32 dag 95 en lang in zeven de Waterwegboulevard °P» Grootse inventarisatie van het Rijnmondgebied werd vanmiddag geopend Jk lijd aan itis" Kansen, die men moet grijpen... O P R U I I »gi EU O G O 95 RESTANTEN TEGEN STERK VERLAAGDE PRIJZEN Op alle NIET OPRUIMINGSARTIKELEN 10% KORTING HERENKLEDING - MODES 99 ANWB KWAAD Ir. L. van der Tas opvolger van ir. Van der Pols Gesprek mei Teun de Bie Inbrekers bezochten manufacturenwinkel gaat met patiënten varen Daan van Hoecke op Oranjecarillon Voor zeven stuivers naar het Kolpabad „Van niet tot iet5- nu uitgegeven Terreinen zijn opgeknaptmaar ruine bleef, i ONGETWIJFELD slaagt U beter met Uw inkopen als U eerst de advertenties leest Schiedamseweg 55 - Telefoon 3055 - Vlaardingen BE ROTTERDAMMER Pagina 4 1 DOMJERLi.VC tS JÜLi 99 (Van een onzer redacteuren) VANMIDDAG omstreeks half drie bracht burgemeester mr. G. E. van Walsum vanuit de „AY-AY" in Hoek van Holland een verbinding tot stand met de semafoor. Met deze echt Hoekse scheepvaarthandeling, was dan het evenement gestart, dat „Rotterdam aan Zee" 32 dagen lang in zijn greep wil houden. Een grootscheepse manifestatie ter gelegenheid van 50 jaar Hoek van Holland (als deel van Rotterdam) en 100 jaar Waterweg (althans sedert de wet op het graven van deze verbinding tot stand kwam). OVERZICHT WATERSCHAP (Vervol* van pag, i) HAVEÏSWERKEN ALS WE nou 's met het begin beginnen! Ik ben van 1907, dat was het jaar van de ramp met de Berlin, en hier ben ik geboren, in Hoek van Holland, dat toen nog onder 's-Graven.- zande viel, op 28 september. Mijn grootvader en mijn vader kwamen naar Den Hoek toen de Spoorwegen er zich gingen vestigen. Die grootvader van me droeg een lange baard en was hier een zeer bekende fi guur. Hij was de eerste machi nist van de watertoren en hij woonde in de zg. Blikken- buurt, dat was de buurt waar de Spoorwegen voor het per soneel huizen hadden laten zetten, huizen van hout en huizen van blik, daarom de Blikken-buurt. Later is hij met vervroegd pen sioen gegaan om de exploitatie van het Paviljoen op zich te ne men, Dat Paviljoen was een zeer gerenommeerd café-restaurant bij het strand, bezocht door ieder die een daagje in Den Hoek kwam doorbrengen. Verwachting Kunstenaar Getogen Gestalte II Du. J. H. BAVINCK ■i N GREEP (Van een onzer redacteuren) T)E tentoonstelling „AY-AY" jM Hoek van Holland kielt tal van attractieve zaken, die een bezoek de tnoeite waard maken. Zo zal nien er beeldende kunstenaars aan bet werk kunnen zien, muzikale en vocale presentaties kunnen beleven op een podium buiten de ballen (bij regen binnen). Er is een bioscoopje, waar documentaires worden gedraaid, er zijn de terrassen met uitzicht op de drukke Waterweg. Voor het oog is er veel te genie- ten, voor het oor veel te boren: men Zal getuige kunnen zijn van het „in- en uitpraten" der schepen door mid- del van een verbinding tnet de sema- foor (met de totstandkoming Waar van nir- Van Walsum de openings handeling verrichtte). Via een bandje zal men de stem van de Hoekse Loodscommissaris, de lieer H. Krui- ringa, details van het beloodsen bo ren uiteenzetten. Op het terras komt een radarinstallatie en binnen zal tnen op een monitor iets van de be wegingen op een radarscherm kunnen zien. Een politieboot zal te bezichti gen zijn, evenals de reddingboot Koningin Juliana, de Spido organi seert rondvaarten vanuit De Hoek en van Rotterdam naar De Hoek. Op drie woensdagen zal speciaal bet kind in de aandacht staan. De onderwerpen zijn „Kind en spel", „Kind, verkeer en politie"; „Kind en dier". En dan is de opsomming nog niet volledig. Twee en dertig dagen lang ten toonstelling in zeven houten hal len van elk 50 meter lang, met een. totale vloeroppervlakte van o500 m2. Na anderhalf jaar voor bereiding komen de organisato ren van de Stichting P. C. Galand niet het resultaat voor de dag. Doel: ,,de enorme technische, economische en sociale ontwik keling in beeld te brengen, die het gevolg geweest is van het doorgraven van de Waterweg". Dat klinkt er officieel en we kun nen beter zeggen:_een „Inventarisatie" van het hele Rijnmondgebied: zijn geschiedenis wordt belicht, zjjn dyna mische ontwikkeling op alle vakken en zijn positie. Overheden, bedrijven, instellingen, verenigingen hebben zich ingespannen om het allerinteressantste te laten zien aan de duizenden, die naar de organisatoren hopen zullen komen. „Niet statisch en niet te wetenschap pelijk", zei gisteren namens de harde werkers der organisatie de bekende Hoekenaar Teun de Bie, voorzitter van de Calandstichting. Voor een groot deel heeft de heer De Bie gelijk. Er zit leven in de AY-AY". Gisteren al leen nog maar het rumoerige ritme van de opbouw, die vannacht door ging tot en met vanmorgen, vandaag hopelijk een boeiende, kleuurijke pre sentatie van alle schakeringen in dit zo rijke gebied. «►>'<V*VAV STAAT r\P een terrein van drie hectaren aan \J de Waterwegboulevard met uit zicht op het scheepvaartverkeer dus („Uniek in Europa", zegt Teun de Bie) biedt de „AY-AY" veeel leerzaams voor de bewoners van het gebied en de vele toeristen, die De Hoek bezoeken. Boven dien tal van attracties, waarover men elders meer kan lezen. Een rondgang over de expositie in opbouw levert het volgende overzicht op, dat niet volledig kan zijn, omdat niet alle onderdelen gereed waren: De overheid de eerste beurt gevend, dienen de inzendingen van diverse ge meenten genoemd. Daar is het vooruit' strevende Vlsardingen met een zeer suggestieve stand, waarin cp originele wijze motieven van visserij en industrie de achtergrond vormen- voor indruk ken van heden en toekomst. Helle- voetsluis komt onder het motto „in de steigers" eveneens uitstekend voor de dag, O De Schiedamse inzending was niet geheel gereed om een voldoende indruk op te leveren. Rozenburgs stand toont aan hoe het Europoortstadje van de toekomst gaat worden. haven en de voorzieningen voor de werkers. Aan de rol die de binnen vaart speelt is uitvoerig aandacht ge schonken. De Bescherming Bevolking stelde een grote, „levende" kaart op, waarbij men door „zelfbediening" de parate bezetting met personeel en ma terieel kan zien. a Interessant is ook de inzending van de Rijkswaterstaat over het Deltapisn in al zijn facetten. De radardienst bracht boeiend materiaal. De gemeentepolitie is er met haar bekende instructiestand, oompleet met testauto. EEN stand van een waterschap is oen uitzondering. Maar het Hoogheem raadschap van Delfland, dat bewezen heeft de moderne wegen der publiciteit te kunnen bewandelen, laat hier zien wat het doet voor peilbeheersing en in de strijd tegen verzilting en vervuiling. Natuurlijk ontbreekt de actieve Hoekse WV niet: zij heeft een kiosk in de entreehal, waar de papieren „meeuwen" bij bosjes voor een levendige versiering zorgen. T/OOR de liefhebbers van wa terbouwkunde een attractieve stand van het Hoogheemraad schap Delfland met kaarten, profielen, foto's en materialen voor dijkaanleg. Bedrijven, die nauw met Rotterdam en zijn Waterweg zijn verbonden: Leen Smit en Co (fraaie scheepsmodellen) behoeft geen nader betoog, de Konink lijke Rotterdamse Lloyd en de Hol land-Amerika Lijn presenteren zich, evenals de Stoomvaart Maatschappij Zeeland. Wilton-Fijenoord en Verolme tonen hun bedrijvigheden. De olie- industrie is er met Gulf (reuzen- maquette van de nieuwe raffinaderij), Caltex, Esso en Shell (apart pavil joen), de Rotterdam-Rijn Pijpleiding, JLfAQUETTE van de vuilver- t. branding in 'Rotterdam-Zuid die bijna gereed is. In deze hy permoderne installatie zal per etmaal miljoen kg vuil wor den verwerkt, per jaar 212 mil joen, in volume gemeten 1,2 miljoen De ketels vroduce- ren per. uur 26.000 kg stoom, de opgewekte energie bedraagt 65 miljoen kwu per jaar A.N.W.B. acht bet onjuist dat de rjjkspolltjo zich nu stelselmatig tot taak gaat stellen inlichtingen aan wegge- b/mwers te verschaffen, die zoals de rijkspolitie officieel bekend is, reeds wor den gegeven door ,de wegeninformatie- dienst K.N-A.CA.N.W.B. De A.N.W.B. betreurt het zeer te moeten constateren dat de met name bet bureau verkeerszaken van de rijks politie al of niet te zamen met de cen trale politie verkeerscommissie thans meent zich te moeten gaan bezig houden met aktiviteiien die in feite een dupü- kaat zijn van die van de verkeersbonden. De A.N.W.B- acht dit een verspilling van krachten. Coördinatie zou, volgens de A.N.W.B., meer in het belang van de rijkspolitie en van de Nederlandse weggebruiker zijn. Poor ,btanen-klimming heeft men zich in de nacht van dinsdag op woensdag toegang verschaft tot een manufacturen winkel aan de Nieuwe Binnenweg fo Rotterdam. Uit de niet afgesloten kas sa nam men 259,35 weg. Pp dezelfde wijze heeft men, even- eens dinsdagnacht, 23 weggenomen uit de niet afgesloten kassa van een banketbakkerswinkel aan de Nieuw« -Binnenweg, Er werden tevens enige rol len. biskwie ontvreemd. 0 Uit een tuinhuisje aan het volkstui nencomplex van „Streven naar Verbe tering'' aan de Abraham van Stolkweg in Rotterdam hebben onbekenden iqo. toebehorend de vereniging, ca een gouden dasspeld met drie diamantjes weggenomen. Woensdagavond ontglipte de tweejari ge Maria Kremer uit de Oranjeboom straat in Rotterdam op deze weg aan de handen van haar moeder, z'j liep tegen een passerende bestelauto en is met een hoofdwond naar het Zulderzie- ker-huis gebracht. (Van ónze correspondent De kring Zuid-Holland van het Rode Kruis heeft een aantal dagboottochten met het ros. „Koninginneplaat" georga niseerd voor chronische zieken, die niet bedlegerig zijn. Voor iedere dagboottocht warden 80 patiënten uitgenodigd. De tocht voor het district W.estland zal in. samenwerking met de afdeling Schie dam worden gehouden opmaandag 20 juli, waartoe door de afdeling zijn uit genodigd elf patiënten uit Maassluis, vier uit Maasland, zeven uit Hoek van Hol land en vijf. van de kampeerterreinen te Hoek van-Holland. Hoewel voor zo'n groot aantal gasten aanhoord natuurlijk geen warme maaltijd kan worden bereid, zal men niets te kort komen. Degenen die voor deze tocht een formulier hebben ingezonden en eeri uitnodiging ontvingen, worden maandag morgen tussen 8.30 uur en 8.15 uur thuis afgehaald. Het vertrek van Maassluis is bepaald op 8,45 uur. De ontscheping' zal ook te Maassluis gebeuren en wel om 18.30 uur, zodat iedereen omstreeks 19.30 uur weer thuis kan zijn, Het is de bedoeling, dat Ir. K. van der Pols, die zoals men weet wegens drukke werkzaamheden is gedwongen zijn functie als hoofdman voor district VII van de Rotterdamse Brandweer neer te leggen, medio agusustu-s zijn post zal verlaten. Naar wij vernemen zal hij worden op gevolgd door ir. L. van dei- Tas. hoofd der afdeling reparatie van de Rotter- damsche Droogdok Maatschappij. Ir Van der Pols had dor zijn lidmaat schap van het Europese parlement en de vele andere functies, die hij in het be drijfleven en in het economische leven bekleedt, reeds lang de noodzaak er kend. af te treden als hoofdman van de Rotterdamse Brandweer. Hij heeft dit echter niet willen doen eer er voor hem een geschikte opvolger was, waar bij het voor de Rotterdamse Brandweer van groot belang wordt geacht, dat deze evenals de heer Van der Pols, expert is op het gebied van schepen en scheeps uitrustingen. Vooral bij scheepsbranden heeft de Rotterdamse Brandweer drin gend behoefte aan deskundige adviezen. Men meent in de heer Van der Tas zo iemand te hebben gevonden. Wat Rotterdam betreft, tal van Stands geven het werk van de overheid te zien. Zo is er de ROTEB met een fraaie maquette van de nieuwe vuil verbranding in Rotterdam-Zuid; de mo dernste van Europa, die per uur,;380 m3, afval, oftewel 24 autoladingen ver werkt. Gemeentewerken is er met metromaquettes en kaarten. Motto „Wij groeien vast, hij (de metro dan red.) helpt". VEER veel plaats is ingeruimd' voor de Ai grote 'havenwerken. Men kan veel te weten komen over Europoort, Botlek, Maasvlakte én al die andere bekende be grippen, over het goederenvervoer op Rotterdam, over de Maasstad als trans portcentrum. De Scheepvaart Vereniging Zuid geeft acte de presence met foto'.s over de Spido, Euromast en Blijdorp ont- brekén evenmin in dit scala van fa cetten, met daarnaast een attractieve stand van de Rotterdamse, Schiedamse en Maassluise zeekadetten en dan nog vele, vele andere instellingen en on dernemingen (Van een onzer verslaggevers) De serie concerten -op het Oranje carillon in de Vlaardtngse Grote Kerk toren wordt vrijdagavond voortgezet met een optreden van de beiaardier Daan van Hoecke uit Arnhem.- •••»-. Hij speelt o.a. werkjes van Handel, Von Glück, F. Schubert, bewerkt door Leen 't Hart. Ook worden enkele Nederlandse en Engelse volksliedjes naar bewerkingen van de concertgever uitgevoerd Het concert duurt van 20 tot 21 uur. Gedurende de komende 'zomervakan-1 tie der Vlaardingse lagere scholen (27 juli tot en met 28 augustus) kannen scholieren op werkdagen (maandag totj en met vrijdag) tegen een gereduceerde prijs van 35 cent gaan zwemmen in het j Kolpabad. Deze mogelijkheid bestaat echter al leen tot 10.30 uur. Men dient er rekening i mee te houden dat na half elf geen ge reduceerde toegangskaartjes meer zul len worden verkocht. KtTRö (Van onze correspondent) Vanaf heden is H. J. Nijland's boek „Van niet tot iet" in uitgave. De heer Nij- land beschrijft in dit boek de geschie denis van Hoek van Holland. Alle facet ten van de wording en de groei van „Rotterdam aan Zee" zijn uitgebreid weergegeven. Zestien fraaie foto's en zes unieke landkaarten versieren het boekje, dat in opdracht van de Hoekse wijkraad .werd geschreven. De stofomslag werd ontworpen door Coen Bijl, terwijl diverse amateurs de foto's beschikbaar stelden en de gemeen telijk kartografische dienst de. kaarten. Het boek is gedrukt en uitgegevenbij drukkerij Nic van der Graaf In Hoek van Holland. Het is verkrijgbaar bij kan toorboekhandel Nic van der Graaf, Prins Hendrikstraat 177, Hoek van Holland, bij de VW, Rietdijkstraat 130b, Hoek van Holland en in de W-stand op de tentoon stelling Ay-Ay. De verkoopprijs is 2,95. Bij bestelling per post is f 0,50 extra verschuldigd. TUburr, Tot hoogleraar in de zuivere wiskunde aan de Ahmadu Cello universiteit te Zaria (Noord-Nigeria) ls benoemd dr. L. Llps uit Tilburg, leetor in de wiskunde aan de r.k. hogeschool aldaar en docent aan de Kath. Leergangen te Tilburg. Dr. Lips zal colleges geven in moderne algebra en groe pentheorie. J>ET en Gemeentewerken Rot terdam presenteren in een AY-AY-stand. indrukken van het hoe en waarom der metrobouw met een kaart, foto's en maquet tes: Vrij baan voor u (of uw?) Metro. (Van onze correspondent) Bij de voorbereidingen voor de Hoek se expositie „Ay-Ay" in Hoek van Hol-] land zijn alle braakliggende gronden in de omgeving van het tentoonstellingster- rein opgeknapt. Daarbij zijn terreinen die toebehoren aan Delfland of Rijkswaterstaat en ter reinen van de gemeente Rotterdam. Het ls daarbij opvallend dat de terreinen van Delfland en Waterstaat er veel beter uitzien, dan die van de gemeente. Daarbij komt nog dat' men wel langs j de Strandweg alle rommel opgeruimd! heeft, maar dat het zogenaamde „Kerk- j hotel" daar nog steeds onafgebouwd staat. Het is nu al ongeveer zes jaar dat dit hotel in aanbouw is. Maar zelfs het kleine deel dat er staat, neemt lang-1 zamerhand de vormen van een ruïne] aan. gemeente Rotterdam om eens enkele] van de geuite dreigementen uit te gaan voeren. De indruk die.de toeristen,en de expo-i sitie-bezoekers - van de toch al niet zo| fraaie toegang tot het Hoekse strand j krijgen,, wordt er met dit „hotel" be-l paald niet beter op. (Van een onzer redacteuren) II/TAAR goed, mijn grootvader kwam TT ,naar ö®dat hij wat in Den Hoek zag. Hij had er grote verwach tingen van, vooral toen er een sta tion werd gebouwd en een aanleg steiger, hij voorspelde Den Hoek een toekomst, hij zag allerlei mo- gelijkheden, kansen, die -uitgebuit konden worden. - Die kamen zijn nooit uitgebuit. Mijn.grootvaderheeft nooit beleefd dat er wat van Den Hoek werd ge maakt. En tot zijn verdriet Het eni ge wat hem werd beschoren was dat er een sloot naar hem werd ge noemd. De Spoorwegen lieten voor zijn -huis een sloot graven, en die heette; De Bie z'n sloot (De Bie- zensioot). MQU mijn vader. Mijn grootvader heette Teunis, naar hem ben ik vernoemd, mijn vader heet Arie. Hij is al 81 jaar maar bij de opening van Ay-Ay zal hij, naar ik hoop, aanwezig rijn. -U moet hem vast ont moeten. Kij is een bijzonder lieve man, een echte levenskunst snaar van W1„e '~k veel heb meegekregen, M«n vader dus. Toen Rotterdam Den Hoek annexeerde belhoordc hij mot mijn moeder, tot de mensen die dolgelukkigwaren. Hij dacht' Nou gaat net dan gebeuren, en hij zei: Den.Hoek? Let op. dat groeit uu tot de voorhaven van Rotterdam, Het is uitgelopen op een desillusie, Met zoveel anderen heeft hij nooit kunnen begrijpen, dat De« Hoek maar bleef wat het was, dat de kan sen niet werden gegrepen. Zoveel mogelijkheden en niete gebeurt! FN nou ik. Ik ben hier geboren en f-1 getogen. Ik ken Den Hoek van haver tot gort. Mijn grootvader en mijn vader hebben me van jongsaf alles over Den Hoek verteld, ook alles over zijn mogelijkheden, En van jongsaf heb ik me sterk voor de ontwikkeling van Den Hoek ge ïnteresseerd. Toen ik daartoe in de gelegenheid kwam. heb ik me op verschillend terrein ingezet, dat is bekend. De groei en de ontwikke ling van Den Hock hebben me al tijd bezig gehouden. Ik heb me al tijd afgevraagd; Wat kunnen we doen en wat moeten we doen? Om het kort te maken. Vooral als directeur van hotel America ben ik veel in contact gekomen met mensen die na een scheeps ramp direct Den Hoek bezochten. En ik heb verbaasd gestaan over hun onkunde, ook wat betreft de zee en de zeevaart. TYTA de tentoonstelling Kunst en f Branding, die hier in Den Hoek is gehouden rees bij mij de gedachte met een expositie Nederland een vi- sie op Den Hoek te geven. Na ander- half jaar heeft die gedadh'te dan eindelijk gestalte gekregen in Av-Ay Wat wij met Ay-Ay willen is: Ne- derlaod tonen, dat het met het tot ontwikkeling brengen van Den Hoek nog niet te laat is, dat wat vijftig jaar geleden actueel was nu weer actueel is, dat we in Den Hoek nog niet moegestreden rijn al zijn we van de jarenlange strijd we! wat moe geworden, dat er nog kansen te over zijn en dat we ze nou eens eindelijk moeten pakken. Wat we willen Is: Nederland ver. tellen dat ls non Den Hoek en daar bij betrekken we ook dat boeiende Europoort. En het zal me al vol doening geven ais er ook maar iets „uitkomt". Ik zal al tevreden zün als men iets van de doelstelling van deze expositie hegriint. Ik vraag geen complimentjes, geen schouder klopjes, ik vraag alleen hesrrin voor de wensen en de mogelijkheden van Hoek van Holland. Voor dat laatste hebben we met ons allen hard gewerkt. Ik heb te gen mijn vrouw ge*egd: Voorlopig is het tussen ons uit Nou ben Ik getrouwd met Ay-Ay ik geloof waarempel, dat ik aan Ay-Ay-itis Gedachten over de Openbaring van Johenne: DERDE DRUK f8.90 Varkrljgbtsr In dboekhand» ZOMER 1 KEUNING-WASENiNQEJ in onze restanten-verkoop hebben wij enige bankstellen f 500afgeprijsd. óók op onze bedden-afdeling koopt U I nu bekende merk-matrassen tegen verlaagde prijs WONII WONINGINRICHTING-BROERSVESI 64-66 TN het bevolkingsregister slant hij in geschreven als Tennis de Bie, naar er zijn er die gewoon Teun tegen lirin mogen zeggen en dat wordt door hen op hoge prijs gesteld want het is een bewijs, dat hij hen tot zijn vrienden kring rekent, en het is een eer een vriend van Teun de Bie te zijr Hij is een groot man. Door hotel America, dat hij 12',4 jaar als directeur leidde is zijn naam in vrijwel alle wereldde len bekend geworden, omdat zijn buis altijd open heeft gestaan voor lu-n, die met hun schip op de kust strand den. Den Hoek ligt hem na aan het hart. Op velerlei gebied heeft hij het he- langrijke diensten bewezen. Er zijn daar weinig organisaties of verenigin gen, waarmee hij geen bemoeienis heeft (gehad). Van nature is hij een vechter, en voor de omwikkeling van Hoek van Holland heeft hij na de oor- Jog hard gevochten. Defensie, water staat en het hoogheemraadschap kun nen daarvan meepraten. En hoewel zijn dokter hem heeft aan geraden het wat kalmer aan te doen, is hij toch de motor geworden van de ex positie Ay-Ay, die vanmiddag door burgemeester mr. G. E. van Walsum is geopend. Waarom deze Ay-Ay? Een van onze redacteuren heeft hem die vraag gesteld, en het antwoord van Teun de Bie Is hiernaast gepubliceerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2