H.D.V.S. gaat accommodatie aan gemeente verkopen ROTTERDAM /M Uitgestelde aanleg gaat vier ton kosten AGENDA Lichten op Liever hoerenjottgen dan gedroste Er zit goede loop in: GEEN ONGELUKKEN DOOR NOODWEER Voor ruim twee ton van de hand Sollicitanten door sterke verhalen.... opruiming Zeehavengeld in tweeën verhogen Samenwerking met S.V.V. op komst Ten oosten van Schiedamseweg Verlengde Laan van BoFEs: Pr. Beatrixlaan en Veel verm Wilhelminahaven moet worden ZE, stond in de hoek van bet school lokaal gereed eventuele moeder lijke en vaderlijke aanvallen op haar beleid te weerstaan. Ze was paraat. Maar ineens zjjn daar die voor haar scherpe opmerkingen. Deze avond had ze echter de portrettengalerij achter de hand. Wanneer liet gesprek te glibberig werd of 'er een pijnlijke stilte viel, deed ze resoluut een stap zijwaarts en hield de opponerende papa de spiegel vaii zijn kind voor. „Toen ze met de teke GONDELIERS IN WORDING... ui pE ROTTERDAMMER Pagina 3 Het Schiedamse college van B. en W. stelt de gemeenteraad voor de accommodatie die be hoort bij het hoofdterrein van Hermes-D.V.S. op het Sportpark „Harga" aan te kopen voor een bedrag van 212.500. Dit ge schiedt op voorstel van de twee betalende Schiedamse voetbal verenigingen, Hermes-D.V.S, en S.V.V. (Van een onzer verslaggevers) Onderhoud woninginrichting Samenwerking TEKENING STREPEN ONWETEND Riolering en dagelijks Waterbericht RAKET BEKENDMAKING (Van een onzer verslaggevers) DOVEN het eind van de halfklare strekdam bij Bruinisse -*-® die naar men hoopt nog eind dit jaar het eiland Schouwen- Duiveland met Goeree-Overflakkee zal verbinden, beweegt zich langzaam een gondel. Terwijl vijf noest uitziende mannen glunderend om zich heen en naar benéden kij'kën, klinkt'ih de door de vele machines te kleine kabine de duidelijke stem van de lange Piet van den Akker uit Rotterdam, instruc teur van de aspirant-gondeliers en oud^kraanmachinist." Avontuurlijk Selectie Wmm Ingewikkeld - '7 - - Drie maanden Morgen houden wij een speciale yerkoopvan bijzonder mooie glasgordijnen van katoenen marquisette, van een uitzon derlijke mooie kwaliteit... met een leuke fantasie entredeux en brede dubbele onderzoom, 160 cm lang en 90 cm breed* Glasgordijnen, die U overal kunt kopen voor 3.25, nu als bijzondere aanbieding per stuk voor Iets meer dan ander halve gulden. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze fraaie glasgordijnen, een com pliment voor Uw vensters, 160 cm lang en 90 cm breed, per stuk voor Uw venstei Giin ttl. of schrift. best. (Van een onzer verslaggevers) Na overleg lussen de in de Rijndelta gelegen gemeenten Rotterdam, Vlaar- dmgen, Maassluis, Dordrecht en Schie dam werden bij raadsbesluit van 27 april jL de tarieven voor het zeehaven geld verhoogd met 25 pet. De datum van inwerkingtreding van de verhoogde tarieven werd gesteld op 1 juli 1964. Tijdens een mondeling overleg op 30 juni 1964 tussen de ministers van bin- aenlandse zaken en economische zaken enerzijds en de burgemeester van Rot terdam anderzijds hebben beide minis ters meegedeeld bezwaar te hebben te len een verhoging der zeehavengeldta rieven met 25 pet. in één keer, omdat een dergelijke verhoging het prijsbe- heèrsingsbeleid van de regering ernstig 2ou bemoeilijken. Aangedrongen werd om enige temporisering te betrachten en de verhoging dit jaar té beperken tot 12,5 pet. Hoewel officieel nog .geen bericht om trent de bezwaren is ingekomen, kan wórden aangenomen, dat genoemde bc zwaren ook zullen gelden ten aanzien van de tariefsverhogingen, vastgesteld door de overige in de Rijndelta gelegen gemeenten. Ter voorkoming van verde re verschuiving van de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe tarie ven stellen B. en vV. de raad van Schie dam daarom reeds thans voor het be sluit van 27 april in te trekken en een nieuwe verordening vast te stellen, waar bij de tarieven: per 1 augustus 1964 worden verhoogd met 12,5 pet. en per 1 januari 1965 nog eens met 12,5 pet. Geruime tijd geleden is SVV reeds aangezegd, dat zij haar hoofdterrein aan de IVestfrankelandsedijk zou moe ten prijsgeven. De voorgenomen verdere uitgifte langs de Wilhelminahaven, als ook de toekomstige aanleg van de Del- tadijk maken, zoals bekend, de verdwij ning van dit sportterrein onvermijdelijk. Reeds vroeger is SW haar btjierreinen in deze omgeving kwijt geraakt, waar voor nieuwe velden in het Sportvelden complex „Harga" ter beschikking zijn gesteld. Tegemoet komende aan de belangen van SW is de ontruiming en cte algehe le verhuizing naar „Harga'' zo lang als maar enigszins mogelijk was verscho ven. Tenslotte is de beslising gevallen, dat na het speelseizoen l%3/'64 de ont ruiming een feit zou moeten worden. Intussen was ;bij SW en Hermes-DVS het plan gerijpt om voortaan de topelf- tallen, uitkomende in de sectie betaald voetbal van de knvb, hun wedstrijden te doen spelen op het hoofdveld van Her mes-DVS. Dit hoofdveld, met een ac commodatie voor ongeveer 14.060 toe schouwers, zou-wekelijks bij toerbeurt door' deze elftallen kunnen worden be speeld. Beide clubs zijn nl. van oordeel, dat het volstrekt irrationeel zou zijn. in dien SW in „Harga", op een steen worp afstand van Hermes-DVS, even eens een hoofdveld met dure accom modatie gaat inrichten, hetgeen haar voor grote financiële offers zou stel len. ties aan de afrasteringen e.d„ worden verricht. De kosten hiervan worden ge raamd op 35.500. De totale kosten, die uiteindelijk uit de transactie voor de ge meente voortvloeien, zullen dus 283.000 gaan bedragen. Tot nu toe huurden zowel Hermes- DVS als SW hun hoofdveld van. de gemeente, met de verplichting zelf, be houdens wat de bemesting en het maaien betreft, voor het gehele onder houd te zorgen. Ook in de nieuwe si tuatie zouden B. en W. deze verhou ding willen voortzetten, met dien ver stande evenwei dat de lasten verbon den aan de investering van de ge meente voor rekening der vereniging moeten komen. De kapitaalslasten over 'ƒ283.000 uitgaande van een 30-jarige 5 pet. annuïteit, belopen ƒ18.400 per jaar, zodat iedere vereniging een 'huur van 9.200 per jaar moet opbrengen. Verder is overeengekomen dat het be heer van het veld met toebehoren zal worden opgedragen aan een beheers' commissie, samengesteld uit vertegen woordigers van beide clubbesturen, aan gevuld met twee technici van de ge meente. Overigens hebben B. en W. overwo gen dat dé gemeente tegen een redelij ke prijs een goed geoutilleerd sportter rein verwerft, dat buiten het speelser zoen ook voor andere doeleinden bij voorbeeld demonstraties, ter beschik king staat. B. en W. 4elen nog mee dat de bei de verenigingen ook nog financiële faci liteiten hebben gevraagd. Hieraan kan niet worden voldaan, zodat dit ondérdeel buiten verdere 'bespreking is gebleven. BROERSVEST 64.6 Bovendien is de huidige constellatie van het betaalde voetbal zodanig, dat beide verenigingen een nauwe samenwer king gewenst oordelen, teneinde op den duur het betaalde voetbal voor Schie dam te kunnen behouden en op een ho ger peil te kunnen brengen. De vereni gingen staat hierbij niet alleen hun eigen belang voor ogen, maar evenzeer de pas sieve recreatie. Zonder medewerking van de gemeen te zou bedoeld plan niet tot uitvoering kunnen komen. In een gezamenlijk adres hebben beide verenigingen dan ook het college van B. en W. hun pro blemen. die vooral ook van financiële aard zijn, voorgelegd, met het voorstel de gehele accommodatie van het hoofd veld van Hermes-DVS over te nemen. Als gemeentelijk sportcomplex zou veld met toebehoren dan aan de verenigingen kunnen worden verhuurd. Mede hierdoor zouden de financiële moeilijkheden van deze verenigingen voor een groot deel zijn opgelost. Na. ampele overweging- zijn B. e» W. tot de conclusie gekomen, dat, onder de gegeven omstandigheden, de gevraagde medewerking moet worden verleend. Bij de onderhandelingen hierover is overeenstemming bereikt op een koop som van 212.500 voor de gehele Her- ines-DVS-accommodatie, omvattende: een overdekte zittribune, een onoverdek te' zittribune,. twee betonnen staantribu- nes, een kleegébouw, loketten, toilet ten, afrasteringen, geluidsinstallatie, vlaggemasten, enz. De thans aanwezige opstallen moeten nog worden uitgebreid met een kleedlokaal voor de bezoekende verenigingen, inclusief ontvang- en scheidsrechterskamer. De bouw van dit lokaal vergt nog een uitgaaf van 35.000. Daarnaast moeten diverse onderhouds- voorzieningen als schilderwerk, repara- T)E juffrouw-van de eerste klas had iets leuks verzonnen ter gelegen heid van de kükavond. Ze had iiaar discipeltjes opgedragen hun eigen papa uit te tekenen", 's Avonds, toen de ouders binnenkwamen om zich per soonlijk op de hoogte te 6tellen van de vorderingen van hun' lievelingen, hin gen de kleurrijke contcrfeitsels voor de klas. Onze collega herkende in de werken-bijvoorbeeld zijn schoenmaker. Ook meende hij de dominee, die in zwierige waardigheid was uitgeheeld, te bespeuren. Het was een handige manier van de juffrouw. Onze journa list moest haar-bewonderen. ning bezig w-as", hoorde hy de juf frouw zeggen, „vertelde Irene me dat haar papa altijd van die scherpe haar tjes op z'n gezicht heeft en ze vroeg of ze die ook moest tekenen." Op de tekening vs-aren een tiental lelijke dikke strepen op de overigens welgevormde kin te zien. T\E papa in kwestie bromde wat. Ma- ma hield zich strikt neutraal, maar verheugde zich kennelijk in de merk- waardige wending van het gesprek. Toen de juffrouw papa vervolgens recht aankeek veranderde zijn gelaat licht van kleur. „Wel een leuke teke ning", zei ze nog. Onze collega was voor het eerst van zijn. leven op een kijkavond. Steeds had hij zich aan deze plicht kunnen onttrekken: de werk zaamheden aan deze krant waren steeds goed geweest voor een geldig excuus. Deze keer was er geen pafdon. Samen gingen ze naar de school, onwetend van de tekeningenstunt. Hun zoon was wei- nig mededeefznam. Het gesprek verliep plezierig. Onze collega is niet groot, de juffrouw was kleiner, omstandighe den die het gesprek voor hem prettiger maakten. (Van een onzer verslaggevers) VOOR de ontsluiting van het ge- bied gelegen ten oosten van de Schiedamseweg te Schiedam zijn se dert 1954 kredieten verleend tot een totaalbedrag van ƒ1.360.000. In dit gebied moet de zogenaamde, uitge stelde aanleg, d.w.z. het ophalen van de straten en de riolen, nog gebeu ren. Voor zover thans kan worden voor zien zal met deze werken nog. een be drag van ongeveer ƒ400.000 gemoeid zijn. De kredietaanvrage zal binnen kort aan de raad worden gedaan. Tegelijk met enkele kleine voltooï- ingswerken moet binnenkort worden overgegaan tot de bouw van de voet brug opgenomen in het uitbrei dingsplan die de Meeuwensingel met de Nachtegaallaan zal verbinden. Met de kosten van deze brug, die naar ra ming 30.600 zullen bedragen, is in bo venbedoelde kredieten geen rekening gehouden. Dit bedrag moet dan 'ook thans ter beschikking worden gesteld. Aansluitende aan de ontwikkeling van de omgeving dient voorts de Dr. Sauerstraat. die in slechte staat ver keert, opgeknapt te worden door ver harding van de weg en het aanleggen van riolering. Deze straat bevindt zich echter, in particuliere handen. Op één Dagblad „De Rotterdammer", Schie- flamse redactie, Lange Kerkstraat 82, tel 6415 4, b,g.g. 115588 (toestel 62, sa 18 uur. b.g.g. 195885) alleen voor ïedaetieaatigeiegenheden. Agentschap mevrouw J. v. d. Hoek- Roogendam: J. Steenstraat 29, telefoon ja45i (alleen voor klachten, adverten- 115588)° a'30nneraen':en' b-S-fi- telefoon Klachten bezorging: Agentschap (adr. We boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 6466; alarm brandweer 69123; .alarm GG en GD 29290. ^Apotheek: ApotheekNieuwland, Wibaut- „fandag 20 jui: Gemiddeld keuken- z°utgehalte 452 milligram per liter. Verwachting voor morgen 21 juli: vemiddeid keukenzoutgehalte 455 miü- «ratn per liter. B Aan de DTS-vaksohóol voor meubilering»- S houtbedrijven is geslaagd F, A -M, Soon- .tiëns uit Schiedam. 711 stond alleen voor 32 in wezen L oproerige spruiten. Ze meest bovendien haar energie nog over twee klussen verdelen. „Verschrikke lijk", was zijn commentaar. Werke lijk, ze begrepen elkaar volkomen. Het was zó'n onderhoud. De teke ning hoefde er niet aan te pas. te konten. Niettemin is hij wat mis moedig huiswaarts getogen. Na die kijkavond had hij er weer een pro bleem bij om zich aan te vertillen. „Een aardig joch", zei de juffrouw. En ze noemde nog meer goede eigen- schappen. Thuis hadden ze die nau welijks kunnen ontdekken. Op deze kijkavond was het dubbele leven van de zoon zonneklaar gebleken. Voor ze liet lokaal uitgingen, werd nog een blik op zijn portret geworpen. Het was een schokkend kunstwerk, opvallend opgeprikt. Z'11 hoofd was afgebeeld als een raket die tegen de maan te pletter was geslagen, Z'n gezicht was als een misvormde raket. De tekening was een brug tussen school en huis. De onderkant van de hoofdraket was vloeiend en glad, zonder antennes (Van een onzer verslaggevers) Het weggedeelte, gelegen in het ver lengde van de Laan van Bol'Es tussen het reeds gerealiseerde deel van de toekomstige provinciale weg 15 en de Schiedamseweg en ten zuiden van het Tuindorp Kethel, heeft nog geen naam. hetgeen aanleiding kan geven tot moei lijkheen. In het bijzonder zal dit be zwaarlijk kunnen zijn voor de politie. Het verdient daarom alleszins aanbeve ling aan bedoeld weggedeelte een naam te geven. Dit weggedeelte zal in de toekomst worden aangesloten op een weg, die is ontworpen tussen de Schiedamseweg en de Vlaardingweg in de gemeente Rot terdam. De weg zal het noordelijk stadsdeel van Schiedam gaan ver binden met het industriegebied nabij de Schie; hij zal noordelijk van Rijksweg 20 langs het Prinses Beatrixpark. lopen. Volgens B. en W. verdient het aanbe veling, deze gehele weg met het nabij gelegen park. Prinses Beatrixlaan te noemen. Zowel de Adviescommissie Straatna men als de Commissie voor Stadsont wikkeling en Stadsuitbreiding hebben zich met dit voorstel verenigd. B. en W. stellen de raad voor zijn goedkeuring aan dit voorstel te verlenen. na is inmiddels met alle eigenaren overeenstemming over de' overdracht bereikt, waarbij 'betrokkenen hebben ge conditioneerd, dat de .gemeente voor de bestrating en de riolering zal zorgen. Daartegenover zal de gemeente slechts een symbolische koopprijs -betalen. Hierop vooruitlopende is het evenwel gewenst, dat ook voor déze werken reeds nu het benodigde krediet, belo pende 13.000 wordt verleend. Zowel de commissie voor de gemeen tewerken als de commissie voor het grondbedrijf kunnen zich met deze gang van zaken verenigen. B. en W. stellen de raad voor goedkeuring te geven. zijn Burgemeester mr. g. e. van vvai- sum opende zaterdagmorgen in de Energiehal weer het grote Jeugdland- festijn; Vijftienhonderd kinderen hebben dié dag alles „voor niets" kunnen pro beren. Vandaag moeten de honderden jongens en meisjes een kaartje hebben om binnen te komen. Tot en met 18 augustus kunnen er dagelijks drie- tot vierduizend kinderen zichzelf zoet hon den. Tot die datum ziet men dan ook 's morgens vroeg trams en bussen vanuit alle hoeken van de stad richting Energie hal rijden, beladen met kinderen die el kaar snoevend vertellen van hun erva ringen op de achtste Jeugdland. Jeugd land zou Jeugdland niet zijn als er ook dit jaar niet een aantal nieuwe evene menten een plaats zouden hebben ge kregen. Niet te voorkomen was ook dat een aantal andere stands werden opge heven. Jammer, maar er is geen grote PTT-stand dit jaar. De PTT vindt dat een andere stad de stand eens moet krij gen. Helemaal nieuw in de AhoyVhal is een grote ruimte met netten afgeschermd waar de jongelui kunnen sporten onder deskundige leiding. Het zullen voor het merendeel balsporten zijn. En voor de kleuters eén echt verkeersspel met stra ten, stoepen, oversteekplaatsen en ver keerslichten waarbij °P do juiste manier geleerd wordt over te steken. Er is daar ook een poppenkast en een tekenafdeling allemaal over het verkeer. Weer een an der spel is van de Vereniging ter Bevor dering van Hygiëne. Een breiwedstrijd van een grote wolfabriek zal voorat de meisjes boeien. Iets heel bijzonders is het knutselen met afgedankt materiaal. Twee oudere, meisjes zullen laten zien wat daarvan allemaal te maken is en de JeugdJanders mogen het zelf ook pro beren. De zelfbedieningswinkel is uitge breid.. Liefst 22 firma's werken nn mee. Er staat zelfs een echt kasregister. En dan dié timmerwinkel. Het is een com pleet timmerbedrijf geworden. Niet meer wat timmeren in het wilde weg, maar werken aan te voren reeds (bijna) gereed gemaakte bouwpakketten die de jongens zelf kunnen kiezen. Er zjjn vele handige voorwerpen bij. Ook het figuurzagen is verbeterd evenals het kralenrijgen. Guido van Deth en zijn vrouw zijn er weer met hun poppentheater. De gemeentelijke plantsoenendienst heeft vijfduizend plan ten gereed staan voor Jeugdland. Ze zijn bestemd om door jongens en meisjes in lenké tuintjes te worden gezet Maar met het plezier van de declnemertjes (per keer ƒ0,75 per vijf keer ƒ3) stijgt de zorg van de organisatoren. De tachtig duizend jongens en meisjes die verleden, jaarzijn gekomen zorgden voor 210.000 wikkels van ijsjes en chocoladerepen voor 140.000 zakjes van zoutjes en daarbij ko men! dan nu nog de schillen van 70.000 bananenOpgeruimd staat netjes zal in ieder geval geen holle frase zijn op „Jeugdland"En dan tot slot twee grote verrassingen: woensdag 29 juli komt bet grote jeugdkorps van Aurore uit Dongen spelen en op dinsdag 4 augus tus komt Fipo de Clown zelf Jeugdland bezoeken. (Van een onzer verslaggevers) De verkeerssituatieop het kruispunt Vlasmmgerdijk-Burgenieéster Knappert- laan-Burgemeester van Haarlenlaan-Ju lianalaan te Schiedam, wordt steeds moeilijker. Het is dan ook noodzakelijk dit kruispunt te voorzien van verkeers lichten, waarmee het verkeer overdag automatisch kan worden geregeld. In. overeenstemming met het gevoelen van de verkeerscommissie stellen B, en SCHIEDAM. Getrouwd: C F van Lieshout 22 jr en M van Schie, 21 jr; G van den En gel, 24 jr en D P van den Berg, 19 jr; J W H Letters, 21 jr en J P Krommenhoek, 21 Jr; W J Sohoonade, 23 jr en J S Boerboom, 21 jr; C H dos' Santos, 23 jr en C M de Groot, 27 jr; A 34 Groenendaal, 28 jr en A A van Fuffelen,, 22 jr; A Florijn, 23 jr en G J den Teuling, 19 jr; J M- Löke. 21 jr en A L M F var. der Hoek, 1® jr; W H T A van Stipdonk, 27 jr en B J M Alberts, 21 jr; J B Bijtenhoorn, 27 jr en B F A van Huet, 22 jr; W Westdijk, 23 jr en A M Duimel, 20 jr; H de Groot, 22 jr én H Krabbendam. 24 jr; G H Löke. 26 jr en J L Verwijs. 21 jr; M Vogel, 28 jr en M Vellekoop, 19 jr. Ondertrouwd: J Blok, 33 jr en P J T Krui- ning, 27 jr; A C M L Borsboom, 23 jr en M C J de Bruin. 29 jr: P G van Erp, 23 jr en W J M Siemons, 21 jr; J G P Flande- rljn, 25 jr en A J van den Boogert, 20 jr: R W L Huffmeijer, 26 jr en 1.1 A de Vries. jr; G M Prein, 33 jr en W J Rebers, 29 jr- J V.' van Uitert, 21 jr en M E Jongbloed, 18 jr; J Vermeegen, 22 jr en T de Groot, 29 jr; L Vermeer, 22 jr en H M van der Raaf, 19 jr: J A Verzijden, 23 jr en A P O C van Logchem. 19 jr: D D van Wijk, 22 jr en MAT Bos, 19 jr; J de Zeeuw, 24 jr en C J I. Schoenmakers, 20 jr. Geboren: Jeanette dv J de Kok en W F Hoorweg; ïtonaldus M G zv M A Droog en J Witberg; Astrid H dv G Vos en W K Onnekink; Jan zv J Hoogendoorn en C Quiet; Anthonle zv J Hoogendoorn en C Quist; Maria J A dv H J Roerdink en W M te Focht; Bouwina A B dv J J C M Lok- kerbol en C A Dekker: John zv C F Wans* leeben en A J Ringelberg; Henrikus J zv M Zagwijn en A H F Beckers; Christïaan zv T J H van Kampen en L de Man; Pieter I tv P Pelleboer er. N Adriaanse: Anita 3 dv 1 F HM van der Burg en P Hoogland; Cornells G zv J C van der Drift en A J M van der Maarel; Hans zv H van Gemer- den en J B Zonneveld: Anthonius zv J T Vlasveld en H Wittekopf; Enrico A zv J Groeneveld en E van Schelt. (artikel 5 Wegenverkeers- reglement) Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat zij bij hun besluit van 6 juli 1964 krachtens artikel 5, eerste iid, sub c van het Wegen verkeersreglement. hebben vast gesteld de volgende wijziging van het Verkeers- besiuit van de Gemeente Schiedam. Onder het hoofd „Voorrangs- kruisingen of -splitsingen" wordt tussen de rubrieken „Koemarktplein-Hoogstraat" en „Korte Singelstraat - Marconi straat z.z." opgenomen de ru briek „Korte Dam-Hoogstraat, borden model 10. 11 en 104 W.V.R. en wel in die zin. dat aan het verkeer van de Korte Dam voorrang dient te worden verleend", (enig artikel van de 95e wij2iging). Van deze besluiten staat voor ieder belanghebbende beroep open lot het einde van een ter mijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt gericht aan H.M. de Koningin, maar ingediend bij de Commis saris der Koningin in de pro vincie, die een bewijs van ont vangst afgeeft. De besluiten zijn in afschrift verzonden aan de betrokken Hoofdingenieur - Directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Ko ninklijke Nederlandse Toeristen bond A.N.W.B., de Koninklijke Nederlandse Automobielclub. de Koninklijke Nederlandse Mc torrijders Vereniging en aan Gedeputeerde Staten rie-rar pro vincie. De besluiten liggen gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter Gemeente-Secretarie (Stadhuis, afd. Algemene Za ken); Burgemeester en Weihouders voornoemd. De Secretaris, M, J. BLOK. De Burgemeester. J. W. PEEK. Schiedam, 20 juli 1964. Bi de raad voor een krediet van 27.250 voor. dit'doel beschikbaar te stellen. B. en W. hebben de keus laten vallen op eén 'z.g. installatie met verkeersonafhan- kliike regeling .zonderhandbedienings- apparatuur, hoewel het naar dé huidige omstandigheden beter- zou zijn,, dat -er een, installatie komt, die zonodig, afhan kelijk van de verkeersintensiteit, b.v. ep spitsuren, wél: met dehand kan worden geregeld. Eén" dergelijke installatie mét ver keer® afhankelijke regeling zou een uitga ve vérgen van totaal 46.750. B; en W. hebben zich echter gereali seerd dat de verkeerstoename op de Burgemeester van Haarenlaan binnen twee. a drie jaar waarschijnlijk zal moe ten leiden 'tot de invoering van een „groene golf", waarbij diverse ver keerslichten tussen het onderhavige kruispunt :en "het Plein 1940—1945 met el kaar! verbonden, zuilen moeten worden. Alsdan- zou een hanöbedieningsappara- tuur Overbodig worden. Een merdere uitgave van ruim 19.000 voor een installatie met ver- keersafhankelijke regeling achten B, en W. daarom niet verantwoord. Op de Korte Hoogstraat te Vlaaröingen werd zondag een chocoloderepen-auto- maa*. vernield. Een aantal repen werd gestolen. GAP RUSTIGE toon zet Van den Akker de werkwijze van de gondels uiteen en. vertelt te vens hoe de bestuurder in geval van nood het toestel met een soort van. parachute kan verlaten. Dat laatste is nu eenmaal ver plicht voor de bedrijfsveiligheid én bovendien kun je nooit weten, of de zaak niet eens in brand zal vliegen tijdens een tocht, hoog bo ven het blauwe water van de diepe Grevelingen. Gelukkig kan met grote stellig heid worden verzekerd, dat ongeval len in theorie althans prak tisch uitgesloten zijn, maar ander zijds Is het duidelijk dat elk risico moet worden vermeden. Vandaar ook, dat de gondels niet alleen zijn uitgerust met een „springchute", maar dat de bestuurders tevens een zwemvest bij zich hebben. Want wat zou je anders nog drijvend in het woeste water moeten begin nen. Maar och, al die barre verhalen, de gondeliers en allen die verder bij dit gigantische Deltaproject op de dam van Bruinisse zijn betrok ken, halen er geringschattend hun schouders over op. Dat zal zo'n vaart niet lopen. OPZICHTER Van der Zdaag kan de aannémërscombinatie Greve lingen kan een glimlach zelfs niet onderdrukken, als het gaat over de verhalen, die de ronde doen over de genen, die zich hebben aangemeld als gondeliers. Geschreven werd wel, dat alle sollicitanten zo ongeveer ex-legionnairs, jagers op groot wild en Afrika-ontdekkers .zouden zijn. „Ik kan u verzekeren", aldus de heer Van der Zwaan, „dat 'ik vaak meer heb aan een boerenjongen, die goed tractorkan rijden, dan aan een gedroste straaljagerpiloot." En hij vervolgt: „Vanzelfsprekend zit er een avontuurlijk element, in,'het be roep van gondelier, al zou. het al leen maar. zijn, om de wetenschap dat men over rtrim een maand weer .op straatstaat (dan is - het werk hier- klaar,, red.), Jen-dat men dan weer ander werk moet; zoeken. Het heen en- weer; „rijden" boven het water geeft natuurlijk ook veel be koring. Maar; alles-is heus voldoende uit gekiend, zodat moeilijkheden prak tisch uitgesloten zijn en het is echt niet zo, dat geen verzekeringsmaat schappij de bestuurders wil hebben." TAE heer Van aer Zwaag vertelt wel, dat de sterke verhalen, die de ronde hebben gedaan, sollicitan ten van allerlei pluimage oplevert. Dagelijks nog rinkelt de telefoon vele malen. Allen willen graag in aanmerking komen voor, het definitieve karwei, hét volgoóien van de GrevèUngen met stenen, dat naar men hoopt op 3 augustus kan beginnen. De heer Van der Zwaag vat zijn taak van de selectie nogal eenvoudig- op: „Ik laat alles komen. Nozems, Tot de weinigen in Hoek van Holland, die het afscheid van het zeer warme weer niet zo heel erg betreurden, behoorden zeker de organisatoren van de tentoonstelling Ay-Ay in Hoek van Holland. Immers, bij de zeer hoge temperaturen van vrijdag en zaterdag ston de de expositiegebouwen in de brandende zon te wachten op de bezoe kers. Deze bezoekers echter voelden erweinig voor om de broeihitte van de tenten op te zoeken. Zij zochten, tevergeefs enige verkoeling in het hete zand van het strand. Daarom was het voor Ay-Ay een uitkomst dat het belangrijk koeler werd. De vrees dat er geen belangstelling voor de expositie zou bestaan bleek nu volkomen ongegrond, want het gehele verdere weekeinde hebben velen uit gebreide bezoeken aan de stands gebracht. Het lunapark blijkt ook een grote trekpleister voor de toeristen te zijn. Zelfs zaterdagavond laat. nadat het onweer eerst het terrein had schoon geveegd, kwamen de bezoekers nog terug om zich in de koelte nog wat te verpozen. (Van een onzer verslaggevers) LJET noodweer dat zaterdagavond over ons land trok en een spoor van vernieling achterliet, heeft ook de Schiedamse politie handenvol werk bezorgd. Met drie man moest de telefoon, worden bediend om alle meldingen op te vangen. In alle delen van de stad vielen gaten in wegen, verzakten straten en pleinen en stroomden watermassa's huizen en kelders binnen. De politie zorgde op deze „donkere, woeste" avond voor de coördinatie. Zelf ving zij het verkeer op, dat, doordat de sftroom was uitgevallen, de gesloten overweg aan de Nieuwe Damlaan niet kon passeren. Van acht tot negen uur was het treinverkeer gestremd omdat die seinen niet werkten. Ongelukken door rondvliegende takken, dakpannen en andere voorwerpen hebben zich echter niet voorgedaan. (Van een onzer verslaggevers) Binnenkort zal de Wilhelminahaven in Schiedam wederom geheel gebaggerd moeten worden. In afwachting van de voorbereiding van dit werk moest de monding van de haven zonder uitstel op diepte worden gebracht, aangezien de aanslibbing aldaar van dien aard is dat B. en W. hierover reeds klachten hebben bereikt. Overtuigd van instemming van de raad hebben B. en W. dit werk, waar voor na veel moeite een aannemer is gevonden, die dit terstond ter hand wil de nemen, spoedshalve opgedragen. Het is .de bedoeling in "de monding van de Wilhelminahaven 28.000 m3 slib te doen baggeren. De kosten hiervan zullen 80.000 bedragen. - e féSyCï W V'S v- -ƒ •vit'v'". j- ""v r .- X GONDEL TUSSEN. LUCHT £N; .4-L.'VWATER- ambtenaren,"-boeren ,én' weet.; -Ik veeL. i'Eecst probeer ;ikM aan. de - weet r-te^' komen wat voor teclmisch.inziéht-.ze. hebbèn en dan mogen zé'jhèt-'VaniJ- den; Akker» mee; meV eéayprcfeftijd - van -veertien da'gérf'<fi(ërigens.' En-j.e.: staat er vèrsteld van; hoe: verschil- lenddie knapen .zich'gedragen. Van de' 'ene, - eenvierkante, harde-ke rel, waarvan/jé gedacht 'had,. dat wordt een goeiè,':olijkt-'dat' je-Üém er ;zo- gauw- mogelijk uit ,:moét gooien, terwijl, een andere,,Jbedëés- de jongen zich ads. de'besté Vaiphét stel ontpopt." - pit - vfacïf f)E heer Vaivder Zwaag is nie't ontevreden oyer..de vooroplei ding. In totaal zijn! er zo'n vijftig mannen nodig voor heb project;-Ze zullen ih twee ploegen van twintig tewerk worden gestéld', de andere tien, worden voor bijkomende werk zaamheden ingezet. Het belangrijkste van- de opleiding- is het. leren beheersen van de In gewikkelde machinerieën aan boord van de gondels. De mechaniek van de beweging der toestellen is uiterst vernuftig, maar ;vrfj gecompliceerd construeerd, ..-yl. Zo worden, de verschillende -oti- derdélen der motoren voortgedre ven door eer: zeer groot aantal lagers, die uiteraard erg"-„gevoe lig" zijn.- De 'bestuurders-'; staan' per radici-ihstallatie 'jn recht streeks contact met de. vaste - wél en het af-en-aian rijden wprdt volledig .geregeld -mét verkeers lichten. -,L s L-vV-L; Op dit- ogehblik-r.bevinden ;-zich veel onderdelen 'van. het project nog in het experimentele!- -'sta- dium. Met de twee vrijgegeven gondels. de rest moet nog voor een deel wordenaangevoerd- 'en uitgeprobeerd -door de 'Eranse-le veranciers /'WprdfenL allerlei proefnemingen!vérricütjL -vobËal met de wijze, waarop de zware ladingen stenen'! uit 'dé oridèr :aan de gondels .bevestigde netten'moé ten worden- gelost. 'Aanvankelijk construeerde rrieiv een'riet, dié' de lading echtertè-, plotseling liet vallen, waardoor-de schok" mi' de kabels te hevig--bleek" té:-worden, Daarvoor is inmiddels 'éeh nieuwe methode gevonden. - TN TOTAAL word.e'n ,ervoor 7 dichting .van het gat in de Grevelingen,. op „de bodem waar overigens al een drempel-is ge- iegd' ongeveer 80.000 ton stenen en 40.000 ton grint gebruikt. - Als nien in augustus met" Het storten begint, hoopt men na. drie maan- den klaar te zijn. Of de'dijk-dan nog bmnen het tijdsbestek van. dit jaar kan worden - afgemaakt.'is een vraag, die; thans nog niet niét zekerheid kan worden beant woord. Het is slechts te hopen, Een zaak, die wel een beetje uit de hand Hep,; was dle.van de b'c- van de toeristen voor dit bijzondere werk. Het gebeur de af en toe zelfs,' dat bezoekers hinder veroorzaakten, zij het na tuurlijk onbewust. Vandaar dat besloten is het terrein-van'hét' gondelbedrijf af te zetten, maar er bij een soort van expositie ruimte In te richten, Belangstel- Jenden kunnen dan >ih-, gezelschap- pen een bezoek brengen aan dé- ze-operatie Greveilngeudani;J - De Hoekse politie hrield zaterdag een jongen aan wegens een verkeersovertre ding. Al spoedig bleek dat de.knaap een valse naam.had opgegeven: Hij kon wor den achterhaald. In werkelijkheid bleek hij de zeventien- jarige C. B. S. uit Dén Haag te zijn. HR kreeg er nog een extra - proces-verbaal

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1