Kniekerbocherteam kreeg goed partij (4-5) Er is nog nooit iéts bijzonders Container om: man gewond Zal Kethel er niet zonder AGENDA kroniek Geen Shylock, geen Dagobert onder geldtellers van de RET Aantrekkelijk honkballesje Fabric zorgt voor slot met spanning Rotterdamse Uitbreidingsplan-Dorp met ruime oplossingen Twee gewonden bij botsing Diefstallen op Hoekse camping de rotterdammer Pagina 3 DONDERDAG 30 JULI 196* (Van een onzer verslaggevers) ^LS u er m deze vakantietijd zin in zou krijgen als een echte Shylock met uw handen door bergen geld te graaien of als oom Dagobert rond te springen tussen dubbeltjes en kwartjes en u erg rijk te voe len, dan zou u eens naar het RET-complex aan de Kleiweg in Rotterdam moeten gaan. Niet dat men u tot de onbekende maar toch belangrijke afdeling van de „geldtellers" zou toelaten. Zoudt u het toch voor elkaar krijgen dan zou het u niet gelukken ook maar een dubbeltje of een cent mee te nemen daarvoor is de controle te scherp. Wat voor u misschien een heerlijk idee zou zijn, is voor deze RET-employé's de ge woonste zaak ter wereld. Voor hen heeft geld geen waarde. Zij zien het als werk materiaal zoals de timmerman hout ziet, de melkboer melk en de journalist zijn papier. tip 17"ASSIER J. P. G. ter Strake van de RET vertrouwt zijn per soneel volkomen. „Er is nog nooit iets onregelmatigs gebeurd." zegt hij. Op keurige staten laat de heer Ter Strake zien met welke voor buitenstaanders astronomische, getallen aan klein geld de RET omgaat. Een willekeurige week liet het volgende zien Er kwamen 199.644 kwartjes binnen, 87.674 dubbeltjes, 57.258 stuivertjes en 101.417 centen. Daarbij komen nog de guldens, rijksdaalders, tientjes, briefjes van vijfentwintig en honderd -gulden en zelfs twee van dui zend, totaal iets meer dan een half miljoen gulden met een gewicht- van 2700 kilo. LANGE "WEG CONTROLE TRANSPORT (Van een onzer verslaggevers) DE Amerikaanse vlag wapperde woensdagavond boven het honkbalstadion van de s.v. en h.v. „Schiedam" waar de Amerikaanse honkbalstudenten op toernee in Nederland een aantrekkelijk honkballesje hebben, gegeven Overigens gaven de leden van „Schedam" als spaarigpartners zo goed partij dat de Amerikanen in een spannende strijd van tweeën half uur maar net konden voor. komen dat zij de geringe winst behaalden. Vlot voor Via Nederlandse bank, de bank van uw werkgever, de boekhou der en het loonzakje komt het kwartje weer terug óm weer aan de conducteur te worden gegeven. Architect G. Geluk ontwierp voor Goes he j aardencentrum Hein de Ligt speelt op Oranjecarillon UNIEK BORD Geslaagden Middelb. Handelsavondschool ..-.en dagelijks VERWIJZING OPTOCHT. GANZEPAS Half miljoen muntjes Gelukkig wordt het aantal kwartjes i piergeld en de voor controle zo belang- hoger. Dat betekent dat meer mensen rijke staten naar de RET aan de Klei niet gepast geld betalen, iets dat de RET graag ziet. WAT gebeurt er met uw kwartje voor het „enkeltje"? Het is een lange, iange weg die begint in de automaat van de chauffeur-conducteur. Als het geld stukje er in de loop van de dag niet uit gaat als wisselgeld dan komt het 's avonds bij de „afrekenambtenaar" die iedere RET-post heeft. Daar telt de conducteur hoeveel hij aan kaartjes, kaarten enz. heeft verkocht, en betaalt (jat. Het aantal verkochte kaartjes wordt weer uit de grote hoeveelheid aangevuld, De afrekenambtenaar sorteert het geld in de verschillende munstukken door middel van „zeven" die op elkaar zijn gestapeld met steeds kleinere gaat jes. Daarna telt hij het en maakt „kant- en-klare-zakjes" voor de bank gereed. Zo gaan de kwartjes in zakjes met een waarde van 250, de dubbeltjes in zak ken van honderd gulden, de stuivertjes in zakken van 25 en tenslotte de cen ten in die van tien gulden. Met een gewone RET-auto verhuist dat geld, in stevige verzegelde leren kof- Iers verpakt en vergezeld van het pa- weg. TAAN KOMT de afdeling van de heer Ter Strake in werking. De mannen gaan het geld controleren. Dat gebeurt altijd per duo. De eent telt, de, ander controleert. Nooit alleen. De reeds door de afrekenambtenaar klaar gemaakte zakjes gaan naar de weegschaal. Door te wegen (het gewicht van het zakje, touwtje en loodje wordt uiteraard afge trokken) kan precies worden nagegaan of de inhoud klopt. Zo weegt één zilve ren gulden precies zes gram. Mocht het niet kloppen, dan wordt zelf geteld. De RET heeft daarvoor een spe ciaal systeem. Grote aluminium „dienbladen" zijn voorzien van een aantal gaten waarin precies de munten passen. Zo zijn er dus voor iedere munt eigen bladen, hier worden de zakjes op leeggestort alsof het groene erwten zijn (dat ge luid maakt het ook). Door te schud den worden de gaatjes gevuld en wat er over blijft op een ander blad ge daan. De gevulde bladen bevatten een bekend bedrag. Ook de zakjes die niet geheel gevuld waren, worden op deze manier geteid. Het tellen van bankbiljetten gebeurt echter op de oude bekende manier tus sen duim en wijsvinger. De munten worden hierna weer terug gedaan in de zakjes en voorzien van een RET-loodje. Kleine zakjes gaan in grote en worden, in afwachting van het dagelijks trans port naar de Nederlandse Bank in de immense kluis gestopt die uitkomt in de kamer van de heer Ter Strake. niT is de machine die geld maakt. Beter gezegd, die de rittenkaarten van de grote rol snijdt, ze droogstempelv en daar door pas waarde geeft. In een van de fabrieksgebouwen van de ENCK te Vlaardingen raakte woens dagmiddag de 52-jarige vorkheftruck- chauffeur J. Brobbel uit Maassluis erns tig gewond doordat bij het opheffen van een container met 1000 kg inhoud deze container omsloeg en op het slachtoffer terecht kwam. De man is naar het Algemeen Zie kenhuis vervoerd en daar ter verple ging opgenomen. TAE RET is vaak leverancier van klein geld aan de gemeente of de spoor wegen als deze in „klein-geld-nood" ver keren. Overigens gaat dat geldtrans port, ter waarde van een vrij hoog be drag, in een normale auto met twee ongewapende mannen en zonder specia le voorzorgen. De zakken met guldens, kwartjes e.d. zijn namelijk zo zwaar dat een overval welhaast zinloos zou zijn. Een keer, toen deze wagen defect was, kreeg de heer Ter Strake een open vrachtwagen aangeboden. Uiter aard moest hij deze terugsturen. Ook heeft men het wei eens met taxi's ge probeerd maar de vering van deze huur auto's waren tegen de zware gewich ten niet bestand. Het muntgeld zou nog veel hoger in aantal zijn als de conducteurs niet aan het eind van de dag snel naar huis zou den willen. Het oponthoud dat het tellen van het geld altijd meebrengt, proberen zij tot een minimum te beperken door zoveel mogelijk groot geld te vragen en te wisselen in de laatste uurtjes van hun dienst. De leren koffers worden vervolgens in een andere afdeling voorzien van de tientallen soorten kaarten en kaartjes. Iedere post heeft namelijk een vaste voorraad. Iedere dag wordt opgegeven hoeveel er is verkocht en iedere dag wordt dit uit het centrale-kaartjes-depot aangevuld. In dit magazijn liggen miljoenen ..reis biljetten" gereed. Keurig iii pakpapier op lange magazijnstellingen of nog in rollen zoals de meerrittenkaarten door de drukkerij worden afgeleverd. Deze rittenkaarten hebben, zoals zij van Roe- lants Schiedam binnenkomen geen waarde. l/OOR velen een benijdenswaar dig man met zoveel tramkaar ten om zich heen dat hij zijn hele leven dag in dag uit zou moeten reizen om alle kaartjesop te makenIn zijn hand een rol met rittenkaarten. Oud-internationaal en Schiedammer Ton Fabrie heeft de honkbalwestrijd „ver sterkt Schiedam"Arce Knickerboc kers een onverwacht spannend slot kunnen geven. Fabrie bracht de stand op 51 terwijl het al dusdanig sche merde dat de strijd wel beëindigd zou moeten worden. Henk Roosloot die zo succesvol aan de ze match heeft deelgenomen kwam echter als laatste slagman in de ne gende gelijkmakende inning en vol spanning keek heel Schiedam toe of het Henk Roosloot met drie hon ken bezet nog gelukken zou aan Schiedam een onverwachte en niet ge heel verdiende overwinning te geven. De gasten hebben ook beter gespeeld dan hun tegenstanders. Ze vingen en wierpen solide en bovendien toonden ze de bal heel vinnig op het hout te kun nen nemen. Toch zou Schiedam de ne derlaag ontlopen zijn als er niet -enke le veldfouten waren gemaakt. Het is zelfs het verdienstelijke werk van Henk Kempen die als pitcher de Amerikaan Ralph Nichols opvolgde dat tegen hem niet en in de eerste innings wel tegen Nichols werd gescoord. ONDANKS de vakanties en ondanks het vroege aanvangsuur kwamen hon derden belangstellenden naar dit duel traal magazijn gerug. Nauwkeurig wor den ze afgeboekt en men gaat zelfs zo ver dat blaadje voor blaadje wordt omgeslagen om te zien of er geen num mer (en dus een kaartje) ontbreekt... (Van een onzer verslaggevers) De bekende Vlaardingse architect G. Geluk, die zoals men weet in het Nieu we Waterweggebied naam maakte met zijn plan voor een serie lagere scholen voor verscheidene plaatsen, heeft thans in opdracht van de Stichting Rusthuizen der Gereformeerde Gemeenten in Zee land een ontwerp .gemaakt voor een in Goes te bouwen bejaardencentrum. Het complex is bedoeld voor 56 be jaarden: er zijn 48 eenpersoons- en 4 tweepersoonskamers. Het gebouw be staat uit een hoofdentree met hal, eet- recreatiezaal en keukens, een woönvleu- gel en. een aparte vleugel voor de zie kenafdeling. waarin geheel gescheiden, het inwonend personeel wordt gehuis vest en een directricewoning. De ziekenafdeling heeft twee zieken kamers, een isoleerkamer en een dok terskamer. Voor de uitvoering is een bouwteam gevormd dat bestaat uit de. architect, de N.V. Korteweg's Bouwmaatschappij te Breda en de N.V. Tamse (installa teur) te Goes. Men denkt begin 1965 met de bouw te kunnen beginnen. (Van een onzer verslaggevers) Vrijdagavond wordt net volgende zo- nier-avondconcert op het Oranjecarilton van de Vlaardingse Grote Kerk gegeven door Hein de Ligt, beiaardier van de Westertoren te Amsterdam. Hij begint met het Preludium II van Matthias van °er Gheyn. Verder wordt uitgevoerd de Tweede sonate voor beiaard van Sjef van Bal- kom, een moderne compositie die alleen goed tot klinken gebracht kan worden °P een moderne beiaard in de gelijk- zwevende stemming, zoals het Vlaarding *e carillon. Een preludium van de concertgever reu besluit het programma. Op de voetgangersoversteekplaats in de Vierambachtstraat bij de Jager- atraat in Rotterdam is de 74-jarige G. van Eek, uit huze „De Rustenburg" aan de Mathenesserlaan bij het over steken aangereden door de bromfietser M. G. Arts, achttien jaar uit de De Vliegearstraat. Beiden vielen en zijn roet hoofdwonden naar het Djjkzigt- gokenhuis vervoerd. UK Er is nog geen „droogstempel" aan gebracht. Dat gebeurt in een speciale machine die de kaarten tevens af snijdt. Ook hier zijn weer twee man nen bezig. De een stapelt de andere controleert. Een hoofdstuk apart is de controle. Aangebroken pakjes kaar ten of „boekjes" blijven in bezit van de conducteur. Gaat hij echter weg bij de RET dan zal hij die aangebroken pakjes moeten in leverei.-. Deze komen a'je bij het cen- SCHIEDAM Geboren: Antonius J P zv A de Jong en J C Moolenaar; Jacobus H M zv A J Lansbergen, en A C M de Vreede; Dennis O zv C van den Berg en M A S Veenstra; Jngrü H dv F J Stoot en H J Handstede: Jan G zv B A Kuiters en M Bnnjstens. Overleden: J Stuivenberg 73 jr; L J An- ceaux 74 jr. HTWEE mannen (nooit Meen) tellen en controleren hei geld. Voor op tafel de „dienbladen" beladen met munten. (Van een onzer verslaggevers) IJET uitbreidingsplan in onderde- -1 len „Kethel-Centrum" voorziet in de voltooiing en wijziging van de be bouwing rond Kethel-Dorp. Wij vre zen dat het karakter van het oude dorpscentrum er niet zonder kleer scheuren zal afkomen ook al voorziet het onlangs gereedgekomen plan. in ruime oplossingen waarbij veel groen en openheid -is 'gehandhaafd. Vlak ten noorden van Tuindorp-Ke- thel omstloten door Lindeyerstraat - Vlaardingseweg - Schiedamseweg - Hargasingel en de prov. weg 15 (nu nog Harreweg) komt een complex van bijzondere gebouwen met zelfs een drietal warenhuizen, een winkelcen trum en enkele ruime parkeerplaat sen. De vogelwijk, die al bijna vol tooid is, blijft zoals ze is. Veel groen en een vijverpar-tij is ge pland achter de (Herv.) Dorpskerk tus sen de oude dorpskern en de aan te leggen verkeersweg die ten noord-oosten rakelings langs Kethel-Centrum zal wor den gelegd. De verzorgingsbedrijven krijgen ten noord-oosten van de vogel wijk een plaats, dus aan de andere zijde van de Kerklaan. Een luxueuze bebouwing ds gedacht langs de Laan van Spaland, die zoals men weet deze bebouwing al ten dele gekregen heeft en waarvoor men de naam „Goudkust" heeft toegevoegd aan het Kethelse. Tussen de provinciale weg 15 en deze luxueuze bebouwing is een ruime groenstrook gepland. Midden in het gebied van de verzor gingsbedrijven is ook ruimte vrijgelaten voor een parkeerplein. Ten oosten van de Vogelwijk is nog plaats voor bijzon, dere gebomven, dus een kerk, school, verenigingsgebouw, een bank. Ten noor den van de Kerklaan komen de werk plaatsen, kantoren, handelsinrichtingen, opslagruimten. Het profiel is vrijwel hetzelfde gela ten zij het dat de Vlaardingseweg ge coupeerd zal worden. De Zwaluwlaan zal m het verlengde worden doorgetrokken om uit te monden op een verkeersplein dat doorsneden wordt door de provincia le weg 15. Verkeerspleinen zijn verder gedacht op de uiterste noordpunt van de wijk Kethel-Gentrum, dus in het tracee van de provinciale weg 15 en op de kruising van de wegen die langs de noordelijke en de oostelijke rand van de wijk bij elkaar komen. De omgeving van het Prinses Beatrixpark en de DHS-sport- veiden blijft gehandhaafd in de hui dige vorm. Bij de Dorpskerk zullen nog wat „bijzondere gebouwen" worden ge plaatst. dat als goede oefenpartij voor de Schie dammers bedoeld was. Ook de heer A. Fisser, hoofdbestuurslid van de KNHB. en sportambtenaar J. C. Bronneman toonden belangstelling. De Amerikanen kwamen vlot aan de voorsprong toen Stranton een driehonk- slag plaatste en werper Nichols de bal liet vallen waardoor Stranton kon sco ren. Nichols stond op de werpersheu- vel bij Schiedam omdat hij met drie Amerikanen die in Schiedam en omge ving wonen het team heeft versterkt om het van gelijke kracht als de Arce Knickerbockers te maken. John Green bleek daarbij een perfect achtervanger. In de tweede inning plaatste Pe.ry een honkslag gevolgd -door een twee- honkslag van Carson en daarna lanceer de werper Cox een tweebonkslag die >unten van Perry en Carson opleverde. Tel honklopen van Henk Roosloot in de gelijkmakende inning en daarna een mooie stootslag van Joop Tettelaar le verde Schiedam het tegenpunt op. Tettelaar kwam alsnog op het eer ste, honk. Nichols kreeg vier-wijd en Burton plaatste een slag waardoor Schiedam alle honken bezet kreeg. Toen Tonny Ebben hierna een stoot slag zag mislukken ontstond er een verwarde situatie waardoor het 3—2 werd. Fraai slagwerk van de Amerikanen bracht de stand op 52 in de derde inning. Athlee plaatste een infield, hit. Coin een enorme line drive en prompt sloeg Payne een bal scherp langs de lijn aan de andere kant. Te gemakke lijk verdwenen de Schiedammers met vangballen van het veld. De Amerika nen kregen meestal de honken bezet, maar goed aangooien hield het gevaar in bedwang. De Arce Knickerbockers kwamen in de vijfde inning met Ross alswer per die het beter deed dan Cox. Drie Schiedammers raakten de bal en prompt werden ze naar de dug out verwezen. Hierna zond coach Ton Fa brie Henk Kempen naar de heuvel. Enkele malen raakten de Amerikanen de bal vol, maar Kempen slaagde er toch ook in verrassende drieslags te werpen. Het Schiedam-veld ving drie man vlot uit. /^NLANGS heeft een haas de botsing van twee auto's veroorzaakt. Daf is een leerzame ervaring in een tijd waarin de verkeersborden de moto rische zenuwenoorlog ocd0 l)&ncn Aan de Gemeentelijke Middelbare Handelsavondschool in Schiedam slaag den voor het 3-jarig diploma de dames: M. Dool, S. Klaassen en T. de Wildt en de heren: S. B. van der Boek P m' de Hey, C. Huigen. C. S. de Jong, X a' Wonner. A. Onderdelinden, R. Ruggen- berg en H. S. Stoutenburg. Voor het 5-jarig diploma slaagden de heren: E. R. Batenburg, J. Bras R W. C. van Deyk, M. Goudappel, H. E Goudappel, K. A. van de Griend, J. Ha- gens E. Harreman, J. Jansen. Lody Kalden. Loek Kalden, B. A. de Koning, A. van Leeuwen, M. Lips en P. Visser Het boek dat de Kamer van Koop handel had uitgeloofd, werd toegekend aan de heer J. Jansen, die voor het o-jarig diploma het hoogste aantal pun ten verwierf. In de nacht van maandag op dinsdag heeft men op de camping in Hoek van Holland aan de Langeweg, terwijl de bewoners in hun tenten lagen te slapen ten nadele van zes mensen kans gezien de volgende diefstallen te plegen: vier portemonnees tezamen inhoudende on geveer 475, een fototoestel ter waarde van ongeveer 40, e ennylon overhemd en een nylon zwembroek ter waarde van ongeveer 30. i moeten houden. In Schiedam staan heel wat borden en als we het goed hebben gezien hebben allerlei parkeerborderi onlangs nog wat bijschriften gekregen ook. Die onderschriften vermelden wanneer men wel en wanneer men niet Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie, Lange Kerkstraat 82, teL 64154, b.g.g. 115588 (toestel 62, na 18 uur b.g.g. 19 588 5) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap mevrouw J. v. d. Hoek- Hoogendam: I. Steenstraat 29, telefoon 65451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telefoon 115588). Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 13.30—19.30 uur. .Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 6466; alarm brandweer 69123; alarm GG en GD 29290, Apotheek: Van Westendorp. Park weg 207, teL 67674. parkeren mag. Het ziet er daarom wel goed uit met die regeling van het verkeer in Schiedam. Met des te meer verbazing hebben we dan ook gekeken nar het unieke (Red.: in Delft is ook zo'n verkeerslwrd. Corr.) verkeersbord dat de toegang van de Ylaardingerweg richting Vlaardingen markeert. f)AAR staat een bord (zie foto) dat een stappende eende- of ganze- moeder gevolgd door vier eende. of ganzekindertjes toont. Wat zou dut bord te betekenen hebben? Heeft iemand willen aantonen dut de weg gebruiker hier bet laatste ongerepte natuurgebied nadert? Zoiets als een sympathieke tevens leerzame verwjjzing naar wat eens de fauna was in de bewoonde wereld. Het kan ook zijn dat men gedachtig aan de prestatie van de haas de automobilisten duidelijk heeft willen maken dat de eendjes zieh wei eens boosaardig zouden kunnen roeren, JJET kan ook anders zy'n op die smalle Vlaardingerweg. Misschien houden de eenden of ganzen er nog regelmatig een optocht uit eerbied voor een ons onbekende folklore en mis schien heeft een flinke studiekop ons op dit oude gebruik attent willen maken. Het verdient dan zeker aanbe veling de juiste wetenschappelijke be langstelling te tonen. Het kan ook het bordje van een gastronoom zijn die te kennen heeft willen geven dat het jachtseizoen is geopend en dat langs de Vlaardingseweg de lekkerste hapjes zjjn te schieten. TS7IE bjj dit bordje arriveert zal ongetwijfeld het tempo minde ren, zo niet geheel tot stilstand komen. Hij gaat denken aan gezegden als: de gans blaast wel, maar bijt niet; men plukt de gans zolang ze veren heeft; een vette gans bedruipt zichzelf; de gebraden ganzen vliegen iemand in de mond; voor de ten preken; een vreemde eend "in de bijt; de eenden leggen de eieren. Zo'n bord kan de weggebruiker op de meest curieuze gedachten brengen en we weten niet of de dierenbe schermer initiatiefnemer tot dit hord daar wel voldoende rekening mee heeft gehouden. Misschien ove rigens is die onbekende uitvinder van dat bord nu al tevreden, hjj ziet tenminste dat men uit eerbied voor dat bord zijn voertuig in de gauzepas brengt. MOMENT nit het duel Knicker bockers-Schiedam: een der Neder landers bereikt de thuisplaat. Moeilijker kregen de Knickerbockers het me teen honkslag van Stevens, die het tweede honk stal. Burton werd .uit-) gevangen maar toen Nico Kolineijer. de. bal raakte slaagde Stevens er zelfs 'in achter de derdefionkman langs 'té lopen. Terwijl Stevens nog binnen sprintte werd Kolmeijer bij het tweede honk uitgemaakt. De eindfase leek als de nachtkaars uit te gaan want werpers en veld raakten gesloten. In de achtste inning rook Ton Fabrie* de winst. Dave Burton plaatste een enorme honkslag. Daarna deed Fabrie het coachjasje uit om de horikbalkoup- pel te kunnen hanteren. Hij raakte de bal, die te hoog wegsprong en gevangen werd. Henk Roosloot sloeg de bal wel naar het vrije veld. Kempen volgde met vier-wijd en daarna raakte John ny Green de bal die op velderskeu* werd uitgemaakt (5—3). .De negende inning bracht de span ning. Km pen bezorgde Prevot drie slag, Cox sloeg de bal echter dreunend naar het midveld, Stranton volgde met vier-wfjd. Wel werd Cox ingesloten maar Areel en Athlee kregen vier-wijd. Toen toonde Henk Kempen zijn kracht. Hij smeet tweeanaal drieslag en drie maal vier-wijd om daarna onder ge- Juich drie-slag te werpen zodat i de Knickerbockers het gevaar van drie be zette honken niet meer benutten kon den.' s-);: Ket zag er naar uit dat' Schiedam een Huzarenstukje ging uithalen. Tonny* Ebben raakte de; bal maar werd uit gemaakt. Jan van Naamen kreeg drieslag. Stevens kreeg vier-wijd even- als Dave Burton. Zij stalen het tweede en derde honk. Dat was de kans voor, Fabrie die een honkslag plaatste ei ook nog benauwend naar het eerste honk glipte. Op dat1 moment had Ste vens gescoord. (54). t Aller ogen waren gericht op Henk Roosloot maar de derde werper van de Amerikanen, Coin, verwees Roosloot met drieslag naar de dug ont. VANZELFSPREKEND heeft de op Juli in werking getreden. tiuurverüG- K*ng consequenties voor de woningvere» iing te Rotterdam. Hot was te verwacht ten, dat de huurgrens naar rato van de Huurverhoging: zou woraen opgetrokKen.: Anders zou immers een aantal woningen, waarvoor tot 1 juli een huurmacteji was vereist, automatisch In de vrije sec- 1 tor zijn terecht gekomen. Zulks Is niet m overeenstemming met het woningver* aelingsbeleid der gemeente Rotterdam; Er is nu een geheel nieuwe regeling" opgesteld, die op 1 augustus zal ingaan. Van het feit, dat de' omstandigheden noopten tot verschuiving van de huur grens de grens dus tussen de woning- categorie waarvoor een huormachtiging is vereist en de vrij te betrekken wo ningen heeft, zoals de directie van de Rotterdamse dienst volkshuisvesting ons mededeelde, deze dienst gebruik ze- maakt om het woningtoewijzingsbeleid naar haar oordeel zo goed mogelijk in overeenstemming te brengen met de inkomstenverhoudingen van de Rotter damse burgerij. Tengevolge van dè jongste loonsver hogingen hebben, aldus de directie van de dienst volkshuisvesting, er zich be- langrijke verschuivingen voorgedaan in de verhouding tussen inkomen en wo- nmghuur. De dienst volkshuisvesting heeft met ingang van 1 juli de haar grens gebracht van 135 op 175 inclusief centrale verwarming van ISO op 190 per maand. Door deze maat regel is voor een. aanzienlijk aantal wo ningen, dat vroeger in de vrije sector viel, thans een baarmachtiging nodig. Deze maatregelen heeft bovendien tot gevolg dat velen, die tot nu toe vrijelijk konden beschikken over een woning met een huurwaarde van f 135 zonder centrale verwarming, straks in verband met hun inkomen slechts in aanmer king kunnen komen voor een woning met een huur van ten minste 175 per maand zonder centrale verwarming. Een andere maatregel op huisvestings- gebied in Rotterdam is een wijziging in de „een-derde-regeling", die, zoals men weet inhoudt dat van elke drie woningen van een bepaalde categorie elke eerste ,toek<"nt aan een door de dienst votkshuisvestting aan te wijzen gegadig de, terwijl voor elke tweede en derde woning de eigenaar een gegadigde kan aanwijzen Die gegadigde moet vanzelf- sprekend In het bezit zijn van een hnur- machtiging a. Deze categorie betrof vroeger woningen van 40 tot f 75 per maand of 9.20 tot 17.80 per week. De grenzen van deze categorie worden ge- rTifai °P i H fn f 110 Per maand tf 10.41 en f 25.40 per week. Voor het kopen van een woning voor zeifbewo- L'*"® ^Dt, men er rekening mee te hou den dat de grens tussen A-haurmachtt- ging en M-huurmachUging is verhoogd j -T 3unj*waacde' 0t* in de „on derste regionen" is er een ooscènivinr Was er tot na toe geen hunrmachtf- ging vereist voor woningen met een huunv aarde beneden 40 of 9.20 per Vat 'JL616 ere?s 18 «^«trokken tS 45 per maand of 10.40 per week In het algemeen kan men zeggen, dat de dienst yplkahnisvestlng na 1 aams-"- m«er zeggenschap krijgt te woningvoorraad was dan tevoren het geval

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1