KAMPEERDERS MAKEN ZELF EEN „CAMPING" Verrassende geboorte in nieuw hertenkamp Dorstige banketbakker gearresteerd Negen mijnwerkers kwamen behouden boven de grond AD. v. L. BLIJFT MOORD OP ELLY H. ONTKENNEN INSTANT PUDDING EDEL BOUILLON POEDER p we mes Sdhipp* Noord-Vietnam ADMINISTRATIEVE KRACHT Problemen in Hoek van Holland Politie moest optreden tegen brutalen Woningbouwcijfers voor Rotterdam >er onwel door inademen benzinedampen Hfaaslands kudde: 15 leden Vierde pier eiland voor kust van Scheveningen Record produktie woningbouw Joop Westerweel posthinim geëerd Voorarrest opnieuw verlengd Het weer in Europa Kind viel van schommel De aanvallen Opdracht De Ver, Naties Biefstuk Beproeving HU IS DE KONING TE RIJK DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1964 (Van een onzer verslaggevers) "jrrOEK VAN HOLLAND heeft ■Al weer kampeerdersmoeilijk- heden. De tijdelijke camping aan de Laageweg is al enkele we ken vol. En nu doet zich weer het Êeval voor dat de kampeer ders ergens anders hun tent of caravan opzetten, zomaar langs de weg op een of ander terrein. Dat mag nu eenmaal niet, zo dat dan de politie moet optreden. Niet eens Vragen mMf5 (Vervolg van pag. 1) MEDELEVEN (Van een onzer verslaggevers) 1>IJNA twee weken oud is nu de moord op de 26-jarige mevrouw Elly Hagers-Segov. Bijna twee weken houdt de 23-jarige bouw kundig tekenaar uit Rotterdam, Ad. van L. zijn ontkenning vol iets met de moord te maken te hebben. FEITEN BENEGAS elk 2e pakje of doosje Soort naar keuzo, elk 3e zakje van 32 ct. d - P%\ïW!k N' ,x<»\ a^o^xsjK'-hvv Pagina 4 In I>« Hoek dreigt thans het kampeer-1 probleeai zelis groter te worden dan iieit Parkeerprobleem en dat wil wat zegg®? - De campirsg aan <Je Lange- ■weg is Volledig bezet. Dat staat aan de ingang Tertn.eld en ook by de toe gangswegen tot Hoek van Heiland staaft 'Wrwijziirgsborden. Die schrikken de meeste kampeerders en caravan- "beiZitters at zodat zij rechtsomkeert snaken. Maar er zijn altijd nog mensen, die het dan toch gaan proberen. Campiigbe- iheefder Frans y- d. Berg moet ben de toegp'^ï onverbiddelijk weigeren. Vol en vol en dat galdt voor iedereen. Dan vertrektweer een deel va- de kam- 5>eeri°stigen. Maar eeft klein deel weet nog wel een •ander0 .Blamer. Zij zetten brutaalweg (him avto met tent of caravan ergens meer en gaan slapen. Ze kon het gebeuren dat de Hoekse politie deze week plotseling werd geeon- frenter™ Jftet een geheel nieuwe cam ping «a te Strandweg. Deze camping stond echter niet op de gemeentelijke kaarten- - Een van de brutale n echter had dis terrain ontdekt en had er zijn tent opgeslagen. H-"ar het is nu een keer ïo dat er meer schapen volgen wanneer er een over de brug fa. Di»s<ïf#avotïd was het aantal al ge- groeid. tot cujm dertig. Op het eerste ge acht. J0~t het allemaal niet zo «rg. Men dient echter te bedenken dat de kam peerders. hier snoeten leven onder de meest, primitieve omstandigheden. Water moeten z'l ergens in de buurt bij parti- cmteren npscharrelen. Wasgelegenheid is er helemaal niet. Het engste is echter het volkomen gemis ssa toiletten. Dat heeft tot gevolg dat er in de loop der dagen jes zij® ontstaan. Goede mest misschien maar vit hygiënisch oogpunt niet te ac cepteren. tussen het gras vete onwelriekende noop- ÏDaarpm achtte de Politie dinsdagavond 5? tij" Stomen om handelend op te treden. j™1* heeft dat overigens in alle vtfat Twee agenten wandelden over het zelfgemaakte campingterrem en vertelden <ie kampeerders dat zij woens dagmorgen Vertrokken dienden te zijn. Nu is het merkwaardige dat iedereen op een bepaald moment het risico neemt weggestuurd te worden. Wanneer het dan echter zover komt, dan blijkt men het er helemaal niet mee eens te zijn- Al spoedig waren de agenten omgeven door druk gesticulerende kampeerders. Even heerste er een soort Babylonisch spraak verwarring, want bij de kampeerders be vonden zich ook buitenlanders, voorna melijk Duitsers. Deze actie betekent echter slechts een nieuw uitstel van de moeilijkheden. Op een andere plaats en een andere tijd zullen -de kampeerders weer terug ko men. De Hoekse campingaccommodatic is nu eenmaal veel te klein. Natuurlijk is dit gedeeltelijk te wijten aan het feit dat men nog steeds op de noodcamptog moet hulzen* De definitieve camping aan de N'leuwlandsedljk Is nog steeds niet klaar, omdat er telkens nieuwe moeilijkheden opduiken, voornamelijk In verband met de waterafvoer. Maar zelfs wanneer deze nieuwe camping gereed is. zal het euvel niet verholpen zijn. Immers, deze camping is wei moderner, doch nauwelijks gro ter dan de aoodcamping aan de Lan- geweg. T)AAR staan ze, her en der ver- spreid, zonder accommodatie als „wilde camping", zomaar op terrei nen in Hoek van Holland, met cara vans en auto's. Te Rotterdam zijn in de maand juni 426 nieuwe woningen opgeleverd. In de maand juni van verleden jaar kwamen er 323 nieuwe woningen gereed en het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat er te Botterdam in de ja ren 1958 tot en met 1962 maandelijks ge middeld 509 nieuwe woningen werden opgeleverd. Dat gemiddelde is hoger dan dat voor Amsterdam 400 woningen en Den Haag 205 nieuwe woningen. In het eerste halfjaar van 1964 zijn er te Rotterdam 1.888 nieuwe woningen ge reed gekomen tegen 1.349 in het eerste halfjaar van 1963. Gemiddeld zijn er in de jaren 1958 tot en met 1962 te Rotterdam eik halfjaar 2.480 nieuwe woningen opgeleverd. Even als de maandcijfers zijn ook de halfjaar cijfers voor Rotterdam hoger dan die voor Amsterdam en Den Haag: respec tievelijk 2.050 en 1.288. Enkele «ndere vergelijkende cijfers, te Den Haag zijn er in juni 131 nieuwe woningen opgeleverd, ite Amsterdam 236. Verleden jaar uni jkwamen er in Den Haag 147 nieuwe woningen gereed, in Amsterdam 288. In het eerste halfjaar van 1964 kwamen er te Amsterdam 1246 nieuwe woningen gereed en in Den Haag 458. in het eerste halfjaar van 1963 wa ren deze cijfers 1.068 voor Amsterdam en 661 voor Den Haag. -"*■ (Van een onzer verslaggevers) DiBsdesnaorgen fa de schipper van net motettenkachip Toscania, de 36-ja- ri8e A- H- Verleun uit Haarlem, onwel «eworden door bet inademen van ben- zinedatnpen. j>e tanks van het schip, dat aa» de Strekdam ankerplaats F ligt ■moesten v-"orden schoongemaakt. Daarvoor was «en hoeveelheid wa ter in dn tanks gespoten. Schipper Ver leun gbig de tanks binnen en de acht- tiecjarige matroos P- J. Lanser uit de Huigaartesteaat kreeg opdracht steeds zn contact te blijven met de schipper. Op een gegeven ogenblik kreeg hij geen antwoord van de schipper. De matroos riep de 23-jarige stuur man F- A. Oudenbroek uit Amsterdam en jjpg een andere schipper. Gezamen lijk hebben Jc schipper Verleun aan dek gebracht. Nadat hij in de frisse lucht was bijgekomen is hij voor on derzoek naar het Zuiderziekenhuis ge bracht. (Van een onzer verslaggevers) DINSDAGMIDDAG omstreeks kwart voor vijf is de kudde tn het inmiddels vermaard gewor den Maaslandse hertenkamp al weer groter geworden. Een der reeën wierp een lammetjenan het vrouwelijke geslachtwaar door het totale aantal inwoners van he kamp op vijftien is geko men. Het was overigens een verras sing die geboorte. Zelfs verzor ger (gemeentebode), J. Huisman, wist niet dat er nog een drachtig hert in de kudde iaas. Anders was het na veel moeite ge slaagde vangen voor de over plaatsing vorige week zeker niet begonnen. Het wachten op de her- teribabies was namelijk eert der redenen voor het uitstellen van de verhuizing- Toen bleek dat er een hert op komst was, kwamen vele Maas- landers weer een kijkje nemen bij het nieuwe en fraaie kamp. Men had geen vermoeden dat het drie ënhalf uur zou duren voordat de kleine „Bambi" ter wereld kwam. Omdat de bevalling zoveel tijd in beslag nam heerste terecht de vrees dat moeder en kind of één van beiden het leven zou den laten. Normaal duurt een ge boorte bij de herten (draagtijd ne gen maanden) ongeveer een uur. Het was dus voor de heer Huis man en de vele Maaslande her- tenvrienden een pak van het hart dat het borelingske springlevend was en dat de moeder onmiddel lijk naar de 0p afstand geble ven kudde ging, haar spruit aanvankelijk aan zijn lot overla tend. Het hertje zelf stond, na enkele verkenningen, spoedig welis waar wankelend op de ranke poten en het gedraagt zich nu even nieuwsgierig verlegen als de overige veertien kuddeleden op de ruime Maaslandse herten wei... mmk Een Utrechtse banketbakker-kok, de 44-jarige H,, heeft minstens veertien Utrechtse slijters flessen jenever afhan dig gemaakt zonder ervoor te betalen. Hij stapte de winkel binnen, vertelde dat hij vader was geworden en bestelde ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis een grote hoeveelheid drank, meestal zo ter waarde van een gulden of tachtig. Als hij dan vroeg of hij vast een fles je never mee kon nemen, werd hem dat nooit geweigerd. Soms kwam hij dezelfde of de volgende dag nog eens terug om zijn order aan te vullen en nam dan en passant maar weer een fles mee naar huis. Hij gaf altijd adressen op in de auurt van de wijnhandel, maar als de drankvoorraad daar werd afgeleverd, bleek men niets van de bestelling af te weten. De banketbakker liep tegen de lamp toen een van de slijters argwaan kreeg, eens een kijkje ging nemen op het opge geven adres en merkte dat de zaak niet «topte. Hij beide al zijn collega's in Utrecht op om hen te waarschuwen, maar daarbij werd duidelijk.dat hij lang niet het enige slachtoffer van de op lichter was. Een van de wijnhandelaren besloot zelf op onderzoek uit te gaan. Toen hij bij een collega de naam noemde die H. hem had opgegeven, bleek Jat de banketbakker in die zaak een tijd lang een rekening had gehad op dezelfde nawn. De collega in kwestie kende in middels ook zijn ware naam, aangezien H. s vrouw bij hem was geweest om de rekening op te heffen toen haar man aan een ontwenningskuur moest beginnen, H. was tijdelijk zonder werk en in die periode heeft hy minstens 32 flessen jenever achterover gedrukt en on danks de ontwenningskuur leeggedron ken zonder dat zijn vrouw er iets van merkte. H. is gisteravond aangehouden. iJe potihe acht het niet onmogelijk, dat hij ook in de provincie wijnhandelaren heeft opgelicht. (Van onze Haagse redactie) Na voortdurend uitstel wegens ongun- füfa 7t.f7,?£nit?2Hli'hct!en is vanoch tend eindelijk het vierde pierciland voor de Scheveningse kust verschenen. Reeds om elf unr waren de vier staketsels waarop het eiland Monitor komt te rus ten zichtbaar. Met grote omzichtigheid n^!S.,1000 ton w?*nde 'los naar het uiteinde van de pier gemanoeu vreerd. Werklieden waren ondertussen bezig de laatste hand te leggen aan het ver lengstuk van de 24 meter lange loop brug, die de verbinding zal gaan vormen tussen het restaurant-eiland en Monitor. brug zelf lag op dat moment nog enkele honderden meters van het eiland ar. De ponton heeft een oppervlakte van U50 vierkante meter en is in totaal 15 meter hoog. Het zal een restaurant, en kele bars, en recreatieruimte bevatten voor ongeveer 300 personen. Boven het r-staurant bevindt zich bovendien een aakterras. In het onderstuk zijn dienst ruimten, garderobes en toiletten onder gebracht. Omstreeks twaalf uur bracht een politiespeedboot de EMS-vlag naar het eiland, die bij de feestelijke landing natuurlijk niet mocht ontbreken. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek werden in de maand juni van dit jaar 8518 nieuwe woningen voltooid. Dit is een hoger cij fer dan ooit in een maand juni werd be- reikt. In juni 1963 kwamen 8151 "wonin- gen gereed. In de jaren 1958 t/m 1962 kwamen in de maand juni gemiddeld 7149 woningen gereed. fai bet eerste halfjaar van 1964 werden ïk'iil nieuwe woningen opgeleverd, tegen 30.066 m het eerste halfjaar van 1963. Ge middeld kwamen in de overeenkomstige periode van de jaren 1958 t/in 1962 37 973 wonmgen gereed. 1 1945 zi)n nu in totaal "5.738 nieuwe woningen gebouwd, waarvan er 118.125 werden uitgevoerd in systeembouw. In juni 1964 werd een aanvang gemaakt me, de bouw van 11.686 woningen (in juni 1963 met 10.188 woningen). In het eerste halfjaar van 1964 werd begonen met de pouw van 53.081 woningen, tegen 43 060 m de overeenkomstige periode van 1963. Het eerste exemplaar van het He breeuwse boek „Zijn innerlijk leven" ter nagedachtenis aan de Nederlandse verzetsheld Joop Westerweei. is gisteren door de schrijfster Bracha Habas aange- zar n aan <Je *sra®fa®c'le president Sja- Fe Plechtigheid werd bijgewoond door leden van de Westerweel-groep, een Ne derlandse verzetsgroep, die veel Joden gered heeft. Zij brengen op het ogenblik een bezoek aan Israël. Onder hen is ook de weduwe van Joop Westerweel. „Tijdens de plechtigheid werd in het Nederlands en In een Hebreeuwse ver taling Westerwcels laatste gedicht, voor gelezen, dat hij kort voor zijn executie ia de gevangenis schreef. President Sia- zar vertolkte de dankbaarheid van de Israëlische natie voor het werk van de groep-V/ester weel. De aanvallen van gisteren waren ge richt tegen de torpedobootjagers Maddox en Turner Joy, die in de Golf van Ton kin patrouilleerden op een afstand van 65 mijlen uit de Noord Vietnamese kust. Het aantal torpedoboten, dat bij de aan vallen betrokken was. wordt tussen de zes en de tien geschat. Zij vuurden tor pedo's af op de Amerikaanse schepen, maar die projectielen misten hun doel op 100 tot 200 meter. Dat kwam niet alleen, omdat het bijzonder slecht weer was. maar ook omdat zij slecht waren gericht. De Amerikanen deden het beter: zij brachten als gemeld twee tor pedoboten tot zinken en beschadigden twee andere. Van Amerikaanse zijde werd echter ook door vliegtuigen van de vliegdekschepen Tieonderaga en Constel lation deelgenomen. Sinds zondag zijn nu drie topedoboten van Noord-Vietnam tot zinken gebracht en meer dan twee beschadigd. Vermoed wordt, dat ook een vierde torpedoboot is gezonken. Maandag had president Johnson reeds opdracht gegeven, dat de Turner Joy zich bij de Maddox zou voegen in de Golf van Tonkin en dat de Amerikaanse marine bij een volgend incident de aan valler zou moeten vernietigen. De pre sident liet Noord-Vietnam in een nota weten, dat een nieuwe aanval op Ame rikaanse strijdkrachten ernstige gevolgen zou hebben. Dit heeft blijkbaar weinig indruk gemaakt op de Noordvietnamese communisten en hun Chinese opdracht gevers. Want gisteren werden nieuwe aanvallen gedaan, met de bekende afloop. In Hanoi, de hoofdstad van Noord-Viet nam, doet men nu net alsof alle Ameri kaanse beweringen over aanvallen op schepen van de VS door torpedoboten van Noord-Vietnatn pure verzinsels zijn Deze beweringen zouden er slechts op gericht zijn, het onwettige optreden vair de Amerikaanse „imperialisten" te ver hullen. Deze korte verklaring werd door radio Hanoi uitgezonden met de mede deling, dat zij met officiële goedkeuring van de autoriteiten werd afgelegd. Het Amerikaanse besluit een bijeen komst van de Veiligheidsraad te vragen, is een bewijs (aldus meent men in krin gen van de Ver. Naties), dat Washington zich bewust is van de grote bezorgdheid die in de gehele wereld is gewekt door een verergering, zij het in beperkte mate, van de oorlog in Zuidoost-Azië. Bij deze verslechtering, aldus merkt men op, is Noordvietnamees gebied betrokken en Noord-Vietnam is geen lid van de Ver. Naties maar wordt wel erkend door de Sowjetunie, Peking-China en andere communistische landen. Het is steeds een stelregel van de Vei ligheidsraad geweest, te weigeren de wettigheid te erkennen van gewapende vergeldingsmaatregelen, hoe de omstan digheden ook mogen zijn. In de afgelopen jaren is deze stelregel, met steun van de Ver. Staten, herhaaldelijk toegepast, bijv. in het Middenoosten en heel recen telijk bU de klacht van Cambodja tegen de Ver. Staten en Znld-Vietnam, die van agressie beschuldigd werden. (Vervolg van pag. 1) Uit talrijke plaatsen zijn aanbiedin gen voor een gratis vakantie ontvangen. Bondskanselier Erhard heeft president De Gaulle verzocht zijn gelukwensen aan de geredden en hun verwanten over te brengen. Vooral in de Duitse mijn werkersplaatsen Broistedt en Lengede zijn de gebeurtenissen in Champagnole met bijzonder veel aandacht gevolgd. Bij velen riep de redding herinneringen op aan de catastrofe van vorig jaar In de mijn Mathilde, die 29 slachtoffers vergde en aan de redding van de elf kompels in Lengede die na dertien da gen en nachten op dezelfde wijze als m Champagnole naar boven werden ge bracht. Toen zij keus mochten maken voor hun eerste maaltijd boven de grond, vroegen zij allen biefstuk. Vrouwen, moeders, kinderen en andere familieleden hebben langer dan vijf uur in het ziekenhuis ge wacht op wat de autoriteiten een „geluk kige en opgewekte" hereniging noemden. De hereniging met de respectieve gezin nen werd opzettelijk binnen het streng bewaakte ziekenhuis georganiseerd, om de gelukkigen aan de blik van journalis ten en andere nieuwsgierigen te onttrek ken. Burgemeester André Socie van Cham pagnole zei tot toehoorders voor het stadhuis dat de redding van de negen reden tot vreugde geeft, maar dat de vijf die nog worden vermist niet moeten warden vergeten. Eén van deze vijf ver misten is de beste vriend van Socie. „Voor deze negen is het drama afgelo pen. Wij hebben echter de dwingende taak om het zoeken voort te zetten. Al hoewel het waar is dat de hoop dat een van deze vijf levend wordt teruggevon den met het uur minder wordt, moeten wij ten koste van alles doorzetten", al dus de burgemeester. De uitgeputte mannen werden bij aan komst in het ziekenhuis gewassen en de kapper schoor van ieder van hen de aan gegroeide baard af. Op een wenk van de dokter dat de man gereed was voor de hereniging met zijn familieleden, wer- Hoewel de gebeurtenissen in de Golf van Tonkin Peking het nauwste raken, zal b(j de komende debatten in de Veilig heidsraad de aandacht vooral uitgaan naar de houding van de Sowjetunie, te meer daar de onderhavige incidenten in sommige kringen van de Ver. Naties worden beschouwd als aanwijzingen voor de bedoeling van Peking de Ver. Staten tot daden te brengen, die de door de Russische ieider Chroesjtsjef gepropa geerde eo-ëxistentie-poiitiek hoe langer hoe minder houdbaar zouden kunnen ma ken. den deze binnengelaten. De familie v»v, Paul Olivier heeft verklaard, dat hij hun heeft gezegd dat het ergste van de hZ proevmg de kleine instortingen en vtT schuivingen in de grot waren. De man nen vreesden daardoor een grote tastor" Tot dinsdagavond was het volstrekt duister. Bibberend van kou, de voeten doorweekt van een ijzige vochtigheid klopten zij onophoudelijk op de muren van gevangenis. Het contact met de bil tenwereld gaf ondanks de kou nieuwe hoop. „In de nacht van vrijdag begonnen echter enkele stenen naar beneden te va Jen en wij begonnen ons af te vragen nf w'J ooit levend eruit zouden komen" aldus Olivier volgens zijn familie Peyronnel zei tot zijn zoon dat de soli danteit onder de negen hem en de an. deren heeft geholpen de beproeving tè doorstaan. „Wanneer de stenen gingen verschuiven en vallen kregen wij sUen een klap, maar we waren met zijn neee nen en uit ons aantal en onze verbonden heid putten wij allen troost", aldus P». ronnel. Een terugblik op de afgelopen dazen verschaft de volgende feiten: Maandag 27 juli: mijngang stort in Graaf- en boormachines worden aan gevoerd. aan Dinsdag 2» juli; men laat een miero- e,en^??5gat zakk« «o hoort itloppen. s Middags hoort men ffe«n signalen meer. Twee reddingsploesen ui' Duitsland komen fa Champagnole aan. s Avonds wederom kloptekens Er wordt dieper geboord en in m neergelaten microfoon hoort men de stemmen van de ingesloten mannen Vk n rfe Yeer.tien vermisten blijken bij elkaar te zijn in een tame lijk grote ruimte. Woensdag 29 juli; de ingesloten man- r.cn kr«gen voedsel door een smalle verbmdmgskoker. Donderdag 30 juli: aanvankelijk ge opperde plannen om een sprhzstof- lading aan te brengen worden verwor- pen omdat men vreest dat het pla- tond van de ondergrondse ruimte 'al instorten. Vrijdag 31 juli: nieuwe kloptekens wek ken de hoop dat andere ingeslotenen elders nog in leven zijn. Zaterdag 1 augustus: grote consternatie toen het boren een verzakking deed omstaan. Het contact wordt spoedig hersteld en het boren hervat. Een bii de boring betrokken arbeider kriigt een stalen balk op het hoofd en over- lijdt. Zondag 2 augustus: vertraging doordat de boor fa een laag leem blijft steken. Nieuwe boor wordt aangebracht Maandag 3 augustus: het boren vor dert thans sneller. Men gaat op een andere plaats naar de vijf vermisten boren. Dinsdag 4 augustus: de reddingskoker wordt aangebracht en negen mannen komen veilig naar boven. Het boren naar de vijf vermisten gaat door, hoe wel de hoop daalt dat men hen levend zal aantreffen. De negen geredde mijnwerkers zyn: 1. Pierre Conus, ongehuwd. 2. Andre Jacques, gehuwd. 3. Michel Jacques, gehuwd, 1 kind. 4. Joseph Cottenoz, ongehuwd. 5. Michel Mar tinet, gehuwd, 4 kinderen, 6. Peul Olivier, gehuwd, 3 kinderen. 7. Char- les Peyronnel, gehuwd, 2 kinderen. |8. Hanri David, gehuwd, 3 kinderen, 9. André Martinet, gehuwd, 3 kinde ren. Evenals tegenover de politie geeft hij toe, In het Huis van Bewaring te Rot terdam tegenover mr. J. D. de Jong, de officier van justitie, die de zaak be handelt, in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 juli bil Elly Hagers op haar kamers aan de ïjsclubdwars- straat in Krallngen te zjn geweest. Wat er die naöht, die volgde op een tniddag waarin Ad en een vriend met mevrouw Hsgers op stap zijn geweest, is gebeurd, is n-erg steeds niet volledig be kend. Het tweetal heeft brood gegeten. Brood en kruimels zijn gevonden. Met het mes is Elly Hagers vermoord. Op het heft werden vingerafdrukken van haar en van hem gevonden, maar die zijn er, vol gens Ad, opgekomen bij het broodsnöden. Hij blijft volhouden in het gerechtelijk vooronderzoek, dat onder leiding van rechter-ccwnmlssaris mr. C. J. van Zeben nog voortduurt, het huis, tegen een uur te hebben verlaten en daarna met zijn scooter naar huis te zijn gereden zonder dat er van een twist sprake fa geweest. Deze verklaring was voor de politie reden te denken aan twee mannen., om dat de doktoren hadden vastgesteld dat mevrouw Hagers-Segov tegen drie uur was overleden. Later bleek dat het heel goed mogelijk was (het KNMI heeft mee-1 gedeeld dat de temperatuur die nacht bij zonder (hoog is geweest) dat de doodslag enkele uren eerder zou kunnen zijn ge beurd. Een groot aantal details die ten nauw ste met de zaak is verbonden, is niet dui delijk. De politie is nog steeds bezig, de ze punten te onderzoeken. Ook zijn er nog steeds geen nieuwe getuigenissen in deze zaak gekomen evenmin als nieuwe verdachten. Politie en justitie z|jn over tuigd van de schuld van Ad. van L. Op nieuw is dan ook het voorarrest met zes dagen verlengd. De Rotterdamse recht bank zal dan op 11 augustus het besluit moeten nemen of Van nog eens dertig dagen zal worden vastgehouden. Kopenhagen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs Nice Frankfiort MUnehen Zflrlch Genève Locarno Wanen Innsbruck Belgrado Rome Mallorca Madrid Bew. n.m 7u. 1. bew. zw. bew. geh. bew. onbew bew. onbew onbew onbew. onbew zw. bew. 1. bew 1. bew zw. bew 1. bew onbew. onbew Max. t. v. gist 19 25 22 28 27 N.sLm. a£g 21 u. 9 8 0 Dinsdagmorgen is de vieriariee Car1- de Kwant va.i de Putsebooht in de speeltuin Bloemhof tijdens het scnoi.i- melen gevallen, waardoor zij de schom mel tegen het hoofd kreeg. Met een wondje aan het achterhoofd is zij naar het Zuiderziétoemhuis vervoerd. Bij de NEDERLANDSE MIJ VOOR PE- TROLEUMGASSEN „BENEGAS" .N.V te Rotterdam kan geplaatst wordtn een (mannelijk of vrouwelijk) voor het zelfstandig voeren van de voor raad boekhouding. Vereist wordt: mulo praktijkdiploma boekhouden leeftijd 19-24 jaar. Schriftelijke sollicitaties te ridhten aan: „BENEGAS" n.v., afdeling Personeelszaken Lotterdam-l. Rederijstraat 3 &ÜY T€.$ GRATIS ft PRIJS \/GRATIS elk derde pakje mat zo'n mooi verkearsspeldj* jVen Da Gruytar. Daza waak GRATIS blf 1 pak Da Gruytar'* 'Ijnwa* van 69 ct. (voortraffa- lljk wasmiddel voor Uw fijne spullatfes}. geldig yofl 5 t/m 11 ouguslu* 1964 I 39 cf, chocolade, vanille, caramel, frambozen, ananat, mokka, banaan, room. THEE R ze

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2