'4 ff NORTH 't is weer tijd voor Esperantistenjeugd uit twaalf landen bijeen DRONKEN MAN SLEURT AGENT AAN AUTO MEE RET-man lost belofte in: na 42 jaar tr Inbraken in bouwketen Samkalden genoemd als burgemeester v an R'dam Wildvreemde vrouw met dolkmes gestoken 1.15 D Nuchtere eis tegen dronken inbreker Arts P. L. Stal opvolger van prof. Muntendam Wereldcongres in „De Tempel Bouwkundige gearresteerd Twee Belgische meisjes dood aangetroffen „Ik had er de pé in Watertaxi's gaan parkeemood bestrijden Minder deelnemers dan werd verwacht Spaarresultaten E. G. J. Brokeiër tot ridder benoemd E Rotterdamse bustocht Protestantse Unie B" de R.E.T. heeft een man afscheid geno men, die 42 jaar nodig R.E.T SPECULATIEVE SPECULATIE de rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 4 AUGUSTUS 19öl (Van een onzer verslaggevers) ,E (openbare) Abraham van Beijerenschool aan de Delftweg veel 'beter bekend als de school van ,,meesti;r Hack" is niet meer: met ingang van 1 augustus heeft zij opgehouden te bestaan. Het aantal leerlingen, dat de school bezocht was zo gering geworden, dat het niet langer verantwoord was de school deuren open te houden. GERODDEL Dir.'gen. volksgezondheid zó zacht zó geurig tische) is een (soeialis- naam toegevoegd aan de lange rij van kandidaten, die mr, G. E. van Walsum als burgemeester van Rotterdam zouden kunnen opvolgen. Het is ex-minister prof. dr. I. Samkal den, hoogleraar aan de Land bouwhogeschool te Wageningen en lid van de Eerste Kamer voor de P.v.d.A. Zoals bekend, legt de eerste burger van de Maasstad op 1 maart van het volgend jaar zijn ambt neer in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. (Van onze rechtbank verslag-gever) IN een vlaag van waanzin stak de 26-jarige kantoorbediende G. van O. uit Rotterdam bij een tramhalte op de Rotterdamse- dijk in Schiedam een vrouw met een dolkmes in haar schouder. Dat gebeurde op 17 maart van dit jaar. Een werkelijke reden voor de aanval op de hem wild vreemde vrouw had Van O. niet. j-jOOFDlNSPECTEUR O. J, Koster van het bureau De Slïnye kon maandagavond in Rotterdam- Charlois vergenoegd kijken (toen hij met zijn vrouw op de tribune van het CVV-veld zat) naar een kleurige vlaggenparade die voorafging aan de Jeugdvierdaagse Rotterdam. Eén onderdeel van de parade had zijn bijzondere belangstelling: het hijsen en weer neerhalen van de vlag van de w.s.v. Te Voet Voorwaarts en het hoog in de mast laten wapperen van de vlag van de Raad voor de Licha melijke Opvoeding. Amsterdamse primeur Jeugdvierdaagse BSS School „meester Hack" historie geworden... Vele oudere bewoners van Over- schie zullen het nieuws over de sluiting van de school met een tikkeltje weemoed hebben verno men. Onder hen zijn ongetwijfeld ook talrijke kerkelijke georiën- teerden, die dat lag nu eenmaal zo in Overschie bij meester Hack" in de schoolbanken hebben gezeten. De openbare school was een van de drie scholen, die het vroegere Overschie rijk was: er waren nog een christelijke school van „mees-. ter Dun") en een rooms-katho- lieke (van „meester Maas"). De drie scholen stonden vlak 'bij el- Deljtweg. Het schoolgebouw werd in 1882 Een inbraak, in dronkenschap ge pleegd, "kwam de 23-jarige stokerolieman A, V, dinsdagmorgen voor de rechtbank ja Rotterdam op een nuchtere eis van twaalf maanden gevangenisstraf, waar van drie maanden voorwaardelijk, te slaan. De dag voor Kerstmis 1963 was V. met zijn vriend Van de R. op stap gegaan. Vele café's werden bezocht, vele verte ringen werden gemaakt en, zoals dat bijna altijd gaat, op een gegeven mo ment was het geld op, maar de dorst bleef even hevig. „Dan maar inbreken", besloten zij eensgezind en zochten een café op aan de Nieuwe Binnenweg, waar zij eerder in de nacht wanen geweest. Van de R. trapte de voordeur in, waarna beiden probeerden een kassa open te breken. Toen dit nuttige-ding ineens begon te rinkelen, schrokken zij en namen, met meeneming van 85 gulden en vijf pakjes sigaretten de henen. Van de K. werd. snel door de politie achterhaald, en door de rechtbank tot vijftien maanden cel veroordeeld. De justitie moest echter wachten tot V. van pi langdurige zeereis terug was ge keerd, voordat zijn zaak voor de rech ter kon worden gebracht. De officier zag in V.'s ..vriend'" de aanstichter van het kwaad. Hij wilde het ™j een gedeeltelijk voorwaardelijke straf laten. Uitspraak op 7 augustus. In juli werd bij de Spaarbank te Rot terdam een rond bedrag van 19.570.000 ingelegd, 2.068-000 meer dan in dezelf de maand van het afgelopen jaar. De terugbetaling bedroeg 19.190.000 en dat is een toeneming van 3.679 000 ten op zichte van juli 1983. Het spaaroverschot in juli was dus 380.000, waardoor het tegoed van 520.213 spaarders was gestegen tot 398 820.000 Etoor middsl v an spaarbusjes werd f 378 000 gespaard. Het spaarresultaat m 182 bedrijven was 222 000. Leer- ungen van 408 scholen brachten/ 58.000 bijeen. opgetrokken, maar moest tien jaar later vanwege de verzakkingen worden afgebroken en herbouwd. In de gemeenteraad van het toen nog zelfstandige Overschie is daarover heel wat te doen ge weest. Er werd druk over gerod deld en daarbij werd de naam van meester Hack" niet verzwe gen. Schoolmeester Hack heeft dertig jaar de scepter over de school gezwaaid en behoorde in die tijd met de burgemeester, de se cretaris, de dominee en de no taris tot die bewoners van Over schie, voor wie men de hoed af nam. Over „meester Hack" gaat het ver haal, dat hij eigenlijk Hak heette. Hij zou echter de gemeentesecretaris van Overschie zover hebben weten te krijgen, dat deze hem in het be volkingsregister als Hack door het leven liet gaan. Meester Ha(c)k zou dat veel deftiger hebben gevonden. Er werden nog meer verhalen over „meester Hack" verteld. Een ervan gaat over de ruzie, die hij doorlopend had met het hoofd van de christelij ke school, „meester Dun". „Meester Hack" (overigens een keurige man, die de schooltijd aanving met gebed) en .meester Don" gunden elkaar het voorzitterschap van de commissie tot wering van schoolverzuim niet. De vete kwam op kooktemperatuur, toen bekend weed dat een van de twee „op zichzelf" had gestemd. Als gevolg van de vele ophogin gen van de Delftweg is de school onder straatniveau komen te lig gen. Het gebouw maakt de indruk nog hecht te zijn, maar het zal toch niemand verwonderen, als het binnenkort wordt gesloopt. „Meester Hack" is opgevolgd door de meesters Van Dijk en Nannenberg. Zij zijn ook over leden, maar hun namen worden nog steeds met eerbied genoemd. Gedurende de Tweede "Wereld oorlog bood het schoolgebouw enige jaren onderdak aan Duitse soldaten, die kans zagen de lokalen in recordtijd m een zwijnenstal te veranderen. Tot directeur-generaal van de volks gezondheid is benoemd de heer P. L. Stal, thans plaatsvervangend directeur-gene raal. De benoeming gaat in per 1 oktober 1964. De heer Stal, die arts is, volgt prof. dr. P. Muntendam op, die gewoon hoogleraar in de sociale geneeskunde aan de Rijks universiteit in Leiden zal worden. Prof. Muntendam was reeds buitengewoon hoogleraar. Hij besloot n.a.v, deze benoe ming om zijn functie bij het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid neer te leggen. Minister Veldkamp heeft prof. Muntendam per 1 oktober benoemd tot adviseur bij zijn ministerie. Dokter Pieter Leonard Stal is sinds 1 juni 1959 plaatsvervangend directeur- generaal van de volksgezondheid. Hij werd op 10 mei 1900 m Maassluis ge boren. In 1934 vestigde dokter Stal zich als huisarts in Apeldoorn, waar hij van 1938 tot 1948 gemeente-arts was. Het terrein van de sociale gezondheids zorg en in het bijzonder de kraamzorg heeft zijn bijzondere belangstelling ge kregen In 1948 werd hij voorzitter van het provinciaal Gelderse groene kruis en in 1950 van de Nederlandse vereni ging tot rheumabestrijdmg. Begin 1951 werd dokter Stal benoemd tot geneeskundig inspecteur in algemene dienst bij de geneeskundige hoofdinspec tie van de volksgezondheid. Nog in het zelfde jaar werd hij plaatsvervangend hoofdinspecteur bij deze inspectie, welke functie hij gedurende bijna acht jaar heeft uitgeoefend. 5 Luister naarst Is weer tijd voor North State", met de Dutch Swing College Band o.l.v. Peter Schilperoort via Radio Veronica-za, 11,15, zo. 10.30. «li. 19.00, 4e, 18,45 NEGEN EN ZESTIG kinderen uit twaalflanden het zouden er 71 moeten zijn geweestmaar een Pools meisje en een Bulgaarse jongen kon den geen visum krijgen zijn nu als gasten van de Esperantisten Vereni ging van Nederland bijeen in het con ferentie-oord „De Tempel" in Over schie. Van 1 tot 8 augustus wordt daar het Jeugd-Esperantisten Wereldcon gres gehouden. Behalve acht leidsters uit ZwedenZuidslaviëOostenrijk, Engeland, Bulgarije en mevrouw H. Woesink-Boet uit Arnhem als Neder landse leidster zijn alle deelnemers en deelneemsters kinderen tussen zes en dertien jaar. De jongste is Lisa Helmuth uit San Diego in de Verenigde Staten: vijf jaar oud. Zij spreekt vloeiend Esperanto. Es ther Savir. veertien jaar, komt uit Hai fa in Israèl. Zij heeft een heel dikke en lange haarvlecht en een paar weemoe dige ogen. Als je haar vraagt, waar haar ouders vandaan komen, lichten die wat verontwaardigd-verwonderd op: „Uit Israèl natuurlijk!" Later vertelt zij er meer van: die zijn beiden uit Polen afkomstig, en die afkomst bergt, zoals men weet, een onvoorstelbaar leed m zich. De taal van het congres is vanzen- sprekend Esperanto. Het spreken van eigen taal is streng verboden. Een kind, dat een paar woorden in de eigen taal durft te spreken, wordt door z'n karne- raadjes prompt uitgemaakt voor „kroko- dillx" en dat is in dit gezelschap een héél slecht ondier. Het programma van het congres is uitgebreid. Zaterdag zijn de deelnemer- tjes en deeineemsiertjes ontvangen, maandagmiddag trad het Kindercircus Elleboog uit Amsterdam op, metm Esperanto feilloos uitgesproken teksten. Door het nogal dreigende en koele weer kon een hav-enrondvaart niet doorgaan. Verder heeft het Zuivelbureau nog at tracties m petto, de congressisten zul len de AVRO-studio in Hilversum be zoeken en er wordt een middag gere serveerd voor bezoek van ouders en be langstellenden. Die zullen de kinderen zelf rondleiden. En tenslotte zijn er be zoeken aan de Shell-raffinaderij in Per nis en aan Madurodam in Scheveningen. In het jeugdhuis „Goude Wieken" te Den Haag zullen de congressisten de Haagse jeugd een avond bieden. Voor die avond wordt hard gewerkt. Zaterdag zal te Den Haag het con gres uiteen gaan. Niet alle deelnemers gaan dan naar huis: een aantal gaat naar Amsterdam voor een jeugdcon- gres in het Anne Frank-huis. Bij Koninklijk Besluit is de heer E. G. J. Brokmeier, directeur van de N.V. Kaashandel Betz en Jay te Rotterdam, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze koninklijke onder scheiding houdt verband met bet veer tigjarig dienstverband van de heer Brok meier bij de kaashandel. Direct na zijn middelbare schoolop leiding trad hij als employé op de bui tenlandse afdeling in dienst bij Betz en Jay. Na verloop van tijd volgde zijn benoeming tot procuratiehouder, waar na hij in 1953 directeur werd. (Van een-onzer verslaggevers) EN dronken man heeft maandagavond een agent van de Rotterdamse politie 25 meter aan zijn auto mee gesleurd, De agent werd gelukkig niet gewond. De man, de 54-jarige bouw kundige C. de R. uit Rotterdam, is ge arresteerd wegens poging tot doodslag. Het gebeurde op de Bergse Linker Rottekade. De heer De K. wilde, al hoewel hij sterk onder invloed van drank was, met zijn personenauto wegrijden. Een politieman, die tevoren was gewaarschuwd, gaf de man een stopteken. De R. reed door. Op het laatste ogen blik wist de agent voor de auto weg te springen om niet te worden, aange reden. Hij slaagde er echter in de linker deur open te rukken. De dronken man sloeg het portier weer dicht en sleurde de agent 25 meter mee. Toen moest de politieman loslaten. Hij werd niet gewond. Hij stond op en stapte bij zijn collega in de surveil lance-auto. Zij volgden de personen auto. De R. stopte in de Meeuwenlaan te Hillegersfeerg. Hij werd aangehouden en in het bureau Bergsingel opgesloten. Zijn nj bewijs is ingenomen. Voor de bustocht van Rotterdam naar hei Uddelermeer ter gelegenheid van de landdag van de Protestantse Unie, die woensdag 26 augustus gehouden zal wor den, kan men zich tot 19 augustus op geven bij de heer C. Deijkers, Chr. de Wetstraat 107b Rotterdam-Z. 9 hr»»-.£l_ -ï -Xié AAUV4.ll heelt gehad om een be lofte in te lossen. Het w®s de heer P. Waira- ven (baas bovenleiding}, öie, toen hij bij de R.E.T. kwam solliciteren, be loofde: „Ik blijf tot m'n 65ste..,." In de eerste wereld oorlog was de heer Wal raven zeeman. Hij heef j or geen al te beste her inneringen aan. Hij werd tolfs eenmaal getorpe deerd. Desondanks hield |JÜ het een paar jaar vol, hoofdzakelijk door hei feit. dat het varen hem Seen windeieren legde. In 1921 kreeg hij er echter schoon genoeg van en stapte bij naar de om een baan. „Zeeman? Nee. liever niet. Dan ben je van avond alweer weg", kreeg hij daar te horen. Als antwoord gaf de heer Walraven toen de belofte, dat hij tot zijn pensioen de R.E.T. trouw zou blijven. En dat heeft hii nu waar gemaakt. Op zijn laatste R.E.T.- dag werden de heer Walraven en nog vier scheidende bedrijfsgeno- ten toegesproken door directeur drs. C. G. van Leeuwen. De heer "Wal raven, al eerder konin klijk onderscheiden, kreeg alsnog de zilveren penning en het vererend getuigschrift van de Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel. Drie van de vier an dere scheidende R.E.T.- mannen ontvingen de- zelfde onderscheidingen: de heren G. H. Strijbos (lste conducteur, 44 dienstjaren, A. v. d. Vel den (lste bediende geld kamer, 44 dienstjaren) J. M. A. Vanhooff (lstte voorman depotarbeider, 41 dienstjaren). Autobuschauffeur J. Essebaggers had te wei nig dienstjaren (33) om volgens de harde regels in aanmerking te ko men voor het eremetaal. 9 De volgende kandidaat-surnumerairs zijn bij beschikking van de staatsse cretaris van financiën benoemd tot surnumerair van 's Rijks Belastingen m tijdelijke dienst voor onbepaalde tijd (zonder vakexamen) te Rotter dam, Rijksbelastingacademie: F. J. L. Beets, J. Buiter en D, H. Heijstek. Naar de Vlaardingse politie eerst van morgen, dinsdag wist te mélden is in het afgelopen weekeinde in Vlaardingen m verschillende bouwketen ingebroken. In de wijk Holy moesten drie keten het ontgelden. Er werden kleine voor werpen ontvreemd. Een keet op het terrein van de Be- neluxttmnelbouw werd eveneens openge broken. Hier werd een hoeveelheid ge reedschap gestolen. In de "Voorstraat werd ingebroken bij het schildersbedrijf Ruco. Een aantal potten, verf -en ander schildersmateriaal werd gestolen. Twee Belgische meisjes, die sinds za terdag na een wandeltocht door de ber gen in het Zwitserse plaatsje Leysm wer den vermist, zijn gisteren dood aange troffen De meisjes zouden een val van zeker 450 meter hebben gemaakt. De twee dames, de achttienjarige- Edwige Hertsens an de even oude Godelieve Nys, beiden uit St. Niklaas afkomstig, maak ten deel uit van een groep van twintig meisjes. Zij zijn allen lid van de .Allian ce Nationale de Belgique", een christe lijke (r.k.) organisatie, wier leden in Zwitserland met vakantie zijn. De beide omgekomen meisjes zouden zich even van de groep hebben afgezonderd om uit te rusten. De overige achttien meisjes zijn zonder hen verder gegaan, zo heeft de politie vernomen. (Van onze speciale verslaggever) OPNIEUW Het schijnt meer en meer gewoonte in Nederland te worden op benoemin gen van burgemeesters en ook van Commissarissen van de Koningin vooruit te lopen. Vroegtijdige pnbli- katies {hebben een groot nadeel voor een serieuze kandidaat, omdat diens kansen er zonder meer door worden verkleind. Meer dan eens is het voor gekomen dat benoemingen, welke in de pen waren, alleen hierdoor niet zijn doorgegaan. Gaat het met prof. Samkalden de zelfde kant op als met mr. F. K. Kra- nenbtirg en burgemeester W. Tho massen van Enschedé, beide figuren, die eveneens voor het burgemeester schap van Rotterdam, zouden zijn be stemd? De heer Kranertburg werd nog niet zo lang geleden benoemd tot com missaris van de Koningin in de pro vincie Noord-Holland. En de heer Tho massen zou hebben laten doorscheme ren geen ambities voor de Maasstad te hebben. Hoe het verder ook zij, op 't ogen blik is het nog zo dat het burge meestersambt in Rotterdam door elke Nederlander van onbesproken gedrag kan worden bekleed, zodra er een vacature ontstaat Misschien moet hij, gezien de politieke verhoudingen in de Rotterdamse raad, wel van socialis tische huize zijn. wat de spec vu la ties iets trefzekerder kan maken. Niettemin vragen we ons af, of prof. Samkalden er zelf ai iets van weet, terwijl we betwijfelen, of de heren Kranenburg en Thomassen ooit serieus zijn benaderd. Hij was net gaan solliciteren en had voor de zoveelste maal nul op het rekest gekregen. Hij verklaarde dinsdagmorgen voor de Rotterdamse rechtbank: „De vrouw, die naar kennissen in «en tram zwaaide, irriteerde mij. Ik had er de pest. in en wilde mijn kwade bui op haar afreageren. Zij had bet wel naar haar zin en ik niet, dat kon ik met hebben". „Deze mam is niet toerekeningsvat baar", concludeerde de officier van jus titie en eiste ontslag van rechtsvervol ging, terbeschikkingstelling van de rege ring en opname van de verdachte in een inrichting voor geesteszieken. ,.U had de vrouw wel dood kunnen steken", merkte de president, mr. R. J. Brunner. op, „uw dolkmes raakte het linkerschouderblad en miste maar net longen en halsslagader". Het bleek dat de kantoorbediende al eerder in psychiatrische mrichingen had vertoefd. Hu had geruime tijd geleden een voorwaardelijke straf gehad. De steekpartij was vlak na het aflopen van de proeftijd gebeurd. Uitspraak op 7 au gustus. Op de Floris de Vijfdelaan te Vlaar dingen reed maandagmiddag een vracht auto achteruit de parkeerstrook af zon der voldoende op het verkeer te letten. Een personenauto, bestuurd door de 36- jarige R. M. kwam met de vrachtauto in botsing. Er waren geen persoonlijke ongelukken, maar de personenauto werd ernstig beschadigd. Tippelaars vormen eenheid in vierdaagse Rotterdam (Van onze speciale verslaggever) Met ingang van 1 september a-s. krijgt Amsterdam z'n eerste watertaxi's. Het zjjn rondvaartboten van de Verenigde Amsterdamse Rond vaartrederijen, die een geregelde dienst beginnen tussen vier plaatsen aas de rand van de hoofd stad en twee plaatsen van het drukke centrum. Zowel in de morgen- als in de avondspitsuren worden de boten inge zet. De watertaxi's hebben ten doel de parkeemood te bestrijden, Kortparkeer- ders krijgen in Amsterdam nauwelijks een kans. omdat er zoveel langparikeer- Toch laat men Dit was de bekroning op het werk van de heer Koster, die een eind maak te aan allerlei wandel controverses, die, zo er niet zou zijn ingegrepen, tot meerdere jeugdvierdaagsen hadden ge leid. De vlagwisselïng hield in. dat TW was samengesmolten met de Raad. De deelnemers die vanmorgen van start zijn gegaan van de Larenkamp en het Camissehuis, komen uit het hele land en zelfs uit het buitenland. Zo liepen groepjes uit Arnhem, Nijmegen en Oude Pekela gebroederlijk met deelnemers uit Duitsland, Engeland en zelfs Italié. Het grootste deel van de wandelaars heeft onderdak gevonden in het barak kenkamp aan de Dorpsweg. Maandagavond heelt de heer A C. ia 't Veld iedereen welkom geheten. Hij stak zijn blijdschap over deze „ene" jeugdvierdaagse met onder stoelen of banken. Hij hoopte dan ook dat die jon gens en meisjes als echte vriendinne tjes en vriendjes het vele moois dat Rotterdam biedt zullen bekijken. Dr. H. J. van Zuylen. als vertegen woordiger van de Raad, sprak heel kort (Dons Day was op de t.v.). Zijn woorden waren vooral gericht tot in specteur Koster Twee jeugdige wandelaars van de wsv BTS uit Nijmegen gaven aan de heer Van Zuylen namens het organiserende comité een boekenbom en een dankbe tuiging. Het showcorps Lombardijen met de bekende fleurige majorettes onder brak de sprekers voor een keurige show. De heer N. van Heiten, voorzitter van de Wandelkring Rotterdam, verwachtte van de jeugdvierdaagse dat er tussen de deelnemertjes goede vriendschapsban den zullen worden gesmeed. Zijn vrouw kreeg bloemen, omdat zij vorige week voor de 25-ste maal de Nijmeegse Vier daagse haö uitgelopen. De heer In "t Veld richtte nog spe ciale dankwoorden tot de heer Koster. Hij gaf mevrouw Koster bloemen, om dat zij zo goed koffie nad gezet tijdens de vele voorbesprekingen. Tot slot gaven eerst het muziekkorps Europoort uit Maassluis en daarna de Euroband uit Kralingen een mooie show weg. Het optreden van Europoort was iets te lang waardoor de Euroband wat in het gedrang kwam, wat de tijd be treft. De heer In 'i Veld was over het aan tal deelnemers maandagavond erg op timistisch. Aan voorinschrijvingen had hij ruim vijfhonderd wandelaars maar hij dacht er met vijftienhonderd te kan nen starten. ders m de binnenstad zijn. met voor de kort-, maar voor de parkeerders de boten varen. Sinds de invoering van parkeermeters op ver schillende plaatsen wordt het velen te duur de auto in de buurt van de werk- kring te laten staan, nog afgezien van het feit, dat er maximum parfceertijden zijn. Over de kosten is nog niets bekend. Het zou in de bedoeling liggen dag-, week- en. maandabonnementen ia te voe ren. Een proef met watertaxi's, in okto ber van het vorig jaar genomen, zou hebben bewezen dat het inzetten van boten van de rand van de stad naar het centrum zin heeft. Wat de tijd van varen betreft, kar» nog worden medegedeeld dat het onge- veed. een half uur kost om van de ver schillende steigers aan de rand van Am sterdam de binnenstad te bereiken. In het spitsuur, of de spitsuren, doet men er met een auto bijna even lang over. (Van een onzer verslaggevers) Vanmorgen tussen tien uur en kU elf zU« de jeugdige wandelaars voor de jeugdvierdaagse vim start gegaan. Omdat de deelnemers van de oude organisator TW nog niet waren ingelicht over do startplaats van de Raad aan de Laren- kamp vertrokken dezen nog van de Car- nissesingel, maar b(j de Camisseiaan gingen deze groepen reeds over op het parcours van de Raad. Het aantal deelnemers, «lat 1100 be- droeg, is toch iets beneden de verwach tingen gebleven. Deze eerste dag zal zo wel voor de 15- als voor 10-kilotneter» wandelaars worden onderbroken, met een rondvaart door de havens met een Spidoboot. •B»j K.B. is aan de heer O. C&r. Sillevoldt op zijn verzoek met ingang van 1 april 1955 eervol ontslag ver leend uit zijn ambt van notaris met standplaats de gemeente Rotterdam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1