeilijkheden plaatst. Men blijftniettemin hopen dat de Liesveldfontein op den duur haar aan trekkingskracht zal gaan verliezen en dat zij, zoals dat toch ook. in andere gemeenten het geval is, normaal kan blijven werken ter opluistering van de omgeving. Maar ondanks deze verwachting zijn nu eerst (helaas) maatregelen nodig, met behulp waarvan de jeugd op een veilig afstandje blijft. Plotseling de Oost-Varkenoordseweg m Rotterdam overstekende vijfjarige Bianca de Winter van de Schammen- katnp is woensdagmiddag aangereden door een juist passerende bestelauto en ongeveer vijftien meter weggeslingerd. Met een diepe hoofdwnd en een wond aan het rechteronderbeen is zij naar bet St. Claraziekenhuis gebracht. Hst ballet waarmee de avond werd geopend, „Ontmoetingen", ballet in één bedrijf op muziek voor louter slaginstru menten van Ivo Ki-rigin, was een inge wikkeld abstract geheel, waarin drie fi guren. te weten: een meisje, een soldaat en een dichter worden geconfronteerd met. hun zwakheden, zoals nieuwsgierig heid, koketterie, hartstocht, jalouzie en hoogmoed, en - waarbij de reacties in de psyche van deze drie personen worden uitgebeeld. Dit alles geschiedt in aan wezigheid van een z.g. „koor" (te verge lijken -met een rei uit de ktasaeke tra gedie!) De uitbeelding v,an de verschil lende reacties liet veel aan duidelijkheid te wensen over. ondanks de overgave waarmee de drie solisten: Vesna Birto- rac, Damir Novak en Zoran Grgic zich van hun taak kweten. Een fraai ballet daarentegen was het mema volgende: „Bewegingen", afkom stig van de Franse balietkritikus Fran cois Guilloit de Rode echtgenoot van FVanconse Adret, die de choreografie hiervan heeft verzorgd. Dit sobere bal let, beslaande uit vier episoden genaamd: Contrasten, Peat, Oproer en Feest, bleek m hoge mate boeiend, niet in bet minst door het voortreffelijke groepwerk van net corps de ballet. Alleen bleek niet zonneklaar, waar het „Oproer" eindigde, en waar het „Feest" begon. Lauweren oogstte verder Maja Bezjak, die met haar uitstekende partner Damir Novak fraai hogeschool-ballet liet zien hetgeen uiteraard een open doekje op leverde in „Rapsodie", een ballet op de Rapsodie over een thema van Paga- nini voor piano en orkest van Sergei Rachmaninoff. Een apart woord van hul de past hier tevens voor pianiste Jurica Murai, die de veeleisende solopartij met verve vertolkte. Het laatste ballet van de avond „Trip tiek op levendige, vooral ritmisch pak kende muziek van de hedendaagse Joego slavische componist Petar Konjovic, vormde, ondanks de vaart waarmee het werd gebracht, een anticlimax na het voorgaande. Er was wel het een en ander aan volksdansen ontleend, maar verder vielen er veel vreemde bewegingen, met name van de heupen, waar te nemen, uok de costumes van zigeunervrouwen deden vreemd aam Al met al een gemengde avond, waarin vooral het klassieke ballet en het groep werk vaak uitstekend -waren. aj. r Geboren: Stephanus, z v S J C Nieberg en L M W Bevers; Albert, z v van Engelenourg en L Mus; Jacobus H. vrVT^?4 t jtl],e e?„N c Wubbeling; Robert m. s v A J van der Marei en I Schenatt. ^Overleden:- H Klem, wed van J de Later, TyNSDAG verscheen voor de Rotter- D damse rechtbank een groepje van vijf jongens, verdacht van diefstallen gepleegd in verschillende „combinaties", jongens, die hoewel ze ai meerdere "ver oordelingen achter de tug hadden op nieuw zijn gaan stelen en elkaar hiertoe zijn voorgegaan al dan niet aangezet door drank. De 21-jarige lasser P. P. hoorde een jaar en vier maanden tegen zich eisen, de negentienjarige bavxar- beider P. H. J. NV. N. B. zeven maan den waarvan drie voorwaardelijk, de negentienjarige los-werkman J. Z. een jaar jeugdgevangenis, de twintigjarige C. A. N. een jaar en negen maanden en de 21-jarige kistenmaker J. v. d. M. zeven maanden waarvan drie voorwaar delijk. P- P. en P. R. hadden samen een brommer gestolen en P. P. alleen een portefeuille van zijn broer met 270 en later met C. A. N. en J. Z. bij een be- drijf ln de Ka.ppeijnestra.at een bedrag van achthonderd gulden «en een slof si garetten. Verder had P. P. nog drie in braken op zijn naam. P. p. gaf toe al vanaf zijn vijftiende alcoholist te zijn. Hij dronk de laatste tijd vijftien glazen whisky per dag. Overgens liep bij nog to een proeftijd. P. R. werd een „meeloper" van de Jongens, die uit de omgeving van de Kruiskade en de Gouvernestraat komen. Het verzoek van de raadsman om di rect uitspraak werd, na raadkamer, af gewezen. C. A. N. en J. Z. hadden sa men ingebroken bij de Ned. Speciaal, drukkerijen. Z. stond op de uitkijk. De p<Vr -, teapte he* tweetal op heterdaad. C, N. had in totaal acht inbraken ge pleegd. N. begon met inbreken twee da gen nadat hij nit de gevangenis -was ontslagen. Zijn verdediger had uitgere kend dat de twintigjarige C. N. vanaf zijn tiende jaar reeds 37 procent van zijn leven m de gevangenis had doorge bracht. J. z. had totaal zeven inbraken en een poging daartoe op zijn kerfstok. Toch was de officier van mening „dat er nog wel Iets van te maken is". Daarom vroeg hij plaatsing in de iecgd- gevangems. J. y. d. M. was geruime tijd niet met de justitie in aanraking ge- IveesL Tot de fatale avond, waarop hij N- op pad was gegaan en drie inbraken op een avond had gepleegd, waarbij de buit amper vijftig gulden was. Hij was er toen zelf mee opgehou den. Daarom was de eis van de officier if?,'- d- M. een van de lichtste van eet hele groepje. f)P het vaarschema. van de Hollaad- Amerika Lijn staan voor dit najaar twee „Netherlands Festival Sailings" aan boord van het vlaggeschip het s.s. Rotterdam, een „Festival SaiKsjiri1 tij dens een reis van Rotterdam naar New York (26 oktober) en een tijdens de te rugreis, die op 4 november ia New-York begint. Het doel van deze reizen is de passagiers, veelal oudere Amerikaneu, *n de gelegenheid te stellen kennis te maken met o.m. de culturele aspecten van Nederland. Zo zal door middel van lezingen en instructieve concerten dé aandacht worden gevestigd op oude en moderne Nederlandse muziek, beelden- de kunstenaars (schilderessen, schilders en beeldhouwers) zullen een expositie van hun werk samenstellen en toelich ten met documentaire en lezingen en voorts zullen inleidingen worden gehou den over de Nederlandse letterkunde. Dr. Gans, voormalig conservator van het Amsterdamse Stedelijke Museum en initiatiefnemer van het plan-Gans (ver- koop-bevordertog kunstenaar-publiek) die de reis meemaakt, noemde gisteren op een persconferentie het initiatief van ™,land-Amerika zeer prijzenswaar- oTn' -aZ,e-) J een eerste wenk aan het bedrijfsleven, om de kunst weer te integreren. Maar niet alleen de+ kunst zal ln het middelpunt van dé be langstelling staan. De chef-kok zal spe ciale Nederlandse schotels samenstellen «m hierover ook uitleg geven. Zo moge lijk zal via de televisie een kijkje in de keuken worden genomen als de koks nL i,0.ïaI,dse. hutsP<>t met klapstuk aan het klaarmaken zijn. Ten slotte: Aan boord zal zfch ook een origineel Am sterdams draaiorgel bevinden, tijdens de reis bespeeld door een bekende Am- - sterdamse draaiorgelman de heer Kuis- ters. De passagiers zullen dus eveneens Runnen genieten van de populaire Hol landse straatdeuntjes.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1