I satin beauty BOURJOIS MORGEN GROTE DAG EILBEK-BERGERS ppl mm HOIY-ZIEKENHUIS KOMT SEPTEMBER IN GEBRUIK Europese prijs voor Sehiedamse meisjes AGENDA ÏIBS-diploma's (41) na laatste G.v.P.-exainens s 1 7 H.B.S.S. heeft vergunning voor clubhuis binnen f t Gaat er om spannen ■SÉ Officiële Kantelen is begin van 'berging h opening pas veel later Kinderen gewond bij oversteken jiff Jaarwedde van wethouders nu 32 mille Garage Van Dalen N.V. Felicitaties van mr. Peëk Zaterdag feestelijke vergadering Plan voor acht wijkwinkels in Maassluis-West Ir. M. W. den Outer GEB-directeur j Burgerlijke stand kalender Allemaal hard aan ontspanning toe 0 ROTTERDAMMER VRIJDAG 10 JULI 1961 I? laT igen echt Ind. ken» Be loop X5 l te g. Safin Beauty van Bourjois jorgt voor een lichte, trans parante make-up. Extra voordeel: Satin Beauty houdt pw huid zacht en soepel. per tube f 3.7S (Van een onzer verslaggevers) Morgen gaai het er achter tie quarantaine-inrichting op de Nieuwe Maas om spannen, letterlijk tn figuurlijk. Dan zal namelijk blijken of al die maanden van zeer kostbare voorbereiding resultaat zullen hebben of dat zij voor niets zijn geneest. Dan zat blijken of de berekeningen van ir. M. van olsi (wiens eerste berging het is) van de spanning op de kabels juist is geweest. ie "S IE6RAN0 SPECIALISTEOU MAQUILLAGE j :.v. .achten en vermoedelijk een lichte her- zuuen kilometers lange nieuwe kabels zich om de „blokken" (ka- r...i. trollen) spannen en vervolgens hun kracht overbrengen op de drie stalen jukken die bevestigd zijn op de romp van het op de avond van de 22ste november 1953 gezonken Duitse schip Eilbek. *rote bokken van Van dani W woninginrichting f BROERSVEST 64-6 Getallen STUDIE morgen dagelijks DOORGEKRAST BEZWAREN nu reeds vanaf 149.- KOOYMAN N.V. Waterbericht Uitreiking Verantwoording (Van een onzer verslaggevers) TTET in Viaardingen in aanbouw LA zijnde Holy-Ziekenhuis zal in de eerste helft van september in gebruik worden genomen. De offi ciële opening volgt op een veel later tijdstip, waarschijnlijk in het begin van het volgend jaar. Gelijk met het ziekenhuis komen vijf verdiepingen van het nieuwe zus terhuis in gebruik. nu... beduidend goedkoper Met het overbrengen van de onge veer 200 patiënten, van wie er naar men verwacht 50 tot 80 per brancard moeten worden getransporteerd, krijgt men medewerking van de Geneeskun dige Troepen der Koninklijke Land- ba 4eoi EWfc slaad ]e 41^ CtiHi» Laudair titi A. DEN DRAAK Ijke 106 Hi 'roe- sin ds BA tO* tleiï* lik* 5 ct. o 16 VtOOBASe MAM tip - 5tff! 11$, 112 /oor oor* van ids? 3703 Fto7 ctle [zen. iro* len- 10.7 'OCT iras* iges 595. iveg lo^ istr. lo.5 aag Bos 364, .10.5 Ca- X) 5 j In Rotterdam zijn donderdag op driel|s&Èj pSiatsen in de stad plotseling oversteker.- de kinderen aangereden en min of meer;fpg* enstig gewond. !&ia£ De vierjarige Karin Metsers uit de Hcedsdijkstraat stak, toen zij door haart Morgen tegen tienen zullpn rlrio a r.ceder werd geroepen, plotseling ach- j T~' ,1. J, Üe dne :er een geparkeerde auto de weg over. ia* s bergingsbedrijf, liggend in de Werkhaven en verankerd op Zij werd aangereden door een juist pas-|het terrein van de firma Hensen de lieren in werkin» stellen «erende personenauto en is met rug-i „„ii™ i.:i1 neren m v. trKing stenen, (Van een onzer verslaggevers) De jaarwedde van wethouders wordt van 27.600 verhoogd tot S 32.000 met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar. De gemeen-1 tcraad heeft gistermiddag laten weten' geen bezwaar tegen de verhoging te j hebben. Tegen het voorstel stemden al-I leen de drie pacifisten en de communist1 S. Groenendijk Nadat de heer J. Reehorst (soc.) liao gezegd, dat de salarissen van de hoog ste ambtenaren, van andere bestuur- ders en van de burgemeester oriëntatie punten moeten zijn bij de vaststelling van de jaarwedden van de wethouders, kwam de pacifiste mevrouw A P. Ste kelenburg-van Kwaivegen vertellen, dat niet het formaat van de gemeente, maar het formaat van de wethouder bepalend moet zijn voor de verhoging. Zij zei er ook geen bezwaar tegen te hebben, als de hoogste ambtenaren meer zouden verdienen dan de wethouders. Eraan herinnerende, dat de jaarwedden eind vorig jaar waren verhoogd van f 24.000 tot 27.000, merkte mevrouw Stekelen burg op, dat de totale verhoging van achtduizend gulden „tot stand is geko men langs een kronkelweg", die de Rot terdamse raad niet waardig is. Zij kreeg de steun van de heer Groenendijk, die ook tegen het voorstel .vas. Burgemeester mr. G. E. van Walsum maakte aan deze opmerkingen weinig woorden vuil. Hij zei, dat er geen re den is, de Rotterdamse wethouders an ders te bezoldigen dan hun collega's in gemeenten van vergelijkbare grootte. De procedure volgens welke de wethou derssalarissen worden vastgesteld noem de de heer Van Walsum versleten. Vol gens de Gemeentewet bepalen Gedepu teerde Staten onder goedkeuring van de Kroon de hoogte van de jaarwedden, nadat zij de raad hebben gehoord. De praktijk is echter, dat de minister van binnenlandse zaken de salarissen vast stelt en dat Gedeputeerde Staten hem daarin volgen, indien de gemeenteraad geen bezwaren heeft. de Rotterdamse I Hofsingel niet meer verantwoord 27.000 verhoogd! O f) Het bureau onderwijs te Schiedam is van 3 juli tot 10 augustus voor het publiek ge sloten. snuchuading naar het Dijkzigtzieken- huis gebracht, f Op dezelfde manier kwam de zeven jarige Jacob Baris uit de Retiefstraat mor zijn huis onder een auto terecht. Met scbaafwondjes en vermoedelijk een hersenschudding is het kind naar het Zaiderziekenhuis gebracht. In öe Oranjeboomstraat liep de drie jarige Johannes M. van der Meiden uit die straat plotseling de weg op. Het kind verd aangereden door een bromfiets en s met een wond aan het gezicht en ver- tnoedelijk een gebroken bovenbeen naar hstDijkzigtziekcnhuis gebraent. f Aan de Christiaan Hygensschoo] tc Rot- ztdam slaagde E- Lips uit Schiedam voor htt diploma optiek. H v. Wolfswinkel slaag de ïoor fijn-mechanische techniek. A. Leeu- wnstein behaalde dit laatste diploma na «o jaar praktijk, H. J. Markestijn slaagde ds horlogemaker. 520 f N IIS sar 135 ng. ere rk, tel. 0.8 Bel ons voor een demonstra.tierit BUYS BALLOTLAAN 4 VL AARDINGEN Telefoon 8709 Als alles vlot verloopt hopen de inge nieurs van Van den Tak de Etlbek tegen twaalf uur recht te hebben. Dat wil zeggen op de bodem van de rivier, maar met schoorstenen en masten rechtop. Zo niet, dan wordt het zeker vijf uur. zo niet nog later. Wat morgen wordt verricht is eigenlijk 'de beginfase van de berging. Mocht het morgen gelukken de 2536 ton metende Eilbek te kantelen, dan volgt de eigen lijke berging. Het gat, dat het eveneens Duitse schip Arcturus midscheeps aan bakboordzijde heeft gemaakt, zal provi sorisch worden gedicht, een groot aantal luchttanks en bokken zullen het schip omhoog brengen, liet zal worden leeg gepompt en naar een dok worden ge sleept om gerepareerd te worden. Een meetvvagen van T.N-O. uit Deift zal morgen voortdurend de spanning in de kabels meten. Want dat er gelijkmatig wordt getrokken aan de drie jukken die op het schip vastzitten is wel het belang rijkst. Want zou er ongelijkmatig worden getrokken, dan bestaat de kans dat bepaalde kabels overbelast zouden wor den en dus zouden springen. De mensen van TNO en de mensen op de drie bokken staan dan ook met de uitvoerder voortdurend in radiocontact. De rivierpolitie zal de rijkshavendienst assisteren bij de verkeersregeling op de rivier. Er zün nog meer voorbereidingen ge troffen. Zo zal de tachtigjarige mevrouw A. Kooyman, wier huisje precies tussen de kabels instaat,, lijdelijk bij familie in het land worden ondergebracht. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat een springende kabel, juist omdat er zulke grote krachten worden uitgeoefend, het ernstig zal beschadigen, zo niet zal ver nielen. Overigens zal mevrouw Koóyman daarvoor worden schadeloosgesteld. De assuradeuren en de eigenaren van het schip uit Hamburg zullen deze ber gingspoging nauwlettend gadeslaan. Pu bliek krijgt op de Sehiedamse Maas boulevard gelegenheid deze unieke ber ging' in de geschiedenis van de Rotter damse haven te volgen Om ten slotte nog enkele getallen te noemen: de Eilhek weegt leeg 2281 ton (de meeste lading kleingoed is in de loop van de achterliggende maanden door duikers uit het wrak verwijderd), de kabels die aan de jukken vastzit ten (kosten elk een ton; aan voorschip met vier kabels, midscheeps met drie en op het achterschip met drie) heb ben een doorsnee van liefst zes centi meter en ten slotte 5.500 meter dunne i kabet, dat tussen de twintig katrollen is gespannen. Baggermolens hebben! bijna veertigduizend meter grond weg- I gebaggerd van de bodem en oever om het mogelijk te maken, dat de Eilbek op een vlakke bodem komt te liggen- Vijftig werknemers van Van den Tak (Van een onzer verslaggevers) CCH1EDAM telt twee winnaressen van de dit jaar gehouden Europe se tekeningen- en opstelwedstrijd. Vanmorgen zijn de twee meisjes ont vangen in het stadhuis. Uit handen van burgemeester mr. J. W. Peek kre gen beiden een door het gemeentebe stuur aangeboden boekenbon. Een van de meisjes kreeg bovendien een reis je naar België toebedeeld. Burgemeester Peek wees in zij n toe spraak op het werk dat de twee Sehiedamse ulo-leerlingen hebben ver- richt voor de Europese eenwording. Thea v. d.. Klink en Inge Burggraaf hebben zich ingezet voor de eenwor ding en zich verdiept in deze moeilij ke materie, zo zei de heer Peek. Europa's eenheid is van het aller grootste belang. H.M. de Koningin heeft, aldus de burgemeester, enkele jaren ge leden tijdens een toespraak die zij hield Aan de Technische Hogeschool te Delft slaagden voor het propaedeutisch examen bouwkundig ingenieur de heren T. C. Bauer jQE verjaardagskalender in de w.e. i* door een nieuwe vervangen. Dal i* ttn gebeurtenis. Een dergelyke kalen der gaat immers tijden mee. Het gevolg In dal je er enigszins aun gehecht raukt. Deze kalender, waarmee je dagelyks ^ordt geconfronteerd, wordt zodoende «en echt bezit. Bovendien, ze is liet jncdijun dat de handen met familie en kennissen onwillekeurig versterkt. Het voortdurend aanschouwen van de lijst verjaardagen mist haar uitwerking staat er geleien hij stil, hoe belangrijk de gewone goh rui ksvoor werpen zyn. De verjaardagskalender is een sprekend voorbeeld van. Het kan voorkomen, dat je ook hij een aiitler thuis even in reiruite moet gaan. ^>'n gelegenheid gryp ik altijd dank baar aan om te onderzoeken, hoe goed slecht m*n relatie tot de betreffende familie of kennissen is. Door de be* *usie kalender nauwkeurig te bestude* ren. Met de deur hecht op slot is het roogelyk voor deze studie enigiï lyrf uit 'e trekken. J?ÉN keer overkwam het ons dut de bevestiging aan de muur niet zo stevig was en het famiïiednriunent op de grond viel. We slaagden er niet in geval hinnen een aannemelijke ler- mUR te repareren. Maar ze zijn er nooit achter gekomen, dat wy het hadden «Maan, Onze studies van «leze kalen ders zijn, afgezien van dit heimelijke Buitengewone ledenvergadering ■"SS, 15.30. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- ïtose redactie, Lange Kerkstraat 82, 6415 4. b.g.g. 11 5588 (toestel 62, 9,18 uur, b.g.g. 19 5885) alleen voor '™acheaangelegenheden. agentschap mevrouw J. v. d. Hoek- JWendam: J. Steenstraat 29, telefoon -j11' (alleen voor klachten, adverten- lljjgf" abonnementen, b.g.g. telefoon ®a®hten bezorging: Agentschap (adr. Mven) dag. van 18.30—19.30 uur. Mlangrjjke telefoonnummers: Alarm ,3'tie 6466; alarm brandweer 69123; "fa GG en GD 29290. .apotheek: Rembrandt, Rembrandtplein tel. 68855. incident, steeilf zeer waardevol gew eest. Niet alleen kregen we een redelijk in- zieht in tie kring van vrienden van onze gastheer en gastvrouw, maar voor al werd onze positie tegenover lien lieldrr. De w (jze van invullen van de open plaats achter onze geboortedatum doet hel 'm juist. Eens hadden we de verhouding tot kennissen, die we zeker mochten, to taal verkeerd beoordeeld. Het onder-, tinge verkeer was wat stroef. lit tie w.e. zag ik simpel onze voornaam ver- meld. lie genegenheid hleek over en weer te bestaan. Deze retraite beteken de liet breken vail het ijs. JA, het gaat vreemd met de verjaar dagskalenders. Als je net bent ge trouwd, staan er niet veel namen op en gaapt het wit je aan. Allengs echter komen ze. de nieuwe neefjes en nicht- jes. die toch jaarlijks niet een prent- briefkaart bedacht moeten worden. De kalender raakt vanzelf vol. Maar dati. breekt de periode aan, waarin er na men op staan van onderen en ook wel leeftijdgenoten, die nooit meer jarig zo'len worden. Ergens zag ik zo"n ka lender hangen, die nog was ingevuld door iemand, ilic was overleden. Ook dat komt voor. Thuis hebben we eens een naam van een overledene doorge haald. Dat was een schrijnend gezicht. Het was haast alsof jezelf lot de dood had bijgedragen. We hebben niet meer op de kalender gekrast. Daarom ston den er namen te veel op. HET was duidelijk, dut onze ka lender vervangen moest worden. Plotseling hing er een andere. Hoe vertrouwd de oude ook was, we za gen er de iioodzauk van in. Toch kwamen er vragen. De nieuwe kalen der is namelgk een uitgave van de BÜbelkioskvereniging en voorzien van platen in kleurendruk, overge nomen uit de kinderbijbel, waaruit we aan tafel vourlezen. Het bezwaar hadden we ook gevoeld, maar we durfden het niet onder woorden te brengen. Een van de kinderen zei het echter: „Ik vind, dat er geen platen van de Here Jezus in de w.e. mogen hangen." Er volgde een dis cussie op peil, waarvan we niets vertellen. Ér werden deugdelijke argumenten aangevoerd. De kalender hangt nog op dezelfde plaats. Ieder- een heeft er vrede mee. zijn morgen tn de weer, de totale kos- ?n C' TA' „C" ,ï"an Zeijl uj' Schiedam en de ton ionen in e?#* rirhffmr Aan v**;i i heren «T. C. Mos en C. J. Zoeteman, even- w J ting: an een miljoen j eens U]t Schiedam, voor het propaedeutisch turnen. j exörnen scheikundig ingenieur. De Schiedam mer J. H, "Wittop Koning slaagde aan de Economische Hogeschool te Rotterdam voor het kandidaatsexamen economische weten schappen eti zijn stadgenoten M. C. C. Brui* ninckx en J. A. de VVaardt slaagden aan de Rijksuniversiteit te Leiden voor het kandi daatsexamen Nederlands recht. PHILIPS AUTORADIO Schiedamsesingel 149 fil. zuid: Do rdts est raat weg 13 Rotterdam. Telefoon 010-117620 0 Aan de gemeentelijke school voor do de tailhandel te Rotterdam slaagden A. P. v. d. Ende. S. K. Heerema en R. A. G. van Zes- I sen tiit Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) De examens bij het Groen van Prin- sterer-iyeeum in Viaardingen zijn ach ter de rug: de laatste ploeg van eenen veertig gelukkige jongemensen ontving donderdagmiddag uit handen van rec tor drs. H. J. Smit het dipioma-HBS- B: Zij promoveerden daarmee tegelij kertijd tot oud-leerlingen van het ly ceum. In de afgelopen m a anden isrevan In de afgelopen maanden is er van alle kanten hard gewerkt, zei de heer Smit. Zowel de leerlingen als de le raren hebben flink geworsteld: ,,In al jullie benauwdheden waren zij mee- benauwd". Het was voor de laatste keer dat de heer Smit zijn afscheidstoespraak hield. Weliswaar is zijn pensionering nog enige maanden uitgesteld, maar in het ko mend najaar zal de rectoraatswisseling toch een feit zijn. Hij zei: „Er is nu een tijd van ontspanning aangebroken en daar zijn wij allemaal hard aan toe". Jullie, zo vervolgde de heer. Smit, gaat nu een gulden vrijheid tegemoet, maar vergeet nooit dat de ware vrij heid altijd naar de wetten luistert. Sprekend over de beroepskeuze herin nerde hij de geslaagden eraan dat zij met hun HBS-B -diploma zelfs predikant kunnen worden. Hij wist dat dit zijn leerlingen niet onbekend was, maar hij zei het nog eens om „geen last te krijgen met een bepaalde Vlaardingse domi nee", die hem verweten had dat hij bij een vorige diploma-uitreiking niet Vrijdag 10 juli: Gemiddeld keukenzout gehalte 435 milligram per liter. Verwachting voor morgen, II juli: Ge middeld keukenzoutgehalte 450 milligram per liter. op deze mogelijkheid had gewezen. Aan het slot van zijn toespraak wees de reetor de geslaagden op de ernst van het Bijbelwoord „Zonder Mij kunt gij niets doen". Hij sprak de wens uit dat de geslaagden tijdens hun studie aan het lyceum iets van de diepe bete kenis daarvan zouden hebben leren verstaan. Bij de diploma-uitreiking as sisteerde drs. R. van den Bosch, die de heer Smit als rector zal opvolgen met het overhandigen van het ge schenk van het schoolbestuur, het boek „Uit de wereld van het Nieuwe Testament". Als steeds was er een boeket bloemen voor de geslaagde meisjes. Eervolle vermeldingen kre gen Piet Hoogendam en Dirk van der Lugt, die allebei vier tienen op hun lijst hadden. De geslaagden zijn: de dames: Anne ke Lok (Maasland): Ineke Mostert (Maassluis)Joke Nieuwstraten, Teuni van Vliet, Rieme Wouters (allen Viaar dingen); Mieke Poot (Schiedam); Rie Sonneveld (Maasdijk) en de heren: Ro nald Ackema, Adri Bol, Jaap van den Broek, Robbert Jan Egger, Adri Hoo gendam, Piet Hoogendam, Wout van Leeuwen, Ben Maat, Herman van der Marei, Ary Meijer, Johan Molenaar, Henk Oldert, Kees Sotekouw, Ronnie Tamboer, Fim Vletter. Jan Vogelij. Cok Vreugdenhil, Maarten van der Zwan (allen (Viaardingen;Han Blok, Chiel Bos. Kees Faling, Job 't Hart, Koos Krabbendam, Cor Kreft, Dirk van der Lugt, Piet Onderdelinden, Marinus Piek, Wim Poot, Coen Sterenborg, Bart van Strien, Rex Veldman, Kees Wis man (allen Schiedam)Herman Jonk man. Gerrit de Lange (beiden Maas sluis). Afgewezen: vier kandidaten. voor studenten in Kopenhagen met haar woorder, grote indruk gemaakt Ze zei dat men in Europa in de toekomst in hetzelfde huis moet wonen of in dezelfde ruïne moet ondergaan. De burgemeester wees erop dat men zich eeuwenlang onveilig heeft gevoeld als gevolg van het onbekende. Door het ontbreken van de technische middelen en de grote risico's die aan het reizen wa ren verbonden, kende men elkaar in Europa niet. Doordat hierin verbetering is gekomen, begrijpen, de mensen elkaar nu beter en er komt op velerlei terrein een. steeds hechtere samenwerking. Dè heer Peek vergat hierbij niet de oecu mene te noemen. Kies voor jullie boekenbon een werk over een bepaald Europees land. Dat zal een stimulans zijn om je nog ver der in de eenwording te verdiepen, al dus de raad die burgemeester Peek de meisjes meegaf. Thea v. d. Klink, leerlinge van de Mater-Dei ulo, heeft in categorie C (16 tot 19 jaar) een opstel geschreven over de 'verantwoording 'die Nederland heeft ten opzichte van andere Europese lan den, in het bijzonder betreffende de ver antwoording van de jongeren. Haar werk is eerst in Den Haag ge jureerd .en later in stencilvorm in Straatsburg, waar de inzendingen van de dertien deelnemende landen binnen kwamen. De zestienjarige Thea heeft met haar opstel in haar categorie een reis naar België gewonnen. Met zestien andere Nederlandse jongeren gaat zij Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent en Waterloo bezoeken. Allereerst komen de jongens en meisjes van 27 tot 30 juli in Amster dam bijeen. Minister Th. H. Bot van O.. K. en W. zal op 29 juli in de Ridder zaal in Den Haag het gezelschap win naars en winnaressen uit geheel Europa ontvangen. Van 30 juli tot 3 augustus gaat men naar België. Inge Burggraaf (veertien jaar) heeft een opstel over Spanje geschreven. In haar categorie (12 tot 14 jaar) moest een Europees land naar keuze in op- stelvorm worden beschreven. Dit heeft de Vlaardingse wethouder van Volksgezondheid, de heer G. Wal stra, donderdagmiddag meegedeeld op Morgen brengen wij een bij zondere aanbieding speciaal op modegebied. Want juist in de zomer met de dikwijls koele avonden is de be hoefte aan modieuze wollen damesvesten het grootst. Morgen koopt U Uw zuiver wollen dames vest, fully fash ioned (geheel geminderd) en in een prachtige kwaliteit. In een klassiek model en in een model met kraagje. Damesvesten uit de series van 16 tot 18 gulden, koopt U voor nog géén dertien gulden. Morgenvroeg om 9 uur beginc de verkoop van deze zuiver wollen damesvesten in de kleu ren o.a. wit, grijs, marine enz. en de maten 38 t/m 46, voorj m Géén tel. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) De Sehiedamse christelijke voetbal vereniging H.B.S.S. verkeert in een feestelijke stemming. Sedert enkele dagen is de ministeriële goedkeuring binnen voor de bouw van het club huis. Zaterdag zal tijdens een buitengewone feestelijke vergadering in gebouw Ire ne aan de Nieuwe Haven (aanvang half vier) deze voor de vereniging belang rijke gebeurtenis worden besproken. De goedkeuring zal officieel worden be kendgemaakt en er zal worden verga derd over de eigenlijke bouw. Er zal worden gesproken over te voeren ak- ties om geld binnen te krijgen en over het te vormen bouwfonds. Het op het sportpark Harga te bouwen clubhuis krijgt een kantine van 14 bij 85 meter en maar liefst tien kleed lokalen. van deze tien worden er twee in gebruik genomen door de christe lijke korfbalvereniging O.D.I., de „in woning" van H.B.S.S. Verder komen er diverse toiletten, douches, een be- stuurs- en een scheidsrechterska- mer en een ruimte voor E.H.B.O.- doeleinden. Het clubhuis wordt vanaf de grond eerst een halve meter in steen opgetrokken, de rest wordt van hout gebouwd. Alle seniorleden met echtgenotes en ver loofden en alle juniorlerien met vader en moede- worden op de feestverga- dering verwacht. een korte persconferentie. Er is een scherp werkschema is opgesteld om dit doe! te verwezenlijken. Van het personeel en allen die verder bij de verhuizing betrokken zijn, zal in deze korte tijd nog zeer veel worden ge vraagd, maar er is geen enkele reden om er aan te twijfelen dat het nieu we complex half september in ge bruik zal zijn. De wethouder zei dat men geen risi co's wil lopen door het ziekenhuis aan de Hofsingel nog een winter In bedrijf te houden. Zowel ten opzichte van de patiënten als het personeel en de medi sche staf acht men dit niet verantwoord. Het is de bedoeling dat de eigenlij ke bouwwerkzaamheden vóór de ko mende bouwvakvakantie (die volgende week vrijdagavond begint red.) ge reed komen. Daarna is dan nog wat klein werk nodig, zoals o.a. het schil deren van enkele afdelingen, maar men zal dan in ieder geval met de inrichting kunnen beginnen. Half sep tember zullen ook de toegangswegen klaar zijn, maar nog niet de tuin met de vijvers enz. (Van een onzer verslaggevers) B- ea \V. van Maassluis doen de raad mededeling van een plan voor acht wijkwinkels in Maassluis-West, waar kor,geleden de eerste bewoners zijn ge komen. Aanvankelijk was in het weste lijk deel van het plangebied een terrein voor wijkwinkels gereserveerd, In ver band echter met een komende herzie ning, waarbij het grote winkelcentrum meer in het hart van het gehele gebied komt en daardoor een centrale functie zal vervullen hoeft het wijkwinkelcen- trum niet zo groot te worden. Na onderhandelingen is voor de tot standkoming van het winkelcentrum een plan uit de bus gekomen van de N.V. „Bouwen" uit Capelle a. d, IJsseL Het omvat acht winkels met daarboven wo ningen en grenzend aan dit complex een blos van acht etagewoningen (twee woonlagen), een en ander met garage- ruimten in de onderbouw. B. en W. stel len de raad voor de betreffende grond aan de bouwer te verkopen. Woning- contmgentstoe wij zing zal in dit geval in de premiesector geschieden. B. en W. hebben de bedoeling om, wat de branche-verdeling over de toe- komstige_ winkels, evenals in de Sluis- polder is gebeurd: de mèdewerking wordt gevraagd van het Centraal Or gaan ter Bevordering van de bouw van middenstandsbedrijfspanden (COM.) Burgemeester mr. J. W. Peek over handigt de prijzen aan Inge Burg- 1 graaf (rechte} en Thea v. d. Klink. (Van een onzer verslaggevers) Ir. M. W. den Outer volgt ir. G. de Regt op als directeur van het G.E.B. te Rotterdam. De gemeenteraad heeft hem gistermiddag in die functie benoemd. Zo als men zich zal herinneren, gaat de heer De Regt eind deze maand met pensioen. Martinus Willem den Outer werd 59 jaar geleden te Soerabaja geboren. Na zijn opleiding aan de T.H. te Delft trad hij als ingenieur in dienst bij de N.V. tot Keuring van Electro technische Materia len te Arnhem. Van 1930 tot 1955 was hij als ingenieur en later als hoofdingenieur werkzaam bij de Landswaterkrachtbedrij- ven. ressorterend onder het ministerie van openbare werken en energie in In donesië. Daarnaast was hij van 1953 tot 1954 buitengewoon hoogleraar aan de T.H. te Bando-eng. waar hij colleges gaf in hoogspanningstechniek en electriei- teitsvoorziening. Gedurende de Japanse bezetting werk te hij als krijgsgevangene (reserve otti- cier-spoorwegkoelie) aan de aanleg van de Burma-Siamspoorweg. Na de oorlog werd hij belast met de opbouw van het electriciteitsproductiebedrijf in West- Java. Sinds i januari 1955 is de heer Den Outer verbonden aan hut G.E.B. in de Maasstad. Ruim vier jaar later volgde rijn benoeming tot adjunct-directeur. Be heer Den Outer, die ridder in de Orde van Oranje-N'assau is, maakt deel uit van talrijke commissies, o.a. van de commissie Bodem, Water en Lucht. SCHIEDAM. Getrouwd: H van Mourik Bioekman, 28 jr en A M Kleiss. 20 Ir; J E N de Kuyper. 31 jr en M N Bakkes, 25 jr; CC de Vries, 32 jr en I H Mahler, 22 jr; P Droog, 26 jr en W Soeters, 22 jr; H J Koopmans. 27 jr en A H Pols. 25 fr; C Vlasblom. 27 jr en W ien Hertog 19 Ir; A Bastian. 28 jr en J G Koster. 25 jr; A G Melching. 24 jr en I Ncordzy. 22 jr; F van Hagen, 22 jr en F W I Broekmeijer. 19 jr; A van der Roest. 23 jr en W E C van der Meer. 26 jr; W Reedijk. 27 jr en M T Sig- mond. 25 jr. Ondertrouwd: H van Gelderen, 25 jr en E Eising. 20 jr; K Giambanis. 30 jr en A Vijf* vinkei, 21 jr; A Hofman. 35 jr en M C Dou- vrens. 32 jr; A J de Jong. 21 jr en M Kalk* man. 33 jr: C M Kemper. 21 jr en A Teeuw» 22 jr; N j van der Itfeer. 25 jr en K van Schaijk. 23 jr: J Oostra, 21 jr en A van Rij, 1 19 jr; T van der Tuijn. 25 jr en H G Zuij- 1 derwijk. 21 jr. FRANSENSTRAAT 23. TELEF. 6436 VLAARD1NGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1