Vijftig jaar geleden: belangrijke beslissing W.F. kwam zich vestigen AGENDA -JSL- GOLDEN FICTION Directeur Wols neemt afscheid van Swarttouw Mobilisatie 1914-1918 in zangdienst herdacht Boeiende vertolking van minder bekende werken ROTTERDAM Vuurwerb veel animo AARDGAS SCHIEDAM WAS TUD VOORUIT... Wilhelmïnaii aven gegraven, Volkspark kwam tot stand Inbraak gepleegd in radiozaak Man aangereden Val van de roltrappen Jongen gewond bij botsing Fietser gewond bij aanrijding Voor rokers met een eigen stijl Trial trok niet eel rijders Steunpilaar werd gehuldigd „Kom zing met ons en doe als wij Gewond bij val van ladder Vrouw zakt door voetstraat Auto uit bocht: zware schade DE ROTTERDAMMER Pagina S MAANDAG 3 AUGUSTUS 2964 Aspirantentornooi had vlot verloop "LIET graven van het Wilhelmi- na'kanaal in Schiedam bete kende in augustus 1914 tevens dat het Volkspark kon worden opge spoten. Haven en park vieren de zer dagen het vijftigjarig bestaan. De -Wilhelminahaven is eerst de laatste tien jaar en renderend onderdeel van Schiedams ge meentelijke economie geworden Dat kwam vooral door de komst van de Tankercleaning N.V. en het plaatsen van enkele dokken voor de Werven Neiuwe Water weg en De Tong. (Van. een onzer redacteuren) Vierdaagselopers gehuldigd Hooiberg brandde uit Boos DOELLOOS behoefte •••en dagelijks Waterbericht INDOLENT JEUGDDORP Been gebroken bij val met brommer Inbr aakwerkplaats: niets vermist Lieflyk U kunt 'n Amerikaan roken U kunt ook 'n Virginia roken... Maar u kunt ook een eigen stijl kiezen: de onvergelijkbare Golden Fiction melange Waarom onvergelijkbaar? De tabakken van Golden Fiction 'rijn meer uitgerijpt, warmer van kieur en dus zachter van smaak. Ze worden niet gesausd. Geen extra aroma wordt toegevoegd. Alleen GF heeft •deze aparte, pure melange. Voor rokers met een eigen smaak. Henk Korteweg in Paradijskerk Kind tegen anto Van bunker gevallen Honkbalcïnb sluit competitie af (Van een onzer redacteuren) REEDS tijdens de eerste wereld oorlog wisten de Schiedam mers gebruik te maken van aard gas, Dat gebeurde in het Volks park dat nu vijftig jaar bestaat Een leraar van het Stedelijk Gym nasium zag tijdens de distributie- tijd in 19141918 dat uit de grep pels en de sloten bij zijn familie- tuin m het Volkspark gas borrel de, De ophoging van het park oefende grote druk op de veenla gen uit. De leraar zette heel inge nieus een emmer omgekeerd op het borrelende gas, bevstigde in de bodem van de emmer een kraan en zowaar met een gasslang naar het comfoor kreeg hij gratis energie. Op allerlei tuintjes m het Volkspark werd het voorbeeld spoedig gevolgd. De producten uit de tuinen werden op het Schie- damse aatdgas gekookt, men ver- waarmde zelfs het strijkijzer op het gratis vuur om daarmee de van huis meegebrachte was te strijken. Gedurende lange tijd ble ven de Schiedamse gasbronnen in gebruik. Toen was Schiedam ken nelijk nog zijn tijd ver vooruit. Ingebroken is in de 'Radiowinkel van de Schiedammer A. J. van J„ Broers- veld Schiedam, Een plaat triplex en een stak hardboard werden bij een raam weggebroken. Uit de winkel zijn negen radio's plus twee tv.-voorzetapparaten en een Er- res grammofoon ontvreemd. Bovendien is een radiobouwdoos weggehaald. Vin de Schiedamse politie hebben \ijf man plus twee agenten van de reservepolitie met succes deelgenomen aan de Vierdaagse te Nijmegen. De verzorger M. Slaver heeft de mannen in uitstekende conditie kunnen houden, al len hebben de Vierdaagse uitgelopen. De Schiedamse mevrouw C. A. D. wonende Rotterdamsedijk, heeft aangif te gedaan van vermissing van haar kinderwandelwagen, die een Schotse ruit als kleur heeft en waaaraan een bood schappenmandje was bevestigd. (Van een onzer verslaggevers) Het adspirantentournooi van de CKC Oranje Nassau te Vlaardingen dat za terdagmiddag werd gehouden, beeft een bijzonder gezellig en vlot verloop gehad. Het weer werkte dan ook mee en de stemming was voortreffelijk. Het weg blijven van de Maassluizers en de Zuid- landers deed daaraan geen afbreuk. In plaats van de wedstrijden die tegen de ze clubs gespeeld hadden moeten wor den, werden nu strafschoppen genomen met_ voor elke afdeling een .extra prijs. Dif werd zeer op prijs gesteld. De uitslagen waren als volgt: Afdeling A: Oranje Nassau A Oranje Nassau B 5—0, Oranje Nassau A—SSV A 7—0, Spirit A—Oranje Nassau B 1—0, Spirit A Oranje Nassau A 02, Oranje Nas sau B SSV A 4—0, SSV A-Spirit A 0—2. Eerst prijs: Oranje Nassau A, twee de prijs Spirit A, strafworpenprijs Spirit A. Afdeling B: ODO A tegen Spirit B 1—0, ODO B Oranje Nassau C 0—0, Oranje Nassau CSpirit B 02, Oranje Nassau C—ODO A 0—6, ODO A- ODO B 1—0, Spirit B—ODO B 0—1. Eerste prijs ODO A, tweede prijs Spi rit B na het nemen van strafworpen, extra prijs Oranje Nassau C. Voor de oorlog hug de Wilhelminahaven er renteloos en verlaten bij. Het Volks park daarentegen loopt gezien de huidige activiteiten op. rijn laatste ttm, De aan leg van de verhoogde' waterkering gaat weer een flink stak recreatiegebied aan- 0p het kruispunt Burgemeester Pruis- p.gel-Soendalaan te Vlaardingen ver leende zondagmorgen de 28rjarige brom fietser C. v.d. B. uit 's-Gravénzande geen werd aangereden en liep ontvellingen taa heide handen op. De Overscheise wijkraad en het comité vakantiebesteding hebben zaterdagavond veertig Vierdaagselopers .uit Overschie in het raadhuis ontvangen en met bloe men gehuldigd. In zijn welkomstwoord richtte de heer Snel, tolk van het comité vakantiebeste ding, zich in het bijzonder tot mevrouw A- C. ïtiesmeyer-Bosman (Vennipper- straat 20), die de Vierdaagse voor de twintigste maal had uitgelopen. Nadat de heer W. W. Holleman, voor zitter van de- wandelvereniging Volhar ding, voor de ontvangst eh de vriende lijke speech had bedankt, bracht de heer Snel een eredronk uit op de Overschiese Vierdaagselopers. Met het zingen van het Vierdaagselied werd de gezellige bijeen komst besloten. (Van een'onzer verslaggevers) Zondagmiddag zijn op de trap in het trappenhuis zuid van de Maastunnel in Rotterdam de 47-jarige mevrouw M. Bre- kelmans-van der Hout* uit Goirle en de zeventienjarige verkoper J, W. Niemarkt uit Oirschot gevallen. De vrouw kreeg rugletsel, de man werd gewond aan de linker arm en. kreeg een hersenschudding. Beiden zijn voor onder zoek en behandeling in het Dijkzigt- ziekenhuis opgenomen. Zondagavond is de achttienjarige kan toorbediende A. de Bleker uit de Blan kenburgstraat op het kruispunt Plein- wegWolphaertsbocht in Rotterdam aangereden door een personenauto. Hij werd van zijn brommer geslingerd en kwam enige meters verder op de straat terecht Met een hersenschudding is hij naar het Zuiderziekenhuis gebracht Het tram verkeer kreeg dertig minuten vertraging. (Van onze correspondent) In de nacht van vrijdag op zaterdag brandde de hooiberg uit van de vee houder Keijzer aan de Westgaag in Maasland. De oorzaak was hooibroei. De hooiberg-moest geheel leeg gehaald worden, zodat verschillende brandweer- liecen geen vrije zaterdag hadden. tasten, scheepswerf De Jaag beeft bouw plannen: voor een stukje Volkspark en txttrendten. staat het bejaardentehuis Franc^te Haverschmttt al vrtfwel over eind op het sportterrein dat de naam Volkspark droeg, ®r is alle reden <sn de activiteiten van vijftig jaar geleden- in herinnering te brengen. Dat was- namelijk een belang wekkende en beslissende periode voor Schiedam. Wilton-Fijenoord Rotterdam overwoog het bedrijf te gaan uitbreiden ?aa£ we^eWe nog. Op aandrang van de Houand-Amerika, Lijn die daartoe 4,9 miljoen ter beschikking stelde waagden de heren Bart en Henry Wilton de stap. Twee directeuren van de HAL kwaaien tegen de zin. van Bart Wilton in de directie van WF. De directie wüde eerst 22 ha terrein in Pemis kopen, maar ten slotte hakte ir. Henry Wilton de knoop door met de stelling:„Het Schiedamse terrein heeft een oppervlakte van 68 ha en het beantwoordt aan alle eisen die in de toekomst te stellen zijn", WUton-Feijenoord kwam naar Schie dam. Juist vijftig jaar geleden had Schie dams gemeenteraad ook besluiten geno men die van. groot belang zijn geweest voor de ontwikkeling van het huidige Schiedam. VTAN het toen pas vijf jaar oude Sterre- bosch, aangelegd door de bekende tuinarchitect J. K. Dominicus, werd al weer veel grond bestemd voor de in dustrie, namelijk-14 ha voor de Nieuwe Waterweg, later kwam,er nog aeiht ha bij, verder -grond voor Swarttouw, Vin- eent's. Van-de 56 ha bleef nog 32 ha over. Het publiek maakte zich heel boos ever het verlies van het prachtige recreatiegebied. Borgezneeester M. L. Honeerlage -Grete zegde evenwel toe dat het Sterrebos' weer zou worden uitge breid. De grand uit de te graven Wil helminahaven zou dienen voor de aanleg van een nieuw bos. Tegen de 14 ha die verloren glgnen kreeg Schiedam 18 ha terug. Het ging hier dus meer om een verplaatsing. Een gemeenteraadslid constateerde dat „het wandelbos een wandelend bos" was gewonden. Gedurende de periode augustus 1914 en oktober 1915 -waren de weilanden tussen Westfrankelandsedijk en Stadshouderslaan een modderige vlakte. De laatste iepenbomen beneden- dijks whren gerooid, Op 16 oktober 1915 kon met de aan leg van het park. worden begonnen en op 1 juni 1916 heeft burgemeester Hon- nerlage Grete het park officieel kun nen openen. Hoogtepunt in het gouden bestaan van dit park is ongetwijfeld "geweest de aanleg van de „Polyantha", LIET wordt zo langzamerhand alleen nog de schooljeugd die profiteren raag van de vakantie.Dat ia jammer voor de volwassenen die aan de slag moeten. Het is niet jammer voor de schooljeugd die nog volop van de vrij heid geniet. Toch mankeert er nog wel wat aan de vreugde als we de geleide lijk voller wordende straten met kinde ren zien. De jeugd weet niet hoe zich te amuseren en daarom verblijft die jeugd wat doelloos op straat. Daar zou wat aan gedaan moeten worden. VROEGER trok de jeugd en masse naar de plaatsen waar de vakantie kinderspelen werden gehouden, dat was naar de Maaskant of naar Spie- ringshoek. Het lijkt er op of er weer grote behoefte is aau dergelijke vakan- tiekinderspelen waar kinderen onge stoord op een groot veld in de eigen stad en onder goede leiding kunnen Dagblad „De Rotterdammer". Schie- «amse redactie, Lange Kerkstraat 82. tel 64154, b.g.g. 1 1558 8 (toestel 62, »a 18 uur b.g.g. 18 5885) alleen voor fwactieaangelegenheden. „Agentschap mevrouw J. v. d. Hoek- «Wfendarm J. Steenstraat 29, telefoon °™1 (alleen voor klachten, adverten- f15588)1 akonnementen' b.g.g, telefoon lachten bezorging: Agentschap (adr. he boven) dag. van 18.39—19.30 uur. ®e»ngrijite telefoonnummers: Alarm tfhtle 6466; alarm brandweer 69123; hanrt GG en GD 29290. Apotheek: Nieuwland. Dr. Wibaut- »le® 5, tel. 67532. Maandag 3 aug.* gemiddeld keuken- JWgehalte 563 milligram per liter. Ver wachting voor morgen 570 milligram rtr liter, spelen- Wat vroeger kon moet" nn toch ook nog kunnen. Ongetwijfeld zijn nn meer volwassenen metvakantie dan vroeger. Ongetwijfeld gaan ook veel kinderen met de ouders naar het bui tenland enz. Toch blijkt dat zo om streeks augustus weer-vele volwassenen terug zijn en< dat de schooljeugd dan weer vertier gaat zoeken op straat. "UOOR die schooljeugd zou nu iets te doen moeten zijn in eigen stad. Momenteel is Schiedam erbarmelijk indolent. Het stadje verschaft weinig levensvreugde. Het moet toch mogelijk zjjn om weer als vanouds spelletjes te organiseren op een groot veld, er spel- materiaal neer te zetten en daarvoor de nodige leiding bij onderwijzers en studerenden e,d. aan te trekken. De moeilijkheid zal zyn de organisatie op poten te zetten. Wij menen dat Bureau Onderwijs en de onderwijskrachten hier de beste stimulans kunnen geven. TTET is geen kwestie of er ruimte is in Schiedam. De niet gebruik te sportvelden in de zomer, de vele toekomstige bouwterreinen, de wei landen, vooral ook de niet gebruikte hallverharde trainingsvelden/parkeer, terreinen zijn geschikt voor de va- kantiekicderspelen. De kinderen sullen er van centrale punten in de wijken gezamenlijk naar toe moeten marcheren. Hierbij kunnen de ouders en zeker de wijkvereoigingen als Singelkwartier, Schiedam-Zuid, Wil helm ina-Kethel goede assistentie ver tenen. Een ander initiatief je dient daarbij ook nit het vergeetboek te worden gehaald. Enkele jkren gele den organiseerde clnbhuisletder C. A. Henrion Verpootten met succes een jeugddorp. Het zon een blijver tje worden maar het werd het niet. Misschien kan men ook nog eens aan dat (dan blijvende) jeugddorp gaan timmeren? In de Wilgenplaslaan in Rotterdam werd zaterdagmorgen de 36-jarige ma gazijnbediende H. Mittentrelner uit de Spireastraat met zijn fiets door een auto aangereden. -De man viel en moest met een gat in het achterhoofd, schaafwon den aan het linkerbeen «n vermoedelijk een lichte Hersenschudding naar zijn wo ning worden gebracht, waar hij onder behandeling van zijn huisarts werd ge plaatst, 7 Op de hoek van de Maashavenen de Pretorialaan in Rotterdam sliptezater dagavond de 51-jarige los werkman C. van der Tuuk uit de Raephorststraat met zijn. bromfiets en kwam te vallen. Hij werd met een vermoedelijk gebro ken linkerdijbeen naar het Bergweg ziekenhuis gebracht. 5 In de nacht van zaterdag op zondag werd in de constructie werkplaats van de N.V, Wagenbouw Aannemingsmaatschap pij aan de, Stadionweg in Rotterdam in gebroken.. Kasten en een bureau" bleken te zijn doorzocht, maar vermissingen konden niet worden vastgesteld. een feest van bloemen, vijvers, tuin huisjes c.d., die zowel op Volkspark als in het Sterrebos (overigens een aaneensluitend geheel) was gelegen. fYVERIGENS is er gedurende de atge- lopen vijftig jaar regelmatig aan het Sterrebos en Volkspark geknabbeld. De 'Uitingen zorgden nog voor uitbrei van het Volkspark, zodat paris en bos veertig jaar geleden meer dan negen tig ha groot zijn geweest. Het Sterrebos had het karakter van een cultuurbos en het Volkspark leverde de gazons omlijst door heesters. Het Volkspark had zelfs een lieflijke waterpartij met lisdodden en watervo gels. Die waterpartij moest al spoedig verdwijnen. Daar zou de Woningstichting „Vrede" (die' niet meer bestaat) op een gemeentelijk Voorschot van 4.400.000 orbeiderswonifigen (584 stuks) gaan bou wen. De waterpartij werd met zand ge dempt. Zo ontstond de befaamde „Zaadvlakte" die tientallen jaren lang speelplaats Is geweest. Het zaad kwaan er fat 1921 en eerst de laatste jaren gaat de zand vlakte de ondergang tegemoet. Nn is meer dan de helft verdwenen onder de <H)k voor de waterkering en onder de grand die alt het te bauwen dok Maas- kam is gekomen. Toen de arbeiderswoningen er niet kwamen besloot Schiedams gemeente raad in februari 1928 er een Slachthuis te doen plaatsen. Ook dat slachthuis kwam er niet want het abattoir werd 25 jaar geleden aan de Vlaardingerdijk geplaatst Dé aanleg van het Volkspark kostte de gemeente overigens'niets. De ver koop van 'de iepebomen leverde name lijk 8600 op en de gehele aanleg van het park dat in werkverschaffing werd uitgevoerd kostte slechts 1200 meer dan de opbrengst van de oude bomen. EEN LAURENS PRODUCT Voor de tweede trial, zaterdag in Maassluis-West georganiseerd door de Westlandse - Trialelub, bestond minder bejaagstelling. dan. de vorige keer. Slechts '25 motor- en bromfietsrijder» kwamen aan de start. In de 50 c.c.-klasse B, werd uit 19 rijders eerste B. v. d. Burg uit Maas dijk met 62 strafpunten. Met een straf- iunt' zneer werd D. Boekesteyn uit itaasland tweede. In de B klasse mo toren waarin 9 rijders uitkwamen, werd met 18 strafpunten eerste B. v. Beukel uit Maasdijk, tweede werd Drab- be uit Schaarsbergen met 23 strafpun ten, In de 50 cc. A. klasse werd niet gereden wegens gebrek aan belangstel ling. De beste prestatie, van de dag le verde C. Groenewegen uit Maasland, die buiten mededinging slechts 8 straf punten kreeg.' Na afloop reikte de heer H. Schools, voorzitter W.T.C. in het Zee manshuis de prijzen uit. Vrijdag 7 augustus wordt in het Zee manshuis een kontaktavond gehouden. Dan worden o.a. kleurendia's vertoond van de trial van zaterdag 4 juli. (Van een onzer verslaggevers) TIJDENS een sfeervolle bijeenkomst heeft de directeur van S wart ton ws constructiewerkplaatsen en Machinefa brieken N.V. te Schiedam afscheid ge nomen van het bedrijf waar hij veertig Jaar heeft gewerkt. De heer G. N. Wols blijft de binding met bet bedrijf be houden. Namens de raad van bestuur heeft mevrouw C. E. Engelbert de heer Wols aangeboden zitting te nemen in de ze raad opdat hetbedrijf nog verder van zijn grote kennis zal knnnen profi teren. Tal van bezoekers hebben de af scheidsreceptie bezocht. Vele sprekers hebben de kwaliteiten van de heer heer "Wols geroemd. De voorzit ster van de Raad van Bestuur van de N.V. mevrouw C. L, Verpootte sprak van haar persoonlijke contacten met de directeur waarbij zij tevens de ontwikkeling van het bedrijf releveer de. Mevrouw Engelbert feliciteerde zich zelf met zo'n directeur die met 2ijn blij moedigheid en werkkracht een steunpi laar voor het bedrijf en de medewerkers is geweest. De heer Wols kreeg het gou den speldje met de diamant van de ven nootschap. Namens de Raad van Be stuur bood mevrouw Engelbert de heer Wols een reis naar Canada aan waar hij (Van een onzer verslaggevers) Het was van het comité „Kom zing met «os- en doe als .wij goed gezien om de saterdag gehouden zangdienst min of meer in het teken -te doen plaat sen van de mobilisatie. Het wao zaterdag immers precies 50 jaar geleden'dat alle manschappen van zee- en landmacht onder de wapenen moesten komen om dat de Eerste Wereldoorlog was uitge broken. Onder hen bevond zich ook de voorzitter van het comité, de heer L T. van Bree. die zaterdag het orgel be speelde. - Sfeer was er reeds voor de dienst begon De heer Van Bree speelde toen namelijk de hymne „"WHt heden nu" treden voor God den Heere" van Jan Zwart. Nadat de organist deze orgelhymne," die zich kenmerkte door grote climaxen ih akkoord-opbouwen en -opvolging, zeer muzikaal had la ten klinken, was er nog wat tijd over en speelde de heer Van Bree nog een bewerking vaa het lied in een thema van hem zelf. Halverwege het programma speelde Voor de zesde bespeling, serie 1964, in een vrR goed bezette Paradijskerk ie Rotterdam, had de organist Henk Korte- weg een Interessant programma samen gesteld nit weinig uitgevoerde composi ties. Eerst klonken drie werken uit de barokperiode. Ter opening Praeludium en fuga In c-kleia (4e Peter»band no. 5) levendig verklankt gevolgd door het boeiende „Ach wie nichtig, ach wie fliichtig", een koraalpariita van Georg Böhm, die tot i(jn dood, in 1733, Johan- nisorgaaist in Lüneburg was. Deze partita bestaat uit de koraal- melodie, die zeven maal op fraaie wijze wordt gevarieerd. De organist gaf een boetende lezing van deze bonte stoet, waarbij vooral de! eerste (4 la Htodcl), de puntige derde en de fraai versierde s'.xtvariatie opvreten. De groep barokweritea werd besloten met eea aardige, in kamerstij)" ge schreven Symphoreie in F-groot van de Londense toondichter William Boyce, met een snelle „Gavot" aan het einde. Poëtisch spel liet Korteweg horen in de hierna volgende Sonate in c-klein van Felix MendelÉïcto-Barthoidy. Duidelijk was de tegenstelling forte-piano in het openings-Grave en heit tweede deel (Ada- gto)- klonk zeer gevoelig. Na een feeste lijk „Allegro maestoso e vivace" vorm de de stotfuga een stralend slot. De laatste drie werken van het pro gramma werden m de nieuwere stijl ge componeerd. Van de geniale, helaas zo jong over leden, componist Hugo Distier klonk eerst een aantrekkelijke vierdelige „So natine", behorend tot de 30 Spielstücke filr die Kleinorgel op. 18/'X. Het werk be staat utt een korte, geestige „Intonati on", 'een speels Otncertino, waarbij men soms sterft aan een „Musette" moet den ken, een knappe Chaconne, en een grap pig, pittig Kanon. van de vrjj onbekende B. Reichei speelde de organist twee koralen: „Ich ruf zu Der", waarin nogal wat gewilde dissonanten voorkomen en bet veel mooiere „Die Nacht 1st kommen". Het concert weid besloten met een zeer mooie compositie van Hindemlth's leer ling Hans Friedrieh Miehielsen, getiteld Prelude (zeer contrastrijk). Pastorale (een dialoog a.h.w. van twee boutblazers boven een rustige bas) en Fuga (één der (raakte werkstukken van deze schrijver). Ook deze modernere werken zijn door Korteweg vol avergae vertellet. De eerstvolgende bespeling die door hem sal worden gegeven, zal zijn op 5 september a.s. Op hot programma staan dan werken van Gabanilles, Ca be zon, Bach. Guümant, Strategier en Reda. P. Veenstra. de heer Van Bree (organist van de her vormde Nieuwe Kerk) het eerste deel van de Fantasie over Nederlandse Volks liederen, van M. H. van 't Kruijs. welke componist een halve eeuw geleden or ganist was van de Grote Kerk te Rot terdam. Prachtig van melodie, mede dank zij goed gekozen registraties, klonk dit intermezzo in het kerkgebouw. Medewerking tijdens deze dienst werd tevens verleend door Jo Jacobs, die als zangeres optrad en haar warme stem goed het klinken toen zij het oud-va derlands lied „Blijf één, blijf éta, mijn vaderland" als soliste zong. Vanzelfspre kend, werden verzen van „Gelukkig is h,et land" gezongen, waarna de goed bezochte sameazangdienst werd be sloten met de twee bekende coupletten van het .Wilhelmus". De opbrengst bedroeg ditmaal 159,65, welk bedrag ten goede komt aan de restauratie van de Grote Kerk. Opnieuw is gebleken, dat er nog ve le bezoekers zijn, die aan anderen den ken en dit doen door eert bloemenat- tentie te bezorgen voor dat de dienst begint. De twee tafels waren weer ge heel bedekt, 2odat weer talloze zieken en bejaarden met bloemen werden verrast. N» Intensief aanpakken heeft het co mité van het bestuur van het zieken huis een gunstig antwoord ontvangen, wat betreft de verbinding van de Grote Kerk met het nieuwe Holy-ziekenhuls. Dit houdt in, dat ook daar binnenkort de patiënten met genoegen zullen kun nen luisteren naar de wekelijkse samen- zangdiensten Ia een loods op het Gemeentelijk Handetsterrein aan de Stieltjesstraat in Rotterdam viel zaterdagmiddag de 36 jarige botenbaas A. Openeer uit de Transvaalstraat van een ladder Met een hoofdwond en een pijnlijk linker bovenbeen werd hij naar het Bergweg- ziekenhuis gebracht. Bij het verlaten van haar woning de Dordtselaan in Rotterdam is zaterdag middag de 44-jarige mevrouw p. H. Scheffer-Breejen door de voetstraat ge zakt. Met een wond aan haar rechter been moest rij met een politieauto naar het Zuiderziekenhuis worden gebracht. Ten nadele van W. v. d. B uit Naald wijk werd bij het kermisterrein asm de Straat weg in Boek vaa Holland een flets gestolen. Van de 24-jarige G. P. N. uit Rijswijk werd in Hoek van Holland een motor in be- «tó« genomen, omdat de estuurder niet is het bezit was van een geidig rijbewijs. met zijn vrouw zijn kinderen zal kunnen bezoeken. Bovendien kreeg hij een tele visietoestel. Vooir het personeel sprak de heer H. G. van Hoogdalem die mededeelde dat het geschenk later in de kring van het personeel zal worden uitgereikt. Ook de heer J. C. Swarttouw herinnerde aan de periode vanaf 1924 toen -de heer "Wols als tekenaar bij het bedrijf kwam. Al spoedig werd hij chef-tekenaar, daarna de rechterhand van de directie. Vooral in de moeilijke oorlogsjaren werd de heer Wols een grote kracht van be tekenis. Het bedrijfsarchief bleef daar door ongeschonden. Daardoor konden na de oorlog verschillende bedrijven als BIPM en Pakhuismees teren hun instal laties weer opbouwen, In 1945 werd de heer Wols onderdirec teur en toen de heer Verpoorte in 1953 afscheid nam was het duidelijk dat de heer Wols zijn opvolger zou worden. In die periode werden tal van grote op drachten vervuld. Op 25 augustus neemt de heer Wols afscheid van de zakenrela ties van Swarttouw. Op het Rubensplein is zondagmid dag om kwart voor vijf de Vlaardingse automobilist R. E. den H. met zijn Fiat tegen een stilstaande Ford gereden. De heer Den H. vloog uit de bocht waar door de botsing ontstond. Beide voer tuigen zijn zwaar beschadigd. Op de Koemarkt in Schiedam bij de hoek van de Broesrsvest ontstond een aanrijding toen een onbekende auto mobilist de DAF van mevrouw B. M. K. sneed. De Daf werd zwaar bescha digd. (Van onze correspondent) De 5-jarige F. L. v. A. uit Rotterdam is zaterdag op de Koningin Emmaweg in Hoek van Holland tegen een rijdende auto gelopen. Het kind kreeg ogen schijnlijk slechts lichte verwondingen, maar is toch ter observatie in een zie kenhuis opgenomen. (Van onze correspondent) Op de Kerkhofweg in Hoek van Hol land is de 12 jaar oude G. V. uit Rot terdam van een bunker gevallen. De jongen viel met het been op een ijzeren staaf. Met een vrij ernstige vleeswond werd hij naar het Dijkzigt-ziekenhuls in Rotterdam vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) Honkbalclub „Schiedam" gaat don derdagavond om half zeven in Sport park Harga Schiedam de zomeravond- competitie besluiten die Schiedam in de afgelopen weken op woensdagavonden heeft gehouden. Schiedam slaagde er ia van ADO en DHS te winnen maar het Rotterdamse Sparta versloeg Schie dam met 100. Het bezoekende Storks uit Den Haag zal dus donderdagavond raet meer dan 100 moeten winnen om Sparta van de eerste plaats in deze Nederlaagserie te kunnen dringen. Storks is als eerste klasser zeker-wel sterker dan tweede klasser Schiedam, maar betwijfeld moet worden of Storks het resultaat van de landskampioen kan verbeteren, HET jaarlijkse Baehconeert van de be kende organist Biet van den Kerk- hoff (28 juli) is dit keer niet doorge gaan, aangezien het orgel van de Nieu we Zniderfcsrk, één der belangrijkste Gereformeerde Bedehuizen van Botter dam, grondig wordt gerestaureerd. Het zal nog ruim' een jaar duren, voordat er weer concerten op dit fraaie instru ment kannen worden gegeven. De res tauratie is in handen van de bekende orgelbouwers Fonteljn en Gaal, die mo menteel ook nog andere grote opdrach ten in uitvoering hebben, zoals de bouw van orgels in de aula's van de Zuider- fceg" en van de begraafplaats Crooswijk, en de revisie van het BJ8.C.- orgel. Hoe omvangrijk de restauratie van het orgel van de Nieuwe Zuiderkerk is blijkt wel, ris men bedenkt, dat dit instrument 20.000 speeifuncttes bezit, die, voorzover nodig, vernieuwd worden, en verder 6000 pijpen, vier verdiepingen, vier klavieren, $6 registers en twee gro te motoren (elk 3,5 p.k.) heeft. Speciale aandacht za! tevens worden besteed aan het in een betonnen kist gebouwde „Fernwerk". Momenteel zijn de werk zaamheden geconcentreerd op de fabri cage van onderdêlen en de elektrische installatie. Begin volgend jaar hoopt men aan het instrument zelf aan het werk te gaan, waarmee vermoedelijk een maand of zeven gemoeid zullen zijn» Tijdens de restauratie-periode zal het orgel wèl gedeeltelijk op 1 of 2 kla vieren bespeelbaar blijven. Over de kosten, die uiteraard groot zullen zijn, valt nog niets met zekerheid te zeggen. Adviseur bij het werk is Piet van den Kerkhoff. Het bezoekersaantal van de tentoonstelling Ay-Ay in Hoek van Hol land mag dan nog beneden de verwachtingen blijven, wanneer er een, bij zonder evenement wordt georganiseerd, dan blijkt toch wel, dat er vol doende belangstellenden in de Hoek en omgeving rondlopen. Zo ook vrijdagavond, toen er langs de Nieuwe Waterweg een groot vuurwerk plaats vond. Uit het hele Westland en ook uit Den Haag en Rotterdam waren belangstellenden naar Hoek van Holland gekomen om het kleurige feest bij te wonen. En dat ondanks het feit dat er eerder op de avond een enorme regenbui was neergekomen en de temperatuur bepaald niet zomers was. Het vuurwerk was overigens beslist de moeite waard. Kleu rige vuurpijlen en veelkleurige ballen schoten naar de wolken. Vooral d« grondstukken ontlokten echter de meeste „Aaah's en Oeh's", Met dit vuur werk herdacht Ay-Ay het feit da - de expositie halverwege de tijdsduur is gekomen. De tentoonstelling Ay-Ay stond dit weekeinde in de muzikale sfeer. Zo wel zaterdag als zondag was er op muziek- en zanggebied veel te bele ven, Ondanks het vrij ongunstige weer hebben zaterdagavond velen geno ten van show, concert en taptoe, die twee verenigingen verzorgden. De drumband „Liefde en Vrede" uit Vlaardingen maakte eerst een uitgebrei de mars door het dorp, compleet met lieftallige majorettes en pijpers. Dit geslaagde optreden had tot gevolg dat velen met de drumband naar het tentoonstellingsterrein togen. In de grote zaal concerteerde daar het harmoniegezelschap van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Om iedereen tevreden te stellen bracht dit korps niet alleen de specifieke har- moniewerken, maar ook enkele moderne werkjes, die vooral bij de jon gelui zeer in de smaak vielen. De drumband van dit Rotterdamse korps had daarvoor al een muzikale show op het voorplein verzorgd. Aan het slot van de zaterdagavond was er een fraaie taptoe tegen de achtergrond van de uitgang van 's werelds grootste haven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1