aardgasbuis Zeventien miljard gulden tot 1980 voor Wegenfonds Gemeente Ermelo moet worden opgeheven autocarreizen Nieuwe „rijks"-opera met zetel in Amsterdam Officier: geld terug aan huiszoekend echtpaar Olievoorraad voor 65 dagen aanleggen Kolonel H.C. Krerner is in ere hersteld Geen promotie voor kapiteins en majoors Nota van Centraal Overleg: Offers brengen in andere sectoren STUIT IN PUTTEN industrie gaat 5,5 a 6 ct. betalen voor aardgas Slechte service leidde tot arrestaties Ged. Staten van Gelderland Wegenwacht... ook in Madrid 5J procent lening Europese investeringsbank Goedkoop roken bij vliegen Staatssecretaris Van de Lam: Brutale oplichting in Amsterdam liet weer In Europa Veel astronomen naar symposium in Utrecht Bedelaar ging met vakantie Overcompleet in enkele rangen Bouwkosten in woningbouw in oosten lager? STANDPLAATS- en RONDREIZEN p£ ROTTFRDAMMER TN de nota, welke de Nederlandse wegverkeers- en vervoersfede- rf ^en^raa^ Overleg over de in stelling van een wegenfonds heeft opgesteld eerstdaags aan te bieden aan de minister van ver keer en waterstaat wordt voor de periode tot 1980 een bedrag van o - nM1ja';d gulden gevraagd. J,d miljard hiervan dient aan het Rijkswegenplan ten goede te komen, 5,5 miljard aan de Wet ïtkering Wegen (provinciale en gemeentelijke verkeersvoorzie- mngen) en 2 miljard aan structu reel noodzakelijke en zogenaamde met-planwegen. Aanpassing veluwe. Voltooid Kosten „Wegenpot" HET BETERE GENRE Vertrek wekelijks tot oktober Keuze uit groot aantal hfeale Premie woningbouw moet herzien Realisering "Y Rauff aangevallen Hittegolf in Texas rechtbank te Amsterdam, mr. J. de Vries wil dat een jong echtpaar dat 2.000,heeft betaald aan een pseudo-huiseigenaar voor een wo ning, zijn geld binnen een half jaar terug krijgt. Wegens oplichting eiste de officier voorts zes maan den voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar tegen de ver dachte, de 3S-jarige tennisbaanbe- heerder W. C. K. uit Amsterdam. Gezien de lange straflijst van de verdachte concludeerde de officier dat gevangenisstraffen op hem weinig'uitwerking hebben. Boven dien zou een gevangenisstraf hem waarschijnlijk zijn baan kosten, waar alleen zijn gezin en het be drogen echtpaar de dupe van worden, zo motiveerde de officier zijn eis. Spoedige beslissing Een beleefde bedelaar, die zich dagelijks op de treden van de grote Santa Lucia kerk voor zijn werk ophoudt was gisteren niet op zijn post. Voorbijgangers zagen op de hoofddeur van de kerk een briefje zitten met: „Met vakantie de bede laar van Santa Lucia." Kapiteins en majoors van de koninklijke landmacht die op 1 no vember 1964 tot respectievelijk majoor en luitenant-kolonel zou den worden bevorderd zullen op die datum geen promotie maken. Onder normale omstandigheden zouden ze wel bevorderd zijn ge worden maar in verband met het overcompleet in bepaalde officiers rangen speciaal bij de infanterie, de artillerie, de intendance, de kon. marechaussee en de militaire administratie is besloten tot een temporisering in de bevorderings gang. Zeer goede Be Burgemeester van Putten, jhr. fflr, W. F- Quarles van Ufford, is ont stemd o\er de Nederlandse Gasunie, jjy vindt haar optreden bij de aanleg van de aardgasleiding een beetje té Amerikaans omdat er bomen zijn ge- jjapt zonder dat daarvoor toestem ming zou zy"n gegeven. Aanleiding voor zün klacht werden de moeilijkheden, die de Gasunie in Putten Jtreeg met de landeigenaars jhr. dr. J. M. van Haersma de With en jhr. mr, F. J. C. Schiiwnelpenninck. De Gasunie had ver zocht haar buis door hun land, een kilo meter lang weiland te mogen trekken, maar de beide heren weigerden toestem- miné- De Gasunie is nu gewoon aan de an dere kant van het weiland verder ge gaan in afwachting van de beslissing van de rechter, aan wie gevraagd zal worden de heide landeigenaren een ge- dogingsplicht op te leggen. Men heeft dit reeds m meer gevallen gedaan en tot nu toe heeft men daarmee nog steeds suc ces gehad. De procedure duurt meestal een week of zes. Nog deze maand zal minister Andries- sen (economische zaken) de prijs bekend, maken, die de grote industrieën zullen moeten betalep voor het aardgas. Alge meen wordt verwacht, dat deze op 5,5 a 6 cent per kubieke meter zal komen te liggen (zoals de Gasunie had voorge steld). Dit betekent dus, dat de indus trie (de grote bedrijven, die meer dan een miljoen kuub per jaar afnemen) het gas een cent goedkoper krijgt dan de gemeenten. Bij de prijs is het vast recht inbegrepen. Zodra de prijs voor de binnenlandse industrieën is vastgesteld, zal er meer schot kunnen komen in de onderhande lingen met buitenlandse afnemers. De Nederlandse industrie-prijs zal namelijk als basis dienen voor de exportprijs. De politie in Oss heeft de 34-jarige Rotterdammer G. K. en de 38-jarige I B. eveneens uit Botterdam, die ver dacht worden van oplichting, aangehou den en in bewaring gesteld. De mannen dienden zich bij verschillende huisvrou wen m Oss aan als service monteurs van wasmachines, terwijl zij dit niet tijn. De werkzaamheden aan de appa raten geschiedden in enkele gevallen te Oss onvakkundig en de prijzen waren fors. Bij het hoofdkantoor van de fabriek die de betreffende wasmachines fabri ceert, kwamen uit geheel Brabant en Zeeland klachten over het optreden van heide mannen binnen. Wasmachines, die altijd goed gefunc tioneerd hadden bleken na de service beurt niet meer zo best te zijn. (Van onze verkeersredacteur) een wegenfonds ter beschikking komen, namelijk 760 miljoen gulden in 1965, 1,092 miljard in 1970, 1,533 miljard ln 1975 en 2,186 miljard in 1980. Deze be dragen zouden op zichzelf voldoende zijn het door Centraal Overleg opgezette we genplan 1965-1980 uit te voeren. ,Wij bepleiten prioriteit voor de ver- behlww" wegen boven ^dere behoeden aldus de samenstellers. „Wij vragen dus dat in andere sectoren offers tel m-io 8 am€nen dit te mo- lnrrH ,?g omdat. ons land bedreigd minder den 0nvch,tbaar gevaar, dat „'r, tot ds verbeelding spreekt dan een natuurramp, maar daarom niet min- cnL/6661.15-, 0ns land gaat in steeds fndiin1" be verstedelijking tegemoet. Indien de regering met bereid is tot het nemen van bijzondere naatregelen ten behoeve van net verkeer, zal het aantal o££d-tSeehouden€en o£ bedn)fsleven de mogelijkheid te ge- mit trC°nTrentie met het buitenland met succes te voeren, noeten wil het rJnm verkeer met kracht we- ren. Wi] doen dit reeds op alle gebieden- t-Ühf- iavens ff1 kanalen, op kantoren rü-?in en by ,on2e spoorwegen. Het ^verkeer mag hierbij riet achter biij- De ruim één miljard ruiden per jaar. welke tot 1980 nodig is r.m de groeiende If-uaersnI° me' succes te kunnen be strijden, kan niet van de ene op de an- i"® Rijksbegroting worden verkregen. «5*. Overleg suggereert dan ook een van aanpassing, namelijk een jaarlijks accres van ongeveer 70 miljoen gulden. Uitgaande van het huidige be drag, dat voor de aanleg, de verbete ring en het onderhoud van Rijkswegen wordt uitgetrokken, betekent dit dat over 8 jaar het gemiddelde jaarcijfer wordt gehaald, In 1980 -,ou het tandget dan tot ruim 1,5 miljard gestegen zijn, Wat de nieuwbouw van wegen en brug gen betreft, wordt bet tegenwoordige systeem van budgetering niet alleen on toereikend. maar ook instabiel genoemd. Alleen in 1962 blies het Rijk verhoudings gewijs flink in de bus. Het aantal, sinds 1960 gereed gekomen kilometers weg- lengten vertoont dan ook een grillig ver- U EDEPUTEERDE Staten van Het dorp Oostendorp, nu bij de ge- vj Gelderland hehhen aan rto cro meente Doornspijk behorend, gaat dan Vjeiueiiana neDDen aan ae ge- over naar de gemeente Elburg en de meentebesturen van Harderwijk, dorpen Oosterwolde en Kamper- Ermelo, Elbur? DoornsDiik Olde- nïeuw'stad. «ineens behorend bij de ge- ut i meente Doornspijk, worden bij de ge- Droek en riattem voor de derde meente Oldebroek gevoegd. maal sinds 1959 een plan voorce- nieuwe plan oravat verder nog legd betreffende de gemeentelijke om herindeling van de noord-west- in I960 namelijk 13 kilometer, in 1961 126 kilometer, in 1962 60 kilometer (plus enkele dure bruggen) en in 1963 32 kilometer. Gezien de sterke groei van het totale ?!ÏÏ£par'c inaar schatting 2,5 miljoen in 19/0 en ruim 4 miljoen in 1980) en de daarmee verband houdende verkeersin tensiteit, zouden de volgende wegen met bijbehorende kunstwerken omstreeks 1980 moeten zijn voltooid: 1. 25 kilometer weg met twee maal drie rijstroken. 2. 320 kilometer weg als tweede rij baan. 3. 2200 kilometer autosnelweg. 4. ruim 20 bruggen. 5. ongeveer 3 tunnels. Een en ander heeft uitsluitend betrek king op het net van primaire wegen. Wil een nationaal wegenplan aan de behoef ten van het verkeer voldoen, aldus de samenstellers der nota, dan zullen daar bij ook de wegen der provinciale wegen plannen, alsmede een deel van de ring en radiale wegen van de steden moeten worden betrokken. Alléén het totaal van deze voorzieningen kan als een structu reel wegenplan worden beschouwd. Bdmer 7—13 8 aug 1964 2668 2068 Aan de hand van ramingen, voor ieder werk in een der bijlagen van de begro ting van het ministerie van verkeer en waterstaat gegeven, kunnen met rede lijke nauwkeurigheid de kosten per kilo meter-weg worden bepaald. Uiteraard dient .bij de kostenberekening onder scheid te worden gemaakt naar gelang het gebied, waarin de wegen zullen wor den aangelegd. Een viertal factoren speelt hierbij een rol, te weten: a. Aankoop van gronden (goedkope bos- en heidegrond dan wel dure cultuur grond). b- Kostbare voorzieningen bij kruisin gen van vaar- en spoorwegen, het maken van kunstwerken bij kruisende wegen etc. c. De draagkracht van de ondergrond (droge zandgrond dan wel slappe veengrond). d. De aanwezigheid van natuurlijke ma terialen in de omgeving van het werk ten behoeve van het tandlichaam, de wegverharding e.d. Rekening houdend met deze en ook andere factoren (provinciale en gemeen telijke verkeersvoorzieningen, onderhoud van wegen etc.) meent Centraal Over leg dat er in de kamende 16 jaar 17 miljard gulden nodig rijn om de toe komst van het verkeer veilig te kunnen stellen. Als de middelen aangewezen zijn de mogelijkheid is open gelaten om ook ten laste van de Rijksbegroting uitkeringen te doen. of, in de vorm van voorschotten, ten laste van de buitengewone dienst van het fonds dan betekent een „we genpot" o.a. in de praktijk: 1. Continuïteit in de uitvoering van een object (denk aan rijksweg 15 Rot terdam-Zevenaar die bij stukjes en beetjes gereed komt en waar men eigenlijk al voor de oorlog aan be gonnen is) I. Mogelijkheden tot het afsluiten van meerjarige overeenkomsten met we genbouwers, waardoor grotere objec ten dan tot nu toe kunnen worden aanbesteed. 3. Verdere toepassing van mechanisatie (van de zijde der wegenbouwers), waardoor sneller, goedkoper en effi ciënter kan worden gewerkt. 4. Mogelijkheden tot het opstellen van concrete tijdschema's voor de uit te voeren werken. 5. Onafhankelijkheid van conjuncturele omstandigheden, 7/elke thans de be grotingen beïnvloeden (bestedingsbe perking e.d.) en die de realisering van een op tijd afgesteld wegenplan kunnen bedreigen. Mevrouw A. Bernards-Herm- sen, uit 's Heereriberg, die mo menteel in gezelschap van ken nissen met vakantie in Spanje is, is donderdag plezierig verrast over de reikwijdte van de A.N.W.B.-sen>ice. Toen ze, op achttien kilometer van Madrid (ruim 1.700 km van huis) fron taal werd aangereden door een Spaanse taxi, stond tot haar ver bazing een Nederlandse wegen wacht naast haar zwaar be schadigde autonog voor ze goed en wel besefte wat er was gebeurd. Het was de A.N.WS.- wegenwacht Th. Nieuwenhuis, die juist een zieke Nederlander had opgehaald en op -weg was naar huis. De A.N.W.B.-man regelde hulp bij het ongeval en kon mevrouw Bernards bijstaan bij de formele afwikkeling van het onderzoek. De Nederlandse toeriste liep slechts enkele builen en schram men op. Het was voor mevrouw Bernards de eerste keer dat ze wegenwachthulp nodig had. Ze kreeg die ,,t Madrid DOOR GEHEEL EUROPA VAN 3-25 DAGEN WEKEUJKS VERTREK PRIMA KOTELYERZORGIHG EIGEK AUTOCARS <«5JSP» DESKUNDIGE LEIDING Vraagt onze reisgids en inlichtingen bij: HOOFDKANTOOR: ROTTERDAM - SCHIEDAMSEVEST 59 - tel. 117070 (6 IJ Kaïntoren: Rotterdam - Noordsingel 59 - tel. 44222-47947 Den Haag - Wagenstraat 40 - tel. 117873-116633 Amsterdam - Dam 6 - tel. 248174 (8 lijnen) en de plaatselijke Agenten. Het Tweede-Kamerlid dr. M. A. M, van Helvoirt (kath.v.) heeft de minis ter van volkshuisvesting schriftelijk ge vraagd of hij het niet gewenst acht de premie- en bijdragebesehikking woning bouw 1960 te herzien in verband met de sterk gestegen rentevoet. Hij wil weten of de minister op korte termijn het tot standkomen van de nodige maatrege len wil bevorderen of hij in dat geval kan meedelen van welke aard deze maatregelen zullen zijn. Het belangrijkste onderdeel van het plan is de opheffing van de gemeente arniclo. Het dorp Ermelo zou aan de gemeente Harderwijk moeten worden toegevoegd, de rest van de gemeente •wmelo zou samen met het dorp Nun- tpeet de nieuwe gemeente Nunspeet noeten gaan vormen (het dorp Nun- teïrrne?'1)^ nU dee' u'4 van de gemeen- Volgens het plan wordt het in ae ge meente Oldebroek gelegen deel van bet oorp t Harde bij de gemeente Doorn- »P J- Sevoegd, He: andere gedeelte van doornspijk. 4 tot de gemeente m~v,5c ,EuraPese investeringsbank zal sen ,?Aerln -?.en obligatielening plaat- uvoflf miljoen gulden die reeds is larJfei?om,en door een groep Neder- st?5i5 banken onder leiding van de Am- sterdanische bank n.v. L met een nominale waar- rUL1. J t.000 en een rentevoet van 5?i f, nt" worden op 14 augustus tegen a koers van 97 procent aangeboden jasr - n'Tlg- e4t een looptijd van verloop van de gemeentegrenzen te krij gen. De belangrijkste correctie hierbij is de overgang van een gebied van ruim 1.100 hectare van de gemeente Oldebroek naar de gemeente Hattem. Bmnen drie maanden zullen de raden van de betrokken gemeenten hun ad viezen over het nieuwe herindelingsplan bi G. S. moeten indienen. Het ministerie van financiën heeft toe stemming verleend, dat Nederlandse in gezetenen, die naar een bestemming vlie gen binnen Europa (maar buiten de Be nelux). behalve dranken nu ook accijns vrije tabakswaren betrekken in de „tax free" winkels op SchiphoL Vroeger was het voordeel van goed kope sigaretten alleen weggelegd voor passagiers met intercontinentale bestem mingen en niet-ingezetenen van Neder land. Hoe deze 17 miljard te realiseren? Volgens de huidige begrotingstechniek gaat 't niet. Het hierboven geschetste wegenplan moet dan ook vergezeld gaan van een werkplan (een planning in de tijd dus), zomede een daarop aansluitend financieringsplan. Het meest geëigende instituut hiervoor zou dan ook een wegenfonds zijn Indien dit fonds o.m. ~ou kunnen put ten uit de opbrengst van de motorrijtui genbelasting en die van de benzineac cijns is er geen vuiltje aan de lucht. In de loop der jaren zou dan een toene mend bedrag voor de financiering van yr_ FVE Nederlandse opera zal herrijzen in de vorm van een rijksstichting die waarschijnlijk haar zetel in Am sterdam krijgt. Het nieuwe instituut zal zoveel mogelijk gebruik maken van de waardevolle elementen van de huidige Nederlandse Opera. De op het moment van ontbinding van deze stichting bestaande verplichtingen zul len worden nagekomen. Dit staat in een brief die staats secretaris van O., K. en W. drs. L. J. M. van de Laar aan burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft ge zonden en waarin hij zijn standpunt bepaalt ten aanzien van de rond. de Nederlandse Opera bestaande moei lijkheden. Na bestudering van het rap port van de commissie Reeser en het advies van de raad voor de kunst over het liquidatie-besluit van het bestuur van de Nederlandse Opera is de staatssecretaris tot de conclusie ge komen dat de ontbinding van de stichting noodzakelijk is. De staatssecretaris is van mening, dat de operakunst in ons land in goede ba nen kan worden geleid, wanneer een nieuw instituut in het leven wordt ge roepen dat aan bepaalde eisen voldoet. Hij stelt zich voor, dat hét nieuwe in stituut een stichting zal zijn, in het le ven geroepen door de- rijksover heid, die de bestuursleden benoemt en ontslaat en zich in het bestuur door een gedelegeerde doet vertegenwoordigen. Deze stichting zal op nader overeen te komen voorwaarden in verschillende ge meenten operavoorstellingen doen geven. Wanneer de nog tussen de gemeente Amsterdam en het Rijk te voeren on derhandelingen tot een goed resultaat zouden leiden zal deze stichting in de gedachtengang van de staatssecretaris haar zetel in Amsterdam hebben. Aan genomen wordt hierbij, dat ten minste de helft van de voorstellingen in deze Het probleem van de landbouw schijnt voor Chroesjtsjef boven vele moeilijkheden te gaan. De moeilijke situatie in Vietnam ten spijt vervolgt de Russische staatsman zijn bezoek aan col lectieve boederijen in het Volgo grad-district. Premier Chroesj tsjef is hier in gesprek met de leider van de boerderij. Walter Julius Rauff, oud-S.S.-kolonel, is dinsdag in de Chileense plaats Puerto Varas door een Chileen aangevallen. Hij liep letsel op aan het gelaat Het is met bekend, of de aanvaller, die van Israëlische afkomst zou zijn, vervolgd zal worden. Rauff wordt ervan verdacht, ruim 190.000 Joden in mobiele gaskamers ver moord te hebben. Chili heeft echter een Westduits verzoek om uitlevering afge wezen, omdat Rauffs misdaden verjaard zouden zijn. Texas wordt door een verzengende hittegolf geteisterd. Een man is aan de enorme hitte bezweken. Ook het vee en de te velde staande gewassen hebben zeer van de hitte te lijden. De water reservoirs vertonen zo langzamerhand een bedenkelijk lage stand. En het kwik, dat -nu al de 46 graden is gepasseerd, stijgt nog steeds. --- looptijd van 20 jn7: e.n is aflosbaar vanaf 15 september Y,. n jaarlijkse termijnen van We miljoen gulden. ÏL,?® mijnwerkers in Bolivia hebben VnliS 2 tot een staking van 'mr, ge- on£ ??r een langzaam-aan-actie van »i«™?aa'de duur uit sympathie met de n',!taJls va,n hun vakbond. Juan Lechm quendo, die donderdag op straat door onrtir°!p, mannen is mishandeld. Hij is ziekeifhi na z'in behandeling in een De officier van justitie bij de woonruimte werd gevraagd. Zij waren op een zolder gehuisvest. Volgens de ?°Jftaagen ■u^nden £«isterdam Brussel Nice Frankfort Münchca Zflnch psnève ^carno fenen «insbruck |e!*rado forne «Mild Bew. Max t n.m. 7u. v. gist afg. 24 regen 2i zw. bew. 22 01 h. bew. 2' 23 regenbui 23 16 5 zw. bew. 21 34 I. bew. 24 16 1. bew. 21 4 onbew. 32 5.1 geh bew 31 0 zw. bew. 30 5.6 zw bew. 27 8 zw. bew. 2S 16 zw. bew. 31 0 regenbui 31 0 onbsw. 32 0 onbew. 31 0.2 zw. bew. 31 0 Hot jeugdige echtpaar een boek houder en een telefoniste, beiden 23 aar plaatste in februari van dit jaar een advertentie waarin dringend; verklaringen van het echtpaar belde de verdachte toen op om een huis in de Kinderdijkstraat aan te bieden. Later bleek dat het om het huis ging waar hij zelf nog in woonde. Als het echtpaar 4.000 betaalde voor o.a. de inboedel, zou de verdachte voor een woonvergun ning zorgen. Toen er 2.G00 was be taald, kregen de partijen moeilijkheden omdat K. niet voor een woonvergunning zorgde. De „huiseigenaar" stelde daar op voor dat het echtpaar alvast twee kamers zou betrekken, maar de jong gehuwden wilden daar zonder woonver gunning niet aan beginnen en vroegen hun geld terug. Toen bleek dat K. niets over het huis te vertellen had. Na veel besprekingen haalde K. zijn giroboekje te voorschijn om een cbèque uit te schrijven. Volgens het echtpaar ver scheurde hij de kwitanties van de 2.000 en weigerde hij daarna de chèque in te vullen. Ter zitting hield K. vol dat hij het geld contant heeft terug betaald. Zijn nieuwe huurders waren echter zo handig geweest foto-copieën van de kwi tanties te laten maken, 3ie nu op de ta fel van de rechtbank lagen. De officier sprak in zijn requisitoir van een brutale, gemene oplichting van mensen die dringend een woning nodig hebben. De rechtbank doet op 14 augus tus uitspraak. De Europese commissie zal ver moedelijk dit najaar aan de E.E.Ga landen voorstellen voorraden aardolie en aardolieprodukten aan te leggen die voldoende cijn voor een verbruik van 65 dagen, zo is in Brussel ver nomen. Deze voorraden moeten dienen om voorzieningsmoeilijkheden in vredestijd voor de civiele verbruiker te voorko men. Het is nog niet zeker of alle zes de ledenstaten zich bereid zullen ver klaren. Naar voorts verluidt zullen deskundi gen van de zes regeringen in septem ber in Brussel bijeenkomen, om na te gaan of en welke maatregelen er geno men moeten worden om het aardgasbe leid te coördineren. De deskundigen kunnen daarbij uitgaan van een rapport van de Europese commissie over de aardgasreserves en de aardgaspolitiek in de respectieve landen. KOLONEL H. C. Kremer van de generale staf, van wie gisteren bekend is geworden dat hij be vorderd is tot brigade-generaal, is de man die in. 1962 in het nieuws kwam toen hij door de toenmalige minister van defensie, ir. S. H. Visser, voortijdig werd ontslagen en middels de militaire ambte narenrechter dit ontslag ongedaan wist te maken. In verband met het feit dat de da tum van zijn benoeming (1 november 1963) afwijkt van die (1 juli 1964) wel ke geldt voor alle andere officieren in het gisteren bekend geworden Kon. Be sluit, heeft een woordvoerder van het ministerie van defensie onder meer Van maandag 19 augstus tot en met vrijdag 14 augustus zal een zeventigtal sterrenkundige specialisten van veie na tionaliteiten in Utrecht bijeen zijn om in een symposium van gedachten te wisselen over de scheikundige samen- steiiing van sterren. De spectraallijnen in de sterspectra verraden de scheikundige samenstelling van de hemellichamen, terwijl de sterk ten van deze lijnen ons inlichten over de verhoudingen waarin de stoffen aan wezig zijn. Veel aandacht zal tijdens het sympo slum worden geschonken aan de waar- nemings- en meetmethoden, aan onze kennis omtrent het ontstaan var, spec tra en aan de natuurkundige omstan digheden op de sterren zoals het tem peratuur- en drukverloop in hun inwen dige. Op de laatste dag -an de bijeenkomst komt de vraag aan de orde door welke kernprocessen de scheikundige elemen ten zijn ontstaan tijdens de geboorte van ons heelal of tijdens het leven van de sterren. Het symposium staat onder auspiciën van de Internationale astronomische unie en is georganiseerd door prof. dr L. H. Aller uit Los Angeles (V.S.) en door de Utrechtse hoogleraren prof. dr A. B. Underhill, prof. dr. C. de Jager en medewerkers van de Utrechtse sterren wacht „Sonnenborgh". Het knerpt op de man Ruimtevaarders die op de maan aankomen zullen daar lopen op een laag broos materiaal van drie tot vijf cm dik, dat zal kner pen onder de voeten. Dit heeft de uit Nederland afkomstige astro noom prof. dr. G. L. Kuiper gis teren voorspeld in een uiteen zetting tegenover leden van het Congres over de met de Ranger- 7 gemaakte foto's van de maan. Prof. Kuiper maakt deel uit van de groep geleerden die de foto's analyseert, Hij noemde het maken van de opnamen een wer kelijk ongelooflijke prestatie. verklaard dat de kolonel door de toen malige minister overgeplaatst werd naar het defensiecentrum om hem in de gelegenheid te stellen aldaar zijn geschiktheid te bewijzen voor bevor dering tot brigade-generaal. Vervolgens is over kolonel Kremer medio oktober 1963 een beoordelings lijst opgemaakt. Hieruit heeft de minis ter mede gezien de inhoud van de ter zake uitgebrachte adviezen, de conclusie getrokken dat de kolonel er inderdaad blijk van heeft gegeven de geschiktheid te bezitten voor de rang van brigade generaal. Daarna is, aangezien de kolo nel bij het defensie-centrum geen orga nieke functie vervulde waaraan de rang van brigade-generaal is verbonden, on- derzocht of er elders zodanige functie aanwezig was, waarin kolonel Kremer geplaatst kon worden. De keuze is daarbij gevallen op de functie van commandant legerkorps- achtergebied, welke functie in zijn hui dige vorm per 1 juli 1964 is ingesteld en aan welke functie de rang van briga de-generaal is verbonden. Aangezien een kolonel niet bevorderd kan worden tot brigade-generaal voordat hij een opper- officierenfuuctie bekleedt, kon de bevor dering van kolonel Kremer eerst worden gerealiseerd tegelijkertijd met zijn plaat sing in die functie. Daarbij is het om billijkheidsredenen gewenst geacht deze bevordering terugwerkende kracht te verlenen tot 1 november 1963, zijnde de eerste dag van de maand volgend op die waarin bedoelde geschiktheid is komen vast te staan, aldus de woordvoerder van het ministerie van defensie. gemeente wordt gegeven. Het Is het streven van de staatssecretaris, dat in het nieuwe instituut zoveel mogelijk ge bruik wordt gemaakt van de waardevolle elementen van de huidige Nederlandse Opera en dat voorts de op het moment van de ontbinding van deze stichting bestaande verplichtingen zullen worden nagekomen. De staatssecretaris acht het van groet belang, dat de gemeenteraad van Am sterdam ten spoedigste een beslissing neemt ter zake van de goedkeuring van het ontbindingsbeslnit van de Stichting de Nederlandse Opera, te meer omdat in de gedachte opzet de nieuwe stichting in de gelegenheid moet worden gesteld zo spoedig mogelijk maatregelen te ne men om het seizoen 1965-1966 voor te bereiden. De staatssecretaris heeft zich afge vraagd of een nieuwe opzet op redelijke termijn te bereiken zou zijn door een reorganisatie van de huidige instelling. Het is hem duidelijk geworden, dat om trent de wijze, waarop dient te worden gereorganiseerd, -een belangrijk verschil van inzicht bestaat tussen bestuur en directie enerzijds en de geëngageerden en hun organisaties anderzijds. Pogin gen tot reorganisatie, door bestuur en directie aangewend, hebben dan ook niet de gevraagde medewerking van de werk nemers en hun organisaties kunnen ver krijgen. Deze laatsten hebben te kennen gegeven, dat naar hun mening andere wegen bewandeld dienen te worden om tot reorganisatie te komen. Onder deze omstandigheden ziet de staatssecretaris niet, hoe op korte ter mijn een zodanige reorganisatie binnen de huidige stichting tot stand zou kun nen komen, dat het met zijn verant woordelijkheid overeen zou zijn te bren gen een rijkssubsidie van de omvang zoals tot nog toe werd verleend ook ver der ter beschikking te stellen. Hierbij komt, dat de beschouwingen, die rond het vraagstuk van de Nederlandse Opera zijn gegeven, in sterke mate tenderen naar de status van een instelling, waar van de structuur een grotere invloed van de overheid mogelijk maakt dan bij een particuliere stichting het geval kan zijn. Na alle facetten van dit moeilijke en belangrijke vraagstuk in beschouwing te hebben genomen is de staatssecretaris tot de conclusie gekomen, dat de ont binding van de stichting de enige me thode is om de weg te banen voor een nieuwe en betere opzet. Hij is dan ook voornemens zijn goedkeuring te hechten aan het door het bestuur van de Stich ting- De Nederlandse Opera genomen besluit tot ontbinding der stichting. O De 58-jarige mevrouw C. Molenaar uit Hengeio an haar 79-jarige moeder zijn donderdagavond om het leven ge komen toen de door haar bestuurde auto op de weg tussen Monschau en Eupen in botsing kwam met een andere perso nenauto. Drie andere inzittenden van de Ne derlandse auto, een zuster van mevrouw Molenaar en haar twee kinderen, alsme de de Belgische bestuurder van de an dere auto bleven ongedeerd. Gisternacht is een etalageruit van een juwelierszaak in de Kalverstraat in Amsterdam met een steen vernield. Uit de etalage werden juwelen ter waarde van ongeveer 15.000 gulden weggeno men. Een omwonende, die toen hij glas- gerin&il hoorde uit het raam keek, zag een man, naar hij de politie meldde een Surinamer, wegrennen. Het Tweede-Kamerlid P. Voogd (Boe renpartij) heeft aan de minister van volkshuisvesting schriftelijke vragen ge steld over de verhouding van de bouw kosten in het westen en in het oosten van het land en over de toewijzing van woningen aan het Zwolsmanconcern. Dit Kamerlid vraagt de minister of de bouwkosten in de woningbouw in het oosten van het land aanmerkelijk lager zijn dan in het westen van Nederland en als dit juist is wat de oorzaak is van de hogere bouwkoster]. De kosten voor de fundering wil de heer Voogd hierbij buiten beschouwing laten. Voorts vraagt dit Kamerlid of het juist is dat aan het Zwolsmanconcern een aantal woningen is toegwezen en zo ja, hoe groot dit aantal is. Hij vraagt of de minister het juist acht voor het oplos sen van de woningnood om aan het Zwolsmanconcer „een dergelijk aan tal" woningen toe te wijzen. Dit is door de opperofficier personeel van de Kon. Landmacht, luitenant-gene raal j. G. Smit, tijdens de vorige week gehouden oefening „Informatie" meege deeld, zo bevestigde ons een woordvoer der van het ministerie van defensie. De temporisering die al in de de fensienota werd aangekondigd houdt in hoofdzaken in dat in een driejarige periode niet drie maar slechts twee maal zal worden bevorderd. In het tijdvak van 1 november 1963 tot 1 november 1968 namelijk zullen de promoties plaats vin- OP 1 mei 1965 en op 1 november 1966, Volgens deze regeling zullen de goede ^majoors en kapiteins na respec tievelijk 24 en 15 jaar kunnen worden bevorderd. Luitenant-generaal Smit heeft verder gezegd dat wordt overwogen om zeer goede majoors, meer dan thans het ge val is, te laten voorlopen op de promo tie. Zij zouden in afwijking van het nu opgestelde schema in plaats van. op 1 november 1966, op 1 mei 1966 reeds kunnen worden bevorderd, een half jaar eerder dus. Verder ligt het in het voor nemen om de bevordering in. de sub alterne officiersrangen en de bevorde ringen tot kolonel te laten doorgaan, op de wijze zoals die tot nu toe regel was. Indien de nieuwe (vertraagde) bavor- zou worden gerealiseerd 20U de landmacht overigens toch nog per 1 november 1966 een overcompleet van naar schatting 156 luitenant-kolonels heb ben. En bij een -— voorgenomen kri tische herziening van de bestaande or ganisatie loopt dit overcompleet zelfs °Pj L200a 20 heeft generaal Smit mee gedeeld. Om dit overcompleet te kun- nen opheffen^ moet gegrepen worden naar het middel van de vrijwillige dienstverlating. i.J5°f's be'cend 's er eeo commissie in het leven geroepen die officieren die voor een vrijwillige dienstverlating voe- len, de helpende hand zal, reiken. De leiding van die commissie heeft een ver tegenwoordiger van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1