DADER VAN STEEKPARTIJ AANGEHOUDEN Spoedwerk rijksweg 20 goed op gang gekomen de Moli VOORSTEL VOLTOOIING ZIEKENHUIS SCHIEDAM Man die vrouw uit water haalde onderscheiden BURGERLIJKE STAND AGENDA Puntige ROTTERDAM Vijf liavens op „Europort" Bras wordt nu ook verdubbeld gen r krabbel* op, Het Westduüse ,.Pentabonn DIT JAAR FLINK STUK GEHEEL GEREED? H! Serie botsingen tijdens regen: drie gewonden Krediet f4 miljoen gevraagd Motorrijder bij botsing gewond Avondvierdaagse <reen uitvallers Zuidpleinflat: geen grond voor bezwaar tegen metro-plan Organist v» d. Berg gaf Bachconcert pE ROTTERDAMMER Medeplichtige ook in arrest ZATERDAG 15 AUGUSTUS 1964 Schiedammer won in internationale beroepenwedbtrijd Plan Vijfsluizen is nu goedgekeurd ET betontimmerwerk-in-uit- voenng op bijgaand plaatje bewijst dat een ministeriële toe zegging grote waarde heeft. Enkele dagen geleden begon het werk ter verbreding van de brug over de Boonervhet bij Maassluis in de rijksweg 20 (RotterdamHoek van Holland), geheel volgens de (Van een 70NDER onzer verslaggevers) pen waardoor de opbrengst der markt veel toelichting vra-!££c£u£Bslij*en 401 ontevcrr De In gebruik William V.S. Tubman maakte proefvaart Diploma voor H. M. de Lange Jr. gen B. en W. van Schiedam j De wijziging komt er san de gemeenteraad de goedkeu-Ii'oor ec,'n vas!?. stal!riP'-a:its _f_ !de -r.etcr vyftig de afoouw van de onderbouw en demenstrateurs" willen B er. w m de gehele bovenbouw van het ge- ce gew-.jz-.s-do verorden ng een tarief aeenteziekenhuis aan de Xassau- suWïts per s,ar'dpUats Dcr Motortankschip bij Yuvk te water En de rest SCHIEDAM ffndaag dftL"*9Tik* VlAARDINCEN 1 ondaag "•en dagelijks O Medische dienst Festiviteiten bij 6e lustrum SV„JFvliet Waterberirht R. v. Mazijk 25 jaar in dienst van Electrosloom l^tSÏ-i,,cces^0!.i5eweesl- Eeeds *Un iÏÏLS"/?® wü? SWe S4oi7.l zal zijn aandeel in „Kiss me Kate" leveren naar eigen markant ontwerp. EMM. concerteerde geslaagd op y-ay39 Vooraf hét °frrSe" Zee,r hoog P®11 stond- I isserijberichten en moreel400 '0t kaMJt!s De verse haring werd IJmuiden gelost. De vangsten van de vleetloggers zijn de- ze week sterk verbeterd. De dagvaogsten lie- pen wel uiteen maar over het algemeen wa ren zij bevredigend te noemen! De dader vatn dc steekpartij In de „Ch« r»n 1» op tl augustus in de Slag- MkstraBt in Rotterdam-Zuid is aange- weden. Dc politie in Enschede kon don-1 jtfdagas'Onrt, aan hand van het 1 tont de Rotterdamse politie verspreide I pmaJeinent, de tv» Intig jarige loswerk-1 ata I0nder vaste woonplaats, ir.estrren. Reeds bij het eerste verh< or tekende hij de 28-jcrtge zeeman C. i twneiisse bij die vechtpartij met een niletto drie steken te hebben toege- krzeht. Het slachtoffer, dat daardoor matige inwendige bloedingen opliep, vsrdt nog steeds verpleegd in het ntfcxjgtziekenhuis. M. is op transport mteid naar Rotterdam. j De politie in de Maasstad heeft vrij-1 iit de mogelijke medeplichtige aange-1 ioaden. De recherche van het bureau SÜsteimgplein heeft namelijk de 23-jange i tatwerkman T. T. B. uit Rotterdam on- verdenking van medeplichtigheid m j*taring gesteld. B. zou zijn vriend M. tiinelijk het mes hebben gegeven waar- 1 mede is gestoken. 0e aanleiding tot de vechtpartij u-as «6 onenigheid tussen de dader en het1 dichtoffer in een cafe aan de Hill dijk. Uier werd de vechtpartij op straat voortgezet en raakten er meerdere per- jonen bij betrokken. Toen M. zich in bet nauw gedreven voelde, \roeg hij njc vriend B. ..Geef me je mes eens". Sa herhaald verzoek voldeed B hier na, daarna werd het slachtoffer tot cneaaal toe gestoken. ró&SS (Van een onzer verslaggevers) IN de internationale beroepen- wedstrijd in Lissabon heeft de Schiedammer W. van Pelt, Van der Duyn van Maasdamstraat 1, de eerste pnjs veroverd in de categorie loodgieters. De win naar van de gouden medaille is in dienst bij de firma Van der Hoeven, Eerste Tuinsingel. Hij zal vanavond, zaterdag, na aan komst in ons land worden ge fêteerd. (Van ee» onzer verslaggevers I Bij besluit van tl juni heeft de Kroos het besluit van God Stalen van Zasi-Holiand van 31 juli 1963 goedge keurd waarbij het plan tot herziening os het partiele uitbreidingsplan m isotoaak der gemeente Vlaardingen rara vastgesteld. Hiermee is een emd gekomen aan tos lange procedure over een deel van (Vaa een onzer verslaggevers) Holnffü t met: dr pijlers werden reeds eerder' belofte an minister mr. J, vangemaakt, het gaat sleehts om de boven- cz plan, de Vijfsluizen, handelend over Aartsen (verkeer en waterstaat) bouw van voorgespannen beton. ten deel van het werkterrein voor de Men hoopt dan ook dit jaar de brug Enkele weken geïeden deed minister °i> v'®r rijbanen te hebben in plaats van Van Aartsen dc toezegging dat hij op- "P twee. Dezelfde hoop bestaat voor wat dracht zon geven de verbreding van het hetreft het wegvak tossen de Broekweg stuk VlaardingenMaassluis in deze be- Vlaardingen en de kruising van de langrijke rijksweg met spoed te voltooien. rukswec even voorbij de Boonervliet- Dit hield in dit ook de brug zou wor- ^rug bij Maassluis/Maasland- Het gehele worden verdubbeld, waarmee men nu ook *t"k *in mrt vier rijbanen aanzien- Befleluxtunnel. dat inmiddels volop ;r. (ctjruik is genomen. God. Staten had- cos namelijk dit plan vastgesteld in af- vijking van de vaststelling door Visar- cctjer. Het betrokken werkterrein noest naar de mening van het provm- taal bestem groter worden geplar.d. gmt in de toekomst bij het Kleinpolder- plem in Rotterdaro-Overschic. Tussen dit verkeersplein en dat bij de Beneluxtun- nel zijn thans de kunstwerken m con structie. zodat de mogelijkheid bestaat van gereedkommg in 1967. Dan zal het tracé van Rotterdam tot Maassluis z«,n f uur tie vervullen, maar de rest dient ook nog verbeterd te worden. Van Maassluis tot aan het verkeersplein Westerlee is ruimte voor verdubbeling gereserveerd. Daarna echter komt het laatste deel de smalle Maasdijk tot Boek van Holland, een groot probleem op tieh. waarvoor ue oplossing nog niet schijnt tc zijn gevonden. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens het regenachtige weer deze week ontstonden elf aanrijdingen In Schiedam. Op de hoek van de Wëstfrankeland- sestraat-Mesdaglaan botste de 51-jarige automobilist M. V. tegen de scooter van P. J. TL omstreeks vijf over half zes. Beide voertuigen werden ernstig bescha digd. Ter hoogte van de Sonderdanck- straat en de Burgemeester Knappertlaan botste de 73-jarige V.S. omstreeks half zeven 's avonds tegen een verkeerszuil, die afknapte. Het voorfront van de auto werd geheel ingedeukt. De 36-jarige automobilist C. C. A. V. kwam op de Boerhaavelaan bij de Rotterdamsèdijk in botsing met de acht- tienjarige bromfietser T. M. De brom fietser M. bleef gewond op de motorkap liggen. Hij is naar het Schiedamse ge- meentezieicennuis vervoerd. Het ..kermistrcintje". dat door Schiedam rijdt, botste *s middags om half vijf tegen een zandauto bestuurd door N, J. B die geen voorrang ver leende Twee fTassagiers van het ker- mistreintje raakten beklemd op de ach terste bank omdat een schot naar achte ren werd geduwd. Mevr. Van R.-M. kreeg een diepe vleeswond en een ge kneusd linkerbeen. Mevr, B.-S. heeft een gekeusde knie. Beiden zijn naar de dr. Noletstichting vervoerd. VLAARDINGEN. Hervormde Gemeente: Grote Kerk, 10 dhr J»c Westmaa» 17 d« A Romein van Noordeloos; Rehobothkerr 9 en 10 30 ds A Romein van Jioordeloo» H Doop 19 dhr Jac Westmoas: Belhelkerk iOds J C Br van Rhoon H Doop )9:df J.okk en CtP vaenrdoelVmmanuClkerk 10 d> A J Hoorn Samen-uit, samenthuts-diensl, Tekst; Ef 4 11 en lï, or.d „Gemeente en predikant" 19 da K M Vogel van Maas sluis: Nieuwe Kerk 10 DS J G Jansen van Schiedam 17 da K M Vogel H Doop; Zaal Matarathakerk 8 43 ds KA Bot van Heenvllet; Westwljkkapel 10 30 ds K A Bot Gereformeerde Kerk; Oosterkerk 10 da Th Swen 17 da B Wentael van De Lier: Emmaüskerk la H J Heynen openbare veloofsbelijdenis 17 da Joh Lever: PnlW- kerk 9 en 10 5) da J«h Lever 17 dra A Verschoor var. Vüasingen; Maranathakerk 10 dra A Verschoor IT ds G Aalbersberg; Bejaardencentrum ..De Wtenng", 19.15 rla H J Heynen. Gereformeerde Gemeente Kerk Westnleuwland 10 en 17 ds L Huia- man Cbrtat Gerf Gemeente: Zaai Dijk* steeg 6 10 en 17 leendienst. Volle Evamrriie Beweging: Huize Sion Broekka* de. Huize Sion li 30 dhr J Versteegh v»n Amsterdam Leger des Hells: Gebouw Baanatraat 10 Heüigtegsdrenst 12.15 Jeugd dienst 13..10 Opcnluchtsamenkomst bij de Visbank 19 30 Openbare Verlossmgssa men* komst leider brigadier H Hordijk. Chriat Geref Kerk: Kerk Emmastraat 10.30 en 17 dhr W van Dijk theologisch aiudent te Aoei doorr; Aula H se Cocksctiool Ph de Gmr- destraat 9 dhr W van Dijk 13 ds C den Hertog van Den Haag. SCHIEDAM, Chr, Geref. Kerk: Warande hk BKlaan 10 en 17 da J Denth Overschie. Hervormde Gemeente: Grote Kerk 10 ds A Hoffman en 17 ds A D Ktaassen; Be* thelkerk 10 dr C Brouwer Utrecht en 19 da S Gerssen Utrecht; Opstandmgskerk 9 30 en •10 dr L J Cazemier; Vredeskerk 9 en to 43 ds K M Vogel Maassluis en 19 ds A Hoff man. Kethei De Rank Ï.30 en 10 ds G van Noordennen Berkei: Dorpskerk 19 a van Zetten Viaardmgen. Gereformeerde Kerk: Oosterkerk 10 ds W Bakker Katwijk aan Zee en 17 ds J C Hagen Rotterdam: Kethei De Ark 930 ds J van der Meuten Kockengen en 14.30 ds P R Everaars; Mag- naüa Deikerk 10 As J C Hagen en 17 ds W Bakker; De Goede Haven 10 da P R Everaars en 17 ds J van der Meu- >r.Jukanakerk 10 ds B ter Haar Rot terdam en 17 ds P R Everaars. Ned Here <Geref> Evangelisatie: Irene 10 ds C T-eu re Hasselt en 16 Irene ds C Treure. Oud- Katholieke Kerk: 1 OH Mis ïvangtUsco Lutherse Gemeente: 10 ds A le Coq Schie dam Ned Prot Bond: 10 ds A D Kiaas- sen. Leger des HeUs: 10 heiügmgsdiemt. 18 45 openluchtpreüikmg Broersvest en 19 30 verlossmessamer.korrst. Vrije Chr Geref Ge meente: 10 en 16 ds IJ IJsselstein. Oud-Geref Gemeente: 9 en 15 39 ds Gns- rugt. Baptlstengemeeate: Irene 19 Samen komst. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 1: 9 30 en 16 3» ds C Vor.k. MAASSLUIS. Herv Grote kerk 10 drh van 'aan de gang is. Omvangrijk Is bet pro- lijk beter het verkeer stapvoets moet rijden werken. dal nu soms kunnen ver- Mr. Van Aartsen deed zijn belofte tegenover het Vlaarciingse gemeente bestuur gestand dat met bezorgdheid kennis had genomen van berichten over vertraging van het project rijks- w eg 20 e verdubbeling van het stuk tassen Vlaardingen en Maassluis is inmid dels goed gevorderd zodat vanaf de grens van Vlaardingen tot dichtbij de Booner- vhetbrug de nieuwe weghelft "aan de üendüi-n°ordzijde» in gebruik kon worden ge nomen. Van een succesvolle proeftocht op de Noordzee keerde bij Verolme's werf op Rozenburg de m Alblasserdam gebouA*- de en naar de president van Liberia ge noemde bulkcarrier Pres.dent William V. S Tubman terug. Het 31.000 ton gro te sch.p. dat door de echtgenote van de president, mevrouw Antoinette Tubman, werd gedoopt, is gebouwd voor de Libe- r;an National Shipping Lanes lac. te Monrovia (Van onze correspondent) IN het stadhuis van Maasslnis heeft de loco-burgemeester, wethouder P. van der Snoek vrijdagavond aan de heer H, M. de Lange Jr. te Maas sluis, wegens zijn verdienstelijk en De President NVdliam V S. Tubman1 menslievend optreden het diploma za! het eerste Liberiaanse schip word-njvan het Carnegie Heldenfonds uitge- voor de e.gen handelsvloot. De bulkcar-;reikt, rier ,s 183.392 meter lang en wordt I voortgedreven door een Verotme-M.A.N. Dit geeft het verkeer echter nog geen verlichting, want na wordt de zaidrHjke helft onder handen genomen. Hier zal het wegdek geheel worden gereconstrueerd, hetgeen o.a. omhoogbrengen en asfalte ren inhoudt. Het werk heeft na tenge volge dat het verkeer hier en daar van de ene weghelft op de andere wordt ge leid. •p neer dat per strekken- „i,*, cent rr.v>et worden be- llRg VOOr POn krPGipf van vier ,t Of bi een abonr.emer.t per jaar aiilioen gulden ten behoeve van P*r -Te*e!" t^ti? cent. Voor z^ger.aam- j de ,r.iemmers ..stnndweriiers en "aan- nvmrrvivr Keg een deel van deze rijksweg kwam ni j j ,j a aan de orde tijdens de bcsureKing met Iteis bekend wa* Schiedams gemeen-" "P de agenda var. de kotcoc verga- jje mmls*or dat door het noor- ter&ad at errder ontstemd dat des^rir1^* Sc i.eujms gerneen.eraan van Vlaardingen waarin nog de reeds verstr^te kredieten voor de*SL^at ae- voorste, tot aanvaarding van i ^Un?twerken moeten worden gemsiakt «oderbouw ruim werden overschreden. onleigeomgspLari A„uc.':ocKM;a-'QT aan j-et ln aanleg zijnde ..kLiver- fenraebt wordt nu dat de paaifnnde- ibiad van drie', het verkeersplein met ring voor het gebouw in mzart 1965 rt® gemeente aiettt de beschikking te,aansluitingen op de Beneluxtunnel. Mr. fereed zal komen. krijgen over ongebouwde en gcboavide Yen Aartsen bestudeert de mogelijkheid Be zrchitect G. Westerhout uit Den eigendommen tn het gebied begrensd ,j,f wegvak vóór het gereedkomen van B*»g heeft voor de voortzetting van frt "°'P de tunnel «voorjaar I9o7> gereed te krij- bet werk het bestek afgeleverd. >I»»r6tagen, de Verlengde Doenkade. de Groeneweg, spoorlijn Schiedam Dt tarieven van de marktgelden zal-'Delft en de Poldervaart #*n dit in het ■«-. in Schiedam, worden verhoogd metbeteng van de volkshuisvesting. £*15 cent per kraam oer marktdag Ni, de bouwactiviteiten m de w.jk |De kostbare rijksweg 20. die het verkeer Groenoord zal Scmedam het werk voort- U cioor Schiedam en Vlaardingen moet zetten :n de volgende wijken Woudnoekafleiden van de bebouwde kommen, be en Snal.-nd rond de kern van het voor-1 mahge dorp De heer De Lange sprong m de mid dag van de 7e februari van dit jaar. toen hij in zijn werkplaats aan de Dr. Kuyperkade opgeschrikt werd door hulpgeroep, gekleed te wa ter en wist tij het met moeite de in het Zuidvlietwater geraakte me vrouw Zegers uit Veis en. te redden. De omstandigheden waaronder deze redding plaats vond waren niet gemak kelijk. Er stond een sterke stroming in het Zuidvlietwater, daar de sluizen naar Bi, A. Vuyk en Zonen's scheepswer- de Haven geopend waren om te spui- ven N.V. te Capelle aan de IJsse! is en. Bovendien bedroeg de temperatuur vrijdag het motortankschip Neeltjeivan het water slechts 4 graden. Hoe- Broere te water gela'en. De doop -an;wel de heer De Lange de zwemkunst het schip, dat werd gebouwd m opdracht beheerst, bestond er eveneens levens van gebr Broere N.V. te Dordrecit. J gevaar voor hemzelf, werd verricht door mevr. N. A. N. Broc- diese'.motor met een maximum van 10 800 bnp Het schip zal waarschijnlijk volgende week worden overgedragen en dan direct naar Liberia vertrekken gen •a Schiedams gemeenteraad accoord tn: met het voorstel tour de verso- t-Hf van de marktgelden. re-Der: Boer De afmetingen van het schip zijn: lengte 37 40 meter, breedte 9.40 meter, holte 4 25 meter en diepgang 3 93 me ter. Het schip heeft een laadvermogen van ca. 1030 ton mcl bunkers en voor raden en meet ongeveer 1030 bruto *e- g-ster ton. Het is geschikt voor net transport van minerale oliën en chemi caliën Het heeft twaalf ladingstanks die alie zijn voorzien van stoomspiralen De motor heeft een vermogen van 868 pk bij 330 omwentelingen per minuut Do heer Van der Snoek zei m zijn toespraak gaarne aan het verzoek van het Camegie Heldenfonds om het lof felijk getuigschrift uit te reiken te vol doen. Hij voegde er een persoonlijk woord van waardering aan toe. „Gij hebt getoond een waardig lid van de samenleving te zijn door u. zonder \i één ogenblik te bedenken, in te zet ten om een moeder van een wisse dood te redden", aldus de loco-burgemees ter. die de redder namens het gemeen tebestuur van Maassluis dank bracht voor de grote mate van naastenlief de, die hij betracht had. Bij de overhandiging van het getuig schrift sprak de heer Van der Snoek de hoop uit, dat het een'waardige plaats in de woning van de heer De Lange zou krijgen ca de onderscheiding mede daardoor anderen ten voorbeeld strek ken. es W, verwachten voor dit jaar tn tekort van f 4.000 gulden in de kos- tes na de markt, voornamelijk veroor- mkt door de salarismaatregelen. De t1 Met ingang van I september zal ^'L^. _*L marktgelden. bedroeg b 1963 5.988. itettót nu de B. en W achten het tarieven te verdubbe- Sportpark Ha, ga: Voet na I wed strijd «JC-teamStsbekaoploeg R'dam, 18. op de Luchthaven Rotterdam is geves-j tigd. in het Stationsgebouw op de Heli-! VLAARDINGEN port aan de Hofdijk een bijkantoor in.dert Herlaar. 23 jr. gebruik nemen lil ^Rblad ,»De Rotterdammer". Schie* fttfce redactie. Lange Kerkstraat 82, 64154. b.g.g. 1 1 558 8 «toestel 62. 18 uur bgg 19 5885) alleen voor •^act.eaangeiegenheden. mevrouw J. v. d. Hoek Uitslag van de Ir» het kader der Vlaar« dings* Vakantiefeesten gehouden bloemNChik- .r' t wedstrijd (dinsdagmorgen Flons de Vijfde- «Uani Eerste prijs- Gerry van Dorp. 2e pr 1 Margreet Ranshuy^en, 3e pr Troche Stans, 4e pr Corry Buijnmk. 5e pr Anneke de Hoop Ondertrouwd: Leen« Rotterdam en Agatha Maas. 21 jr Westmeuuland TO; Cornells Ja cobus Kooijir.au. 27 jr. Prtmulastxaat 35 ea Pieternella Stok, 17 jr. Rotterdam. Jelte Wijnstok. 25 jr. Kievitlaan 10 en Johanna Frederika van der Schee. 29 jr. Spoorsmgel S5. Jacob Herweuer. 22 jr. Insstraat 31 en Maria Roukema. 20 jr. Apeldoorn. Maarten van Loenen, 23 jr. Gr v Pnnstererstraat 115 en Petronella van Stem. 22 jr. Hofsingel 20; Arte Rolaff. 27 jr. Kemperstraat 32c en Mar- Una Hermanse Dtrkje Scholtxe, 23 jr. Wag- nerstraat 4b. Getrouwd: Ltdumus Simeon Maria Jfozef Bakker. 22 jr en Anna Maria Vis. 21 jr; Eduard KJeihorst, 23 jr en Maria Apolonsa Bernarda van Rossum* 2S jr. Jan van San- ten. 24 jr en Helena Christina Hofman. 20 Jan Ipema. 24 jr en Lolkje Adrtana van de Merwe, 18 jr; Hendrik Peereboom, 21 jr j Bach's vriend en neef Johann Gottfried en Lent van der Pijl, 18 jr j Walther toegeschreven „Gott der Vater. Geboren: Jan z v J Bijlsma en M P wohn bei uns". kleurrijk en levendig ge- Hendriks. VU Leeghwaterstraat 34: Cornelia Hendrika. d v K Bil en M Poot. Rotter- damsewe* 47. Overleden; Wrtüem Janse. oud 63 jr. echtg zonder blij stuk muziek. Geboren; Erom. zv J C van der Ben en A R Lussenburg. Mendelssohnplejn 12b; P»e- r tertje Antonia. dv A C van Toorn en P van Es. Schiedamsew-rg 256a; Gerrit, zv P de Ligt en G van Vhet, Du arsbleekstraat 3; Pe- 0 De samenzang van het comité .Kom zmg troneüa, dv W Duijverman en P Hopman, met ons en doe aU %uj" te Vlaardingen wordt Van Aerssen««traat 24c. Cornelia Johanna, dv zaterdagmorgen g«leid op het Grote Kerk-or- ïx Verschoor en H J Boer. Schiedamse- >W,F. ...uiiuute jt. u. iiuuK- ge' door de heer D san Bommel, assistent- weg 236 Jeroen Maria, zv E A A Bosman J, Steenraat ^9 telefoon l organist \an de Immanuclkerk. Het program-(^n M H J Rolmers. Leeuwenhoekstr 36. ^451 (alken vnnr Wlirhren^ 'nd**prten Jma met enkele verzen van Psalm 191 Johanr.es Ptetcr, K J P Bos en J M Bos» vts en u ra I .Het ruime hemelrond" Be«loten wordt metJohannes Peststraat 25, Robert. 2V K van den 11)588) ^oonnementen. 0 g g telctoon psajm 122 XXI ..Ik 5>en verbind wanneer men'Henk en A W de Rost.*. Prof Rutgersstr 100. t mij godvruchtig opwekt" Aanvang 11 00 uur 'Hubert us Gerardus. zv G A Kreuger en J E .«aciitgn beiorging: Agentschan fadr. Suijker. Ketheiweg Jacobus Wilhelmus, OOven) dag van 18 3019 30 uur. i# in de Ruycdaelstraat te Maassluis houdt Franciscus. rv W tV M Mijnden en F M Pol. Mknrrilke telefnonnummm' Al 1 r-n 1.Maassluis voor Christus" zaterdag om lq 3öK-mans, v Limburg Stirumstr 9b, Everdxna. X>Iltie 64666 iinrm hnnHuTPr uur straatpred)king Het Leger des Heüs ver- dv G Baas en T Poldervaart. Galgkade 4a; alarm Orandweer t>»I.*J. d«r bi>eenkomst Geerlruida. dv G B.i.is en T Poldervaart. Galgkade 4a. Carla Petra Marion, dv P A ft Aan de 's-Herenstraat 46 tn Maasland de Rruijn en C P A van der Stap, heeft dc heer J vd Meer zijn verbouwde graaf)aan 28 A J van Geideren. VI. Joh de Wittstr. 46A. MAASSLUIS. Geboren: Willem Lode- wijk. zv W L Harthoorn en M P Hofman; Jose, dv J W de Jong en E Geertsma; Jacqueline, dv J \V de Jong en E Geertsma; Richard Marcel Andre, zv A W Verhagen en Ph Rietdijk: Leendert Willem, zv J W v d Hoeven en M F Pons; René Gijsbertus. zv G Visser en J Ploeg: Jacormna Jacoba. dv G Hooijmeyer en E Luyendijk; Mane Rose Josée Exnel. dv A E v Geert en I 1- de Meijere Ondertrouwd: A Visser en R Ohïsen Getrouwd: C Bakker en C W van der Hout; I Bot en A M Beer. Overleden: Cornells Verkcrke. weduwn, 77 jr. term GG en GD 29290 Apotheek: Gouka, Groene laan h«H»k ^rsterkade, tel. 68035 Met een gecompliceerde linkerbeen* breuk moest de 21-jarige motorfietser 1 NL de Jager uit Lekkerkerk vrijdag- Mark- 1 middag m het Dijkzigtziekenhuis tn Rotterdam worden opgenomen. Hij was raak in tabaksarukelen heropend De aanne mer J v d Ham is> erin geslaagd de oude uinke! te veranderen in een aantrekkelijke ruimte Velen kwamen een kijkje nemen, rodat het de heer vd Meer niet aan belang- 1 stelling. bUaimstukken en andere cadeaus out- broken heeft. VLAARDINGEN Bethelkerk. «Diutgebed, 19 30; Stadsgehoorzaal: 0 De dames M P Brinkman en A J. W tencert Schwarzmeer K.izakkenkm.r. 20. i Groot En/ennk uit Maasland slaagden voor •testterrrin Broek»eg: Start iampion-^het Unie-Praktijkdiploma machmeschrijven ®PtOcht. 21, na afloop vuurwerk iti aclcpark tot ixtsluit Vakantiefeesten Donderdag 20 augustus hou dl de kring Midden-7uid Holland van de Ned Fruittelers- orgamsalie een excursie naar Wext-Brnbant VLAARDINGEN, 14 aug .964 Getrouwd: (Van onze correspondent) De organisatoren hebben er toch wel even verbaasd van gestaan. Na de derde op de Boompjes met zijn motorrijwiel tegen de achterkant van een in dezelfde richting rijdende vrachtauto gebotst. Op de hoek Geldersekade-Spaanse- kadc k.vamen vrijdagmorgen een perso nenauto en een bromfiets met elkaar in botsing. De bromfietser, de 21-jarige W. G M. Zwaan uit de Zaadakker- straat. kreeg een hoofdwond en vermoe delijk een shock en moest in het Dijk* zigtziekenhuis worden opgenomen. O De vierjarige Laurens Poppeliers stak vrijdagmiddag plotseling de Pol- Olif.4ll*»*l 1147 CA li CAVUl'iv ,»uui ei en Thiiien Men vertrekt vanuit Maasland om etappe van de VVV*a\ondvierdaagse derstraat, waar hij woont, over en werd a ir,._..n„ T n "7 -- **P1, A. 1 r" ziazI 1 r lef- ran Ceoefiriel ra tn eeim ft)i- Hoek van Holland is er nog steeds geen enkele uitvaller. En dat ondanks het feit dat de derde etappe van donderdag- uur. De Lier (vd Hoeven) om 7 03 uur: JMjkanteor ..DE ROTTERDAMMER" Naaldwijk Ipieint om 7)3 uur. Delft (Station) Gaardingen Smalle Havenstraat 11 i om 7 45 uur F.r ral een Iw-rtwk gebracht adm en'adv.). tel 677 3 <b f- m/r^lVsmenWrgcn'i t'ha". waarna een «e- avond vene weg de zwaarste was «■«Uitend red. zaken 6619 s avonds jratrM-n,ijke koffiemaaltijd volgt m Concordia Men er nu vvel van overtuigd aat «I-g. 0 108 0 0 3 7) \oor adm. eti adv. vvrvolgen^ men naar Thuien. ua.ir een,ook op de laatste avond tteen u.tvi1,er« U 5 5 8 8. bezoek zal worden gebracht aan het bedrijf zich zullen melden. Immers, met de lok* .«Uchten bezorging: Vlaardingen: C. van de heer J te 0l'^*d^rT,e5J;kende medaille m het vooruitzicht, /al ktorie, Willem Beukels/straat J2. tel_ gria-t riin„. m a-dereen zich tot het uiterste 5. maand t m vrijdag 18 ^teterdag lb..!0IK Belangrijke tel.-nummers door een juist passerende bromfiets aangereden. Met een gebroken linkeron derbeen moest de jongen naar het Zui* derziekenhuis worden gebracht. Tegen onteigening van een aan de N.V. Flatgebouw Rotterdam-Zuid beho rend perceel aan de Wevershoekstraat in Rotterdam-Zuid, waarover de gemeen te Rotterdam de beschikking behoeft ten behoeve van de aanleg van het metro viaduct. hebben B. en W. bezwaren ont vangen van de Maatschappij Westelijk Handelsterrein N.V., eigenaresse van de aandelen der N.V. Flatgebouw Rotter dam-Zuid. Deze onteigening is noodzakelijk, om. dat het metro-viaduct over een gedeei- te van de tot het flatgebouw Zuidplein behorende garages moet worden ge- bouwd, terwijl er in de tuin van dit nomen als inleiding tot diens kolossale flataebouw een gedeelte van een vla- Preludium en Fuga in e*klein. De bei- j duct-kolomvoet moet worden gebouwd. D» adressante is van mening dat aan tasting en aanzienlijke waardeverminde ring van haar bezit zon kunnen worden voorkomen hetzij door de metro onder gronds aan te leggen, hetzij bij de boven grondse aanleg met een wijdere boog om hwt flatgebouw Zuidplein te leiden. Met adressante heeft de gemeente on derhandelingen gevoerd, die echter met het oog op door adressante gestelde hoge eisen weinig kans van slagen hebben, al- dur het oordeel van de inspecteur belast m»t het toezicht op de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting. B. en W. stellen de gemeenteraad voor, het bezwaarschrift als ongegrond aas te merken. j Jan J. van den Berg. organist van de Nieuwe Kerk te Delft, had vrijdagmid dag in de Rotterdamse Laurenskerk voor .zijn bespeling van het transeptorgel twee koralen van Johann Sebastian Bach ge- Lambaliren 19 ds Keyzer Herv rusthui* I® dhr Van Zetter. Jeugd en kinderkerk Sur- «urn Corda 10 dhr Spijker Cat; lokaal Grote kerk 10 mevr Beekman Gen de Wetstraat 1® dhr Van der Stoep. Geref Immanuel- kerk 9.30 ds Groenenberg 16 30 ds Duurse- m; Mar-anathakerk 9.10 ds Duursenta 16.3® ds Groenenberg. Geref (vrijgem) 8.30 *n 14.30 ds Moerkoert. Chr geref «.30 en 16 30 dienst Bapt gem 10 ds Pol derman 19 30 ds Van der Vlij. HOEK VAN HOLLAND Her* 10 en 1# ds Wasstnk. Geref 10 en 19 ds Dercksen. Herv Evanr 14 30 ds Van Kooten. ROZENBURG. - Herv Immanueikerk 9. 45 ds Van der Vued 18 30 ds Meijer; Wrsterkerk 9.45 dhr Van Datum. Gerf 9.30 en 18 30 ds Mnr.fr Chr geref 9.3® en 18 30 leesd. Geref (vrijgem) 8.49 en 13.30 ds Mul. VUirdiageB: N. Warmolts, Hoflaan 37» tel. 2J74 en H. A R. Nikkels, Garrsfoort* straat 4, tel 5100 Maas si ais: P. L. Wekker, Gov-rt FlUtckplem 21, tel. 3125; Maasland: J. W. D. C Marck en E- C. Marck van Meerten, Molenweg 1. .el. -J05; veearts (ook Vlaardingen) C. v. d Most. Kethelweg 13a. Vlaardingen. tel. 3084; Hoek van HoU land; J, J. van Lonkhuijzen, JoLnkstraat 2* tel 2627; Rozenburg: A. de Vries. Komngin- nelaan 23. tel* 2217 Schiedam: mr. W. J. Dambnnk. Buys de Beerenbrouoklaan 16. telefoon 69991: F. Jut»* genus. Jacob Gatslaan S, telefoon 67355; G» Pet, Tuinlaan 3C. telefoon 6689d. de kleine werken waren het weieens aan speeld. en het helder klinkende Trio over „Liebster Jesu, wir sind hier", een bij- Ruim de helft van de tijd werd in beslag genomen door het grote werk. één van de langste orgelcomposities van de Thomascantor. Het zal evenwel nie mand van de vele toehoorders te lang zijn gevallen, want het is een aaneen schakeling van prachtige muziek Geweldig zette de organist het Prelu dium in. maar hij hield de stemvoering toch helder. Ditzelfde was het geval in de Fuga. Opvallend is in dit driedelige stuk het terugkomen van het thema met de typi sche triller aan het slot na het virtu oze middendeel. Dat Jan J. van den Berg een voortref felijk Bach-vertoiker is. heeft hij tot gro te tevredenheid van ziin toehoorders ten volle bewezen. (Van onze correspondent) In het kader van de festiviteiten ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Sportvereniging Hoogvliet wordt van daag een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen RWH, Het tweede team speelt een oefenwedstrijd tegen Olym- pia uit Spijkenisse. Volgende week zaterdag wordt een wed strijd gespeeld tegen CW, de landskam pioen der amateurs. De christelijke mu ziekvereniging DES zal de sportwedstrij den op de velden aan de Herikweg mu zikaal opluisteren. De feestelijkheden, waarin ook nog een juniorentornooi is opgenomen wor den zaterdag 5 september besloten met een feestavond in het recreatiegebouw aan de Oude Wal. inspannen hoieï De Ham" te Halsteren Op de heide om dv t.msh te bereiken, bedorven die lie/ichtigd rullen vvrden zijnDe laatste etappe voert de wandelaars de optwivlakten appe! en peer half urn half wederom langs ,en geheel nieuwe route en van verschillende leeffnd Bovendien zij de snneitr-elhoden buitengewoon interessant Vlaarifin- Meld. brand en ongevallen 4444.'en van verschillende let-füid ïiiwendimwijn jjell wil trachten alle wandelaars zoveel ^"•meldingen 2341 j Criheek; Van Hogvnn'tn'p. Van llogen- ""tplaan 129,i. tel. 4233. De bromfiets van de Schiedammer J. is in de Lange Kerkstraat ontvrermd >0 *]-,.„ n.njele teterdag 13 aug.: 559 milligram kcU-ivan der B Is V101» per liter. 'erwachting voor morgen: pln> keukenzout per liter. 565 milii- van de schiedammer C A in de )ii«gestraat een rlj- De tw mllgjarlge verkoopster mogo'ijk tegehik i> te vangen tui de War.vrjckstr int. Daar /al dc harmonlc- veremging „Rotterdam aan Zee de groep opvangen om /e naar de finish te begeleiden. Daar zul aan elke wandelaar de hennnermg.smedai'le worden uitge* wiel gestolen De twintigjarige verk-oops e j alsmede een gratis toegangsbe* r M 1, K mist haar tuts die op het i rtmi. .usiucu» w» i'""; L"0 lf>a Stationsplein lieelt gestaan. w'js voor de tentoonstelling Ay-Ay. (Van een onrer verslaggevers) DE EUROl'OORT-teiitoonsteHing, welke dit jaar van 10 tot en met 14 november tn de Ahov' hallen te Rotterdam zal worden gehouden, zullen vier havens een .stand inrichten. Het zijn de havens: Rotterdam. Amsterdam, Delfzijl en de Engelse haven Felixstowe.-Delfzijl komt met een fraaie nieuwe maquette, die onlangs m de werkplaats van het Instituut voor Scheepvaart et) Luchtvaart te Rotterdam is vervaardigd. Als vijfde zal de haven van Hamburg op de EUROPORT vertegenwoordigd zijn door middel van een wandpaneel De inzendingen voor EUROPORT 1964 zijn aanzienlijk belangrijker dan die der vorige jaren; het aantal velschillende schee-psdieselmotoren, dat geëxposeerd wordt is aanmerkelijk groter, De heer R. van Mazijk, medewerker van een der algemeen administratieve afdelingen van de Electnciteits Maat schappij Electrosloom N.V. te Rotter dam. is vijf en twintig jaar in dienst dezer onderneming. Ter gelegenheid van dit jubileum heb ben directie en personeel de beer Van Mazijk, zijn echtgenote en zijn beide kin deren ontvangen in de personeelscantine van het bedrijf, waar dr heer Van Ma zijk werd gehuldigd. Gisteren is een begin gemaakt met het overbrengen van het Westduitse depar tement van defensie naar het nieuwe ge bouw op de heuveltop aan de voet waar van Bonn is gelegen. Ongeveer tien jaar geleden is men begonnen met de tmuw van dit „Pentabonn", zoals het nieuwe hoofdkwartier met een woordspeling op het Amerikaanse departement van de fensie, het Pentagon, m de volksmond reeds is genoemd. Het heeft een dertig miljoen mark ge kost en biedt plaats aan een drieduizend officieren en functionarissen met zijn veertienduizend vierkante meter kan toorruimte in het 35-meter hoge hoofd gebouw en drie bijgebouwen van zes verdiepingen en andere ruimten voo-r cantine en bibliotheek. Tot nog toe is het ministerie gehuis vest geweest in barakken uit de eerste wereldoorlog en verspreide huizen in Bonn. OEWEL niet zo veel meer In het nieuws, heeft de politie nog steeds de handen vol met het onderzoek in de „moordza ak-Kralingen'Nadat eerst de echtgenoot van de 26-jarige mevrouw Etiy Hagers-Segov, die in baar woning MB. de II sc lubdvrarsstrxat om hes leven werd gebracht, in arrest werd genomen en weer vrijgelaten evenals de tech nisch tekenaar. Ad. v. L„ is de zaak in een moeilijk stadum voor de politie ge komen. De politie Is na bezig met een meer uitgebreid buurtonderzoek in de omgeving van de IJsclubdwsrsstraat na bet eerste, meer vluchtige onder zoek. Een speciale opsporingsploeg van zes rechercheurs, onder leiding van in specteur A. M. v. d. Glessen. is hier mee heiast. De politie hoopt door dit onderzoek meer achtergrond-informaties omtrent het slachtoffer, haar leef gewoonten en baar kennissenkring te verkrijgen. Ook hoopt men mensen te bereiken die in de bewuste nacht be paalde dingen hebben waargenomen die voor het onderzoek van belang kunnen zijn en die om de een of andere reden nog geen melding daarvan bij de politie hebben gedaan. Aldus wordt het onderzoek met kracht voortgezet. Tot op heden zijn nog geen arrestaties ver richt. Ook zijn geen nieuwe aspecten van de zaak naar voren gekomen. Zij, die aissog inlichtingen kunnen verschaf fen, worden verzocht zich in verbinding te stellen met de recherche van het bnrean Boezemsinge], telefoon 610— 115720. TN Diergaarde Blijdorp te Rotterdam" is een jonge chimpansee geboren. De bewakers van de negentienjarige vreuwtjesmensaap Carmen zagen vrij dagmorgen vroeg dat zy een jong stijf tegen zich aanklemde. Men heeft daar door nog niet kunnen vaststellen of het borelingske een jongen of een meisje is. Een naam is dus nog niet voor de jong ste aanwinst van de diergaarde be dacht. De vader van het jong is de chimpansee Sjefke (19). Zijn vrouwtje Carmen heeft al twee kinderen gehad, maar deze geen van tweeën kunnen be houden. Het eerste kind werd doodge- horen, het tweede, Faulientje, was een der slachtoffers van een griepepidemie, die indertijd m de diergaarde heerste. VTAN DE stukken die het Nieuw Rot- terdamse Toneel het vorig seizoen heef» uitgebracht, is de musical „Klss me Kate" qua aantal opvoeringen het voorsteijmgen gegaan, met een ffcmkJdcide zaalbezetting van 98 pro- P* dlr,eC,tie van he» gezelschap neeft dan ook het gevoel, dat deze mu~ «fcal nog lang niet is uitgespeeld. Een aaneengesloten serie voorstellingen is echter, zeker in Rotterdam, een waag- m™' ya bet N R de proef ne- 2. ingang van zaterdag 15 au- gustos komt de sprankelende musical. *Ja Dorana en Rob de Vries in de hoofdrollen, gedurende een maand in hervertoning, Donald JTones, die nu in de Sleeswijkrevue staat, kan er niet terCLÏ ï?.tredfn rf*1 P'Mb is ech- a bijzondere artistieke attractie1 gevonden in de persoon van Billy- Wil- f®n. van buitenlandse topfiguren SJV Ballet. Wilson, die behoorde tot de oorspronkelijke bezet- De lyifil f.n?correspondent) ..Eendracht maakt Martr. ^onder "let Ingjan de bekende Westlandse dirigent dagavoS h S' ve.rzorg<ie donder- ua„avoM op de expositie „Ay-Ay" in Hoek van Holland een bijzonder gé- co1fcer'tmaar he!aaS Zeer siech! bezocht De weinige bezoekers echter, die in de HoKiS, 2av van A>"Ay aanwezig waren murtth 111111611 genieten van harmonte vooral het grote werk van dit cocert, 111 C» muntte uit door een uitstekende intonermg, alsmede goede en sienitr-mg. In tegeastel- tot ,dit moderne werk speelde E. M.M. ook enkele meer klassieke wer- een save vertolking van de L rDonauvyeMen". waarin vooral t^genmelodie opviel* QpvaRend was verder de bas-bezet ting m de vorm van twee Helifcon* enorme instrumenten door de a mgskosten belaas te men onze a'nateurorkesten voorko- VISSERUBEK1CKTEN VLAARDINGEN VL 70 VL 85 3, VL 199 8. 2. VL 71 4, VL VL 89 17 VL 114 Marktprijzen: Treilharing klein so-ff grot f 59,70 tot 60.10. makreel 40 SO Gisteren 78 10, VL 79 4. It VL 190 1. 128, ,en, Vandaag kwamen aan de .a df„lrt'lers .Anita" VL 34. Bets en Gerda' VL 112. „Willem" VL 121 en Vow" waarts VL 142 schipper F. van Sch™?.' uo vangsten van deze scher>en varieerrifen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1