Bouw padvinders -tehuis officieel gestart Donkerblonde Cary zoekt studenten Bouw van „Vita"-flat met 12 ve gestart AGENDA MANNELIJKE KRACHTEN Guido de Waart met werk Roof van tas in Galerie Wiegman op straat t Was dubbel feest |i Mevrouw Van Haaren ontplooide vlag Eerste spant omhoog Vergunning voor „koninklijke" vereniging Dronken zeelui vernielen café Voor 't eerst met heimachine Hete soeo viel over meisie sÜÜÉ Inbraak in school I Gereformeerde jeugd gaat kamperen PB ROTTERDAMMER Parina 3 MAANDAG 13 JULI 1964 (Van een onzer verslaggevers) STAANDE in de modder en in een striemende regen deed oubaas J. M. N. Adriaanse zater dagmiddag een beroep op hulp vaardige Schiedammers. Hij vroeg om geld, materialen, maar vooral om arbeidskrachten, om mensen die letterlijk en figuurlijk een steentje willen bijdragen voor de totstandkoming van het groeps- huis van de padvindersgroep „Bur gemeester Van Haaren". MOEILIJK MSïgZS HUUR VREUGDE 0{Van een onzer redacteuren) P uitnodiging van de Hoüand-Amerika Lijn hebben we dezer dagen prettig gedineerd met donker blonde Cary Howard, een twintigjarige gezellige, frêle Amerikaanse studente uit Atlanta: „Ik studeer politieke wetenschappen", die op het ogenblik met haar even jonge en even charmante zwartha rige vriendin Kathleen Kline: „Ik studeer geschiedenis", een trip door West-Europa maakt met het doel Westeuropese studenten te winnen voor de tweede universiteïtsreïs van hef HAL-schip Seven Seas. BIJDRAGE SCHIEDAM Vandaag fit morgen —en dagelijks TEKORT HOLY- ZIEKENHUIS Voordeel W-.: woninginrichting F BROERSVEST 64-6 AAN REEKS exposities die de Hij uit zijn experimenten op J Te tvemig \-.T Obligaties jBMpgp» ■V? i Ondanks het voor de tjjd van het jaar ongelooflijk slechte weer waren velen op een grasveld bü de Sportparkbrug aan de Nieuwe Damlaan getuige van het om hoog gaan van de eerste spant van het padvindersonderkomen. Padvinders van groot tot klein en van diverse rangen gaven door hun aanwezig heid blijk van de vreugde die er in hun gelederen is nu er schot in de verwe zenlijk van bun onderkomen zit» Voor at hadden zij met tamboers, pijpers en hoornblazers van de districtsband van het Nederlandse padvindersgilde te Schiedam een mars door de stad ge maakt Oubaas Adriaanse sprak van een vreugdevolle dag, „Onze groep draagt de naam van wijlen burgemeest - Van Haaren, een nobele figuur, een zeer be minnelijk mens", zo zei hij. „Hij heeft altijd een warm hart voor de jeugd ge had, Door altijd tijdens de oorlog in de bevrijding te geioven en zijn gehele per soonlijkheid in te zetten, is Schiedam herrezen. Helaas heeft de heer Van Haaren zelf de bevrijding niet mogen beieven". De padvindersleiuer memoreerde hoe moeilijk de afgelopen jaren voor „Bur gemeester Van Haaren" zijn geweest. Vele leiders vertrokken en de groep moest het groepshuis verlaten omdat dit no dig was voor cultureel werk. „Blijkbaar was dit belangrijker dan het jeugdwerk", aldus de heer Adriaans. Er werd tijde lijk onderdak gevonden in de Sint Joris Doele (middenin de winter werd men ook hieruit op straat gezet) en op enkele andere adressen. Een definitief dak kon in de particuliere sector helaas niet wor den gevonden. De leiding van de groep richtte zich tot het gemeentebestuur en begon met akties voor een bouwfonds. Dankbaar toonde de oubaas zich voor de daadwer kelijke hulp die men van de Lionsclub Schiedam krijgt. Zü zorgde voor de bouwtekeningen en stelde personeel .be schikbaar voor 'het leggen van de fun dering. Ook gaan de Lions-leden een aktie voeren onder de bedrijven. „Laten we tonen dat idealisme nog niet uit de tijd is. Er is hulp van velen nodig, I'M' tl RAADSVOORSTELLEN zijn nu niet bepaald de prettigste kluifjes die de redacteur op zijn tafel krijgt ge worpen. Het zijn soms ingewikkelde, lange verhalen, waaruit niet veel leuks valt te peuren. Dat kan niet anders, want de ambtenaar moet goed gedo cumenteerd B en V en via het col lege de raad inlichten. Hy kan moei lijk een korte, populaire samenvatting geven, want dan is men niet voldoende ingelicht. Voor de man van de krant is dat anders. En daarom kunnen we dan ook volstaan met de mededeling dat B én W de raadsleden hebben inge licht over de huurverhoging.die per Ijuli inging. Twee dikke circulaires van minister Bogaers gaan erbij. Al met al is het een hele bundel, die ten doel heeft precies uiteen te zetten welke Ca tegorie gemeentewoningen met hoeveel percent omhooggaat. Zoals men weet, gaan de huren in de grote steden over het algemeen met 10^ naar boven, als het voor 1 januari 1957 gebouwde wo ningen betreft. Er zyn allerlei uitzon deringen en bepalingen, waarover we moeiRjk in details kunnen treden. Ge noeg is dat de lezer, voorzover hy een geïrieentewoning .bewoont weet dat hy wel bericht van zyn (gemeentelijke I huisbaas zal krijgen wat de nieuwe huurprijs wordt. fyJEVROVW Van Haaren en oud-baas Adriaanse kijken naar de eerste spant, die zojuist omhoog is getrokken. hulp voor een goed doel. voor de mannen van morgen", zei de heer Adriaanse. Ja renlang is gesproken over er. gewerkt voor een clubhuis en het feitelijke keer punt in de moeilijke tijd kwam toon door bemiddeling van de firma Trianon de betennen onderbouw er kwam. Na de opwekking van de oubaas trok ken welpen met een touw de eerste spant omhoog, waaraan bovendien de grocpsviag was bevestigd. Mevrouw Van Haaren. weduwe van de oud-burgemees ter. was bereid geweest deze vlag te ontplooien. Zij deed dat met een korte, forse ruk aan het touw. (Van een onzer verslaggevers) Twee Noorse zeelieden, de 33-jarige N. N. K. en de 31-jarige S. L., opvaren den van het Noorse m.s. Nico dat in de Rotterdamse Binnenhaven ligt, kwamen zondagavond café Brandaris aan de Sehiedamsesingel binnen. Omdat de caféhouder in verband met hun reeds vergevorderde staat van dronkenschap weigerde te tappen, namen zij ieder een barkruk waarmee zij een juke-box. een partij glazen en enkele stoelen kort en klein sloegen. Via'het ziekenhuis Dijkzigt. waar hun tijdens de vechtpartij met het personeel van de zaak opgelopen verwondingen werden behandeld, werden zij aan het hoofdbureau ingesloten. In de nacht van vrijdag en zaterdag is ingebroken in de Prof. Kohnstam- school aan het Nachtegaalplein. In de kamer van het schoolhoofd heeft men het schrijfbureau opengebroken en uit d«2e Ia een bedrag van 1400 weg genomen. Miss Cary Howard zou men kun nen zéggen is dus ambassadrice voor de „University of the Seven Seas", en er dient aan te worden toe gevoegd, dat zij een voortreffelijk am bassadrice is ook, hetgeen enkel en alleen het gevolg is van het feit, dat zij ten volle gelooft in de opdracht, die zij vrijwillig op haar schouders heeft genomen. .(Voor hen. die dit nog niet weten: Op 19 oktober vertrekt de Seven Seas AAN de Burgemeester Van Haaren- laan te Schiedam komt zoals be kend een flat van twaalf verdiepingen. Dezer dagen sloeg burgemeester mr. J. W. Peek de eerste paal. De flat wordt gebouwd in opdracht van de „Vita" Levensverzekerings- Maatschappij te Zurich. De SSN Bouwmaatschappij Smits en Noordzij Schiedam N.V. verzorgt de bouw van het door arc'ntect Joh. Visser te Al phen a. d. Rijn ontworpen gebouw. Na het slaan van de eerste paal vertelde de heer Peek in het restaurant Euro poort dat in de 36 jaar dat hij burge meester is nog nooit dit karwei heeft verricht met behulp van een automati sche heimachine. „Er liggen voor beleggingsmaatschap pijen goede kansen", - zo zei hij. De bur gemeester was verheugd dat „Vita" voor haar eerste grote woningbouwprojekt het oog op Schiedam had laten vallen. „Al les zal in het werk worden gesteld om de wijk Nieuwland vol te bouwen", al dus de heer Peek. In de ,,Vita"-f3at komen 72 woningen waarvan 36 met vier en 36 met drie kamers. De woningen iiggen aan ga lerijen en hebben aan de voorzijde een gaanderij met een balkon. Aan de oostkant komt het hoofdtrappenhuis met twee liften en aan de westzijde een noodtrappenhuis. Alle woningen krijgen centrale ver warming en een identieke warmwater voorziening. In de kelder heeft elke wo ning een bergruimte. De flat wordt ongeveer veertig meter hoog. 52 meter lang en ongeveer 13 H meter diep. De gevels worden uitgevoerd in wit verglaasde steen en mangaansteen. Men verwacht de woningen voor de verhuu: iri de vrije sector midden 1966 te kunnen opleveren. SSN touwt aan dezelfde laan aan nog twee identieke fiats, alsmede aan veertien vrije huizen. Zaterdag 15 augustus gaat de gerefor meerde jeugd van Schiedam op stap. Er zijn drie autobussen en twee vracht auto's nodig om de jongelui, leiders, leidsters, bagage en fietsen te vervoe ten. Voor het eerst na vier jaar gaat men gesplitst op vakantie. De jongeren trek ken met ruim negentig jongens en tneis- tien isidtstJers naar de bekende „Wild wal" in Beekbergen. Daarnaast gaan 31 jongelui met zes volwassenen 11 aar Heemse, naar ,,De Haarmolen". De bussen en auto's rijden "s mor gens om half acht voor bij de Warande. SCHIEDAM, Geboren: Petra M A dv F h. A Witlers en A M T var. Westerho- jjerdy M. d.v. R. var. der Windt en c, ul Blok: Rudolph .T M z.v. W G van ™t>be en W Engbers: Elisabeth F M dv 1 vah Dijk en C L de Winter; Leonar ds J J zv L J J Vaarting en M W Fie- J?p,:_Mirjam P dv P van der Marei en a C Pegels. Overltaen: R onink 70 ir; A van der S'..8' Jr.: H G Waardenburg echtg L J F zuiderduijn 71 jr Rene: Aqua Fauna, Lezing en dia's, 20. Broersvest: BP Grand Prix. Broersvest: BP Grand Prix. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- aamse redactie. Lange Kerkstraat 82, lei. 6415 4, b.g.g. 11558 8 (toestel 62, Ml 181 uur, b.g.g. 195 88 5) alieen voor teaactieaangelegenheden. „«gentschap mevrouw J. v. d.' Hoek- ™ogendam: J. riteenstraat 29, telefoon ««si (alleen voor klachten, adverten- fl5588)a akotmemfinten, b.g.g. telefoon Klachten bezorging: Agentschap (adr. tie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. „?)angrijke telefoonnummers: Alarm Splitie 6466; alarm brandweer' 69123; «tom GG en GD 29290. Apotheek: Wester Apotheek, Voor baat 53, tel. 2683. N HET kamp van H15SS heerst vreuz- le. Vorige week kon men daarover al iets iezen, vandaag wat meer. Het sport centrum gaater mi komen en (ie konink lijke goedkeuring der statuten is er ook. Alles bijeen reden om blij te zijn met HBSS en de gehele Srlncdamse protestants-christelijke sporlbeweging. Op het sportpark „llarga", tussen Be- neluxweg en Poldervaart zullen straks de houten opstallen verrijzen voor dit rentrum, dat broodnodig is. Het is Ie hopen dat de aannemer een vlotte start en een even vlot verloop van de bouw zal beleven. Opdat zo spoedig mogelijk gebruik kan worden gemaakt van deze veelbelovende arcomodatie! (NOK KAN men lezen over de Burgemeester Van Haarengroep. die een onderkoinpn wil lichhen. Dat dient er te komen en daarom was men zaterdag hijeen. op een terrein in Kelhel. Een vreugdevol moment, natuurlijk, maar de blijdschap was niet onverdeeld. Want er zijn nog problemen die de volledige realise ring van dit gebouw in de weg slaan. Er is geld te weinig, materiaal, ar beidskracht. Daarom op deze plaats ook nog eens beroep: Helpe, wie hel pen kan. Dc padvinders verdienen die hulp. Ter ontplooiing van een gezond stuk jeugdbeweging in dc natuur! De heer J. Kouwenhoven direkteur van- de Provinciale Jeugdraad van Zuid-Holland, ging na deze officiële plechtheid, na dit startschot voor de eigenlijke bouw. achter de mikrofoon staan. De raad heeft na vele bespre kingen met de stichting die voor het groepshuis werkt, provinciale staten geadviseerd een bijdrage te verlenen. „Hozwel deze nog in de molen zit. kunt u er toch wel op rekenen dat er bin nen kort 9.300 zal loskomen", zei hij. Ook de heer A. M. Sunderman, lid van de plaatselijke padvinderscommissie hij is dertig jaar districtscommissaris geweest kwam met een gift. Hij prees oubaas Adriaanse voor het vele werk da: deze voor het clubhuis heeft ver richt en dankte vor de geste van de Lionsclub. Het padvinders-onderkomen krijgt de naam ..Het Raadhuis". Er komen twee zalen van elf bij vijf meter, een voor trekkersruimte, een ruimte voor de lei ders, een bergruimte, toiletten, een gar derobe en eert kleine keuken. Het is ont worpen door het architectenbureau Swaneveld en Goslinga uit Rotterdam. Bijdragen en toezeggingen worden gaarne ingewacht bij de heer J. M. N. Adriaanse. Franselaan 162c, Rotter dam. telefoon 151426. De zesjarige Cornelia Vermaat. die in de woning van P. v. d. Valk in. de Faustraat in Rotterdam op visite was. heeft zondagmorgen, doordat er een pan van een gascomfort viel, hete soep over borst en armen gekregen. Met brand wonden is het kind naar. het Dijkzigt- ziekenhuis gebracht. té VL AARDINGEN vraagt enige die zullen worden belast met de transportwerkzaamheden in het ziekenhuis. Aanmelden bij de Chef technische Dienst op dinsdag 21 juli a.s. tussen 17 en 18.30 uur. Tel. afspraak voor andere data mogelijk. (Tel. 6644). Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. met studenten uit New York voor een reis rond de wereld van 3% maand. In die periode volgens de studenten aller lei colleges en in de landen, die zij „aandoen" worden zij deskundig voor gelicht over zeden en, gewoonten, voe ren zij gesprekken met vooraanstaande figuren op eik gebied van het maat schappelijk leven en verdiepen zij zich ter plaatse in de landelijke problema tiek. De Seven Seas is dus een drijven de universiteit en even goed uitgerust als een gewone universiteit. Er is volop gelegenheid voor studie, maar even volop gelegenheid voor ontspanning). M" ISS Cary Ho ward dan zei: ..Zo'n reis met de Seven Seas heeft vele voordelen. Kijk. aan de wal word je volgestopt met theorie, maar door dit schip kom je in kontakt met de wereld. Je kunt je op eik gebied praktisch oriënte ren. Je hoort de problemen van de mensen zelf en je ziet hoe ze probe- :en die problemen op te lossen. Een ■eis met de Seven 3eas maakt de stu- lent „wijzer" dan 1e colleges „aan rle wal" kunnen doen". Miss Cary Ho ward zou wel el ke student willen overtuigen van het grote nut van de- .e studentenreis, en jaarom is zij naar furopa gekomen. .Helemaal op ei gen kosten. Ik wordt door nie mand betaald (al leen dan door haar ouders)Mijn va der had er eerst wel bezwaar tegen, dat ik naar Europa ging. maar tenslot te heeft hij er toch in toegestemd En we geioven. dat hy 2ich niet bezorgd hoeft te maken. Cary Ho ward is een ver standig meiske. dat weet wat ze wil en niet in zeven slo ten tegelijk zal lo pen. ZE was al in Ko penhagen. waar ze haar enthousiast betoog voor een groot aantal stu denten heeft kun nen houden. Vandaar reisde zij naar Am sterdam, waar ze even vurig Nederland se studenten trachtte'warm te maken: „En nu ga ik naar Brussel, dan naar Pa rijs en tenslotte nog haar Lissabon". Zonder succes is baar reis niet. geble ven: „Ik heb tal van studenten ontmoet, die zich dolgraag op de Seven Seas zou den laten inschrijven", maar wat hen daarvan weerhoudt ziju voorlopig nog de kosten. Die kosten mogen hoog genoemd wor den 2500 dollars: „Ja, dat is misschien een heel bedrag, ook voor de Amerikaan se studenten, maar die gaan werken om die 2500 dollar bij elkander te brengen. Dacht u dat de Amerikaanse student zwemt in zijn geld? Geen kwestie van. Het grootste gedeelte van hen moet de maandelijkse toelage van thuis aanvullen met eigen verdiend geld". HET verblijf op de Seven. Seas is géén verblijf in Luilekkerland: ,»Er moet hard worden gewerkt van 's morgens tot 's avonds.' Er moet 'worden gestu deerd, colleges worden gevolgd en er móeten scripties worden gemaakt. Maar wat staat daar niet tegenover!" Ja, maar de prijs, miss Howard. „Ach, die prijs? Daar moet toch een mouw aan zijn te passen? De studenten van de hele wereld moeten eenmaal zo'n Seven Seas- reis kunnen meemaken, het is niet alleen voor de Amerikanen". Miss Cary Howard en miss Kathleen Kline: „Ik ga in. Aix-en-Province voor een "jaar geschiedenis studeren, eerst in 1965 keer ik terug naar Amerika", zullen het zwaar krijgen in Europa. Maar .Cary Howard blijft vol goede moed. Een paar tientallen Nederland se studenten lopen al te dubben;. Dóen Of niet-doen!,- en ach, Brussel en Pa-- rijs, zou het "echt niét luk'ken Europe se studenten op de Seven Seas te krij gen? Aan miss Cary Howard heeft het niet gelegen als hét niet lukt. Wat een vuur, wat een enthousiasme, wat een geloof in deze zaak! Een werkbak van Gemeente Haven werken is zondagmorgen omstreeks 9.00 uur tegen de Spoorweghavenbrug in Rot terdam gebotst: Hét' draaimechanisme van de brug werd beschadigd waardoor de brug niet meer gesloten kon worden. Daardoor moest de politie het verkeer omleiden. Om half zes was de brug weer voorlopig hersteld en kon het verkeer normaal doorrijden. Na een botsing tussen twee auto's waarvan de bestuurder van de ene-de andere wagen vérzufrnde voorrang te verlenen, is zondagmiddag op de hoek Witte de WrthstraatKarei Doorman straat een der auto's tegen de pul hr. door het raam van de firma Bliktpdn Sartorius gereden. De auto werd "ZwaRr- beschadigd. Er deden zich geerï' per- soonlijke ongelukken voor. fl ill L. I B I I -£ A CnT>in/1q m Ct> trtmetanno» Tklni- IXlinrr nnwlnn X* CC —AAHnl ff n. - In de nacht van, zaterdag op zondag stónd de 57-jarige mevrouw L. de G. met haar 'dochter op de Beukelsdijk dé etalage van een textielzaak te bekijken. Een passerende jongeman, van .onge veer twintig jaar, rukte de handtas uit haar handen. Hijmaakte 'zich via een zijstraat uit de vóeten. In de .tas was eén portemonnee met tien gulden. Zon dagmorgén werd de tas teruggevonden in hét gazon van de Heemraadssingel. Het geld was verdwenen.' DE REEKS exposities die de Schiedamse kunstenaar Diét Wieg man regelmatig organiseert is -weer een nieuwe toegevoegd. De in Rotterdam^ opgeleide grafi cus Guido de Waart laat de in Galerie Wiegman een greep uit zijn oeuvre zien, die gekenmerkt wordt'door een samenspelen 'van grijze, zwarte' en bruine kleurcombinaties. De Waart, die zijn opleiding kreeg, aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam, is woonachtig in Alblasserdam, waar hij een zelf ver bouwd huis bewoont, dat hij als krot betrok maar nu door de buren als .kasteel" betiteld wordt. Hij uit zijn experimenten op Japans papier, omdat hij vóóral graficus is. Het effect dat hij. hiermee bereikt, doordat hij de olieverf sterk verdunt, is dat het papier gaat meespreken. Guido 'de Waart heeft ook bekend heid gekregen door het vervaardigen van glasmozïeken en ijzersculpturen. Hij is twee jaar als tekenleraar werkzaam geweest aan de R.-H.B.S. te Zaltbommel. De vele- studiereizen, o.a. maar. Span je en Tanger,- hebben in' zeer sterke mate bijgedragen" tot de- ontwikkeling van zijn werk. De expositie is te zien tot en met, half augustus. (Van een onzer verslaggevers) TVE grote zaal van gebouw Irene leen ■L/ de zich zaterdagmiddag uitstekend voor de feestvergadering van de voet- halvereniging H.B.S.S. Met recht kon worden gesproken van een feestelijke bijeenkomst in de zaal. Niet alleen was enkele dagen geleden bekend ge worden dat de vergunning was afge komen voor de bouw van een Protes tants Christelijk Sportcentrum in het Sportpark „Harga", maar de voorzit ter, de heer II. Breevoort had nog iets mede te delen, wat minstens even be langrijk werd geacht. Namelijk het feit, dat de vereniging met ingang van 25 juni j.l. koninklijk is goedgekeurd. Uit de woorden van de heer Breevoort kon,men opmaken, dat het afkomen van de vergunning ver band zou hebben gehouden met de ko ninklijke goedkeuring. Hoe het ook is, de bouwvergunning is er en dit heeft tot gevolg, dat de bouw kan beginnen. Dit betekent dat er veel geld nodig is en daarom doet H.B.S.S. een beroep op alle sportliefhebbers een steentje bij te dragen aan de verwezen lijking van het nieuwe clubhuis, dat on getwijfeld in een dringende behoefte zal voorzien. Bijna 10.000 is er reeds in de kas van het bouwfonds, maar dit is veel te wei nig om een groot complex tot stand te brengen zoals men zich dat heeft voorge steld. Men is bepaald niet kinderachtig wat betreft de afmetingen van het sport centrum. De lengte is namelijk bepaald op 38,87 m. en de breedte bedraagt 17,32 m. Dc afmeting van de kantine is. 13.45 m x 8.75 m. Er komen acht herenkleedlokalen en een dameskleedlokaal, dit in verband met de Ohr. Korfbalclub O.D.I., die immers ook van het complex gaat pro fiteren. Natuurlijk komen er de nodige waslokalen, met douches, een scheids rechterlokaal, een hal en een materi- aalverblijfplaats. Achter de kantine is ruimte gepland voor een bestuurska mer en een opslagruimte voor kantine benodigdheden. Om de bouw, die door eigen leden moet geschieden, een ordelijk en goed verloop te doen hebben, is een bouw commissie in het leven geroepen, waar- In uitsluitend vakmensen zijn opgeno men. Voorzitter van deze commissie is de heer J. v. d. Kraan, die wel het een en ander afweet van bouwwerken. Aan bem en zijn vijf medebestuurders vCerd door de heer Breevoort reeds dank gé bracht voor hun medewerking. Tal van toezeggingen zijn. inmiddels reeds gedaan. Zo kan al het'houtwerk kosteloos worden opgeslagen. Veel glas komt er iri het nieuwe complex,' waarbij men het voordeel geniet, dat 'dit alles wordt geleverd tegen fabrieksprijs» Vet- der zijn er toezeggingen gedaan vöor liefst 3G kranen en.de interieurs van de' toiletten. Hetzelfde geldt voor de dakbe dekking, alsmede een grote hoeveelheid verf. Iemand, die onbekend wenst'te blij ven, heeft laten, weten dat de inriciliting van de bestuurskamer op zijn kosten kan geschieden. Voor het" overige* wordt er op'gere kend dat alle H.B.S.S.-ers "zich zullen inspannen* om de nodige -geiden" bijeen te brengen. Niet -alleen door "storting van bedragen op gironummer 511 ^3 3 t.n.v. de Penningmeester Bouwfonds H.B.S.S., maar ook door het voeren van diverse activiteiten. In de eerste plaats door het uitschrij ven van een obligatielening met enkele mogelijkheden, zoals het doorverkopen ervan. Zo zijn er 600 obligaties gedrukt van y$o' pdf stuk. Er wordt daarbij van •het standpunt üitgegaari, dat ongeveer 360 familiesb;j H.B.S.S. zijn aangesloten' énjdatsper familie .f-.50.aan de vereniging zal worden, gèfeend. Binnen een tijdsbe stek van tiéü: maanden moeten deze obli- gatifid<lp détlr uït zijn. Het bestuur heeft het volste vertrouwen in de leden dat déze^abttevoQedig zal slagen.- Met die lavDO is -men Han (even) gedekt, aldus voorzitter H^Bréèyoort. -. In verBapcf ..rpet de schbolwisselings- periode wórdt, verder .gestart met Aktie l; één- balpènactfe» De "juniorcommissie zal- zelf énkele, acties, ondernemen. De éne aktie zal' worden gevolgd-" door een andere, maar er zullen uitsluitend VaAr-- devolle voorwerpen worden aangeboden. Veel zal •in'.onübba worden gébracht, maar toch zal mery?niet-,.worden over-, vperd. '-D - .Men hoopt het nftinyp- Sportcentrum het volgend jaar üT'gèbruik^te kunnen nemen, aithftns daarnaar wordt ge streefd. Verwaobt wordt «lat de akties zullen .worden gevoerd tot het tijdstip, dat het' Schiedamse 0JB.S.S, zjjn 40-jarig bestaan zal herdenken. De juiste datum 'daarvan "is 27 maart 1966. Tenslotte zal ook een donateursactie worden gevoerd. De contributie be draagt minimum 10 per jaar, waar van 5 ten goede komt aan het bouw fonds. yvr*. -l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1