Vrijheid was n ramp Schiedam had eeuwen lang een rijke vloot Schepen tot ver in havens van vroeger Auto bewoog „als een zwaardvis" in verkeer Rijschoolhouder moet gebreken toegeven Rudi Liebrechts won sprint van kopgroep m ASPIRIN Het Schwarzraeer kozakkenkoor in ons land Voor 150 gekocht vehikel levert 100 hoete op Stalen doodkistgelijk gesloopt ROTTERDAM Kiekjes uit liet Kabinetje (T) Louronsstraat maar eenmaal Boeten en verbeurd verklaard m Avondvierdaagse verloopt goed Band verbeurd en boeten Derde zomeravondwielerstrijd zonder mei Aspirin Geref. jeugd week in twee kampen Geen voorrang een gewonde Zwaluwen tampt tegen HDVS T ekemvedslrijd groot succes Burgerlijke stand Contactcommissie voor financiën grote steden TAMELIJK VEEL VLAARDINGERS IN „EFTELING" Uitreiking lampions voor optocht DE ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1964 GEDETINEERDE PER ABUIS VRIJ (Van een onzer redacteuren) T\E Schiedammer van 1964 vraagt zich mogelijk af waartoe de binnenhavens die nen. Het is meestal stil in de Lange Haven en het is zeker stil in Korte Haven, Noordvest en Nieuwe Haven. Toch heb ben die havens een andere func tie gehad dan alleen maar de taak van spuikanaal voor het achterland. Schiedam heeft een rijke vloot gehad, eeuwen lang. Gesloopt. Roverijen Verdwijning UITWISSELEN GEZOND GORTIG REPLIEK. - Niet tweemaal Wedstrijdje. daar staat BAYER achter. 20°/o voordeei Ik niet Waterbericht (Van onze rechtbankverslaggever) De vrijheid was voor de 58-jarige monteur W. A. V. uit Dordrecht rond uit een ramp. Na geruime tijd in Veenhuizen te hebben doorgebracht („het waren de mooiste jaren van mijn leven"), werd hij abusievelijk op vrije voeten gesteld. Men had er namelijk geen rekening mee gehouden dat een hem in 1959 opgelegde terbeschikking stelling van de regering nog steeds gold- Volkomen uit het lood geslagen zwierf V. door het land, stelend en inbrekend om in zijn levensonder houd te kunnen voorzien en om des nachts een dak boven zijn hoofd te hebben. Deze feiten brachten hem natuurlijk weer voor de rechtbank, waar de offi cier van justitie in Rotterdam acht maanden gevangenisstraf tegen hem eiste. Er waren hem slechts drie (van de vele) inbraken tenlastegelegd: op 1 april stal hij uit een directiekeet op het Slotplein in Capelïe a/d IJssel een fototoestel, een bclichtingsmeter en een passersdoos. Daarna waren twee directieketen in Vlaardingen aan de beurt. In de Prof. Rutgersstraat maak te hij geld, kleren en een bril buit. in de Abel Tasmanlaan messen en ver band. Uitspraak op 25 augustus. Een zeer bevredigend aantal VLaar- dingers heeft vandaag (woensdag! deel genomen aan de Vakantie-bustocht naar Kaatsheuvel Van-margen vertrokken drie bussen met deze bestemming van de Markt. Einddoel van de reis was een be zoek aan het sprookjesland J)e Efteling". Precies een week geleden werd ook een bustocht naar Kaatsheuvel ondernomen, waarvoor eveneens veel belangstelling bestond De koersen voor Terheyde-Drievliet zijn gisteren ook weer aanmerkelijk gestegen, maar aan de autobustocht naar Oudewater namen slechts 22 per sonen deel. Behalve de dagelijkse tochten naar Terheyde en Dnevbet staan er nu nog twee bustochten op het Vlaardmgse va- kantieprogramma. Dat zijn voor mor gen (donderdag) Avifauna en voor vrij dag Doorwerth. Zoals men weet treedt morgenen;-idag het jeugdtoneel Harlekmo in de Stads gehoorzaal op Zaterdag wordt bet vakantieprogramma besloten met een laniplonoptoclit, waar voor verscheidene muziekverenigingen al medewerking hebben toegezegd. Alle kinderen die geen lampion hebben kan nen zaterdagmiddag tassen half vier en half zes gratis een exemplaar afhalen aan de Vishaak. Na de lampion-optocht zal in het üran- jepark een 1 uchi-vuurwerk worden af gestoken. De route voor de op toen', is ais volgt Start 21.00 uur van voormalig feest terrein Brockwifg. Route Broekwcg Dr. Abraham Kuyperstraat—Polsgieier- straatVan der DnftstraatMarkgraaf straat—JoubertstraatVan Riebeeck- straat—Bothasiraat—Gedempte Bier- slootWaalstraat.Marktdéfilé voor het stadhuis—Hoogstraat—Brode Ha venstraat Oude Haveabrug Schie- damseweg Callenburgstraat Emraa- straat Binnensingel Jukanasmgel Oranjepark. Evenals voorgaande jaren worden ook thans weer gratis lampions uitgedeeld loor de zaterdagavond m Vlaardingen te houden lairipionoptocht. Lampions, voor zien van kaarsje en stokje kunnen zater dagmiddag tussen half vier en half zes aaa de Visbank worden afgehaald. Zo- ais bekend, eindigt de optocht met een luchtvuurwerk in het Oranjepark. Bijgaande plaat uit de verzameling van onze abonné C. Groeneweg, Beij- erlandsestraat toont het restant van die vloot uit 1901. Er Hgt een logger achter de toenmalige rooms-katholie- ke volksbond, wat nu Arcade is, aan de tvest vest. Vroeger kwamen de schepen tot ver in de havens. Daar duidt een naam als Achter de Teer- stoof op. Aan de kant van de öudesluis kre gen de schepen eeuwen geleden lig plaats om er te worden gekalefaterd. De vuurpot met teer die er stond werd Teersioof genoemd en de baart dit er werd gebouwd werd Achter de Teersioof genoemd. HET parkeerpleintje bij de Appei- marktbrug was tot voor de oor log de plaats voor de Vischrr.arkt. Er stond ook een mooie hardstenen vis bank maar helaas beeft Schiedam zo wemie besef voor de waarde van het verleden dat de visbank moest wor den gesloopt om plaats te maken voor bet moderne verkeer dat er gepar keerd kan worden. Schiedam dankt zijn ontslaan zelfs aan de visserij. In de acten wordt vermeld dat reeds in 1248 vissers woonden bij bet Huis te Riviere Vrouwe Aieid stichtte in 1260 een kapei en gasthuis ten behoe ve van de vissers. In 1300 was Schie dam de belangrijke havenplaats voor Zeeland. Schiedam behoorde tot de tien belangrijkste steden van Holland. De vloten van de Schiedammers waren dikwijls krijgshaftig actief. Zo straften de Schiedamse schepen la 1402 de plunderende Gorkumers. De vloot van Brittle doet in 1418 onder Jan van Beieren een aanval op Schie dam, maar burgemeester Jacob Vranck met rijn mannen slaat de aanval af. Schiedamse koopvaarders komen in Engeland en Scandinavië in het be gin van de 15e eeuw. De Schiedamse haringvissers feestten zo geducht op de feestdag van St Fredenk in 1428 dat 's avonds om elf uur de hele stad in brand stond. Ook de pasgebouwde St. Jan (nu Grote Kerk) werd ge teisterd. IN het begin van de vijftiende eeuw voeren Schiedamse graanschepen naar de Oostzee. Tijdens de oorlog met de Hanzesteden leverde Schie dam acht oorlogsschepen. Dat was een flink aantal in die tijd. De rove rijen van de Noormannen deden de Schiedamse vloot nog tot in dc vijf tiende eeuw schade. Eind vijftienoe eeuw ging Schiedam achteruit. De toen reeds opvallende Schiedamse zui nigheid kreeg een titel ..Schiedam- metje Droogbrood' Tijdens de ontdekking van Amerika had Schiedam twintig haringbuizen en zeven koopvaarders. Later had Schiedam zeventig haringbuizen en toen omstreeks 1549 rustte Schiedam twee oorlogsschepen uit om de eigen haringvloot te beschermen tegen oa. de Schotse zeerovers, In 1549 echter gaan de Schiedamse vissers staken (hoe modern) omdat de edelen en de steden weigeren on derstand te betalen ter bescherming sin de visserij. Toch was de visserij in 1550 de belangrijkste bedrijfstak in Schiedam. Er ontstond dan ook een grote nevenindustrie, met ojt. lijnbanen. Vele namen van straten herinneren nog aan die tijd als Raam waar de geverfde lakens gedroogd werden en- Blauwe Steeg waar de verf bereid werd. Acht oorlogsschepen bescherm den Hollands vissersvloot in 1552, hiervan twee uit Schiedam, twee uit Rotterdam, twee uit Delft en twee uit Enkhuizen. Het geeft een indruk van Schie dams betekenis, zij het dat deze acht niet konden voorkomen dat vijftig ha ringbuizen van diverse steden werden geroofd. Tot voorbij de tachtigjarige oorlog was Schiedams scheepvaart van betekenis. Schiedam rustte sche pen uit voor het ontdekken van de nieuwe landen. Het nam met schepen deel aan de oorlogen met Spanje, Frankrijk en Engeland. IN 1602 krijgen twaalf brande rijen een plaats in onze stad. Het zou de verdwijning van de scheepvaart worden, althans vrij wel en tijdelijk, want tot in de twintigste eeuw werd Schiedam gekenmerkt door de eenzijdige drankindustrie. Wel waren in de negentiende eeuw nog pogingen gedaan om tot een heropbloei var. de scheepvaart te komen. Eerst in het begin van de twin tigste eeuw had men succes met het creëren van ruimte voor het repareren van schepen. Nu heeft de kundige scheepsbouw van Wil ton F., van Gusto e.a. Schiedam faam gegeven. (Van een onzer redacteuren) De krant was gisteravond vers van de pers of de lezers reageerden al op het verhaal over het ontstaan van Schiedam- West. Wij stelden de vraag of Schiedam vijftig jaar geleden tivee Louronsstraten gehad heeft. Nu, dat is niet zo. De Louronsstraat ligt nog steeds bij de Nieuwe Buurt en Bagijnhof-en het kleine straatje, dat nu het begin van de Burgemeester Knap- pertlaan is, heette toen Lourensstraat Het scheelt maar een letter. Het was mevrouw Nleuwstraten-Van Papenhuizen, Havendijk 54, die ons op dit verschil attent maakte. Zij kan het weten, ze woonde er een halve eeuw ge leden. Geheel Schiedam-West achter de Wa rande werd toen door weilanden en bo men gevormd en in de buurt van het St. Liduinabejaardentehuis stond ook nog een distilleerderij, vertelde ze. (Van een onzer verslaggevers) HET is een geweldig gevaarlijk ap paraat, alsof er zich een zwaard vis door het verkeer beweegt", con cludeerde de wnd.-substitnnt-officier van justitie bij het kantongerecht in Schie dam mr. H. Franken in de zaak te gen de Delftse verkoper H. I. G. van S, (25) die op de Noordvliet in Maas sluis reed met een „auto jnet een scherp uiteinde dat naar voren was ge bogen alsof er messen vooraan zaten, het had verwondingen kunnen bezor gen. Verder was de buitenband rij- technisch niet in goede staat, konden de afgewerkte gassen niet goed worden af gevoerd en was de handrem kapot. TIE twee jongelieden zaten op liet terrasje in Schiedams centrum Schiedams activiteiten te bezien. Veel levendigheid was er niet te bespeuren zodat de knapen het zochten in het uit- wi-seieit van de grote gedachten. Dat levert altijd v>ei wat op want de een va« duidelijk een mi-anthroop en de ander nogal goedmoedig, een beetje wijsgerig. 7.0 kreeg het gesprek alras een vast schema. Voor de mensenhater was er niets goed. „Dat vind ik toch zo'n verwaande vent, hij zegt niks, Itjj voelt zich zeker overal te goed voor zei hij en de ander dempte de stroom tegenzin met het idee „dat die kerel misschien wel niet zo'n prater is, dat heb je wel en dan lijken zc chagrijnig maar het is niet zo". 70ALS liet goede 2wartkykers betaamt gaf de ander het niet gauw op. „Non h\j wil anders best w^ten dat-ie op ?fhooI <le !>e;de was en toen hij later v'yf doelpunten in een wedstryd maakte (Van onze correspondent) Ondanks een druilerige regen hebben alle 307 wandelaars ook de tweede avond "an de VW-vakantie-avondvieidaagse bt Hoek van Holland goed volbracht. Reeds ver voor negen uur waren alle wandelaars op het punt van uitgang te ruggekeerd. De EHBO-ers hadden het ook op de tweede avond niet zo erg moeilijk. Slechts enkele kleine blaar tjes moesten worden -behandeld. Om de vierdaagse zo aantrekkelijk mo- felijk te maken, was er voor de twee de avond een geheel -nieuwe route uitge stippeld. Gezien de snelheid, waarmee de 15-kilometer-lopers waren terugge keerd, moet men veronderstellen, dat "Ooral deze grootste afstand een beetje 8an de krappe kant genomen was, *n elk geval zullen ook donderdag avond weer 307 lopers voor de voorlaat- •te etappe aan de start komen. heelt iedereen bet moeten horen. Nee, heus hoor zo beseheiden is lijj niet. Je zou hem moeten kermen, dan zou je wel anders over hem praten." De ander suste weer: „Nou ja iedereen heeft zijn trots en zijn jjdelhrid. Zo erg i« het nou ook weer niet dat-ie gewoon uit komt voor wat-ie presteert. Ik kan dat wel gezond vinden. DE nieuwe aanval van de sombere stadgenoot bracht nieuwe feiten in het geding. „Ach, joh, ga nou, hij is altijd de beste, kom, ik geef dat wel toe maar dan moet-ie niet het air heb ben alsof hii recht heeft op de ere medaille van school. Je weet toch ook wel dat die medaille alleen maar aan de heel goeje wordt uitgereikt. Die uit slover erhter doet alsof-ie miskend is. Nou. hij zal best een hele hoop niet kennenToen werd het de bedacht zame te gortig. HÜ hees zieh wat overeind uit zijn plastic stoel om een hele filosofie te gaan opbouwen over de juistheid van bet zich bemoeien met zichzelf en niet met anderen. LTET spreken ging de sympathieke Schiedammer vlot af. HÜ smeet ook nog wat met grootheden als Schopenhauer. Nietz»ehe enzo, Men diende er rekening mee te houden dat nten-en er uiterlijk soms Reel anders uitzagen dan dat ze innerlijk waren. Kas het niet zo dat iedereen een masker droeg, dat elk mens iets van het kwade en liet goede heeft, dat de ene mens zieli onder bepaalde omstandigheden nu eenmaal anders gedraagt dan de ander en nog veel meer. Toen de toch nog jonge stad genoot als uitgeput van zijn college weer aehlerover zakte in zijn stoel kwam dc onverwachte repliek. Op dat moment moet de veelbesprokene voorbü zijn gereden op zjjn fiets. De sombere zei namelijk met iets van triomf: „Nou, moet je hem daar eens voorbij zien rijden, dat is toch geen bromfiets te noemen, het is toch een snertmerk, die brommer kan nog geeneens vijftig kilometer lopen." „Dat was geen mooie auto" meen de mr. Van Praag „hoe durft u er mee te rijden?". ..Het is een hele serie maar er ontbrak nog meer aan" voegde mr. Franken er gemoedelijk aan toe. „de bodem was doorgeroest, het is een auto uit .1954". Mr, Van Praag Het daarna 25 plus 40 plus 20 plus 10 aan boetes noteren en deelde tevens mee dat de auto ver beurd is verklaard. „Met deze Volvo kan jc alleen maar pleizierig rijden in zijn vierde versnel ling. je moet dat doen ia de bochten en als ie van zijn derde in zijn. vier de gaat komt ie even boven de vijf tig, dat kan niet anders, daarna rijdt ie mooi vijftig" deelde de heer C van T, (52) uit Ridderkerk aan de Schie damse kantonrechter mee maar mr. Van Praag antwoordde minzaam: „Het moet dan maar minder aangenaam als het maar meer veilig is." „Dan zal ik die auto moeten oprui men" meende T. die even daarvoor de heren achter de groene tafel in verlegenheid bracht door te zeggen. ..Dat stemt niet" en hierna wees hij op de feiten die op zijn dagvaarding en op een briefje van de verbalisant stonden. Het was niet de 19e juni. dinsdag. *s avonds om tien over half acht. ,,Ik heb d-e fout wel begaan maar dat kan niet anders" zei T. en mr. Yan Praag maakte er toen 35 boete van. Betalen wil ik wel. ik ben nu een maal fout geweest maar ik wü niet tweemaal voor dezelfde overtreding be talen" meende de Rotterdamse verte genwoordiger J, van der H. (23) woens dag voor het kantongerecht te Schie dam, Hij vertelde dat hij op 27 decem ber bij het binnen rijden van de stad Rotterdam was aangehouden omdat hij bjj dichte mist zonder verlichting reed. De boete had hij later betaald. Hij was verontwaardigd geworden toen hij .later nogmaals een aanmaning kreeg tot het betalen van een boete omdat hij op dat tijdstip zonder licht zou hebben gereden, „Ik heb al be taald, dit is onredelijk, tweemaal voor hetzelfde feit." „Ik vind het weinig, in andere lan den zwaait er wat als je in dichte mist zonder verlichting durft te rij den, hoe komt u er bij, u kon toch wel zien dat uw licht het niet-deed, wees blij dat u in Nederland terecht staat." „Ach, het is bij deze wagen niet te zien oï het licht brandt en we hebben er al wat aan gedaan, we hebben er sterkere lampjes in gezet." Officier mr. H. Franken zei dat de kwestie fiem bekend was. Verdachte had dertig gulden betaald omdat hij in Rotterdam bekeurd was maar hef ging nu om het rijden zonder licht in Maasland. Een politieman had het nummer genoteerd toen verdachte voor bij reed. Conform de eis werd ver dachte tot veertig gulden boete veroor deeld. (Van een onzer verslaggevers) „ZO dat is een hele reeks waarvoor u terecht staat", merkte de wnd- kantonrechter te Schiedam mr. dr, ir, M. M. van Praag woensdagmorgen op maar prompt reageerde de verdachte op het peinzen van de magistraat. „Mijnheer de kantonrechter de mensen moeten bij mij leren en dat moeten ze goed doen. Ik wil hier graag het woord anders zou men denken dat we er als rijschoolhouders maar een potje van maken. Zo van die twee jongens hebben die rijschool om er geld op te verdie nen en ze doen maar wat Daarna hield de verdachte P. van G. (28) rijschoolhouder te Rotterdam een (Van een onzer verslaggevers) FEL belaagd door de twee amateurs L. de Braber en K. van Beek en de twee nieuwelingen L. van der Berg en Speksnijder schóót de bekende schaats kampioen Rudi Liebrechts woensdag avond op de Schiedamse Calandstraat uit de kopgroep van vijf wielrenners aaar de finish. Onder veel spanning won hij de spriht en daarmee de derde wed strijd van de derde Zomeravondserie van de rennersclub „Schiedam". De zomeravondwedstrijden van de rennersclub „Schiedam" zijn zo'n suc ces gebleken dat de rennersclub voort gaat m,et het organiseren van deze wedstrijdseries op woensdagavonden. Overigens hebben de renners nu al de handicap dat het vroeg donker wordt. De rennersclub „Schiedam" kan deze wedstrijden organiseren omdat het over een uniek parcours mag beschik ken. Gemeentewerken Schiedam heeft heel voortvarend keurige straten aan gelegd in het niemandsland naast het reeds goed Jbestrate industriegebied van de Schiedamse Spaansepolder. Er ont staat zo een fijn parcours waar bo vendien,geen verkeer is. De uitslagen var. woensdagavond zijn: ama teurs 25 ronden 36 kilometer X. Rudt Lieb rechts. 2_ L. de Braber, 3. K, van Beek. 4. Jan van Geest, 5. Daan Valk. 6. C. Smit. 7. W. Lepolder. 8. -J. Plank: nieuwelingen zelf de parcours 1. Van der Berg, 2. Speksnijder, 3. J. J. Zwart. 4. Van der Ende. 3. Tïmtners. 6. Van Eek. 7. Har.s Hoek. 8. Var der Lugt. 9. Van Beek; A-junioren «en ronden 15 km: i, L. Coenradie, 2 C. Smtt, 3. Van Hamburg. 4. H, Kaptem. 5. J. Stuits, 6. P. Fijnenburg. 7. G. Scbueler. 8. H. Verspeek. 9. S. Noordzij. 10. Van der Bogert, It. T. Falat. 12. B. Boer: B-jumoren zes ronden 9.5 km 1. Nico FUle- kes jr., 2. Jan Breur, 3, P. Kaat, 4. H. Wes- terbaan, 5. H. Koster, 6. W. de Braber, 7. J. Keizer. De stand na drie van de vijf ritten us deze derde sene is nu: amateurs 1. L. de Braber zes punten, 2. Van Beek 14 pnt., 3. J. Plank 24, 4. Jan v&n Geest 25, 5. W. Lepolder 25, 6. R. van der Wal 26. 7 B. van Dort 32. 8. T. Kranenburg 34, 9. Ruud Iaebrechtr, 36, IC. J, Franken 37, tl. B. Verveen 38; Nieu welingen: t. J, Zwart 6 punten, 2. Speksnijder 10, 3, H. van der Ende 14, 4 C. van Eek 19, 5. J. van der Lugt 27, 6. E. van. Beek 7. A de Ruiter 30, 8 A. van der Berg 33, 9. J, Timmers 38. 1®. J. Keizer 4t; A-jumoren 1. L. Coenradie die driemaal eerste werd d«e punten: 2. J. van Hamburg 10, 3. H. Kaptem 14. 4. S. Stuit 17, S. Noordzij 19, S P. Pijnen burg 22, 7. A. Schuefcr 24, 8. G Smit 26, 9. L. van der Bogert 30. 10. A. Piuut 36 pui:- ten; B-junioren X Nico Fillekes 5 pnt.. 2. H. Koster 14, 3. A. Snuder 19, 4. J. Breur 2®. 5. P. Kaat 22. 6. W. de Braber 28, 7, J. Keizer 29, 8. T. van der Leyst 34. 9. Wester- baan 36 en 10. T. van Tiel 38 pnt vurig pleidooi voor" zijn rijschool en tevens veroordeelde hij fel de houding van de Schiedamse politie die op zon dag 22 december geweigerd had een auto te keuren, terwijl de Rotterdam se politie dat later op de dag wel wilde doen. De verdachte kreeg met toestemming van de kantonrechter later nog as sistentie van zijn broer, die als ge tuige verklaarde dat er wat olie Uit een remventiel was gelopen en dat daarom het ene wiel niet remde. Er was eigenlijk niets aan de hand. De Schiedamse politie had dat allemaal op 21 december op de Penninglaan oök kunnen zien. Mr. Van Praag repliceerde dat hij tot dusver alleen maar had gemerkt, dat de verdachte welbespraakt was, maar dat de feiten er niet door veranderden. Officier mr. H. Franken 2ei dat de auto voor een lesauto geheel niet in orde was. Een van de banden was flink glad. De diepte was drie millimeter en zeker niet minstens elf millimeter iet de band. Bovendien beremden da vier wieten niet en dat is noodzakelijk. De Schie damse politie treft geen blaam. Ver dachte gaf de feiten toe. Mr. Van Praag liet horen dat de band verbeurd is ver klaard en dat G. vijftig gulden boete benevens tien gulden en 25 gaat be talen. De achttienjarige Schiedammer L. de B. deelde mee dat hij een wedstrijdje op bromfietsen had gehouden op de Rot- terdamsedijk in Schiedam. Hij had veer tig kilometer gereden. De kantonrechter mr. dr. ir. M. M. van Praag schudde verbaasd het hoofd. De jongen leek in het geheel niet geïmponeerd. „Op dat smalle pad hoe is het mogelijk" zei mr. Van Praag. De officier mr. Franken eiste 35 boete en mr. Van Praag voegde er 40 boete" aantoe, „Hoe ken dat nou. die mijnheer zegt 35 boete", poogde de jongen alsnog de kantonrechter te corrigeren maar mr. Van Praag zei onver stoord: „En ik maak er veertig gul den van, ga nu maar weg". De knaap ging, hij krabte zowaar op zijn hoofd zodat hij waarschijnlijk aan het den ken is geslagen. GEZINSVERPAKKING Het Sehwarzmeer kozakkenkoor, na de eerste wereldoorlog buiten Rus land is opgericht, maakt momenteel een tournee door Nederland. Het knor staat onder leiding va- Nieïlai Tripo- litoff. Het programma bestaat uit ker kelijke gezangen, o.a. van Tsjaikovsky, volksliederen en populaire Russische liederen. Het koor zal onder meer uitvoeringen geven in de Stadsgehoorzaal in Vlaar dingen op 15 aug., Musis Sacrum in Arnhem (16), het Concertgebouw in Haarlem (17), in de Domkerk te Utrecht (18), Kunstmin te Dordrecht (19), de Buiten Sociëteit te Zwolle (20), de Martinikerk in Boisward (21), de Twentse Schouwburg m Enschede (22) en in de Markthal te Doatinchem op zondag 23 augustus. (Van een onzer verslaggevers) Zaterdagmorgen om 8 uur vertrekken vanaf de "Warande in Schiedam onge veer 150 gereformeerde jongens en meis jes in de leeftijd van 12 tot 17 jaar naar zomerkampen, die een week rullen du ren. De tocht gaat, met drie bussen en twee vrachtauto's (voor fietsen en bagage) aaar Beekbergen en Hemse (bij Om men). In het eerste kamp zullen 1M meisjes en jongens (de jongste catego rie) verblijven onder leiding van negen kaderleden uit het jeugdwerk. Naar het dat t'J"'sece kamp gaan 36 wat oudere jon- O n n C nn mmdUr a4 azv ah I a I jl Op het kruispunt Maassluisedijk— Industrieweg te Vlaardingen verleende woensdagavond de 22-jarige varensgezel M. A. de G. met zijn bromfiets geen voorrang aan een personenauto. Er volgde een aanrijding, waarbij De G., evenals de achterop de brommer zit tende 25-jarige C. van G. lichte ver wondingen opliep. 01 De Uj'steollecte die vorige week in Boek van Holland is gehouden om de harmoniever- er.igmg „Rotterdam aan Zee" aan een nieuw vaandel te helpen, heeft een bedrag van f 1127,84 opgebracht. gens en meisjes met vier leiders. Volgende week zaterdag komen groepen ia Schiedam terug. de (Van een onzer verslaggevers) OET is luguber, een stalen dood- L' kist, de politie belde me op en we hebben dat ding gelijk naar de sloper laten brengen, dan had de eigenaar de opbrengst ervan tenmin ste nogzei de wnd - substituut-of- ficier van justitie bij het kantonge recht te Schiedam, mr. H. Franken, woensdag toen de wnd-kantonre ehter mr. dr» ir. M. M. van Praag inlich tingen wilde over de auto waarin de achttienjarige Schiedammer F. B. M. D. op 20 februari 's morgens om half negen over de Vlaardirtgerdijk had gereden. Het stuur was defect, de bedrijfsrem werkte niet en de knalpot van de ge luiddemper was verteerd. De verdach te vertelde dat hij het voertuig tien dagen ervoor gekocht had, dat hij er nooit in gereden had, het voertuig Van-avond (donderdag) speelt het eerste elftal van Zwaluwen aan de Kethelweg te Vlaardingen een oefen wedstrijd tegen het eerste elftal (semi- profs) van Hermes-DVS uit Schiedam. De wedstrijd begmt om 18.45 uur. Daar Hermes-DVS met het sterkste elftal uitkomt, verwacht men een interessante onmoeting die nieuwsgierigheid opwerpt over de vraag, hoe Zwaluwen het er tegen de semi-profs uit de tweede devisie zal afbrengen. Verder speelt Zwaluwen zaterdag tegen de sterke 3e-klasser DHL uit Delft. Deze nloeg, al jaren tot de top van de 3e-klasser behorend, staat be kend om haar goede technische spel wijze, zodat ook deze ontmoeting wel eens op een hoog peil zou kunnen staan. stond steeds maar voor zijn deur en dat hij op de twintigste er wel in reed omdat hij om kwart voor acht op zija werk moest zijn. De monteur die de auto in orde zou maken zat toen naast hem in de auto. De auto zou op de zaak gerepareerd worden, dat was voordeliger. „Het is beter dat-ie naar die andere zaak ging waar-ie gesloopt werd, dat is veili ger..." merkte mr. Franken op. Verdachte vertelde dat hij het voertuig voor 150 had gekocht en juist van de man, die de auto op last van de politie met een snijbrander in stukken had gebrand. Veertig gulden voor de falende rem, veertig voor het stuur en twintig voor de geluiddemper, dat is honderd gul den boete en dan kom je er nog ge nadig af omdat je de auto al opge ruimd hebt,, beslist mr. dr. ir, M, M. van Praag. We hebben veertig chauffeurs bi dienst, die hebben haast en rijden on geregeld, ze springen ineens in de auto, wij kunnen toch met elke morgen gaan controleren of de veertig rijtijdenboek jes wel goed zijn ingevuld. Die chauf feurs zijn verantwoordelijk, ik met", meende de 29-jarige Schiedamse be drijfsleider J. A. J. M. maar mr. Van Praag stelde dat het hoofd van de on derneming verantwoordelijk is en daar om betaalt M. tien gulden boete voor het onjuist invullen van een rijtijden boekje. „Ach, mijn baas wist niet dat Ik het rijbewijs niet had en ik reed wei eens met de wagens die ik gerepa reerd had, natuurlijk ergens op een stil plekje waar het kon..." zei de 27-jarige verdachte H. V., monteur te Rotterdam ter verontschuldiging tegen de kantonrechter mr, dr. ir. M. M. van Praag maar deze stuitte de woor denstroom en zei „Hou nu maar gauw op anders krijg je nog spijt van je woorden". De heer V. was met een auto met defecte achterlichten door Schiedam ge reden. Hij had geen rijbewijs, wei een motorrijbewijs. Zijn motor was echter defect en de baas had haast. ,.'t Is. ze ker voor rekening van de baas?" vroeg mr. Van Praag en „Ja, dat zal wel want ik reed toch voor hem" antwoord de de verdachte. „O, dsn blijft het zo" zei mr. Van Praag die daarna geen cent af deed van de eis van de officier mr. H. Franken. Het werd dertig gulden voor de niet functionerende achterverlichling, vijf gulden voor het onverlichte kentekenbe wijs en 25 voor het ontbrekende rij bewijs. hoort er eigenlijk zelf voor op to draaien" meende mr. FranRen no*. (Van een onzer verslaggevers) Be vorige week dinsdag in park 't Nieuwelant gehouden tekenwedstrijd voor de- jeugd is een enorm succes ge bleken. Er werden 85 tekeningen inge leverd van deelnemers in diverse leef tijdsgroepen. De uitslag luidt: Groep 67 jaar: 1, Nellie v. d. Hout, Piet Hemstraat 19 (f4.—): 2. Marjan V. Dijn, ffotterdamseweg 104 (ƒ3. 3. Eis Wilschut, Binnensingel 70 </2. Groep 89 jaar: 1. Baaltje v. d. Vlugt. Adriaan Pauwstraat 55a (ƒ4. 2. Sjaak de Ligt, Speenkruidstraat 25 a (ƒ3.—); 3. Greetje Verschuur. Van Beethovensingel 92 (ƒ2. Groep 1012 jaar: i. Dim Moerman, Fanius Scholtestraat 3b (ƒ4.—); 2. Annelies van Leeuwen, Van Beethoven- Singel 13 (ƒ3.—); 3 Nellie Hogendorp, Dirk Schaferstraat 23b (ƒ2.4. Joop Zwaans. Catsstraat 16 (ƒ2. De prijzen, bestaande uit waarde bonnen kunnen deze week aan de Vis bank worden afgehaald. 0 Voor het Associatie-praktljkdlploma Boek houden slaagden m juü 1964 de dames J. C. v. d- Heydert, N. Karei. I. Vijfvinkel, alsmede de heren F. Beukers, P. G. Hui zing. J. Lips, A. Mak, A. van Waart, en J. H. Zagwijn. Voor het praktijkdiploma Mo derne Bedrijfsadministratie eveneens van de Associatie de heren A. F. M. van Dorp, B. F, .-a:i Dorp, M. Tl. van'Druten, G. Sparre- boom, en J. F, v. d Touw. Al deze dames en heren werden opgeleid door de heren Meijers en De Pater te Schiedam. SCHIEDAM. Geboren: Geertruida dv A Verver en J T van Loosbroek; René J zv J W Lenos en L ff T Markenhof; Agnes L S H d y E B van Ringelenstijn en A L Oirksen; Henriette dv P P van Kleef ec G H Beckmann; Adnana G d v P G van Hattem eti P Schuurman; Bernarduc J zv J C Sigmond en C S M Janse, Overleden: M M van der Haart 73 ir. MARKTBERICHT BARRE VELD. 13 aug. Coöperatieve Ve- Ittwse Eierveiling Ede. Weekaanvoer 218.910 stuks, handel vluv. Prijzen (in per 100 stuks) eieren van 45/53 gram 6.23—10.31. 54/ 60 10.61—13.83. 60/65 13.51—14.52, 65/72 14.38 —15.15. Donderdag 13 aug.: Gemiddeld keuken zoutgehalte 562 milligram per liter. Verwachting voor morgen, 14 aug.: Gemiddeld keukenzoutgehalte 575 milli gram per liter. De gemeentebesturen van Amsterdam en Rotterdam hebben gunstig gereageerd op een voorstel van "s-Gravenhage om een contactcommissie voor de drie gro te steden te vormen. Deze commissie zal ten doel hebben aanwijzingen te vin den ter vermeerdering van de inkom sten dezer gemeenten. Men denkt aan de burgemeesters en. de wethouders van financiën en van openbare werken als de leden van deze commissie. Nog dit jaar zal een plan de campagne worden opgesteia. TVE straatbelasting gaat omhoog in *-* Rotterdam! Met ingang van 1 ja nuari 1965 wordt, behoudens goedkeu ring van de gemeenteraad» het voor alle gebouwde eigendommen gelijke percen tage van de belastbare opbrengst be paald op veertien. Bij een totaal belast bare opbrengst van 61 miljoen zal de belastingopbrengst volgens het nieuwe tarief ruim 9 miljoen bedragen. Het voor 1963 vastgestelde bobierbedrag voor de straatbelasting bedroeg rond 5 mil joen. De verhoging levert de gemeente dus een bedrag van 4 miljoen op. In hun toelichting op het voorstel delen burgemeester en wethouders mee. dat aanpassing van de tarieven aan een op de huidige situatie afgestemd peil ver band houdt met de budgettaire positie van de gemeente, die opvoering van haar inkomsten noodzakelijk maakt. Het huidige tarief van de straatbelasting, die de gemeente een bijdrage moet ge ven in de kosten voor aanleg en onder houd van „openbare land- en waterwe gen", voor hun verlichting en voor af voer van water en vuil, dateert van 1934, De opbrengst leverde toen met ruim 3 miljoen een bijdrage van zes tig procent in de kosten. Het dekkings percentage was vorig jaar verminderd tot twintig: de stijging van de kosten Is namelijk veel groter dan de verho ging van de belastingopbrengst. Volgens B. en W. zal de tariefverhoging de ex ploitatie-uitkomsten van de huiseigena ren niet in belangrijke mate beïnvloe den. Door stijging van andere kosten is de straatbelasting steeds een kleiner en onbelangrijker deel van de totale lasten gaan vormen. Tot nu toe droeg het hef- Hngspercentage een progressief karak ter: van drie tot IS'/j procent. Voor de handhaving hiervan bestaat om meer dere redenen thans geen aanleiding meer. Bij het nieuwe percentage (14) zal de gemiddelde aanslag per petceel in de laagste tariefklasse (belastbare opbrengst minder dan f 131) worden verhoogd van 2.53 tot 11.79 per jaar en de gemiddelde aanslag per perceel in de hoogste tariefklasse (belastbare opbrengst meer dan J 10.000) van -1,826,98 tot 5.004,82. De heffing voor ongebouwde eigendommen wUlea 15» en W. laten vallen. Het aantal aanslagen bedraagt ongeveer vijftienhonderd met een totale opbrengst van rond 7,609, Gezien deze geringe opbrengst en do omvang van de daaraan verbonden ad ministratieve arbeid te de afschaffing alleszins redelijk. Voor de heffing van reinigingsrechten is een voorstel in voorbereiding.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1