Televisie-uitzending wekt wel enige verbazing... Iedere medewerking nodig om gestelde doel te bereiken ROTTERDAM Zwaluwen vrij redelijk tegen sterk HDVS (1-4) AGENDA Centrum Jeugdhaven- Nieuwland nu open \hkt& iiamd, PASFOTO'S ,53o«f Geslaagde dierendag KING-SIZE TAPIJT Niem! |S BREED UITGEMETEN! GEBROKEN RUITEN Fa. F. KLOET ZN. H. Jongman is weg bij ^muziek" en S.G.-bestuursraad Slechte mat: duel niet groots Jeugd van alle gezindten kan er dagelijks terecht Zó kan het voorbeeld succes zijn KWAETET Garage Van Dalen N.V. DEKLERK&ZN „Mn De. AUTORADIO'S pE ROTTERDAMMER Pagina 3 VRUDAC 14 AUGUSTUS 1964 AAET enige verbazing zullen vele Schiedammers zaterdagavond ge- A™- keken hebben naar een televisieuitzending van de NCRV in de actualiteitenrubriek Memo waarin Schiedam in het zonnetje werd gezet. De actie „Houdt uw stad rein" zou zoveel succes hebben in Schiedam. Een employé van de gemeentereiniging kwam aan het worden de laatste tijd. Ook zagen de kijkers ene heer Van Praag woord. Hij vertelde op vlotte wijze dat Schiedam schoner was ge- praten over Schiedam en daarbij uitte tij ook nog xige conclusies. ScfxiLijjhuii A DEN DRAAK VOORGESCHIEDENIS BOETEN OVERZICHT BIJ DE KLERK DE GROOTSTE COLLECTIE VAN WEST-EUROPA Wol-frisê-, moquette^ ge bloemd Axminster- en bouclé-tapütin "één teans- breedte" van 3-5 meter, reeds vanaf -ta t%ct ■pertrfi iVaZD HERRIE.... TEKORT en morgen -.en dagelijks a 2^'innninaiiLiiiiiuiiiw«nuii. TOCH.... STALLING... MEER DOEN Slecht voorbeeld is dus slecht volgen en het wordt tijd dat het besef groeit dat goed voorbeeld goed volgen en dus een positieve bijdrage tot een goede hyigiëne van de stad vormt. Men dient daarnaast ook niet te schromen politie en gemeentereiniging te waarschuwen als iemand vuilnis op de openbare weg smijt en als er ergens vuil ligt. Het is in ons aller belang als tegen dergelijk gedrag wordt opgetreden. Drumbandconcours op 12 september "j^JEDIO september later dan stichtingsbestuur heeft_ mej. N. oorspronkelijk was verwacht zal het open jeugdcentrum Jeugdhaven-Nieuwland worden geopend. Dat is van grote beteke nis voor Nieuwland omdat er weinig recreatiegelegenheid is voor de jeugd in de nieuwe wijk. Het jeugdcentrum van Jeugdha ven is gevestigd in de bijgebou wen van de nieuwe gereformeer de kerk Magnalia Deikerk aan de Albardastraat. Vrijieilligers En meer voorn modem Water bericht W wo Wij vinden dat elke pasfoto een klein portret moet zijn. (Daarom laten veel klanten ze ook vergroten) Voor snel hersteilen van Schildersbedrijf 2e Maasbosstraat 80 - Telefoon 3276 - Vlaardingen deze krant behoort tot het (christelijke dagbladeenheid met grote oplage) STAD IS NOG NIET ZO REIN! Bel ons voor een demonstraUerU BUYS BA1LOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 (Van een onzer verslaggevers) De bekwame organisator de heer H. Jongman afgetreden als voorzitter van de sectie muziek en als lid van de bt- stanrsraad van de Schiedamse Gemeen- «hap. Hi| heeft dit gedaan naar aan leiding van zijn ervaringen. De heer Jongman had grote plannen su voor het verwezenlijken van een tap toe op het hoofdveld van SVV (waar het bestuur van SW reeds toestemming voor had verleend) en voor een vuurwerk aan de Maasboulevard. De heer Jongman stuitte op bureaucra tie en gebrek aan medewerking. De heer Jongman noemt de stichtingsvorm voor een overkoepelend orgaan een onding. Hij meent dat een overkoepelend orgaan voor alle verenigingen gekozen dient te svrden door de besturen van die vereni gingen. Zij kiezen hun afgevaardigden en deze kiexea hun bestuur, dat periodiek af treedt, waarna nieuwe bestuursleden ge kozen dienen te worden opdat de aan gesloten clubs op democratische wijze «d invloed kunnen uitoefenen op de be sluitvorming. FRANSENSTRAAT 23 TEL. 8436 VLAAK DINGEN Wij kregen niet de indruk dat hij bij zonder op de hoogte was van de Scbie- damse actie en ook verder was de reportage zeer oppervlakkig en heel slecht. Plaatjes van het vervuilde strand, van Schiedam en andere «te nen waren slordig zonder samen hang aan elkaar gelijmd en het war- rige commentaar sloot er niet bij aan. Het valt te betreuren dat de Schiedam- se actie niet uit de verf is gekomen via de beeldbuis omdat inmiddels wel gebleken Is dat het Schiedamse voor beeld in het gehele land navolging heeft gekregen en bovendien heeft de Schiedarr.se actie in ruime kring de aandacht getrokken. Ook de Schiedammers overigens heb ben de actie niet onopgemerkt aan zich voorbij laten gaan. De resulta ten zijn dan ook verheugend zij het dat er nog veel moet worden gedaan om met_ zijn allen er voor te zorgen dat Schiedam inderdaad een schone stad wordt. MEN kent de voorgeschiedenis. Onge veer in het begin van dit jaar in het begonnen. De burgemeester vestigde in zijn jaarrede-de aandacht op de stads- vervuiling. In de gemeenteraad werd steeds aangedrongen op acties. Men meende zelfs dat er een gepensioneerde politieagent gevonden kon worden die speciaal op overtreders zou gaan letten. leder die een papiertje op straat xou werpen zou op de vingers worden ge tikt oftewel een proces verbaal ten ge schenke krijgen. In het buitenland is zoiets usance. Een journalist schreef onlangs nog in een reisverhaal dat hij bij het aansteken van zijn pijp een lu cifer op het Rode Plein In Moskou wierp. Prompt werd hij op de schouders getikt en werd hem verzacht de lucifer op te rapen. Ook in de Angelsaksische landen is men zo streng. Boetes van tientallen guldens voor het wegwerpen van een sigarettendoosje 2ijn in Engeland en Amerika niets ongewoons. Ook dam heeft de boetes verhoogd. DE SCHIEDAMSE gemeenteraad keur de een gewijzigde Algemene Politie Verordening goed en vanaf medio mei werd het mogelijk dat een Schiedam mer tot 120 boete krijgt omdat hij vuil op straat werpt, naast de vuilnis bak legt e.d. Voor dat de politie tot verscherpte ac ties over ging hebben politie en Schie damse dagbladen in een wekenlange campagne het publiek voorgelicht over de situaties. Die actie heeft een nut tig resultaat gehad. Het publiek heeft kunnen zien via de foto's en kunnen le zen tot welk een ergerlijk effect de ver ontreiniging van de stad leidt. Men ix kennelijk onder de indruk gekomen want de politie heeft kunnen constate ren dat de bereidheid tot samenwerking van de Schiedammers om tot verbete ring van de situatie te komen er was. Vele bedrijven plaatsten extra papier mandjes, lieten speciale opschriften op hun (te verkopen) waren drukken en Schie- werkten op andere wijze mee. Toch wordt er nog ie weinig gedaan. Winst is dat in de stad niet meer de enorme hoeveelheid afval, papier e.d. wordt aangetroffen als bijv. een Jaar geleden. Na het ingaan van de hogere boetes en het verscherpte optre den van de politie (er is een speciale groep van vier man die op het over treden let maar overigens heeft de ge hele Schiedamse politie opdracht op vuünissmijters te letten) werd het aan tal overtredingen snel gering. UIT hef overzicht van de laatste tijd blijkt dat in mei negentien beken- ringen zijn uitgereikt aan mensen die hun vuilnisbak tussen 's avonds zes uur en 's morgens zeven uur buiten lie ten staan, acht Schiedammers kregen een proces-verbaal omdat zij vuilnis naast de vuilnisemmers hadden ge legd, zeven stadgenoten kregen be- toe niet bestemde plaats hadden ge stort Hiervan hadden drie er een pa piertje e.d. laten vallen. In juni kregen 34 stadgenoten een be keuring omdat ze des avonds of des nachts de vuilnisbak buiten hadden la ten staan of gezet Acht overtreders hadden vuil gestort waarvan drie vuil naast de vuilnisbak hadden gelegd. In juli stonden 18 vuilnisbakken in de verboden tijd buiten, elf stadgenoten kregen verbaal omdat ze vuil naast of op de vuilnisbak hadden gelegd en één wandelaar werd beboet omdat hij een papiertje weggooide. Het g*at dus wel zou men kunnen me- Dc straten zijn inderdaad schoner dan voorheen maar men is nog niet te vreden. De medewerking te er ber en der maar er kan meer gedaan worden. Via bureau onderwijs zijn alle scholen op de actie attent gemaakt Veel school hoofden delen aan kinderen, die de straat verontreinigen, dan ook strenge straffen uit Nog te veel kinderen krij gen i» gemakkelijk de beschikking over kranten e.d. die ze niet voor het op straat werpen als ze uit de goede doel gebruiken maar die ze achte- kranteboop de tijdschriften e.d. gezocht hebben. SINDS enkele dagen rijdt het verkeer „schokkend" de Maastunnel in, maar komt het er veel gelijkmatiger uit. Veel automobilisten zullen het niet merken, maar de verkeerslichten voor de ingang van de tunnel geven tien se conden alle vier rood, voordat er twee op groen springen. Tien seconden dus waar in geen enkele auto de tunnel mag in rijden. Dit expres ophouden van het verkeer door de politie heeft uiteindelijk het prettige gevolg dat er meer auto's door de tunnel rijden. Het is een algemeen bekend verschijnsel dat auto's de tun nel Induiken bumper aan bumper. Ze komen er echter uit met grote hiaten in de file. Het vreemde is dat ondanks alle pro paganda er steeds meer slechte tunnel rijders komen, zij die dus in de tuimel en bij het er uitrijden de afstand tot de voorrijdende auto's te groot iaten worden. Twee inspecteurs, de heren M. B. Strooper en J. C. van Dorp, hebben al sinds geruime tijd studie gemaakt van dit euvel. Daarbij zijn zij In contact ge komen met de ervaringen van de men sen die zich bezig houden met de Hol land- en de Lmcotntannel in New York. Een jaar lang werden proeven in de Maastunnel genomen. Het systeem, dat nog geperfectioneerd moet worden, is gebaseerd op het feit dat ate de tunnel tien seconden helemaal „dicht" is geweest het verkeer er daar na met grotere snelheid inrijdt en tegen bet midden van de tunnel de andere groep heeft ingehaald en zodoende de hiaten die anders ontstaan bij voorbaat zich opvullen. IN ROTTERDAM heeft de afgelopen dagen een kleine brandweerrel ge woed, een vuurtje, dat nu wel geblust schijnt te zijn. Het ging om de benoe ming van drie hoofdlieden van de (vrij- m £<31HMQ UTRECHT- VUSSJNGEN - ii&BNTSi willige) brandweer, waartegen in vrij brede kring beswaren Weke» ie bestaan. Beswaren omdat men vond dat de voor benoeming voorgedragenen te weinig praktijkervaring In brandweerdienst hadden opgedaan. Twee van hen beho ren tot de z.g. jonkers, mensen die eni ge tijd geleden zijn aangetrokken om te zijner tijd in de leiding een functie te krijgen. Nadat het nieuws over de voordracht bekend werd stelde het se niorenconvent (dat achthonderd brand weerlieden vertegenwoordigt) het col lege van hoofdlieden officieel op de hoogte van de ongerustheid in het korps. Dat was voor de directeur en de hoofdlieden echter geen aanleiding de voordracht te wijzigen. Later bleek plot seling dat B. ea W. van Rotterdam de benoemingen reeds hadden gedaan! Zo dat dus de beroering min of meer voor niets was geweest, omdat de brand weer zon men knnnen zeggen reeds voor een voldongen feit was gesteld. In middels hadden tal van leden van het korps gezegd de brandweer te rullen verlaten als de drie hoofdlieden zouden worden benoemd. Tot dusver is hiervan nog niets bekend. MAUWELIJKS hingen 0112e jassen op de kapstok of orne vriend scha kelde over op het slechte weer. het regent weer, jongens, dat zal wel neer maanden zo blijvenbegon hij optimistisch. Zijn echtgenote bekeek 002e kom-t zakelijker, zo van de gas tronomische kant. Jongen», nou heb ik niks in huis, dan moet Jaap maar even wat halenbegon ze sugge rerend, maar Jaap deed of hjj niks hoorde, Hy had eerst nog heel wat te spuien. „Hoor je die herrie, dat is van de kennis, daar woon ik noti dichtbij, xo'n herrie heb ik nog niet gehoord, de hele avond tot *s nachts gpat dat door tn maar gillen jongens die meiden en die dingen maar toeteren en bellen en loeien en ga maar door.** TS7E beaamden dat de kermis hier duidelijk te horen was. ^fan, we kunnen er avonds niet van slapen» dat moet toch in de gehele omgeving 20 zyn. Ik begryp niet dat de buren niet protesteren by de gemeente." JL)at hebben ze ai gedaan. Jaap", begon zijn vrouw, die de woordenstroom wilde Sportpark Harga: voetbalwedstrijd ®SSHermes DVS 16 en vertegen woordigend ABC-team tegen vertegen woordigend team Stibekavo-Rotterdam, 13, Dagblad „De Rotterdammer", Schie- oatase redactie, Lange Kerkstraat 82, W. 64154, b.g.g. 115588 (toestel 62. oa 18 uur b.g.g. 105885) alleen voor tedac tieaangele genheden. Agentschap: mevrouw J. v. d- Hoek- Jwjgendam, J. Steenstraat 29, telefoon (alleen voor klachten, adverten- U5588)1 at30cmen'lenten' b-8 8- telefoon Klachten bezorging: Agentschap (adr. hoven) dag. van 18.30—19.30 uur. oejangrjjke telefoonnummers: Alarm 64666 alarm brandweer 69123; «arm GG en GD 29290. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduina- «taat-hoek Brugmanstraat, tel. 68364. i.Mgr;.! h-y 1 1 m 'iö ii j ffl 'HflT tlf H doorbreken om de »feer een wendinz le kunnen geven. Ze kreeg Jaap dan ook in luisterende houding. Ze wees op het tekort aan koekjes by de thee en Jaap ketste direct terug dat hjj daar voor niet had te zorgen. De winkels waren toch open, zei zyn vrouw en of hij dan maar even wilde gaan, Zy kon niet gaan want het regende. kwam zover dat Jaap op zijn fietsje sprong. Hjj bleef lang weg. Toen by eindelyk terugkwam met een zak vol veuigheid was zijn humeur er niet beter op geworden. „Ben je zo nat geworden?", vroeg zijn vrouw mee levend, maar Jaap vond dat die regen niet zo erg was. De winkels waren evenwel gesloten geweest terwijl ze toch open mochten zijn. Toen was hij rondgefietst, had nergens iets gesehiktst gevonden en was ten slotte weer dicht öy huis en dus ook bü de kermis te recht gekomen. „Daar zag ik die wafel- kraam, dat vind ik wel lekker, maar ik wil niet naar die kennis gaan, daar heb ik toch zo'n hekel aan. Ten slotte ben ik toch maar gegaan omdat ik wist dat jullie zaten te wachten." lyrOET je horen wat er gebeurde, »1Y1 ,10g pefn honderd meter van my'n huis rij ik in het rond, nergens kan ik tnya fiets kwyt, nergens mocht ik met myn fiets ryden. zelfs niet mee aan de hand lopen. Op de Broersvest zie ik een rij v»" die panteerhekken. Er is niemand te zien, het regende ook te vervelend. Ik denk: weet je wat, ik zet die fiets er even in en ik hou er het oog op want die kraam was er op drie meter naast. Ik bestel myn wafel» en kijk tegelijk naar my'n fiets .Nog geen drie minuten daarna kom ik weer hy dat hekje of er schiet een kerel op my af. „Fietsenstalling, mijnheer", zegt-ic. Ik wordt giftig, want ik wil niks aan die kermis kwijt, dat vind ik centenkloppery. Ik zeg tegen die man: „En heb je wel goed op myn fiets gelet?", want ik weet dat er niemand te zien was. Zegt die man: ,Ja, ik was even koffie gaan drinken en toen zag ik uw fiets staan." „Nou, ik heb hem zijn geld dan maar ge- geven, maar ik word anders nooit betaald als we koffie gaan drinken." MET lof spreekt de Schiedamse politie over de directie van Bad. Groeaoord die periodiek via de luidspreker doet omroepen het bad niet te verontreinigen. Daardoor zijn het bad en de ligweiden vrij schoon. Er kan en moet echter nog meer gedaan worden voordat het tegen gaan van de verontreiniging van onze stad voor alle inwoners als het ware 1 een tweede gewoonte is. Dat Schiedam de strijd nog niet ge wonnen heeft toont o.a. bet terrein van de kermis en omgeving aan en was o.a. te zien tijdens de wielerronde in de Tuinlaan en Lange Nieuwstraat. Hier fa len de organisaties die het toezicht en de voorlichting verzorgen. In het belang van de volksgezond heid is medewerking van de gehele bevolking noodzakelijk. Te dikwijls ziet men dat vuil ergens dagenlang blijft liggen zonder dat er iets tegen wordt gedaan. Ook kent men het feit dat iemand die stoute stappen neemt om ergens een bepaalde hoeveelheid vuil op een schoen stukje grond te smijten, en als het voorbeeld er een maal is dan schromen anderen niet om dit na te volgen waardoor dus vlot een openbare vuilnisbelt ontstaat. (Van een onzer verslaggevers) Het zesde Schiedamse Drumbandcon cours zal op zaterdag 12 september in de Plantage en op Plein Eendragt wor den gehouden. Wederom heeft een record aantal verenigingen ingeschreven. Bij de voorinschrijvingen hebben er zich reeds 33 gemeld. Als maximum voor dit concourt is evenals vorige jaren veertig verenigingen gesteid. omdat meer deelnemers de orga nisatie te omvangrijk maakten. Vorig jaar namen. 42 corpsen deel. Dit is zeer veel omdat voor concoursen elders de inschrij ving soms niet de helft zo groot is. Het concours zal weer !n twee gedeel ten worden afgewerkt, lopend en staand. 's Middags wordt begonnen en om vier uur houden alle corpsen weer een défilé in de Lange Nieuwstraat. (Van een onzer redacteuren) DE bevolking kar, het landelijk zo geprezen Schiedamse voor beeld tot een mooi succes ma ken als: De vrouwenverenigingen ei- toe medewerken dat vanuit het gezin de actie actief de goede steun krijgt. Als men ervoor zorgt dat het vuil niet uit overladen bakken valt Vraag de reiniging een twee de vuilnisbak, die staat voor enke le centen voor u gereed. Als de scholen en clubs met initiatieven en acties de actie „Houdt uw stad rein" levendig houden. Als de bedrijven, de winkels en de kramen en stalletjes con stant blijven wijzen op het wer pen van de wikkels, papiertjes e.d. in de daartoe bestemde bak ken. Als er meer, veel meer pa pierbakken komen in de stad en dan nog papierbakken, die open zijn, duidelijk zicht- en herken baar. Als iedere huisvrouw, ieder gezin, er mee begint te zien of oc eigen stoep goed schoon blijft Groot vuil e.d. dient men apart door de gemeentereïniguig te laten weghalen. Een boete van 120.- is niet prettig, die ene lucifer maakt de straat niet vuil, maar wel kan zo'n enkele lucifer do<jr een lawine ..klein vuil" tot massaal vuil wor den. Geef daarom het goede voor beeld. smijt klein vuil ook in de papierbak. Bootsman aangesteld als leidster voor het Jeugdcentrum. In dit clubhuis zal de jeugd van alle gezindten dagelijks terecht kunnen. Jeugdhaven wil zijn een centrum waar de jeugd sociale en culturele opvoeding zal ontvangen. Zoals bekend, heeft het bouwen van de ketken de Gereformeerde Kerk in Schiedam tonnen gekost. Ook de bouw vz:i het jeugdcentrum kostte veel geld. Voor de inrichting van het jeugdcentrum doet het stichtingsbe stuur nu een beroep op alle Schie dammers. Voor deze inrichting is een bedrag van 46.900 nodig. Hiervan heeft het bestuur al 18.000 bij eengebracht. De bouw van Jeugdha ven heeft de kerk 120.000 gekost. Verwacht wordt dat velen een bijdra ge zuilen willen storten op giroreke- ningnummer 322986 ten name van de penningmeester van Stichting Jeugd haven-Nieuwland. HET IS geen groots doel geworden, de oefenmatc-h die Zwaluwen op eigen terrein aan de Kethelweg donder dagavond speelde tegen het sterkste elf tal dat het Schiedamse Herwes-DVS op de been kon brengen. De grasmat was slecht, een euvel dat vooral de Schie dammers hinderde. Na de rust hadden de gasten echter het effectvolle terrein goed verkend. De wedstrijd werd is sportieve sfeer gespeeld. Dankzij goed doe! verdedigen van Schras bleef de ne derlaag voor Zwaluwen tot 1i be perkt. In de eerste helft wegen de partijen goed tegen elkaar op. Duidelijk bleek toen, dat de Vogels op eigen terrein speelden en de „fijne kneepjes" er uit haalden. Toch duurde het tien. mi nuten alvorens het eerste schot werd -gelost en dat -was er een afkomstig van de voet van. Van Veen, die overi gens uitstekend op dreef was. Het eerste doelpunt viel in de twin tigste minuut dank zij een misverstand in de Hermes-defensie. Keeper Bezem nep toen „ja", maar "Weber tikte het leer toch terug in de richting van het (verlaten) doel, zodat Zwaluwen heel goedkoop aan de leiding kwam, want er was verder niets aan de hand, 10 dus. Overigens voor de blauwwitte» wel het sein om wat serieuzer aan te pak ken. Men liet het (te) korte spel even varen en probeerde het met afstands schoten. Zonder succes, want Schras verdedigde zijn heiligdom alsof hem een Hermes-contract te wachten stond. Na een halt uur spelen had Hennes succes met een aardig opgebouwde combinatie. Schras overzag de situa- Jeugdhaven. zal een gebouw zijn waar de jeugd vrijelijk kan binnenwandelen, een centrum dat de jeugd van de straat wil houden. Deze Jeugdhaven is voor Schiedam vergelijkbaar met het club huis St. Joris Doele. De vaste kracht mej. N. Bootsman zal steun verkrijgen van een 23-tal vrijwilligers. De jeugd kan terecht in een hal, een kamer voor de leiding, een zaal voor jongvolwassenen, zaal voor jonge meis jes, zaal voor jonge jongens, een grote speelzaal met podium waarbij het po dium als aparte zaal kan worden ge bruikt, in totaal dos een geheel eigen gebouw voor de Jeugd van Nieuwland en verdere Schiedammers. Voor de inrichting van het gebouw is nog veel nodig als meubilair en stoffe ring van de kamer van de leiding, stof fering en inrichting van de hal. Voor de zaal voor jongvolwassenen is behoefte aan een biljart, naaimachines, opberg- kasten, stoelen, een piano, tafelspelen, gordijnen. Het podium vraagt toneelver- lichting en gordijnen e.d. De jongenskamer dient een werkta fel, zaagbankjes. tabourets, gereed schap. banken, tafelspelen, electrische kookplaat te hebben. Voor de meisjes kamer wordt gedacht aan tafels, stoe len. banken, poppen, poppenhuis, ta felspelen. filmprojector, gordijnen. keuken-bar heeft een keukenuitzet nodig alsmede serviesgoed, limonadeglazen, barkrukken, gastoestellen, een koffiezet machine, handdoeken. serveerbladen, vaasjes, bordjes, broodschalen, messen, botervloten, bestek e.d. Tenslotte is er nog behoefte aan kampeeruitrusting, stencilmachine, schrijfmachine, radio, TV, grammo foon. muziekinstrumenten, stofzuiger en meer van dergelijk materiaal dat van dienst kan zijn in een gebouw dat dagelijks zoveel mogelijk activi teit behoeft ten bate van de jeugd in een wijk die deze kinderen weinig verpozing biedt. Ongetwijfeld zullen vele Schiedam mers het nieuwe clubhuis willen steu nen -en daarom hopen het bestuur (voor zitter ds. W. A. Krijger, secretaris W Porte en penningmeester J, Bulthuis) en de leidster mej. N, Bootsman dat vele gaven voor het goede werk zullen worden gegeven. Inlichtingen zijn in te winnen m het gebouw Albardastraat 63. tie toen met goed en daarvan profi teerde de oud-Spartaspeler Van Ede, door de bal keurig in de touwen te plaatsen, 1—1. Een fraaie reactie van Schras voor kwam een zeker schijnend doelpunt na een schot van Van Mullem (eveneens voorheen van Sparta). Het was in deze periode voor de rust, dat Jo Don tn de Zwaluwen-achterhoede herhaaldelijk met succes ingreep en in de meeste geval len resoluut van wegwerken wish Ook de „van stal" gehaalde Harry Sloots, die ditmaal als spil opereerde toonde zich verdedigend een nuttige speler, ter wijl ook Van Bommel heel aardige dia gen deed. Na de rust domineerden de blauw- witten op alle linie 3. De gastheren kwa men ternauwernood over hun speelhelü. Van Mullem die bij Hermes linksbin nen speelde toonde zich een uiterst kun dig speler, die bovendien van schieten wist. Zijn opstellen was heel goed. Hij plaatste in de 15e minuut de bal op het hoofd van Van Ede, die slechts ja behoefde te knikken om de stand op 2—1 voor Hermes te brengen. De Schiedammers bleven in de aan val en iedereen zag wel aankomen dat nog meer doelpunten niet uit konden blijven. Het werd trouwens al tame lijk schemerachtig toen 0e Graaf ia op kniehoogte in het Zwaluwen-doel* de 30e minuut de bal hard» laag ea liet verdwijnen, waarbij Schras kans loos was. Tien minuten later plaat ste Van Ede de bal afgemeten izaar Kerkiaan, die voor de Laatste maal de Zwaluwen-touwen liet opbollen. Zoals reeds gezegd «een op hoog staande ontmoeting, maag ongg een goede wapenschouw met het oog op het komende seizoen. Zwaluwen had niet de beschikking over Tol en Wes- terdljk, die Ja militaire dieast ven en over Van de Graaf m Vrijdag 14 augustus: gemiddeld keu- kenzoutgehalte 565 milligram per liter. Verwachting voor morgen: gemiddeld keufeenzoutgehalte 570 milligram per liter. In de grote zaal dienen te komen een jiu jitsumat. stoelen, tafels, windbuksen, filmtoestellen, tafeltenmsspelen, biljarts, gymnast iekmateriaal, gordijnen. De ruiu-nwu inbouwen en ontstoren GRATIS Korte Singelstraat 1 a.b, telefoon 69628 Schiedam (Van onze correspondent) WIE ER DAN al ontevreden mogen zyn over hc-t verloop vaa de ten toonstelling Ay-Ay in Hoek van Holland, de dierenbescherming afde ling Vlaardingen en Hoek van Holland is dat zeker niet Dank zij de onver droten activiteiten van een aantal dames in de stand van de dierenbe scherming heeft vrijwel elke bezoeker iets gekocht in de stand. Het be stuur heeft echter gemeend ook voor de kinderen iets te moeten doen. Daarom stond de tentoonstelling gistermiddag geheel in het teken van „Kind en Dier". Voor de kinderen waren er twee wedstrijden. In de eerste plaats een ballonwedstrijd. Rond twee uur werden vele tientallen ballonnen met gas gevuld de lucht in gelaten, voorzien van een kaartje met naam en adres van het kind dat hem losliet. Inmiddels wachten nu evenveel kinderen als er ballonnen opgingen op bericht. Het bericht welke ballon het verst is weggekomen. Want voor die balion is een fraaie prijs beschik baar. De belangrijkste wedstrijd van de middag was die van tie keuring der dieren. Alle kinderen van Hoek van Holland en omgeving konden hun huisdieren inzenden, onverschillig wat voor dier dat was. Er werd ge keurd ia drie groepen, honden, katten en andere huisdieren. Er werd niet gelet op ras of prijs van de dieren, maar wel op het onderhoud en de verzorging. Na een moeilijke keuze kwam de jury met de volgende verdeling der prijzen: Honden: le prijs Nanna Nafe uit Rotterdam, die tevens de ere prijs kreeg voor het mooiste ingezonden dier. 2e prijs J. Dijkstrat uit Hoek van Holland. 3e prijs Marian Robertson uit Hoek van Holland. Katten' le prijs Joost Dijkdrcnth uit Hoek van Holland. 2e prijs Geert Bartelt uit Hoek van Holland. 3e prijs Nellie Xorteland uit Hoek van Holland. Andere dieren: le prijs bosdwergmuis van Frans van Osten, een zeldzaam diertje dat moeilijk in gevangenschap in leven is te houden. 2e prik Mar- ga Smit uit Hoek vaa Holland, 3e prijs Marijke v.d Ham uit Hoek van Holland.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1