OTTERDAM igd Grand Prix werd groots evenement A rchitect-restaurateu Bolt zeventig jaar Huurder (geen ge ziin kamer tot Christ. Huishoudschool reikte diploma's uit Frank Baron won „gouden" helm si» winnaar I Vlaardingen is nu boven 72.000 Bromfietser (70) gewond Nog steeds zeer aktief i eiet .nummers gewijzigd WalaSpeciaaliuisTira 10% KORTING WALA TZk&o ROTTERDAMMER DONDERDAG 16 JULI 1964 2.75 tot 16.25 'Aj£.Ê¥*ÊÊ (Van een onzer verslaggevers) T1IJDERS en rijdsters van for- *-*■ maat, honderden opgewon den toeschouwers, uitstekend zomerweer en een opgewonden commentator hebben de finale van de BP Jeugd Grand Prix voor vele Schiedammers, in het bijzonder voor de schooljeugd, tot een evenement' gemaakt dat nog lang in de, herinnering zal blijven voortleven. Drie dagen lang is het parkeerterrein aan het Broersvest het „strijdtoneiri" geweest van autoraces in minia tuur. Verbeten Ervaring... beha's, gaines, panties, corsetten, de nieuwste modieuze en luxueuze modellen - natuurlijk ook in de wondervezel Lycra - en de elegantste lingerie, alléén tijdens de opruiming met het wérkelijke voordeel van óók op WALA en HOLLANDIA. En wat ook plezierig is: U hebt volop keus uit ons enorme assor timent! Geslaagden SillljliH'j foaeliilbult ^7*^ MlF /Van een onzer verslaggevers) Da loop der Vlaardingse bevolking geeft ovër de maand juni weer een klein vertrekoverschot te zien: er vis- tifiden zich 198 personen (44 gezinnen) en sr vertrokken 246 personen (47 gezin nen) Het aantal gebdorten bedroeg 118 öi het aantal aangiften van overlijden 30.. Kr werden 32 huwelijken voltrok ken. In het eerste halfjaar van 1964 nam de bevolking met 363 personen toe tot 72.304. Bij ,,de bevolking" staan 212 van hen te boek als wonende in de wijk Hoiy. Dit zijn de verspreid wonende 33 gezinnen op de Breeweg, de Holy- weg, de Trekkade en de Woudweg. MraÜWE EB ERTS meent, dat de m, -edammers ook een lekker kop- MÜfeé kunnen zetten. Nadat eerst de SBSslisten van D.E. enige tijd gele- 'IKL strijd aanbonden tegen het ,,har- 'Hjjkfider dat vliesvorming veroorzaak- HBpi de smaak ongunstig beïnvloedde, ■ËTjiei bedrijf nn met een norit-smaak- S® de strijd aanbinden met het chloor jaiSet Rotterdamse drinkwater. De fii- By'iile wordt beschouwd als service Hl het bedrijf, wijkt slechts op enke- n af van de bestaande kool- j ers die in Rotterdam worden ver. ■K.ja en gebruikt. Eén van die pun- RfTij dat bij de D.E.-filter het water- Ki; met kracht door de norit-samen- ifïïicg wordt geperst maar dat de fib ■JSiiirzeer langzaam gaat. Bovendien HL; 4e norit-voüing bij de D.E. fit MSsteeds onder water. Er is zo min- Mu reraar voor bacteriëngroei en voor Hgmgen van de filterstof die pas goed Kgii- dat wil zeggen met de chloor H& verbinding aangaat- als bet door en ■jL rat is. De D.E.-filter bestaat U\t Rt plastic kan met daarin eveneens ■L plastic een verwisselbaar filterele- {E,t 4al aan een trechter is bevcs- Hu De trechter kan een liter water MMiten die zich na minuten smaak- Kr ia de kan bevindt. Dankzij een zeer Kgiume norit-samenstelimg is een fjl- I&7 voldoende voor vier tot vijfhonderd mge water, of wel voor een gebruik ffiv drie maanden in een normaal ge K voor koffie en thee. De complete Ker en de losse filterelementen zijn BEf ie winkelier te koop voorlopig HEeiis in het gebied van het Rotter Kose waterleidingnet. Overbodig Jo Hggen dat er slechts koud leidingwa- K~ mag worden toegepast. Het filter Kbigt en ontsmet niet maar haalt Kghts elke bijsmaak van organische- Konbche aard nit het water. BiE BEWONERS van een deel van hel H| Molenlaankwartier in Rotterdam- w'-.ersberg zijn in conflict geraakt Het de gemeentelijke overheid, omdat .oals elders in de stad de ■faterlddingbuizen die van metaal zijn, os tij versleten raken ten dele door ilxstfcimiien worden vervangen. Die i ilemrifrheló heeft allerlei voordelen voor id waterleidingbedrijf, o.a, zijn die bui- si goedkoper en makkelijker te ver- rerken, maar het heeft een nadeel voor i bewoners. Het is niet langer moge- ik elektrische apparaten via de water- tiding te aarden. De bewoners'van hei rtrfier geruggesteund door de Con- imentenbond in Rotterdam hebben ra brief geschreven aan het Geroeen- tiijk Energiebedrijf om (foor hen e,n «iriieiilng te treffen. Het G.E.B. steil bh echter op het standpunt dat het Ier de installatie van zaken bin- a het huis betreft en dat de bewoners aj zelf een particuliere installateur iseten inschakelen. Bovendien kregen ijliet ultimatum: vóór 18 juli vrij- 'l das moeten alle apparaten af- telde geaard zijn of dc slroomieve- inf wordt, gezien het levens- en brand- nar, stopgezet. Verbolgen bewoners if!en nu via een woordvoerder van t consumentenbond niet te begrijpen iirom de overheid waterleiding en ■j serriebedrijf zijn gemeentelijke nnts- i edrijven onwillig is. een collectieve 5 tflu« te treffen en liever tientallen j micBiieren iedgc ojx. zijn -eigen» .wijze a owossing laat. zoekn. De kosten lp niet het probleem. De zich gedu- eid voelende bewoners zijn graag be- de kosten van een onder het G.E.B. bande collectieve oplossing te betalen. I De in de eerste vier maanden van 1DS4 skHJusgen verbruikte hoeveelheden eaer- a waren als volgt: Elektriciteit: 3B.3G3.877 5.589.07» m3; water: 1.387.552 m3. i de overeenkomstige periode, vanIvfi3 vtn deze hoeveelheden resp. 35,253.351 Si: 5.564.210 m3; 1.282.443 m3. De opbreng- a vaa deze e)veraneies waren nn elektri- 2.3P7.749.45; gas: 933.532,76: wa- |gj386,48i,30. Over de -erste vier maan- "h het vorig jaar waren deze heüïacen ■Bp f ,2.420.345,39: 954.855,61: 353 712,05. 1 (Van een onzer verslaggevers) De elfjarige Vlaardingse scholiere A. V- werd woensdag op de hoek van de Smalle Havenstraat Westhavenkade aangereden door de zeventigjarige, op een bromfiets rijdende suppoost G. V/, De bromfietser liep schaafwonden aan het gezicht op en moest door de G.G. eil G.D. naar het Algemeen Ziekenhuis worden vervoerd. De knaap kwam met de schrik vrij. In flacons: 4711 Echte EAU de cologne 1.65 tot 23.25' 4711 IJS EAU DE COLOGNE (Van onze correspondent O Op de hoek KethelwegSpalandlaan te Vlaardingen botste woensdag twee personenauto's, doordat F. J. W. B. (63) geen voorrang verleende. Beide auto's liepen blikschade op. 9 Op de kruising Anthonius Heinsius- straat—Van der Duyn Van Maasdamlaan te Vlaardingen verleende de 65-jarige J. C. van W. geen voorrang, waardoor zijn auto in botsing kwam met de auto van G. E. V. Er ontstond enige schade aan de carosserieën. KDINIICM W4MUI In vaste vorm: 4711 us-stift, handig en praktisch op reis 1.95 mr. J. C. J. Pels Rijcken, lid van het dagelijks bestuur van de Schiedamse Ge meenschap. Als ervaren (Mercedes) auto mobilist was hjj enkele seconden sneller dan het andere tweetal. Tweede en derde prijswinnaar Jan van Beilen en Leen Wiuisman kregen een beker en bloemen van de hee-r Leenderts, vice-voorzittc-r van de Schiedamse Ge meenschap. die in samenwerking met BP het verrijden van de wedstrijden in Schiedam mogelijk had gemaakt. Me vrouw Peak overhandigde de prijs aan Catlhrien van Holten. ilpl J?EN van de deelnamertjes wordt ajgevlagd. Tijdwaar- nemer Peter Knegiens drukt de chronometers in. Als een vol waardige coureur heeft, de jon ge» de auto over het circuit ge bracht. A Voor het toelatingsexamen van het VU.rr- dlngs Gemeenteiyceum slaagden 107 '-andi- daten: er werd.en 27 kinderen afgewezen. O Aan het Hoogheemraadschap Delfland werd bouwvergunning verleend voor het op. richten van twee sluiswachterswoningen aan Kortedijk te Vlaardingen. BURGEMEESTER Peek krijgt van een van de instrnkteurs de laatste aanwijzingen voordat hij van start gaat. stuk) waren woensdagmiddag om twee uur 39 jongens en 18 meisjes overgeble ven die de snelste tijden hadden ge maakt en in de finale mochten uitko men. De eerste groep rennersshirt met rugnummer en witte race-helm. telde twintig jongens, waarvan er vier werden geklasseerd voor de strijd om de ere prijzen. Ze reden de honderd meter lan ge, door strobalen gevormde baan één maal proef en gingen met vliegende start detijdronde in. Verbeten vochten de knapen zich met hun autootjes door de bochten, in de gaten .gehouden door de équipe mon teurs en verzorgers. In deze groep reed de jongste van de -geklasseerden, de negenjarige Karei Steenbergen. Jam mer genoeg reed hij tegen de stroba len en maakte zodoende een slechte tij>d. Even later strandde de Zwitserse Schiedammer Rico Borrani op dezelfde plaats. Toen de acht slotfinalisten bekend wa ren zij maakten tijden tussen vijftien en zeventien seconden kwamen eerst de meisjes aan de beurt. Met een tijd van 17.4 seconden toonde Cathrien van Hol ten (12 jaar) zich de rapste, gevolgd door Ineke Karreman met 17.7 en Inke Hof- stra met 17.9 seconden. Er stonden ongeveer zeshonderd Schie- dammertjes op de lijst, jongens en meis jes in de ieefty'd van negen tot en met dertien jaar, toen maandagmorgen de vlag omhoog ging voor de eerste rit. Zij hadden zich voor deze landelijke Grand Prix weken van te voren kunnen aan melden via de V.V.V. Tijdritten én ach tervolgingen moesten uitmaken wie de „gouden" helm bü de jongens en de „coupe des dames" bij de meisjes zou veroveren. Voor de deelnemende jeugd is de va kantie op een spectaculaire manier be gonnen. Deze frisse vorm van ontspan ning ongelukken zijn absoluut uitge sloten is drie jaar geleden in Neder land van start gegaan. In. België werd de Jeugd Grand Prix al jaren met succes verreden. Het idee is trouwens van een Belgische BP-employé afkomstig. Na honderden ritten-in de felgekleur de junior Ferrari racewagens S.OOf^per In een achtervolging over twee ron den moesten de vier jongens worden ge selecteerd die elkaar de prijzen zouden betwisten. Elk van hen reed één keer in. een rode en één keer in een groene, wagen. De knapen gaven elkaar geen duimbreed toe en de tijden ontliepen el kaar bijzonder weinig. Na een aantal overgereden ritten, omdat gelijke tijden werden behaald of de motoren weigerden, bleek uiteindelijk Frank Baron (12 jaar) de Schiedamse kampioen te zijn. Op het ere-podium 'kreeg hij .uit han den van burgemeester mr. J. W. Peék de, „gouden" helm, een lauwerkrans en een beker. De heer Peek wenste Frank alle succes toe bij de landelijke eind strijd op 29 augustus in Apeldoorn. Hij gaat daarmet alle helmwinnaars en winnaressen van de meisjeswedstrij-den uitmaken wie nationaal Jeugd Grand Prix kampioen wordt. Burgemeester Peek sprak met kennis van zaken toen hij Frank vertelde hoe moeilijk het rijden met- een dergelijk autootje op een dergelijk circuit was. Hij had namelijk even tevoren gewonnen van wethouder W. van Schooneveld en (Van een onzer verslaggevers) "pEN uit Suriname afkomstige student •Li heeft maandagnacht de kamer die hij in het oosten van Rotterdam had gehuurd tot een ruïne geslagen, ge schopt en gesneden. Louter uit woede richtte hij voor enkele honderden gul dens schade aan. De student woonde ongeveer een maand in de kamer. Een week na zijn intrek gingen de verhuurder en zijn vrouw op vakantie. Zaterdag kwamen ze, drie dagen eerder dan het plan, weer terug. Maandagavond kwam de huurder de trap af met twee koffers, onwetend dat zijn hospita'al thuis -was. H'j ging weg, zei hij. De huur over de af gelopen maand kon hij niet betalen. .Er ontstond ruzie. Hij mocht gaan als het geld betaald zou worden. Nadat hij ergens geld had geleend "en had afge rekend kreeg hij te horen dat hem de toegang tot het huis voortaan was ont zegd. Hjj had echter nog een sleutel in z'n zak. 's Nachts kwam de student terug, om te vernielen. Het bed, dekens, lakens, vloerkleed, stoelen, lampen alles ging onder het mes. Ook de wasbak had het gedaan. Hij sloeg er een gat in. De student die een nieuw adres had op gegeven dat niet klopte, wordt gezocht. De hospita heeft bij de politie aangifte gedaan. Met ingang van 18 juli zullen buiten Rotterdam wonende telefoonabonnees inlichtingen over telefoonnummers in Rotterdam en Schiedam moeten vragen op nummer 0017. Deze abonnees vragen deze inlichtingen nu nog op het nummer 008. Door deze splitsing hoopt de tele foondienst een snellere behandeling van de aanvragen mogelijk te maken. Het nieuwe nummer is vermeld op de voorkant van de telefoongids voor de telefoondienst in het distrct Rotterdam (zonder de woonplaatsen Rotterdam en Schiedam) uitgave mei 1964, die binnen kort wordt verspreid. Voor het vragen van innliehtingen over telefoonnummers in hun woon plaatsen en voor het opgeven van sto ringen maakten de telefoon- en draad omroepabonnees in Rotterdam en Schie dam gebruik van nummer 93. Met ingang van 18 juli is dit nummer ver vallen. Daarvoor in de plaats kómen nummer 92 voor het vragen van inlichtingen over telefoonnummers in Rotterdam en Schiedam. Nummer 97 voor het op geven van storingen in telefoon en draadomroep in Rotterdam en Schiedam. De nummers 92 en 97 staan reeds sinds oktober 1963 op de Rotterdamse telefoongids vermeld. Ze zijn toen ook al in dienst gesteld. Daarnaast kon men echter nog steeds van het oude num mer 93 gebruik maken. Hieraan komt nu een einde. Wie op of na 18 juli nog het nummer 93 kiest wordt verwezen naar nummer 92 of 97. (slechts 'n enkel artikel uitgezonderd) (Van een onzer verslaggevers) TN de kantine van de Christelijke Technische School aan de Nieu we Damlaan zijn gisteravond de di ploma's uitgereikt aan de leerlingen die geslaagd zijn voor de diverse op leidingen. Direktrice mejuffrouw C. Rooöen- burg heette een volle zaal ramen en deuren stonden vanwege de hitte wagenwijd open welkom. Ze was blij dat er voor de meisjes na we ken van inspanning nu een rustiger tijd was aangebroken. Zij las enkele Bijbelgedeelten en gezamenlijk werden twee gezangen gezongen. De diverse klassen brachten in" de vorm van rijmpjes en versjes een aantal episoden uit het voorbije leerjaar op de planken. De leraressen en leraren wer den daarbij niet gespaard. Van de negentig meisjes die aan de examens hebben deelgenomen zijn er Slechts twee afgewezen. Van de primai re opleiding gaan 22 meisjes de as- Sitente A opleiding en 17 meisjes de assistente H opleiding volgen. SCHIEDAM. Raymond S z.v. J. C. van Waardenburg en M. W. Kern; Kerm anus I,. G-. z.v. G. C. Vermunicht en M. A. I... v, CoUeoburg; Jozlna M. d.v. J, A. dé Goede en C. J. HamelinJc; Ricardo D. z.v. H. D, A. Peroti en C. Kaandorp: Thora E. d.v. C. G. Mastenbroek en H. R. Andersen: Eduard J. z.v. J. W. Doornbos en I. Bovenkerk; Sandra d.v. A. A. van Vliet en J. Jansen: VVera d.v. G. Mettes en H. Pedersen; Bernar- dus P. z.v. B. P. Jecne en B. .M J. Verhagen. Abraham A. P. z.v. H. Peters en G, P. Sterrenberg; René z.v. W. J. Hagen en W. E, Ketting; Marünus z.v. J. C. G. van Naa- men en W. M, Quartel; Adri Peter z.v. H. M. de Ruiter en P. M. de Kaper. Overleden: J. van Broekhoven. 60 jr: W, J. de Bruin, 55 ir. Overleden: C. H. van Mourik, 75 jr, echtg v. T zaal. Rotterdam Meent 67, Zwartiinstr. 17, Noordsinjel 37. Groene Hillediik 267. Dordtselaan 112, Burx. Baumanniaan124, Schiedam: Oranjestraat 17, Vlaardinxen: Ged. Biersioot. Geslaagd voor dc primaire opleiding zijn: C. P. van Aken. I. Bakker, M. Bak- xes, M, Boers, D. van Boggelen, P. van den Broek, C. J. A. van der Burg, P. O Het aantal ingeschrevenen bij het Ge meentelijk Huisvestingsbureau te Vlaardin gen steeg in de maand juni met 27 tot 2879. Sr werden 141 nieuwe aanvragen inge schreven: 114 aanvragen werden afgevoerd, waarvan 74 wegens toewijzing van woonruim te en 40 wegens vertrk naar elders.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1