In Afrika geen sprake van Ondanks malaise blijft de koopvaardijvloot groeien Emiel Hammerstein (16) stapt „showbiz" binnen VI wm akbeweging Teun de Bie: bezoek is teleurstelling Geen missie naar Zuid-Afrika? Witte Huis en meer... Tanganjika een schoolvoorbeeld Consequenties voor vrachtenpeil Machtspositie van overheid Nozems zetten trein stop Bezwaren in Pretoria en Den Haag Vóór rokers met een eigen stijl Wim Sonneveld Hoofdrol Naar Londen DE ROTTERDAMMER Pagina 4 DINSDAG 11 AUGUSTUS 1964 «8<ft U kunt U kunt ook 'n Amerikaan roken'n Virginia roken Maar u kunt ook de onvergelijkbare Golden ïiction melange kiezen linke Dodger naar cabaretsehool sll .••*1 T TIT de door Lloyd's Register gepubliceerde gegevens blijkt dat aan het einde van het eerste halfjaar 1.454 schepen met een inhoud van 9,67 miljoen brt. in aanbouw waren. Hierin zijn niet begrepen de in de Sow- jetunie, Oost-Duitsland en de Chinese Volksrepubliek in aan bouw zijnde schepen daar deze landen geen officiële gegevens verstrekken. Evenmin is hierin begrepen de in bestelling zijnde tonna-ge, met de bouw waarvan nog geen begin is gemaakt. Ver geleken met het eerste kwartaal nam de in aanbouw zijnde ton nage met circa 200.000 ton toe. Het aandeel der tankers in het totaal bedroeg niet minder dan 51,3 procent. Ondanks de malaise in de tankvaart wordt de vloot nog voortdurend uitgebreid met alle gevolgen van dien voor het vrachtenpeil. Laad- en lostijden (Van onze soc.-econ. redactie) De internationale vakbewe gingsorganisaties, zowel de so cialistische als de christelijke in ternationale hebben als een van de eerste punten in haar pro grams genoteerd de vrijheid van vakbeweging in alle landen ter wereld. In westerse oren klinkt dit als een vrij overbodige leuze, maar hoe noodzakelijk dit punt van actie is tonen de toestanden aan in de jonge Afrikaanse lan den. Hier kan de venhouding over- heid-vakbeweging in véle geval len onvoorstelbaar genoemd wor den. Dr. W. Albeda, secretaris van het CNV, die de afgelopen maand de conferentie van de In ternationale Arbeids Organisatie te Genève heeft bijgewoond, heeft hiervan een paar duidelijke voor beelden gegeven, Uit de vele gesprekken, die hij met Afrikaanse afgevaardigden voerde, bleek het meest frappant de situatie in Tanganjika. Hier is de minister van sociale zaken tevens algemeen secretaris van de een heidsvakcentrale. Kort geleden zijn, bij wettelijke maatregel in dit land alle bestaande vakverenigingen opgeheven en is er een grote eenheidsvakbeweging ge creëerd. Bij deze wet is tevens be paald, dat indien meer dan 50 pro cent van de werknemers in een be drijf georganiseerd is, het lidmaat schap voor deze onderneming ver plicht wordt gesteld volgens het Amerikaanse Union shop-systeem. ANDERE LANDEN IDEAAL De besprekingen over het be zoek van een niet-officiële Neder landse missie aan Zuid-Afrika, met het doel ter plaatse het apartheidsvraagstuk te bcstude-r ren en het Nederlandse standpunt daaromtrent uiteen te zetten, schijnen moeilijkheden op te leve ren. In diplomatieke kringen in Pretoria verklaart men dat het bezoek, dat in principe in septem ber of oktober zou plaatsvinden, niet voor het einde van het jaar een feit zal zijn. DE Jan Kuitenbrug is een histo rische brug, de naam althans, omstreeks 1610 gebouwd, werd de ze eerst kleine Scheepmakersbrug genaamd, maar al spoedig kwam de nu nog gebruikelijke naam op. „Jan met syn kuyten", stuurman bij de koopvaardij was in 1607 ge wond, waarschijnlijk in zijn benen, zal toen wellicht ongeschikt voor de dienst geweest zijn. Later als brugwachter aangesteld werd de brug naar de brugwachter ver noemd, Jan zal allicht een bekend persoon in Rotterdam geweest zijn. De weduwe van Jan met syn kuy ten. had in 1630 een huis aan de Delftschevaart. Dit huis zal Jan wel niet over gespaard kunnen hebben van dit baantje als brug wachter, want in 1644 namen Pauls Arentz en Jan Jansz. Kuyt (zoon van Jan met syn kuyten) voor 34 gulden 's jaars het brug wachterschap waar van deze brug. De laatste zal zeker in het wacht huis daarbij gewoond hebben, want zijn weduwe werd in 1653 daaruit begraven. In deze tijd had Rotterdam 32 bruggen en het werd toen door vele reizigers als een prachtige waterstad geroemd. De Boompjes was ook in 1615 reeds voltooid als een vorstelijke wan delweg langs de rivier. WAT: -...Vr' (Van een onzer verslaggevers) T\E zestienjarige Emiel Hammer- U stein uit Rotterdam, (Linke Dodger, aanvoerder van de jeug dige zakkenrollers uit de musical Oliver!) heeft zijn eerste schreden gezet op het pad naar zijn ideaal: beroepscabaretier en liedjeszanger worden, "ik heb een aardige stem, al zeg ik het zelf," is Emiel (slank, op het broodmagere af, levendig lachend gezicht, bruin sluik haar) van mening, „en ik weet wat ik wil" pat laatste heeft Emiel drie weken geleden naar Amsterdam gebracht, waar hij een toelatingsexamen moest afleggen voor de vierjarige opleiding aan de cabaretsehool. verbonden aan de Academie voor Kleinkunst. On der de kritische ogen van Joh an Verdoner, directeur van de school, enWim Sonneveld zong Emiel jk was verschrikkelijk zenuwach tig') een paar liedjes. Emiel: „Na afloop van mijn test en die Was zwaar, dat kan ik u ver zekeren! jat Wlra Sonneveld een beetje te lachen. Meneer Verdoner vroeg of ik over een paar uur nog even wou terugkomen. Toen ik te rugkwam, vertelde hij me, dat ik eigenlijk nog een beetje te jong was, maar -dat ik was toegelaten op de school." Emiel's expressieve gezicht straalt van vreugde bij de herinnering aan zija triomf, „Dat,gaat dus vier jaar duren, die opleiding en ik hoef lek ker niet in dienst, want drie broers van mij (ik heb er vijf) hebben dat groene pakkie al gedragen. Ik kan dus op m'n dooie gemak de cabaret- school aflopen. Na m'n eindexamen mag tk misschien bij het gezelschap van Wim Sonneveld komen, maar helemaal zeker is dat natuurlijk nu nog niet." Hoc is zijn ambitie in de rich ting van. de „showbiz" eigenlijk onstaan? „Dat heb ik aan mn moeder te danken," bekent Etnicl spontaan, zij lag ziek te bed en zat lie advertentiepagina's van de krant uit te spellen, toen zij ineens las dat er voor de musical Oliver jongens werden gevraagd. Ik hoor het haar nog roepen: Emiel, das wat voor jou! Vader vond, dat ik ook naar de auditie in het Luxor-theater moest gaan. Hoe die twee op dat idee kwa men, is my een raadsel, want ik had nog nooit een liedje in het pu bliek gezongen. Een beetje toneel spelen, dat vond ik wel leuk. Enfin, ik naar Luxor en laat,,ik nu een van de twintig knullen zijn, die de productieleiders uit driehon derd sollicitanten kozen- Het heeft wel veel voeten in de aarde gehad, hoor, want ik moest drie keer terug komen en een soort examentje af leggen. Toen begonnen de repetities. Ik was een van de figuranten, maar ik dacht: een hoofdrol kan ik ook wel aan. Ik ben naar de regisseuse, Eleanor Fazen uit Londen, gestapt en zij zag wat In m„ Met Leo Peters mocht ik de rol van Linke Dodger spelen. Leo „deed" de première in Rotter dam en ik die in Amsterdam." Emiel vindt het jammer, dat er een eind aan de Oliver-pret moest komen. „Zo'n ramp is het ook weer niet", zegt hij, ,,nu kan ik tenminste aan m'n toekomst denken." Het heeft maar een haar ge scheeld of Emiel had in Londen in de Engelse versie van Oliver opgetreden. Hij koestert een aan aanbidding brenzende bewondering voor Lionel Bart, de componist van Oliver, en was met hem gaan corresponderen. Op Bart's invita tie naar Londen te komen en daar Linke Dodger te spelen, zei Emiel ■natuurlijk grif „ja". „Alles was al in kannen en krui ken, toen m'n moeder een spaak in het wiel stak. Zij wilde me niet laten gaan. Ach, ongelijk geven kan ik haar niet, want ik ben jong en het is een heel avontuur om in je eentje naar Londen te gaan. Maar ik was wel diep terneergeslagen, dat kunt u zich indenken" Maar Emiel wist nog steeds wat hij wilde. Hij zocht naar andere wegen om zijn doel te bereiken. Hij belde naar Amsterdam en kreeg te horen, dat hij een proeve van bekwaamheid macht komen afleg gen. Enmet succes. Emiel heeft zijn hart verpand aan de musical. Hij wil later graag in de letterlijke betekenis van het woord „zingen" voor zijn brood. Dus geen toneel, liever geen cabaret, geen chansons, maar „musicals". Hij gelooft er niet in, dat de mu sicals in Nederland over hun kort stondige populariteit heen zijn. „Dat komt wel weer", zegt hij. „goed, na My Fair Lady is het met geen enkele musical meer crescondo gegaan, maar dat zat hem echt in de aankleding. Het publiek is door My Fair Lady verwend geraakt, al die prachtige toiletten, die schitte rende decors en die vrolijke lied jes. Persoonlijk vind ik Oliver een bétere musical, maar die jongetjes in hun armoedige pak- kies. - dat dééd het niet bij het publiek en vooral niet in Rotter dam. Maar als er weer een musical van het kaliber van My Fair Lady komt, stromen de zalen weer vol. En daar hoop ik misschien ook bij te zijn." plaats innam. Houdt men ook met de tonnage die in de jaren 19641966 met resp. 8.813.000, 5.950.000 en 2.634.000 ton gereed komt, rekening, dan ziet men pas hoe aanzienlijk de bestaande tank- vloot ondanks de voortdurende depressie in de tankvaart wordt uitgebreid. Tankers met een draagvermogen van meer dan 90.000 ton vinden voorname lijk emplooi in de vaart tussen de Per zische Golf en Japan. Zestig procent van de in totaal door deze categorie tankers vervoerde olie geldt dit traject. De overige veertig procent wordt van de Perzische Golf naar onder meer Australië, de Philippijnen en de Verenig de Staten vervoerd. Tankers met een draagvermogen van 75.000—90.000 ton (Van een bijzondere medewerker)'j n meer mogelijkheden van emplooi. i De belangrijkste trajecten die deze tankers bevaren zijn het Nabije Oosten De in Oslo gevestigde firma Feamley Eger heeft interessante cijfers met betrekking tot de categorie „grote", d w. z. tankers met een draagvermogen van meer dan 40.000 ton, verstrekt. Hieruit blijkt dat de wereldtanfcvloot exclusief het Sowjetblok, op 1 januari jl. 399 van deze tankers met een totaal draagvermogen van 20.865.000 ton telde. 324 tankers zijn met turbines en slechts 75 met motoren uitgerust. Van de bijna 21 miljoen ton waren schepen met een draagvermogen van 8.377.000 ton eigen dom der oliemaatschappijen, terwijl de overige circa 12,5 miljoen ton aan particuliere rederijen toebehoorde. Libe ria ging met 107 tankers en een draag vermogen van 5.950.000 ton aan de kop. gevolgd door resp. het Verenigd Ko ninkrijk, Japan en Noorwegen. In be stelling waren op 1 januari jl: 266 tankers met een draagvermogen van meer dan 40.000 ton elk en een totaal draagvermogen van 17.397.000 ton. Noorwegen leverde met ruim 5.5 miljoen ton het grootste aandeel terwijl Liberia met bijna 3,5 miljoen ton de tweede en Libye naar het Verenigd Koninkrijk/ Continent gevolgd door de Perzische Golf naar Zuid-Aimerika en Japan. Het vervoer van Marsa el Brega in Libye naar Engeland is aanzienlijk toegenomen en wat reischarters betreft is dit traject thans voor tankers van deze grootte een der belangrijkste. Volgeladen tankers van 60.00075.000 ton kunnen nog niet van het Suezkanaal gebruik maken, het geen wel het geval is met de schepen van 50.00060.000 ton. Ongeveer veertig procent van de tankers van meer dan 40.000 ton is eigendom van de grote oliemaatschappijen, maar vervoeren een naar verhouding gering percentage van de olie van de Perzische Golf naar Japan en van de Caribische Zee naar het Ver enigd Koninkrijk en Zuid-Amerika. Zij vinden daarentegen regelmatig emplooi in de vaart van het Nabije Oosten en Noord-Afrika naar het Verenigd Ko ninkrijk en van de Caribische Zee naar de Verenigde Staten. Interessant zijn ook de gegevens met ,be'"kking tot de gemiddelde laad- en lostijden tn de voornaamste versche ping». en ontvangstcentra. Tankers met een draagvermogen van meer dan 40.000 wmi worden bijvoorbeeld in Mena al Ahmadl In 1,4 dag en In Ras Tanura, belde in de Perzische Golf, in 1,7 dag beladen. In Aruba geschiedt de belading rV? dag en op Kharg Island In één enkele dag. De lostijd Is het kortst in Fawley, Engeland, nl. 1,4 dag, to Liver pool in 1,6 dag en in Rotterdam in 1,8 dag. Duidelijk blijkt hieruit dat laad- en lostijden slechts een fraktle van de reisduur uitmaken. Telde de wereldtankvloot op 1 januari 1954 slechts twee tankers met een. draagvermogen van 40.000—50.000 ton, welk aantal in de jaren 1955—1957 tot veertien steeg, vanaf 1958 dateert in vermogen van 1.772.000 ton op 1 januari 1958 is het aantal op 1 januari jl., aoals wij zagen, tot niet minder dan 399 met een totaal draagvermogen van 20.865.000 ton gestegen. In dit totaal zijn begrepen 36 tankers van 60.00075.000 ton, 19 van 75,00090.000 ton en 13 van 90.000 ton en poter. De consequenties van deze snelle expansie weerspiegelen zich in de weinig rooskleurige situatie in de tankvaart, die thans reeds verschei dene jaren duurt en voorshands ook niet zal verbeteren. Teun de Bie, de voorzitter van de stichting P. C. Caland, die de tentoon stelling „Ay-Ay" in Hoek van Holland organiseert, geeft het eerlijk toe. Het bezoekerscijfer van de expositie is bitter tegengevallen. Aanvankelijk hoopte men op 200.000 bezoekers, later op 100.000. Maar ook die feoop heeft men inmiddels moeten laten varen. Tooh is de tentoonstelling geen mis lukking geweest, zegt de heer De Bie. De bezoekers waren enthousiast Bo vendien hebben enkele invloedrijke mensen de expositie bezocht. Dat zal in de toekomst zeker vruchten afwerpen voor Hoek van Holland. Inmiddels zal echter het voorlichtingscentrum, dat gebouwd zou worden uit een even tueel batig saldo van de tentoon stelling, voorlopig wel een droom blijven Van een batig saldo zal zeker geen sprake kunnen zijn. Nog enkele dagen, dan behoort de tentoonstelling Ay-Ay in Hoek ven Holland weer tot het verleden. Inmiddels heeft bet stiohtingsbes'uur het laatste culturele programma bekendgemaakt. Donderdagavond concer teert de harmonievereniging .Eendracht maakt maoht" uit Maasdijk in de grote zaal, aanvang 8 uur. In het kader van de avondvierdaagse zal vrijdag avond de Hoekse harmonieverenigin-g .Rotterdam aan Zee" een mars door Hoek van Holland maken. Zaterdagavond tenslotte zal de harmonievereni- ging van -de Holland America Lijn het slotconeerl verzorgen. De minister van sociale zaken, die hier tevens de scepter binnen de vak beweging zwaait, is de heer M. M. Ka- maliza. Deze voor een minister van so ciale zaken in bepaalde situaties mis schien benijdenswaardige positie, is aan gekondigd als van tijdelijke aard te zijn, maar als regel blijft deze algemeen secretaris van de vakbeweging aange wezen door de minister van sociale za ken. evenals de vice-secretaris. Alleen de derde secretaris wordt door het vak verbond aangewezen. De heer Kamaliza was vroeger reeds vakbondsbestuurder, maar onder het Engelse bewind werd hij benoemd tot minister van sociale zaken en moest toen zijn positie binnen de vakbeweging opgeven. Na het zelfstandig worden van Tanganjika heeft men echter gemeend beide functies wel te kunnen combine ren. ting te hebben over de taak van de vak beweging, waartoe men bijv. rekent het bouwen van hulzen, het creëren van werkgelegenheid door het oprichten van fabrieken enz. Men kan zich afvragen, waarom deze karikatuur van een vak beweging nog alszodanig aangeduid wordt. In wezen gaat het hier veel meer om een overheidsinstelling voor economische en sociale zorg. j Een twintigtal nozems heeft gister- te nog voorstander te zijn van vrijheid van vakbeweging. Hij vindt alleen, dat ook een democratie grenzen beeft.... Afrika ten behoeve van oriëntering over de apartheidskwestie zeer waarschijnlijk voor november zal moeten maken. Afge zien van de verplichtingen van de ver moedelijke deelnemers Uier te lande, wordt het Zuidafrikaanse zomerseizoen, dat in november begint, klimatologisch minder geschikt voor een dergelijke reis geacht. Waarnemers menen te weten, dat Zuid- Afrika bezwaren heeft tegen de aanwe zigheid van enkele personen in de com missie, die bijzonder bekendstaan om hun radicale oppositie tegen de Zuidafri kaanse politiek. Aan de andere kant zou zich in Den Haag een zeker verzet heb ben gevormd tegen de eirsvane dvb ben gevormd tegen de reis van de missie, die, niettegenstaande haar onofficiële ka rakter, de Nederlandse regering weieens te dicht bij een netelige dialoog met Pre toria zou kunnen brengen, aldus de waar- Het bericht uit Pretoria, dat in Den Haag bezwaren zouden zijn gerezen te gen een Nederlandse, partieel uit parle mentariërs bestaande missie naar Zuid- Afrika wordt in welingelichte Haagse kringen resoluut van de hand gewezen. De te vormen commissie zal geen offi cieel karakter hebben. Voor het voorbe reiden van de reis wordt door buiten landse zaken ambtelijke, louter technische bemiddeling verleend. Op het ogenblik, zo wordt nader vernomen, zijn de nood zakelijke voorbereidingen en onderhan delingen daarover in Pretoria nog niet afgesloten. Uit dezelfde bron werd de opmerking gemaakt, dat de missie de reis naar Zuid President Radjakrisjnan van India heeft -een. uitnodiging voor een bezoek aan de Sowjet-unie aanvaard. Hij zal in de eerste helft van september in de Sowjetunie aankomen. De heer Kamaliza karakteriseerde de ze situatie ais een ideale vorm van co ördinatie tussen overheid en vakbewe ging. Er zou een vrije discussie bestaan en het plezierige is, dat men het altijd eens wordt. Dit laatste is niet zo vreemd, wanneer men weet, dat in Tan ganjika niet meer dan een 56.000 tot 60.000 werknemers zijn, vele werkne mers bovendien in andere landen wer ken, het analphabetisme nog hoogtij viert en aiie kader voor de vakbewe ging vrijwel ontbreekt. Daarbij bestaat er nog grote armoede. Driekwart van de bevolking voorziet in eigen behoeften. De gemiddelde Inkomsten per jaar per hoofd moeten niet hoger gesteld worden dan 50 doHar tegen 600 700 dollar in de westerse landen. De eenheidsvakcentrale in Tanganji ka moet bovendien voor baar uitgaven, die de 500 pond te boven gaan eerst toestemming vragen aan het ministerie van sociale zaken. Overigens beeft de vakbeweging hier permanent met geld gebrek te kampen, omdat maar weinig leden zich geroepen voelen de verplich te contributie ook inderdaad te betalen. Ook blijkt men hier een aparte opvat- In Ghana is het wel wat. maar niet zoveel beter. Er is één officieel erkende vakcentrale. Een nieuwe vakbond kan alleen erkend worden, indien de officiële vakcentrale de aanvragen ondersteunt. Dit betekent, dat in geval van erken ning de vakbond zich ook bij de cen trale aansluit. Voorts Is in dit land het afhouden van de vakbondscontributie van het loon bij de wet voorgeschreven, waarbij de meeste bedrijven dan tot closed shop verklaard zijn. In Kenia mogen alleen vakbonden opgericht, indien de overheid de nood zaak hiervan erkent. Beroep op een ge rechtshof is echter mogelijk. Over het algemeen is de positie van de vakbonden in de Frans sprekende ge bieden van Afrika aanzienlijk beter. Frankrijk heeft namelijk in 1952 een spe ciale wet Ingesteld, de Code du Travail d'Outremer, waarbij voor de vakvereni gingen in Afrika de vrijheid van orga nisatie werd gegarandeerd. Wel golden hierbij eisen van registratie, minimum grootte en financiële draagkracht, maar overigens werd ieder vrij gelaten zich op eigen wijze te organiseren. Bijzondere aandacht heeft de Interna tionale Arbeids Organisatie in Genève nog besteed aan de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika. Een uitgebreid pro gram werd opgesteld en goedgekeurd, waarin wordt aangegeven hoe de apart heidspolitiek afgeschaft zou moeten wor den. In een uitgebreid rapport werd aange geven, boe ernstig de situatie op dit mo ment is. De arbeidswetgeving van Zuid- Afrika is vol van discriminatie, aldus het rapport. In 1955 is een wet aange nomen, waarbij het de kleurlingen ver boden werd in de steden van bepaalde gebieden geschoold werk te verrichten in de bouwnijverheid. Voorts is voor alle blanken in de bele ten stoppen door aan de noodrem te trekken. Al eerder hadden de jongens de boel in de restauratiewagen op stel- ten gezet. Bij aankomst op het Centraal Station in Amsterdam (de trein had een kwartier vertraging) wachtte de poli tie de jongens op. Daar echter niet kon worden bewezen wie aan de noodrem had getrokken, moest men hen laten gaan, Mevrouw Jacqueline Kennedy, die haar vakantie doorbrengt op een jacht aan de Joegoslavische kust, heeft zon dag Dubrovnik bezocht. Zij bezichtigde enige paleizen, kloosters en een mu seum in deze stad. sluitend gereserveerd voer blanken. Vakverenigingen met blanke en gekleur de ieden worden niet erkend en gere gistreerd. Eventueel mogen nog wei kleurlingen opgenomen worden, maar dan in aparte afdelingen en deze moeten dan ook afzonderlijk vergaderen. De be sturen mogen desondanks alleen uit blanken bestaan. De mogelijkheid tot staking is in Zuid-Afrika aan alle amb tenaren onthouden, maar de kleurlingen kunnen in geen enkele bedrijfstak bet werk neerleggen, zonder in strijd te ko men met de wet. Tegen deze situatie in Zuid-Afrika heeft de Internationale Arbeidsorganisa tie, die de afgelopen maand in Genève vergaderde, een krachtig protest laten horen. Moet in vele landen van Afrika nog belangrijk werk gedaan worden om de vrijheid van vakbeweging te realise ren, in Zuid-Afrika acht de Internatio nale Arbeidsorganisatie de meest ele mentaire rechten van de mens met voe ten getreden, indien het gaat om men sen met een afwijkende huidskleur, Men heef; weliswaar de regeringen van de aangesloten landen nog niet willen op roepen tot een boycot van Zuid-Afrika, hoewel dit punt wel in discussie is ge weest. maar het lijkt waarschijnlijk dat een volgende conferentie het niet zal republiek het lager onderwijs verplicht, laten bij het opstellen van een program maar'dit geldt niet voor de kleurlingen. 1 tot afschaffing van de apartheid in Zuid- In de mijnen zijn bepaalde functies uit- Afrika. wmm uit vervlogen jsreh QP DEZE foto gaat het om drie dingen, het Witte Huis, de Jan Kuitenbrug en een klein hoekje van de Wijnhaven, de twee eerste zijn er nog, de panden aan de Wijnhaven zijn vervlogen. Eeu wenoud waren deze huizen niet, maar toch belangrijk genoeg om een beeld te vormen van de si tuatie. Ook in de Wijnhaven lagen in vergane tijden schepen voor de wal, en woonden de kapiteins bij hun pakhuizen. De „Fluksjongens" van de boodschappendienst van die naam vonden er hun domicilie, op hun rode fietsen jongleerden zij tussen het meer rustige verkeer van die dagen. „Belvedère Witte Huis", zo maakte men vroeger reclame om van dat hoge punt de stad aan de rivier te aanschouwen, maar de Rotterdammers maakten er geen gebruik van, de buitenmensen wel. Het Witte Huis en de vier leeuwen daar in de buurt waren destijds voor de „vreemdelingen" twee attractieve elementen, die men niet graag over het hoofd zou zien. Daar hebbe wij geen tijd voor, me kanne 't zo wel zien", zelden de Rotterdammers. Het Witte Huis is anders wel een bij zonder merkwaardig gebouw, wij kunnen dankbaar zijn, dat de Duitsers het niet geraakt hebben in 1940. Er is wel sprake van ge weest om het af te breken, nee hoor, het Witte Huis hoort ook bij Rotterdam. Over het algemeen hoort men er weinig over al is het hoog. Het is gebouwd in een tijd toen men de stijl kwijt was en toen deed men maar een beetje Amerikaans, ook met de licht reclame er bovenop. „Van Helle" koffie Van Nelle thee". Deze reclame was vrijwel een van de eerste behoorlijke lichtreclames, ver buiten de stad te zien. Is het stil op straat, het lijkt wel een provinciestadje zo rustig, de brug staat ook al op non-actief, want het apparaat van de stroomgeleiding voor lijn 2, 6 of 13 staat omhoog. De voetgan gers kunnen nog wel gebruik ma- ken van de brug, rechts houden is er nog niet bij. Waarschijnlijk Is de oorzaak van deze gezapige rust een van de meest vitale pun ten van de werkstad het feitdat het verkeer omgeleid moet wor den, de trams door de Rederij straat en het overige verkeer vindt zijn weg wel, vanouds is men in Rotterdam aan deze situatie wel gewoon geraakt. Vermoedelijk IS deze foto dus gemaakt o-mstreeks 1927 of 1928, toen de Maasbrug op gevijzeld werd, en is het een stem- mvngsjoto geworden, geen papter en geen vuiltje op straat, om ja loers op te worden. MELKINRICHTING, staat er op de ramen van de beneden verdieping van het Witte Huis. Wat nu het principiële verschil is tussen een Melkinrichting en een Melksalon ts ons niet duidelijk, thans is er Taria gevestigd, waar even weinig melk wordt gedron ken als in de salons en inrichtin gen van vroeger. Diverse oude Rotterdamse firma's houden kan toor in de bovenverdiepingen van het Witte Huis, beneden is het al tijd een komen en gaan geweest, met wisselend succes. A. FAASSE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2