Duizendste op Stadswaag Verblijf in Schiedam was ,,a dream" AGENDA Beivoners van Warande hebben last van lawaai Leger des Heïls-musici speelden in België GOUDEN WINNAARS VROUW ZAT UUR IN LIFT GEVANGEN ABC GEEFT GELD AAN SBLO Honkballer R alph Nichols: Honkbal heeft een goede toekomst Jong m C PROOST VING MEESTE VIS Dankzij het heffen van entree Vrouw gewond bij botsing NS-personeel gratis naarMadurodam en (9) valt arm uit kom Dekknecht vocht met zeelieden Nogmaals enkele opmerkingen Medewerking aan campagne Staal in gezicht van lasser Burgerlijke stand DE ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 17 AUGUSTUS 1964 „A dream", zo noemde de A Amerikaan Ralph Nichols zijn driemaandelijks verblijf bij de familie J. Ebben, Rubensplein Vw ^et verblijf bij- dt honkbal- club „Schiedam" en in het stad je Schiedam. DANK ZWAAIEN WILLEM Brandje in keuken Geld uit fabriek gestolen ••en dagelijks OUD KERMIS Feest van v.t.v. Blijdorp (30) B. en W. stellen voor: Deel Stationstraat en Spoorstraat aan verkeer onttrekken Oefenprogramma Excelsior M. Motorrijder botst tegen auto Kansen Dierenpark Bijen streken neer B. C. M. Maliepaard nieuwe adj unct-inspecteur De winnaars van de internationale beroepenwedstrijiden,: die in mei in Nederland werden gehouden, hebben in Lissabon hun krach ten gemeten met de jeugdige vaklieden uit Ierland, België, Dene marken, En.geland) West-Duitsland, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje, Zwitserland en Japan. Nederland behaalde daar drie gouden en een evengroot aantal zilveren medailles. Tot de drie gouden winnaars behoorde onze stadgenoot W. van Pelt (18 jaar). Hij werd gefotografeerd bij zijn aankomst op Schiphol met de twee andere winnaars. Van links naar rechts W. W. C. Louwers (19) v-oor metselen, J. Pieri'k (21) voor construktiebakwerken en W. van Pelt voor loodgieten. Jongen gewond bij botsing nu... beduidend goedkoper Vaste voet Waterbericht Het bezoek aan de historische Stads waag in Vlaardingen, een jaarlijks eve nement in het kader van de Vakantiewe ken, is ook dit jaar weer niet onbevre digend geweest No? geen half uur vóór het sluitings- tijdstip zaterdagmiddag, meldde zich de duizendste aan. Het was dêTêugdige JfC Burks van de Groeneweg 4 te Vlaardin gen. die van Stadswaagmeester, de heer Krijn van Halewijn, een „Verclaerinehe' ontving waarop vermeld staat dat in gevolge het daertoe gedane versoeck'hii werd gewogen in Onse Stadswaeee staende op het Marktveld en aldaar swaer bevonden werd 48 Hollandsehe ponden" Dat hij aan de juistheid van zijn gel wicht niet behoefde te twijfelen bleek uit de woorden: „Alles sonder argelist ende des t' oirconde hebben wij Ons segel hier opgedruckt Vlaerdingen den jóe daeh van Augustus Anno Domini duysent negenhondert ende 64" aldus de officiële „Verclaeringhe", zoais ono- dertekend door de heer Van Halewijn Toen om half vijf de laatste bezoeker lich had laten wegen op de waag. waarop vroeger varkens werden gewogen bleek dat het aantal mensen 1027 bedroeg On der hen bevonden zich diverse buitenlan ders, zzoals Amerikanen. Duitsers Ita lianen, Noren en Schotten. De duizendste bezoekr kreeg uit han den van de heer Van Halewijn het foto boek'„Vlaardingen in kerend getij" aan geboden. *™L^yedainmers hebben zaterdag avond tijdens een sfeervolle bijeenkom-' van d hnnUL^nrea afscheitl «awmm van d_ honkbalstudent Ralph Nichols die op speciaal verzoek van Se America mèt^hUrt06 5° e KNHB d« Schiedam mers heeft onderwezen in het honkbal. de«natwerM?3Jde Nichols dat hij de bijzonder 'oewonder- zllfatrwP 1? -goede se«t en de grote «°sprei?ep^f5--dLe--e5 ten t00n wordt g pre,d en dat hij bij de familie Ebben naar die bij 'de .aanvang het echtpaar Ebben heeft dank gezegd voor het feit dat zij drie maanden gastvrijheid aan de' heer Nichols hebben verleend. Mevrouw Ebben ontving daarvoor een tas en bloemen en de heer Ebben kreeg uit waardering een paraplu. Tot de heer Nichols zei de heer Mole naar dat hij de club voortreffelijk heeft onderwezen en dat vooral de werpers (.Van een onzer verslaggevers) veel van hem hebben kunnen leren. Na mens de Schiedammers bood de heer Molenaar een camera aan. De dames drie maanden als kind aan huis ver- --- scorekaarten bijhouden kregen troeteld is. Ook zijn Amerikaanse vrienden me de aanwezig en honkbalinternationaal Ton Terneuzen kregen van Nichols te ho ren welke kwaliteiten Schiedam heeft. Ralph Nichols gaat nu met de Ameri kaanse ploeg van Arce op toernee door Europa en op 8 september logeert hij weer voor enkele dagen bij de familie Eboen, alvorens hij naar huis terugkeert. Onder ruime belangstelling van nonkballers was het de voorzitter van de honkbalcommissie Dick Mole- «en doos bonbons. Ralph Nichols heeft tijdens het gezel lig samenzijn afscheid genomen van elk Schiedam-lld persoonlijk. Hij beklem toonde dat naar zijn mening „Schiedam" een goede honkbaltoekomst tegemoet gaat. Om twaalf uur heeft de clubvoorzit ter Jo van der Touw het .slotwoord ge sproken en-nogmaals van zijn waarde ring voor het werk van Nichols ge tuigd. T\E dag kirde nog zoals een kind in de wieg dat met gricmai de wereld wil leren kennen. Nog slaperig, maar tocil opmerkzaam, liepen we vanmor- gen in dat vroege uur door deze goede stad. Nog slaperig is wel duidelijk, we zjjn in wezen anti-matineus. Het op merkzame maakt de zaak dan ook wat vreemd, maar dat hebben we aange leerd iu een lange reeks van jaren waarin het werd kwalük genomen als onze slaperige ogen de vrienden niet identificeerden. \Te letten nu immer goed op en beginnen schielijk ie zwaaien als wc een bentgenoot menen te herkennen. We zwaaien soms wei eens voorbarig, maar dat brengt dit welwiilemlheidssysteem nu eenmaal mee. Het is de overmaat van bescher ming tegen mogelijke verontwaardiging van de goede vrienden. UET was voor ons dan ook geen kunstje dat we vanmorgen heel vroeg onze vriend Willem het eerst ontdekten. IRj zag ons niet. Hü hing wat Jfndcrig in een menigte die een roiniatrmroptoebt vormde alsof ze alle- Op het Rubensplein in Schiedam ont- SiOnfl zondagmorgen om kwart voor tien een botsing toen de bromfietser W, S. een andere bromfietser wilde passeren. De heer W. S. raakte met zijn fiets de rand van de berm, waardoor hij viel. Zijn echtgenote, mevrouw A. M. S.-B., die achterop de duo zat, kreeg schaaf wonden. Zij is naar de Dr. Noletstich- ting in Schiedam vervoerd. Het bestur van de Haagse minia tuurstad Madurodam heeft een aardig jubileumgeschenk voor het personeel van de 125-jarige Nederlandsche Spoorwegen ut petto. Alle 20.000 personeelsleden en bun gezinsleden zijn uitgenodigd voor «n gratis bezoek aan de miniatuurstad, die zoals bekend is, ook eigen spoorwe gen heeft. Op vertoon van hun legitima tie- of identiteitsbewijs hebben zij van 5 tot en met 20 september gratis toegang n 'Y5?1 een onzer verslaggevers) De 9-jarige Hans Tieleman, die zon dagavond om tien voor half zes op een bankje in Bad Groenoord te Schiedam speelde, is van dat bankje gevallen. Zijn rechterarm raakte uit de kom. Hij is saar de Dr. Noletstichting in Schiedam vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) Ej de keuken van pand Stationsstraat 13,ïe Vlaardingen bewoond door de fa milie C. Alberts, ontstond zaterdagmor gen een begin van brand. Een gordijn- «Je naa vlam gevat. Mevrouw Alberts bluste met een teil' t)e water het vuur. De gealarmeerde Orandyveer behoefde geen dienst te doen j^oorzaak van dit brandje is niet be- In het afgelopen weekeinde is ingebro ken bij de machinefabriek van de Neef •an de Galgkade te Vlaardingen. Er werd een bedrag van ƒ14 ont heemd. j.^fSblad ..De Rotterdammer", Schie- tif®, ,redactie, Lange Kerkstraat '82, 64154, b.g.g, 11558 8 (toestel 62, r«a. ,-UUr b-g.g. 19 588 5) alleen voor »„?aanSele genheden. uTjSentschap; mevrouw J. v. d. Hoek- ®?g«ndam, J. Steenstraat 29, telefoon r™l (alleen voor klachten, adverten- 15588)° a°onnelnsllten> b.g.g. telefoon bezorging: Agentschap (adr. Rei ven) dag- van 18.30—19.30 uur. J??!anSr(jke telefoonnummers: Alarm wbtie 64666 alarm brandweer 69123; «WL®' «a G5D 29280. „apotheek; Gouka, Groenelaan/hoek "esterkade, tel. 68035. maal een autobus binnen wilden schni- ven. Er was geen autobus te zien en bovendien schoof de menigte een gangetje naast een berenhuis binnen. Xoen realiseerden wc ons wat Willem daar stond te doen. Willem ging naar de dokter Hoe is dat nu mogelijk, IJzeren Willem, de vriend met de ster. ke longen, met het enonne uithoudings vermogen, die oude bullfighter met zijn uitsniytersstatusi? T ANC konden we niet twijfelen, want toen we Willem de ouderwetse dreun op zijn rechterschouder verkoch ten kromp hij kwijnend ineen. Zijn vochtig oog trof ons tijdig genoeg om I gfecr in "et vertrouwelijke te hou den. <*Wat doe jy nou hier, Willem, je hebt toch de eed die je ver van de dokter zou houden? Weet je nog wel oude Camera....?" en we poogden hem met een por in de ribben weer in het oude gareel te brengen, maar Wil- Ienis vuur is gedoofd. Hy bekende dat hy de dokter nodig had, ook al is hij ogenschynlyk nog jong en fit. ^k word oud, heus, ik. word oud....", bekende hy droef. /ATERDAC, hel) ik liet bemerkt. Ik ging met mijn twee kleuters naar de kennis, met felle tegenzin, w.e'* ""««r Je weet hoe kleuters zijn, je moet ze het pleziertje gun nen. ik kom daar en het eerste wat er gebeurt is dat die bekende Schie. dammer me hoont met: „Nou zeg, ben jjj daar nou niet te oud voor geworden?" Ik negeer hem, want elk mens zoekt zijn eigen vermaak, niet waar.^ Ik ga met die twee kinderen in zo'n botsautootje. Ik zit vjjf minu ten op zo'n pedaal te trappen en dal autootje rijdt niet. Toen ik ontdekte dat je eerst een soort knoop in een gleuf moest gooien, begon dat ding wel te rijden, maar gelijk toeterde de baas de karavaan er uit. Onze tijd was om. Wjj verder. Bij de touwtje- trektent moesten die kinderen pek- ken. Ze trokken aan twee verschil- lende touwtjes en er kwamen twee dezelfde kaartjes boven. Dat verbaas, de me. Ik liet ze slim nog eens, maar duu aan twee andere touwtjes trek ken. Weer gleden diezelfde kaartjes omhoog. Nog eens heb ik het gepro beerd en ja hoor, weer kwamen die kaartjes er. Toen ben ik heel, heel moe weggegaan, want ik snap er niks van. In die rups heb ik de kinderen nog heel goed vastgehouden, dat hoort, het is de taak van het hoofd van een gezin. Jk deed het wat non chalant, alsof ronddraaien mijn dage lijkse bezigheid is. Man, bjj de derde zwier werd ik toch duizelig, misselijk gewoon. Ik draaide nog en ademde weer op de begane grond. Met spoed zijn we huiswaarts gegaan, want ik weet nu zeker dat ik oud aan liet worden hen." (Van een onzer verslaggevers) uit ge- De De 18-jarige dekknecht D.v.d.W. Rotterdam is zondagavond slaags raakt met enige Engelse zeelieden, jongen werd aan het gezicht gewond en is door de sleepbootkapitein H.G. uit Rot terdam, die hem op de Koningin Wi>- helniinahaven te Vlaardingen aantrof, naar het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam gebracht. V. de W. wilde aan de politie geen an dere gegevens verschaffen omtrent plaats en aard van deze vechtpartij. Op het complex aan de Zestienboven- sekade is zaterdag het> dertigjarig be staan van de voikstuindersvereniging Blijdorp gevierd, In de middaguren was er een gecostumeerde optocht. Sprook jesfiguren, kaboutertjes, heksen. India nen en vagebonden waren druk verte genwoordigd en maakten het de jury- erg moeilijk een keus te maken. De familie De Bruyn kreeg tenslotte voor haar Indianengroep de eerste prijs. In het feestelijk verlichte open luchtpark en clubhuis vierden de oude ren 's avonds gecostumeerd feest. De harmonie Kunst ©n Strijd uit Krim pen aan de IJssel onder leiding van de heer C. Fabrie voerde de feestelijkhe den muzikaal aan. De panden aan de Spoorstraat en aan de Statioonsstraat vanaf het Stationsplein tot aan de panden, plaatselijk bekend Sta tionsstraat 62 aan de noordzijde en Sta tionsstraat 75 aan de zuidzijde van de straat moesten in verband met de ver wezenlijking van de plannen voor de bouw van een nieuw station en voor de uitvoering van daarmede verband hou dende werken worden afgebroken. De Spoorstraat en voormeld deel van de Stationstraat hebben niet alleen elke betekenis verloren, maar zijn zelfs door de realisering van stedebouwkundige voorzieningen geheel vervallen. Zij die nen nu nog slechts formeel aan het open baar verkeer te worden onttrokken, al dus B. en W. Het ontwerp-besluit tot het intrekken van de Spoorstraat fin het voormelde deel van de Stationsstraat aan het openbaar verkeer met ingang van 1- oktober 1964 heeft, na openbare kennisgeving op 25 mei 1964, vanaf 1" juni 1964 tot en mat 30 juni d.a.v. op de gemeentesecretarie ter visie gelegen. Er zijn geen bezwaarschriften ingeko men. B. en W. stellen de raad voor de Spoor straat en de Stationsstraat (gedeeltelijk), met ingang van 1 oktober -964 aan het openbaar verkeer te onttrekken. (Van onze correspondent) Voor de elftallen van de voetbalver eniging Excelsior M. uit Maassluis zijn voor zaterdag weer enkele oefenwed- strijden vastgesteld. De eerste vier eISaJ]en sPe*en tegen de eerste vier elftallen van Monster. De wedstrijden van het derde en vierde elftal beginnen om 14 uur, die van het eerste en tweede om 16 uur. Engele juniorelftallen gaan naar Mon- ster om daar te spelen. (Van een onzer verslaggevers) Op de Holyweg te Vlaardingen, reed zaterdagmiddag de 22-jarige bedrijfslei der M.A.K. met zijn motor tegen de achterzijde van een personenauto. De bestuurder van de personenauto moest plotseling remmen voor een hond die de weg overstak. K. bemerkte dit te iaat, met genoemd gevolg. De motor rijder liep enige schaafwonden op. Aan de commentaren over de Wa rande dienen wij nogmaals enkele opmerkingen toe te voegen en dit maal van de heer W. van der Schouw, Warande 184 b, niet-abonné, die ons evenwel namens een groep bewoners van de Warande enige aanvulling voor onze rubriek over Oud-Schiedam wil verstrekken. Hij stelt dan dat deze groep bewo ners van de Warande last heeft van la waai. Dat zouden de bewoners dag en nacht ondervinden van de garages van Unique en Eurotax. Vooral de laatste tijd is het „door het opstellen van de auto's van deze bedrijven tussen Bur gemeester Knappertlaan en St. Liduina- stra,at een ware bende geworden", schrijft de heer Van der Schouw. ,Soms staan er vijftig auto's, waar onder begrafeniswagens die dan voor onze woning worden geparkeerd. Het gebeurt vaak dat de bewoners hun (Van een onzer verslaggevers) Veertig Vlaardingse en Schiedamse soldaten van het muziekkorps van het Leger des Heils hebben zaterdag in de Belgische bedevaartsplaats Halle (30.000 inwoners) medewerking ver leend aan een grote evangelisatie campagne van de Belgische zending. Zij hebben dit gedaan op uitnodiging van ds. J. Gravendeel uit het mijnwer kersplaatsje Genk, welke predikant meermalen in Vlaardingen vertoefde voor het leiden van Youth for Christ- campagnes. Onder leiding van de Vlaardingse kapelmeester Dik Geus heeft het mu ziekkorps de muzikale leiding verzorgd tijdens de liederen die te HaHe wer den gezongen. Reeds geruime tijd wordt in deze plaats hard gewerkt om te komen tot een eigen predikant, welke actie ongeveer een half jaar geleden daadwerkelijk begon. .Niet tevergeefs, want als de missie- maand (van 1;5 augustus tot 13 sep tember) voorbij is, heeft men het doel bereikt en zal Halle voortaan een eigen herder hebben. Zaterdag werd op het Marktplein te Halle gesproken door de Nederland se ex-priester, ds. H. J. Hegger en door ds. J. Gravendeel. Beide predikanten doen een beroep op de bevolking om gebruik te maken van de kansen die God hun geeft, juist, tijdens de missie- evangelie-bijeenkomsten gehouden in tent en kapel te Halle en omliggende plaatsen St. Rochus, Lembeek en Bui zingen. Zaterdag werd te Halle blijdschap uitgesproken over de whist van vier zie len, die zich gedurende de actie Voor Christus hebben uitgesproken. Maar men hoopt dat nog velen zich aan Hem zul len overgeven eer de maand voorbij is. Er was zaterdag vrij veel belangstel ling voor de bijeenkomst op het Markt plein, waar het Leger des Heils speelde en een aantal Belgen getuigenissen af legde van het geloof. Ruim 300 mensen woonden het appel bij- en dat is vrij veel voor een r.k.-bedevaartsplaats. Ook maakten de Nederlandse muzikanten een anderhalf uur durende mars door Halle. eigen auto's niet voor hun woningen f kunnen plaatsen en dan ook gedwongen J zijn een eind verderop te rijden. Dat ondervinden ook de leveranciers. De taxibedrijven maken er een openluchtgarage van", schrijft de heer Van der Schouw en „dit tot grote er» gernis van de bewoners. Daarom hebben wij besloten gezamenlijk Sier» aan een einde te maken, opdat dit ge deelte van de Warande weer zoals vroeger als rustiek kan worden aan» gemerkt." Tot zover het lawaai in een deel van de Warande. De heer Van der Schouw vertelt verder dat het door ons gepu bliceerde plaatje van een huis met to rentje de villa van de heer Nolet af beeldde. De villa werd „Het Gouden Klompje" genoemd en na 1930, aldus de heer Van der Schouw, werden vlHa en tuin gebruikt als dierenpark wan Ouwehand. Na 1934 werd het pand afgebroken, en werden de huizen gebouwd waarin de nu klagende bewoners zo graag .weer rust in hun Warande zouden willen heb ben, aldus de heer Van der Schouw. (Persoonlijk zijn wij' hem zeer er kentelijk voor zijn laatste inlichting, want wij hebben wei eens naar de res tanten van dat dierenpark inde Wa rande gespeurd. We zijn ér als kind geweest. Het - werd een mooie erva ring, maar bij onze speurtocht kon den we niets van het verleden'heront dekken, zodat we meenden dat- er sprake was geweest van een kinder droom, Red.) (Van «en onzer verslaggevers) Bij de firma Leeuwenstein aan de Jan van Riebeeckweg in Schiedam ontstond vrijdag een arbeidsongeval toen de 31- jarige lasser J. N. uit Rotterdam met een collega bezig was met het kantelen van balken. De lasser J. N. wilde de kantelhaak van de balk afhalen, maar in plaats van dat hij de kantelhaak van zich af duwde, trok hij de kantelhaak naar zich toe, waardoor het stuk staal tegen het gezicht van de heer N. Botste. De laser is naar het Bergwegzieken huis te Rotterdam vervoerd. Hij voelde zich duizelig. f n (Van een onzer verslaggevers) Een zwerm bijen streek zondagmorgen neer in de tuin van het pand Vlaardin- gerdijk 91. De Schiedamse Imker, de heer Van der Leede uit de Da Costa- straat, heeft de zwerm bijen geschept. (Van een onzer verslaggevers) Met ingang v.an vandaag is bij de Schiedamse politie in dienst getreden als adjunct-inspecteur de heer B. C. M. Maliepaard, die het Rijksinstituut ter opleiding van hoger politiepersoneel te Hilversum volgde. De heer Maliepaard is op 16 decem ber 1942 in Den Haag geboren. Zijn va der was hoofdinspecteur van politie te Middelburg, waar de heer B. C. M. Ma liepaard ook de schoolopleiding heeft gehad. SCHIEDAM. Getrouwd: E Kole 23 jr en M de Zwart 23 jr; P C IJzerman 23 h en C J Keljzer 20 jr: R J S Goettsch 25 jr en H M J Bastiana 25 jr; II van der Kade 23 jr en M C Warnawa 24 jr- D A Kalbfleiseh 23 jr en J Romijn 19 jr: J Vocgdt 23 jr en M W E van der Mond 21 jr; A H Bekker 24 jr en C A van Dij- ken 16 jr; R van Leeuwaarden 22 Jr en C G Verhei) 20 jr.- A P Teeuw 19 jr en G T Lissenberg 21) jr: A J Baden" 24 jr en C A Rensman 24 jr; I de Groot 22 jr en A Beijer 16 jr; P P Cambeen 27 jr en M E P van der Have 22 jr; H Dortwegt 22 jr en J VV Bakker 22 jr: P L de Paepè 32 jr en E M de KaaJj 20 jr: J G P Frauderljn 25 jr en A J van den Boogert 21 jr. Ondertrouwd: J G den Boer 22 jr en J M J van Gastel 20 jr; H Hamerslag 22 jr en N J Zwaan 18 jr: L N J d Jong 26 jr en A W M Potjes 25 jr; E KLijn 24 jr en E L van Jole 22 jr; F Koppen hagen 22 jr en C C van Gils 22 jr; M Moerman 22 jr en E Schuurman 21 jr; P Niehorster 25 jr en J C van Munster 20 jr; C H Noordijk 26 jr en J E Gruber 22 jr; J S M Stevens 23 jr en P M Maan 23 jr; G H Verzijl 26 jr en G D Akker mans 21 jr; G van der Waal 19 jr en M Scholten 21 jr: P H van Winden 23 jr en H J Kiaassen 18 jr. Geboren: Walter zv J C van den Bos en N van der Kooij; Michael L L G zv J Hockx en L A T Ovcreem. (Van een onzer verslaggevers) De 7-jarige G.J. den H. uit Amsterdam die met zijn ouders te Vlaardingen ver bleef, werd zondagmiddag, toen hij in de Sweelinckstraat speelde, aangereden door een step. De jongen liep een vlees wond aan het linkerbeen op. 9 D© Schiedamse gemeenteraad zal maan dagavond 24 augustus in het stadhuis in ópen- bare vergadering bijeenkomen. Op de agen da staan een elftal kwesties, waarvan de aan-' besteding van de bovenbouw van het zieken huis de belangrijkste is. Daarna houdt de ge meenteraad een besloten vergadering. 0 B. en V.:. van Schiedam verzoeken de- ge jpeenteraad kosteloos in eigendom te wnien aanvaarden perceeltjes grond gelegen aan de Woudweg en eigendom van mevrouw M. T J Kleipool-Melchers <153 ca) en van de heer P. A. Fransen (145 ca). De particulieren heb- pen deze grond afgestaau om het mogelijk te maken dat voor eën bedrag van; f 18 Ü0U een bochtigen gèyaarlijk gedeelte van de Woudweg werd verbeterd. 9 Op de agenda van de Schiedamse ge meenteraad staat ais punt 5 de verkiezing van een lid van de Gemeentelijke Sportraad in verband met het aftreden van de heer F. E. Koelman, afgevaardigde, vande gymnastiek- wereld. B. en W. stellen kandidaat ais num mer 1 de heer Th. c. Putters, zaterdag- boetbal, die onlangs tot secretaris van de SBLO isi gekozen en op de tweede plaats Jac. van Oudheusden, vertegenwoordiger van de gymnastiek wereld. Bij de drukkerij. „De Eendracht" zal za. terdagmorgen 22 augustus om kwart over tien in het gebouw aan de Westfrankelandse- straat te Schiedam de chef-drukker Piet Kal den worden gehuldigd. De heer Kalden, be kend oud-doelman en lange jaren bestuurs lid van PPSC, is veertig jaar bij de drukkerij m dienst. Van de Schiedammer H. V. is een brom- ttets op de Horvathweg bij het Schiedam- se station ontvreemd. Bij Bad Groenoord te Schiedam is de ttets van G. M. D. gestolen. V De Schiedammer H. B. heeft aangifte gedaan van diefstal van twee roeispanen en een blik met vijf liter benzine, die in zijn zeilboot m Schiedamse jachthavenheb ben gelegen, Op de kermis in Schiedam, is mevr. M. M.-V. zaterdag eert portemonnaie met vijf gulden kwijtgeraakt. De dief heeft de porte monnaie uit haar zak gehaald. en nadele van de heer T. v, H, zijn uit zijn auto in de Botersrtaat te Schiedam twee transistor radio's en een Mexicaanse hoed ontvreemd. De auto van de Schiedammer X. J. van A., een Renault Dauphlne VD .12—75 is in de Nieuwe Mathenesserstraat in Schiedam ont- Dinsdagmorgen begint de ver koop van een grote partij dubbelbrede damesstoffen voor n u en voor het volgende seizoen. Kreukherstellende, dubbel brede stoffen, zogesehiktvoor de nazomer en vroege herfst, Jn vele prachtige kwaliteiten, w.o. briliantlinnen... linnen metzijde,' changeant tweed en velé andere, fantaslestoflfen. BE 44-JARIGE me- Daar bleef de lift, met schuwd. Een half uur na vrouw E. Marges- ««sloten deuren, staan, het arriveren van deze Van Dijk heeft vanmor- Mevrouw Marges-Van «roep hulpbiedende man gen een - benauwd uur- Lujk kon er geen bewe- nen kon mevrouw Mar- tje doorgemaakt Toen ^lnS m krijgen, lot over- ges de lift door de deur rfi om kwart ww>r a ebt ma,at v®n za« zii verlaten. Zij had geen let- fl u» Ü.1.J Lf ïïater de mt inkomen, sel opgelopen, tte lift van het flatge- Boor op de deuren te bon- Bij onderzoek bleek dat gebouw waar zij ken probeerde zij de aan- in de kelder een lek was woont op de hoek van dacht te trekken. ontstaan in de verwar de Rochussenstraat en acht uur hoorde mingsketel waardoor een de Nieuwe Binnenweg iemand lawaai in de kei- muurtje was doorgebro- instapte op de bega- «a «nderzoek wer- ken en het water de kel- ne grond ging de lift pollJ;1(k brandweer, der en de lift instroomde, nfet omwJ iG' ea G D- en de mon- De brandweer heeft de ge niet omhoog, maar om- teur van de lift en de hele morgen nog moeten laag de kelder ju. verwarming Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze japon- stoffen'in een groot sortiment kleuren, kreukhersteliend, dub- belbreed, (voor een pakje 2.5 m, voor japonnen 1.5 m 'en voor rokken 80 ent) Jf* •alle stoffen door elkaar per meter Ir I# voor Géén tel. of uhrift. best. (Van een onzer verslaggevers) gewaar- pompen. (Van een onzer verslaggevers) Meer dan duizend gulden gaat de Algemene Bedrijfsvoetbal Competitie binnenkort tijdens een officiële bij eenkomst schenken aan de SBLO ten bate van de sporthalactie. Dit re sultaat is verkregen door het heffen van entree tijdens de zomeravond- competitiewedstrijden en bij de slot- match zaterdagavond in Harga tij dens het duel van het Schiedamse selectieteam van de ABC tegen het geselecteerde team van de Stibekavo uit Rotterdam. De voetbalpartij stelde danig teleur, omdat het team van de ABC niet op zijn sterkst was. Veel van de gekoze nen konden niet aanwezig zijn. Dit verzwakte ABC-keurteam verloor met 5—0, bij de rust was het 20 voor de stichting - bedrijfs - kantoor - voet bal - Rotterdam. De Rotterdamse doelman was van goede klasse. Zo stopte .hij. in de aan vang enkele harde schoten van de Schie dammer Joep Marsie. Merkwaardig was dat Wim Koning meespeelde, nadat hij reeds in een team van HBSS had ge speeld. Woordvoerders van de organisaties wisselden vriendelijke woorden voor en na de wedstrijd. De Schiedammers schonken de Rotterdammers monster flesjes met Schiedams vocht. Stibekavo schonk 25 voor de Schiedamse sport hal. Bovendien deed Stibekavo de uit nodiging om volgend jaar in Rotterdam een stedenduel te spelen. De bondsconsul Chris van Dijk ver richtte bij deze match de aftrap. Er was gezien de ongunstige tijd niet veel publiek. Na afloop was er een gezellig samenzijn in de gemeentelijke kantine bij de vier nieuwe velden. Gebleken is wel dat de Algemene Be drijfsvoetbal Competitie vaste voet heeft verkregen in Schiedam. Dat er ditmaal tot slot een stedelijke match bon wor den gespeeld, is er het teken van. Vijf jaar geleden werd de Algemene Bedrijfsvoetbal Competitie opgericht op initiatief van de heren J. C. Bronneman, Nie van Loopik en W. Nieuwstraten, die hiermee een sanering en reglementering van het toen „wilde voetbal" beoogden. De goedgeleide en strakkere organi satie werd aldus verkregen en dui delijk blijkt de ABC aan een behoefte te voldoen. Excessen komen dan ook niet voor, mede dankzij het toezicht van de com missie die op initiatief van de oprich ters in het leven werd geroepen en die nu nog gevormd door de heren W. Nieuwstraten, Chr. van Dijk en L. van Sijll, ervaren KNVB-officials voor de juiste naleving van de voorschriften zorgt. Het zaterdag gehouden tweede en laat ste kampioensconcours, georganiseerd door de Vlaardingse Hengelaars Bond heeft voor de deelnemers een zeer te leurstellend verloop gehad. De vangst was zonder meer slecht. Opnieuw is daarbij gebleken, dat het moeilijk van te voren te bepalen is waar de meeste vis zich zal bevinden. Tijdens het eerste concours (13 juni) was men van me ning dat de Vlaardingse Vaart het tref punt zou zijn. Het kampioensconcours op zaterdag 18 juli kenmerkte zich eveneens door een zeer matige vangst. De totale vangst bedroeg toen 1037 gram. waarbij 13 van de 2a hengelaars geen visje op het droge haalden. Van alle deelnemers waren er zater dag slechts zes die toch niet voor niets reeds om zes uur present waren langs de Boven-schouw. Na anderhalf uur vis sen werd verkast, maar ook dit mocht niet baten. De oogst bedroeg 480 gram. De „opbrengst" van het eerste kam pioensconcours werd toegevoegd aan dé vangst van zaterdag om de prijswin^ naar te bepalen. Dat werd de E.N.C.K.-er C. Proost, die zich kampioen van Vlaardingen mag noemen, dankzij een totale vangst van 310 gram, altijd nog 20 procent van dé totale vangst van alle deelnemers. Na afloop van het concours werd hij daar voor gehuldigd en kreeg uit handen van de V.H.B.-voorzitter, de heer W. Coolen een fraai vaantje overhandigd. Het Shell-lid O. Kampers sloeg zater dag de meeste vis aan de haak (140" gram), hetgeen hem een lintje oplever de. Ook de winnaar van het eerste -kam- pioensconcotirs, C. Proost ontving een lint Derde aankomende werd S. .Ham mer van Hollandia, die 190 gram op de weegschaal liet aantekenen, terwijl P. de Groot met 125 gram het eerste kwartet volmaakte. De totale uitslag van het kampioenscon cours luidt: 1. C. Proost (ENCK). 310 gr.s 2. O. Kampers (Shell), 240 gr,; 3. S. Ham mer (Hollandia) 190 gr.; 4. P. de Gróót 125 gr.: 5. M. Rook (G.S.W.), 115 gr.; 6, J A Vilijr: (Sunhght), 95 gr,; 7, A. Thurmer 83 gr.; 8. A. Vermaas (Vriendschap), 65 gr.;' H«yddijk (Ruisvoom), 55 gr.; 10. E. Verhev (Het Westen), 55 gr.; 1L M. da Bruto 52 gr.; 12. G. de Zwart, 50 gr.; 13. T. Holsten (Scheet-bliek), 40 gr.; 14. F. Plomp (S.N.A.-O.G.), 40 gr. Maandag 17 aug.; 490 milligram keu» kenzout per liter. Verwachting voot Stergen" milligram keukenzoutper^ maand. Daartoe worden elke avoad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1