Jongens en meisjes zijn er uitf m Jeugdland Uaoedi AGENDA Vrachtwagens niet meer in L. Kerkstraat PASFOTO'S Nu geheel op toeren... I BOURJOIS Begraafplaats moest wijken voor verkeer Stukje Joods Schiedam ligt in Rotterdam a Stad had nooit veel Joden Twee concerten op de „Ay-Ay" Propaganda voor georganiseerd jeugdwerk Man aangereden op zebrapad Inbraak in autozaak Politie: haast voor transporten met bloed SATIN BEAUTY DU! V ENERGIEK IN ENERGIE-1I AL Voor achtste maal „Tour van Drie" Waterbericht ia 015 ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 24 JULI 1964 VA M l} M NDE NDER een paar honderd vlaggen in de nok van de Rotterdamse Ener gie-hal bewegen zich duizenden kinderen, die, omdat het vandaag toch geen weer is om buiten te spelen, naar Jeugd land zijn gekomen, drie kwartjes hebben neergeteld en er nu, tim merend, knippend, plakkend, rol schaatsend en op we weten niet hoeveel andere manieren de overtollige energie kunnen kwijtraken, enthousiaste kreten slaken, die de op deze kinder kudde passende leiders en leid sters, omdat ze met zovelen zijn, wellicht een tijdelijke doofheid bezorgen. Van een onzer verslaggevers) TFOOR de zevende keer Jeugdland. Nu nog groter door de ruimte van een halve Ahoy-hal toegevoegd aan de toch al royale F lergiehal. Een ruimte, die op een dag als deze, alweer te klein blijkt te zijn voor de in de rij staande jongens en meisjes, geduldig {sommigen minder geduldig) wachtend tot het vervelende bordje „Vol" zal worden weggehaald opdat ook zij eindelijk eens een ring kunnen maken voor moeder, koekjes kunnen bakken, of een vlieg tuig in elkaar kunnen zetten. Snoepende, cola drinkende, bananen- etende, pret- en ruziemakende Rotterdamse jeugd. Attracties wonir Bewijs DUBBELGANGER DOKTER Y ...ere dagelijks LERING RECEPTIE FIETS Lang verwacht De uitdrukkingen op de gezich ten van de nu dagelijks in de Energiehal verblijvende Rotter damse jongens en meisjes zijn daar een levend bewijs van. Een goede recreatie! sassy) I" am*. use»' Garage Van Dalen N.V. (Van een onzer verslaggevers) YA-NMORGEN is in de Lange Kerkstraat in Schiedam bij de Grote Kerk een verkeersbord geplaatst dat door de bewoners met verlangen werd tegemoet gezien, een parkeerverbod voor grote auto's. Het bord geeft aan dat auto's hoger dan 1.80 meter, breder dan 1.60 meter en langer dan 6 me ter aan een zijde niet mogen par keren. (Reeds vaker hebben wij in „Aan de Schie" het belang van een dergelijke bepaling in dit ge deelte van de Lange Kerkstraat uiteengezet en voor een verbod als nu is uitgevaardigd gepleit. Red.) wet -tekeMSfulteu va* djM 'AWtKriWl ik maar ■jr rneb deze. kwAurenT koM. de té A„ DEN DRAAK Satin Beauty van Bourjois zorgt voor een lichte, trans parante make-up. Extra voordeekSatinBeauty houdt uw huid zacht en soepel. per tube i 3.75 TN Rotterdam, ligt een stukje Schiedam van weleer, al ruim twee jaar. -Dat stukje ademt de aparte sfeer die bijna twee eeu-: wen heeft gehangen rond de Sehiedam.se Jood of zoals u wilt de Joodse Schiedammer. Het is de "Joodse begraafplaats, die door de groei van de stad moest wijken en een plaatsje heeft ge kregen, op de Joodse begraaf plaats aan het Rotterdamse Toe pad, in de schaduw van de Mari nierskazerne, (Van een onzer verslaggevers) Eersten Buiten de stad Er is sprake van zomermode en winterkleding, maar vesten worden het hele jaar gedragen. En van die vesten begint morgen de grote Opruimingsverkoop voor ongekend lage prijzen. Geen gewone vesten, neen, wollen en dralón vesten uit de betere series van 18.95 en 19.75... prachtkwaliteiten, koopt U nu door elkaar voor .nog géén dertien gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint- de verkoop van deze wollen en dralen .esten in alle maten en veie kleuren, w.o. wit, grijs, bleu enz. voor Géén tel. of schriftfceit. alle maten en 01 TUSSEN de bedrijven door even tijd voor een hap van een krentenbol Het recreatiecentrum „Kruinmger Gors" in Oostvoorne houdt dit jaar voor de achtste maal weer de ,,Tour van Drie". "Van zaterdag 1 tot en met woensdag J augustus houdt dit evenement vele va kantiegangers weer bezig. Zaterdagmid dag worden de „renners" geïnspecteerd en maandagmorgen om kwart voor acht lost de heer I. van Hennik, direkteur van de Gors, het startschot. Na een tocht door Voorne is men des avonds om zeven uur weer terug in hst fcamp. Dinsdag gaat het richting Spijke- nisse, woensdag wordt onder andere een inteliigentierit gehouden, 's Avonds om acht uur worden dan de prijzen uitge reikt. (Van onze correspondent) De muziekliefhebbers konden donder dagavond op de expositie Ay-Ay in Hoek van Holland weer volledig aan hun trek ken komen. Er werden namelijk twee concerten gegeven. In de kantine ver zorgde om 8 uur de Shell Harmonie uit Pernis een instrumentaal concert. Onder leiding van dirigent A. den Arend begon het korps met de mars „The fairest of the fair". Ten .gehore van een talrijk publiek bracht de Shell Harmonie vervolgens een programma van klassieke en populaire werken. De ouverture ,La belle Hélène" werd ge volgd door een selectie uit de musical My fair Lady. Bijzonder te waarderen waren enkele delen uit het ballet „Wil lem Teil". Na dit concert begon in de hal van het tentoonstellingsgebouw een vocaal concert, dat werd verzorgd door het Hoekse dameskoor Vox Humana. De dames hadden zich verzekerd van de medewerking van enkele solisten. Dat waren de tenor Jos. Feller, de pianist Priks van Wely, de alt mevrouw v, d. Marei en een zeer jeugdige pistonnist. Het werd een niet lang, maar zeer goed concert, met onder meer een ge zamenlijke uitvoering van „Gloria" uit de opera Ai'da en selecties uit de ope rettes „Der Vogelhandier" en „Der Zi geunerbaron". Het hoogtepunt van dit concert was zeker de bruidsmars uit „Der Frieschütz". 4) De heer P. Bic ome uit Vlaardingen is geslaagd voor het examen Algemene Ont wikkeling I van de Leidsche Onderwijsinstel lingen. DIT is geen timmeren meer", zegt een door de enorme klappen waar mee de zeer geconcentreerde knaapjes de spijkers in hun werkstukjes drijven bijna verdoofde heer J. C. Wourquin glimlachend. „Soms lijkt het of ze het hout door de tafels héén villen slaan" Hij zorgt er met tien leiders, leerlin gen van technische en ook andere scho len, voor dat de aan vogelhuisjes, strijkplanken, speelgoedgarages en talloze andere, al gedceltlijk op maat gezaagde voorwerpen knutselende jon gens elkaar niet „en passant" met een lat om de oren slaan. Want er wordt ook wel eens gevochten, wanneer men zich benadeeld voelt. WIE genoeg getimmerd heeft kan bij voorbeeld eens een ritje gaan ma ken op de rolschaatsbaan, een velle tje papier volschrijven op een typema chine, mutsen plakken, verven, er gens in een rustig hoekje een boek gaan lezen, poppenkoppen in eikaar knutselen van geweekt papier, trefbal spelen, of buiten bloemen planten. Er is een verkeersspel, er wordt een breiwedstrijd gehouden, er zijn attrac ties té veel om op te noemen. Organiserend, aanwijzingen gevend, met bewonderenswaardig geduld de jeugd in toom houdend zijn er dan nog de leiders en leidsters, die met elkaar verantwoordelijk zijn voor de goede orde in dit Rotterdamse kinder land. Het is de vraag wie er na een jeugddag meer vermoeid zijn: De kin deren of degenen, die hen in toom moesten houden! ÏN ELK GEVAL kan een -bezoek aan Jeugdland alleen maar. een goede propaganda zijn voor het georganiseer de jeugdwerk. Hei is namelijk de vraag of we in deze tijd waarin zoveel ouders hun kinderen meenemen op lange, ver moeiende autotochten, hen op die manier dwingen een leven van een kleine vol wassene te leven, daarmee zo gelukkig 1 moeten zijn. Een tijdje onder gezag van een an der, de mogelijkheid eens dingen te doen TN Schiedam loopi een dubbelganger van ons rond. 't Is een ltsel pro bleem. We lopen dan ook rond niet de \raag: „Wat doe je met zo'n man?" Degenen die we deze vraag voor legden, wisten liet niet. Eenvoudig om dat je met zo iemand niets m.ig doen. Intussen zitten we ermee. Onlangs wer den ïve aangesproken door een heel verre kennis, die we op straat niet eens hoefden te groeten. Afgaande op zijn vertrouwelijke mededelingen scheen hij ons bijzonder goed te kennen. Hij be gon ons namelijk z'n lichamelijke no den uiteen te zetten op een wijze die ons deed huiveren. WELISWAAR probeerden 'we, wan neer de woordenstroom even af nam, met korte opmerkingen het een zijdige gesprek een duw in een andere richting te geven. Het mocht echter niet baten. Onze interrupties hadden geen effect. Het zou ongepast zijn ook maar een fractie van de monoloog die wij moesten aanhoren hier weer te ge ven. Het werd tijd dat we iets deden. Maar we bleven passief en kregen het steeds benauwder en knikten op den duur alleen maar, alsof we alles be grepen. Hoofdstuk twee werd ingeleid, maar het was tevens de vonk die ons eindelijk deed ontploffen. We sprongen naar voren, gaven hem een klap op de schouder en schreeuwden: „Stil r,ou, wij zijn echt geen arts. Onze naam is gewoon zo en zo." „Wat wa wat". Hak kelde hij, „bent u dokter Y niet"? Dagblad „De Rotterdammer", Schie dam;?. redactie, Lange Kerkstraat 82, tel 64 154, b.g.g. 11 5588 (toestel 62, ha 18 uur b.g.g. 19 588 5) alleen voor tedaetieaangelegenheden. Agentschap mevrouw J. v, d. Hoek- Hoogendam: J. Steenstraat 29, telefoon w>451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g.z telefoon 115588). Klachten bezorging: Agentschap (adr. tie boven) dag. van 18.30—19-30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 6466- alarm brandweer 69123; alarm GG en GD 29290. Apotheek: Apotheek Nieuwland, Wibaut- plein, Vrijdag 24 juli: gemiddeld keukenzout- lenaite 510 milligram per liter: ver pachting voor morgen 520 milligram per liter. 'LIET moet kwaad geklonken hehben. D nou zie ik het eindelijk", en in *S mans ogen lichtte de herkenning op „Natuurlijk u bent van de krant." De toestand weer meester vervolgde hij: „U hoeft gerust niet zo beledigd te doen. Een dokter is toch ook een intellectueel." We hebben het er maar hij gelaten. Hij ging heen, vermoede lijk teleurgesteld, omdat het gratis con sult niet doorging. Uit dit gesprek heb ben we lering getrokken voor volgende medische ontmoetingen, die onafwend baar bleken te zijn. Geloof ons, zo n dubbelganger kan spanning veroorza ken. In het telefoonboek hehben wc zijn naani opgezocht. Hij bleek vier straten verderop te wonen. TV/IAAR wijzer werden we niet. hele- J-'J maal niet. We zouden dolgraag eens met hem kennis maken. Niet al leen om te vernemen of hij eventueel waardevolle tips voor onze krant had gegeven, maar het leek ons vooral boeiend om jezelf eens te zien. Want die dubbelganger zou kijken zoals wij keken, lachen zoals wij lachen en on- hebbelijkheden en hebbelijkheden heb ben van ons. Kortom wij wilden ons zelf zien en toch een ander. Eindelijk zijn we dan aan hem voorgesteld. liet was tijdens een receptie. We spraken over gewone dingen met een predikant, die aanvankelijk de voor ons reeds be grijpelijke vergissing had gemaak'. JUIST toen we zijn pastoraal advies wilden inwinnen voor wat je met een dubbelganger moest doen, kwam ons „andere ik" tussen de re- ceptiegangers in ons vizier. Daar za gen wij onszelf. Maar we herkenden onszelf op het eerste geuclit niet. Zodat de kennismaking, door de do minee met takt voorbereid, normaal verliep. We hebben niet kunnen pra ten, want hij werd weggeroepen voor een bevalling. Na deze receptie hebben we dokter Y achter de ra men thuis geregeld stilletjes bespied. Merkwaardig je zo te zien gaan. Door de herhaling leren wij onszelf steeds beter kennen en herkennen. In ^stille groeten we eerbiedig de verschijning. Toch is bet vreemd. Soms denken we, dat we zelf over straat gaan en niet achter liet raam zitten. Dan kmj- pen we maar in onze neus. Gelukkig hehben we een stevige houvast. Er bestaat immers een groot verschil tussen ons. Want hij rijdt in een Mercedes en wij op een Batavus. Dat is een fiets. Waar is de and-ere dubbelganger/ waarvoor thuis geen plaats is, eens la waai le hunnen maken zonder dat de buren hun nood komen klagen, het zou voor een kind wel eens belangrijker kunnen zijn dan. een tocht naar de Ri viera. Wij vinden dat elke pasfoto een klein portret moet zijn. (Daarom laten veel klanten ze ook vergroten) (Van een onzer verslaggevers) De 56-jarige timmerman C. Weiss uit Arnhem is donderdagavond op de over steekplaats van de Schiedamseweg bij de Russische straat te Rotterdam door een motor aangereden. De timmerman werd tegen de straat gesmakt. Hij is met een hoofdwond en een uit de kom ge raakte rechterarm naar het Dijkzigtzie- kenhuis vervoerd. In de nacht van woensdag op donder dag is ingebroken in een automobielbe drijf aan de Nieuwe Binnenweg te Rot terdam. Een bureaula werd opengerukt. Een zich daarin bevindend geldkistje met 650,73 en een fooienpot met 67,50 zijn verdwenen. Drie keer heeft de Rotterdamse politie donderdag „bloedtransporten" moeten be geleiden of verzorgen. Omstreeks half vijf moest een transport met bloed van de bloedbank aan de Westzeedij-k -met zeer veel spoed naar de St. Clarastich- ting aan de Oostvarkenoordseweg. De rit duurde zeven minuten. Om vijf uur was het weer zover. Toen duurde de rit acht minuten. Een kwartier later werd een donor van het Meerleveld met een politieauto in zeven minuten naar de bloedbank ge bracht voor het geven van bloed. Op de kruispunten en in de Maastunnel werd voor de politiewagens vrijtoaan gemaakt. Op de kruising Soendalaan-Burg. Pruissingel te Vlaardingen verleende vrijdag de 17-jarige -bromfietser A. van L. geen voorrang aan een auto. Er volg de een botsing waarvan de schade ech ter beperkt bleef. onverstoorbaar kauwgum etende jongeman doet mee aan de breiwedstrijd. 34*-US JKJI* 64* lm HSTE8' Bel ons voor een demoustratierit BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon S700 SCHIEDAM. Ondertrouwd: R Beekink 22 jr en O Beun 19 3r; A H Bekker 24 jr en C A van Dijken 16 jr; W Boer 22 jr en M Brokken 19 jr: S v,*n. wo<?" jr en M W Bakker 24 jr; P van der Hoe ven 28 jr en T Brussaard 23 jr; I de Klerk 37 jr en J C BIck van a. 18 jr en JX Kinnegen '6 J Makkinga 22 jr en J van 't Hoff 19 'r; JAM Mennen 26 jr en- G K Drent 21 3r: J-Moolenaar 23 jr en M T Egging 17 jr; M van der Most 25 jr en E F Bouwman 22 jr; JL J Ver steeg 22 jr en A' Mastenbroek 19 jr; H van der Wal 23 jr .en A C L van Dijk 20 jr; H van "Weijden 21 jr en D A M Kareis 22 jr. Getrouwd: P J Olsen 29 jr en G H Bauer 24 jr; H Maan 24 jr e.n A van Lamborgh 23 jr; A J de Jong 21 jr en M Kalkman 33 jr; K Kelderman 22 jr en G J B Gernaat 25 jr; K Giambarus 30 jr en A Vijfwinkel 21 jr; B Winterswijk 27 jr en- L E Frater- man 22 jr. Geboren: Sandra R dv J R Smith en I J Jacobs; Paul zv A P G Seijkons en C G von Bulderen; Jolanda I G dv J F A Rens- man en A L M Lensink; Monique dv L Meijer en M H J Kemp. Overleden: P J Stieber 56 jr; T A Nico* laas 94 jr. raak Fransenstraat 23 - telefoon 6436 VLAAKDINGEN (Van onze correspondent) Het bezoekersaantal op Ay-Ay blijft tot nu toe iets beneden de verwachtingen. Men maakt zich daarover echter niet al teveel zorg. De eerste week is bij een expositie nooit de beste. Inmiddels is Ay-Ay nu geheel op toeren. Alle stands zijn afgewerkt. Het is "opvallend dat vele mensen ertoe zijn overgegaan een passe partout te kopen, waarop men door lopend toegang heeft. Dat is een be wijs dat het gebodene wordt ge waardeerd. Dank zij de medewerking van de Hoekse winkeliers en zakenmensen beperkt de Ay-Ay sfeer in Hoek van Holland zich niet tot het tentoonstel lingsterrein. Integendeel. In de avonduren trekken vele toeristen het dorp in om er „lichtjes te kijken". De verlichting die de zakenmensen hebben laten aanbrengen is dan ook zeker de moeite waard. De sterren en slingers geven Hoek van Holland bepaald een feestelijke sfeer. VlSQBWeMAXfrUP PARIS LEGRAND SPECIALISTEDÜ MAQUILLAGE De overbrenging van de stoffelijke overschotten en de grafstenen gebeurde in de winter van 1961 tot 1963, tnaar vele Schiedammers zullen bier nooit hjj heb ben stilgestaan. De Schiedams© begraaf plaats van de Joden ruimen voor de aan leg van de verbindingsweg tussen Singel en Lange Kerkstraat. De weg loopt dwars over wat tot voor kort dus het Emmaplantsoen was. Vroe ger lag hier ook de Algemene Begraaf plaats. Nu ligt er het grote parkeerter rein. De Joodse begraafplaats lag ver scholen tussen groen en bij vele Schie dammers was dit rustige plekje in de stad volkomen onbekend. De laatste ja ren was er weinig aandacht besteed aan het onderhoud, zodat het gras er welig woekerde. Toen de verhuizing noodzakelijk werd, moesten 'alle geraamten of wat daarvan was overgebleven in kisten worden ge daan. Dat schrijft de Joodse wet nu een- maai voor. Naar Rotterdam gingen on geveer 25 kisten en 15 grafstenen, Ze hebben toen een plaats gekregen op het keurig onderhouden Rotterdamse kerk hof. De Joodse begraafplaats in Schiedam is noort groot geweest. Schiedam is geen stad waar de Joodse gemeenschap ooit tot grote bloei is gekomen. De kleine, al lang niet meer bestaande, sy nagoge in de Achter de Teerstoof be wees dat ook. In januari 1785 kwamen de eerste Jo den de Schiedamse poorten binnen om zich in de stad te vestigen. Het was het jaar waarin onze stad er twee belangrijke bouwwerken bij kreeg. De in Rotterdam woonachtige Italiaanse bouwmeester Gui- dici bouwde het Sint Jacobsgasthuis aan de Hoogstraat en bij de kruising van de Lange Haven en de Korte Haven werd de nieuwe beurs voltooid. De Joodse gezinnen arriveerden in een roerige tijd. Öok al behoorde de Engelse oorlog weer tot het verleden, de beroe ringen tussen patriotten en prinsgezin- den hielden niet op. Schiedam deelde in de algemene onrust. De reUetjes leidden er toe dat in 1786 het patriottisch lid van de vroedschap, Bernard Jdhan Pielat van Bulderen, door een opgewonden menigte gedwongen werd de stad te verlaten. De rust in Schiedam kon worden hersteld toen een afdeling ruiterij uit Delft werd opgetrommeld. Twee jaar nadat de eerste Joden In Schiedam kwamen wonen, om precies te zijn op 8 januari 1788 stond de burge meester toe dat de Joden hun doden zou den mogen begraven buiten de stad, op een stuk grond bij de Burcht van Ma th enesse, vroeger de slottuin van het Huis ie Riviere. De ingebruikneming was in 1790, liet jaar waarin ook nieuwe burgemeesters werden benoemd.- Op aan beveling van. de erfstadhouder kreeg Schiedam de volgende drie. mannen-aan het hoofd: mr. Th. 3. Pigeaud, A. Knap pert en dr. A. Gijsberti Hodenpijl. De Joodse begraafplaats lag dus hui ten de grachten en vesten. Voor''de niet-Joodse Schiedammers waren er de begraafplaatsen öt en buiten de Grote Kerk. Toen het Sint Janskerfehof, aan de Lange Kerkstraat niet meer kon worden gebruikt, werd in de zeven tiende eeuw gebruik gemaakt ,van een nu al lang vergeten kerkhof aan de Laan. Tegenwoordig staat daar een 1 kleuterschool. Daarna werden 'Schie dams doden, begraven buiten de Broers- vest. vlakbij de Joden. lil 1851 kregen de rooms-katholieken een eigen begraafplaats aan de Vlaar- dingerdijk, op de buitenplaats ,X>e Bok- kenburg". Die is nu nog steeds in ge bruik. In 1930 werd de Algemene Be graafplaats aan de Vlaardingerdijk bij de Poldervaart aangelegd met drie af delingen, namelijk voor protestanten, oud-katholieken en Israëlieten. Het Joodse gedeelte daar bestaat ook al niet meer. In 1936 werd nog een Jood daar begraven en in 1938 kreeg een Jood nog wel een plaats in een „algemeen graf', maar tijdens de Duitse bezetting kwam hier een eind aan. In 1948 werd besloten dat de nieuwe Joodse begraaf plaats overbodig was. Kort na de oorlog zijn de restanten van de Algemene Begraafplaats op het Em maplantsoen opgeruimd, maar de 'be graafplaats van „De Joodse Natie alhier bij de Burcht van Mathenes" bleef lig gen. Het Joodse geloof vereiste dit. Maar alles moest wijken voor het verkeer, nu al weer bijna drie jaar geleden. Een stuk je Schiedam .werd- verplaatst-en....-voor goed historie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1