WAARDEVOLLE TIPS IN TELEGRAMSTIJL FORTEX ZIE ONZE ETALAGES Werk aan Beneluxtunnel schiet zeer snel op Bouw „Het Zonnehuis zonder tegenslag AGENDA DAMES REGENMANTELS TWEEDMANTELS HEREN REGENJASSEN KOSTUUMS BIJ KOPEN IS KWALITEIT KOPEN SPORTCOLBERTS ZOMERPANTALONS OOK TIJDENS DE OPRUIMING JONGENSKOSTUUMS COLBERTS en REGENJASSEN VLAARDINGEN i Spotkoopjes in Volgende week collecte opruiming Zaag verwondt hand van man Koopman stuurde auto van Schilder valt in diepe put Kind aangereden door auto HERENJACKS van 52.50 voor 42.50 MODERNE WEEKENDSHIRTS OVERHEMDEN korte hoogstraat ïia Voor zeven stuivers naar het Kolpafoad NÊDËfft^B w"4*"* «pall 4, i giifl NHf FORTEX KOOPJES 1 nu vanaf 29.75 zuiver wol 69.50 49.50 FORTEX KOOPJES 2 vanaf 29.50 zuiver wol en Terienka 97.50 - 79.50 - 59.50 FORTEX KOOPJES 3 moderne tweeds vanaf 29.50 o.a. Terienka 24.75 - 12.50 - 9.75 KOOPJES FORTEX nu 6.95 tricot nylon, moderne streep nu 10.90 FORTEX KOOPJES 5 TEL. 6151 (Van een onzer verslaggevers) $NEL vordert de bouw van de Bene luxtunnel, een werk dat zich niet zozeer in de' publieke belangstelling mag verheugen als dat voor de metro. Men spreekt wel eens van de „ver geten tunnel" maar in alle rust wor den spectaculaire zaken ondernomen. En wie gaat kijken kan nu een inte ressante indruk krijgen van de inter nationale oeververbinding, waar we over twee jaar misschien door kun nen rijden Merkwaardig Worstmachine99 55 WARM... METS jrerlenUa ZWETEN. Ay-Ay" Vandaag en morgen ...era dagelijks Snel gaat het, ja zo snel dat niel aiieen de Rijkswaterstaat moeite zal hebben tijdig de aan- en afvoerwegen aan beide zijden (aansluiting op Von- delingenweg bij Pernis en op rijks weg 20 bij Vlaardingen/Schiedam) gereed te krijgen, mkar ook zodanig dat de tekenkamers van de aanne merscombjnatie NESTUM II het tem po nauwelijks kunnen bijhouden... Bij de zuidelijke afrit van de tunnt aan de Rotterdamse oever is geen hei stelling meer ite zien. De heikar is in noordelijke richting opgeschoven om onder water palen te gaan slaan. Vlak bij de afrit, die r.u reeds goed zicht baar is, zijn de kelders voor het zui delijke ventilatiegebouw drooggr pompt, j\ MERKWAARDIGE aanblik leveren d. 1,1 tientallen betonnen heipalen op vai de afrit. Deae palen hebben nameiijl- sponningen, die nodig zijn om eer. goe de aansluiting te krijgen met de beton vloer die erop, komt te rusten. De uit gebreide aandacht, die aan dit onder deel wordt besteed, is niet overbodig. De aansluiting tussen paal en vloer j: zo belangrijk omdat bijna a! die paler op irek worden belast. De gehele afrit zal straks als het ware in het grondwa ter drijven. Speciale voorzieningen wor den ook getroffen oin de aanslui tingen waterdicht te maken. Aan de noordelijke zijde is nog beter te zien hoe de afrit (en toerit omgekeerd) zijn verloop krijgt. Hier rijden schaarkippers het beton in de sleufv-ormige bouwput, die is gegraven in het Vijfslüizengebied tassen Vlaardin-gen en Schiedam, nabij de uitmonding van de Polder vaart. swaM** £EN deel van de afrit aan de zuidelijke zijde geeft al een indruk van de Beneluxtunnel. (JROEIENDE moten voor de Beneluxtunnel in het bouwdok ,fMadroel" bij Pemis. AOK in het bouwdok, dat in het Man- VJ roelterrein bij Pernis werd gegra ven, en waar -de acht umnoirncter wór den gebouwd, is al veel meer te zien dan enkele maanden geleden. Rijdende stalen bekistingen geven hier de indruk van een .worstmachine'aanh et werk. Het versehfl is dat de machine vooruit schuift en dat de „wordt" steeds langer wordt en stil blijft liggen. Eerst wordt steeds de vloer der tun- nelelèmenten gemaakt en daarover wordt dan de bekisting voortbewogen. Snel groeien op deze wijze de twee bui zen niet de tussensleuf, die straks in d< Maas zullen worden afgezonken. Enor me portaalkranen doen veel van he; werk, dat uiterst doelmatig verloopt. Honderden mensen met kostbare appa ratuur werken in alle rust aan een mil- joenènprojêct, op de totstandkoming waarvan "het in twee delen gesneden Rijnmondgebied met ongeduld wacht. Als de .acht moten in dit .grote dok zijn gebouwd-is het klaar voor het vervaardigen van meer tunnels, als maar meer tunnels... (Van een onzer verslaggevers) ALS alles volgens het schema blijft verlopen, mag worden verwacht dat de eerste fase van de bouw van „Het Zonnehuis" in de Holy-Folder te Vlaardingen begin 1966 voltooid zal zijn. Het nieuwe tehuis van de chris telijke vereniging tot verpleging van langdurig zieken „Het Zonnehuis" ver vangt het oude tehuis in Schiedam. De bouw verloopt tot nu toe zonder noemenswaardige tegenslag. Er is slechts sprake van enkele weken ach terstand óp het schema. De bouw van hét zusterhuis, dat het eerste klaar moet zijn- in verband met de perso- neelsopleiding, is het verst gevorderd. Men is reeds aan de tweede bouwlaag bezig. Alle funderingswerkzaamheden zijn ge reed. Er wordt nu eveneens gewerkt aan het optrekken van de eerste bouwlaag van een der verpleegvleugels. Wat het zusterhuis betreft, wordt er naar gestreefd dit glasdicht te hebben vóór het invallen van de winter. Het hoogste,punt van het totale plan bevindt zich: in dit gedeelte. Men hoopt dit hoog ste punt uiterlijk in oktober a.s. te be reiken. Van 20 juli tot 1 augustus wordt weer de jaarlijkse collecte gehouden voor de vereniging, die christelijke verpleging beoogt van langdurig zieken en ernstig invaliden van alle leeftijden en ongeacht godsdienst of gezindte in „Zonnehuizen". Deze „Zonnehuizen" zijn speciale zieken huizen voor chronische patiënten; Thans zijn er vier van deze huizen, namelijk te Beekbergen, Doorn. Schiedam en Zuid- hora (Gr.). In deze „Zonnehuizen" wor den in totaal meer dan 300 zieken en in validen verpleegd. Bij uitvoering van de huidige plan nen zullen dit er binnen tien jaar meer dan duizend kunnen zijn. Deze plannen omvatten het bouwen van „Zonnehui zen" te Vlaardingen met 204 bedden en te Amstelveen met 300 bedden, waaronder 80 voor geestelijk gestoorde bejaarden. De Vereniging ,.Het Zonnehuis" ver richt haar zegenrijk werk reeds meer dan veertig jaar. Het is de grootste lan- delijke vereniging op dit terrein der christelijke barmhartigheid. Een vereni- ging die, gezien de bovengenoemde plan nen. zeer aktief is. Dit laatste is nodig, want er is nog heel veel te doen. De behoefte aan gespecialiseerde ver pleging van langdurig zieken en ernstig invaliden in ons land is zeer groot. Door het feit dat deze groep hulpbehoevenden decennia lang een „vergeten groep", was, is er een enorme achterstand ont staan in him'hulpverlening. Het grootste deel dezer lijders (meer dan 10.000!) wordt ook nu nog onvoldoende verpleegd, of.op een onverantwoorde wijze verzorgd. Er is in Nederland dringend behoefte aan meer goed ingerichte en sociaal in gestelde verpleeggelegenheden voor deze mensen. Vandaar dat het streven der Vereniging. „Het Zonnehuis" allerwegen gro-te waardering ontmoet en de Zonne- huis-kollekte bijzondere aanbeveling ver dient. Terienka vitrage, nog voor enkele.:jaren een bijna niet te betalen luxe - maar de bijzon dere eigenschappen: oersolide, wassen in een' wip, droog en niet strijken, deden menige huismoeder over de hoogste prijzen heenstappen. Maar morgen begint de Opruiming, ook van duizenden metersTerlenka marquisette ...guldens goedkoper dan nor maal, voor minder dan de halve prijs. TJEBT het ook, zo warmpffffff. Laten we elkaar dan een (papie ren) hand geven. Watzegt u? Dan krijgt uihet nog warmer. Nou goed, dan niet. We bedoelen maar :die Schiedammers, die met vakantie zijn boffen maar. Hoeveel dat er zyn is ons iviet bekend, zover heeft'de enque tering zich nog met uitgestrekt: namelijk. Ze zijn wel knap, die enquêteurs maar het aantal met vakantie zijndeSchiedam mers, nee, dat weten ze nietHet zijn er veel, duizenden. Waf we wel weten is dat het merendeel wei in de stad ze en dat een deel daarvan weer werkt op de jeugd na natuurlijk. rj-AT konden we gisteravond zij» tij- dens een fietstocht door de groe ne delen van Schiedam. Ja, groene delen van de stad, die zijn. er werke lijk. Ga maar eens naar Ketliel en vandaar naar het noorden. Men móet natuurlijk eerst even langs wat zand woestijnen en bouwerijen. Maar dan komt het: de smalle wegen door het polderland van Kethel, deels beho-, rend tot Schiedam, deels tot Rotter dam. Van die grenzen behoeven we ons niets aan te trekken. We fietsen door en velen deden dat met ons. Om de Dinsdagmiddag legde de 59-jarige P. Boelee, zonder beroep, uit de Kruininger- straat zijn linker hand op de zaagtafel in een timmerbedrijf aan de Bothastraat. Hij kwam daarbij in aanraking met de draaiende cirkelzaag. Alle vingers van die hand kregen vleeswonden. In het Zuiderziekenhuis is hij verbonden. De 42-jarige koopman C. P. van Gel der van de Reijerlandselaan kreeg dinsdagmiddag in een bocht op de Nes- serdijk in Rotterdam, pech .met zijn auto. Omdat de wagen gevaar oplever de voor het verkeer duwde dé koop man de auto met de 'hulp van een agent naar een veiliger plaats. Door een. ver keerde sturman oeuvre van .de koop man, die naast de wagen liep, raakte de auto op het Toepad van de dijk en kwam tegen een boom tot stilstand. De: auto werd aan de voorzijde en het lin ker portier beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) Dinsdagmiddag was de 37-jarige schil der J. J. Sitshoorn uit de Watergeus- straat bezig met schilderswerkzaamhé- den in het..rioleringsgebouw aan de Schans. Hij stond op een ladder boven een zogenaamde zinkput. De ladder gleed door onbekende oorzaak weg. De schilder viel vier meter in de lege put. Met een hersenschudding is het slacht offer in het Dijkzigtziekenhuis opgeno men. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze duizenden nieters Terienka, 90 cm breed, jgi per meter mr /y voor M «om Géén tel. of schriftbut. De tweejarige in Duitsland wonende Venier W. Ostersprey is dinsdag- niddag op de rijbaan van de Kralingse Piaslaan in Rotterdam, toen hij plot seling de weg overstak, aangereden door een personenauto. Ogenschijnlijk had het kind geen letsel opgelopen, maar la ter bleek het jongetje een lichte hersen schudding te hebben. Het kind is naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht (Van een onzer verslaggevers) Gedurende de komende zomervakan tie der Vlaardingse lagere scholen (27 juli tot en met 28 augustus) kunnen scholieren op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tegen een gereduceerde gezapige koeien in de weiden te zien, om eens af te stappen en rond te kijken naar die rust slechts verstoord door een trein in dc verte...... of een brom mer, die vlak langs je scheurt. J«, je mag daar nu eeranaal rijden met zo'n ding. Maar er gaat niets boven een fiets om in de natuur te zijn. Veront schuldiging aan de heer Ph. v. Oordt en zijn medestanders en alle Avond vierdaagse- en andere wandeltoehtlief- hebbersMaar lopend duurt het nu eenmaal te lang voordat je de stad eens uit bent! 70 fietsten we dus, de stad met zijn open ramen en gillende radio's ontvluchtend, door het uiterste noor den van Schiedam, waar niets dan zui vere rust heerst. Moge het neg lang zo blijven, die long bij de stad, waar men nog'puur kan ademhalen en waar het ritme van het leven nog niet zo hoog is gekomen als in de stad. We hadden ge dacht het koel te krijgen onderweg, maar dat lukte niet. Na een tijd zaten we gewoon te zweten, zo luchtig ge kleed als we waren. Na een tijd zijn we dan de. nog wurmere stad weer bin nengekomen zonder verkoeling, maar geestelijk opgefrist. We kunnen bet ti aanbevelen, maar dan per auto s.v.p. 'Anders proeft u niets en ziet u niets. TpEN klank, die vanaf morgen nog grotere bekendheid zal krijgen is „Ay-ay", de treffende maritieme naam voor de grote tentoonstelling, die in Hoek van Holland start omdat die plaats 50 jaar deel van Rotter dam is en omdat de Waterweg 100 jaar geleden gestalte ging krijgen. Er is een Schiedams element aan die expositie. Schiedam heeft er een stand opgebouwd. Hoe en wat, daar- van heeft de gemeentelijke voorlich ting niets bekend gemaakt. Ter plaat se1 zouden we „Schiedam" in De Hoek vanmiddag gaan bekijken. U leest en ziet er misschien morgen meer van. Als we niet gesmolten zijn Chr. Techn. School, Nw. Damlaan: Diploma-uitreiking Chr. Huishoud school, 20. Chr. Techn. School, Nw. Damlaan: Diploma-uitreiking, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Séhie- damse redactie, Lange Kerkstraat 82, teL 6415 4, b.g.g. 115588 (toestel 62, na'18 uur. b.g.g. 195885) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap mevrouw 3. v. d. Hoek- Hoogendam: J. Steenstraat 29, telefoon 65451 (alleen voor klachten,adverten ties en abonnementen, b.g.g. telefoon 115588). Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.39—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 6436; alarm brandweer 68123; alarm GG en GD 29290. Apotheek: Wester Apotheek, Voor straat 53, teL 2683. prijs van 35 cent gaan zwemmen in het Kolpabad. Deze mogelijkheid bestaat echter al leen tot 10.30 uur. Men dient er rekening mee te houden dat na half elf geen ge reduceerde toegangskaartjes meer all ien worden verkocht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1