Commissaris H. C. J. Duindam met pensioen Boeiend orgelconcert in Grote Kerk Maassluis Ds. D. Noordmans nam beroep Hoogeveen aan Komende zangdienst in teken van mobilisatie Te warm voor bezoek Mars door De Hoek enormëTdrukte 90 Scooter rijdt tegen auto Bromfietsdief gepakt Terug naar het Noorden Vroegere gemobiliseerden welkom Auto reed tegen bromfiets Vrouw ziet man verdrinken Van de Hoek tot Vlaardingen Meisje gewond bij botsing Auto gekanteld in Maastunnel V akantiegangers gedupeerd Duik eindigt in ziekenhuis Bijzonder honkbal op Harga te zien Helikopter redt Rotterdammer OUDE MAN GLEED UIT EN VIEL Bromfietser raakt overstekend kind HËr<rv. Excelsior M speelt oefenwedstrijden Kinderen aangereden bij oversteken Verstekelingen uit Brazilië retour naar hun land ÏN DE HOEK Motorrijder loopt ontvellingen op Dieven en vernielers plaagden badplaats In Rhoon weer drie doe-het-zelf huizen op hoogte Echtpaar Jongejan 50 jaar getrouwd Auto in lichtmast. Zoek Feike Asma voorlopig niet in Vlaardingen Weer hoop Klachten DE ROTTERDAMMER Pagina 5 MAANDAG-27 JULI 1964 Er bestond een zeer goede be langstelling voor het concert, dat de bekende organist Feike As- ma, onder auspiciën van het Ne derlandse Orgelcomité, zater dagavond op het mooie Garrels- orgel van de Grote Kerk te Maas- sluit verzorgde. TERUG VLISSINGEN GRAPJE .en dagelijks Waterbericht GEMEENTERAAD JUISTER (Van een onzer redacteuren) DS- D- Noordmans, hervormd predikant; te Vlaar dingen, heeft het beroep naar Hoogeveen aangenomen. Zijn besluit is giste ren in alle Vlaardingse hervormde kerken van de kansels afgekon digd. Bloemen (Vervolg van pag. 1) linnen (Van een onzer verslaggevers) Met ingang van 1 september is aan commissaris H. C. J, Duindam van de Rotterdamse politie ontslag verleend in verband met zijn pen sionering. De heer Duindam was pas vanaf 1 september 1963 commissaris. Hij is in 1908 in Leiden geboren, begon zijn loop baan bij de Rotterdamse politie in 1634 als inspecteur-titulair. Zijn benoeming tot hoofdinspecteur, ambtenaar tweede klas volgde in 1949 en tot eerste klas in 1956 Ka eerst de afdelingen centrale ad ministratie en bijzondere wetten te heb ben gediend, kwam de beer Duindam in 1954 bij de recherche Sanöelmgplein. Vanaf 1957 tot 1963 was hij chef van hei bureau Bergsmgel. De heer Duindam is geruime tijd met ziekteverlof geweest nadat hij najaar 1963 met zijn vrouw in een 'volkswagen in Zeeland, vlak bij Bruinisse op Schou- wen-Duiveland, over de kop was gesla gen. Sinds hij commissaris was, fungeerde hij als chef van de geüniformeerde af delingen op de Rechter Maasoever. Op de weekmarkt aan de Binnenrotte in Rotterdam is zaterdagmiddag de 17-jarige F. A. Gade uit de H. de Ketj- serstraat uitgegleden en gevallen. Met een hoofdwond is hij naar het Dijkzigt- ziekenhuis gebracht. De driejarige Willy van Kralingen van de Ommoordseweg in Rotterdam is zaterdagavond, toen zij in de buurt van haar huis plotseling de hand van haar moeder losliet, achteruitlopend door een juist passerende bromfiets ge raakt Zij kreeg een middenoorfractuur, een smjwond aan de linkerarm en schaaf wonden en is naar het Dijkzigtzieken- huis gebracht. Het programma werd geopend met twee fraaie bewerkingen van volkslie deren (uit Valerius' Gedenclocklanck) door Jan Zwart: de imposante Hymne „Wilt heden nu treden voor God den Heere" en de expressieve bede „O Heer, die daer des hemels teute spreyèt". Bei de stukken werden vol overgave door de organist vertolkt. De volgen-de twee composities waren van J-othann Sebastiaan Bach: de bekende j-occata. Adagio en Fuga in C-groot, en het Ohoralvorspiel „Erbarm' dich mem, o Herre Gott", In de Toccata kon men vooral de pe- daaltedhniek van de organist bewonde ren. Bijzonder mooi klonken, na het zan gerige Adagio, de verrassende module rende overgangsmaten naar de Fuga Dit laatste gedeelte werd helder en puntig gespeeld. Het Choralvorspiel met de typische portato akkoord-begeleiding werd sober en gevoelig weergegeven. Een bijzonder hoogtepunt van het con cert was wel Asm a's reproduktie van de driedelige eerste Symphome in d-klein van de organist-componist Alexandre Gmlmant. De boekdelen klonken zeer briljant en de wijze waarop de lyrische Pastorale werd verklankt, noopte tot aan dachtig luisteren Het concert werd hierna besloten met de Fantasie Psalm 42 3 en 5 van Asma zelf, gevolgd door samenzang van vers 5: „Maar de Heer zal uitkomst gewen". Oe organist Piet van Egmond zal twee 0 Een Schiedams honkbalnegental zal woens dagavond om hak zeven op het Amerikaan se honkbalveld van de $.v. h.V. „Schie dam" la Sportpark Harga een wedstrijd spe len tegen het team van de Arce Knicker bockers. Dit beam wordt gevormd door de Amerikaanse studenten die gedurende enkele maanden te- gast zijn m Nederland, waarbij zij honkbal onderrichten aan de Nederlandse liefhebbers. De Schiedammers P. M. J. A. van der Aa, G. Boertje en A. J. H. J. Gudde rijn door het bestuur van de Afdeling Rotterdam van de KNVB aangesteld ais voetbalscheids rechters. concerten in Maassluis verzorgen: de za terdagen 15 augustus en 7 november (i. p.v. 26 september, zoals oorspronkelijik aangekondigd!). 12 september zal er een concert worden gegeven door twee orga nisten: W, Oranje en W. v. d. Panne. Belangrijk nieuws voor orgeilleóieb- bers: het Ugt in de bedoeling om volgend jaar elke maand één orgelconcert in de Grote Kerk van Maassluis te organiseren. P, Veenstra, (Van een onzer verslaggevers) Op de Broeieweg te VIaardingen ter hoogte van het Koipabad ontstond zon dagmiddag een 'aanrijding toen een uit de richting van Hoek van Holland ko mende file motorrijtuigen moest stoppen, hetgeen te laat door een scooterrijder uit Rotterdam werd opgemerkt. Hij reed tegen een 'voor hem rijdende auto op en kwam te vallen, waarbij hij enkele lichte verwondingen opliep. Personeel' vaa het Koipabad verbond de kwetsuren. "TERUGKOMEN van vakantie, is het gevoel dat de kat in het vreemde pakhuis had. Voor wie is Schiedam in zo'n situatie wel aantrekkelijk? Het .bureau bergt meters post, maar bij het graven in het materiaal blijkt al spoe dig dat „er niets belangrijks" bij zit. Kennelijk is iedereen met vakantie. Er is geen enkele mededeling en de berg kranten vermeldt slechts als Schiedamse activiteit dat de gemeenteraad vanavond hjjeen komt. Wat de post wel bracht, zijn vriendelijke groetjes. Een mooie ansichtkaart van Jacqueline en Frank uit Gent, die nu in Frankrijk ver blijven, een kaartje van de Vespaclub Schiedam, die een internationale rally ip Zweden opluistert en er een vaantje in Stockholm verovert. Er is een sym pathiek briefje van Coen, die in vakantiesfeer ook al groet dat hij er nu schoon genoeg van heeft. EEN apart kaartje is afkomstig uit Vlissingen. Het bevat het bericht dat collega/ex-stadgenoot Will J. Ver kerk vrijdag in Vlissingen in het huwe lijk is getreden met Ans Nieuwland. Will Verkerk dient al jaren als ver- slaggever de Provinciale Zeeuwse Courant en periodiek ontmoeten we t(jn schrijfsels nog in De Roeper van de Schiedamse Oud Katholieke Parochie. Schiedammers en zeker de oud-HBS-ers zullen hun gelukwensen kunnen zenden naar Bellamypark 40, Vlissingen. MOG een apart kaartje verbergt een grapje van een Schiedams ge- Dagblad „De Rotterdammer", Schie- «atase redactie, Lange Kerkstraat 82, H 64154, b.g.g. 11 5588 (toestel 62, aa 18 uur b.g.g. 19 58 8 5) alleen voor tedactieaangelegenheden. Agentschap mevrouw 3. v. d. Hoeit- «wgendam: J. Steenstraat 29, telefoon Jpwl (alleen voor klachten, adverten- nes en abonnementen, b.g.g. telefoon 1Ï0538). .Klachten bezorging: Agentschap (adr. tie boven) dag. van 18,30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummersAlarm Politie 6466; alarm brandweer 69123; "«m GG en GD 29290. Apotheek: Van Westendorp. Park- *«8 207, tel. 67674. Maandag 27 juli: gemiddeld keuken- watgehalte 560 milligram per liter, verwachting voor morgen 490 milligram eer uter. meenleraadslid. Deze notabel spatte wat met onzebelangstetlling voor de literatuur. JV(j zonden hem daarom een mooi plaatje uit ons vakantieplaatsje, met als hijschrift dat we veel vermaak met het werk van schrijver Ter Braak hadden. Onze vloermat schonk nu zijn vakantiegroet uit Noord-Brabant, ver gezeld van het rijmpje „Ook zonder Menno, zelfs zonder Aafjes, amuseer en geniet ik braafjes." Dergelijke prettige contacten maken het heropnemen van de band met Schiedam niet zo moeilijk. TVTA de kaartjes met mooie plaatjes knnnen we dan ook voor de weinige thuisblijvers de aandacht vestigen op het actuele Schiedam. Vanavond ge meenteraad. U bent welkom in de raadszaal van het stadhuis. U dient er zelfs te zijn, omdat de door u gekozen gemeenteraad beslist over zaken die voor u van belang zijn. We geloven niet dat Schiedams gemeenteraad rigou- reus het zware geschut gaat hanteren. Men zou kunnen doen zoals Amster dams B. en W. wel durft: een onjuist plan terug nemen. Het kost Amsterdam zeven ton, maar men voorkomt een architectonische misser. Zo'n plannetje heeft Schiedam in de vorm van het te bouwen politiebureau aan de Lange Nieuws! raat. Nu blijkt al dat het meer moet gaau kosten dan was geraamd. Nog belangrijker achten wij het dat de plaats voor dit politiebureau ongeschikt is. Gebouwd wordt namelijk op de plaats van het huidige bureau, dat geeft jaren last en onnodige moeilijkheden en aan het slot zal blijken dat de ruimte te klein zal zijn. JUISTER zou zijn geweest als dit politiebureau zou worden ge- bouwd op een totaal nieuwe plaats in de vrije ruimte en dan tezamen met de te bouwen brandweerkazerne en mogelijk roet het gebouw voor de GG en GD. Er zou een gemeen schappelijke garage met monteurs, een ultramoderne gemeenschappelijke eommunicalleeentrale kunnen komen. Dat zou zeer efficiënt zijn en ook goedkoper dan alle bouwwegen die nu bewandeld moeten worden, In dat gemeenschappelijke of laten we het centrale gebouw noemen zou zo'n ploeg automonteurs dienst kun nen doen als eerste uitruk voor de brandweer, een soort beroepsbrand weer, dus, die er nu niet is. In zo'n groot gebouw zou ook ruimte kunnen zijn voor een grote kantine, een sport- en instruetielokaal, die er nu niet zijn. Daar zou dan ook de BB en de reservepolitie gebruik van knnnen maken. Het zou mooi kun. nen zijn, maar de Amsterdamse stad- huisplannen met het beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, heb ben toch niets met Schiedam van doen, zal men menen. (Van onze correspondent) De voetbalvereniging Excelsior Maas sluis gaat in augustus oefenen. De eer ste wedstrijden worden in de Dijkman- polder gespeeld en wel op 15 augustus. Dan komt Excelsior M. 1 urt tegen Roc- kanje (-zondag) en Excelsior M, 2 te- gea^ Rockanje (zaterdag). Beide wed strijden beginnen om 16 uur. Zaterdag 22 augustus is er opnieuw een treffen in de Dijkpoider. Dan komen vier elftallen van Monster naar Maas sluis. Excelsior 3 en 4 spelen om 14 uur en Excelsior 1 en 2 om 16 uur. Zaterdag 29 augustus gaat Excelsior 1 en 2 naar Dordrecht voor een oefenpar- tijtje tegen O D S. 1 en 2 Beide wedstrij den beginnen om 16 uur. Zaterdag 22 augustus komt „de oude glorie" nog eens m het veld tegen Zwa luwen, op het terrein aan de Ketiiehveg, aanvang 14 uur. Onder meer zuh'en voor Excelsior verschijnen Cor van Dijk, Ab de Lange, G. de Haas, Bert Hartog, Toon Verbruggen, terwijl Zwaluwen in haar gelederen o.m. zal hevpen Dick Berg- werff, Kees v. d. Meyden, Dick Keyzer- waard. Deze wedstrijd is als vóórwed strijd bedoeld ter gelegenheid van het te openen voetbaljeugditoernoc-' Twee kinderen moesten zaterdagmid dag met verwondingen naar het Zuider ziekenhuis in Rotterdam worden ge bracht. Bij het oversteken van de rijbaan werden zij door juist passerende auto's aangereden. In de Beverstraat liep de tweejarige Jeantje van der Wiel uit De la Reijstraat tegen een auto op. Het kind kreeg schaafwonden aan het hoofd en de linkerarm. Op de Oude Wal kon een auto de vijf tienjarige scholiere Ina Hagema van de Aveling niet ontwijken. Het meisje liep een hoofdwond op en klaagde over pijn in de rug. Onder de vele schepen die de Nieuwe Waterweg in- en uitgaan is de Noorse vrachtboot On-on een bekende verschij ning. Regelmatig komt het schip erts lossen bij MdUer Hactna te Rozenburg. Zo ook dezer dagen. Maar ditmaal ontdekte de kapitein kort vóór het opvaren van de Waterweg twee verstekelingen. Het waren Brazili anen, die bij het erts innemen in Bra zilië ongemerkt aan'boord gekomen wa ren, Zij hadden het doel m Nederland aan te monsteren op een boot. De kapitein was van plan deze onge wenste vreemdelingen in Rozenburg van wal te zetten, maar toen bleek dat ook de Nederlandse autoriteiten de twee Bra zilianen als „ongewenste vreemdelingen" beschouwde. Zij mochten dus niet van boord. Teneinde deze opvatting kracht bij te zetten, liet de Noorse kapitein de beide verstekelingen aan boord m de boeien slaan, zodat zij er niet vandoor konden gaan. De Brazilianen zullen op de terugreis naar hun vaderland als werkend passa gier hun kost moeten verdienen en «als zij straks weer terug in Brazilië zijn, zullen zij weer even ver als voorheen zijn. Alleen zijn ze dan een ervaring rijker! (Van onze correspondent) Zo'n vloed van badgasten heeft Hoek van Holland nog maar zelden meege maakt. In elk geval sloeg dit weekeinde alle cijfers van het jaar met stukken, „Het was volkomen idioot", z» vertel de men op het strand. En een politieman zei: „Als het nog iets drukker was ge worden, hadden we de megafoon moe ten gebruiken. De mensen hadden zich dan allemaal tegelijk moeten omdraaien op commando, want ze lagen praktisch tegen elkaar aan. e bezoekcijfers variëren van tachtig tot honderdduizend. De politie schat het aantal auto's op ruim vierduizend, de motexen op 500 en brommers en fietsen op 3000. Met 12 extra treinen werden 7200 bezoekers aangevoerd. De EHBO behandelde ongeveer 100 gewonden, onder wie een j'ongen die op de Noorderpier een vishaakje in het hoofd had gekregen. Het aantal vonde lingetjes was 65. (Van een onzer verslaggevers) Op de Floris de Vijfdelaan te Vlaardin- gen ontstond zaterdag een aanrijding tussen een motorrijder en een bromfiet ser, omdat deze laatste komende uit de Blois van Treslingstraat, aan een over de Floris de Vijfdelaan rijdende motor rijder geen voorrang verleende. De mo torrijder H, liep verscheidene ontvellin gen op. (Van onze correspondent) De 15-jarige H. K. uit 's Gravenzaxide had zaterdag de pech van zijn leven. „Ik ga even een brommer jatten", had hij even tevoren tegen drie van zijn ka meraden gezegd. Hij voegde de daad bij het woord en op een plaats waar tien tallen brommers geparkeerd stonden, wilde hij z'n slag slaan. Hij zocht er rus tig een uit met een stuurslot, want dat is met een forse ruk te verbreken. Hij gaf een ruk aan het stuur en voelde op hetzelfde moment een ruk aan z'n kraag. Voordat hij wist wat er ge beurde, zat hij in een politieauto die op weg was naar het bureau. Twee surveillerende agenten hadden namelijk de knaap op verdachte wijze bezig gezien en op het moment dat hy z'n slag dacht te slaan, sloegen zij toe. Het bleek een goede vangst te zijn, want de knaap had in de schuur nog twee brommers staan, waarvan er reeds een Is herkend als afkomstig van dief stal. (Van onze correspondent) Uit een tas van H. G. B. uit Rotter dam, die onbeheerd m het duin lag, werd in Hoek van Holland een portemonnaie met ongeveer 90 .gestolen. Ten nadele van H. J. V. uit Rotterdam werd in de Rietdijkstraat een bromfiets (waarde i 1165) gestolen. Op de Boulevard werd ten nadele van C. v. U. uit "Maassluis een bromfiets ge stolen. Op het parkeerterrein aan de Helm- weg werd van een auto een bermiamp ter waarde van 50 gestolen. In de Wierstraat hebben waarschijnlijk jongelui van de auto van J. J. uit Rot terdam de ruitenwisisers afgerukt. Ds. Noordmans (38) kwam op 25 ok tober 1959 m Vlaardingen de vakature vervullen die toen ontstaan was door het vertrek van ds. W. Sirag naar Hollandia. Hij kwam uit Ommelander- wijk en Zuidwending (gem. Veendam), welke gemeente hu sinds 7 augustus 1955 als predikant had gediend, nadat hij eerst in IJsselmonde enkele maan den vicaris was geweest. In Vlaardingen werd ds. Noordmans in de tot de laatste plaats bezette Grote Kerk bevestigd door zijn broer, ds. J. Noordmans van Tjamsweer (gem.' Appin- gedam). Zijn intreepreek was uit Genesis 38 en 9 („Waar zijt gij?"). Hij diende de wijkgemeente Grote Kerk 2, maar ging in juni 1961 na de zo genaamde herverkaveling over naar de nieuwe wijkgemeente Rehobolhkerk. (Als pastor van deze jonge wukgemeente heeft ds. Noordmans zich persoonlijk sterk ingezet om met een grote verschei denheid aan middelen te werken aan hel doel van de opbouw en vormmg van de wijkgemeente. Hij ontpopte zich daarbij vooral als een uitstekend organisator, o.a. van contactavonden, die dank zij hun meestal goede programma's behoorlijk werden bèzöcht) Ds. Noordmans heeft „het experiment" Op de splitsing Groene Kruisweg-Char- loisse Lagedijk in Rotterdam is zon dagmorgen de 29-jarige stucadoor J. Maaskant uit de Homerusstraat, toen hij plotseling de weg overstak, aange reden door een personenauto. Hij viel, kreeg vermoedelijk een kaakfractuur en enkele hoofdwonden. Zijn duo-passagie- re, de twintigjarige verkoopster Elly van der Arend uit de Aïdastraat was be wusteloos. Beiden zijn naar het Zuider ziekenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) Zondagmiddag om half zes is in de Delfshavense Schie te Rotterdam de 46- jarige begrafenisondernemer G. A. A. Kloeg uit de Van Aörïchemstraat ver dronken. Hij was in de Schie aan het zwemmen terwijl zijn vrouw op de kant toekeek. Andere zwemmers hebben de heer Kloeg toen hij onder water verdween op de kant gebracht Toepassing van kunstma tig ademhaling mocht niet meer baten. In het Dijkzigtziekenhuis kon slechts de dood worden geconstateerd. (Van onze correspondent) De eerste week van de vakantie van de bouwvakarbeiders heeft in vele gezin nen vreugde gebracht. Vreugde omdat ze met vakantie kon den gaan, maar ook vreugde bij de zes „doe-het-zelvers" in Rhoon. De eerste drie huizen zijn al „onder de pannen", de overige drie kwamen zaterdag op hoogte en als de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien hopen de ze harde werkers woensdag of donder dag de laatste van de zes huizen even eens onder de pannen te hebben. Er is hard gewerkt in deze eerste vakantieweek en de zes bouwers zijn heel blij dat het weer in alles heeft meege werkt. Natuurlijk is het niet zo, dat, wanneer de zes huizen onder de paruien zijn, alïe leed geleden is en dat men het dan wat rustiger aan kan gaan doen. Er blijft nog genoeg werk aan de winkel en, hoe wei men een grote voorsprong heeft op het tijdschema, zal er nog heel wat vrije tijd van deze mensen en hun trou we helpers worden gevraagd. Zaterdag heeft men voor de tweede keer „panne-bier" gedronken, waarna men het voor deze dag genoeg vond. De stellingen, die, zoals medegeeld, nogal wat geld vergden heeft men te gen een minimale vergoeding gekregen, wat weer eCn besparing heeft gegeven op net geneei. Deze week, die als «en tweede vakan tieweek geldt voor de bouwvakkers, zal voor de „doe-het-zelvers" geen vakan tie betekenen in de letterlijke zin van het woord, maar „een mens z'n zin Is een mens z'n leven" en gezien de goede vorderingen in de bouw van de zes huizen een beslist goedbestede va kantie. 0 öp de Strandweg m Hoek van Holland werd de auto van J. v. d. K. uit Deiit in beslag genomen. Het vehikel verkeerde in een zodanige staat dat de politie het niet verantwoord achtte de bestuurder verder te laten rijden. 0 De 14-jenge L. v. G. urt Botterdam werd op hei Hoekse strand door een hond gebe ten. De eigenaar van de hond is bekend. Het dier is ingeënt. De jongen is door de dokter behandeld. (Van onze correspondent) Donderdag zijn de heer I. Jongejan en mevrouw Ai Jongejan-StoSc» Pieter Schimstraat 15 te Maassluis, vijftig jaar getrouwd. Op 30 juli 1914 weid .het hu welijk voltrokken, op 31 juli werd de mo bilisatie in Nederland» m verband met de oorlog, afgekondigd. De heer Jongejan begon op 16-jarige leeftijd in de smederij van de firma v. d. Endt in de Nieuwstnaat met werken, daarna in. de smederij van de firma v. Hal aan de Reiaestraat, vervolgens in 1908 bij de scheepswerf van de firma v. d. Windt te Vlaardingen, later bij de firma W. Smit aan de Mamixkade te Maassluis en tenslotte kwam hij in dienst bij de smederij,bij L. Smit en Co's In ternationale Sleepdienst, waar hü tot zjjn pensionering werkzaam was. De bruidegom geniet nu reeds 13 jaar van zijn pensioen. Uit hun huwelijk wer den drie kinderen geboren, twee zoons en één dochter. Zij hebben één kleinkind. Van de 50 jaar dat zij getrouwd zijn, wonen 2ij 48 jaar in het zelfde huis, in de Pieter Schimstraat. Hoewel het don derdag niet bepaald -een groot feest wordt, zal het bruidspaar (78 en 77 jaar) nieit aan belangstelling ontbreken, want naast de viernig met de kinderen wordt 'sS middags van 15.30-17.00 uur thuis een receptie gehouden. (Van onze correspondent) Het drie jarige meisje S. dat zaterdag over de Hoogstraat in Vlaardingen liep, werd door een bromfiets aangereden. Het kind liep een hoofdwond op, die in het Algemeen Ziekenhuis moest worden ge hecht (Van onze correspondent) De Duitser K, S. uit Diisseidorf pro beerde zaterdag op de Strandweg met zijn auto in een lichtmast te klimmen. Dat lukte met erg. Het enige resultaat was dat de iich.tma.st helemaal, en de auto grotendeels werd vernield. (Van een onzer verslaggevers) N VERBAND met het feit, dat het za- a terdag precies vijftig jaar geleden is, dat alle manschappen van zee- en land macht met spoed onder de wapenen moesten komen omdat de Eerste Wereld oorlog was uitgebroken, heeft de com missie „Kom zing met ons en doe als wij" besloten om daaraan bijzondere aandacht te schenken. Het programma zal daarop zijn gericht, met name bij de keuze van de te zingen psalmen, gezangen en ande re liederen uit diverse bundels. Het orgel zal dan worden bespeeld door de voorzitter van de commissie, de heer L. T. van Bree. die in augustus 1914 ook onder de wapenen moest ko men. Als intermezzo stelt de heer Van Bree zich voor een fragment van een fantasie te spelen over vaderlandse lie deren van de componist M. H. van *t Kruijs, die omstreeks die tijd organist was van de Grote Kerk te Rotterdam. Deze mededelingen werden zaterdag morgen in de Grote Kerk gedaan door de propagandist van de commissie, de heer J. Thurmer, die wekelijks de leiding heeft bij de samenzangdiensten. Verwacht wordt dat voor deze bijzondere dienst, vele vroegere gemobiliseerden belang stelling zullen tonen. De vele bezoekers hebben weer gezorgd voor tal van bloemenattenties, bestemd voor zieken en bejaarden. Liefst 34 boe ketten konden na afloop van de dienst worden bezorgd aan de geadresseerden, die allen met name werden genoemd. De heer H. Lammers, organist van de (hervormde* Rehobothkerk, die het orgel bespeelde, had wel enige tijd nodig om zich wat te oriënteren op het grote orgeL Daarbij bleek wel, dat er altijd een samenspel moet zijn tussen organist en gemeente. Dit betekende dus dat men naar elkaar toe moest werken en dat gelukte lang zamerhand. Dat de heer Lammers zijn vak verstaat, kwam tot uitmg tegen het einde van het programma, tijdens het zingen van gezang 143, „Op bergen en in dalen en overal is God", waarbij hij het orgel voluit liet galmen. Als tussenspel gaf de heer Lammers een heel mooie vertolking van de Bede uit de Trio Sonate in D. klein van J. S. Bach, De jeugdige bezoekers werden be- Het tunnelverkeer noord-zuid in Rot terdam was zaterdagavond een kwar tier gestremd doordat een personenauto omsloeg. De door de 24-jarige B. M. Faasse van de Voorde bestuurde auto was tegen de verhoogde rijbaankant gebotst, waarna de chauffeur de macht over het stuur verloor. Een mede-inzittende van de auto, die licht werd beschadigd, de negentienjari- fe mejuffrouw W. Klijmij, een kantoor- ediende uit de Samuel Mullerstraat. raakte wat overstuur en werd voor be handeling naar het Zuiderziekenhuis ge bracht. Daarna mocht zij naar huis. trokken in het bekende lied ,,'t Scheepke onder Jezus' hoede". Het programma werd afgerond met het bekende, veel ge vraagde gezang „God is getrouw, zon plannen falen niet". Air Intussen echter had Martin's Charter, die deze gang van zaken dub bel onaangenaam vond, gisteren toch zijn Dc-4 Skymaster naar Barcelona gezonden om zelf de vakantiegangers op te halen. Toen de machine daar aan kwam trof men er nog maar 13 passa giers van de grote groep aan. De rest was naar Perpignan vertrokken. Volgens directeur Schoeder waren er vanmorgen nog 6 van deze uit circa 70 leden bestaande groep zoek. Aldus kwam de Skymaster zondagavond met slechts 13 gedupeerde vakantiegangers terug. Deze hadden weliswaar 14 dagen in Spanje doorgebracht, doch oncomfor tabel en grotendeels voor eigen rekening, hoewel zij voor hun vertrek reeds alles aan Fiesta hadden betaald. In de afgelopen nacht kreeg de DC-7 van Schremer op Schiphol echter met een technische storing te kampers, en kon niet vertrekken. Een extra teleurstelling voor de nieuwe groep van 71, die met bedrukte gezichten in de hal stonden te wachten. Schremer dirigeerde daarop in het holst van de nacht zijn Friendship, die in Rotterdam stond, naar Schiphol. Dit toestel, dat vanmorgen om half zes op Schiphol aankwam,bracht "uitkomst voor 46 van de 71 passagiers, die er een uur later, om half zeven, mee naar Per pignan vertrokken. Meer passagiers kon de Friendship niet herbergen, zodat de resterende 25 gedupeerden achter bleven met-de toezegging, -dat zij vandaag per Dakota van Schreiner naar Barcelona zouden worden gevlogen. Zij moesten voordien echter vele lange uren op Schiphol wachten. „Wij hebben samen bijna 1000 gulden gespaard om deze reis te kunnen ma ken", zei de 25-jarige A. Jordan uit Den Haag, die met zijn verloofde de reis naar Spanje bij Fiesta hadden geboekt. De gehele nacht hadden zij op schip hol doorgebracht, „Eigenlijk zouden wij maar liever hier willen blijven, maar dan zijn we vermoedelijk al ons geld kwijt Als we nu vertrekken en nog naar Spanje vliegen hebben we tenminste de vliegreis er uit en dan moeten we in Spanje zelf maar weer verder zien." bij dit alles niet geschuwd. Zijn preken zijn „op de man af" en vormen een on derdeel van hturgisch-verantwooröe kerkdiensten. Zijn wijkgemeente en heel hervormd Vlaardingen heeft in de afgelopen weken met meer of minder spanning het besluit van de predikant afgewacht. Nu het ge vallen is, zal niemand er verbaasd over zijn: ds. Noordmans wordt weer bouw pastoor van een nieuwe wijkgemeente. In het sterk uitbreidende Hoogeveen wacht hem de vierde hervormde preaikants- plaats. Hij gaat terug naar het noorden om daar aan te pakken waarvoor hu bijna vijf jaar geleden uit datzelfde noorden naar Vlaardingen kwam. red.) Het staat thans vrijiwel vast dat de organist Feike Asma met meer in Vlaar dingen zal concerteren: al'hans met zo lang er geen orgels beschikbaar- zijn waarop hü zijn capaciteiten kan laten horen. De enkele malen dat Asma dit jaar in Vlaardingen speelde, kreeg hü nogal wat kritiek te verduren, omdat men meer van hem verwachtte. Daarbij is echter gebleken -dat de door hem be speelde orgels bepaald niet „asmatrsch" waren afgestemd. De vele Vlaardingse orgelliefhebbers zijn daardoor genoodzaakt om voortaan maar naar Maassluis te gaan can tèdh te kunnen genieten van het ongetwijfeld briljante spel van Feike Asma. Het ligt in de bedoeling om in 1965 iedere maand minstens één orgelconcert te doen geven in de Maassluise Grote Kerk. Alvorens het echter zo ver is, staan nog enkele concerten te wachten. Te beginnen zal de Amsterdamse orga nist Piet van Egmond op zaterdag 15 au gustus een concert verzorgen. Qp zater dag 12 september zullen Willen van Oranje en Wim van de Panne beiden hun capaciteiten laten horen. Tenslotte volgt dan op zaterdag 7 november op nieuw een orgelconcert, te geven door Piet van Egmond. Wegens restauratie aan het orgel van de Wilhelminakerk in Rotterdam zal Feike Asma m augustus zijn zaterdag ochtendconcerten verzorgen op het orgel van de kerk aan de Statensmgel, aan vang 10.30 uur. (Van onze correspondent) TYE vakantiegangers in Hoek van Holland zijn. uiteraard bijzonder blij met het mooie weer. De organisatoren van de tentoonstelling „Ay-Ay" zien er echter nu een beetje een zwaar hoofd in. Begrijpelijkerwijs voelt niemand er iets voor om in de broeihete tenten te gaan lopen. Wel is in de avonduren het bezoek zeer bevredi gend, maar wil men het aantal bezoekers dat men in gedachten had, benaderen, dan zal de bezoekersstroom belangrijk groter moeiten worden. En daartoe zal het mooie weer voorbij moeten gaan. (Van onze correspondent) TO het kader van de tentoonstelling „Ay-Ay" maakte de drumband en 1 marjorettékorps „Fier Monster" zaterdagmiddag een showmars door Hoek van Holland. Het zeer jeugdige korps maakte een verzorgde indruk en ook de marsen werden met grote vaardigheid uitgevoerd. Na de uitgebreide mars door het dorp werden op het terrein nog enkele demonstraties gegeven, die zeer i" de smaak vielen. Met de 46 passagiers, die vannacht per Friendship vertrokken, reisde een ver tegenwoordiger van Fiesta mee, wiens naam werd opgegeven als Fasa. Deze verzekerde de groep, dat hij geld bij zich had om de hotelkosten te betalen, zodat er weer enige hoop kwam in de harten van de al wanhopig wordende reizigers. Algemeen is echter de mening, dat zo Fasa al voldoende geld bij zich had, dit gelden zijn van nieuwe boekingen, zodat nog meer vakantiegangers teleurgesteld zullen worden. Bij de Rotterdamse politie zijn inmid dels verschillende klachten binnengeko men over het reisbureau Fiesta. Een aangifte is echter nog niet gedaan. De politie is druk bezig te bekijken in hoe verre de affaire strafrechtelijk of civiel rechtelijk van aard is. Er wordt een o»-. lossing gezocht om de gedupeerd» va kantiegangers zoveel mogelijk tegemoet te komen en hun vakantieplannen zo goed mogelijk door ta laten gaan. Een koele duik in het water van de Rotterdamse Coolhaven is de achttien jarige loodgier H. W. Worseling uit de Schietbaanlaan zondagmiddag slecht be komen. Na een paar rondjes in het verkoelende water te hebben gezwom men wilde hij via een bij de Pieter de Hoochbrug gelegen motorjacht weer op de kade klauteren. Toen hij aan wal wilde springen, stootte hij bij het afzetten met zijn rechterarm door een kajuitruit en sloeg overboord. Met diepe snijwonden aan de rechterpols en -onderarm en snijwon den aan het rechterbovenbeen moest hii naar het Dijkzigtziekenhuis worden ge bracht. Honkbal van bijzonder kwaliteit is woensdagavond om half zeven op het Amerikaanse honkbalveld van de s.v. h.v. „Schiedam" in het Sportpark Harga te zien, waar de Arce Knickerbockers een wedstrijd zullen spelen. Deze Knickerbockers worden gevormd uit de Amerikaanse studenten die op verzoek van coach Bill Arce en de KNHB voor enkele maanden naar Ne land zijn gekomen om verbetering in het Nederlandse spelpeil te brengen Zij logeren daartoe bij leden van de honk balclubs in Nederland. De Knickerbockers hebben in Neder land nog niet verloren, zij versloegen de sterkste teams, namelijk Haarlem Ni chols, Sparta, Nederlands Negental en de AU Stars, Den Haag. Deze Knickerboc kers zijn dan ook te sterk voor het team van Schiedam en daarom zullen vier Amerikaanse studenten "die in Schiedam en omgeving logeren als gastspelers bij „Schiedam" worden opgesteld. Het zijn Ralph Nichols, werper, Laink Stevens, catcher en de sterke slagmen- sen-buitenvelders John Green en Dave Burton. Dit kwartet wordt aangevuld met de beste spelers van Schiedam. Coach van „Schiedam" is de oud-internationaal Ton Fabrie. Het belooft een spectaculair honkbalevenement te worden. In de omgeving van Saalbach (Oosten rijk) is de 23-jarige Rotterdamse ambte naar G. L. Deunhouwer, toen hij op sandalen de Schattberg wilde beklim men, van een hoogte van ongeveer vijf tig meter gevauen. Omdat het terrein voor reddingsploe gen zeer moeilijk begaanbaar was is de ernstig gewonde jongeman door een heli kopter in veiUgheid gebracht. Voor de zomer,- die ouderwets moot belooft te worden, ver kopen wij morgen, slechts één dag, een grote partij dubbel- breed kreukherstellend lin nen voor minder dan de halve prijs. Een fantastische kwaliteit, voor rokjes, japonnen, pakjes enz., normale prijs 9.75 nu tijdens deze verkoop per meter voor nog géén vier gulden. Op de Statemveg in Rotterdam is za terdagmiddag de 76-jarige mejuffrouw A. C. Sluys van de Stadhoudersweg over een losliggende tegel gestruikeld. Met een wond aan haar linkerknie en een pijnlijke linkerschouder is zij naar het Bergwegziekenhuis gebracht. Morgenvroeg om 9 uur begint de ééndaagse verkoop van dit wondermooie linnen (U hebt voor een modem mouwloos jurkje slechts 1.25 meter nodig), in vele kleuren w.o, rose, bleu, marine, aqua, wit enz. enz. een ongelooflijke aanbieding, deze luxe linnen weefsels, per meter voor 1 GUn ut, of Khrlft, bert,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1