1 weeëneenhalveton meer voor politiebureau AGENDA INSTEMMING ADRES LUCHTVERVUILING Raad in vakantiesfeer sprak toch nog veel Cultureel programma Scholieren exposeren HDV S -accomodatie van gemeente ROTTERDAM Opponenten in raad menen dat plaats ongeschikt is Schiedam kan niets doen Samengaan clubs conditio sine qua PARKEERRUIMTE BI] STATION ZEER GROOT Visser brak been Gemeente mag niet al te vriendelijk gaan schrijven Bekende renners in derde ronde van Schiedam Burgerlijke stand Verdachte morgen naar officier van justitie Hoofdonderwijzer ernstig gewond Presentatie „Zeg het met bloemen' KRITISCH BEKEKEN Spaarbank in juni: gering overschot DA drukke rijweg is een gevaar dat de huurt in. liet geheel had ge calculeerd. „Goed opletten, hoor en elkaar een hand geven" hoorde men de moeders *s morgens en middags zeggen en het voorzichtig oversteken was voor de kinderen een levenszaak geworden. Zij deden dat dan ook heel correct en lief. In die speeltuin omsloten door veilige bekken speel den ze daarna dan ook uren heel lief en genoeglijk. Later zorgden ze er in Schiedammers. Ir. R. J. Rienks houdt lezing in Hamburg BRUGGETJES EN SPROEIERS db rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 28 JULI 1964 (Van een onzer verslaggevers) MORREND heeft Schiedams gemeenteraad er maandagavond in toegestemd dat het krediet van zes ton voor de bouw van de eerste fase van het hoofdgebouw van politie (reeds verstrekt) zal worden verhoogd tot ƒ850.000. „LUCHTIG" BESLOTEN VAN STRAAT BADJE "•en dagelijks Sekten bezorging: Agentschap (adr. L|»venA dag. van 18.30—19.30 uur. «erangrijke telefoonnummers: Alarm .1,5® 8466; alarm brandweer 69123; Waterbericht WIE DAN Van L. blijft ontkennen Stevig Voetbrug Subsidie KREDIET MORREND VERLEEND Lijdensweg HET zou voor til' buitenstaander die de kwesties rond de bouw van liet politie bureau in Schiedam volgt toch wel een heel merkwaardige zaak zijn geweest als hij/zij maandagavond gezien had met hoe veel tegenzin Schiedams gemeenteraad ac toord gaat '"et 'le verhoging voor de gel- den van dc aanbesteding van de bouw van de eerste fase van dit bureau. Mopperend £ing de raad accoord met de uitgave \an het eerste extra kwart miljoen. ,\1 eerder hel hen wij gesteld Jat wij weinig instemming kun nen betuigen met de -.oor.-til len voor de houw van een politiebureau op de plaats van het huidige bureau in de Lange Nieuwstraat. Dat wordt een lange nodeloze»lijdensweg met als resultaat dat na lange jaren een bureau ontstaat dut niet meer bij de tijd sal zijn, dat te klein za! zijn en dat niet zal voldoen aan de te stellen eisen. Schie dam mist de kans om een up to date-poli tiebureau te houwen tezamen niet een brandweerkazerne en dit eventueel zelfs Gecombineerd met een gebouw voor de GG en GD. Au wordt er op de lange lijden-weg zelfs veel extra geld voor allerlei voorzieningen uitgegeven, dat beter hadden kunnen die nen voor liet doen verstrekken van de kre dieten voor een centraal geschikt gebouw op een geschikte plaats meer in het cen trum vau de stad. Het stelde ons dun ook telenr dat slechts drie raadsleden wilden terugkeren op de verkeerd ingeslagen weg. De vraag blijft nu wat de lijdensweg nog meer gaat bieden als de bouw van de vol gende fasen van het s>olitieburea't in de komende jaren ter sprake zullen komen. En de maand juni werd bij de Spaar bank anno 1820 te Schiedam 1,801.817.79 ingelegd en 1.777.478,11 terugbetaald. Een gering inlegoverschot dus, waaraan vanzelfsprekend het op nemen van gelden voor vakantiereizen e.d. niet vreemd is. Het eerste halfjaar 1964 was, evenals dat van 1963, zeer gunstig. Het inlegoverschot bedroeg 2.216.196,53, (vorig jaar 2.325.470,48) Het aantal inleggers steeg in het af gelopen halfjaar met 588 tot 54.037, het tegoed van spaarders tot 46.427.187,52 (30 juni 1963 41.881.654,20, verdeeld over 52648 rekeningen). Het inleggerste goed en de reserves waren per 30 juni 1964 voor 30.501.242.31 belegd iri effec ten, voor 8.232.717,03 in hypotheken en voor 10.040.925,56 in leningen aan Rijk. provincies, gemeenten e.d. De kasmiddelen bedroegen per deze datum 2.148.709.23. in de Tweede Van Leijden Gaelstraat te Vlaardingen liep maandagmiddag de 5-jarige R. Y. W. de rijweg op zon der op het verkeer te letten. Het kind werd aangereden door een bromfietser en liep een hoofdwond oc. woordvoerder der fractie van dc VVD, de heer drs. J, Houtman, iel te gen het voorstel te zulle» stemmen met zijn fractiegenoot G, p, Verimlsdonk omdat hij de plaats van het bouwwerk (op de plaats van het huidige hoofd bureau) ongeschikt achtte. Bij de stemming wilde drs. J. H, Si mons zijn stem motiveren. Hij had gehoopt dat vele raadsleden die eer der voor deze bouw hadden gestemd nu-, "in meningen zouden hebben ge wijzigd. Drs. Simon z.i dat hij er namelijk van overtuigd is dat de raad geen juist besluit heeft genomen door te beslis sen dat het politiebureau op deze plaats zal komen... Ir CBoerman (soe.) zei dat zijn frac tie de gevraagde goedkeuring dan wel wilde verlenen mits zij de overtuiging heeft dat de minister het al eerder toe gezegde deel in de bouwsom ook in de verhoging zal bijdragen. Mr. Peek zei dat de minister ook een deel van de hogere kosten zal doen betalen. Wij houden het er op dat er op luch tige wijze is geraamd, zei de heer Boer man, die sprak van „met verbazing naar dit voorstel gekeken, verbazing omdat een dergelijke stijging moeilijk kan worden verklaard". „Weinig vertrou wen in de juistheid van de raming en „tegenstemmen heeft weinig zin, we gaart daarom node akkoord", waren de woorden van de heer Boerman. Hij werd gevolgd door het „zullen ook het hoofd maar in de schoot leg gen van nar. J. B. Schueler (kvp) cüe zei dat een andere wijze van pre senteren van de kostenstijging door bij voorbeeld te stellen dat de in schrijving was tegengevallen, juister zou zijn geweest. Mr. Peek bestreed dat de stijging zo enorm hoog zou zijn, hij wees op een aantal factoren die de stijging hadde» bewerkstelligd, maar bij kon de oppo nenten niet overtuigen, „Ons heugt het ziekenhuis" zei de heer Boerman. (Zoals bekend werden ook de ramingen bij de bouw van het zieken huis geducht overschreden. Red.) (Van een onzer verslaggevers) De ontwerper van het Schiedamse station ir. K, van der Gaast heeft on langs tijdens een bijeenkomst va nde NS in Tilburg met lof over Schiedam gesproken, omdat Schiedam niet alleen ee ngoed stationsplein, maar ook zeer veel parkeerruimte heeft doen aanleg gen, zei wethouder W. van Schooneveld maandagavond in Schiedams gemeente raad als antwoord op de vraag van drs. J. H. Simons (soc.) hoeveel parkeer ruimte er bij het station komt „Er zal in heel Nederland geen Stationsplein met zoveel parkeerruimte zijn aki dit" zei de wethouder trots. Met voldoening deelde de heer Van Schooneveld dan ook mee dat gewerkt wordt aan parkeerruimte voor 65 auto's op de Horvathweg, voor dertig auto's op het Stationsplein, voor veertig bij de Zamenhoffstraat, voor honderd bij de Overschiesestraat en voor twintig voertuigen op het pleintje bij de Over- schieseweg, in totaal kunnen 343 auto's een plaats krijgen bij het station en bovendien komt er volgend jaar par keerruimte voor 120 auto's aan de an dere kant van de Schie bij de oprit naar de Brandersbrug. Bij de garage van Baron zullen tachtig auto's een plaats kunnen krijgen. ANS verblijf in een stadje ïir bet oosten van ons land heeft ohs de zer dagen getoond dat Schiedam iets mist wat ten gerieve van veel gezinnen toch vrij gemakkelijk moet kunnen worden gerealiseerd. Wij doelen hier op het nut van besloten speeltuinen, ïn dat stadje was zo'n speeltuin gele gen aan de verkeerde kant van een vrij drukke rijweg. Dagelijks stapten de kinderen grote kinderen maar vooral ook veel kleine kinderen naar deze speeltuin. De moeders kon den gerust lijn. Zjj wisten hun kinde ren goed verzorgd onder goed toezicht io de speeltuin. groepjes voor dat ze veilig en ilot de rijweg passeerden als het etenstijd werd. Ook Schiedam zou dergelijke speeltuinen moeten hebben «nenen ij want vrijwel alle wijken hebben er barmelijke tekorten aan speelruimte voor de jeugd. Ons bleek dat zo'n sjreeltuin de jeugd van de straat houdt. T\IE speeltuin iu het oosten van ons land heeft een zandbak, scltommels, wippen, klimhekken, draaimolen en al lerlei attributen. De speeltuin heeft een kantine waar de toezichthoudende vol wassenen snoepgoed verkochten, waar de spelmaterialen werden opgeslagen. Er is zelfs een ondiep badje (dertig centimeter hoog reikte het water) waar de jeugd tijdens het warme weer heer lijk liep te plassen. Het moet toch mo gelijk zijn dat in Schiedam terreinen worden uitgegeven voor het inrichten van dergelijke beschermde en be sloten speeltuinen? Moeilijker zal zijn het inrichten en ouder toezicht houden van deze speeltuinen. We geloven ech ter dat Schiedams overheid hier toch wel mag rekenen op de zo bekende zelfwerkzaamheid en activiteit van de De 7G.jarige A. G. Verbeten kwam pwagmorgen in het Van Heutzpark je vlaardingen te vallen toen hij bij de °reg wilde gaan vissen. De man brak "in rechterbeen. «De Rotterdammer", Schie- rage redactie, Lange Kerkstraat. 82, Kt 64154, b.g.g. 11 5588 (toestel 62, r,V°.uur b.g.g. 19 588 5) alleen voor "actieaangelegenheden. ,.%ntSChap mevrouw J. v. d. Hoefc- Jjwrtndam: j. Steenstraat 29, telefoon l™1 (alleen voor klachten, adverten- 'Süf)1 a*50anemen'en> b.g.g. telefoon w.iGG «o GD 29290. tc Van. Westendorp. Park- 8 207, tel. 67674. iskÏu?48 28 juli: gemiddeld kcukenzout- raaitê 488 milligram per lite. Verwaeh- v°Qr morgen 500 milligram per liter. /ANGF.TWDFELD gaan de vader» -- iu de wijken aan het werk om goedkoop en mooi spelmateriaal te maken voor dergelijke speeltuinen. Ongetwijfeld zullen die vaders (en moeders!) (lie speeltuinen in eigen beheer willen aanleggen zoals nu ook clubgebouwen voor sportverenigin gen en zelf" een wielerbaan worden gebouwd in Schiedam. Met wat steun van de overheid en ook nies het no dige stimulans zou op het gebied van het speeltuinvezen heus heel wat tot stand kunnen komen in Schie dam. Het belang van een onbezorgd spelende jeugd eist een dergelijke activiteit De vorm van de organi saties voor deze speeltuinen ten op zichte van gebruik en toezicht e.d. vormen misschien wel het grootste probleem. Wjj menen dan ook dat er eerst een goed voorbeeld gesteld moet worden. Dan volgen de overige wijken ook wel. Dat voorbeeld kan daehteu wij het beste komen vail Schiedam-Zuid, van Singelkwar- tier of van Kethel die zich steeds het actiefste tonen en die beschikken over bekwame organisatoren in de wijkverenigingen. Welke van de drie neemt het eerst bet initiatief om in bet belang van de jeugd en ook ten voordele vau de ouders de vele voordelen van de speeltuin in Schie dam te introduceren? verhoging kregen zij plots (Van een onzer verslaggevers) Het valt te betreuren dat de voorlich ting aan het publiek niet duidelijk is ge weest, zei de heer J. Alijk fkvp) maan dagavond in Schiedams gemeenteraad toen het voorstel van de verhoging van de huren van gemeentepanden in voor stel kwam. „Tal van bewoners hadden gedacht dat zij buiten deze zouden vallen en nu toch huurverhoging". Wethouder mr, M. J. M. van Kinde ren zei dat „er in de pers was gesteld dat het briefje aan de bewoners wat cru was gesteld". Hij wilde de verantwoorde lijkheid voor dit briefje ten volle dragen omdat het briefje nu eenmaal zo gesteld moest zijn. Bij een vroegere huurver hoging hadden twee bewoners geprotes teerd. Het kwam tot een procedure voor de kantonrechter, de gemeente kreeg ge lijk, maar had toch een huurderving van vijfhonderd gulden omdat de gemeente het briefje te vriendelijk had gesteld en dus niet duidelijk had doen uitkomen wat de consequenties zouden zijn. Nu het hier gaat om vijfhonderd bedrijfspanden moest zo wel worden gehandeld en bo- vendien konden die bewoners vanwege de veelheid niet mondeling op de hoog te worden gesteld. De wethouder ging daarna uitvoerig in op de voorschriften die de minister had gegeven en overeenkomstig die voorschriften was dan ook gehandeld. Er moest in bepaalde gevallen tien pro cent huur ver.voging worden berekend en in andere gevallen was het resultaat 5,5 en 9 procent verhoging geworden. Wijzende op de ingekomen protest brief van bewoners van de Van Olde- barneveldstraat zei de heer Van Kinde ren dat deze bewoners niet te klagen hebben omdat de klagers ondanks de verhoging nog 85 cent minder zullen be talen per week dan andere huurders, die ook in deze straat wonen. Ir. R. J. Rienks, hoofdingenieur chef van de afdeling Landmeten van de dienst van Gemeentewerken te Rotterdam, zal op 3 september te Hamburg in het ka der van de „Geodatentag" een voor dracht houden over „Aufgaben des Ver- messungsingenieurs in einer groszen Ha- xenstaat De heer Rienks is hiertoe uitgenodigd door de Deutscher Verein für Vertnes- sungswesen (Duitse vereniging voor Landmeetkunde), organisatrice van de „Geodatentag" die van 1 tot en met september duurt. Ook ir. W. L. Lie- vaart, hoofdingenieur bij de afdeling Landmeten van Gemeentewerken, neemt deel aan dit congres der Duitse land meetkundigen, waarvan het thema luidt: „Technik und TJmwelt" (Techniek en mi lieu). Ir, Rienks stelt zich voor in zijn voor dracht enkele facetten van het landme ten in het Europoortgebied te behande len. De 48-jarige P. v, B. is maande, op de Noorderpier in Hoek van Hohand gevallen. De man raakte geruime tijd bewusteloos en moest zich onder doktersbehandeling stellen. Saterdag 8 augustus gaat voor ae derde maal de ronde van Schiedam voor professionals van start. Dit jaar zullen 64 wielrenners van start gaan. Jan Janssen zal de strijd moeten op nemen tegen mannen als Piet van Est, Rik Wouters, Kees Haast, Piet Danien, Henk Nijdam, Jo de Haan. Fons Steu- ten, Cees van Espen, Dick Groenewcg, Jac. van de Klundert, Jan Hugens, An- dré van Aert en Leo van Dongen, om er enkele te noemen. De in buitenlandse ploegen opgen men Nederlandse renners Cees Lute, Wim van Est, Cees van Amsterdam, Bas Maliepaard, Cees Snepvangers. Pe ter Post, Huub Zilverberg "en Dick Ent hoven, zulien alles op alles zetten om de renners van Televizier van de zege af te houden. Er rijden ook een aantal jonge pro fessionals mee. die pas kort amateur af zijn. Dit zijn onder andere Co Tol- hoek, Jean Bastin, Rinus Paul, Mari- nus van Ginneken en Wim de Jager. Buitenlandse renners die naar Schie dam komen zijn onder meer Rik van Steenbergen, Palle Lykke, Dieter Gie- seler en Guillaume van Tongerloo. Uit eigen streek komen Jaap de "Waard, Theo Sijthoff, Maarten Breure en Arie Jongejan. De eerste ronde van Schiedam weid op 11 augustus 1962 gewonnen door Huub Zilverberg. Hij had één ronde voorsprong op Jan Janssen, Cees Lute, Coen Niesten en Piet Steenvooiden. Vorig jaar, op 17 augustus, had Piet- Rentmeester dertig seconden voorsprong op Jac. van de Klundert. SCHIEDAM Geboren: Johanna d v. D Over heul en 2 Lowes: Petronella G d.v. J Otten en E Gijsen: Ruud W z.v. W Nesse en J M de Wolf: Jacqueline M C d.v. J H Veltman en B M J de Graal; Edwin z.v. W van der Windt en A Janssen; Monica C d.v. C Hoenderkamp en H M J Duk: Marianne P J d.v. G J Tijsmans en W L L van Rijs wijk; Leila H d.v G J Noordhoek en W Coster: Cornelia M d.v. J P van Lonen en G M van Rijswijk; Vineent J C z.v. J A Verhoog en A van der Gaag; John z.v. A Breur en T Kerpel; Alexander P A z-v. A M A Stegmann en J A Kramer: Bernardus z.v. J Schouten en C van Doom; Robert z.v. A Versteeg en J C Daaimmjer; Ronal- dus F z.v. C Kerklaan en J M van O-ver dam; Petronella d.v, P J de Veld en F M Catshoek; Jacoba M d.v. J Snijders en. G G Sehulze; Johannes z.v. C A Koene en van den Boogert; Frieda Liduina d.v. G N Bouwhuis en Sl 'L van Tienen. Overleden: G J H Zwagers, 62 jr; N van Eljk 66 jr. (Van een onzer verslaggevers) De recherche van de Rotterdamse po litie meent na enkele dagen verhoor sn onderzoek voldoende bewijsmateriaal te hebben op de 23-jarige bouwkundig-te kenaar van gemeentewerken A. van L. uit Rotterdam-Zuid verdacht van dood slag op de 26-jarige mevrouw Elly Ha- gers Segov aan de officier van justitie over te geven. i Van L. die een zeer labiele persoon lijkheid is heeft nog steeds niet bekend. De politie is -nu bezi-g met het opstel len van het proces-verbaal. Morgenoch tend is de wettelijke termijn van ver hoor en onderzoek voor de politie ver lopen. Dan zullen officier van jusibitie mr. J. D. de Jong en reehter-eom-mis- saris mr. C. J. van Zeben het onder zoek en de voorbereiding voor het open baar onderzoek dor de rechtbank voor bereiden. Op het ogenblik dat "Van L. voor de officier wordt geleid houdt m feite het politiewerk op tenzij rar. De Jong een nader onderzoek gelast. De 83-jarige hoofdonderwijzer W. Boender van de Voordijk 524 in Baren- drecht is vanmorgen, met zijn brom fiets op de kruising WestzeedijkSt. Jobsweg te Rotterdam tegen een vracht wagen gereden. De heer Boender is met een schedel- basisfractuur in het Dijkzigtziekenhuis opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) ]U"ET instemming heeft Schiedams gemeenteraad maandagavond, het schrijven van het bestuur van de Vereniging tegen luchtverontreini ging in en om het Nieuwe Waterweg gebied en gericht aan de minister raad met verzoek maatregelen te willen nemen in handen van B. en W. van Schiedam gegeven. De woord voerders spraken de wens "uit dat de luchtverontreiniging met kracht en spoedig ter hand za! worden geno men. Wethouder H. Sabel temperde het en thousiasme door te stellen dat hij moeilijk aan Rotterdam kan vragen de zaak wat straffer aan te pakken omdat Rotterdam al veel doet, er wor den al metingen verricht en er wer ken. al veel mensen aan dit probleem. Schiedam kan niets doen, het heeft geen apparatuur en personeel zoals wel in Vlaardingen het gevat is. De wethouder verwachtte niet zoveel ■van het werk van de intergemeente lijke commissie omdat deze commis sie het niet in de hand heeft de din gen te wijzigen. Rotterdam heeft ove- rigens al gedaan gekregen dat enkele maatschappijen maatregelen namen, waardoor de luchtverontreiniging min der werd. Als er een rapport van de ingestelde commissie verschijnt dan zal Schiedams gemeenteraad onge twijfeld op de hoogte worden ge bracht. De woordvoerder van de socialistische fractie mr. H, B. Engelsman had eer der gezegd dat de raad nu een goed voorstel va» B. en W. voor ogen had gekregen. Misschien dat het probleem van de luchtverontreiniging voor Schie dam minder geldt dan voor Vlaardin gen en Rotterdam maar ook hier is het ergerniswekkend en bovendien dacht de heer Engelsman aan het opsporen van andere bronnen als auto's en schoorste nen. Hij wilde weten welke resultaten de metingen bereiken. De heer Sabel zei niets Schiedams over de resultaten te kunnen medede len maar wel dat gebleken is dat de luchtverontreiniging schadelijk is. Op de vraag van mr. J. B. Schueler wat de wethouder kan zeggen over de stank van de olie bedrijven in Schiedam-Zuid bleef de wethouder het antwoord schul dig. De heer Engelsman zou het werk van de commissie voor de gehele Rijn mond toejuichen. Hij hoopte dat Schie dams 'gemeenteraad zal worden bestookt met resultaten.. Er moet met grote kracht iets gebeu ren, hopelijk van begin af met een ste vige aanpak zei drs. J. J. Houtman lib. Jammer dat het nog in het praatsta dium is, zei mr. J. B. Schueler (k.v.p.). Niet afwachten wat er op nationaal ge bied gebeurt, het werk heeft alleen zin op regionaal gebied ais men nu reeds nagaat wat er gedaan kan worden, ik denk o.a. aan de Hinderwet e.d.", meen de mr. Engelsman en „koste wat kost onder de knie krijgen", voegde drs. Houtman en er aan toe. (Van een onzer verslaggevers) EEN Schiedamse gemeenteraad in vakantiestemming vele open plaatsen een bijzonder gebronsde wethouder mr. Van Bochove een lege publieke tribune indien men de belanghebbende secretaris van HDVS D. Lubeek en de er eveneens zittende sportambtenaar J. C. Brow- neman niet bijtelt een mr. H. Snoep als vervanger van gemeente secretaris mr. M. J. Blok heeft ondanks de op vele gelaten toonbare (Vau onze correspondent) T700R de komende week staan er weer diverse concerten op het pro- gramma in het kader van de tentoonstelling „Ay-Ay". Donderdag 30 juli: Gemengd koor „Onderling Genot" uit Perrus-Hoogvliet. Concert 's avonds half acht. Vrijdag 3i juli: Groot vuurwerk op het terrein aan de Koningin Emma weg. 's Avonds tien uur. Zaterdag 1 augustus: Harmoniegezelschap „Koninklijke Rotterdamse Lloyd" met drumband. Marsen-show-concert. „Liefde en Vrede" uit Vlaardingen Pijperkorps- majorettes-drumband. Show-marsen-taptoe. Bij ongunstig weer worden de concerten in de grote binnenzaal gegeven. (Van onze correspondent) /VP EEN speciaal daartoe geconstrueerde wand in de expositieruimte van de tentoonstelling Ay-Ay hebben de ulo-leeriingen uit Hoek van Holland hun eigen expositie ingericht. Enkele tientallen vierkante meters zijn geheel gevuld met tekeningen van deze leerlingen. In het geheel van de expositie vallen ze beslist niet uit de toon. Zij geven integendeel een noodzakelijke onderbreking van de met zorg samengestelde stands. Bovendien zijn de meeste tekeningen aangepast aan de aard van Ay-Ay. Immers wat zou een Hoekse jongen anders tekenen dan schepen. Men kan er dan ook schepen in allerlei variëteiten vinden. Daarnaast zijn er echter ook tekeningen van vuurtorens en andere met de scheep vaart verwante dingen. '9 zonnige sfeer toch het woord niet ge schroomd maandagavond tijdens de openbare vergadering in het stad huis. Met 29 stemmen voor en twee blan co werd de heer Pierre Janssen be noemd tot leraar in de Cultuurgeschie denis van het Christendom aan het Stedelijk Gymnasium voor de cursus 1964/1985. Drs. J. H. Simons (soc.) vond het krediet van ƒ32.000 voor een garage en ƒ20.000 voor een kinder- wagenstelling bij het gebouw van de GG en GD wel heel veel voor een ge bouw waarvoor al eerder kredieten wa ren verstrekt. Wethouder H. Sabel vond de kredieten wel redelijk vooral ook omdat hier sprake is van een goed gebouw (in de Tuinlaan) dat nog wel twintig tot vijfentwintig jaar mee zal Kunnen. Bezwaren maakte de héér H. W. Me taal (kvp) tegen de degelijke opzet van de bruggetjes over de singels. Hij vroeg zich af waarom de voetbrug tus sen Meeuwensingel en Nachtegaallaan 30.600 moet kosten. Kon het niet wat minder. („Maak hem van rotan", in terrumpeerde mr. Van Bochove). De heer Metaal vroeg zich af of er nu nog meer voetbrug-gen in de buurt van dit bruggetje komen als de omgeving bij de Meeuwensingel gereed is. Ht] dacht dat er een of twee te veel zouden zijn. Er ontstond daarna ee» heen-en- weer gesprek tussen wethouder W. van Schooneveld en de heer Metaal waarbij mr. Van Bochove onder ge lach van de overigen aan mr. Peek vroeg: „Voorzitter, kunnen zij niet sa men vergaderen". Wethouder Van Schooneveld meende dat de heer Metaal als raadslid de stuk ken dient te bestuderen. Daar heeft hij recht op. De nestor van de raad H. M. Wil lem se (kvp) bracht Parijs en de over vloedige regenval van vorige week in het geding om te betuigen dat met een sproeier de straten wel schoon gemaakt kunnen worden. Hij zag in de aankoop van een veegmachine niet het gehele succes omdat hij meent dat de gepar keerde auto's e.d. het werk van de het werk van de veegmachine bemoei- uiKen. In Parijs werden de straten schoon ge spoten, dat ging prachtig en vorige week regenden de straten schoon, ter wijl de rioleringen het zeifs konden ver werken. Wethouder Van Bochove zou de suggestie van het spuiten aan de ge- meentereinigmg overdragen. Alle verdere voorstellen werden aan genomen. Er komen dus verkeerslichten op het kruispunt Vlaardmgerdijk-B.K. Laan. de verbindingsweg tussen Laan van Bol, Es en Vlaardingseweg (Rot terdam) zal Prinses Beatrixlaan heten, de Horvathweg kan nu voor een miljoen- tje worden voltooid. De e.v.-mstaUatie voor de koopmansbeurs (ƒ21.500) zal ook gemakkelijk voor aardgas geschikt kunnen worden gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) U"ET hoofdveld van Hermes DVS in *-*■ Sportpark Harga in Schiedam met de accommodaties als tribunes en kleedgelegenhedeu zijn Gemeente lijk Stadion geworden. Schiedams gemeenteraad ging maandagavond accoord met de aankoop van de op stallen rond dit veld voor een be drag van ƒ212.500. Bovendien werd een krediet verstrekt van f 70.300 voor de bouw van een kleedlokaal bij dit veld en het verrichten van onder houdswerkzaamheden. De twee semi-profclubs SW en HDVS gaan dit stadion beurtelings bespelen, alle onderhoud komt voor rekening van deze twee clubs en ze gaan een jaarlijkse huur van 9200 ieder beta len. Wethouder mr. P. van Bochove be streed dat hier sprake zou zijn van een verkapte subsidie. Het was een gezonde transactie en gedaan op ver zoek van de beide clubs omdat het bekend mag worden genoemd dat het betaalde voetbal in financiële moei lijkheden verkeert. De wethouder hoopte dat dit betaalde voetbal lering zal trekken uit het ge beurde en dat het er toe mag leiden dat in Schiedam een concentratie van de twee clubs of nog beter een con centratie van drie clubs (namelijk ook met Fortuna Vlaardingen) zal ko men opdat dit voetbal behouden blijft voor een areaal van 150.000 inwoners. De heer mr. J. ±s. Scnueler (KVP) meende dat bij de aankoop ook de kan tine van HDVS inbegrepen was. De wethouder zei dat dit niet het geval is. Hij antwoordde de heer Schueler dat de bouw van een kleedkamer nu nodig was omdat de amateurs van HDVS ook de huidige kleedkamers moeten gebruiken. Op de vraag van de heer Schueler wat in dit verband de reeds versterkte renteloze lening betekent, zei de wet houder dat deze lening verstrekt is bij de verhuizing van de velden Damlaan en Westfrankelandsedijk en dat het be drag van ƒ50.000 moet worden afgelost na tien jaar. Deze lening had niets van doen met dit voorstel. De wethouder zei dat de opzichter van gemeentewerken J. C. Putter en de tuinarchitect J. J. Schipper zullen zijn vertegenwoordigd in de beheerscom missie voor dit stadion en dat deze twee heren er goed op zullen toezien dat het park in goede staat wordt gehouden door de beide clubs. Mr. Schueler hoopte dat er een nau we samenwerking komt tussen de bei de clubs cn dat zij hun tijd met zullen misverstaan. Ook drs. Houtman (lib) zag hier een begin van samenvloeiing en hij hoopte dat dit aarzelende begin vruchten zal afwerpen. Hij wilde weten welke naam het stadion krijgt want de naam Her- mesveld zou misleidend kunnen zijn. Dat kan „Hargastadion" zijn meende de wethouder. Tot de heer M. Eikenaar (Frotes tant Schiedam) die naar voor- en na delen voor gemeente en clubs had ge vraagd zei de wethouder dat het dui delijk is dat de clubs belang heb ben bij deze overeenkomst omdat het runnen van een semiprofclub een be narde zaak is. Het zou daarom onaan genaam zijn dat op één sportcomplex op een afstand van enkele honderden meters twee stadions zouden zijn. Het is dus een likwiditeitsprobleem en het gezonden verlangen tot een efficiën tere organisatie te komen. Deze vorm van passieve recreatie is nu eenmaal onmisbaar, stelde de heer Van Bochove, die zei dat de zaak voor de gemeente geen problemen heeft. Hij rekende voor dat de opstallen de waar de hebben die Schiedam er voor betaalt. Een nadeel zou het kunnen zijn als het betaalde voetbal geen stand houdt in Schiedam, maar 6e wethouder geloofde dat er dan wei een oplossing kan wor den gevonden. Dan zou bet stadion aan een. daarvoor in aanmerking komende amateurclub kunnen worden verhuurd. Bovendien kan het stadion nu door de gemeente worden verhuurd voor aller lei manifestaties op het gebied van gym nastiek, jeugd, postduiven en dergelij ke en dat kon eerst niet. Dan dienden de clubs bij HDVS aan te kloppen. Nu heeft de gemeente een vinger ir. de pap. Op diens verzoek zegde wethouder Van Bochove de heer Eikenaar toe dat de raad zal heslissen welke bestemming het stadion zal krijgen als blijkt dat SW en HDVS het stadion niet meer kunnen bespelen. De -wethouder vertelde tevens dat SVV en HDVS aan B. en \V. een sub sidie van 59.000 hadden gevraagd maar B, en YV. hadden dit verzoek af gewezen temeer omdat er hier meer dan één semiprofclub is. Daarna had de voorzitter van SVV gevraagd om een jaarlijkse subsidie van vijfduizend gulden maar ook dit verzoek had de heer Van Bochove van de hand gewe zen. Mr. Schueler vond dat B. en W. juist had gehandeld door het verzoek om fi nanciële steun af te wijzen. De heer Eikenaar zei dat de waarde van de op stallen wordt bepaald door de mogelijk heid tot gebruik van deze gebouwen en tribunes. De wethouder tenslotte hoopte dat de kwestie van het gebruik niet meer ter sprake zal hoeven te komen maar hij zag in het samengaan van de betaalde clubs in deze stad toch wel een conditio sine qua non. (Van een onzer redacteuren) CiP twee belangrijke tentoon- stellingen is Schiedam ver tegenwoordigd, zij het weinig succesvol. In de hal van de Sch. '64 stonden gisteren honderden belangstellenden met bewonde ring naar het model van het zeventiende-eewwse fregatschip „Vogel Struysz" te kijken. Dui delijk blijkt dat dit Schiedamse namaak oorlogsschip een mooie blikvanger is. Helaas komt de naam Schiedam niet meer ter sprake bij deze oud-Oost-lndië- vaarder die in 1653 roemrijk bij Portland ten onder ging, want in de papieren van de Scheve- ningse tentoonstelling en oak bij het tentoongestelde schip staat vermeld dat het schip een exem plaar is dat gediend heeft bij een koninklijk bezoek in 1962 aan.,.. Vlaardingen. Vrijwel geen belangstelling trok de stand van Schiedam op de tentoonstelling Ay-Ay in Hoek van Holland. Daar moet men de Schiedamse stand zelfs intensief zoeken omdat de stand verdrinkt temidden van de ge slaagde stands van Rotterdam," Hellevoetsluis en Vlaardingen die wel opvallen. De Schiedamse stand is dan ook klein en fan tasist oos, heel simp eitjes inge richt mei weinig dynamische foto's en de overbekende ma quettes die speciaal voor het koninklijk bezoek in 1962 zijn vervaardigd. De (goed betaalde) meisjes die voor de toelichting zorgen zien er keurig uitmaar bij kennis making blijkt dat hun kennis van en over Schiedam nAet al te groot is. Schiedam komt er dus heel magertjes af in de twee grote exposities die in Scheve- ningen en Hoek van Holland de a a n dach t'trekken. Dat is ten na dele van Schiedam. De weinig owallende stand in Hoek van Holland heeft kenne lijk toch nog één merkwaardig heid en dat is de veelheid van bloemen, waarachter de presen tatie schuilgaat. Er is dan ook al een bejaarde naar ie Schie damse stand gesukkeld om aan de verbijsterde meisjes te vra gen op welke manier hij zijn olantjes moest behandelen. Ook dit antwoord wisten zij uiter- nnrd niet. HET Is de bedoeling volgend jaar,-25 jaar na de verwoesting van de Rot terdamse binnenstad, een boek uit te geven over de herbouw en de uitbrei ding van de stad en haven. Be nee Rein Biijstra, een auteur op het gebied van de stedebouw heeft zich bereid ve- kUard de tekst van het boek te schrij ven. Hij is van pian een overzicht te geven van vooroorlogse projecten en wil daarna de stedebonwkundige ontwikke ling van Rotterdam na 1940 beschijven tegen de achtergrond van de haveirait- breiding. Het boek zal worden uitgege ven door De Arbeiderspers, ongeveer 369 pagina's tellen, worden verlucht met 289 illustraties en vier plattegronden in kleurendruk en ongeveer 4(» gaan kos ten. De oplaag zal in eerste instantie een grootte hebben van 2000 exempla ren, waarvan de gemeente er 1000 zal afnemen, aldus B. en YV, van Rotter dam in een voorstel aan de raad. Het college vraagt een krediet van ƒ59.000, onder opmerking dat een dergelijk boek werk niet alleen historische beteken!* zal hebben maar ook vele jaren 4tenf kan doen als geschenk aan gasten val de gemeente. VLAARDINGEN!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1