Amro-bank zal over '64 14 pet. dividend uitkeren Maaslandse herten zijn zaterdag alle gevangen Haringvoorschriften niet streng genoeg Duits binnenvaartuig op Nw. Maas gezonken r Lijkje gevonden van pasgeboren jongetje 9 AUTOMONTEUR DIESEL- EN BENZINEMONTEUR Zeven arbeiders gewond bij auto-ongeluk Kleuter uit raam gevallen Twee bromfietsers op onbeveiligde gedood Winst eerste halfjaar: 24 miljoen Kredietgarantie voor Indonesië Triomf voor boswachter Verbeek Nieuwe gvallen van haringworm Keuringsdienst in overleg met ministerie Reünie yan 650 oud-strijders 1914-1918 Daders gepakt van juwelendiefstaï Man gaat vroegere verloofde met broodmes te lijf Gecompliceerde aanvaring Nijmegenaar viel Duits meisje aan Auto door berm: dode en 7 gwond KWAKTET Tijd nodig Het weer üi Europa Vertrek personeel gevraagd N.V. NELLEN's KRAANB0UW Jonge machinebankwerkers N.V. NELLEN's KRAANB0UW Jonge metaalbewerkers De NIEUWE TRABANT v.a. 3575.- WILLY VAN GENT HUISHOUDSTER deze krant behoort tot het DE ROTTERDAMMER Pagina MAANDAG 3 AUGUSTUS 1961 /"ONVOORZIENE omstandighe- den voorbehouden zal de Am sterdam-Rotterdam Bank te zij ner tijd over 1%*4 een dividend van veertien procent kunnen voorstellen. Dit heeft de nieuwe bank vandaag meegedeeld in een introductiebericht, dat uitvoeri ge informatie verschaft omtrent de resultaten van beide banken in de eerste helft van dit jaar. Over 1963 heeft de Amsterdam- sche Bank veertien procent en de Rotterdamsche Bank twaalf procent uitgekeerd. DEMKA-HOOGOVENS NOMINAAL (Vervolg van pag. 1) (Van een onzer verslaggevers) op „vrije poten" liepen, gevan- gen. Dit betekende een fraaie overwinning voor boswachter L. Verbeek, die zoals zaterdag gemeld^ zijn hulp had toege zegd bij- het verschalken der die ren, die geen zin hadden om naar het nieuwe kamp te gaan. WASAUTOMAAT OP de Nieuwe Maas ter hoogte van de Wilhelminahaven te Schiedam ontstond zaterdagmid dag een gecompliceerde aanvaring waarbij het Nederlandse zeeschip „Deneb" van de Rotterdamse rederij Nievelt-Goudriaan, twee Duitse binnenschepen en een Noors zeeschip betrokken waren. Het Duitse binnenvaartuig „Rheinstahl 52" kwam te zinken en is waar schijnlijk in drieën gebroken. De opvarenden zijn gered. Ticeede botsing MOTORENFABRIEK (Diesel en benzinemotoren) zoekt SHversen Radio televisie gramofoon Onroerend goed Kost en inwoning Muziek instrumenten Te huur Auto's rijwielen motoren Te koop ^aangeboden Voordelige Aanbiedingen Vakantie (christelijke dagbSadeenheid met grote oplage) ^?Ven bouwvakarbeiders uit Groes- ueeK 2ijn vanmorgen vroeg gewond toen bestelwagen, waarin ze zaten in Groesbeek tegen een boom botste.' De XS-jarige bestuurder M. N„ die volgens S°btie vermoedelijk de macht over ,aL jUr verloren, en zijn naast hem zittende vader de 46-jarige L. N. werden rwaargewond Zu moesten met snijbran- „u.lt de '"gedrukte cabine worden bevryd. De toestand van de vader is zeer f,™ Is" Bel^e zwaargewonden en drie van de overige inzittenden werden naar het St. Camsiusziekenhuis te Nijmegen shock op Enk6le arbeidei's benen een B.e anderhaUjarige Marianne Hous- P™, »s gistermiddag van zes meter boogie uit <3e ouderlijke woning op straat gevallen. Het meisje was in een onbewaakt ogenblik op de vensterbank geklommen waar zij haar evenwicht vermor. iviet ernstige verwondingen aan bet hoofd werd het kind naar het St Jansziekenhuis vervoerd, waar het io de loop van de middag overleed. -Een 21-jarige militair, de heer M Hooimans üit Kerkwiel, is zaterdag avond omstreeks half twaalf om het le- gekomen na een botsing met de tre.m Een Bosch-Utrecht op de niet-be- veiligde overweg op de Vliertseweg tus sen Hedel en Zaltbommei. De heer H.reed op een bromfiets. De 16-jarige F. Nolten uit Den Hel- ber is zaterdagavond op een door auto matische knipperlichten beveiligde over weg nabij Den Helder tegen de zijkant va" net achterste deel van de trein Den Hewer-Amsterdam gereden en op £iag Sedood. 6 17-jarige dekknecht Jan Post uit urk is zaterdag even buiten het dorp op zijn bromfiets aangereden door een achteropkomende personenauto en Zo zwaar gewond dat hij onderweg naar bet ziekenhuis te Emmeloord overleed. Dp rijksweg 13 ter hoogte van Wa- denoyen (Geld.) is de 40-jarige onder wijzeres P, XT. L. Luijten, toen zij met haar bromfiets de rijksweg overstak door een auto met aanhanger gegrepen en.op slag gedood. De auto met drie inzittenden, afkomstig uit Apeldoorn sloeg over de kop en werd volkomen vernield. j)e drie inzittenden bleven on- gedeerd. De Amsterdamsehe Bank heeft in de eerste zes maanden een saldo winst vóór reserveringen behaald van 14.87 mil joen (eerste halfjaar 1963- 12,29 mil joen). Voor de Rotterdamsche Bank zijn deze bedragen: 9,31 resp. 7,57 miljoen. De banken reserveerden voor directe fusiekosten resp. 1,14 en 0.6 miljoen. Bij de beschouwing van de winst dient er rekening mee te worden gehouden, dat het tweede halfjaar in sterke mate de invloed ■,1 ondergaan van de toene- mende liqu„ utsspanningen. die zich in de Nederlandse economie voordoen, aldus de besturen van A.B. en Robaver, Ver wacht moet worden dat deze invloed per saldo een ongunstige za] zijn. Uiterlijk op dinsdag 1 september dient de aanmelding tot omwisseling van aan delen Amsterdamsehe Bank N.V. en van aandelen Rotterdamsche Bank N.V. in gewone aandelen AmsterdamRotterdam Bank N.V. te geschieden. De gewone aandelen AmsterdamRotterdam Bank worden uitgegeven in stukken van nomi naal 20 of verzamelaandelcn daarvan. Zij zullen ten volle gerechtigd zijn tot het dividend over 1964 en volgende jaren. Notering m eensgevend geld ter beurze van Amsterdam zal worden, aange vraagd. worden opgenomen. Op dinsdag 22 sep tember wordt bekendgemaakt of men het aanbod gestand doet. De Amsterdamsehe Bank en de Rot terdamsche Bank 2ulicn op 4 en 21 sep tember aandeelhoudersvergaderingen be leggen, waarin de structuur van beide banken wordt aangepast aan de voor genomen fusie, via statutenwijzigingen, wederzijdse directiebenoemingen en goedkeuring van de overeenkomst tus sen de banken en de Amsterdam-Rotter dam Bank. De Amsterdam-Rotterdam Bank zal in eerste aanleg zuiver het karakter van een houdstermaatschappij dragen, doch geleidelijk de werkmaatschappij worden. Hierdoor zullen de resultaten van de bei de bestaande vennootschappen iangza- merhand worden uitgehold. Daarom is een overeenkomst aangegaan, waardoor met ingang van 1 januari 1965 alle baten en lasten van de Amsterdamsehe en de Rotterdamsche Bank voor rekening van de Amro-bank zullen zijn, terwijl de drie vennootschappen over en weer de na koming van hun verplichtingen zullen garanderen. Zoals reeds is aangekondigd kan voor een aandeel Amsterdamsehe Bank een gelijk nominaal bedrag aandelen AMRO Bank worden verkregen, terwijl een aan deel Rotterdmsche Bank recht zal geven op een gelijk nominaal bedrag aan aan delen AMRO Bank. alsmede een uitke ring van 50 in contanten per ingeleverd aandeel van nominaal i.öoo. Op doderda-g 3 september zal worden bekendgemaakt of voldoende aandelen ter omwisseling zijn aangeboden. Is dit het geval dan zullen aandelen Amster damRotterdam Bank met ingang van vrijdag 4 spetember in de beursnotering Behalve over de Amro-bank zijn van daag ook nog mededelingen gedaan over de omwisseling aandelen Demka in Hoogovens. Uiterlijk op maandag 17 augustus kunnen houders van aandelen Demka hun stukken in niet royeerbare certificaten van aandelen Hoogovens om wisselen. 1500 Demka kan worden om gewisseld in 500 Hoogovens, 500 Dem ka geeft recht op één niet royeerbaar certificaat ad 100 Hoogovens, alsmede twee scrips elk vertegenwoordigende een nominaal bedrag van 33 1/3 aan- deel Hoogovens. Tegen inlevering van drie scrips zal kunnen werden verkregen één certificaat van 100 nominaal Hoog ovens. Uiterlijk op donderdag 20 augus tus wordt bekendgemaakt of het aanbod gestand wordt gedaan. Men is btf Hoogovens van mening dat volledig samengaan van beide onderne mingen voor de toekomstige ontwikke- In de speeltuin van de Speeltuinver eniging „Bospolder" in de Kuipersstraat aan de zijde van de Blokmakersdwars- straat in Rotterdam-West heeft vrijdag middag een inwoner van dit Rotterdamse stadsdeel het stoffelijk overschot gevon den van een jongetje van ongeveer twee dagen oud. Het lag geheel ontkleed onder een struik en het was ook niet toegedekt. De man waarschuwde de politie en ook heeft een nog onbekend gebleven vrouw telefonisch de politie gewaarschuwd, die direct is begonnen met een uitgebreid onderzoek. Hoewel er zaterdag sectie is verricht kon de juiste doodsoorzaak nog met worden vastgesteld. De afdeling zedenpolitie van het Rot terdamse hoofdbureau van politie aai het Haagseveer verzoekt de vrouw, dii telefonisch waarschuwde, zich voor he geven van inlichtingen met haar in ver. binding te stellen. Netnummer 010, tele foonnummer 114000, toestel 106 Zaterdag is op de afrit van de Boekelose brug, ten zuiden van Henge lo, ae 26-jarige Turk Ahmed Subasi, die in Hengelo werkzaam was bij de Koninklijke Machinefabriek Stork, met zijn fiets in volle vaart tegen een van rechts komende auto gereden. De wielrijder werd over het wegdek geslingerd en zo ernstig gewond, dat hij m de loop van de avond in het zie kenhuis is overleden. Binnenkort zullen besprekingen h„ Binnen over de verdere uitbreiding v,„ de luchtvaartrechten tussen de twee )A den. Dr. Soebandno verklaarde, dat not uitbreiding van de scheepvaartrechten mogelijk is. De afspraak, dat de kim tweemaal per week op Kemajoran m-A landen is van tijdelijke aard. Mr L^nf zeide, dat de Indonesische maatschappij Garoeda welkom zal zijn, zodra zii m. Amsterdam zou willen vliegen OvJt president Soekarno zei de minister- uil is duidelijk, dat de president een nian die het land beheerst en het hSLft woord heeft. Hij heeft aangename J nieren en gevoel voor humor". Mr Lml president hem vriendelijk zei, dat de had ontvangen """6C" "«r ae lucmimsiige ontwiKse-| rvATPPTiiniutTrvrun -. ling van zowel Demka als Hoogovens f hibtUAtjAllDDAG zijn alle van voordeel is. Tevens wordt hierdoor! Xj Maaslandse herten, die nog (Van onze Haagse redactie) SINDS het BEGIN van de nieuwe haringteelt zijn er Jn Rotterdam, ylaardingen en Maassluis weer vijf a zes gevallen vaa de zogenaamde haring- wormziekte geconstateerd. De Rotter damse G.G. en G.D. heeft dit bevestigd. Ook m Den Haag is er een geval yan dele ongemakkelijke ziekte bekend bij bet ministerie van volksgezondheid. Alle patiënten zijn inmiddels weer hersteld, omdat het ziektebeeld op tijd is onder kend. Zowel het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid tis de keuringsdienst van waren in Rotterdam zijn er op uit orn het ontstaan van deze ziekte onmo gelijk -te maken. Na de eerste verschijn selen van deze ziekte, enkele jaren ge leden, heeft het ministerie onmiddellijk maatregelen genomen, die het onmoge lijk, moesten maken dat de ziekte ziCh opnieuw zou manifesteren. De voorschriften werden door het pro ductschap voorvis en visprodukten in uitvoeringsbesluiten vastgelegd en de keuringsdienst van waren hield controle op de uitvoering. Na deze nieuwe géval le» vraagt de keuringsdienst zich echter af of de voorschraten van het ministerie wel streng genoeg zijn. Zoals bekend schuilt het gevaar in de te „groene" ha ring. Hoe minder een haring gezouten is, hoe groter de kans dat zich nog een levende haringworm in de haring be- vindt, die de infectie bij mensen doet ontsta sn. t>e conclusie zou voor de hand liggen dat er op „illegale" wijze van verse ha- ring ..groene", licht gezouten haring wordt gemaakt, die de ziekte doet ont staan Het merkwaardige feit doet zich ech ter voor dat alle bij de Rotterdamse keuringsdienst bekende gevallen van baringworm zijn. ontstaan door volgens de voorschriften behandelde haring. „Nergens", aldus dr. p. Hoeke, di recteur van de keuringsdienst van wa ren voor het gebied Rotterdam, „zijn ons gevallen bekend van haringziekte die voortkwamen uit illegale toestan den." Het ministerie houdt thans con tact met de keuringsdienst en te Rot terdam vraagt zich ook af of de zout- voorschriften niet straffer moeten wor den. De hartngwormziekte is overigens niet gevaarlijk, wanneer hij op tijd onder- eend wordt. Toch is het een nare ziekte, iie -de voortdurende aandacht van volks gezondheid en keuringsdiensten heeft. Het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid wijst er nog op dat tot groene haring verwerkte verse haring het grootste gevaar met zich meebrengt en dat de verse haring slechts mag wor den gebakken. Volgens de keuringsdienst zou er ech ter geen aanleiding bestaan om te ver onderstellen dat sommige handelaren klandestien groene haring maken het ontstaan van belangentegenstellingen voorkomen. Tenslotte wordt door een dergelijke fusie de mogelijkheid ver sterkt tot het voeren van een eenvormig beleid en tot het bereiken van een aan tal efficieneyvoordelen, voornamelijk op het terrein van de investeringen, de ge zamenlijke planning etc. In de Kromhoutkazerne in Utrecht is zaterdag een reünie gehouden van oud- gemobiliseerden 1914-1918. Ongeveer 650 oud-strijders hebben aan de uitnodiging gevolg gegeven en ook nog twee dames, mevrouw J. W, "Wurfbein en mevrouw M. M. Perreijn. die in de Eerste We reldoorlog als Rode Kruis-zusters heb ben gewerkt. Ket was de tweede reünie van gemo- biliseerden uit de Eerste Wereldoorlog. De eerste werd in ,1924 gehouden, tien jaar na de mobilisatie. Inmiddels zijn de veteranen allemaal al tussen de zeventig en negentig jaar. al viel daar zaterdag morgen in de Kromhoutkazerne weinig van te merken. Uit volle borst werden de oude soldatenliedjes meegezongen, bij het Wilhelmus stond iedereen even stram als vijftig jaar geleden en het driewerf hoera voor de Koningin galm de door de cantine. Na de koffiemaaltijd werden de reü nisten toegesproken door generaal ma joor b/d J. A. A, Sitsen, voorzitter van de Nederlandse bond voor oud-strijders en dragers van het mobilisatiekruis. De rest van de dag werd gebruikt voor het ophalen van oude herinneringen, het uit wisselen van vergeelde foto's, het drin ken van een borreltje, het kijken naar films uit de twee wereldoorlogen en het bezichtigen van het moderne materiaal in de Kromhoutkazeme. Bew n m. 7 u. Max t. v. gist N.slm. afg. 24 u. TELEFOON: OIO-135910, 01896 .3314 Volledige brochure van alle was automaten van het Consumenten Voorlichtingsbureau. Stuur een briefkaart met aan de adreszijde i,extra aan postzegels paar het C.V-B. Dordrecht Of stort 1,op giro 617455 tn.v. C.V.B. Dordrecht Zet aan de ach terzijde- de letters BV. Zaterdagmiddag zijn in Den Haag drie jongemannen aangehouden, die la ter bekend hebben in de nacht van 25 op 23 juli bij een juwelier in de Spui straat in Den Haag voor 17.000 aan goud «n juwelen en 6.400 contant geld te bebben gestolen. Het zijn de 21-jari- gc kassenbouwer L. P. B. en twee broers, de 20-jarige 'immerman W. e. van dar W. en de 18-jarige tekenaar, J- W- van der W. allen uit Den Haag. Een patrouille van de Haagse recher che trof het drietal zaterdagmiddag in «je Wagenstraat waar zij bij een vrij nieuwe auto stonden. Bij ondervraging gaven zij alle drie een verschillende verklaring over de herkomst van de auto. Zij werden meegenomen naar het poli- tiebureau, waar zij verder werden ver hoord- Vast kwam te staan, dat zü de auto vorige week zondag hadden ge koeld- Toen zij nader aan de tand werden gevoeld over de manier, waarop zij aan het geld hiervoor kwamen, bekenden zij de diefstal. Alle gestolen sieraden zijn later bij de kassen bouwer thuis gevon den. Te Delft is in de nacht van zaterdag op zondag de 22-jarige mej. G. Strike! voor haar woning neergestoken door de 30-jarige olieman F. B, uit Amsterdam. Het slachtoffer had enige tijd met B. verkering gehad, doch een einde aan de2e omgang gemaakt. Zij is ernstig gewond opgenomen in hel Oude- en Nieuwe Gasthuis te Delft, De dader kon kort na de aanslag worden gegrepen en is in het bureau van politie ingesloten. Mej. Stiekelman, die werkzaam is in een snackbar op de markt, wist dat B. in de stad was. Hij had haar laten weten, dat hij na middernacht bi; haar woning zou wachten om een band recorder in ontvangst te nemen, die zij nog van hem in haar bezit had. Vermoedelijk was zij bang, want zij had een en ander verteld aan twee late klanten in de snackbar, die haar toen zij kort na middernacht naar huis ging uit alle zekerheid waren gevolgd en even later, om tien minuten voor half een getuigen waren van het drama. Toen mejuffrouw Stiekelman de bandrecorder uit haar woning had ge haald en op straat aan B. wilde over handigen, haalde deze een broodmes tevoorschijn, dat hij naar gebleken is 's middags in Delft had gekocht. Hij bracht.de jonge vrouw vier steken in de buik toen en nam vervolgens de vlucht. De getuigen zagen op dat moment een surveillance-auto van de politie naderen, die de achtervolging inzette. De dader kon op de markt worden aangehouden. Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis ge bracht, waar onmiddellijk operatief werd ingegrepen. Kopenhagen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs Nice Frankfort München Zurich Genève Locarno Wenen Innsbruck Home Madrid Mallorca 1. bew. 20 zw. bew. 22 geh. bew. 19 0.3 zw. bew. 20 zw. bew. 18 geh bew. 20 0.2 h. bew. 28 h. bew. 21 0.3 zw. bew. 16 5 zw. bew. 18 0.6 h. bew. 24 h. bew. onbew. 19 2 zw. bew. 17 21 onbew. 32 onbew. 35 onbew. 34 Er bestond begrijpelijkerwijs zeer gI0te belangstelling zaterdagmorgen, toen de vangpogignen opnieuw begonnen. Be halve een groot deel van Maasland, verslaggevers en fotografen, was de NTS aanwezig. Zaterdagavond bracht het televisiejournaal dan ook het ge beuren ai in beeld. Netten werden uitgezet en men dreef de dieren voorzichtig de kant van die net ten uit. AI spoedig was een der herten in een net verstrikt Maar doordat een paal, waaraan het net was verbonden brak wist het dier weer vrij te komen Na enkele vergeefse pogingen lukte het tenslotte de eerste van de acht te van gen en m een speciale kist op te ber gen. Weer een tijdje later volgde num mer twee, een jong dier. Maar toen dreigde het mis te gaan voor de Oosterbeekse boswachter, die met zijn auto met aanhanger (waarop veel materieel) was gekomen. Het eigenlijke werk Kon om half elf beginnen toen de netten waren opgetuigd. De heer Verbeek kreeg assistentie van o.a. de heer J Huisman, de Maaslandse ge meentebode. tevens verzorger der her ten en de heer M. v. d. Bos van de Vlaardingse dierenbescherming. Om kwart voor elf was de eerste vangst, maar daarna kregen de vele toeschou wers, onder wie Maaslands burgemees ter, de heer F. J. Groot Enzerlnk slechts bewondering voor de herten die steeds op slimme wjjze wisten te ont komen. Onder die belangstellenden waren ook de amateur-vangers, die eer der 7,es herten vingen en zelfs de heer J. Pelikaan, die daarbij oen wond (van een hertepoot) aan het gezicht opliep. Desgevraagd had de Oosterbeekse bos wachter tevoren gezegd het karwei toch niet zo gemakkelijk te vinden. Want, zei hij, het vangen van herten is 'szomers veel moeilijker dan '«win ters. En "bovendien zijn de dieren on rustig door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen en als gevolg van het vele publiek. Het zag er omstreeks het middaguur niet zo best uit voor de vangers. Men kreeg echter assistentie van enkele heren, die bedreven zijn in het vangen van koeien en schapen. Enkele hekken werden van een auto gehaald en daarmee dreef men de dieren op, daarbij geholpen door de overige vangers met hun net ten. Toen kwam het beslissende sno- (Van een onzer verslaggevers) Omstreeks 16.00 uur draaide de 1189 bruto-registerton metende „De- neb" de Rotterdamse Eemhaven uit in de richting van de Noordzee. Onge veer 1100 m ten Westen van de Schie- damsc Wilhelminahavenmond kwam het schip op een afstand van 30 k 40 m uit de Noordelijke Maasoever in aanvaring met de 1352 ton metende „Rheinstahl 52", die gesleept werd naast het motorschip „Rheinstahl 103" die 902 ton meet. De joeide Duitse schepen w i met erts geladen en op weg vl de Botlekhaven naar Duitsland. De „Deneb", waarvan kapitein A. Bot de gezagvoering had. sneed de koerslijn van de Duitse schepen. De aanvaring die hie rep volgde was het gevolg van een onjuiste manoeuvre van een der par tijen. Het Nederlandse schip liep geen scha de op en kon na de aanvaring zijn reis vervolgen, maar de „Rheinstahl 52" zonk ter plaatse. Men neemt aan dat het schip in drieën is gebroken. Bij de botsing maakte de naast het getroffen schip varende „Rheinstahl 193" «en uitwijkmanoeuvre, waarbij dit schip tot overmaat van ramp in aan varing kwant met het Noorse zeeschip „Hilde", dat gemeerd lag bij de werf van de Scheepsbouwmaatschappij Nieu we Waterweg. De „Hllde" liep zware ■chade op: een deuk van ongeveer 3 meter lang en anderhalve meter breed. Van de „Rheinstahl 103", waar van schipper Wilhelm Vogel de ge zagvoering had, werd de boeg bescha digd. Aan boord van de gezonken „Rhein stahl 52" bevonden zich de schipper Al fred Walther met zijn vrouw, twee kin deren en een matroos. De bemanning van de Nederlandse sleepboot „Condor", die toevallig in de onmiddellijke nabij heid voer, wist de opvarenden tijdig van boord te halen en aan wal te bren gen. F't vijftal heeft een veilig onder komen ekregen in het Scandinavische zeemanstehuis in Rotterdam. De „Rheinstahl 52" kwam ouiten het vaarwatt tot zinken. De Rijkswater staat het ft de plaats waar het wrak gezonken is met de gebruikelijke wrak- verlichtu gemarkeerd. ment: Men ving de grote bok, die werd gebonden en op een piatte wagen in triomptocht naar het nieuwe kamp ge bracht. Kennelijk was de kudden verslagen, nu de leider ontbrak. De overigs die ren werden op dezelfde wijze in de hoek gedreven en kort na het mid daguur was het oude kamp leeg. De herten krijgen in het nieuwe kamp in ieder geval meer gras te eten. En boswachter Verbeek is voldaan be gonnen aan zijn vakantie in Scheve- ningen Volgens het Londense zondagsblad „The News of the World" zou prinses Grace een baby verwachten. Het blad noemde de bron van zijn inlichtingen niet Het Monegaskisch vorstenpaar heeft al twee kinderen: Caroline van 7 en Albert van 6. QCÈNES als deze speelden zich af tijdens het hertevangen zaterdag in Maasland. Het leek a}_ en toe op een Spaanse corrida zij het dat de lucht wat be wolkt wasDe grote strijd ging tegen de bok. Na veel in spanning gelukte het de vang- ploeg dit sterke dier tegen de grond te krijgen, al duurde dat dan niet zo lang. Maar de hierbij afgebeelde tegenstand van de bok was toch het laatste. In de hal van het station der Ned. Spoorwegen te Venlo ontstond zaterdag middag grote consternatie toen een 17- jarig Duits meisje dat met haar ouders naar de restauratie wandelde, plotse ling van achteren werd aangevallen en in haar keel werd geknepen. Het meis je, afkomstig uit Wankum, kon spoedig worden ontzet. De dader, een 17-jarige spastische Jongen uit Nijmegen, werd door de Kon. Marechaussee gepakt, doch wist nog enkele malen te ontvluch ten. De jongen kon geen verklaring ge ven waarom hij het voor hem onbe kende meisje had aangevallen. 1 Mr. Luns verklaarde nog, dat het ge tijd zal duren, voordat beide landen volledige overeenstemming hebben be reikt over de verschillende hangendè financiële kwesties. Uiterlijk voleenf jaar zullen de ministers weer bij elS £°™en. Dr- Soebandrio zal dan naar Den Haag komen. Intussen zal het overW worden voortgezet door de gemenedf commissie. Zaterdag werd m DiS nog een receptie gegeven voor de Ne derlandse gemeenschap. Daarna boden minister en mevrouw Luns de Indone?,. sche autoriteiten een diner aan. De hear en mevrouw Soebandrio gaven gisteren een lunch m de jachtclub van dl nesische marine te Tandjong Priok ge. volgd door een boottocht door de havfn. Mr. Luns heeft president Soekarnn nog een dankbrief en minister Soeban drio een telegram gezonden, waarin bn dankt, voor de zeer edelmoedige gas vrijheid, zijn echtgenote, zijn de legatie en hemzelf betoond. hh zegt er van overtuigd te zijn, dat de open en openhartige besprekingen een belangrijke bijdrage vormen tot de ver dere normalisering van de betrekkingen f b e land5n- °e hartelijke ont- hoor president Soekarno vormde een hoogtepunt. ™e Behalve minister en mevrouw Soe- Juaren,i,0g ta,'üke autoriteiten op het vliegveld aanwezig om afscheid Minister en mevrouw Luns vertrokken met enkele leden van hun. napht Cjap unaalL Karatsii. waar zjj de imcht doorbrachten om vandaag door te U'ze" na?r New Delhi voor een officieel and,ere delegatieleden bega- Nederland"" rechtstreeks naar rijksweg 2 (Amsterdam-Utrecht) ifi+ nl oV "3"jange heer A. B. Huls uit De Bilt omgekomen toen hiï mat or de mMdenberm schoot S^',gen e®n urt he richting Amster- bomende personenauto botste. De ze ven inzittenden van deze tegenlieeer h«r vltSte best|:urö door dé heer Kurt Matthissen uit Itzehoe, zijn met verwondingen naar het sads- en gebracht 2iekenhuis Utrecht over- die als vertegenwoordiger voor dit be drijf kan optreden in de provincie Zuid-Holland. Standplaats Rotterdam en/of omgeving. Leeftijd plm. 30 jaar. Goede algemene ontwikkeling. rijbewijs BE Geboden wordt: interessante werkkring met vast salaris, provisie, onkosten vergoeding. Eigenhandig geschreven brieven met pasfoto wor den ingewacht onder no. 1942 bur. van dit blad. BREUKLIJDERS.Wïst u dat door het dragen van SCHOLTE's PATENT- LUC HTBREUKAPPAR A AT al uw breukbezwaren ver dwijnen? Vraagt boekje met afb. en prijs. FIRMA SCHOLTE, Pr. Margrietlaan 55, R'dam-N., tel. 83622, Ro 114 Probeer bet 'och eens met een koerier. U zou .liet de eerste zijn die tóch een hulp vindt voor de huishouding, of toch een woongelegenheid op het spoor komt, of toch een ge bruikte goede fiets ontdekt. Probeer het eens. plaats een koerier. En groter wordt uw kans als u het twee of drie keer achtereen doet bijvoor beeld met een dag er tussen. Iïo.14 MaaJc geld van wat u niet meer gebruikt, plaats een koe rier. "De ervaring leert dat u er dan het reeste voor knj'gt. Veelal bent -1 het binnen een dag kwtjt. Noem een (redelij ke) prijs in de koerier. Dat tverkt bet best. Bel 113588 en vraag naar toestel 50. Ro.14 vraagt met lagere technische schoolopleiding. SOLLICITATIES: SLUISJESDIJK 20, ROTTERDAM Ro 102 Prima slaapbanken v.a. 166. Vraag catalogus. „De Specia list". thans Heemraadssingel 251. Rotterdam. Tel. 39938. Ook voor andere neubelen en vloer bedekking. Ro.14 £y- <*efect? Bel Inriermeco, jj pt u hirekt Reparatie ■ndien mogelijk aan huis. Geen fvoné zonder beeld. Tel. 36473- 170079. Na 18 uur 57948. Ro7 Onnavolgbaar grote coHcctie Transistor-radio's voor prijzen waarvan u alléén durft te dro- men. „Correct", Zaagmolen, str. 102-106, tel. 48239. Ro 7 T.V. defect? Bel Indermeco die helpt direkt. Reparatie indien mogelijk aan huis. Geen fvooo zonder beeld. Tel. 36473- 170079. Na 18 uur 57948. Ro.7 Beleggingspandje te koop gevr'. in H'dam of Schiedam. UitsL van part. Directe afwikkeling A contant. Br. 2etter A Rotter- aamsChe kantoorboekhandel, Frits Ruysstr. 22. Ro.16 Kunstgehittenreparaties, le kl. werk onder 'oliedige garanüe. BilHjke tarieven. U kunt er op wachten. Instituut ..Dentilla" Hoogstr. 40, tel. 126010. Rot terdam, Ro.14 Al brandt het maagzuur nog zo fel een HlSP-tabletje blust het wel. Ro.14 vraagt ter verdere opleiding. Nwe. National elektr. Zig-Zag- Naaimachines voop slechts f 260. Slechts enkele stuks. Maakt knoopsgaten, werkt af stopt en borduurt. Groen N.V Vierambachtsstr. 114 (hij Ma- thenesserolein). Telef. 36653. Ro.14 Beddenmakerij Hendriksen? Oostplein 51, naast Vrije Volk, tel. 131992 is voor beddenrepa ratie reeds meer dan 50 jaar een vertrouwd adres. So 14 LI. verpleegster (prot.) zoekt kamer omgeving Oostmaaslaan. Br. ond. nr. 1941 bur. van dit b'a°- Ro.12 Orgel, 6 spel 23 registers, ir. eiken kast en prima staat, Ges- kes, Geerlaan 119. Ridderkerk. Tel. 01896—2907. Ro8 Te huur AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR 4-5-6 pers. Ook Sambabusjes en bestelwagens. Garage Davos, Oudaenstraat 8-14, Rotterdam. Telefoon 13 8744 na 6 uur. Tel. 11 69 08, 154956. Ro 110 SOLLICITATIES: SLUISJESDUK 20, ROTTERDAM Ro 102 Enige medewcrkers(sters) ge-Voor zo spoedig mogelijk ge- vraagd. JVïulo-diploma ^vereist.vraagd een net WINKEL- N.V. Gebr, Goedhart. Koel-en Luchitechnische Apparaten. Spangensekade 14, Rotterdam, telefoon 15 29 u. Ro2 Japan-Importeur vraagt aan komend showroombedlende (mul,). Leeftijd tot 18 jaar. Aanmelden Ponteyn en Swart, Groothandelsgebouw, 6e etage, Ingang C. r0j Verzekeringsmaatschappij centrum zoekt bediende voor de postkamer. Telefonische inlich tingen: 111720, toestel 110. Ro.2 Nouveauté C. Katz N.V. Da mes-modegroothandel. Groot handelsgebouw E6. Rotterdam vraagt voor kantoor aank. adm kracht (vrl.) voer administra tie en typewerk. Ulo-diploma strekt tot aanbeveling. Soil, aan de directie. R0,2 Verzekeringsmaatschappij in centrum zoekt Steno-typistes, geroutineerde Typistes en Jong ste bedienden. Tel. Inlichtingen 111720, toestel 110. Ro.2 Gevraagd nette werkster, da gelijks van 830 tot 14 u. Hoog Joon. Aanmelden: Elles Heren- kleding-Modes, Korte Lijnbaan te! 116570. Ro2 11 Hulp in de haish. gevr. voor halve dagen of 3 dg. p. week. Werkt, en loon nader overeen te komen. Mevr. Porthelne. Ho- zartiaan 143, H'berg, tel. 186714 Ro2 MEISJE, leeftijd 15—17 jaar. Bij Neeleman's Levensmidde- lenbedrijf Berkel. Ro 2 Gevr. WINKELMEISJE m ie- vensmiddelenbcdriff, 16 jaar. H. Griffioen. Kortekade 16, tel. 139853. Ho. 2 THANS UIT VOORRAAD LEVERBAAR verwacht U gaarne. R0IO6 Huisdierenpension „Deltahof U kunt gerust met vakantie gaan. WU verzorgen intussen uitstekend uw hond of kat. Evt gehaald en gebracht. Mevr. De Leeuw van "Weenen-Euser, Zee- difk 173, Oudenhoorn, tel, 01882- 26a-Ro.14 Gloednieuwe wasmachines van af S 95. 50 liter inhoud met schoonheidsfoutjes. Originele fa brieksgarantie. Ook kredietser- vice. Depot Waanders. Rui), straat 48, telefoon 55286. Ro.5 Ik ga weer naar Nelly vaa der Meer voor een hoed. Noordmo- lenstr. 67, tel. 81369. Ook voor paraplu's en bruidssluiers. Ro.5 Wascombinaties van 598 voor S 379, schoonheidsfoutjes, was- JThcbines f 109. centrifuges f 119: wasautomaten 595 Stolk-Zonen, Sfadhoudersweg 51c. tel. 85574. Rol Banketbakkerij Schelfers Lijn baan 87. tel. 11723» vraagt LEERLING VERKOOPSTER en LEERLING BANKETBAKKER. Ro. 2 Autosloperij A. visser Sc Za. N.V-, Qmmoordseweg 48, Rot- terdam-14. kei. (010) 138647 vr. te koop: Schade-auto's van 19561964. Zéér hoge prijzen! Ruime keuze onderdelen voor radig. Na 18 u,: (0101 131623/ 184590. R0.6 Voor n' brommer sortering in ruil event, gemakkelijke beta ling? Alom bekend naar Wllly yan Gmit, Walenburgerweg 143 tel. 89600 R'dam. Ho.S Gaat u trouwen of heeft u een nieuwe woning? Krediet voor iedereen tot ƒ5000 voor aan- schaf meubilair woningtextiel Vraagt gratis folder, dan krijgt u algehele inlichtingen. Pasi- 1371. R'dam.Ro 5 50 nwe. V.W. zonder chauffeur. 9 pers. busjes. Open en gesl. bestelauto's en luxe V.W. Ga rage A.V.O., Ketelaarstr. 9 bij de Baan. Tel. 133450-48862. Van Bokeiweg 2. Schiedam, achter het Station. Tel. 150940. Ro.16 Gebruikte dingen omzetten In geld. Velen deden het met een koerier. Merkwaardige erva ringen. Noem een redelijke prijs fn de koerier, dat werkt verbluffend goed. Schriftelijk of telefonisch opgeven aan ons kantoor. Ro.17 Kampeercentrum - A.N.W.B. Bondstentenverhuurder. Ver huur zonder borg. Verkoop van uitsluitend Governor tenten. Al le modellen 1964 op ons show terrein Hoogstraat hoek Bo- tersïoot ie zien. Alle folders v°°r verhuur op aanvraag «tratis thuisgestuurd. Hoogstr. 44 bij Oostplein. Tel. 126223, Rotterdam. Zeer voordelige be. ialingsregellng. R0.13 Vakantie. Opruimingstenten - 20-25 pet. korting allerbeste fa- bricaat ook aanhangwagens. De Tentenspecialtst. Pascalweg 98, Lombardijen, tel. 197052. Ook 'a avonds. Ro.13 gevraagd of zelfstandig meisje voor dag en nacht. Werkster aanwezig. Kiem gezin. Mevr. Kok, Rotter damse Rijweg 116, tel. 15 57 37.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2