Maatregel genomen uit veiligheid AGENDA Aanbouw Deltahotel liep zware stormschade op Teun de Bie tevreden Sint Adrianus speelde Staatssecretaris F. d. Laar opende beurs „Balans" ROTTERDAM heetman j VERMEULEN Vóór rokers met een eigen stijl lïerbouwing in oude stijl op zelfde plaats? Bevolking nam toe met 87 zielen Burgerlijke stand Resultaat van rolwolk Dronken man mocht niet rijden Auto over kop: lichtgewonde Delfland trok vergunning in Vrouw breekt sleutelbeen Schiedamse deed het eerder Jongen gewond aan gezicht Moderne kunst in Sted. Museum Schade hij aanrijdingen PE rotterdammer DONDERDAG 23 JULI 1964 Ufemt 'nAmerifcaan roten,,. Utantook 'n Virginia roken... Maar u kunt ook de onvergelijkbare Golden Fiction melange kiezen (Van een onzer verslaggevers) HET onder toezicht van het Rijksbureau voor de Monu mentenzorg staande achttiende- eeuwse inrijhek van de voormali ge Heerlijkheid „Holy" zal voor lopig door het bedrijf Gemeente werken in Vlaardingen een veilig plaatsje worden gegeven. De def tige poort zal héél voorzichtig worden afgebroken, om zodra de bouwactiviteiten en de wegen aanleg ter plaatse dit toelaten in dezelfde omgeving weer in de oorspronkelijke staat worden op gebouwd. Waterbericht Herinnering HULDE PA -.en dagelijks ELF ÏN een va» de brieven die dezer dagen op ons bureau vielen stond te lezen: „Het grote gebrek van veel ouders is dat zij niet positief staan tegenover de vakantie van de kinderen. Als alle ouders zich nu eens gingen bezinnen hoe de vakantie echt tot een vakantie tc maken. Maar men begint al met: Hè, weer al die kinderen thuis. En deze geest moet er uit. Dan zijn heus niet alle moeilijkheden opgelost, Maar men staat er sterker tegenover. Ik weet wel dat deze tijd heel moeilijk is. Ik ben dankbaar dat al mijn kinderen groot zijn. Ik zie in de gezinnen van mijn getrouwde kinderen maar al te goed hoeveel moeilijker de opvoediug is dan vroeger." De schrijver heeft in een kleine behuizing elf kinderen grootgebracht GEZIN Voornaamheid Pantalon in brand: meisjes gewond (Van een onzer verslaggevers) TVAT uit de kranen van de wo- Vf ningen in de kop van de Hof- laan te Vlaardingen roestwater komt, is in feite te wijten aan een besluit van het Hoogheemraad schap Delfland, waarbij de ge meente Vlaardingen de vergun ning voor de gemeentelijke trans portleiding in het dijklichaam van de Schiedamsedijk werd opge zegd. VLAARDINGEN - Tel. 2075 Bromfietser reed oude man aan Samenwerking Diefstal van camera MET CERTIFICAAT Een heef man service die U volmaakte zekerheid, schenkt Wij testen elke briüant met de modernste apparatuur op Beat zuiverheid, siijppnjporöes, afwerWi^ gewicht en fluorescentie. Bij aankoop ontvangt u deze gegevens in een volledig beschrijvend certificaat met diagrammen en microfoto's. Bij sieraden met briüant 'krijgt tr een uitvoerig taxatierapport met foto. ?«oek flens onza «fiamèmtsfijperif ui dd Schatkamer oud» da edelsfeenKundige f.g,a. diamantexpert g.i,a, LUNBAAN 32- filiaal: oostzeedijk 155-157, rotierdam üma HOLYPOORT OPBERGEN Het inrijhek, dat jarenlang de eer ste blikvanger, in noordelijke richting buiten de Vlaardlngse bebouwing was, is de laatste tijd hoe langer hoe meer in de verdrukking komen staan. Tij dens de bouw van het Holyziekenhuis, waarvan de ingang recht tegenover dit kunstwerk ligt, kon het aardig on gemoeid worden gelaten. Ook bij de aanleg van de naar het ziekenhuis lei dende wegen, het leggen van rioleringen en andere grondwerkzaamheden heeft men de poort steeds zoveel mogelijk ontzien. De Schiedame bevolking is in juni met 87 mensen toegenomen. Het aan tal inwoners steeg van 81.674 tot 81.763. Er werden 130 kinderen geboren, er overleden 47 mensen, er vestigden zich 301 mensen en er vertrokken 297 mensen. Er werden in juni 48 huwelijken ge sloten en vier echtscheidingen uitgespro ken. Het aantal mensen dat binnen de gemeente verhuisde bedroeg 445. SCHIEDAM Geboren: Maria C. J. d.v. B. Antonjou en J. M.M. Haasbroek. Gerard z.v. G. Koers en M. C. Verheul, Ingrld J. P. d.v. J. T. Keijzer en H. A. van der Meer, Arthur A. J. z.v. C F. A. Broxks en A. M. Brökling Johannes W. M. z.v. A. W. M. Schop en D. C. Gonlag. Donderdag 23 juli: Gemiddeld keuken zoutgehalte 484 milligram per liter. Verwachting voor morgen 24 juli: Gemiddeld keukenzoutgehalte 510 milli gram per liter. De werkzaamheden zijn- thans echter zóver gevorderd dat men om alle risi co's van beschadigingen te voorkomen tot ingrijpende maatregelen heeft beslo ten. In opdracht van burgemeester en wet houders stelde de Dienst Gemeentewer ken een plan op tot voorzichtige demon tage, waarbij de gemetselde hékpilaren steen voor steen zullen worden afgebro ken. Het Rijksbureau voor Monumenten zorg heeft zijn instemming met dit voor nemen betuigd. De onderdelen zullen voorlopig vei lig worden opgeborgen. .Zodra de. ont-. wikkeling van de wijk Holy dit toe laat, zal de poort weer in de oor spronkelijke staat worden opgebouwd om op een gunstig punt in deze zelf de omgeving de herinnering aan het roemrijke verleden levendig te hou den. Helaas is de poort te smal voor het moderne verkeer om een echte toegangspoort tot de wijk Holy te zijn. Niettemin zal men er naar streven het kunstwerk op, de een of andere wijze toch aan de oorspronkelijke func tie van doorgang te laten beantwoor den. De poort dateert uit het jaar 1735. De heer A. Bijl Mz. geeft er in zijn verle den jaar verschenen „Historische Wan deling in en om Vlaardingen" de vol gende beschrijving van: „In de smeedijzeren -bekroning die de beide gemetselde hekpalen onder ling verbindt, .is de naam „Holy" en het jaartal*1735 te lezen, terwijl in de - top het gekroonde wapenschild van de .■heerlijkheid-is aangebracht. Het draai- hek, eveneens een sierlijk, stuk kunst-. ANI)AAG eenwoord van hulde aan het adres van alle moeders die van de vakantie wat weten te maken. De vakantïebesteding kan een probleem zijn, maar er wordt ook vaak .met veel geduld en fantasie iets tot stand ge bracht Bewonderenswaardig dikwijls. Jammer dat het in veel gezinnen toch weer niet lukt. En er zy'n veel van die gezinnen. Eén of twee weken zijn bui ten de stad doorgebracht, het vakantie geld is opgegaan en daarna wordt de vraag steeds nijpender, hoe ze de rest van de tijd bezig te houden. T")E kans is groot dat pa, die het extra druk heeft gehad omdat hij ook voor zijn vakantiehoudende collega moest inspringen, wat prikkelbaar thuiskomt. Dan moet hij klachtenbu reau houden en de stemming wordt er niet heter op. Ook kan het voorkomen dat het hem een dag lekker heeft mee gezeten en met een humeur, dat daar mee in overeenstemming is, kust hij Dagblad „De Rotterdammer", Schie- uanure redactie, Lange Kerkstraat 82, tel 64154, b.g.g. 11558 8 (toestel 62, Ha 18 uur b.g.g. 19588 51 alleen voor ïedactieaangelegenheden. Agentschap mevrouw 3. v: d. Hoek- Moogendam: J. Steenstraat 29, telefoon °34d1 (alleen voor klachten, adverten ces en abonnementen, b.g.g. telefoon 115588). .Klachten bezorging: Agentschap (adr. ïie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 6466; alarm brandweer 69123; alarm GG en GD 29290. Apotheek: Apotheek N-ieuwland, Wibaut- Plein. de zijnen. Maar arme, juist in zo'n hui is hij weinig ontvankelijk voor de vakantietroebelen thuis en heeft hij er geen voldoende oor voor. En weer pakt het verkeerd uit. A LS je zo'n brief leest, komt on- willekeurig de vraag op: „Wal schort er dan, tegenwoordig aan?" Zou het vroeger dan toch beter zijn gegaan dan tegenwoordig? Waar is het in elk geval dat het in grote gezinnen niet meer spant dan in kleine. Integendeel. Dat is haast een aanwijzing. Blaar ook is het waar dat het moeilijker is dan vroeger. De onrust en het gejacht in hun omge ving is van onmiddellijke invloed op de kinderen. Daar zyn ze erg gevoe lig voor. Misschien dat de brief een weg wijst naar verbetering. De ge zindheid, de geest, waarin men er tegenover staat, daar komt het vooral op aan. Het gezin is de belangrijkste gemeenschap in de samenleving. smeedwerk, is driedelig. De hekpalen hebben zandstenen basementen en be kroningen in de vorm van vierzijdige wapenschilden op .geprofileerde voet en gedekt door een paarlenkroon, alles van. hetzelfde materiaal. De vierzijdi ge wapenschilden zijn „effen", dat wil zeggen, zonder enig embleem." Het inrijhek is het enige kunstwerk dat nog getuigt van de voornaamheid van de heerlijkheid Holy. Op het terrein zelf stond vroeger nog een toren. Boven de ingang van deze toren was een wa pensteen ingemetseld met de wapens van de families Basius en Van der Dus- sen. Dze steen bevindt zich thans in de zijmuur van de bouwmanswoning. Dr. Johan Basius, rekenmeester en advocaat hij het Hof van Holland, was heer van Holy in de jaren 16X4—1646. Hij trad op 36 mei 1603 te Den Haag in het huwelijk met Geertruyd van de Dus- sen, vrouwe van Haringkarspel. Deze heer van Holy was een zoon van dr. Johan Basins, raad van de Prins van Oranje, en Sophia Engelbrechtsdochter van Maasland. De toren is in 1858, gelijk met andere historische gebouwen van Holy gesloopt. De schade die de tornado-achtige rolwolk" zaterdagavond in Vlaardin gen heeft veroorzaakt, is nog aanzien lijk groter dan wij maandag konden melden. Gebleken is dat de in aan bouw zijnde uitbreiding van het Del- tahotel ernstig van het noodweer te lijden beeft gehad. Bij de nieuwbouw die de N.V. Aan- -nemingsmaatschappij J. P, van Eeste ren uit Rotterdam aan de westelijke zij de van- het hotel uitvoert is een ware ravage ontstaan. Het betonwerk aan de rivierzij, dat nog maar kort tevoren was gestort, is op verscheidene plaat sen geheel weggeslagen: alleen de be wapening ervan is nog te zien. In de aanbouw van het daarachter ontworpen dienst- en administratiege bouw, dat juist in het stadium van de opbouw was gekomen, kreeg de storm vrij spel om een aantal vers gemet- selde" binnenmuren gedeeltelijk in el- (Van onze correspondent) De 46-jarige E. J. G. uit Voorburg wilde dinsdag in- Hoek van Holland in kennelijke staat van dronkenschap in zijn auto stappen. Hij had nog het ge luk dat de politie hem opmerkte voor dat hij ging rijden. Daardoor werd hem alleen een rijverbod opgelegd, kaar te doen storten. Het geheel geeft Op Rijksweg 13 van Rotterdam naar Den Haag is vanmorgen een personen auto, bestuurd door de 21-jarige Haagse leerling-stuurman J. B. H. Lutmers, over de kop geslagen en in een langs de weg lopende sloot terechtgekomen. De bestuurder, die waarschijnlijk door een oneffendheid in de weg de macht over het stuur heeft verloren, is met een hoofdwond, rugklachten en schaafwon den aan beide benen naar het Dijkzigt- zi ekenhuis gebracht. Een takelwagen heeft de 'zwaarbe- sehadi-gde auto weggesleept. Twee meisjes, de -dertienjarige W-illy van Beenekum uit de Discusstraat in Rotterdam en haar vierjarig zusje heb ben woensdagmorgen lichte brandwon den opgelopen doordat de pantalon, die het oudste zusje in de keuken met was benzine ha-d gereinigd in aanraking kwam met een brandend gasstel. Willy bluste het vuur met een emmer water. Zij kreeg lichte -brandwonden aan handen en rechterbeen en is evenals haar zusje, die haar gezicht en rechter arm licht verbrandde, naar het Zuider ziekenhuis gebracht. een ruïneuze aanblik. De omvang van de Schade is nog niet vastgesteld -maar loopt waarschijnlijk, in -de tienduizenden guldens. De bouw van deze uitbreiding, -waar voor op 2 maart 1964 de eerste paal werd geslagen, is overigens tot nu toe bijzonder vlot verlopen. De heer E. R. Horst, directeur van het hoteïbedrijf, heeft dan ook de verwachting dat de aannemer de tegenslag van zaterdag avond zal weten op te vangen. Het blijft de bedoeling de uitbreiding officieel in gebruik te nemen op 1 april 1965, de da tum waarop het Deltahotel tien jaar zal bestaan. Het bestaande hotel kreeg van het noodweer geen schade. „Daarvoor heb ben wij al te veel stormen doorstaan", zo luidde het commentaar van de heer Horst, Voor de leiding van de Hoflaan was toen nergens meer een mogelijkheid tot aansluiting, zodat dit stukeen „dood eind" werd. Van de zijde van de Ge meentelijke Energie- en Waterleidingbe drijven deelde men ops echter rneé daf het euvel onvoorziene omstandigheden1 voorbehouden over ongeveer anderhalve maand verholpen zal zijn. Langs de Noordzijde van dé Schie-. damsedijk komt een nieuwe gemeente lijke transportleiding, maar het Hoog heemraadschap staat niet toe dat daar op dwarsaansluitingen worden gemaakt. Het „dode eind" van de Hoflaan-leiding zal daarom worden doorgetrokken langs het wandelpad dat onderiangs de Schie- (Van een onzer verslaggevers) Gp -de kruising Madurastraat—Sóenda- laan te Vlaardingen verleende -de brom- fietsberirdster mevrouw A. B.-v, d-, B. geen voorrang aan een auto. Zij tra'chtte deze op het nippertje te ontwijken en botste daarbij -tegen het trottoir. Ze brak daarbij een sleutelbeen. De vrouw is in het Algemeen Ziekenhuis -opgenomen. ABONNEE A. Noordzij uit S3- Schiedam maakt ons erop attent dat de 19-jarige Willy Vlaskamp uit Dordrecht niet het eerste meisje is dat op die leef tijd het HTS-drploma behaalde. De heer Noordzij schrijft dat- zijn schoonzuster Annette Tine Kowwenhoven in 1958 dezelfde prestatie heeft geleverdwelis waar niet in de fysische, maar- in 'de chemische techniek. De in 1938 te Schiedam ge boren Annette Kouwenhoven be haalde in 1954 op 15-jarige leef- tijd(I) het einddiploma HBS-B met schitterende cijfers aan het Groen van Prinstererlyceum te Vlaardingen. Aangezien zij reel belangstel ling had voor chemie, heeft zij zich mede op aandrang van haar ouders, laten inschrijven aan de. HTS in Dordrecht, waar zij in juli 1958 op 19-jarige leeftijd het diploma chemische techniek ver wierf en wel op zodanige wijze dat zij slaagde met de beste cijfers van de gehele eicamen- klas. Modern en degelijk ERANSENISTR. 9 WAALSTR. 38 In de Oranjeboomstraat in Rotterdam is woensdagavond de 62-jarige A. 'Zoet uit de Anemoonstraat, 'toen hij, de rijbaan overstak, aangereden door een tussen twee files doorrijdende bromfietser. Met vermoedelijk een gebroken -dijbeen is de man naar het Dijkzigtziekerfhuis ge bracht. (Van onze correspondent) NA een wat aarzelend begin schijnt het nu toch de goede weg op te gaan met de tentoonstelling Ay-Ay. rt i zeer tevreden", vertelde de voorzitter van de Stichting P. C. Caland de heer T. de Bie, ons woensdagavond. „We hebben het weer een beetje tegen gehad in de eerste dagen. Het was voor een expositie te mooi. Nu schijnt men Ay-Ay echter ontdekt te hebben en ik heb alle hoop dat het bezoek een stijgende lijn zal "blijven vertonen.'* Ook het Lunapark is tot nu toe niet ontevreden. Daar heeft men trouwens het zomerweer met veel genoegen ontvangen. (Van onze correspondent) IN HET KADER van het culturele gedeelte van de tentoonstelling Ay-Ay ,m, Hook van Holland verzorgde woensdagavond de harmonieverenigine Sint Adrianus uit Naaldwijk een concert in de grote zaal van de expositie. Er was voor dit concert tamelijk veel bezoek. Dat was vooral te danken aan net fleurige optreden van het drumband- en majorettekorps. Deze afdeling van Sint Adrianus maakte namelijk eerst een mars door Hoek van Holland en aat bracht uiteraard het nodige publiek mee naar het tentoon stellingsterrein. karmonievereniging die uitkomt in de ere-afdeling van de Kon. Ned. Federatie bracht in de grote zaal een moeilijk, maar goed verzorgd programma. Opvallende werken waren daarbij de ouverture „Herfst" van Guy Duyek, Tableaux des Voges van Mender Bahl en de Chinese Straat- serenade. Onder leiding van dirigent J. Brouwer speelde het korps verder een aantal populaire harmoniewerkjes, waaronder de Serenade Napolitaine en de mars „De langste dag" uit de gelijknamige film. damsedijk naar het eind van de Van Linden van den Heuveliweg loopt, om op die plaats aansluiting op het leiding net te krijgen. Verder deelde men ons mee dat, nu gebleken is dat roestvrij drinkwater kan worden geleverd wanneer de doorstro ming in de leidingen met behulp van een brandkraan wordt opgevoerd, men maatregelen genomen heeft om deze brandkraan tot laat in de avond te Ia- ten functioneren. Overigens wordt ook het „roestwater" De 7-jtarige Martin v. <L Knaap flit Vlaardingen, die -als beloning voor een goed'schoolrapport een fiets cadeau had gekregen, wilde deze maandag even- pro- beren en -reed •daarom, over.het trottoof van de Van Maerian-dlaan. De jongen raakte echter de macht over het stuur kwijt, viel en sloeg niet het hoofd door een ruitje van een voor- deur. De knaap werd lelijk .gewond, Zixtt wang -werd van de bovenlip tot het oor opengesneden. Hij is in het Algemeen Ziekenhuis opgenomen. ..zeaenkoieno dagelijks aan. een bacteriologisch Onder zoek onderworpen: het bevat geen scha* delij-ke bestanddelen! Er is volgens staatssecretaris drs. L. J. M. van de Laar(O., K. en W.) een her leving waar te nemen van -de handel in hedendaagse kunst in ons land, die voor de oorlog bloeiend was. Een teken daar van is- volgens hem -dé Moderne Kunst beurs 1964 „Balans" in Schiedam, die hij gisteravond in het Stedelijk Museum opende. Het is de eerstedergelijke beurs. De groei van de échte hattdel in, hedendaag se kunst dateert volgens drs. .Van -de Laar van: ongeveer vijf jaar geleden-.. Dat behalve de Antiekbeurs in Delft deze beurs kan worden -gehouden in de na- buurstad, bewijst volgens de staatsse cretaris 'de herleving van. de mogelijk heden Voorde handel in hedendaagse kunst in ons land. Hij betwijfelde of men onder de hui dige omstandigheden sterk -naar een "belangrijke rol voor-Nederland o-p de internationale-mo-'deme kunstmarkt zou moeten verlengen wegens versdhijnse- lea die meer met geldelijke belangen' •dan, met kunst ie maken hebber:. 1 De functie van raadsman en gid-s, die ik als -'deibelangryke taak voor de kunst handel zie, kan slechts wordenuitgeoe fend door de ware kunsthandelaar bij wie liefde., en geloof vooraf gaan aan het zakelijk inzicht, aldus -drs. Van de Laar, die mogelijkheden zag voo-r een-oprechte samenwerking tussen kunsthandel en museum, in het belang van bedde en van het contact tussen ikimst en publiek, dat zij zich ten doel stellen. Be taak van het museum zag hij daar bij ais -meer een van al-gemene voorlich ting over -datgene wat zich op het ge bied van de beelde_ kunst voordoet en die van de -kunsthandel meer van specia le aard, volgens -de voorkeuren van de handelaar. (Van een onzer verslaggevers) Op het kruispunt Prof. Makelstraat— Prof. Rutgerstraat te Vlaardingen ver- mI^eJw(Snsdag de 25-jarige kruidenier vy, rde R, met zijn auto geen voorrang auto ,bestuurd door J. S. uit Vlaardingen. Bij de botsing werden beide wagens zwaar beschadigd. op _de kruising Di epen.br ockstraat— Parallelweg te Vlaardingen botste woens dag de 18-jarige bromfietser M. L, tegen een auto. Deze liep een vernield portier op. Van de bromfiets werd de voorteles coop vermeld. De Vlaardlngse politie heeft dinsdag wegens diefstal van een filmcamera ten nadele van zijn bootsman, de 24-jarige !f ™atroos J- S. uit Bremen ge arresteerd. De camera was inmiddels doorverkocht aan een Vlaardmgse kel ner, bij wie het apparaat in beslag genomen werd. Op het politiebureau te Vlaardingen staan twee bromfietsen die in beslag werden geno men naddat zij op de Maasboulevard, wa ren gestolen. De eigenaars zijn tot nog toe niet komen opdagen. Hun wordt verzocht zich te melden bij de justitiële dienst van hel po- litelbureau te Vlaardingen. STAATSSECRETARIS drs. h. J. M. v. d. Laar tijdens zijn openingsrede. De 27-jarige in Amerika woonachtige student H. C.'G. -S. kreeg woensdag van de Haagse politierechter voor op» lichting twee maanden gevangenisstraf. De student had zes maanden in het Aca demisch Ziekenhuis een chirurg geassis teerd en operaties verricht zonder daar toe bevoegd te zijn. De chirurg was ouder de indruk geko men van zijn medische kennfs, stelde hem aan als assistent, gaf een vakan tiehuisje als verblijf en liet hem opera ties verrichten. Later kwam de jongen zelfs bij de chirurg in huis. Vlak voor zijn terugkeer naar Amerika werd bij ontmaskerd en in Rotterdam gearres teerd. Het bleek dat hij slechtsuog en- - kele maanden had te studeren voor zijn doctoraal examen. Hij was verscheide ne keren naar Amerika geweest - .om daar geld te verdienen voor zijn studie in Holland. De officier van justitie, jhr. mr. Th. W. v. d. Bosch, wees er op dat het optreden van de student (hij kreeg van de chirurg zelfs een certificaat dat hij bekwaam was operaties te verrich ten) voor zijn verdere leven en medi sche loopbaan vele consequenties zai meebrengen. Hij meende evenwel het onbevoegd uitoefenen van de genees kunst zwaar te moeien straffen en' eiste twee maanden met aftrek van voorarrest. De raadsvrouwe van de student, mr. E. C. Maris meende dat er geen sprake was van oplichröng. Hij heeft juist wil len voorkomen dat hij financiële ver plichtingen zou krijgen. In ieder geval was het niet- zijn bedoeling op te lichten. Er was, volgens haar, slechts sprake van bedrog en onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Zij vroeg vrijspraak en onmiddellijke Invrijheidstelling. Po litierechter mr. H. J. Nsuta veroordeel de de student conform de eis. Een zeventienjarige jongen heeft op een zandberg aan de Tjalklaan in Rot terdam onzedelijke handelingen gepleegd met een achtjarig meisje. Gestoord door een voorbijgangster nam hij de vlucht met zijn bromfiets en reed de Spaan- sepolder in. De politie stelde een onder zoek in; echter zonder resultaat. Enkele meisjes van acht jaar waren aan het spelen op deze zandheuvel. De jongen stelde de kinderen voor een tent te bou wen. Hij stuurde de kinderen weg om stokken te zoeken. Een meisje hield hij achter waarmee hij de onzedelijke han deling pleegde. De politie wijst er op dat in deze vakantietijd kinderen voor hun spel wel eens wat afgelegen plaat sen zoeken, net is voor ouders raad zaam deze plaatsen in de gaten te hou den. Ongure lieden trachten dergelijke plaatsen eveneens op te zoeken. 31

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1