Ruim kwart der bevolking geeft „geen*' op ONKERKELIJKHEID IN SCHIEDAM IS ZEER STERK GEGROEID Deining in sportwereld over verhoogde huren AGENDA Spanning arbeidsmarkt wordt steeds groter Tekst van besluit Toeneming vooral ten koste der Hervormde Kerk B. en W.gebruik turnzalen duurder Voorlichting blijkt wat te haperen OVER 60 JAAR DODELIJK Inbraak gepleegd in doktershuis SLAGROOMTAART Inbrekers gingen te keer in koperslagerij G A B Nieuwe Waterweg-Noord iliSsIS fabrieks de rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 11 AUGUSTUS 1964 f)E onkerkelijkheid groeit in Schiedam en dat is een bedenkelijke zaak concludeert de heer W. Chr. de Bree in de Zondagsbode, het hervormd kerkblad. De heer De Bree bespreekt daarbij de cijfers van de volks- tellingen en zijn artikel achten wij belangwekkend genoeg om het in zijn geheel op te nemen. De heer De Bree is hieronder aan het woord. HgtXNiMLJ vaM' Dp aÉïfii Kf# -SMgü-glgE. '0gMga-iTg'sójtÊfi&« ,W 'm: - ÊÊmÉbÊÊÊËÊMÊÈÊtè®M m&m mam-m. mmim wm. ecïzc wz HEOEBLABD - tót 'r &7cc ,w. ANTI-NIEUW VRIJHEID KLEUR DAAROM ESN DEEL van Schiedams sport wereld is teleurgesteld over een te rigoureus besluit van B. en W. van Schiedam. Die sportwereld meent dat B. en W. var. Schiedam weliswaar recht heeft op het ver hogen van de huren voor de ge meentelijke gymnastiekzalen maar dat het ditmaal te drastisch is ge gaan. Het hapert hierbij kennelijk aan de goede voorlichting, want insiders we ten dat de verhoging niet bijzonder hoog te noemen is. Het is namélijk zo dat de huren in Schiedam al vele jaren te laag waren. De tarieven zijn in Schiedam sinds 1933, dos dertig jaar lang, onveranderd gebleven. Tijdens kringwedstrijden van de KNCGV hoorden wij onlangs nog functiona rissen van de kring -hun verbazing uiten over de lage prijzen voor de mooie nieuwe zalen. Toen een deel van. de sportwereld zich onlangs be riep op te lage subsidies voor de jeugdsport, dat zou elders hoger zijn, partij voor ••ere dagelijks Waterbericht 1000 procent Animo" Radicaal Razzia op fietsen en bromfietsen DE SPANNING op de arbeids markt wordt nog steeds groter, zo blijkt uit de cijfers van het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg-Noord over de ma/yid juli. Valt mee Absurd Onbekende botsing VOM3EM&. CE UirKCMS.fEf}\G£St ,VöiK$7£l.LjfJG£N *1 '«s<&5K M -HM -WÜXGEMEEtitP fi RCTTEftDAM 1SS0 &300 Iff*)., 653-iOS iWW. >St$Z£S8S 1KW ;,'JT.«20® itóOOKEPS Hierbij een lijstje -met de kerkelijke gezindte van de Ne derlandse bevolking in met ter vergelijking de cijfers van Schiedam, Rotterdam en wijkgemeente 6. Deze -wijlt- gemeente is een deel van de Hervormde gemeente te Schie dam. Z(j ligt echter geheel op Rotterdams grondgebied. KERKELIJKE GEZINDTE IN VOLGENS DE SLAGEN DER VOLKSTELLINGEN UIT- Kerkelijke gezindte R. Katholiek N. Hervormd Ger. Gezindte Overige kerken GEEN Nederl. Schiedam Wijk 6 R'dam '47 '60 '47 '60 '47 '60 '47 '60 38,5 40,4 32,6 32,8 17.0 20,1 20,9 21,5 31,0 28.3 312 27,8 29,3 29,6 335 31,6 9.7 9.3 9.1 8,9 6.5 6,0 97 9.1 3.8 3,6 5,5 4,9 3,1 2,8 4.1 3,9 17,0 18,4 21.6 25,6 44,0 41,5 31,4 33,9 Ter toelichting diene, dat met Schiedam is bedoeld de gehele burgerlijke gemeente, dus inclusief Kethel en ex clusief Oud-Mathenesse (wijkgemeente 65. Onder Geref. gezindte zijn alle kerken begrepen, die het woord gerefor meerd in hun naam dragen. Voor degenen die liever met getallen dan met percentages werken, volgt hieronder nog een overzicht van deze cijfers, echter alleen van de laatste Volkstelling per 31 mei 1960. KERKELIJKE GEZINDTE IN ABSOLUTE CIJFERS Nederl. Schiedam R.K. N.H. G,G. O. kerk Géén Totale bevolking Wijk 6 R'dam M. Vr. M. Vr. M. Vr. 4.634.478 12.823 13.500 1.290 1.393 75.785 80.737 3.240.481 10.865 11.422 1.921 2.035 111.492 119.042 2.063.600 3.434 3.683 392 413 31.791 34.543 '416.170 1,843 2.135 170 205 12.825 15.951 2.102.235 10.776 9.818 2.896 2,621 128.026 118.794 38.741 40.558 6.669 6.667 359.919 369.067 11.461.964 80.299 13.336 728.9S6 In bovenstaand overzicht valt op, dat alle kerkgenoot schappen meer vrouwen dan mannen tellen, slechts ge deeltelijk te verklaren door het vrouwenoverschot in Schie dam en Rotterdam; dit laatste geldt echter niet voor wijk- gemeente 6 waar de mannen in de meerderheid zijn, zij het een zeer kleine. Een nader onderzoek wees uit dat Oud- Mathenesse, dat 0,9 deel van wijkgemeente 6 omvat, een zelfde beeld vertoont als Schiedam en Rotterdam; de rest het Witte Dorp heeft echter een zeer groot mannenover- dat bij de groep „geen' de mannen dus domineren. De ver schot, voornamelijk vallend onder GEEN. Het is duidelijk schillen zijn toch niet van dien aard, dat de kerk als een bij uitstek vrouwelijke aangelegenheid zou kunnen worden betiteld. TTlERONDER VOLGT een overzicht van de ontwikkeling LI der kerkelijke gezindte van de burgerlijke gemeente Schiedam over de laatste 60 jaren, volgens de gegevens der gehouden volkstellingen. VOLKSTELLINGCLTFERS BURGERLIJKE GEMEENTE SCHIEDAM Ger. Over. Gez, kerk. Jaar 1899 2909 1920 1930 1947 1960 R.K. N.H. 39,3 36,8 35,2 33,0 32.6 32,8 48,2 43,9 43.8 33.7 312 27.8 7.8 9.8 8.8 8.9 9,1 8,9 4.4 6.8 6,6 6,2 5.5 4.9 Geen Aant. Aant. inw. inw. 0,3 26.700 12.700 2.7 32.500 14.300 5,6 40.500 17.700 182 52.700 17.800 21.6 69.700 21.800 25,6 80.300 22.300 Bovenstaande cijfers zijn tevens nog eens in een grafische voorstelling opgenomen, met daaraan toegevoegd de gege vens van het eerst opgenomen lijstje. De gehele bevolking is telkens voorgesteld door een cirkel, waarvan de grootte in verhouding met het inwonertal is getekend. In 60 jaar verdrievoudigde de bevolking van Schiedam, zodat dus het oppervlak van de grootste cirkel (I960) driemaal zo groot is als dat van de kleinste (1899). Het aantal hervormden werd slechts 1,75 maal zo groot. Iedere cirkel is verder onderverdeeld in de vier genoemde kerkgenootschappen en de tot geen kerkgenootschap befao- renden. Elk kerkgenootschap wordt dus voorgesteld door een cirkelsector, waarvan de grootte afhankelijk is van het in het lijstje genoemde percentage. 1960 de buitenomtrek verdeeld in 20 gelijke stukken, elk overeenkomende met 5 De groep „GEEN" is in zwart aangegeven; de groei hier van is een zwarte bladzijde in de geschiedenis der kerken. Van een nauwelijks zichtbare streep (0,3 in 1899 mm deze toe tot 25,6 in 1960. De grootste klap kreeg de Hervormde kerk in Schiedam na de Eerste Wereldoorlog, toen het percentage N.H. terug liep van 43,8 in 1920 tot 33,7 in 1930; bij een bevolkings- tocneming van 30 bleef het aantal N.H. nagenoeg constant. Daar in ditzelfde tijdvak het aantal „GEEN" steeg van 5,6 tot 182 Is het wel duidelijk waar deze groei vandaan is gekomen. "Met opzet zijn de figuren zodanig opgezet, dat de beide grote kerkgenootschappen ter weerszijden van de groep „GEEN" liggen. Op deze wijze is duidelijk zichtbaar dat de toeneming van. de groep „GEEN" (zwart) in 60 jaar voornamelijk is gegaan ten koste van de Herv. Kerk, die in dit tijdvak terugliep met .20,4% en in veel mindere mate van de Rooms-Katholieke kerk, die verminderde met 6,5%. De groei van de Geref. gezindte en van de overige keiken met totaal 1,6 heeft ervoor gezorgd dat deze achteruit gang niet geheel in de onkerkelijkheid verdween. Van 1930 tot 1947. met daar tussenin de Tweede Wereldoorlog, nam het aantal N.H. af met 2,5 tot 31,2 en de volgen de 13 jaar met 3,4 tot 27,8 in 1960. DE heer De Bree vervolgt: De leidende positie, die de Herv. kerk In 1899 innam, toen bijna de helft van de Schiedamse bevolking zich hiertoe rekende, is thans tot minder dan een derde teruggedrongen. Hoewel dit geen specifiek Schiedams verschijnsel is, moet dit mis toch met zorg vervullen. Het percentage RK liep langzaam achteruit van 39,3% tot 32,6% In Ï947 en vertoonde in 1960 voor het eerst weer een zij het kleine stijging tot 32,8%. De Geref. gezindte bleef praktisch gelijk en schommelde de laatste 40 jaar rond de 9%, terwijl de Overige kerken na een aanvankelijke gnoei wesr bijna terugvielen op het peil van 1900 (van 4,4 via 6,8 tot 4,9%). De groep „GEEN" nam na 1930 weer toe met 3,4% tot 21,6% in 1947 en met 4% tot 25,6% In I960. Ruim een vierde van de Schiedamse bevolking heeft zich dus uitgesproken tot geen kerkgenootschap te willen behoren. Dank zij -de medewerking van de Afdeling Statistiek der gemeente Rotterdam, die ons behalve de Volksteiling- cijfers 1960 van Schiedam en Rotterdam, ook die van Wijkgemeente 6 ter beschikking stelde, zijn wij in staat als vergelijking met Schiedam nog de verschuivingen tussen 1947 en I960 hiervan aan te geven. Als derde vergelijkingsobject is Nederland hieraan nog toegevoegd. Opgemerkt zij, dat de cirkeloppervlakken hiervan alleen de verhouding tussen het aantal inwoners in 1947 en 1960 aangeven, maar verder niet met elkaar in relatie staan wat het inwonertal betreft. Opvallend, is de grote onkerkelijkheid in Wijkgemeente 6, die hoewel t.o.v. 1947 iets verminderd, toch nog 41.5% bedraagt, tegenover bijna 34% in geheel Rotterdam. Het aantal inwoners is hier in 13 jaar 1,5 maal zo groot gewor den; het aantal NH heeft hiermede gelijke tred gehouden en is in percentage zelf nog iets gestegen. De Rooms-Katho- iieken groeiden met ruim 3%. WIJ willen de cijfers niet meer op de voet volgen. De figuren spreken een duidelijke taal. Het percentage NH schommelt bij alle genoemde categorieën rond de 30%. Ten opzichte van 1947 manifesteert zich een dalende tendens van 2-3%. Dat de onkerkelijkheid in Nederland, die ligt tussen het een vijfde tot een zesde deel van de bevolking, lager is dan in Schiedam of Rotterdam, is toe te schrijven aan de overwegend Rooms-Kaihoiieke provincies Noord-Bra bant en Limburg. Voor de toekomst moet alleen al met het oog op de vergrijzing van de Hervormde kerk met een verdere achteruitgang hiervan worden gerekend. De leeftijdsopbouw van Schiedam in 1947 gaf het volgende beeld: (Van een onzer verslaggevers) Een kennis van de arts G, In. 't Veld die maandag de bloemen -water kwam geven in het woonhuis van dok ter In 'tVeld in de Willem de Zwij gerlaan in Schiedam ontdekte dat in het tijdvak tussen vrijdag en maandag moet zijn ingebroken in het woonhuis in de Willem de Zwijgerlaan. Een raam van 1,25 bij 50 cm was uit de sponning gelicht. De dieven zijn via de kelder naar binnen geklommen. De kamers en de kasten zijn doorzocht. Of er iets ontvreemd is, is nog niet bekend, -want de bewoners zijn afwezig met vakantie. T)E 'MAN Is nog steeds een tegen- stander van die nieuwigheïdjes. Vroeger heeft-ia er wel tegen gefulmi neerd maar hij is gaan ontdekken dat men de kk)k niet kan verzetten. Daar. om tracht-ie maar niets meer te zeggen. Dat is moeilijk want ons snapapparaat laat ons steeds weer te veel woorden ontglippen ook al staat een maanreis- langeliteratuur vol over het te vlugge woord. De Schiedammer heeft dan ook niets gezegd toen hjj hij zyn thuis komst ontdekt® dat ook zijn echtgenote het nieuwe had willen annexeren. ACH, de mau had kunnen reageren. Hij had naar het aloude „O tempora o mores" (wat een tijden wat een zeden) zijn ontstemming kunnen doen horen. Hij keek alleen maar en deed asloi-ie niks zag. Hij wist het nn wel, ieder individu heeft het recht op zijn eigen leventje, zyn eigen privacy en daarom is het goed iedereen zelf te laten be palen hoe hij of zy leven wil ook al meent ue ander soms dat het niet is zoals hy het wel wenselijk acht. De ander zyn of haar vrijheid laten en hem geen mores leren was de stelling van deze Schiedammer. ET tv AT krampachtig eigenlijk hield hij zyii principe uren vol. Hij zag niet het roestbruine, het lelijke rode, het weer verkleurde blauw paarsige. Hij keek de lucht in en zag niks, zei althans niks en dat is een prestatie te noemen. Overigens was hem wel duide lijk dat zijn echtgenote kleur aan het leven wilde geven want elke dag was er sprake van een andere kleur. Het ge heel had dus desondanks wat dichter lijks. Men zon elk nieuw sonnet kun nen doen aanvangen met een lyrische strofe over de nieuwe kleur van de nieuwe morgen. Sonnetten schryft men echter ook slechts in de leeftyd van de dwaasheid en daarom liet deze bejaarde Schiedammer zyn pen onberoerd. LJP de derde dag kwam de explosie. „Nou je haar ziet er vandaag weer mooi uit", zei hy. Treurig keek zyn vronw hem aan. „Zie je dat nou pas. Ik was me ongelukkig met dat haar. Voortdurend was ik het en telkens ver andert de kleur maar het gaat er maar niet uit." Voordat ze in hnilen zou uitbarsten zei onze stadgenoot op zyn gemoedelijk vaderlijke en dus be grijpende wyze: „Ja, maar waarom ge. Lruik je die rommel dan?" „Nou", zei ze haar verdriet incasserend „omdat ik al grijze haren heb, die won iik weg. werken maar toen ik die spoeling erin deed hen ik te lang aan de telefoon staan praten." Ger. Over. leeftijd N.H. R.K. Gez. kerk. Geen 0—24 40.7% 49,5% 47,7% 38.6% 48.3% 25—49 36,1% 32,6% 32,5% 36.6% 37,4% 50 j. en ouder 23.2% 17,9% 19,8% 24.8% 14,3% 100% 100% O O 100% 100% TETS huiselijker gezegd kan men de cirkels vergelijken, met X een slagroomtaart, die verdeeld is in vijf ongelijke punten; om het aflezen te vergemakkelijken is bij de jaren 1947 en Wij vermoeden dat dit beeld op het ogenblik, zeker voor de Herv. kerk, niet gunstiger zal uitvallen. Het lagere per centage jongeren geeft een kleine voedingsbodem en het hogere percentage ouderen vergroot door sterfte de achter uitgang. Beklemmend is ook dat bijna de heLft van het aantal jongeren beneden de 25 jaar niet meer tot een kerk genootschap behoort, aldus de heer De Bree. Zij die binnenkort een nieuw huis krijgen of hun bestaande overgordijnen willen vervangen voor eens" iets hee! anders, worden morgen op onze eerste etage verwacht. Want dan begint de verkoop van een grote febriekspartij overgordijnstof 120 cm breed. Originele filmdruic overgor dijnstof, die normaal verkocht wordt voor 4.25 per meter koopt U morgen per meter voor nog géén twee gulden. (Van een onzer redacteuren) Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze filmdruk overgordijnstof, 120 cm breed, per meter Géér» te/, of schriftbeit. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- aamsg redactie, Lange Kerkstraat 82, tel 64154, b.g.g, 11558 8 (toestel 62, aa 18 uur b.g.g. 19 5385) alleen voor todactieaangelegenheden. Agentschap: mevrouw J, v. d. Hoek- "aogendam, J. Steenstraat 29, telefoon (alleen voor klachten, adverten- 115588J1 akormeEDenten' b.g.g. telefoon Klachten bezorging: Agentschap (adr. «e boven) dag. van. 18.3Ü--19.30 uur. ®.®!3Bgrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666 alarm brandweer 69123; •'arm GG en GD 29290. ..^bo'heek: 't Gouden Hert, St. Liduina- •'raat-hoek Brugmanstraat, tel. 68364. SCHIEDAM. Geboren: Charles H J zv A G de Groot en J R de Boer; Cornelia dv S H J Bonefaas en N Baanvinger; Johanna M G dv W P Heijstek en M J Scbra: Antoon zv H Verbeek en H R Oranje; Juliette L dv J P A van der Zwaan en J Oosterloo; Marcel zv A de Bruin en E van Roijen; Saskia dv G Krommenhoek en A Olczak; Cornelia H dv A A G van Puffelen en J H M Sebel; Geert H H zv H H Gernaat en D J Mettes; Marjolein C dv J J Bakkers en C J Pronk; Judith C dv H T van Arkel en A Schipper; Ingrid H M dv G P H Bakker en C M Rebers. Overleden: C H Oosterman, 77 jr: A King- ma, S2 jr. echtge Boersma; J Polak, 66 jr, echtge Meenks. Dinsdag 11 augustus: Gemiddeld keu kenzoutgehalte 558 milligram per liter. Verwachting voor morgen, 12 augus tus; Gemiddeld keukenzoutgehalte 545 milligram per liter. (Van een onzer verslaggevers) Ingebroken is in de koperslagerij van de firma A.J. Seheffers, Jan van Rie- beeckweg, Schiedam. De dieven moeten in de nacht van zondag op maandag in het -gebouw zijn geklomen. Een raampje aan de achterzijde van de fabriek was vernield. In de bankwer- kerij hebben de onbekenden de lade van een Jastafel dicht gelast. Een kast was open -gebroken en daaruit was een gego ten voetstuk vernield. Een kast van de kantine is eveneens open gebroken. Daar uit zijn sigaretten gestolen. Een deel van <Je sigaretten lag op de vloer van de fa briek. Uit een schrijfbureau dat is openge broken is veertig gulden ontvreemd. De totale schade bedraagt enkele honder den guldens. is men ook -gaan zien naar de uit gaven die de verenigingen elders heb ben te doen. Toen bleek het merkwaardige dat de Jeugdsportsubsidie in Schiedam heel gunstig is. Die subsidie is inmiddels verhoogd. Men meent bijvoorbeeld dat de subsidie in Rotterdam hoger zou zijn dan in Schiedam, maar dat is formeel alleen het geval mits men in Rotterdam het verkregen geld be stemt voor een geschikt/goedgekeurd doel en bovendien dienen de clubs te voldoen aan enkele andere voorwaar den ais gediplomeerde leiding e.d. In Schiedam krijgen, de clubs de subsi die zonder voorwaarden en in de prak tijk betekent dit dat de subsidie hier hoger is dan in Rotterdam. Tevens, bleek dat de huren voor de gymnastiekzalen het laagst waren van ons land. Een rapport van het Landelijk Contact Orgaan voor de Sport maakte dat duidelijk. Men besloot die huren te verhogen. Het bureau onderwijs wilde tot verhogingen gaan die wel duizend procent boven de tot nu toe betaalde be dragen liggen. B, en W. van Schiedam echter volgden het advies van de Ge meentelijke Sportraad en van de sport ambtenaar. Besloten werd namelijk de huren op te trekken naar de laagste landelijke tarieven, in dit geval vergelijkbaar met de huren te Dordrecht. Dat is dan nu geschied. Een deel van de sport wereld is boos. Men meent dat de overheid de huren al geleidelijk had moeten verhogen. Het laatste mag dan waar zijn maar de betrokkenen vergeten dat ze geduren de vele jaren geprofiteerd hebben van te lage huren en dat periodieke verho gingen er toe zonden hebben geleid dat de huren nu al hoger zouden zijn ge weest dan de nu vastgestelde nieuwe be dragen. Momenteel wordt meer kabaal over deze verhogingen -gemaakt dan wel re delijk is, want waar gaat het eigen lijk om? Het gaat niet om alle Schie damse gymnastiekzalen. Het gaat lou ter om de gemeentelijke zalen. Enkele zalen van schoolverenigingen waren voorheen al hoger in huur dan de ge meentelijke. Hier heeft men nooit op gemopperd. Men zorgde er alleen maar voor de goedkopere gemeente lijke zalen te kunnen huren. Enkele zalen van schoolverenigingen zijn nog steeds goedkoper en zullen dat voorlopig ook wel blijven. Zo beschikken de hervormde scholen over één gymnas tiekzaal, de zaal van de Prinses Juliana- school, die ongeveer dertig gulden huur per uur per jaar kost. Penningmeester H. IJsselstein zei ons dat het bestuur nog geen aandacht heeft besteed aan de ze kwestie maar dat de huur van deze zaal ongetwijfeld zal worden verhoogd naar gemeentelijk voorbeeld zij het dat de verhoging niet zo abrupt zal zijn. Het gaat alleen om de gemeentelijke scholen. V-oor de nieuwe scholen zon men dertien galden per uur moeten vragen zoals Is berekend. Het wordt ongeveer drie gulden per uur, namelijk 120 per jaar en de zalen zijn veertig nr per jaar beschikbaar. De gemeentelijke gymnastiekzalen zijn in vier categorieën verdeeld, namelijk in categorie A de zeer mooie en heel nieu we zalen van de Willem de Zwijger ULO's en de twee nieuwe lagere scho len in Nieuwland. In deze scholen mag men ook van de douches gebruik maken, daar stelt de overheid zelfs prijs op om dat men deze vorm van hygiëne bij de sportbeoefening inherent acht. Dan is er een categorie B voor gym nastiekzalen gebouwd in 1945-1955, de vrij nieuwe zalen aan de dr. Kuyper- laan en Thorbeckesingel. Deze zalen gaan 96 per jaar kosten. De oudere maar nog goede zalen .gebouwd voor 1945 -van Frans Halspleïn, Edisonplein, Oude Kerkhof gaan als categorie C 72 per jaar kosten. De vrijwel ongeschikte zalen in categorie D, tientallen jaren oud, van de vroegere scholen aan Broersvest en St. Anna zusterstraat gaan in categorie D. 48 kosten. Deze zalen worden gebruikt door drumbands e.d. Het is vakantietijd en. onze telefonades hadden dus weinig 'succes. De meeste bestuurders van clubs; waren- afwezig, enkele terug van vakantie die nog niets wisten van de verhogingen. Algemeen hoort men de klacht dat de verhoging zo radicaal is ingevoerd maar daar is tegenover te stellen dat men vroeger verhogingen bespaard is gebleven. De heer Soeters van Juliana zei ons dat zijn bestuur verbijsterd was. De ver hoging komt op vijfhonderd procent in enkele gevallen. Er was al met andere verenigingen over deze kwestie gespro ken. Er zou een vergadering komen waarin de betrokken verenigingen zich over stappen zouden beraden. De brief van de overheid was ook te laat ontvangen, namelijk gedateerd be gin juli (7) en ontvangen eind juli. De leden van de volleybalclub betaalden nu al 3,25 per maand contributie en nog meer zou moeilijk worden. De heer IJs- selstein zei dat de betrokken verenigin gen die gebruik maken van de enkele zaal van de herv. school op de hoogte zijn van een komende huurverhoging. Penningmeester C. J. M. Bolmers van de SBLO die als lid van de gemeente lijke sportraad zijn goedkeuring heeft gehecht aan de verhoging, die tevens bestuurslid is van de rooms-katholieke gymnastiekvereniging Excelsior zei dat het voor zijn grote organisatie op een grotere uitgave van ongeveer 1900 komt. Dat is heel veel voor een vereni ging die altijd de touwtjes maar net aan elkaar krijgt. Dergelijke grote uitgaven gaan ook de grote clubs als THOR en DOK doen, zij het met de restrictie dat o.a. DOK ook zalen van de geref. schoolvereniging en van chr. volksonderwijs gebruikt. ODO zou de verhoging van 300 niet kunnen opbrengen. (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse politie -heeft dertien fietsen en vijf bromfietsen van het Sta tionsplein weggehaald, die daar niet in de daartoe bestemde -beu-gels stonden. Van de 17-jarige Schiedammer C. P. de W. is een bromfiets ontvreemd op de Broersvest. De 19-jarige E. F. deed aangifte van diefstal van zijn bromfiets die op de Nieuwe Damlaan stond. De bromfiets van W. P. J. S. is op de Gedempte Baansloot gestolen. alleen maar in Kethel sport beoefent, ook principieel een Kethelse vereniging wenst te zijn en Animo oefent dan ook in de zaal van de Koningin Juliana- school aan de "Vlaardingerweg, dat is een zaal van Christelijk Volksonderwijs, geen gemeentelijke zaal dus. De zaal van de herv. school wordt o.a. gebruikt door de chr. gym ver. ODO en JULIA NA. (Van een onzer verslaggevers) De geregistreerde mannelijke arbeidsre serve was aan het eind van die maand 103 tegen 69 eind juni. Dit betekende weliswaar meer werkloosheid, maar het aantal openstaande aanvragen van 566 tot 941. Wat de vrouwen betreft, ging het net zo; het aantal werklozen steeg van 18 tot 28, het aantal openstaande aanvragen van 566 tot 941. De ndeling der geregistreerde arbeidsre serve is naar categoreën voor mannen als volgt: wrijvingswerkloosheid 80 (50), seizoenwerkloosheid 0,0, minder ge- schikten 23,19 en andere vormen van werkloosheid 0,0. De cijfers wat het rayon Vlaardingen betreft, zien er als volgt uit: werkloze mannen 26 (eind juni 27), openstaan de aanvragen 828 (714)vrouwen werk loos 11 (9), openstaande aanvragen 360 (210). De cijfers voor Schiedam zijn; mannen werkloos 77 (42), openstaande aanvra gen 1988 (1714); vrouwen werkloos 17 (9), openstaande aanvragen 581 (356). Het rayon Maassluis (dat Maassluis, Ro zenburg, Maasland en Hoek van Hol land omvat) laat het volgende beeld zien: werkloze mannen 16 (15), open staande aanvragen 1515 (1481); vrou wen werkloos 4 (3), openstaande aan vragen 157 (152), De heer Bolmers hoopte dat de rede lijkheid het zou winnen. De verhoging op zich was zoals elke verhoging ver velend maar toch niet te hoog. Hij hoop te dat alle betrokkenen de genoemde be dragen eens zouden gaan omrekenen dan viel het wel mee. Voor Excelsior met een verhoging van 1900 per jaar gaat het een verhoging van de contributie met vijf cent per lid per week worden. Deze contributie was 1,25 per maand en wordt ƒ1,50. THOR betaalt reeds ƒ1.55 tot 1,75 per maand. De heer Bolmers zei dat de meeste clubs nu een effectiever beleid moeten gaan voeren, sommige onrendabele zaal- uren zullen moeten worden geamoveerd or moeten worden saamgesmolten met andere lesuren. De SBLO kan nog niet vergaderen over deze kwestie omdat de SBLO met vakantie is, een vergadering kan eerst eind augustus worden gehou den. Overigens is deze kwestie vrij on overzichtelijk omdat niet elke zaal de zelfde huursom kost, zo zou de gym- ver. Excelsior al gebruik gaan maken van de zaal van de R.K. Technische school, een nieuwe zaal, en hier wilde het bestuur ƒ1,50 tot ƒ2,00 per uur berekenen. Excelsior was daar al mee accoord gegaan. In het rumoer ziet men voorbij aan het feit dat een groep volwassenen in het vervolg voor een wekelijks gebruiksuur van een heel moderne zaal een rijks- daalden of wat meer gaat betalen. Dat is voor een groep van twintig deelne mers ^ongeveer vijftien cent per uur. Hierbij is dan tevens sprake van het hoogste tarief. "Vergelijkingen te treffen me^ zaalhuren van 12,50 per jaar zijn natuurlijk absurd. Men dient niet te vergeten dat de ge meente voor de jeugd (naast de reeds verhoogde jeugdsportsubsidie) de- zaal- huren extra laag blijft houden. De ge noemde mooie zalen van categorie A zullen voor jongeren niet ouder dan der tien jaar die de nieuwe zalen voor 's avonds zeven uur gebruiken zestig gulden per uur per jaar gaan kosten, dus anderhalve gulden per uur voor een groep kinderen. De zalen groep B 48 per uur per jaar de oude zalen van C die het meest gebruikt worden 36 en de ongeschikte zalen van groen D 24. 1 (Van een onzer redacteuren) Hieronder de letterlijke tekst van het besluit -van B. en W. -dat enige deining heeft veroorzaakt in de Schiedamse sportwereld. Het is gedateerd van 7 juli 1964. „Burgemeester en wethouders der gemeente Schiedam; Overwe gende, dat de tarieven, genoemd in artikel 5 van de „Algemene Voorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke gymnastiekloka len door s portverenigingen en gymnast iektoestellen buiten de lokalen", dienen te worden ge wijzigd; Gezien de adviesnota van de ambtenaar voor Sportzaken d.d. 14 mei 1964; Gelet op het advies van de Sportraad d.d. 29 juni 1964; Besluiten: le artikel 5 van de-„Algemene Voorwaarden voor- het gebruik van gemeentelijke gymnastieklokalen door sportver enigingen en gymn astiektoestellen buiten de lokalen", te wijzigen als volgt: De gemeentelijke gym nastieklokalen -worden ver deeld in 4 categorieën, te we ten: Categorie- A. gymnas tieklokalen gebouwd na 1960, nl. Thomas a Kempis-straat, Pie-r- sonstraat, Van Hogendorpstraat en Van der-Leeuwlaan; Categorie B: gymnastieklokalen gebouwd in de jaren 1945-1955, nl. Dr. Kuy- perlaan en Thorbeckesingel; Ca tegorie C: gymnastieklokalen ge bouwd vóór 1945, nl. Oude Kerk hof. Frans Haïsplein, Anthonie Muysstraat en Edisonplein; Cate gorie D: de gymnastieklokalen aan de Broersvest en St .Anna Zusterstraat. Voor het gebruik van gemeentelijke gymnastieklo kalen is een vergoeding verschul digd per wekelijks gebruiksuur per jaar van: 120 voor een .gym nastieklokaal uit de categorie A; 96 voor een gymnastieklokaal uit de categorie B; 72 voor een gymnastieklokaal uit de categorie C; 48 voor een gymnastieklo kaal uix de categorie D. Voor het gebruik van gemeen telijke gymnastieklokalen ten be hoeve van jeugdige personen, niet ouder dan 13 jaar, is, mits dat •gebruik plaats vindt vóór 7 uur des namiddags, een vergoeding verschuldigd oer wekelijks ge bruiksuur per jaar van: ƒ60 voor een gymnastieklokaal uit de ca tegorie A; 48 voor een gym nastieklokaal uit de categorie B; 36 voor een gymnastieklokaal uit de categorie C; 24 voor een gymnastieklokaal uit de catego rie D, Voor het gebruik van ge meentelijke gymnastieklokalen door gesloten en/of niet -bij lan delijk erkende bonden aangeslo ten verenigingen en door perso nen, die als privaat persoon aan particulieren of groepen van par ticulieren les geven, is een ver goeding verschuldigd per weke lijks gebruiksuur per jaar van: 180 voor een gymnastieklokaal uit de categorie A; 144 voor een gymnastieklokaal uit de cate gorie B; 108 voor een gymnas tieklokaal uit de categorie C; ƒ72 voor een gymnastieklokaal uit de categorie D. In geval van de za len doorlopend gebruik wordt ge maakt. moet de daarvoor ver schuldigde vergoeding in drie maandelijkse termijnen bij voor uitbetaling worden voldaan ten kantore van de gemeente-ontvan ger aan de Nieuwstraat 26, alhier, of wel op diens girorekening no, 26529 worden gestort. Zo het ge bruik slechts voor bepaalde tijd is toegestaan, zal in de vergunning de wijze van betaling wonden ge regeld. 2e te -bepalen, dat deze wijziging zal ingaan, op 1 okto ber 1964. Gebleken is dat in de nacht van zon dag op maandag omstreeks half twaalf in de Jan Steenstraat een aanrijding moet zijn gebeurd. Een daar staan de Ford Anglia is door een onbekende auto aan de linker zijde ernstig aange reden. Er lagen blauwe lakscmlfers op de rijbaan. culiere gropejes gebruik van de zalen. Dit zijn volwassenen die bijvoorbeeld badminton beoefenen. Deze groepjes ebruïkten o.a. de nieuwste zaal van e Willem de Zwijger ULO 2 aan de prof. Van der Leeuwlaan. Zij gaan 180 per jaar betalen, dus 4,50 per uur. Categorie B kost voor deze huur ders 144. categorie C 108 en de oude zalen D 72. Er dient nog te worden vermeld dat de SBLO onlangs met instemming van alle betrokkenen een herindeling van Daarnaast echter maken ook parti- de -gymnastiekzalen heeft .gehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1