Ai tegen de miljoen aanvragen per jaar Het weten Tussen borrelen en sturen Reken nu zelf maar uit Rij voorzichtig Eerste verhaal klopte niet... VADER SCHOPT BABY DOOD Bode licht Unilever voor zes mille op Metrostation Stadhuis: ruim een miljoen Sterk stijgende tendens 5,Aligators" in shows MR. C. PIJL HOCEWEG: Puntenwaardering „Zachter" 33 keer Duikers zoeken pistool van moordaanslag Havenarbeider gewond Zo snel mogelijk doodt direct elk insekt! Geknoeid met blanco bonnen Haagse tram weer duurder Pruimenoogst van bomen getrild Massagraf gevonden bij Bergen-Belsen Pagina 14 DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1964 Het rijbewijs wordt een statussymbool. Vroeger kreeg een H.B.S.-er, die voor het eindexamen was geslaagd, een horloge van z'n vader, tegenwoordig uiteraard ook al. omdat hij al een horloge heeft een pakketrijlessen om het begeerde „rose briefje" te halen. Het zal niet lang meer duren, of 't grootste deel van de Nederlanders is in het bezit van een rijbewijs, mannen zowel als vrouwen. Hpt aantal aanvragen bij het Centraal Bureau voor de Afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen lag ïn de eerste helft van 19$4 al honderdduizend hoger dan in dezelfde periode van het vorig jaar. Als er geen wijziging in het tempo komt, heeft het CBR op de laatste dag van dit jaar tegen de miljoen examenverzoeken b innengekregen. «m Jaarverslag Sophia- kinderziekenhuis (Van een onzer verslaggevers) TVE Rotterdamse politie heeft de 24-jarige bankwerker P. J. van U V. uit Rotterdam-Zuid gearresteerd. Hij wordt er van* ver dacht op maandag 3 augustus zijn vier maanden oude zoontje zó mishandeld te hebben dat het kind ter plaatse overleed. Toedracht onschadelijk voor mens en huisdier frissere geur geen vlekken grote spuitbus voor maanden lang gebruik! bekend K„Ta&> P^"na ^hët S Algemene indruk bij examen rijbewijs telt zeker mee (Van ome verkeersredaeteur) Betekent dit ook een miljoen rij bewijzen" Iedereen, die rij-examen heeft gedaan, weet wel beter. Het aantal eerstgeslaagden is betrekke lijk klein. In de groep 18-jarigen, die 't beste figuur slaan, 39,3 procent, in de categorie 19-39 jaar 33,4 pro cent, in die van 40-59 jaar 22,6 pro cent en in die van $0 jaar en ouder slechts 16.T procent. Al deze cijfers rijn van de eerste zes maanden van 1964. Met uitzondering van de groep 60 jaar en ouder (het scheelt nog geen één procent en heeft waarschijnlijk Iets met de vervallen „eerste bezit- regel" van de DAF te maken), is het percentage eerstgeslaagdea in alle categorieën iets lager dan het vo rig jaar. Het binnen het kader yan het examen verplicht rijden buiten de bebouwde kom is hier zeker yan invloed geweest; de zwaardere eisen waarschijnlijk ook weL Overigens blijkt de autosnelweg bekender ter rein voor de plattelander dan voor de stedeling te zijn. Ook dit is ver klaarbaar, daar rijlessen in de klei nere plaatsen voor een belangrijk deel op de grote weg worden gege ven. Men heeft het CBR wel schools- beid en abacadabra-zucht verweten. Schoolsheid vanwege de strafporten, die worden gegeven; abaeadabra- zucht vanwege de codering, welke wordt gebruikt. „Niets is volmaakt", zegt de waarnemend directeur van de Rijs- ■wijkse „rijbewijzencentrale", mr- C. Pijl Hogeweg, „maar per saldo moeten er waarderingsmaatstaven- zijn. We gaan van de normen uit, die in het Wegenverkeersreglement staan: jg eisen van rijvaardigheid dus. waarvan de meeste weer in de nodige elementen uiteenvallen. Het geven van strafpunten lijkt ons het beste. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de aard van de ge maakte fouten. Het niet verlenen van voorrang hijvoorbeeld levert aan zienlijk meer strafpunten op dan het verkeerd achteruit steken om te par keren. Wat de codering betreft, de ze is ia de eerste plaats voor in tern gebruik bedoeld. Vergeet niet dat we alle gegevens op de Holle rith-machine mechanisch verwer ken". Het praktische gedeelte van het rfj-examen is in de volgende vier rubrieken ondergebracht: 1. Bedrevenheid in de bediening van het mechanisme. 2. Bedrevenheid in het rijden. 3. Toepassing der verkeersvoor- schriftcn tijdens het rijden. 4. Bijzondere verrichtingen met het voertuig. Als nieuwigheid wordt straks inge voerd een puntenwaardering voor al deze vier rubrieken. Dit wordt ge daan om de afgewezen candid ast op z,"n zwakke plekken te wijzen. Zakt hij, omdat bij in rubriek 3 faalt, maar heeft hij voor rubriek 1 net een zesje, dan weet hij dat bij op m-eer daa alleen de begane fouten moet letten. De algemene indruk, welke de examinator van de candidaat krijgt, speelt die ook een rol? Kan het voorkomen dat iemand, die, wat strafpunten aangaat, onder de rode streep gebleven is toch slaagt? „Jazeker", verklaart de heer Bijl Hogeweg, „dit komt meer dan eens voor. Als de examinator de aante kening maakt dat de candidaat, on danks de gemaakte fouten, tóch rij den kan de betekenis hiervan is dat bij deelneming aan het verkeer geen aanwijsbare gevaren voor me de-weggebruikers bestaan wordt ia de binnenkamer uitgemaakt, of het rijbewijs hem alsnog kan wor den gegeven. De aard van de fou ten, niet hei totale aantal strafpun ten dus, wordt dan de maatsaf". ten dus, wordt dan de maatstaf". Het CBR werkt in het hele land met vierhonderd examinatoren, van wie er ongeveer honderdvijftig in vaste dienst zijn. Niet iedereen is van een gelijke karakterstructuur; de één is „zachter", of onverbiddelij ker dan de ander. Ook alle exami natoren worden regelmatig (twee maal per jaar) beoordeeld. Hiervoor zijn o.m. zes inspecteurs in dienst, die niet alleen op de rijvaardigheid en de examentechniek letten, maar ook op houding en optreden. Het is uiteraard moeilijk het elke candidaat naar de zin te maken. De menselijke verscheidenheid is daar door te groot; wat de één goed dunkt. de man, die mij in een zakelijke sfeer beoordelen moet, óók nog een tante in X heeft wonen". Elke in deze, of andere zin binnen gekomen klacht wordt onderzocht. Soms is het nodig een examinator ..op het matje" te roepen. Zo U het gebeurd dat op zekere dag tegen een CBR-man moest worden gezegd: niet té vlot doen toom je in de conversatie wat in. En wat gebeur de er toen? Dezelfde examinator moest enkele maanden later weer voor de „baas" verschijnen. Hij bleek van het ene naar het andere uiterste te zijn om geslagen. De klacht luidde namelijk: hij Is zo stug.... of apprecieert, doet de ander onple zierig, of zelfs onhebbelijk aan. Vóór de aanvang van het eigen lijke rIj-examen, dat tegenwoordig een vol uur duurt worden een mi nuut of vijf uitgetrokken om de candidaat wat op z'n gemak te stel len. Velen hebben dit nodig; ande ren weer niet. En dat er dan wel eens kortsluiting is, kan, gezien de gecompliceerdheid van de menselij ke natuur, geen verwondering wek ken. Er zijn mensen, die absoluut niet op „een gezellig praatje" zijn ge steld, Hun reactie, die wel. eens als schriftelijk ingediende klacht wordt geuit, luidt dan: „Ik ben opgeroe pen en opgekomen om examen te doen. Niet om te luisteren naar deze of gene lolbroek, of te vernemen dat Een „zij" is thans rekordhoudster op het punt van afwijzingen. Niet minder dan drieëndertig keer faalde ze. Alleen als ze er om zou vragen, zal het CBR haar adviseren er maar mee op te houden, omdat ze duide lijk tot de (kleine) categorie men sen behoort, die het veilig besturen van een motorvoertuig nooit onder de knie krijgt. De wachttijd voor het doen van rij-examen bedraagt op *t ogenblik vijf a zeven weken. Slechts in enke le streker. daar dus, waar plot selinge pickn zijn opgetreden lig gen er acht weken tussen de datum van aanvrage en de eigenlijke rij proef. Duidelijk is dat er van sei- zoendrukte sprake is. Wil niet ieder een, die zich voor 't eerst een auto wil gaan aanschaffen, er gemak en plezier in de vakantie van hebben? Zijn er landen, waar het percen tage eerstgeslaagden hoger ligt dan in Nederland? „Ja", brengt mr. Pijl Hogeweg naar voren. „Duitsland is hier wel het belangrijkste voorbeeld van. De oorzaak is aanwijsbaar. Bij onze oosterburen Is het rijschoolwezen aan wettelijke bepalingen gebonden, wat garanties voor de kwaliteit van het lessen geeft. Toch zijn de Bel gen, die stads kort het instituut van het rijbewijs hebben gecreëerd, naar hier gekomen om onze methoden te bestuderen. Het systeem, volgens hetwelk straks in België zal worden gewerkt, zal weinig afwijken van het onze." We mogen aannemen dat ieder een de betekenis kent van de leuze: Geen alcohol gebruiken vóór of tijdens deelneming aan verkeer. Wat met „tijdens" wordt bedoeld, is wel duidelijk. Het begrip „vóór deelneming aan het verkeer" is echter nogal rekbaar. Hoe lang is „vóór"? Wanneer we een borreltje hebben gedronken, moeten we dan een uur, twee nur, of misschien wel een halve dag wachten, al vorens achter het stuur te gaan zitten? Bij het beantwoorden van deze vraag moeten we uitgaan van de wetenschap dat alcohol in het mense lijk lichaam een constante verbran dingssnelheid heeft. Praktisch gespro ken is het verbrandingsproces niet te versnellen. Per uur vermindert het bloedalco- halgehalte met 0,15 promille. Der halve hangt de hoeveelheid alcohoL die per tijdseenheid, in het lichaam verbrandt wordt, van het gewicht aan lichaamsvochten, ai, c.q. van het li chaamsgewicht. Het gewicht van de lichaamsvoch ten bedraagt ongeveer tweederde van het totale lichaamsgewicht Weegt ie mand 75 kilo, dan beschikt hij dus over 50 kilo lichaamsvochten. Een dergelijk persoon verbrandt per uur 50 x 0,15 promille 7.5 gram alcohol. Dit komt overeen met ongeveer 9.5 cc alcohol. Weegt men meer, dan ver brandt men meer: weegt men minder, dan is de „verwerking" minder. Weten we n.u dat een glaasje sherry (gemiddelde inhoud 50 cc) 9 cc ab solute alcohol bevat (van 100% sterkte dus), dan kunnen we aan de hand van het bovenstaande nagaan dat na on geveer één. uur alle alcohol uit het bloed verdwenen is. Van invloed is natuurlijk de snel heid, -waarmee gedronken wordt. Zit ten we een uur lang met één. glaasje sherry voor ons en nemen we zo nu en dan een slokje, daa zal de verbran ding de toevoer van alcohol kunnen „bijhouden", Bij een hoog drinktempo loopt het bloedalcoholgehalte echter te snel op. Wanneer we twee glaasjes sherry vlug achter elkaar leeg drin ken, zal het ongeveer twee uur duren, voor de opgenomen alcohol weer uit ons bloed verdwenen is. Het is dus vrij eenvoudig na te gaan hoe larsg we na het gebruik van een drankje moeten wachten om weer op verantwoorde wijze aan het verkeer te kunnen deelnemen. Alleen bij het gebruik van grote hoeveelheden al- cohoi liggen de kaarten Iets anders. De zogenaamde kater speelt namelijk nog een rol. Naar de mening van ver- keersexperts doet iemand, die 's och tends de onaangename gevolgen ge- met van de een avond tevoren rijke lijk genoten alcohol er niet verstan dig aan in een dergelijke toestand het stuur xn handen te nemen. Met behulp van de volgende ge gevens kan men in grote lijnen zelf uitmaken na hoeveel tijd de opge nomen alcohol uit de bloedbaan ver dwenen is. Als eenheid is een glas genomen, dat gewoonlijk bestemd wordt voor de betreffende drank. Extra zwaar bier (6,5%) bevat 16.25 cc absolute alcohol; cognac/oude ie- never (38%) 13,3 cc; zwaar bier de zogenaamde pils (5%) 12,5 cc; jonge jenever/brandewijn (35%) 12,25 cc- Bordeaux (12%) 12 cc; likeur'cltroen- tje (39%) 10,5 cc: Rijnwijn (10%) 10 cc; portwijn (19%) 9,5 cc; Madeira/ sherry (18%) 9 cc; lager bier (3.5%) 8.75 cc; vermouth (16%) 8 cc; Samos (14,5%) 7,25 cc; bessenjenever (20%) 7 cc. ETHIEK VAN HET VERKEER heet het boekje, dat dr. E. L, Sme- link en ir. M. van Witsen hebben ge schreven, en dat de Nijkerkse uitgeve rij Callenbach in haar serie Ethische Verkenningen heeft laten verschijnen. Behalve dat we de prijs nogal wat gortig vinden 8.90 voor een ge schrift, dat honderd bladzijden telt moet ons van het hart dat we de publikatie in geen enkel opzicht sis .een originele bijdrage kunnen be schouwen voor de boekenplank van de zich steeds uitbreidende stroom van verkeersliteratuur. Rijp en groen storten zich tegenwoordig op de pro blematiek van het verkeer; iedereen weet het (beter!); slechts weinigen schijnen te beseffen dat we met een specialistisch vak. zeg maar: een nieuwe wetenschap, hebben te doen. Wat de schrijvers naar voren bren gen, is reeds iang door anderen ge schreven. Op z'n hoogst kan men zeg gen dat ze er een samenvatting van hebben gemaakt, wat trouwens ook al blijkt uit de lijst van geraadpleeg de literatuur en statistieken. DE GROTE SHELL ATLAS - BE NELUX EN EUROPA (Meulenhoff Co N.V. te Amsterdam) is een hand zaam handboek voor degenen, die grote autotrips door Europa maken. Gezien de reikwijdte van het toeris me dus ook voor vakantiegangers. Er bevinden zich niet minder dan 117 kaarten in: 23 van het Beneluxgebied op schaal 1 400.000 en 94 van de rest van Europa op schaal 1 1,500000 Een nieuwigheid on het terrein van autokaarten is dat het wegenbouw programma tot 1967 is verwerkt, ter wijl de vermoedelijke verwezenlij kte gs ja ren staan aangegeven. Moois toeristische routes, welke meestal buiten de autosnelwegen om gaan, treft men er eveneens in aan. Een re gister met plaatsnamen besluit de reusachtige, in tientallen pagina's ge- vouwen autokaart, die. gebonden in een stevige band, ƒ17,50 kost. DE HONDERDDUIZENDSTE DAF- PERSONENWAGEN loopt half sen- tember a.s. van de band, als er in de moederfabriek (Van Doorne te Eind hoven) tenminste geen produktie- stagnaties voorkomen. Hoewel de meeste DAF's nog altijd in Neder land rijden, wordt thans ongeveer de helft geëxporteerd. De Daffodil, die „ue honderdduizend" wint, is be stemd voor een lid van het personeel, dat een gelukkig lot heeft getrokken De auto wordt namelijk intern ver loot. SKODA BRENGT NOG DIT JAAR een nieuwe wagen op de markt, die nog in weinig op de bekende Octa- via lijkt. Het is een middengrote auto met een duizend cc motor, die 45 pk ontwikkelen kan. De topsnelheid zou 120 kilometer per uur bedragen. Of ae Skoda 1000 MB, zoals de wa gen heet, in Nederland te zijner tijd de Octavia zal opvolgen, kan redelij kerwijs worden verondersteld. cJRVEK PRODUKTIECIJFERS GE SPROKEN, General Motors heeft in de eerste zes maanden van dit jaar meer dan 2,5 miljoen auto's ver kocht. Het gaat hier uitsluitend om Amerikaanse merken van personen- en bedrijfswagens. De Europese mer ken van General Motors (o.m. Opel en Vauxhall) staan er buiten. Van de Chevrolet, de Amerikaanse „volkswa gen werden in dezelfde periode niet minder dan 1.645.248 eenheden aan gemaakt. Duikers van de vaar- en duikersehool van de genie in Gorkum speuren op het ogenblik meter voor meter de grachten van het fort Rhijnauwen in Utrecht af op zoek naar een pistool, waarenee in de nacht van 27 op 28 juni een aanslag werd gepleegd op de 17-jarige Utrechtse scho lier Rudy Beens. Tot nu toe tieeft men in deze mysterieuze zaak nog geen enkel aanknopingspunt gevonden voor de be- antwoording van de vraag wie het be wuste schot loste en met welke reden. Rudy Beens werd beschoten op de Vos- segateedijk in Bunnik nadat hij juist een vriendinnetje van een schoolfeest had thuisgebracht De politie zoekt nu een getuige, die in de nacht van de aanslag de Utrechtse politie kwam melden dat, er een ongeluk moest zijn gebeurd op de vossegatsedijk. In de haast het slachtof fer te (helpen heeft de politie de naam van deze getuige niet genoteerd. Omdat de getuige zich ondanks oproepen via de televisie nog steeds schuil houdt, is de toeorie ontstaan, dat hij mogelijk het slachtoffer 'hal moeten zijn. wiens onge lukkige rol door een toeval as overge gaan op de getroffen scholier. Rudy Beens wordt nog steeds verpleegd op de neuro logischs: afdeling van het Academisch Ziekenhuis m Utrecht Zijn toestand, die zich aanvankelijk ernstig liet aanzien gaat langzaam vooruit. Woensdagmorgen is aan boord van het bmnenmotorschip Johanna dat bij de it.S.M. aan de Maashaven in Rotterdam hgt, de dertigjarige havenarbeider J. van Oenderen uit de Oranjeboomstraat by werkzaamheden gewond geraakt. Hy was bezig met het stuwen van Boomstammen in het ruim van de Jo- I kanna. Bij het indraaien van een stam stuitte deze met het benedeneind, waar door het hoge eind omzwaaide. De heer Van Genderen raakte tussen deze stam en de denneboom Wem. Met een gebroken linkersleutelbeen is ny naar de behandelkamer van de S.V.Z, gebracht. Na behandeling kon hij naar nuis worden vervoerd. Door een technische fout is een belang, ryk gedeelte van het commentaar van de burgemeester van Rotterdam, mr. G. van Walsum, op de voorgenomen vesti ging van de BP.-raffinaderij in Euro poort gisteren ernstig verminkt in ons blad afgedrukt. Burgemeester Van Walsum heeft ge zegd: „Het besluit van de B.P, komt t voor mij zeker niet als een verrassing. Neen. ik heb de mensen, die de beslissing hebben genomen, zelf nog niet ontmoet Maar van de gang van zaken was ik natuurlijk op de hoogte. Het is nu zaak ervoor te zorgen, dat alles zo snel mogelijk voor eikaar komt. Natuurlijk ben ik verheugd over het besluit van de B.P. Voor dergelijke ves tigingen is immert het Europoortgebied in ontwikkeling gebracht!" De opleidingsduur van verpleegsters, die van overheidswege zal worden ver- ®telt het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam voor moeilijkheden, Het zaL wegens de intensiteit van de opleiding voor de verpleging meer gediplomeerd personeel moeten aantrekken. J Ook wat betreft de eventuele vestiging i van een universiteit ia Rotterdam, met I ^daaraan verbonden universiteitskin- aerklmieik. die het particuliere Sophia- ziekenhuis veel van zijn patiënten zal ontnemen, stelt het bestuur voor moei- luwheden. Deze problemen blijken uit het jaar verslag over 1962 en 1963 van de vereni ging Sophia Kinderziekenhuis en Zuige- 1 iingenklimek", Dat de vader pas op 10 augustus, een week dus na zijn gruwelijke daad werd gearresteerd, komt omdat hij eerst een aannemelijk verhaal over aI toedracht had verteld dat pas later kon worden ontzenuwd. De main sal mm gen voor de officier van justitie worden geleid. P. J. van V. vertelde op 3 augustus dat hij op de zolderkamer van zijn woning, terwijl hij de baby (zijn enig kind) in zijn armen hield, door een duizeling was bevangen, waardoor hij het kind had laten vallen. Het ventje zou met de keel op de rand van de kinderwagen, waarin het even te voren had liggen slapen, terecht zijn gekomen. Daarna zpu het kind met het hoofdje op de grond zijn gevallen. Zijn vrouw (21) had hy thuiskomst de huisarts ge waarschuwd. Deze liet het jongetje naar het Dtfkzigtziekenhuis brengen. Daar kon si edits de dood worden geconstateerd. Er waren enkele punten in het verhaal, die de politie deden vermoeden dat het geheel zich wel eens anders zou kunnen hebben toegedragen dan de vader ver klaarde, Hierop werd sectie verricht op het lijkje van de baby. Toen bleek dat het kindje een hersenbloeding en andere inwendige bloedingen had. Er kon moei- Hnö lijk worden aangenomen, dat het klnri oS^0ndingCTl Wj de VaJ lwu h^n Op 10 augustus werd de vader arresteerd en aan een nader verhit onderworpen. Hij bekende dat van Z? val geen sprake was. Hij was op de 12 wuste maandag bezig geweest met verhuizing m dezelfde straat. HU hïï enkele kleme karweitjes onder linden genomen, die niet al te best vlotten Toen zjjn vrouw hem vroeg ook n« de z°Werkamer op maken, raakte hij geïrriteerd. Boverrfw was zijn zoontje dat in de kinderwS* eveneens op de zolderkamer, lagte slapen wakker geworden en gaan huilen. De min pakte teen het ventje op in Min geïrriteerdheid Het hij het weeë vallen op de rand van de ktaderwavlt, Hü was bulten zichzelf geraakT^,* kwaadheid en had het kind ten met zijn geschoeide voet eïkele tra^ gegevenwaarna het jongetje stil i vrouw- J''e hü het eerste verhaal vertelde, was hierop de kamer htrmTT gekomen en had de dokter gewaarschuwd] Van V is nooit eerder met de politie in aanraking geweest aepA%rvn&*0 »9^W,e9r*n' ^llr UIT HET VERTROUWDE ERDAL HUIS (Van onze rechtbankverslaggever) „EEN onvolwassen man. die zich graag wilde laten gelden", noem- de de president van de Rotterdam- se rechtbank, mr. P. J. C. Schipper, de 37-jarige bode J. M. M„ die zijn werkgever voor zesduizend gulden had opgelicht en die een gevangenis- I straf van twaalf maanden, waarvan I drie maanden voorwaardelijk, tegen zich hoorde eisen. De verdachte had enige tijd op de raffinaderij van Unilever gewerkt. In 1959 werd hij bode op het hoofdkantoor. Een van zijn taken was het kopen van I predukten van concurrenten, die als monsters moesten dienen in de laborato ria. waar zij werden vergeleken met de eigen produkten. De bode schoot de benodigde bedra gen zelf voor en mocht deze door mid del van kassabonnen declareren. Hij zag hierin een middel om zijn werkgever te benadelen, nam een aantal blanco bon- nen weg, vulde deze in met bedragen me hij in werkelijkheid niet had uitge geven, bootste de handtekeningen van twee afdelingschefs na, liet de procura tiehouder de bonnen paraferen en inde het geld. Hij begon met kleine bedragen en toen dit goed ging, declareerde hij De Haagsche Tramweg-Maatschappij (HTM) heeft van het ministerie van economische zaken toestemming gekre gen met ingang van 1 september de ta rieven enigszins» te verhogen en tevens drastisch te wijzigen. De verhoging be treft voornamelijk de enkele rit (van 35 naar 40 cent). Daarnaast zijn er een groot aantal 8-rittenkaarten gekomen, die in de laatste week van augustus bij 160 verkoopadressen in Den Haag verkrijg- baar zullen zijn. Enkele van d€ze kaar* ten zullen ook bij de conducteurs en chauffeurs te krijgen zijn, maar tegen een hoger tarief. De HTM wil bevor deren, dat de plaatsbewijzen niet op de tram worden gekocht. Tevens is het de bedoeling, dat volgend jaar bij de mid den-ingangen van de trams en de bussen zogenaamde ontwaardingsapparaten wor den geplaatst. Met het nieuwe systeem en na de invoering van deze stempel, automaten wil de HTM bereiken, dat de wachttijden aan de haltes tot meer dan de helft worden bekort. Door de HTM wordt er naar ge- streert om plaatsbewijzen voor enkele ritten te laten vervallen. steeds meer en steeds hogere bedragen Tussen 1962 en 1964 maakte hij op deze manier zesduizend gulden buit. Op een gegeven moment kwam hei bedrog uit toen men opmerkzaam werd op de ate surd hoge bedragen in boeken voor monsters, M. was bij zijn ouders in huis. droeg zijn hele loon af en kreeg, ondanks zijn 37 jaar, zakgeld van zijn vader. Zijn ouders hadden hem altijd veel verwend en hem nooit geleerd op eigen benen te staan. Zijn enige liefhebberij was scheidsrechter bij voetbalwedstrijden. J ging na afloop met de spelers eten en drinken, wilde de grote meneer uit hangen en maakte indruk op zijn „vrienden" door het geven van rond- kostte hem (of liever gezegd Unilever) natuurlijk handen vol geld Uitspraak op 25 augustus. tie gegeven met een elektrische prS. nienplukker. Edmond Baron de r Ler ziin boomgaarden de eerste is ^1 eerder*7 000 bomen gehaaldl kiI° kersec uit i De machine trilschop gedoopt i« tlr °P e,?" Ptetform, dat achter een trekker is aangebracht. Door deze machine worden enkele twee meter lange hamers in werking gesteld, die met een frequentie van duizend schok ken per minuut tak voor tak aan het trillen brengen. .Onder de bomen gespannen zeildoeken vangen de vruchten op. Om de zeshonderd bomen van Baron ae Loe te plukken waren vroeger on geveer 40 plukkers twee weken in de vveer. Met de (twee) mechanische plukkers kunnen acht man het karwei in dezelfde tijd klaren. Buiten het ommuurde terrein van het Duitse vernietigingskamp Bergen-Belsen zijn de as en het gebeente van verschei dene honderden gevangenen gevonden, zo heeft het ministerie van binnenland se zaken van de deelstaat Neder-Sakseu bekendgemaakt. Een voormalige Franse gevangene van het kamp had drie jaar geleden op deze plaats menselijke resten gevonden. Nadat hij dit in februari jL ter kennis van de Franse oudstrijdersorganisatie had gebracht, ontdekte men buiten de westelijke muur van het kamp enige honderden slachtoffers van de nazi's. Hun stoffelijke resten zullen worden bij gezet in het voormalige kamp thans een monument waar reeds ongeveer 30.000 gevangenen zijn begraven. De dienst van gemeentewerken te Rotterdam heeft vanmorgen aanbe steed het verrichten van diverse werk zaamheden voor de bouw van het Metrostation Stadhuis. Van de twintig inschrijvers was laagste N.V. Bredase Beton- en Aanneming Maatschappij v.h. H. Vriens te Breda met 1.039.900. Opvolger was C. R. Hogenboom Zn. te Spijkenisse met 1.057.000. 7Weet h™e dat gaat en"d^ "T 0nie tentoonstelling uitgesteld „Ay-Ay" ten einde loont "SowrJinL s beginnen te komen nu de dat het voor het strand niet m*" w? het weer mee- in zoverre ons weer tüet gunstig. A! me( L te veel reg8n is °°k voor 0Pin'd°LVMnf v?,iDtAGEN^al de "Ay*Ay" ee« speciale attractie hebben Ren? and hte auISJ ws m de zestaurantzaal. Men heeft daarvoor is van de Cathtrina wi„T,t=ë2en co"tf?j;teren, een ensemble, dat bekend deze urnen VaIe"te"sbow. Vrijdagavond sluit het optreden van daagse dte 'Ihant in nf '1 e wandeIaaryaii de eerste avondvier- on u tnans 'n De Hoek aan de gang is. Zaterdag zal het feest om f.™n beginnen. De ,,Ay-Ay" heeft deze attractie naar De Hoek kunnen dfaHS' °Tdai Kurhauszaal nog niet bruikbaar is vanwege de gevolgen, die het optreden van „The Rolling Stones" met zich brachten 8

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2