«- PHILIPS RADIO fV GOUZY Flexifloats spelen belangrijke zeer een rol AGENDA Jongen van vakantiegroep bleef in De Hoek achter ABC-team speelt tegen Stibekavo erewedstrijd ROTTERDAM Keramische kunst in de Kattenheker s kelder Voldoening over compensatie in het Veerse Meer (100 ha) Leggen van pijpleiding, aanleggen van havens VERMEULEN Jongen kneust in draaimolen been Auto in botsing met brommer Kind aangereden bij oversteken Diefstallen Swarttouw heeft licentie voor Europa „De grote drie'9 zoekt ruimte Fout in organisatie van RVS? Baten voor sporthalactie Schipper valt in ruim .Joppie" voor Leen Smit Van potterie „Cor Unum" Rotterdam krijgt filiaal van Bank of America D Veteranen contra kamp: doelpuntloos BAD GROENOORD OP WEG NAAR NIEUW RECORD Verkeerscursus met succes besloten Pogingen om De Hoek schoon te honden ihir^erlijkc stand PE ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG 6 AUGUSTUS 196* GROTE SORTERING EN GOEDE SERVICE SU teMIDDEU.ANDSTR.72 AERTV. NESSTRAAT 38 (Van een onzer verslaggevers) TVE flexifloats van Swarttouw uit Schiedam werken mee aan het leggen van de duizend kilometer leiding voor het aard gas in ons land. Swarttouw kreeg vijf jaar geleden van een Amerikaanse firma de Europese Mcentierechten voor het bauwen van pontons die op een speciale wijze aan elkaar kunnen worden gekoppeld, de flexifloats. Spoedorder VERANDA (1) VERANDA (2) ...en dagelijks Waterbericht VERANDA (3) VERANDA (4) Aanvragen Ton per meter Jammer.... Besicaren Selectiestrijd VLAARDINCEN - Tel. 2075 Kenmerkend (Van een onzer verslaggevers) In de speeltuin van het Prinses Bea- tnxpark in Schiedam is gistermorgen 0m kwart voor elf een ongeluk gebeurd. De 12-jarige J. W. v. K. zat op de draaimolen die snel draaide. Daarbij is het recht/r bovenbeen van de jongen te- zen de kruisbalk geraakt. Het been werd fwaar gekneusd. De jongen is naar de Dr. Noletstichtmg m Schiedam vervoerd (Van een onzer verslaggevers) Op de Rotterdam sedijk m Schiedam gaf de chauffeur van de bestelauto E J, A. B. 23 jaar, woensdag om half acht om de hoek van de Deventerstraat „een voorrang aan de 53-jarige brom fietser H. J. B. De bromfietser kwam te vallen, even als zijn duopassagiere de 56-jarige me vrouw A. S. Mevrouw A. S. kreeg een burl op het hoofd. Zij is naar het Ge voerd. In de Zwartewaalsestraat bij de Voomsestraat is. .woensdagavond om acht uur de 3-jarige P. W. A. v. O plotseling de rijweg overgelopen, het kind werd aangereden door een auto. bestuurd door de 31-jange P. A. E. Het jongetje O. kreeg een schedel breuk, een bloeduitstorting aan de lin kerwang en een schaafwond aan de lin kerslaap. Niet bekend is hoe z'n toe stand nu is. Het kind is naar de Dr. Noletstichtireg in Schiedam vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) De Schiedammer C. J. Sch. wonende in de Tollensstraat heeft vandaag bij de Schiedamse politie aangifte gedaan van diefstal van z'n auto die hij gisteravond om half elf afgesloten bij zijn woning had neergezet. Vanmorgen was de auto verdwenen. De 19-jarige J. v. H. heeft aangifte gedaan van diefstal van zijn Solex bromfiets die in de Heerenstraat te Schiedam heeft gestaan. (Van een onzer verslaggevers) The Bank of America gaat binnen kort een tweede filiaal in Nederland openen. Het komt in Rotterdam aan de Calandstraat 66. Het hoofdkantoor m Nederland blijft in Amsterdam geves tigd. Het is de bedoeling, dat de bank in de herfst het kantoor zal openen. Dat er een tweede filiaal m Neder land moest komen vindt, volgens func tionarissen van de bank, zijn oorzaak in de EEG en het bloeiende havenverkeer ia ons land. (Van een onzer verslaggevers) De afdeling Nieuwe Waterweg van de Onafhankelijke Politieke Jongerenver eniging ,,De Grote Drie" is voornemens in het komend winterseizoen tot meer activiteiten te komen. Men denkt o.a. aan het beleggen van discussie-bijeen- komsten ter bespreking van politieke problemen en de verdere ontwikkeling van de vereniging. Helaas is de financiële toestand van ,,De Grote Drie" van dien aard dat men zich de huur van een dure zaal niet kan veroorloven. Het afdelingsbestuur heeft nu de leden aangeschreven met het verzoek uit te zien naar een kamer of een andere ge schikte ruimte waar de bijeenkomsten tegen geringe kosten kunnen worden be legd. Ook van buiten de ledenkring zijn aanbiedingen uiteraard zeer welkom. Men kan zich in verbinding stellen met het afdelingssecretariaat Van der Drift- Straat 66, Vlaardmgen, De samenstellende delen van deze pontons zijn niet zo groot en zwaar en ze zijn dus gemakkelijk te hante ren. Tot een groot vlot samengekop peld, kunnen ze met zware lasten wor den belast. De flexifloats kannen uit stekende diensten bewijzen als bij het leggen van de pijpleidingen rivieren, kanalen, greppels moeten worden doorkruist.. De Nederlandse Pijpleiding Combinatie en de AIGB wilden van Swarttouw de flexifloats kopen maar Swarttouw wil de alleen verhuren. In maart kreeg Swarttouw de opdracht voor 42 stuks van deze beweeglijke eüandjes, tien had Swarttouw er in voorraad en in drie maanden tijd werden de overige pontons gemaakt. Het totale gewicht van de nu afgelever de vloot voor het aardgas bedraagt 210 ton. Swarttouw verwacht dergelij ke pontons ook m Europa te kunnen gaan leveren omdat naar Swarttouw's Seinpost meldt er ook in Europa pijp leidingen zullen moeten worden ge legd. In de Schimmelstraat te Hoek van Holland botste de vrachtwagen van J. de N. op de bestelauto van W, Z. Bei de chauffeurs kwamen uit Hoek van) Holland. De wagens werden beide be schadigd. Van G. W. uit Hoek van Holland werd een Maxwell-HMW bromfiets ge stolen. ';1 pon- -n het ..imse be- verhaal over UET is er het heerlijke weertje voor, lekker in de tuin zitten en genie ten van de zomerse zon en temperatuur. Het Schiedamse gezin deed dat dan ook. Er zaten overigens meer gezinnen in de tuinen, die gelegen zijn tussen twee straten. Men zat er zo genoeglijk maar de moeder, bezorgd zoals moe ders altijd zijn, begon toch over het werk te praten. Dat kwam eigenlijk omdat manlief zo zwaar achterover leunde tegen het hekwerk van de veran da. „Het wordt tjjd dat je er eens een spijker in slaat want vandaag of morgen komt de boel naar beneden" der deskundig. zei moe- TIE man keek lusteloo. op. Hij zoriit naar het woord dat de weg naar het compromis zou kunnen inleiden. -Ach, het zit nog stevig genoeg en die werkles kan je toch beter doen als het wat slechter weer is. Je krjjgt het nou zo gauw benauwd b(j die hitte", zei hij, en daarbij besefte hij wel dat de vrouw des buizes geen genoegen zou nemen met deze halve verontschuldiging. Dat Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie. Lange Kerkstraat 82, tel 64154, b.gg. 115588 (toestel 62, na 18 uur b.gg. IS5835) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap mevrouw J. v. d. Hoek- Hoogendam: J. Steenstraat 29. telefoon 65451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b g.g. telefoon H5588). Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.3019 30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 66466; alarm brandweer 69123: alarm GG en GD 29290. Apotheek: Nieuwland, Dr. VVibaut- Plein 5, tel. 67532. Donderdag 6 aug.: Gemiddeld keuken zoutgehalte 522 milligram per liter. Verwachting voor morgen 7 aug.: Ge middeld keukenzoutgehalte 535 milligram Per liter. nam ze dan ook niet. Het gaf alle ge- legenheid om eens actief met elkaar te debatteren over het feit of het nu wel goed is werk te laten liggen dan wel ijverig de hand aan de ploeg te slaan. Ten slotte kreeg men er weer genoeg van, daar lokte het fijne weer wel toe, de man zakte verzaligd achterover in z(jn Inie stoel, zijn zware rug breed uit strekkend tegen de besproken veranda. A/TISSCHIEN heeft het houtwerk de - stem valt het geweten gehoord, misschien vleide de man zich wat al te gretig neer. In ieder geval ontstond er een knal die alle buren overeind joeg vaii hun ligstoeltjes cn die de beweging op alle veranda's veroorzaakte. De gammele veranda had er namelijk de brui aan gegeven. Met een oorverdo vend lawaai stortte het houtwerk neer en achter zich aan rolde de zo luie Schiedammer en bovendien een enorme berg kolen. De veranda bad namelyk te lyden gehad van de zijwaartse druk die een goedgevulde kolenkist constant had uitgeoefend. De kolen rolden in buurmana tuin. "TOT laat in de nacht is het echt- *- paar aan het opruimen gegaan. De kolen moesten nit buurmans tuin. Dat kon niet anders en daarom werd cr danig geschept en gesjouwd. De volgende morgen klaagde het tweetal over pjjn in de rug en ook het hu meur was danig aangetast. In die nachtelijke opruimiagswoede zei de vrouw wat vinnig: „Zie je nou wel dat je ook in de zomer aan wintcr- arbeid moet denken?" En daarbij liet ze haar door kolengruis bevuilde handen en gelaat zien. De man slaag de er op dat moment nog in zijn waardigheid te beschermen. Met flair zei hij: „Nou, het is wel goed dat dat ding brak, heter dan in de win ter, dat hout was natuurlijk veel te gammel, je moet dat maar eens gauw- tegen de huisbaas zeggen, dat moet-ie snel repareren want zo is het toch geen doen, er zouden ongelukken van kunnen konten. OVERIGENS levert Sw~ tons aan het bun maandorgaan van dit s., drijf staat het volgende een spoedorder aan Egypte te lezen: „Er kwam eind januari een spoedor der: kunnen jullie op korte termijn een grote flexifoat-ponton leveren, die nodig is om in de haven van Alexan- ■drië een meuwe kade aan te leggen? Ten aanzien van de commerciële as- peeten van de zaak kwam natuurlijk meteen de directie in touw, maar wat de techniek betrof moesten vooral de mensen van de tekenkamer, die de technische aspecten van de flexifloats bekijken en de bedrijfsleiding de hoof den bij elkaar steken. Natuurlijk moest het binnen de gestelde tijd kun nen, ai zou het haastwerk worden. Maar konden we óók nog een A-bok bouwen, die op de ponton zou wor den gemonteerd? Dat leek moeilijker. Een paar dagen later kwam er een telefoontje uit Duitsland: laat die hele flexifloatkraan maar, we hebben ergens in Afrika een complete bok gevonden. Maar nog weer een paar dagen later kwant er een nieuw telefoontje. Onze opdrachtgevers zaten met de handen In het baar, want het was met die Afri kaanse bok misgelopen. Of wij ze niet toch nog konden helpen maar he laas, het kon niet. Op zo korte termijn konden we alleen het bouwen van de flexifloats op ons nemen. De. A-bok is ten slotte in Duitsland vervaardigd." „Voor de SeiHoats is men volkomen van Swarttouw afhankelijk, want zij zijn nu eenmaal de licentiehouders voor Europa. En al ligt Egypte niet in ons werelddeel, de werken in Alexan- drïë worden, door een Duitse firma tot stand gebracht, die de flexifloats dan ook bij Swarttouw heeft besteld. E flexifloats zijn in de running. On- tugal zijn er dit jaar aanvragen voor offertes gekomen, mede naar aanlei ding van een door de heer Leijdmgh getekende, speciale flexifloat-Kerstgroêt die emd december naar vele bincen- en buitenlandse firma's is verstuurd. Deze pontons zijn: eigenlijk niets an ders dan langwerpige metalen dozen, die «en groot drijfvermogen hebben en zeer gemakkelijk in allerlei vormen kunnen worden samengevoegd. Ze kun nen bij talloze waterbouwkundige wer ken in velerlei variaties worden ge bruikt. In Alexandne gaat men ze dus toe passen bij de aanleg van nieuwe ka demuren. In de eerste plaats zal de ponton, die uit de flexifloats is sa mengesteld, worden gebruikt om be tonblokken voor de kademuren op hun plaats te brengen. Die blokken worden m een geheel nieuw dok vervaardigd. De grootste meten 2x6x1,25 meter en wegen 100 ton. De A-bok, die op de ponton kwam te staan, moest hier voor 11,5 meter hoog zijn. De bok wordt echter met een losse top tot 20 meter verhoogd, als hij zijn an dere taak gaat verrichten; het trek ken van de damwandplaten uit de wand van de bouwput. Er is hiervoor een kracht van 20 ton vereist. (Van onze correspondent) „De ouwetjes deden het nog bes: dinsdagavond op het gemeentelijn: sport park in Hoek van Holland. Daar speel den namelijk veteranenelftallen van de v.v. Hoek van Hofland en de kampeer terreinen een voetbalwedstrijd. Het werd alles bijeen een weliswaar doelpuntloze, maar toch leuke weastriiü, waarvan vele jongeren nog wat zouden kunnen leren op het gebied van. tech niek en balbehandelmg. Het ligt in de bedoeling om de wed strijd te herhalen op zaterdag 15 augus tus. De entreegeiden zullen dan ten dten- *te komen van de Hoekse bejaardenso- «lëteit. (Van een onzer verslaggevers) Bad Groenoord te Schiedam ontvangt dit seizoen een record aantai bezoe kers. Vandaag is omstreeks elf uur de kwartmiljoenste de hekken ge passeerd. Dit is de tweede maal in de korte historie van het Schiedamse open- luchtbad dat een zo groot aantal be zoekers in enkele maanden naar het bad toog Verwacht wordt dat dit seizoen het bezoekerstotaal het grootst zal wor den. 70 ZIET een flexifloat eruit: drijvende pontons, die men ■naar believen tot eilandjes van een bepaald formaat kan samenvoegen. Behalve de pontan hebben de Schie dammers de bevestigingspunten gele verd voor de bok, die met scharnieren beweeglijk op twee voetplaten staat. Bovendien hebben zij een ligger aan de achterzijde gemaakt, waaraan bal- lastblokken kunnen worden bevestigd en waaraan ook twee buitenboordmotoren van elk waarschijnlijk 120 pk komen te hangen. De ballast moet vooreerst 60 ton bedragen voor het hijsen van blok ken van maximaal 60 ton. Als later het hijsen van de 100-tons-blokkes begint, zal het tegenwicht met zand tot 90 ton worden opgevoerd. Dit is een van de grootste problemen bij het ontwerpen van een flextfloat-samenstelling: hoe houden we de ponton stabiel. Onbelast hangt hij achterover, maar het mag niet zo ver zijn dat het dek onder water komt en omgekeerd net zo." /"VNLANGS kwam bij Swarttouw v7 Schiedam de bokponton gereed 24 meter lang en. 15 meter breed. Deze ponton bestaat uit vier flexifloats van drie meter breed en anderhalve meter hoog. De grootste flexifloat van twaalf meter lang kan zelfs nog per spoor of vrachtauto worden vervoerd. Voor iede re meter lengte van zo'n ponton moet op een ton gewicht worden gerekend. De flexifloats van de Alexandrijnse ponton zijn per vrachtauto naar de boot ge bracht. De bok voor de ponton is uit Duitsland verzonden. Over de Egyptische ervaring wordt in het bedrijfsblad vermeid: „Voor de montage in Egypte behoefden er geen mensen van ons op reis. Er ble ken technici genoeg te zijn om dat karwei op te knappen. Trouwens, het sairi «inbouwen van flexifloats Is niet moeilijk, want ze worden eenvoudig aan elkaar gekoppeld. Op zijn hoogst is er een stevige hamer voor nodig. Zij had den daar in Alexandrië ook al ervaring mee, want we hebben ai eerder flexi floats naar die verre haven geleverd, om een pijpleiding in de Niji te leggen. Doordat de flexifloats zo variabel zijn, hebben we onszelf met die vroegere le vering -eigenlijk zelfs „in de vingers ge sneden". Want onze Duitse opdrachtge ver stond op het punt, behalve de bok ponton ook nog twee scheepjes voor het vervoer van de betonblokken voor de ka demuur te bestellen. Maar toen kwam men tot de ontdekking, dat er in Egypte nog oude flexifloat-samenstellingen la gen, die gemakkelijk tot een schuitje van de gewenste afmetingen konden worden verbouwd". OMDAT zowel de tekenaamer als de fabriek, de handen vol hadden met de lopende orders, speciaal met die voor de flexifloats voor de aardgasleidm- gen in ons eigen land, was het verlies van deze opdracht niet zo erg, al was het „ergens" toch wel jammer. Maar ja, je kunt geen ijzer met han den breken, en er zit ook aan een flexifloat-be stelling veel constructie werk vast. Niet voor de floats zelf, die veranderen nu eenmaal niet van ontwerp. Maar voor ieder object moet aan. de hand van de belasting een nauwkeurige calculatie worden ge maakt: hoeveel flexifloats zijn er no dig, wat is het drijvend vermogen, en voorai, hoe moet de samenstelling zijn om voldoende stabiliteit te verkrijgen? En dan moet er een grondontwerp voor de bijkomende staalconstructies worden gemaakt, samen roet een prijs- calculatie. Vandaar, da< iedere flexlfloat-opdracbt veel activiteit in «me bedriif ontketent ai is bit 7o on bet ner nne zo simpel" aldus de "warttonw-Seïnoost. ROTTERDAM 'ctTEUSVEILIN'G ROTTERDAM. 5 aug Kaapse sin. 3 IS?5, halve kisten 12—17 50. Ca! sin 22 25— 25,50 Cal Grape fruits 13 50—21.50. Cal. cttr. 30—26,75. Aanvoer- 14 000 tasten en 10.000 halve kisten Kaapse sin. 27 000 isten Cal. sin, 2500 kisten Cat Grape fruits. 7000 kartons Cal. citr. (Van onze correspondent) Een nog kort voor de vakanties door de afdeling Maassluis van het Verbond voor Veilig Verkeer gehouden ver keerscursus kon met succes worden af gesloten. Na de test kon het certificaat met insigne veiligverkeers sleuteltje wor den uitgereikt aan de dames T. Goos- Vennik, Essestraat 11, F. Buitelaar-van Rossen, J. Boschstraat 65. P. J. Lie- vaart-de Knegt, Fr. Halsiaan 31c, A. K. Starkenburg, J. Israëli aan 108. H. v. Tol, Noordvllet 99, C. de Visser-de Lange, da Costaplein 26a, M. de Raaf, A. E. Maasstraat 16 en J. Voogt-Vreug- denhil, Keucheniusstraat 18. Een machinist van de sleepdienst be hoort tot degene, die thans een schrif telijke verkeerscursus volgen. Hij zond zijn eerste lessen, ter correctie in van uit Conahy-Guinee. Wie wil deelnemen aan een cursus waarmee binnenkort weer wordt begonnen kunnen zich hier voor opgeven aan het bureau van po litie Markt 18, Maassluis. (Van onze correspondent) EEN 12-jarige Rotterdamse jongen zat dinsdagavond gewikkeld in een deken te wachten op de politiepost in Hoek van Holland. Hij was een van de ongeveer 1260 kinderen, die gedurende de grote vakantie verpozing zoeken aan het strand. Elke morgen worden de Rotterdamse kinderen met speciale bussen van huis gehaald. Vanaf het centraal station ver trekken zij met een extra trein naar Hoek van Holland, waar ze de dag doorbrengen met zwemmen, wandelen en eten. Tegen de avond vertrekken de kinde ren weer met extra treinen naar huis. Dinsdagavond echter was er een achter blijver. By het vertrek van de trein werd dat niet opgemerkt en in feite ontdekte men het pas toen de ongeruste ouders gingen bellen met de leiding van de Rot terdamse Vakantie School, de stichting die de vakanties organiseert. Al spoedig was de jongen gevonden. De vraag rees echter: hoe kon dit gebeuren, want achteraf is gebleken, dat zich ook m voorgaande jaren al dergelijke geval len hebben voorgedaan We legden deze vraag voor aan de heer A .A. den Hertog, die de eerste twee weken kampleider is geweest De Hoekse hoofdonderwijzer heeft nu juist deze week zijn taak over gedragen aan de nieuwe kampleider, de heer Boogaard. De heer Den Hertog vertelde ons dat de organisatie goed is, zolang hij correct wordt toegepast Op dit punt zijn er echter twee bezwaren: De groepen zijn te groot Deze bestaan namelijk uit 30 a 35 kinderen en dat is teveel voor een leider. In voorgaande jaren bestond de groepsleiding meest uit leerkrachten. De laatste tijd moet men echter zijn toe- vlucht nemen tot middelbare scholieren en kwekelingen. Deze zijn echter soms wat nonchalant en missen in elk geval de routine om als groepsleiders op te treden. Waarschijnlijk heeft desbetreffende leider bij het vertrek zijn kinderen niet of niet goed geteld. Zo kon het gebeuren dat er dins dagavond een jongen op de politiepost wachtte tot hij zou winden afgehaald. Het was allemaal gelukkig niet zo heel erg maar.ergens klopt toch iets niet en het zou goed zijn -wanneer de leiding bier verbetering in bracht (Van eenonzerverslaggevers) DE Algemene Bedrijfsvoetbal Com petitie zal het seizoen zaterdag 15 augustus besluiten met een ere wedstrijd van een Schiedams selectie team samengesteld uit spelers van de deelnemende clubs tegen een se lectieteam gevormd uit spelers van de Stibekavo, de grote bedrijfsvoet balcompetitie te Rotterdam. Nog niet bekend is waar en hoe laat de wed strijd wordt gespeeld omdat de meeste Schiedamse terreinen we gens herstelwerkzaamheden niet be schikbaar zijn. Wel eal deze slotwed strijd staan in bet kader van de sportbalactie. De AiBC heeft tijdens de gehouden wed strijden entree geheven ten bate van de sporthal. Er is een bedrag van bij na duizend gulden, beschikbaar en het bestuur van de ABC hoopt dit be drag op 15 augustus nog aanzienlijk te kunnen vergroten. Daarom wordt getracht -met medewer king van een harmonie of met de drumbands van de gymnastiekvereni gingen aandacht te vestigen op deze slotwedstrijd. De muziek zal dan voor af een rondtnars door de stad maken en daarna naar het veld trekken. Ook op andere wijze wil men deze slot wedstrijd een feestelijk karakter ge ven. De prijsuitreiking van de com petitie van de ABC wordt later in de kantine van de Schiedamse Cartonna- ge Fabriek gehouden. Hier-wordt dan tevens het bedrag van de sporthalac tie aan het bestuur van de SBLO over* handigd. Met het doel om het sterkste vertegen woordigend elftal te verkrijgen is woens dagavond op een terrein aan de Schiet baanstraat een wedstrijd tussen twee se lectieteams gehouden. Deze wedstrijd lukte niet geheel omdat een groot aan tal gekozen spelers nog met vakantie is. Ook het,duel tussen de wel versche- Modem en degelijk FRANSEMSTR. 9 WAALSTR. 3* (Van een onzer verslaggevers) Woensdagavond is aan boord van het kraanoverslagschip Albatros, dat aan de Oosterkade in Rotterdam ligt, de 32-ja- rige schipper J. ten Napel uit Spijke- nisse van het schip L'Aurore, dat naast de Albatros ligt, vermoedelijk door het duister misleid, in een zes meter diep ruim gevallen. Met een gebroken linker heup en bovenbeen en inwendige ver wondingen is hij naar het Havenzieken huis gebracht. een spelers en de daarbij gevoegde in vallers leverde niet veel gezichtspunten op. Er werd namelijk niet best gevoet bald. Het eindresultaat was 72, overigens niet van belang. In het wijkcentrum Nieuwland heb ben daarna enkele journalisten, bonds- official W. Nieuwstraten en het be stuur van de ABC het vertegenwoor digend elftal samengesteld. Het wordt gevormd door J. Valk (PTT) doel; achter J. Krijgsman (Helios) en C. Bonefaas (Daalmeijer). rechtsachter Cor Gudde (SCF), spil Wim Koning (Heiois), linkshalf J. Hilberdink (GZV) rechtsbuiten J. de Nijs (Bingham), rechtsbinnen Joep Marsie (SCF), mid denvoor J. Bloem (Hav Bank), links binnen Aad van der Vlist en links buiten Thijs Koppenhagen (SCF). Re serves: Wim van de Foei (GZV) doel, achter F. Bonefaas (Helios), midden. H. Prins (Total) en M. Haagen (SCF) voor C. Sakko (SCF). De competitie van de ABC is ook dit seizoen met succes verlopen en bewe zen Is nu wel dat hei samensmelten van de diverse bed rijfsvoctbakmmpeti- ties tot een enkele ABC enkele jaren geleden een juist besluit Is geweest on danks tegenwerking en het onbegrip die er hij de aanvang waren. DE restauratie van het schip van de Laurenskerk te Rotterdam - de der de en laatste fase van het restauratie project is nu zover gevorderd, dat deze winter de fundatie van het grate orgel kan worden geplaatst. Dat orgel zal komen te rosten op één blok mar mer, dat 36 ton weegt, zes meter lang wordt, twee en een halve meter breed en dertig centimeter dik. Volgens het Industrial Diamond Information Bureau te Londen Is dat blok het grootste, dat ooit werd gehouwen. Het is afkomstig uit de rotsen hij Lavagnina ia Italië, dicht bij de berg Crestola, waar Michel angelo het marmer voor zijn meester werken betrok. Arbeiders uit de beken de Italiaanse marmer-stad Carrara heb ben er anderhalf jaar over gedaan, dat tenorme marmerblok los te maken, Met behulp van diamantboren zijn gaten in het marmer gezaagd. Door deze gaten zijn draadzagen getrokken en met deze draadzagen is het blok losgezaagd. Daarna is het ruwe blok, dat na zeven meter lang is, een meter langer dus dan bet straks in afgewerkte toestand zal worden, naar de werkplaatsen gebracht van de steenhouwer Carlo Telar*. Het te de bedoeling, dat het bleu in december naar Rotterdam zal worden verscheept. (Van onze speciale verslaggever) De Mississippi van het sleepvaart- bedrijf Leen Smit Co is momenteel ingeschakeld bij de berging van het Liberiaanse motorschip Integrity, dat bö het eiland Perim, op de kruising van. de Golf van Aden en de Rode Zee, aan de grond gelopen is. Het vrachtschip, dat met achtduizend, ton erts van Mormugoa (Goa) onderweg -was naar Polen, maakt water als gevolg van grote gaten in de dubbele bodem. Vanmorgen kwam op het hoofdkantoor in Maassluis de melding binnen dat de berging van de vijfduiaend-toniier goeds vorderingen maakt. De Liberiaan ligt niet meer dan zeventig meter uit de kust, doch met bet lossen van de lading was reeds begonnen. Er waren ber gingsankers uitgezet om het schip in positie te houden. De sleepboot Mississippi stoomde van West naar Oost, en was eigenlijk toe vallig in de buurt Assistentie verleent de bekende Deense sleepboot Svitzer, die in de haven van Aden is gestatiouneercL Ganzenreservaat voor De Beer (Van een onzer gevers) verslag- Stiching Natuurmonu ment De Beer heeft een tot tevredenheid stemmende compensatie gekregen voor het gevoelige verlies van de 900 ha tengevolge van het project Europoort. Op de Middelpiaten, een na de afsluiting droog gekomen zandplaat in het Veeree Meer, worden deze week schapen los gelaten om bet dit voorjaar ingezaaide gras te „bewerken". Dit jaar zal hier namelijk een proef worden genomen waarvan de resultaten met spanning worden tegemoet gezien: de aanleg van een ganzen- reservaat De Middelplaten vormen mèt een terrein aan de oever op het grondgebied van de gemeente Wol- phaartsdljk een oppervlak te van 100 ba. Dit voorjaar heeft het Ministerie van Financiën het gebied aan de Stichting in feeheer ge geven, Toeristen die thans in groten getale rust zoe ken aan de oevers van het Veerse Meer mogen de Middelplaten bezoeken van 15 juli tot 1 september. Van 1 september tot 15 juli zijn de 100 hectaren verboden terrein; het is dan .abso luut rustgebied". Hall sep tember 1963 werden hier reeds 6000 zwemeenden, 900 bonte strandlopers en 250 kluten gesignaleerd, In november werden geteld; 2200 wilde eenden, 5500 wintertalingen, 3300 mie ri ten en 500 pijlstaarten. De hoop is gewettigd dat de Middelplaten inderdaad een ganzenreservaat zullen worden. December vorig jaar werden 45 rotganzen opgemerkt, terwijl afgelo pen winter duizenden kol- ganzen overwinterden! De Stichting stelt alles in het werk nog drie buitendijkse natuurterreinen in het Del tagebied in beheer te krij gen. Dit zjjn de slikken in het Brielse Gat, de Vent jagersplaat bij Ooitgens- plaat en de slikken van De Heene. (Van een onzer verslaggevers) De heer J. M. van Dorp van „De Kattenbeker" te Vlaardingen gaat nog onverstoorbaar door met het hou den van kleine exposities in zijn kunstkelder onder het Liesveldvia duct. Het is een aaneengesloten reeks van kunstzinnige teatoonstellinkjes geworden en het einde ervan is nog niet in zicht. Zo valt er thans tot en met 30 augustus een collectie fraaie produkten van de Potterie ,,Cor Unum" uit 's-Hertogenbosch te be wonderen. De heer Van. Dorp heeft persoon lijk veel aardigheid in zijn tentoonstel- linkjes: „Alleen winkeliertje spelen wordt op de duur zo eenzijdig". En Van Dorp ts een veelzijdig man, dat bewijst alleen al het feit dat hij met al zijn tentoonstellinkjes erin slaagt nog een zekere variatie te bereiken ook. De thans twee jaar bestaande potterie ,Cor Unum" is een „belangengemeen schap" die thematisch vasthoudt aan de gedachte dat het maken van. nuttige ea tegelijk mooie dingen arbeidsvreugde schenkt. Wie dit uitgangspunt aanneemt zal de profluiten-collectie met andere ogen bezien en daarin iets ontdekken van de levensvreugde die de makers heeft bezield. De voorwerpen zijn gevarieerd van vorm en vertonen vaak een treffend lijnenspel. Naast duidelijk ambachtelijke zijn er ook industriële, en dus senepro- dukten. Dit Is trouwens het kenmerkende van „Cor Unum": het schijnbaar tegenge stelde van ambachtelijk en Industrieel werk onder één dak gebracht. In de voorwerpen heeft elke ontwerper duide lijk zijn eigen Ideeën Ingewerkt, maar desondanks is er sprake van een een- neia. (Van onze correspondent) Van diverse zijden wordt momenteel gepoogd om de toenemende vervuiling van wegen en terreinen in Hoek van Holland zo veel mogelijk te voorkomen. De gemeentereiniging heeft bijvoorbeeld het voornemen om extra-personeel aan te nemen en van politiezijde zijn reeds enkele waarschuwingen en processen- verbaal gegeven. Op het strand wordt het aangespoelde wier en eventueel olie en teer zo snel mogelijk opgeruimd. Verder zijn er weer grote aantallen papierbakken bijge plaatst Dit alles sorteert echter geen enkel effect, wanneer met allereerst het grote publiek meewerkt door de c§«jnel en afval in deze papierbakken th%epone- rcn. De algemene en artistieke leiding van deze pottenbakkerij is in handen vac de in 1923 in Amsterdam geboren Zweitse Landsheer, die zijn artistieke opleiding genoot aan het Instituut voor Kunstnij verheid ia de hoofdstad. Van 1953 tot 1959 was hij werkzaam als industrieel ontwerper en artistiek adviseur bij de Koninklijke Fabrieken Goedewaagen in Gouda. Gedurende vijf jaar was hij als docent verbonden aan de Koninklijke Academie voor Kunst ea Vormgeving te s-nertogenooscn. Sinds 1959 heeft hij de leiding va» „Cor Unum". de pottenbakkerij die in 1962 in het stadsdeel Orthea haar eigen gebouw met een typische architectuur verkreeg. Geboren: 4 Leendert W. tv, 3. W. van der Hoeven en M. V. Pons; 4 Bené G. lr. G. Visser en J. Ploeg; 4 Yvonne d.v. P. J. Verwlel en J. Esbach; 4 Luele 33, d.v. G. f'. .,van. Buitenen en D. M. van Leeuwen: 3 Astrid d v. M. vaa «feu Bos en R» Berg- kotle; 4 Jacqueline d.v, A. Koene en c. Roos; 5 Hares atv. A. G. J. llnol ea J. M. van der Vegt- - Ovrrt'den: 3 M. T. van der Horst, 74 Jr.S 3 N, G. Schreuder, 91 jr. SCHIEDAM. Geboren: 3 Mathilda d.v. L. C van de Wijgaart en D, Bockbom; S Mkhèle 3 d.v. C. Sehuddebeurs en 0, Grol: 4. Gerda E. d.v. a. Bovenberg en M, Dreg- man. Overleden: 2 J, A. van Dijk. 88 jr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1